A jogszabály mai napon ( 2024.05.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 85. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § *  A rendelet hatálya kiterjed a gazdasági-műszaki szolgáltató, teleknyilvántartó és műszaki informatikai, település- és intézményellátó, település-üzemeltetési és gondnoki, a piacfelügyeleti tevékenységet végző, a családi rendezvényeket lebonyolító, kábeltelevíziót üzemeltető, valamint - ha jogszabály másként nem rendelkezik - egyéb szolgáltató tevékenységet végző költségvetési szervekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára.

1/A. § * 

1/B. § *  (1) A Kjt. 22. § (1) és (2) bekezdésével összefüggésben a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörnek minősülnek a rendelet 2. számú mellékletében az ügyintézői munkaköri csoportban felsorolt munkakörök.

(2) * 

1/C. § * 

2. § * 

3. § *  (1) Magasabb vezető a költségvetési szerv vezetője és helyettese (helyettesei).

(2) Vezető az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott önálló szervezeti egység vezetésével megbízott, illetőleg ezzel azonos jogállású közalkalmazottja.

4-5. § * 

6. § * 

7. § * 

8. § * 

9. § *  A fizetési osztályokba tartozó egyes munkaköröket a 2. számú melléklet tartalmazza.

10. § * 

10/A. § *  (1) A vezetői pótlék mértéke nem lehet kevesebb:

a) intézményvezetői munkaköröknél a pótlékalap 250%-ánál,

b) intézményvezető-helyettesi munkaköröknél a pótlékalap 150%-ánál,

c) egyéb önálló szervezeti egységet irányító vezetői munkaköröknél a pótlékalap 125%-ánál.

11. § (1) *  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) * 

1. melléklet a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelethez * 

2. melléklet a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelethez * 

A közalkalmazottak által betölthető vezetői beosztások, munkakörök fizetési osztályba sorolásáról

I. * 

Munkakörök, beosztások Fizetési osztályok
A B C D E F G H I J
Intézményvezetői beosztások:
Igazgató * * * * *
Főigazgató * * * * *
Hivatalvezető * * * * *
Irodavezető * * * * *
Intézményvezető-helyettesi beosztások:
Igazgatóhelyettes * * * * *
Főigazgató-helyettes * * * * *
Hivatalvezető-helyettes * * * * *
Irodavezető-helyettes * * * * *
Egyéb önálló szervezeti egységet irányító vezetői beosztások:
Osztályvezető * * * * * * *
Telepvezető * * * * * * *
Részlegvezető * * * * * * *
Ügyintézői munkakörök:
Csoportvezető I. * * * * *
Kamarai jogtanácsos, ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett jogi előadó, jogász * *
Belső ellenőr * * * *
Mérnök * * * *
Energetikus * * * *
Energiagazdálkodó * *
Munkavédelmi vezető * * * * *
Gazdasági főelőadó * * * * *
Műszaki főelőadó * * * * *
Igazgatási főelőadó * * * * *
Személyzeti-munkaügyi főelőadó * * * * *
Pénzügyi főelőadó * * * * *
Szervezési főelőadó * * * * *
Gazdasági előadó * *
Műszaki előadó * *
Igazgatási előadó * *
Személyzeti-munkaügyi előadó * *
Pénzügyi előadó * *
Szervezési előadó * *
Piacfelügyelő * * *
Technikus * *
Könyvvizsgáló * * * *
Könyvelő * *
Bérelszámoló * * *
Főpénztáros * * *
Pénztáros * * *
Közgazdász * *
Szervező * * * *
Szerkesztő * * * * * * *
Újságíró * * * * * * *
Fényképész * * *
Gyártásvezető * *
Vágó * *
Hangmérnök * *
Képmérnök * *
Hangosító *
Bemondó * * *
Pénzkiadó * * *
Analitikus * * *
Kalkulátor * * *
Fejlesztő * * * * * *
Anyagkönyvelő * * *
Ellenőr * * *
Statisztikus * * * *
Statisztikai ügyintéző * * * *
Műszaki ellenőr * * * *
Adótanácsadó * *
Bérszámfejtő * * *
Árkalkulátor * * *
Tűzrendész * * * *
Üzemrendész * * * *
Polgári védelmi ügyintéző * * *
Orvos * *
Üzemorvos *
Asszisztens * * *
Egyéb ügyintéző munkakör * * * * * * * *
Ügyviteli munkakörök:
Adminisztrátor * * *
Titkárnő * * *
Gyors- és gépíró * * *
Gépíró * * *
Iratkezelő * * *
Kartotékvezető adatrögzítő * * *
Nyilvántartó * * *
Terminálkezelő * * *
Számítógép-operátor * * *
Rajzoló * * * *
Telexkezelő * * *
Több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott * * *
Egyéb ügyviteli munkakör * * * * *
Képesített fizikai munkakörök:
Csoportvezető II. * * *
Autószerelő * * *
Üveges * * *
Gázszerelő * * *
Vízszerelő * * *
Fűtésszerelő * * *
Festő-mázoló * * *
Kőműves * * *
Villanyszerelő * * *
Esztergályos * * *
Lakatos * * *
Géplakatos * * *
Burkoló * * *
Hegesztő * * *
Vízvezeték-szerelő * * *
Bádogos * * *
Kertész * * *
Kazánfűtő * * * *
Szakács * * *
Ács * * *
Asztalos * * *
Kárpitos * * *
Konyhafőnök * * *
Étteremvezető * * *
Gépkezelő * * *
Kénező * * *
Felszolgáló * * *
Eladó * * *
Nyomdász * * *
Műszerész * * *
Raktárvezető * * * *
Raktárkezelő * * * *
Gombavizsgáló szakellenőr * * *
Gépész * * *
Házfelügyelő, házgondnok * * *
Vagyonőr * * *
Személygépkocsi-vezető * * *
Tehergépkocsi-vezető * * *
Autóbusz-vezető * * *
Telefonközpont-kezelő * * *
Egyéb képesített fizikai munkakör * * * * *
Fizikai munkakörök:
Raktáros *
Brigádvezető *
Segédmunkás *
Szállítómunkás *
Betanított munkás *
Aszfaltozó *
Úszómester *
Portás *
Mezőőr *
Árufelíró *
Helypénzszedő *
Konyhalány *
Büfés *
Ruhatáros *
Jegyszedő *
Temetőőr *
Parkolóőr *
Kubikos *
Takarító *
Éjjeliőr *
Kapus *
Eligazító *
Kézbesítő *
Hivatalsegéd *
Kocsimosó *
Kályhafűtő *
Helypénzkezelő *
Mérlegkölcsönző *
Illemhelykezelő *
Csarnokellenőr *
Elszámoltató *
Karbantartó *
Nehézgépkezelő *
Gázelőkészítő *
Gázlebonyolító *
Egyéb fizikai munkakör *

