A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1993. évi LXXXIII. törvény

a Magyar Köztársaság és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamai között, Genfben, 1993. március 29-én aláírt szabadkereskedelmi megállapodás kihirdetéséről * 

1. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése a Magyar Köztársaság és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamai között, Genfben, 1993. március 29-én aláírt Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű fordítása a következő:

„MEGÁLLAPODÁS AZ EFTA ÁLLAMOK ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

PREAMBULUM

Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, a Svéd Királyság, a Svájci Konföderáció (a továbbiakban: EFTA államok) és a Magyar Köztársaság (a továbbiakban: Magyarország),

Azon szándéktól vezettetve, hogy aktívan részt vegyenek az európai gazdasági integráció folyamatában, és kifejezve készségüket az e folyamat erősítését szolgáló utak és módok feltárásában való együttműködésben,

Figyelembe véve az EFTA államok és Magyarország által Göteborgban, 1990. június 13-án aláírt Nyilatkozatot,

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia záródokumentumával, az „Új Európáért” Párizsi Chartával, és különösen az Európai Gazdasági Együttműködéssel foglalkozó Bonni Konferencia záródokumentumában foglalt elvekkel kapcsolatos szilárd elkötelezettségüktől vezettetve,

Ismételten megerősítve elkötelezettségüket a kapcsolataik alapját képező piacgazdasági elvek iránt,

Tekintettel a Jegyzőkönyvre, amit a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és Magyarország Kormánya 1991. június 4-én írt alá Párizsban, és különös tekintettel arra, hogy Magyarország határozottan elkötelezte magát egy jól működő piacgazdasághoz szükséges gazdasági, jogi és intézményi keretek kiépítésének befejezése mellett,

Ismételten megerősítve a jogállamiságon, valamint az emberi és alapvető szabadságjogokon alapuló pluralista demokrácia iránti elkötelezettségüket, és tekintettel az Európa Tanácsban való tagságukra,

Határozottan meggyőződve arról, hogy jelen Megállapodás erősíti egy kibővített és harmonikus európai szabadkereskedelmi övezet megteremtését, s ezzel nagymértékben hozzájárul az európai integrációhoz,

Attól a szándéktól vezettetve, hogy ebből a célból az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezménynek megfelelően fokozatosan kiküszöbölik lényegében egész kereskedelmük útjában álló akadályokat,

Kifejezve azon készségüket, hogy bármilyen releváns tényező fényében megvizsgálják kapcsolataik fejlesztésének és elmélyítésének lehetőségét, azoknak a jelen Megállapodás hatályán kívül eső területekre történő kiterjesztése céljából,

Figyelembe véve, hogy ezen Megállapodás semmilyen rendelkezését nem lehet úgy értelmezni, hogy az felmentést ad a szerződő Felek számára egyéb nemzetközi megállapodásokból eredő kötelezettségeik alól, különös tekintettel az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményre,

A fentiek teljesítése céljából az alábbi Megállapodás megkötését határozták el:

1. Cikk

Célok

1. Az EFTA államok és Magyarország fokozatosan, egy legkésőbb 2003. június 30-ával végződő átmeneti időszak alatt, a jelen Megállapodás rendelkezéseivel összhangban, szabadkereskedelmi övezetet hoznak létre.

2. Ezen, a piacgazdaságok közötti kereskedelmi kapcsolatokon alapuló, Megállapodás céljai a következők:

a) az egymással folytatott kereskedelem bővítése révén az EFTA államok és Magyarország közötti gazdasági kapcsolatok harmonikus fejlődésének előmozdítása és ezáltal az EFTA államokban és Magyarországon a gazdasági tevékenység fejlődésének elősegítése, az élet- és foglalkoztatási feltételek javítása, valamint a termelékenység és a pénzügyi stabilitás fokozása;

b) a Felek közötti kereskedelemben korrekt versenyfeltételek biztosítása;

c) ily módon, a kereskedelmi korlátok lebontásával, a világkereskedelem harmonikus fejlődéséhez és bővüléséhez való hozzájárulás.

2. Cikk

A megállapodás hatálya

A Megállapodás hatálya az alábbiakra terjed ki:

a) a Harmonizált Áruleírási és Jelölési Rendszer 25.-től 97.-ig terjedő árucsoportjaiba tartozó termékekre, az I. Mellékletben felsorolt termékek kivételével;

b) az A) Jegyzőkönyvben meghatározott termékekre, megfelelőképpen figyelembe véve az e Jegyzőkönyvben rögzített rendelkezéseket;

c) a II. Mellékletben meghatározott halakra és egyéb tengeri eredetű termékekre, megfelelőképpen figyelembe véve az e Mellékletben rögzített rendelkezéseket,

amely termékek valamely EFTA államból vagy Magyarországról származnak.

3. Cikk

Származási szabályok és a vámszervek adminisztratív együttműködése

1. A B) Jegyzőkönyv rögzíti a származási szabályokat és az ezekhez kapcsolódó adminisztratív együttműködés módszereit.

2. A Felek megfelelő intézkedéseket tesznek – beleértve a Vegyesbizottság által történő rendszeres felülvizsgálatokat és az adminisztratív együttműködésre vonatkozó megállapodásokat – annak biztosítására, hogy a 4., 5., 7., 8., 9. és 10. Cikkek és a B) Jegyzőkönyv rendelkezéseit hatékonyan és harmonikusan alkalmazzák, valamint, hogy amennyire lehetséges, csökkentsék a kereskedelemmel kapcsolatos formalitásokat és kölcsönösen elfogadható megoldásokat találjanak az e rendelkezések érvényesítése során felmerülő bármely nehézségre.

4. Cikk

Importvámok

1. Az EFTA államok és Magyarország közötti kereskedelemben új importvámot nem lehet bevezetni.

2. Az importvámokat fokozatosan csökkentik és végül, a következő ütemterv szerint, eltörlik:

a) Jelen Megállapodás hatálybalépésekor az EFTA államok eltörlik a Magyarországról származó termékek importjára kivetett összes vámot, a III. Mellékletben felsorolt termékekre alkalmazottak kivételével, amelyeket az e Mellékletben rögzített rendelkezéseknek megfelelően, fokozatosan bontanak le.

b) (i) Azokat az importvámokat, amelyeket Magyarországon a valamely EFTA államból származó és a IV. Mellékletben felsorolt termékekre alkalmaznak, fokozatosan csökkentik:

A Megállapodás hatálybalépésekor az alapvám egyharmadára

1994. január 1-jén nullára.

(ii) Azokat az importvámokat, amelyeket Magyarországon a valamely EFTA államból származó azon termékekre alkalmaznak, amelyek nem szerepelnek a IV. vagy az V. Mellékletben, fokozatosan csökkentik:

1995. január 1-jén az alapvám kétharmadára

1996. január 1-jén az alapvám egyharmadára

1997. január 1-jén nullára.

(iii) Azokat az importvámokat, amelyeket Magyarországon a valamely EFTA államból származó és az V. Mellékletben felsorolt termékekre alkalmaznak, fokozatosan csökkentik:

1995. január 1-jén az alapvám 90%-ára

1996. január 1-jén az alapvám 75%-ára

1997. január 1-jén az alapvám 60%-ára

1998. január 1-jén az alapvám 45%-ára

1999. január 1-jén az alapvám 30%-ára

2000. január 1-jén az alapvám 15%-ára

2001. január 1-jén nullára.

3. A Vegyesbizottság a fenti ütemtervben rögzítettnél korábbi időpontokat is megállapíthat.

5. Cikk

Alapvámok

1. Valamennyi termék esetében az alapvám, amelyre a jelen Megállapodásban előirányzott, egymást követő vámcsökkentések alkalmazandók, az 1992. február 29-én érvényes legnagyobb kedvezményes elbánás szerinti vámtétel.

2. Ha a jelen Megállapodás hatálybalépése után bármilyen általános hatályú vámcsökkentés történik, különösképpen a sokoldalú kereskedelmi tárgyalások Uruguay Fordulójának eredményeként, az így csökkentett vámtételek lépnek az 1. bekezdésben említett alapvámok helyébe, a csökkentések alkalmazásának időpontjától kezdődően.

3. A 4. Cikknek megfelelően kiszámított, csökkentett vámokat az első tizedesre kerekítve vagy, specifikus vámok esetén, a második tizedesre kerekítve kell alkalmazni.

6. Cikk

Az importvámokkal egyenértékű hatású terhek

1. Magyarország és az EFTA államok közötti kereskedelemben semmilyen új, az importvámokkal egyenértékű hatású terhet nem lehet bevezetni.

2. Valamennyi, az importvámokkal egyenértékű hatású terhet legkésőbb a jelen Megállapodás hatálybalépésekor el kell törölni, kivéve, ha a VI. Mellékletben eltérő rendelkezés van.

7. Cikk

Fiskális jellegű vámok

1. Az importvámok tiltására és felszámolására vonatkozó rendelkezések a fiskális jellegű vámokra is alkalmazandók, kivéve, ha a C) Jegyzőkönyvben eltérő rendelkezés van.

2. A Felek belső adóval helyettesíthetik a fiskális jellegű vámokat vagy a vámok fiskális alkotóelemét.

8. Cikk

Exportvámok és azokkal egyenértékű hatású terhek

1. Az EFTA államok és Magyarország közötti kereskedelemben új exportvámot vagy azzal egyenértékű hatású terhet nem lehet bevezetni.

2. Az exportvámokat és az azokkal egyenértékű hatású terheket legkésőbb a jelen Megállapodás hatálybalépésekor el kell törölni, kivéve, ha a VII. Mellékletben eltérő rendelkezés van.

9. Cikk

Mennyiségi importkorlátozások
és azokkal egyenértékű hatású intézkedések

1. Az EFTA államok és Magyarország közötti kereskedelemben új mennyiségi importkorlátozást, vagy azzal egyenértékű hatású intézkedést nem lehet bevezetni.

2. Az EFTA államokba történő importra vonatkozó mennyiségi korlátozásokat és az azokkal egyenértékű hatású intézkedéseket legkésőbb a jelen Megállapodás hatálybalépésekor fel kell számolni, kivéve, ha a VIII. Mellékletben eltérő rendelkezés van.

3. A Magyarországra történő importra vonatkozó mennyiségi korlátozásokat és az azokkal egyenértékű hatású intézkedéseket legkésőbb a jelen Megállapodás hatálybalépésekor fel kell számolni, kivéve, ha az A) Jegyzőkönyvben, a II., illetve a IX. Mellékletben eltérő rendelkezés van.

4. Jelen Megállapodás hatálybalépésétől kezdődően Magyarország a X. Mellékletben felsorolt termékekre, az ott rögzített feltételek szerinti importplafonokat nyitja.

5. A Vegyesbizottság rendszeresen megvizsgálja a mennyiségi importkorlátozások felszámolása terén tett előrehaladást.

10. Cikk

Mennyiségi exportkorlátozások
és azokkal egyenértékű hatású intézkedések

1. Az EFTA államok és Magyarország közötti kereskedelemben új mennyiségi exportkorlátozást vagy azzal egyenértékű hatású intézkedést nem lehet bevezetni.

2. Az EFTA államokban az exportra vonatkozó mennyiségi korlátozásokat és az azokkal egyenértékű hatású intézkedéseket legkésőbb a jelen Megállapodás hatálybalépésekor fel kell számolni, kivéve, ha a XI. Mellékletben eltérő rendelkezés van.

3. Magyarországon az exportra vonatkozó mennyiségi korlátozásokat és az azokkal egyenértékű hatású intézkedéseket legkésőbb a jelen Megállapodás hatálybalépésekor fel kell számolni, kivéve, ha a XII. Mellékletben eltérő rendelkezés van.

11. Cikk

Általános kivételek

Jelen Megállapodás nem zárja ki az exportra, az importra és a tranzitárukra olyan tilalmak vagy korlátozások alkalmazását, amelyek indokoltak

– a közerkölcs, a közrend vagy a közbiztonság,

– az emberek, az állatok és a növények életének és egészségének, valamint a környezet védelme,

– a művészi, történelmi és régészeti jellegű nemzeti értékek védelme,

– a szellemi tulajdon védelme, vagy

– az aranyra és ezüstre vonatkozó szabályok

alapján. Ezek a tilalmak vagy korlátozások azonban nem képezhetik önkényes megkülönböztetés eszközét vagy a Felek közötti kereskedelem rejtett korlátozását.

12. Cikk

Állami monopóliumok

1. A Felek biztosítják, hogy a D) Jegyzőkönyvben lefektetett rendelkezéseknek megfelelően, úgy alakítanak minden kereskedelmi jellegű állami monopóliumot, hogy az EFTA államok és Magyarország állampolgárai között semmilyen diszkrimináció nem álljon fenn az áruk beszerzési és értékesítési feltételei tekintetében.

2. Jelen Cikk rendelkezései minden olyan szervre vonatkoznak, amelyen keresztül a Felek illetékes hatóságai de jure vagy de facto, akár közvetlenül, akár közvetve felügyelik, meghatározzák vagy érzékelhetően befolyásolják az importot vagy exportot a Felek között. Ezen rendelkezések hasonlóképpen vonatkoznak az állam által másokra átruházott monopóliumokra is.

13. Cikk

A tervezett műszaki szabályozásokkal kapcsolatos információs eljárás

1. Az EFTA államok és Magyarország a lehető legkorábbi szakaszban, a XIII. Mellékletben rögzített rendelkezésekkel összhangban, értesítik egymást azon műszakiszabályozás-tervezetekről és -módosítás-tervezetekről, amelyeket ki kívánnak bocsátani.

2. E Cikk és a XIII. Melléklet rendelkezéseit egy évvel a jelen Megállapodás hatálybalépését követően kezdik el alkalmazni.

14. Cikk

A mezőgazdasági termékek kereskedelme

1. A Felek kinyilvánítják készségüket, hogy a mezőgazdasági politikájuk szerint lehetséges mértékben, előmozdítsák a mezőgazdasági termékek kereskedelmének harmonikus fejlődését, és az érintett államok egy megfelelő fórumon rendszeresen megvitassák ezt a kérdést.

2. E cél elérése érdekében az egyes EFTA államok és Magyarország kétoldalú megállapodást kötöttek a mezőgazdasági termékkereskedelem könnyítését célzó intézkedésekről.

3. A Felek nem alkalmazzák állat-, növényegészségügyi és egészségügyi előírásaikat olyan módon, hogy azok önkényes vagy indokolatlan diszkriminációt jelentenének azon Felek között, ahol ugyanazon feltételek állnak fenn, vagy a közöttük folyó kereskedelem leplezett korlátozását szolgálnák.

15. Cikk

Belső adózás

1. A Felek tartózkodnak minden olyan belső pénzügyi természetű intézkedéstől vagy gyakorlattól, amely közvetlenül vagy közvetett módon diszkriminációt jelent az EFTA államokból származó termékek és a Magyarországról származó hasonló termékek között.

2. A Felek egyikének területére exportált termékek után a belső adók visszatérítése nem haladhatja meg a termékekre kirótt közvetlen vagy közvetett adók összegét.

16. Cikk

Fizetések

1. Valamely EFTA állam és Magyarország közötti árukereskedelemhez kapcsolódó fizetések, és az ilyen fizetéseknek azon Fél területére történő átutalása, ahol a hitelező székhelye található, mindenféle korlátozástól mentes.

2. A Felek tartózkodnak bármiféle devizális vagy adminisztratív korlátozástól az olyan kereskedelmi ügyleteket fedező rövid és középtávú hitelek nyújtásának, visszafizetésének vagy felvételének vonatkozásában, amelyekben rezidens vesz részt.

3. Amíg a magyar valutának a Nemzetközi Valutaalap Alapokmánya VIII. Cikke szerinti teljes konvertibilitása bevezetésre nem kerül, Magyarország fenntartja magának a jogot devizális korlátozások alkalmazására a rövid és középtávú hitelnyújtásra vagy -felvételre vonatkozóan, feltéve, hogy e korlátozások alkalmazására a termékek származása tekintetében diszkriminációmentesen kerül sor, illetve, hogy azok nem kizárólag egyes termékekre, vagy termékfajtákra vonatkoznak.

17. Cikk

Közületi beszerzések

1. A Felek a jelen Megállapodás egyik céljának tekintik közületi beszerzési piacaik tényleges liberalizálását.

2. Jelen Megállapodás hatálybalépésétől kezdődően az EFTA államok a magyar vállalatok számára lehetővé teszik közületi beszerzési piacaikon a szerződésodaítélési eljárásokon való részvételt, az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény égisze alatt létrehozott és az 1987. február 2-i Módosítási Jegyzőkönyvvel módosított 1979. április 12-i Megállapodás a Kormánybeszerzésekről rendelkezései szerint.

3. Magyarország, gazdasága szerkezetátalakítási és fejlődési folyamatainak figyelembevételével, ugyanezen elvek alapján, fokozatosan biztosítja az EFTA államok vállalatai számára a piacrajutási lehetőséget a szerződésodaítélési eljárások tekintetében. Ennek során Magyarország értesíti a Vegyesbizottságot azokról a szervekről vagy ügynökségekről, amelyeket a 2. bekezdésben említett Megállapodáshoz való csatlakozása esetén annak I. Mellékletében felsorolna.

4. Jelen Megállapodás hatálybalépése után a Felek, amint lehet, további lépéseket tesznek a közületi beszerzési szerződésekben való részvételt szabályozó kötelezettségvállalásaik bővítésére, a szabad piacrajutás és áttekinthetőség biztosítása érdekében, valamint azért, hogy ne álljon fenn semmiféle diszkrimináció a Felek potenciális szállítói között. Egy, Magyarország javára – fokozatosan csökkenő mértékű – aszimmetriát biztosító szakasz után, a Felek között a jogok és kötelezettségek teljes egyensúlyát legkésőbb az átmeneti időszak végére el kell érni.

5. A 28. és 29. Cikk szerint eljáró Vegyesbizottság foglalkozik e fejlesztés gyakorlati módozataival, többek között a fejlesztés hatályával, az alkalmazandó ütemezéssel és szabályokkal, valamint a közületi beszerzésekről döntő szervek kategóriáival.

6. Az érintett Felek törekszenek arra, hogy csatlakozzanak az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény égisze alatt létrehozott vonatkozó megállapodásokhoz.

18. Cikk

A szellemi tulajdon védelme

A Felek megadják és biztosítják a szellemi tulajdonjogok megfelelő, hatékony és diszkriminációmentes védelmét. 1997. január 1-jére a szellemi tulajdon védelmének a Felek területén uralkodóhoz hasonló szintűnek kell lennie. A Feleknek megfelelő, hatékony és diszkriminációmentes intézkedéseket kell hozniuk és foganatosítaniuk az ilyen jogok érvényesítésére a jogsértések, különösképpen a hamisítás és a szerzői jog bitorlása ellen. A konkrét kötelezettségeket a XIV. Melléklet tartalmazza.

19. Cikk

A vállalatokra vonatkozó versenyszabályok

1. A Megállapodás megfelelő működésével, amennyiben érinthetik a valamely EFTA állam és Magyarország közötti kereskedelmet, összeegyeztethetetlenek a következők:

a) minden olyan, vállalatok közötti megállapodás, vállalatok társulásai által hozott döntés és a vállalatok között egyeztetett gyakorlat, amelynek célja vagy hatása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása;

b) egy vagy több vállalat által uralkodó helyzettel való visszaélés a Felek területeinek egészén vagy jelentős részén.