II.

A csoportvezető I., csoportvezető II., illetőleg brigádvezető munkakörbe kell besorolni azt a közalkalmazottat, aki az intézmény szervezeti keretein belül gazdasági műszaki egységet vezet, továbbá ide sorolható az a közalkalmazott, aki kiemelkedő szaktudással és legalább 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Egyéb ügyintézői munkakör, egyéb ügyviteli munkakör, egyéb képesített fizikai munkakör, egyéb munkakör elnevezésű munkakörök valamelyikébe lehet besorolni az ágazatban előforduló, de az e rendelet 2. számú mellékletének I. részében fel nem sorolt megnevezésű munkakört ellátó közalkalmazottat az alábbiak szerint:

- Egyéb ügyintézői munkakör megnevezésű munkakörbe kell besorolni azt a munkáltató alaptevékenységét segítő érdemi (műszaki, számítástechnikai, gazdasági, jogi stb.) vagy operatív ügydöntő feladatokat ellátó közalkalmazottat, akinek a munkaköri feladatainak ellátásához szükséges ismereteket

= közép- vagy felsőfokú iskolai végzettség, szakképesítés, vagy

= alapfokú iskolai végzettséggel, alapműveltségi vizsgával elsajátítható szakképesítés

biztosítja.

- Egyéb ügyviteli munkakör megnevezésű munkakörbe kell besorolni azt az adminisztratív jellegű feladatokat ellátó közalkalmazottat, akinek a munkaköri feladatainak ellátásához szükséges ismereteket

= alap- vagy középfokú iskolai végzettség és szakképesítés, vagy

= szakképesítést nem adó iskolai végzettség

biztosítja.

- Egyéb képesített fizikai munkakör megnevezésű munkakörbe kell sorolni azt a szakképesítést igénylő műszaki, üzemviteli, fenntartási feladatokat ellátó közalkalmazottat, akinek a munkaköri feladatainak ellátásához szükséges ismereteket

= alap- vagy középfokú iskolai végzettség és szakképesítés, vagy

= felsőfokú nem egyetemi, főiskolai szakképesítés

biztosítja.

- Egyéb fizikai munkakör megnevezésű munkakörbe kell sorolni azt a fizikai munkát végző közalkalmazottat, akinek a munkaköre ellátásához alapfokú iskolai végzettség szükséges, és e mellett

= iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítés szükséges, vagy

= tanfolyami végzettség, vagy

= betanítás biztosítja, vagy

= betanítást sem igényel.

A fenti munkakörök valamelyikét ellátó közalkalmazottak besorolását a tevékenység jellegére és az azt ellátó közalkalmazottól megkívánt iskolai végzettség, szakképesítés fokára tekintettel kell elvégezni. A közalkalmazott kinevezésében megkülönböztető jelzővel kell utalni a munkaköri tevékenység lényegére.