2. Az 1. bekezdés rendelkezései mindenféle vállalkozás tevékenységére vonatkoznak, beleértve az állami vállalatokat és azokat, amelyek számára valamely Fél különleges vagy kizárólagos jogokat biztosít. Az általános gazdasági érdeket képező szolgáltatások nyújtásával megbízott vagy jövedelemtermelő monopóliumjellegű vállalatok az e Cikkben foglalt szabályok hatálya alá tartoznak, amennyiben e szabályok alkalmazása nem gátolja, de jure vagy de facto, a rájuk bízott konkrét feladatok teljesítését.

3. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy egy adott gyakorlat összeegyeztethetetlen az 1. és 2. bekezdéssel, az általa szükségesnek tekintett intézkedéseket teheti a kérdéses gyakorlatból eredő súlyos nehézségek kezelésére, a 26. Cikkben rögzített feltételekkel és eljárásokkal összhangban.

20. Cikk

Állami támogatás

1. A jelen Megállapodásban részt vevő valamely állam által, vagy állami forrásokból bármilyen formában nyújtott támogatás, ami bizonyos vállalkozások vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítésével torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget összeegyeztethetetlen jelen Megállapodás megfelelő működésével, amennyiben befolyásolhatja a valamely EFTA állam és Magyarország közötti kereskedelmet.

2. Az 1. bekezdéssel ellentétes minden gyakorlatot a XV. Mellékletben ismertetett kritériumok alapján kell értékelni.

3. Az 1. bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából Magyarország a jelen Megállapodás hatálybalépését követő első öt évben magasabb intenzitású támogatást nyújthat annál, mint amit a XV. Mellékletben rögzített kritériumok az EFTA államok számára megengednek.

4. A Felek biztosítják az áttekinthetőséget az állami támogatások terén, többek között azzal, hogy évente jelentést tesznek a Vegyesbizottságnak a nyújtott támogatások teljes összegéről és annak megoszlásáról, valamint azzal, hogy kérésre tájékoztatást adnak a támogatási programokról. Bármely Fél kérésére az érintett másik Fél tájékoztatást ad az állami támogatás egyes konkrét eseteiről is.

5. Ha bármely Fél úgy véli, hogy egy adott gyakorlat összeegyeztethetetlen az 1. bekezdésben foglalt rendelkezésekkel, megfelelő intézkedéseket tehet az ilyen gyakorlat ellen, a 26. Cikkben rögzített feltételekkel és eljárásokkal összhangban.

6. Ilyen megfelelő intézkedések, ha azokra az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény alkalmazandó, kizárólag az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményben meghatározott eljárásokkal és feltételekkel összhangban, valamint a GATT égisze alatt létrehozott egyéb vonatkozó és a Felek között érvényes Megállapodások szerint hozhatók.

7. A Felek információcserét a szakmai és üzleti titok védelme által megkívánt korlátozások figyelembevételével folytatnak.

21. Cikk

Dömping

Ha valamely EFTA állam úgy találja, hogy az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VI. Cikke szerinti dömping valósul meg a Magyarországgal folytatott kereskedelemben, illetve, ha Magyarország úgy találja, hogy ilyen értelemben vett dömping valósul meg a valamely EFTA állammal folytatott kereskedelemben, az érintett Fél megfelelő intézkedéseket tehet e gyakorlat ellen, az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VI. Cikke alkalmazásáról szóló Megállapodással összhangban és a 26. Cikkben rögzített eljárásoknak megfelelően.

22. Cikk

Rendkívüli intézkedés egy adott termék importjával kapcsolatban

Ha bármely terméket olyan megnövekedett mennyiségben és olyan feltételek mellett importálnak, hogy az

a) az importáló Fél területén a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékek hazai termelőinek komoly kárt okoz, vagy ilyen károkozással fenyeget; vagy

b) a gazdaság bármely szektorában komoly zavarokat, vagy olyan nehézségeket okoz, amelyek valamely régió gazdasági helyzetének komoly romlását idézhetik elő, vagy ilyen zavarok, illetve nehézségek okozásával fenyegetnek, az érintett Fél megfelelő intézkedéseket tehet a 26. Cikkben rögzített feltételekkel és eljárásokkal összhangban.

23. Cikk

Szerkezeti átalakítás

1. Magyarország vámemelések formájában olyan korlátozott időtartamú, rendkívüli intézkedéseket hozhat, amelyek eltérnek a 4. Cikkben foglalt rendelkezésektől.

2. Ezek az intézkedések kizárólag születő iparágakra, illetve szerkezeti átalakítás alatt álló vagy komoly nehézségekkel szembenéző bizonyos szektorokra vonatkozhatnak, különösen, ha ezen nehézségek fontos társadalmi problémákat okoznak.

3. Azok a Magyarországon, az EFTA államokból származó termékekre alkalmazandó importvámok, amelyeket ezekkel az intézkedésekkel vezetnek be, nem haladhatják meg az ad valorem 25%-ot, és az EFTA államokból származó termékekre nézve preferenciális elemet tartalmaznak. Az ezekkel az intézkedésekkel érintett termékek importjának teljes értéke nem haladhatja meg az EFTA államokból származó, a 2. Cikkben meghatározott ipari import 15%-át, annak az utolsó évnek alapján számítva, amelyre nézve statisztikai adatok rendelkezésre állnak.

4. Ezeket az intézkedéseket legfeljebb 5 évig lehet alkalmazni, kivéve, ha a Vegyesbizottság hosszabb időszakhoz járul hozzá. Alkalmazásukat legkésőbb az átmeneti időszak leteltekor meg kell szüntetni.

5. Nem lehet ilyen intézkedést bevezetni valamely termék tekintetében, ha több mint három év eltelt azóta, hogy az adott termékre nézve valamennyi vámot és mennyiségi korlátozást, valamint azokkal egyenértékű hatású terhet és intézkedést felszámoltak.

6. Magyarország tájékoztatja a Vegyesbizottságot azokról a rendkívüli intézkedésekről, amelyeket meghozni szándékozik, és az EFTA államok kérésére ezekről az intézkedésekről és az érintett szektorokról még bevezetésük előtt a Vegyesbizottságban konzultációkat tartanak. Ilyen intézkedések hozatala esetén Magyarország a Vegyesbizottság rendelkezésére bocsátja az e Cikk alapján bevezetett vámok felszámolására vonatkozó menetrendet. Ez a menetrend éves egyenlő ütemezésben írja elő a vámok megszüntetését, megkezdve azt legkésőbb a bevezetés után két év elteltével. A Vegyesbizottság ettől eltérő menetrendet is megállapíthat.

24. Cikk

Reexport és súlyos hiány

Amennyiben a 8. és 10. Cikk rendelkezéseinek betartása

a) olyan, harmadik országba irányuló reexporthoz vezet, amellyel szemben az exportáló Fél az érintett termékre vonatkozóan mennyiségi korlátozást, exportvámot vagy egyenértékű hatású intézkedéseket, illetve terheket tart fenn; vagy

b) az exportáló Fél számára alapvetően szükséges termék súlyos hiányát eredményezi, vagy azzal fenyeget

és ha a fent említett helyzetek az exportáló Fél számára jelentős nehézségeket idéznek elő, vagy ilyen nehézségek előidézését valószínűsíteni lehet, ez a Fél megfelelő intézkedéseket hozhat, a 26. Cikkben rögzített feltételekkel és eljárásokkal összhangban.

25. Cikk

Fizetési mérleg nehézségek

1. Ha valamely EFTA állam vagy Magyarország a fizetési mérlegét illetően nehéz helyzetben van, vagy ennek közvetlen veszélye fenyeget, az EFTA állam, illetve Magyarország az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményben meghatározott feltételek szerint, a kereskedelmet korlátozó intézkedéseket hozhat. Ezen intézkedések korlátozott időre szólhatnak és nem mehetnek túl a fizetési mérleg helyzetének rendezéséhez szükséges mértéken. Az EFTA állam, illetve Magyarország haladéktalanul tájékoztatja a jelen Megállapodásban részt vevő többi államot és a Vegyesbizottságot az intézkedések bevezetéséről és, amint lehet, azok megszüntetésének ütemtervéről.

2. A Felek mindazonáltal törekszenek annak elkerülésére, hogy fizetési mérleg okokból korlátozó intézkedéseket alkalmazzanak.

26. Cikk

A védelmi intézkedések alkalmazásának eljárási rendje

1. A jelen Cikkben ismertetett és a védelmi intézkedések alkalmazására vonatkozó eljárás kezdeményezése előtt az érintett Felek törekszenek arra, hogy bármely nézetkülönbséget közvetlen konzultáció útján oldjanak meg, és erről tájékoztassák a többi Felet.

2. Abban az esetben, ha Magyarország vagy valamely EFTA állam a termékek olyan importját, amely a 22. Cikkben említett helyzet előidézésére képes, olyan adminisztratív eljárásnak veti alá, amelynek célja a kereskedelmi folyamatok irányáról való gyors információszolgáltatás, erről tájékoztatja a másik Felet.

3. A 7. bekezdésben foglaltak sérelme nélkül, valamely, a 4. bekezdés szerinti védelmi intézkedés alkalmazását mérlegelő Fél azonnal értesíti erről a többi Felet és a Vegyesbizottságot, és megadja az összes lényeges információt. A Felek a Vegyesbizottságban haladéktalanul konzultációkat kezdenek megoldás keresése céljából.

4. a) A 19. és 20. Cikket illetően, az érintett Felek minden szükséges segítséget megadnak a Vegyesbizottságnak az eset megvizsgálásához, és ahol lehetséges, felszámolják a kifogásolt gyakorlatot. Ha a szóban forgó Fél nem szünteti meg a Vegyesbizottság által meghatározott időn belül a kifogásolt gyakorlatot, vagy ha a Vegyesbizottság a beterjesztett kérdésben, a 19. Cikk esetében három hónapon belül, a 20. Cikk esetében 30 munkanapon belül nem képes megállapodásra jutni, az érintett Fél megfelelő intézkedéseket hozhat a kérdéses gyakorlatból eredő nehézségek kezelésére.

b) A 21., 22. és 24. Cikket illetően, a Vegyesbizottság megvizsgálja a helyzetet, és bármely döntést meghozhat, amely szükséges ahhoz, hogy véget vessenek az érintett Fél által közölt nehézségeknek. Ha a Vegyesbizottság elé terjesztett kérdésben a beterjesztéstől számított 30 napon belül nem születik ilyen döntés, az érintett Fél a helyzet orvoslásához szükséges intézkedéseket hozhat.

c) A 31. Cikket illetően, az érintett Fél a konzultáció lefolytatása után vagy az értesítés napjától számított 30 nap elteltével megfelelő intézkedéseket hozhat.

5. A meghozott védelmi intézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell a többi Felet és a Vegyesbizottságot. Ezen intézkedéseket, mértéküket és időtartamukat illetően, arra kell korlátozni, ami feltétlenül szükséges az alkalmazásukhoz vezető helyzet rendezéséhez és nem haladhatják meg a kérdéses gyakorlat vagy nehézség által okozott kárt. Elsőbbséget kell adni azon intézkedéseknek, amelyek legkevésbé zavarják a Megállapodás működését. Valamely EFTA állam tevékenysége vagy mulasztása miatt Magyarország által hozott intézkedések kizárólag az ezen állammal folyó kereskedelmet érinthetik. Magyarország tevékenysége vagy mulasztása miatt kizárólag az az EFTA állam vagy államok hozhatnak intézkedést, amely, illetve amelyek kereskedelmét az említett tevékenység vagy mulasztás érinti.

6. A hozott védelmi intézkedéseket a Vegyesbizottságon belül rendszeres konzultációk tárgyává kell tenni azzal a céllal, hogy amint lehet, enyhítsék, vagy ha az alapjukul szolgáló feltételek többé már nem állnak fenn, felszámolják azokat.

7. Amennyiben az azonnali cselekvést igénylő rendkívüli körülmények az előzetes vizsgálatot lehetetlenné teszik, az érintett Fél a 21., 22. és 24. Cikket illetően haladéktalanul meghozhatja a helyzet rendezéséhez feltétlenül szükséges óvintézkedéseket. Az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatást kell adni és a Vegyesbizottságban, amint lehet, konzultációkat kell folytatni a Felek között.

27. Cikk

Biztonsági kivételek

Jelen Megállapodásban semmi nem akadályozza meg, hogy valamely Fél bármely, általa szükségesnek ítélt intézkedést meghozzon

a) azzal a céllal, hogy megakadályozza információk feltárását, ha az alapvető biztonsági érdekeivel ellentétes;

b) alapvető biztonsági érdekeinek védelmére, vagy nemzetközi kötelezettségeinek betartására, illetve nemzeti politikájának érvényesítésére

(i) a fegyverek, lőszerek és hadfelszerelések kereskedelme terén, feltéve, hogy ezen intézkedések nem rontják a verseny feltételeit a nem kifejezetten katonai célokra szánt termékek kereskedelme terén, valamint más áruk, anyagok és szolgáltatások ilyen jellegű kereskedelme terén, amelyek közvetlenül vagy közvetve katonaság ellátását szolgálják, vagy

(ii) a biológiai, vegyi és nukleáris fegyverek vagy más nukleáris robbanóeszközök elterjedésének megakadályozása terén, vagy

(iii) háború idején vagy háborúval fenyegető más súlyos nemzetközi feszültség esetén.

28. Cikk

A Vegyesbizottság

1. A jelen Megállapodásban foglaltak megvalósítását az EFTA államok és Magyarország által 1990. június 13-án, Göteborgban aláírt Nyilatkozat értelmében létrehozott Vegyesbizottság felügyeli és irányítja.

2. A Megállapodásban foglaltak megfelelő végrehajtása céljából a Felek információcserét folytatnak, és bármelyik Fél kérésére konzultációkat tartanak a Vegyesbizottságban. A Vegyesbizottság folyamatosan figyelemmel kiséri az EFTA államok és Magyarország közötti kereskedelem útjában álló akadályok további eltávolításának lehetőségét.

3. A Vegyesbizottság a jelen Megállapodásban előírt esetekben határozatokat hozhat. Egyéb kérdésekben a Vegyesbizottság ajánlásokat tehet.

29. Cikk

A Vegyesbizottság eljárási rendje

1. A jelen Megállapodásban foglaltak megfelelő végrehajtása céljából a Vegyesbizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülést tart. Bármely Fél kérheti ülés összehívását.

2. A Vegyesbizottság közös megegyezéssel jár el.

3. Ha bármely Fél képviselője a Vegyesbizottságban alkotmányos követelmények teljesítéséhez kötve fogad el egy határozatot, az – amennyiben abban későbbi időpont nem került meghatározásra – a fenntartás feloldásáról szóló értesítés napján lép hatályba.

4. Eljárási szabályzatát, amely, többek között, tartalmazza az ülések összehívására és az elnök kinevezésére, illetve a kinevezés időtartamára vonatkozó rendelkezéseket, a Vegyesbizottság fogadja el.

5. A Vegyesbizottság dönthet olyan albizottságok és munkacsoportok létrehozásáról, amelyeket szükségesnek tart feladatai teljesítéséhez.

30. Cikk

Továbbfejlesztési záradék

1. Amennyiben valamely Fél úgy véli, hogy a Felek gazdasági érdekei szempontjából hasznos lenne a Megállapodás által létesített kapcsolatok fejlesztése és mélyítése, azoknak a Megállapodásban nem szereplő területekre történő kiterjesztése által, indoklással ellátott kérését a többi Fél elé kell terjesztenie. A Felek utasíthatják a Vegyesbizottságot e kérés megvizsgálására, valamint arra, hogy amennyiben helyénvaló, ajánlásokat tegyen, különösen a tárgyalások megkezdését illetően.

2. Az 1. bekezdésben említett eljárás eredményeként létrehozott megállapodások a Felek részéről, saját eljárásaiknak megfelelően, megerősítést vagy jóváhagyást igényelnek.

31. Cikk

A kötelezettségek teljesítése

1. A Felek minden általános vagy konkrét intézkedést meghoznak, amely szükséges a Megállapodásból eredő kötelezettségeik teljesítéséhez. Gondoskodnak arról, hogy a Megállapodásban kitűzött célok megvalósuljanak.

2. Ha valamely EFTA állam úgy véli, hogy Magyarország, vagy Magyarország úgy ítéli meg, hogy valamely EFTA állam nem teljesítette a jelen Megállapodásból eredő valamely kötelezettségét, az érintett Fél megfelelő intézkedéseket tehet, a 26. Cikkben rögzített feltételekkel és eljárásokkal összhangban.

32. Cikk

Mellékletek és Jegyzőkönyvek

Jelen Megállapodás Mellékletei és Jegyzőkönyvei a Megállapodás szerves részét képezik. A Vegyesbizottság határozhat a Mellékletek, valamint az A) és B) Jegyzőkönyv módosításáról.

33. Cikk

Más megállapodásokkal szabályozott kereskedelmi kapcsolatok

1. Jelen Megállapodás a Megállapodásban részt vevő egyes EFTA államok, egyrészről, és Magyarország, másrészről, közötti kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozik, de nem érinti az egyes EFTA államok közötti kereskedelmi kapcsolatokat, amennyiben a jelen Megállapodás másképp nem rendelkezik.

2. A Finnország és Magyarország közötti, a kereskedelem útjában álló akadályok kölcsönös eltávolításáról 1974. május 2-án aláírt és a későbbiekben módosított Megállapodás (a továbbiakban: „Finn–Magyar Megállapodás”) mindaddig érvényben marad, amíg az általa, a résztvevő Felek számára nyújtott kölcsönös előnyök tartalmát teljes mértékben át nem veszi a jelen Megállapodás. Ekkor a „Finn–Magyar Megállapodás” Finnország és Magyarország közös döntése alapján megszüntetésre kerül. Minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak biztosítására, hogy a „Finn–Magyar Megállapodás” megszüntetésével semmilyen engedmény ne kerüljön visszavonásra. A többi Felet haladéktalanul értesíteni kell e döntésről, illetve ezen intézkedésekről.

Semmilyen, a „Finn–Magyar Megállapodás” keretében nyújtott engedményt nem lehet visszavonni a jelen Megállapodás hatálybalépésének következményeként. Amennyiben ilyen kockázat merül fel, Finnország és Magyarország haladéktalanul konzultál egymással annak megszüntetéséről.

3. Jelen Megállapodás 8., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24. és 30. Cikkének rendelkezései is érvényesek – a szükséges változásokkal – a Finnország és Magyarország közötti, a „Finn–Magyar Megállapodás” által szabályozott kereskedelemre.

4. Az e Cikkben foglaltak megvalósítására vonatkozó különleges szabályokat a XVI. Melléklet tartalmazza.

34. Cikk

Vámuniók, szabadkereskedelmi övezetek és határmenti kereskedelem

1. Jelen Megállapodás nem akadályozza meg vámuniók, szabadkereskedelmi övezetek, illetve a határmenti kereskedelemre vonatkozó megállapodások fenntartását vagy létrehozását, amennyiben azok nem gyakorolnak negatív hatást a jelen Megállapodás által előirányzott kereskedelmi rendszerre és különösképpen a jelen Megállapodás származási szabályokra vonatkozó rendelkezéseire.

2. A Felek, valamelyikük kérésére, konzultációkat tartanak a Vegyesbizottságban, az ilyen vámuniókat vagy szabadkereskedelmi övezeteket létrehozó megállapodásokról.

35. Cikk

Területi alkalmazás

Jelen Megállapodás a Megállapodásban részt vevő államok területén érvényes.

36. Cikk

Módosítások

Jelen Megállapodás módosításait – a 32. Cikk 3. bekezdésében említettek kivételével, amelyeket a Vegyesbizottság hagy jóvá – a Felek elé kell terjeszteni elfogadásra, és a módosítások akkor lépnek hatályba, ha azokat valamennyi Fél elfogadta. Az elfogadásról szóló okmányokat a Letéteményesnél kell elhelyezni.

37. Cikk

Csatlakozás

1. Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagjává váló bármely állam csatlakozhat a jelen Megállapodáshoz, feltéve, hogy a Vegyesbizottság határozatot hoz a csatlakozás jóváhagyásáról. A csatlakozást, az e határozatban rögzített feltételeknek megfelelően, a jelen Megállapodásban részt vevő érintett államoknak és a csatlakozó államnak kell megtárgyalniuk. A csatlakozási okmányt a Letéteményesnél kell elhelyezni, és a Letéteményes értesíti az összes többi Felet.

2. Valamely csatlakozó állam vonatkozásában a Megállapodás a csatlakozási okmány letétbe helyezését követő harmadik hónap első napján lép hatályba.

38. Cikk

Felmondás és hatályvesztés

1. Bármely Fél felmondhatja a jelen Megállapodást, ha erről írásban értesíti a Letéteményest. A felmondás azon időpont után hat hónappal lép hatályba, amikor a Letéteményes megkapta az értesítést.

2. Ha Magyarország mondja fel, a Megállapodás az értesítési időszak végén veszíti hatályát, amennyiben az összes EFTA tagállam mondja fel, a Megállapodás az utolsó értesítési időszak végén veszíti hatályát.

3. Bármely EFTA tagállam, amely felmondja az Európai Szabadkereskedelmi Társulást létrehozó Konvenciót, e tényből kifolyólag, a felmondás hatálybalépésének napján megszűnik a jelen Megállapodásban részt vevő Félnek lenni.

39. Cikk

Hatálybalépés

1. Jelen Megállapodás 1993. július 1-jén lép hatályba, feltéve, hogy valamennyi aláíró állam letétbe helyezte megerősítési vagy elfogadási okmányait a Letéteményesnél.

2. Ha a jelen Megállapodás nem lépett hatályba az 1. bekezdés rendelkezésének megfelelően, és feltéve, hogy Magyarország letétbe helyezte megerősítési vagy elfogadási okmányát, az ilyen okmányaikat letétbe helyezett aláíró államok képviselői 1993. augusztus 1. előtt találkoznak és eldönthetik, hogy ezen államok vonatkozásában mikor lép hatályba a Megállapodás. Ameddig nem születik ilyen döntés, ugyanezen célból találkozót tartanak legkésőbb harminc nappal azután, hogy bármely további aláíró állam letétbe helyezte okmányát.

3. Azon aláíró állam vonatkozásában, amely megerősítési vagy elfogadási okmányát a 2. bekezdésében említett találkozót követően helyezi letétbe, jelen Megállapodás az okmány letétbe helyezését követő második hónap első napján, de semmiképpen sem a 2. bekezdés szerint meghatározott időpont előtt lép hatályba.

4. Bármely aláíró állam már az aláíráskor kijelentheti, hogy, egy kezdeti szakaszban, ideiglenes jelleggel alkalmazza a Megállapodást, ha az az adott állam vonatkozásában 1993. július 1-jéig nem léphet hatályba, feltéve, hogy Magyarország vonatkozásában a Megállapodás már hatályba lépett.

40. Cikk

A Letéteményes

Svédország Kormánya, mint Letéteményes, értesíti a jelen Megállapodást aláírt, vagy ahhoz csatlakozott valamennyi államot a megerősítési, elfogadási vagy csatlakozási okmányok letétbe helyezéséről, jelen Megállapodás hatálybalépéséről, hatályvesztéséről vagy annak felmondásáról.

A FENTIEK HITELÉÜL alulírott Meghatalmazottak a kellő felhatalmazás birtokában aláírták a jelen Megállapodást.

Készült Genfben, az 1993. év, március hó, huszonkilencedik napján, egy, angol nyelvű, hiteles példányban, amelyet Svédország Kormányánál helyeznek letétbe. A Letéteményes valamennyi aláíró és csatlakozó államnak átadja a Megállapodás hitelesített másolatát.

(Aláírások)

AZ EFTA ÁLLAMOK ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖS NYILATKOZATA A SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK KITERJESZTÉSÉRŐL

Az EFTA államok és Magyarország megállapodnak, hogy feltárják a származási szabályok további kiterjesztésének és javításának lehetőségeit, beleértve a kumulációt is, azzal a céllal, hogy növeljék és támogassák az Európán belüli termelést és kereskedelmet.

(Aláírások)

AZ EFTA ÁLLAMOK ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁSRA VONATKOZÓ EGYETÉRTÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

1. Az EFTA államok és Magyarország elismerik, hogy bizonyos párhuzamosság van az EFTA államok és Magyarország közötti szabadkereskedelmi Megállapodás életbelépésekor érvényes, a vámok, mennyiségi korlátozások, terhek és azokkal egyenértékű hatású intézkedések tekintetében nyújtott engedmények szintje és a Magyarország és az Európai Közösségek közötti Társulási Szerződés szerinti ilyen szintek között. Az EFTA államok és Magyarország továbbá elismerik, hogy ezt a párhuzamosságot alapvetően szükséges fenntartani az egész átmeneti időszak alatt. A különleges feltételek mellett nyújtott engedmények ilyen párhuzamos alkalmazásának lehetőségét a Vegyesbizottság mérlegeli.

2. A Felek tudomásul vették, hogy az EFTA államok és az Európai Közösségek között az Európai Gazdasági Térről kötött Megállapodás keretében bizonyos iparcikkek kereskedelme útjában álló akadályokat tovább csökkentik, és a szabadkereskedelem kiterjesztésre kerül néhány új termékre. Azon Megállapodás hatálybalépése után e termékek forgalmának a Felek közötti kereskedelemben való liberalizálásának lehetőségét a Vegyesbizottság vizsgálja meg, és dönt a jelen Megállapodás vonatkozó Mellékleteinek megfelelő módosításáról, figyelembe véve az EFTA államok és az Európai Közösségek által különleges feltételek mellett egymásnak nyújtott bármely engedményt. Az EFTA államok kijelentik, hogy készek az árukereskedelem további liberalizálásának a Vegyesbizottságban való megvitatására, ha ilyen liberalizálásra kerül sor az EFTA államok és az Európai Közösségek közötti kapcsolatokban.

3. Az EFTA államok és Magyarország megállapodnak, hogy 1994. január 1-jéig nem alkalmazzák a B) Jegyzőkönyv 23. Cikkének rendelkezéseit. Valamely Fél kérésére konzultációkat kell tartani az e korlátozásból eredő bármely negatív hatást illetően, kielégítő megoldás elérése céljából. E korlátozást, a konzultáció lehetőségét is beleértve, a Vegyesbizottságnak meg kell hosszabbítania, amennyiben nem változik a Magyarország és az Európai Közösségek között alkalmazott jelenlegi gyakorlat.

4. Az EFTA államok és Magyarország megállapodnak abban, hogy szorosan összehangolják erőfeszítéseiket azon személyek képzése terén, akik a B) Jegyzőkönyvben rögzített, a származási bizonyítványok kibocsátására, ellenőrzésére és igazolására vonatkozó egyszerűsített eljárás használatában illetékesek, abból a célból, hogy lehetővé váljon az ilyen eljárás alkalmazására való felhatalmazásuk. Az egyszerűsített eljárás korlátozott mértékben kerül használatra és alkalmazása a származási kérdésekkel és vámügyekkel foglalkozó Albizottság mérlegelésének tárgya lesz.

5. Magyarország értesíti az EFTA államokat a Magyarország, a Cseh Köztársaság, Lengyelország és a Szlovák Köztársaság közötti adminisztratív együttműködés kiépítésére tett valamennyi olyan megállapodásról, amely a B) Jegyzőkönyvben foglaltak, és annak módosításai, végrehajtását szolgálják.

6. Valamely EFTA államból magyarországi feldolgozásra exportált (külső bérfeldolgozás) és ott feldolgozott (belső bérfeldolgozás) áruk, illetve a fordított eset, tekintetében a Felek kinyilvánítják készségüket arra, hogy mielőbb tárgyaljanak azon megállapodásokról, amelyek alapján

– az ilyen áruk vámmentesen juthatnak be akár Magyarországra, akár valamely EFTA államba feldolgozás céljából, azzal a feltétellel, hogy később reexportra kerülnek;

– az ilyen feldolgozásból származó termékek teljesen vagy részben vámmentesen, és az importra a vámokkal megegyező hatású terhektől mentesen kerülhetnek akár valamely EFTA államba, akár Magyarországra.

7. A Felek tudomásul vették azt, a Magyarország és az Európai Közösségek közötti Társulási Szerződésben Magyarország részéről tett egyoldalú nyilatkozatot, hogy 1994. január 1-jétől az Európai Közösségekből származó Magyarországra irányuló ipari összimportnak értékben legalább 25%-ára vámmentesség vonatkozik. Amennyiben Magyarország e kötelezettségvállalása teljesítése céljából új termékeket vesz fel a vámmentes árucikkek listájára, azok kiválasztásánál a lehetséges mértékben figyelembe veszi az EFTA államok kereskedelmi érdekeit. A Vegyesbizottság határoz jelen Megállapodás vonatkozó Mellékleteinek megfelelő módosítása kérdésében, figyelembe véve a Magyarország és az Európai Közösségek által különleges feltételek mellett egymásnak nyújtott bármely engedményt, amint arra az 1. bekezdés utal.

8. A jelen Megállapodásban részt vevő államok tudomásul vették, hogy Magyarország és az Európai Közösségek közötti Társulási Szerződés VI. a) Mellékletének megfelelően Magyarország 1995. január 1-jétől 1997. december 31-ig felszámolja az Európai Közösségekből származó, 1994. december 31-én még ilyen korlátozások hatálya alá tartozó termékek importjára vonatkozó mennyiségi korlátozásokat, az Európai Közösségekből Magyarországra történő ilyen import, legfrissebb rendelkezésre álló éves statisztikai adatok szerinti, 40%-a vonatkozásában. Amennyiben a Magyarország és az Európai Közösségek közötti Társulási Szerződés VI. a) Mellékletéből termékeket törölnek, Magyarország, a lehetséges mértékben, figyelembe veszi az EFTA államok kereskedelmi érdekeit. A Vegyesbizottság határoz jelen Megállapodás vonatkozó Mellékleteinek megfelelő módosítása kérdésében, figyelembe véve a Magyarország és az Európai Közösségek által különleges feltételek mellett egymásnak nyújtott bármely engedményt, amint arra az 1. bekezdés utal.

9. 1998. január 1-jétől kezdve legkésőbb 2000. december 31-ig Magyarországnak fel kell számolnia a jelen Megállapodás IX. Mellékletében felsorolt termékekre vonatkozó valamennyi, még érvényben maradt mennyiségi korlátozást.

10. Abban az esetben, ha bármely, Magyarországra importált textil- vagy ruházati cikk a Magyarország és az Európai Közösségek közötti tárgyalások eredményeként kvótaszabályozás alá esik, Magyarország kész tárgyalásokat kezdeni e témáról az érdekelt EFTA államokkal.

11. A 7. Cikkel összhangban levő, a C) Jegyzőkönyv I. Táblázatában leírt fiskális jellegű vámok fenntartására vonatkozó izlandi jog az e Táblázatban meghatározott termékek tekintetében nem vezethet Magyarország számára kevésbé kedvező elbánáshoz, mint amit Izland az Európai Gazdasági Közösségnek megad.

12. Az EFTA államok és Magyarország megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás 11. Cikkében hivatkozott környezetvédelmi intézkedések az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény XX. Cikke, valamint a GATT égisze alatt létrehozott más vonatkozó, és a Felek között érvényes dokumentumok által megengedett és a Magyarország és az Európai Közösségek közötti Társulási Szerződés által megengedett mértékben alkalmazhatók.

13. Magyarország kizárólag az IMF-fel kötött megállapodása szerint megengedett mértékben alkalmazhat a 16. Cikk 3. bekezdése értelmében korlátozásokat.

14. A Felek a 17. Cikk alá eső szervek kategóriáinak megállapításakor az Európai Közösségek meghatározásait tekintik irányadónak.

15. A 20. Cikk 3. bekezdésének értelmezése céljából a Felek megállapodnak, hogy a „magasabb intenzitású” kifejezés a XV. Melléklet c) pontjában foglalt intézkedések révén nyújtott támogatás szintjére vonatkozik, és hogy a magyar gazdaság szerkezetátalakításának előmozdítása céljából hozott, a d) pont szerinti, normál körülmények között nem megengedett intézkedések alkalmazását nem tekintik összeegyeztethetetlennek a 20. Cikk 1. bekezdésével, feltéve, hogy az ilyen intézkedések összhangban vannak a Magyarország és az Európai Közösségek közötti Társulási Szerződésben rögzített, az állami támogatásra vonatkozó szabályokkal, amelyeket az említett Szerződés 62. Cikke 3. bekezdésében hivatkozott szabályok szerint alkalmaznak.

16. A 20. Cikk 3. bekezdését illetően, a Vegyesbizottság határoz e bekezdés alkalmazásának további ötéves időszakokkal való meghosszabbításáról, feltéve, hogy Magyarország és az EK Társulási Tanácsa hasonló döntést hoz, amint arra a Magyarország és az Európai Közösségek közötti Társulási Szerződés 62. Cikkének 4. a) bekezdése utal.

17. Az EFTA államok és Magyarország megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás 20. Cikke 6. bekezdésében foglalt rendelkezéseket ugyanolyan módon és ugyanannyi ideig kell alkalmazni, mint ahogy a Magyarország és az Európai Közösségek közötti Társulási Szerződés 62. Cikke 6. bekezdésének 2. alpontja szerint alkalmazandókat.

18. Az EFTA államok és Magyarország megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a jelen Megállapodásban részt vevő valamely államból származó valamely textilterméknek a jelen Megállapodásban részt vevő másik Fél területére történő importjára a Magyar Köztársaság és az Európai Gazdasági Közösség között létrejött, a textiltermékek kereskedelméről szóló Európai Egyezményt Kiegészítő Jegyzőkönyv 8. Cikke 2. bekezdésében rögzített feltételek mellett kerül sor, és az ott meghatározottak szerint kárt okozza, az EFTA államok, illetve Magyarország az említett Cikkben előirányzott védelmi mechanizmushoz folyamodhatnak, a jelen Megállapodás 26. Cikkében rögzített eljárás szerint.

E Megállapodás szempontjából a megfelelő intézkedések az alábbiakból állhatnak:

a) a jelen Megállapodás 5. Cikkében hivatkozott alapvám vagy az érvényben levő legnagyobb kedvezményes (MFN) vám közül az alacsonyabb ideiglenes újrabevezetése egy bizonyos szintet meghaladó importra, amely szint semmiképpen sem lehet alacsonyabb, mint a kérdéses termékből az importáló állam másik államból származó importja szintjének 110%-a azon hónapot megelőző két, illetve amennyiben adatok nem állnak rendelkezésre három hónappal korábban záruló 12 hónapos időszak alatt, amikor a konzultációt kérték; vagy

b) Magyarország részéről mennyiségi korlátozás bevezetése, amelynek mértéke semmiképpen sem lehet alacsonyabb, mint a másik Féltől származó kérdéses termék magyarországi importszintjének 110%-a azon hónapot megelőző két, illetve amennyiben adatok nem állnak rendelkezésre három hónappal korábban záruló 12 hónapos időszak alatt, amikor a konzultációt kérték.

A fent említett védelmi mechanizmus vagy azon alapuló intézkedések semmiképpen sem alkalmazhatók azt követően, hogy a Magyarország és az Európai Gazdasági Közösség között folyó textilkereskedelemben alkalmazott mennyiségi korlátozások és az azokkal egyenértékű hatású intézkedések felszámolására a Magyarország és az Európai Gazdasági Közösség közötti említett Jegyzőkönyvben rögzített időszak letelt.

Az EFTA államok és Magyarország továbbá megállapodnak, hogy semmiképpen nem alkalmaznak nem-vámjellegű korlátozásokat az EFTA államok és Magyarország közötti textilkereskedelemben, a jelen Megállapodás 1. Cikkében hivatkozott átmeneti időszak letelte után.

Bármely Fél kérésére haladéktalanul konzultációkat tartanak a textil- és ruházati cikkek kereskedelméből eredő bármely problémáról.

19. Amennyiben véleménykülönbség van a 23. Cikk 3. bekezdésében hivatkozott ipari termékek importjának tényleges értékét illetően, az olyan nemzetközi kereskedelmi statisztikák, mint az ENSZ/EGB, GATT és az OECD statisztikái, szolgálnak alapul.

20. Az EFTA államok és Magyarország azon a véleményen vannak, hogy olyan viták esetén, amelyeket nem lehet az érintett Felek közötti vagy a Vegyesbizottságban tartott konzultációk útján rendezni, választottbírósági eljárást lehet előirányozni. Ezt a lehetőséget, többek között a 19. Cikkre vonatkozóan, tovább vizsgálja a Vegyesbizottság.

21. A Felek az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezménynek, különösen annak I. Cikke, Jegyzőkönyvei és Mellékletei, valamint a jelen Megállapodásban résztvevő államok között érvényes kapcsolódó megállapodásoknak megfelelően, a jelen Megállapodás hatálybalépésétől kezdve biztosítják, hogy az importtal és exporttal kapcsolatos valamennyi feltételt, szabályt és formalitást érintő intézkedéseket, beleértve az importengedélyezési eljárásokat is, diszkriminációmentesen alkalmazzák a jelen Megállapodásban részt vevő államok vonatkozásában.

22. A más nemzetközi fórumokon és az Európai Közösségekhez fűződő kapcsolataikban bekövetkező fejleményeket figyelembe véve, és tekintettel az áruk kereskedelmével szoros kapcsolatban álló területek növekvő fontosságára, az EFTA államok és Magyarország az érintett Felek között a megfelelő fórumon rendszeresen megvitatják, gazdasági kapcsolataiknak az árukereskedelmen kívüli területekre történő kiterjesztése lehetőségeit. A Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást az e téren bekövetkezett fejleményekről, különös tekintettel az Európai Közösségekkel való kapcsolataikra.

Készült Genfben, az ezerkilencszázkilencvenharmadik év, március hó, huszonkilencedik napján, egy, angol nyelvű, hiteles példányban, amelyet Svédország Kormányánál helyeznek letétbe. A Letéteményes valamennyi aláíró és csatlakozó államnak átadja a Megállapodás hitelesített másolatát.

(Aláírások)

JEGYZŐKÖNYV,
AMELYRŐL A FELEK AZ EFTA ÁLLAMOK
ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI SZABADKERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁS ALÁÍRÁSAKOR ÁLLAPODTAK MEG

Az Aláíró Államokat az EFTA államok és a Magyar Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodásban képviselő személyek

ezerkilencszázkilencvenhárom év, március hó, huszonkilencedik napján, a Megállapodás aláírása céljából Genfben találkozván,

azon szándékuktól vezettetve, hogy előkészítsék a Megállapodás hatálybalépését,

egy, a vámügyekkel és származási kérdésekkel foglalkozó Ideiglenes Munkacsoport létrehozásáról állapodtak meg, az alábbiak szerint:

1. Az Ideiglenes Munkacsoport feladatkörébe tartozik az információk kicserélése, a fejlemények áttekintése és a Megállapodást Aláíró Államok segítése:

a) a Megállapodás B) Jegyzőkönyvében lefektetett származási szabályokat és adminisztratív együttműködési módszereket illetően,

b) egyéb, a Megállapodás 3. Cikkének 2. bekezdése szerint meghatározott vámügyi kérdésekben,

c) egyéb, a Megállapodást Aláíró Államok által az Ideiglenes Munkacsoport elé terjesztett, vámügyi és származási kérdésekben.

2. Az Ideiglenes Munkacsoport a Megállapodást Aláíró Államok képviselőiből áll és a szükséges gyakorisággal ülésezik. Összehívására valamely EFTA állam vagy Magyarország képviselőjének kérésére kerül sor.

3. Az Ideiglenes Munkacsoport ülésein Magyarország és, felváltva, egy EFTA állam képviselője elnököl.

4. Az Ideiglenes Munkacsoport akkor szűnik meg, amikor a Vegyesbizottság, a Megállapodás szerint, vámügyi és származási kérdésekkel foglalkozó Albizottság felállítása mellett dönt.

Készült Genfben, az ezerkilencszázkilencvenharmadik év, március hó, huszonkilencedik napján.

(Aláírások)”

I. MELLÉKLET

A 2. CIKK (a) ALPONTJÁBAN HIVATKOZOTTAK

Azok a Harmonizált Áruleírási és Jelölési Rendszer (HR) 25.–97. árucsoportjaiba tartozó termékek, amelyekre a Megállapodás nem alkalmazandó az EFTA államokba vagy Magyarországra történő importáláskor, az egyes termékek esetében specifikáltaknak megfelelően.

Vámtarifa szám
HR kód

A termék leírása
A Megállapodás nem alkalma
zandó az alábbi ország(ok)ba történő import esetén
1 2 3 4
35.01 Kazein, kazeinát, más kazeinszármazék; kazeinenyv
3501.10 Kazein Liechtenstein, Svájc
ex 3501.90 Más:
– – A kazeinenyvet kivéve Liechtenstein, Svájc
35.02 Albuminok (beleértve két vagy több savófehérje-koncentrátumát, amely szárazanyagban számítva több mint 80 tömegszázalék savó-fehérjét tartalmaz), albuminátok és más albuminszármazékok
ex 3502.10 Tojásfehérje:
– – Más albumin, melyek emberi fogyasztásra alkalmatlanok, vagy annak vannak minősítve Valamennyi EFTA állam
Magyarország
ex 3502.90 Más:
– – Tejalbumin (lactalbumin), kivéve az emberi fogyasztásra alkalmatlant, vagy annak minősítettet Valamennyi EFTA állam
Magyarország
35.05 Dextrin és más átalakított keményítő (pl. előkocsonyásított vagy észterizált keményítő); keményítő-, dextrin- vagy átalakított más keményítő alapanyagból készített enyv
ex 3505.10 Dextrin és más átalakított keményítő: Ausztria
– – Kivéve az észterezett keményítőt és a vízben nem oldható észtereket Magyarország,
ha Ausztriából származik
3505.20 Enyv Ausztria
Magyarország,
ha Ausztriából származik
38.09 Textil-, papír-, bőr és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok)
3809.10 Keményítőtartalommal Ausztria
Magyarország,
ha Ausztriából származik
Vámtarifaszám
HR kód

A termék leírása
A Megállapodás nem alkalma
zandó az alábbi ország(ok)ba
történő import esetén
1 2 3 4
Más:
ex 3809.91 – – Textilipari és hasonló ipari használatra:
– – – Keményítő- vagy keményítőszármazék-tartalmú Ausztria
Magyarország,
ha Ausztriából származik
ex 3809.92 – – Papíripari és hasonló ipari használatra
– – – Keményítő- vagy keményítőszármazék-tartalmú Ausztria
Magyarország,
ha Ausztriából származik
ex 3809.93 – – Bőripari és hasonló ipari használatra
– – – Keményítő- vagy keményítőszármazék-tartalmú Ausztria Magyarország, ha
Ausztriából származik
38.23 Felhasználásra kész öntödei magkötők és töltőanyagok; más vtsz. alá nem osztályozható vegyipari és rokonipari termékek és készítmények (természetes termékek keveréke is), a vegyipar és vele rokon iparágak maradékai és melléktermékei
ex 3823.10 Elkészített kötőanyagok öntödei formákhoz vagy maghoz
– – Keményítő- vagy dextrin alapú Ausztria
Magyarország,
ha Ausztriából származik
ex 3823.90 Más:
– – Összesen legalább 30 tömegszázalék cukor-, keményítő-, keményítőszármazék- és a 04.01–04.04 vtsz. alá tartozó termék tartalommal Ausztria
Magyarország,
ha Ausztriából származik
45.01 Természetes parafa, nyersen vagy egyszerűen előkészítve; parafahulladék; aprított, szemcsézett vagy őrölt parafa Ausztria
Izland
Svédország
Magyarország, ha ausztriai,
izlandi vagy svédországi
származású
53.01 Len nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot) Ausztria
Liechtenstein
Svédország
Svájc
Magyarország, ha ausztriai,
liechtensteini, svédországi
vagy svájci származású
53.02 Valódi kender (Cannabis sativa L.) nyersen vagy megmunkálva de nem fonva; kenderkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is) Ausztria
Liechtenstein
Svédország
Svájc
Magyarország, ha ausztriai,
liechtensteini, svédországi
vagy svájci származású

A) JEGYZŐKÖNYV

A MEGÁLLAPODÁS 2. CIKKÉNEK (b) ALPONTJÁBAN HIVATKOZOTT TERMÉKEKRŐL

1. Cikk

A Megállapodás rendelkezései az I. Táblázatban felsorolt termékekre érvényesek.

2. Cikk

1. A 3. és 4. Cikkben hivatkozott Táblázatokban meghatározott áruk összetételébe ténylegesen bekerülő mezőgazdasági nyersanyagok költségei közötti eltérések figyelembevétele céljából a Megállapodás nem zárja ki a következőket:

(i) az import esetében változó elem vagy fix összeg kivetését, vagy belső árkiegyenlítő intézkedések alkalmazását;

(ii) az exportra vonatkozó intézkedések alkalmazását.

2. Az árkiegyenlítő intézkedések nem haladhatják meg az érintett áruk összetételébe ténylegesen bekerülő mezőgazdasági nyersanyagok világpiaci ára és a feldolgozó ipar által fizetett hazai ár közötti különbség mértékét.

3. Cikk

1. A II., III., IV., V. és VI. Táblázatokban felsorolt termékek esetében a megfelelő EFTA államnak az e Táblázatokban feltüntetett engedményeket kell Magyarország számára megadnia.

2. Az Izland által megadandó elbánást a VII. Táblázat rögzíti. A vámokat a Táblázat 1. Listája, a fiskális jellegű vámokat annak 2. Listája sorolja fel. Izland azonban e vámokat más árkiegyenlítő intézkedésekkel helyettesítheti a 2. Cikknek megfelelően, de az ilyen lépések nem vezethetnek Magyarország számára kevésbé kedvező elbánáshoz, mint amit Izland az Európai Gazdasági Közösségnek megadott.

4. Cikk

1. Magyarországnak a VIII. Táblázat és az annak Függelékében foglalt rendelkezések szerint kell csökkentenie a feldolgozott mezőgazdasági termékekre alkalmazott vámjait.

2. A VIII. és IX. Táblázatban felsorolt termékek esetében Magyarország fenntartja magának a jogot – a VIII. Táblázatban felsorolt termékek importjára és exportjára vonatkozó jelenlegi intézkedések helyett – a kiegyenlítő összegek rendszerének a 2. Cikk 1. és 2. bekezdésében foglalt rendelkezések szerinti, illetve bármely egyéb egyenértékű hatású kiegyenlítő intézkedés bevezetésére. Az ilyen intézkedések alkalmazása nem korlátozza a IX. Táblázatban felsorolt termékekre vonatkozó, előírt vámcsökkentést.

5. Cikk

A II–VIII. Táblázatokban említett termékekre nyújtott engedmények sérelme nélkül, az EFTA államok és Magyarország semmilyen módon nem lesznek korlátozva mezőgazdasági politikájuk folytatásában, illetve e politikák keretében a lényeges intézkedések meghozatalában.

6. Cikk

Az EFTA államok értesítik Magyarországot és Magyarország értesíti az EFTA államokat a jelen Jegyzőkönyv 2. Cikke szerint alkalmazott valamennyi árkiegyenlítő intézkedésről.

7. Cikk

A Vegyesbizottság kétévenként megvizsgálja a feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmének alakulását. Az első vizsgálatra 1993. vége előtt kerül sor. E vizsgálatok fényében és figyelembe véve a jelen Megállapodásban résztvevő államok és az Európai Gazdasági Közösség között e téren, valamint a GATT-ban elért megállapodásokat, az EFTA államok és Magyarország döntenek a jelen Jegyzőkönyvben foglalt termékek körét érintő lehetséges módosításokról, az elbánás módosításáról, valamint az árkiegyenlítő rendszerekre vonatkozó szabályok lehetséges továbbfejlesztéséről.

AZ A) JEGYZŐKÖNYV I. TÁBLÁZATA

Vámtarifa
szám
HR kód A termék leírása
14.04 Másutt nem említett növényi eredetű termékek
1404.20 – Gyapot hulladék
15.16 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően vagy újraészterezve és elaidinizálva, finomítva is, de másképpen nem elkészítve
ex 1516.20 – Növényi zsír és olaj és ezek frakciói:
– – Hidrogénezett kasztorolaj, (un. „opál vax”)
15.18 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói, főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, hővel fújva vagy polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp modifikálva (átalakítva) a 15.16 vtsz. alattiak kivételével; étkezésre alkalmatlan keverék vagy készítmény ebbe az árucsoportba tartozó, másutt nem említett állati vagy növényi zsírból vagy olajból vagy ezek frakcióiból
ex 1518.00 – Linoxin

AZ A) JEGYZŐKÖNYV II. TÁBLÁZATA

AUSZTRIA


HR


A TERMÉK LEÍRÁSA
VÁMTÉTEL
a vámérték %-ában, vagy ATS-ben
100 kg-ra vetítve
Vámtarifaszám (a megfelelő osztrák vámtarifaszámokkal) Alap A hatálybalépéskor Egy év
után
Két év
után
1 2 3 4
04.03 Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve is, cukrozva vagy más anyaggal édesítve, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is:
10 Joghurt:
B – Egyéb 13%+v.l.  *  v.l. v.l. v.l.
90 Más:
B – Egyéb 13%+v.l. v.l. v.l. v.l.
07.10 Zöldség (nyersen, gőzölve vagy vízben forrázva) fagyasztva:
40 Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) 13%+v.l. v.l. v.l. v.l.
07.11 Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen étkezésre még nem elkészítve:
90 Más zöldség; zöldségkeverék: 13%+v.l. v.l. v.l. v.l.
ex E – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata), kivéve a zöldségkeverékeket
15.19 Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav; ipari zsíralkohol: Vámmentes Vámmentes Vámmentes Vámmentes
17.02 Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor:
50 Vegytiszta gyümölcscukor 5%+v.l. v.l. v.l. v.l.
90 Más, beleértve az invertcukrot is:
B – Maltóz:
1 – Vegytiszta Vámmentes Vámmentes Vámmentes Vámmentes
17.04 Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül 13%+v.l. v.l. v.l. v.l.
18.06 Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény 12%+v.l. v.l. v.l. v.l.
19.01 Malátakivonat; lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaóport nem, vagy 50 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 04.01–04.04 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszerkészítmény, amely kakaóport nem vagy 10 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz:
10 Gyermektápszer, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
A – Lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból, amely kakaóport nem vagy 50 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz 10%+v.l. v.l. v.l. v.l.
B – A 04.01–04.04 vtsz. alá tartozó árukból 13%+v.l. v.l. v.l. v.l.


HR


A TERMÉK LEÍRÁSA
VÁMTÉTEL
a vámérték %-ában, vagy ATS-ben
100 kg-ra vetítve
Vámtarifaszám (a megfelelő osztrák vámtarifaszámokkal) Alap A hatálybalépéskor Egy év
után
Két év
után
1 2 3 4
20 A 19.05 vtsz. alá tartozó pékáruk készítéséhez keverék és tészta:
A – Lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból, amely kakaóport nem vagy 50 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz 10%+v.l. v.l. v.l. v.l.
B – A 04.01–04.04 vtsz. alá tartozó árukból 13%+v.l. v.l. v.l. v.l.
90 Más:
A – Malátakivonat 8%+v.l. v.l. v.l. v.l.
B – Egyéb
1 – Lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból, amely kakaóport nem vagy 50 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz 10%+v.l. v.l. v.l. v.l.
2 – A 04.01–04.04 vtsz. alá tartozó árukból 13%+v.l. v.l. v.l. v.l.
19.02 Tészta főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint például spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni (hússal töltött makaróni típusú készítmények); kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is:
(10) Nyert tészta nem töltve vagy másképp nem elkészítve:
11 – – Tojástartalommal 5%+v.l. v.l. v.l. v.l.
19 – – Másféle 5%+v.l. v.l. v.l. v.l.
20 Töltött tészta főzve is vagy másképp elkészítve: 13%+v.l. v.l. v.l. v.l.
ex 20 –Töltött tészta főzve is vagy másképp elkészítve, kivéve azokat, amelyek 20 tömegszázaléknál nagyobb mértékben tartalmaznak kolbászt, húst, vágási mellékterméket, belsőséget, vért, halat vagy héjas, puhatestű vagy más gerinctelen vizi állatot, vagy ezek bármely keverékét
30 Más tészta 13%+v.l. v.l. v.l. v.l.
40 Kuszkusz (búzadarakása) 5%+v.l. v.l. v.l. v.l.
19.03 00 Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy és hasonló formában 20%+v.l. v.l. v.l. v.l.
19.04 Gabonából vagy gabonatermékből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (például kukoricapehely); gabona – a kukorica kivételével – szem formában, előfőzve, vagy másképp elkészítve:
10 Gabonából vagy gabonatermékből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer 8%+v.l. v.l. v.l. v.l.
90 Más 13%+v.l. v.l. v.l. v.l.
19.05 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termékek:
10 Ropogós kenyér (crispbread, knäckebrot) 11%+v.l. v.l. v.l. v.l.
20 Mézeskalács és hasonlók 13%+v.l. v.l. v.l. v.l.
30 Édes biscuit; ostya 13%+v.l. v.l. v.l. v.l.
40 Kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termék 11%+v.l. v.l. v.l. v.l.
90 Más 12%+v.l. v.l. v.l. v.l.
20.01 Zöldség, gyümölcs, dió és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva:
90 Más
E – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) 13%+v.l. v.l. v.l. v.l.


HR


A TERMÉK LEÍRÁSA
VÁMTÉTEL
a vámérték %-ában, vagy ATS-ben
100 kg-ra vetítve
Vámtarifaszám (a megfelelő osztrák vámtarifaszámokkal) Alap A hatálybalépéskor Egy év
után
Két év
után
1 2 3 4
20.04 Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva:
90 Más zöldség és zöldségkeverék:
B – Egyéb: 13%+v.l. v.l. v.l. v.l.
ex 1 – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata), kivéve a zöldségkeverékeket
20.05 Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva:
20 Burgonya:
ex 20 – Liszt, dara vagy pehely, formában 20%+v.l. v.l. v.l. v.l.
80 Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) 13%+v.l. 9%+v.l. 5%+v.l. v.l.
20.08 Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dió (mogyoró) és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is:
(90) Más gyümölcs, beleértve a keverékeket is, a 2008.19 vtsz.-alszám alá tartozó keverékek kivételével:
99 – – Másféle:
B – Más ehető növényrész: 13%+v.l. v.l. v.l. v.l.
ex B – Kukorica
21.01 Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezeknek a termékeknek vagy kávénak, teának, matéteának felhasználásával előállított készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:
10 Kávékivonat, -eszencia és -koncentrátum és e kivonatok, eszenciák és koncentrátumok vagy kávé felhasználásával előállított készítmények:
A – Kávé felhasználásával előállított készítmények:
1 – Legalább 1,5 tömegszázalék tejzsír- vagy legalább 2,5 tömegszázalék tejfehérje- vagy legalább 5 tömegszázalék invert cukor- vagy legalább 5 tömegszázalék keményítő-tartalommal 13%+v.l. v.l. v.l. v.l.
20 Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és e kivonatok, eszenciák és koncentrátumok vagy tea és matétea felhasználásával előállított készítmények:
A – Tea és matétea felhasználásával előállított készítmények:
1 – Legalább 1,5 tömegszázalék tejzsír- vagy legalább 2,5 tömegszázalék tejfehérje- vagy legalább 5 tömegszázalék invert cukor- vagy legalább 5 tömegszázalék keményítő-tartalommal 13%+v.l. v.l. v.l. v.l.
30 Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, ezek kivonata, eszenciája és koncentrátuma:
B – Egyéb 14%+v.l. v.l. v.l. v.l.
21.02 Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű, nem élő mikroorganizmus (a 30.02 vtsz. alatti vakcinák kivételével); elkészített sütőpor:
20 Nem aktív élesztő; más egysejtű nem élő mikroorganizmus:
A – Nem aktív élesztő Vámmentes Vámmentes Vámmentes Vámmentes


HR


A TERMÉK LEÍRÁSA
VÁMTÉTEL
a vámérték %-ában, vagy ATS-ben
100 kg-ra vetítve
Vámtarifaszám (a megfelelő osztrák vámtarifaszámokkal) Alap A hatálybalépéskor Egy év
után
Két év
után
1 2 3 4
21.03 Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár:
10 Szójamártás 33%
min. 480
13%
min. 220
13%
min. 220
13%
min. 220
20 Paradicsomketchup és más paradicsommártás 33%
min. 480
13%
min. 220
13%
min. 220
13%
min. 220
90 Más:
A – Készítmények mártásokhoz, lisztből, darából, keményítőből és malátakivonatból 10%+v.l. v.l. v.l. v.l.
B – Egyéb 33%
min. 480
13%
min. 220
13%
min. 220
13%
min. 220
21.04 Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált, összetett élelmiszer-készítmény:
10 Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény 33%
min. 480
6%
min. 110
6%
min. 110
6%
min. 110
20 Homogenizált, összetett élelmiszer-készítmény:
B – Egyéb 33%
min. 480
6%
min. 110
6%
min. 110
6%
min. 110
21.05 00 Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is 13%+v.l. v.l. v.l. v.l.
21.06 Másutt nem említett élelmiszer-készítmény:
10 Fehérjekoncentrátum és fehérjetartalmú anyagok: 13%+v.l. v.l. v.l. v.l.
ex 10 – Legalább 1,5 tömegszázalék tejzsír- vagy legalább 2,5 tömegszázalék tejfehérje- vagy legalább 5 tömegszázalék invert cukor- vagy legalább 5 tömegszázalék keményítő-tartalommal
90 Más:
B – Másféle:
1 – Legalább 1,5 tömegszázalék tejzsír- vagy legalább 2,5 tömegszázalék tejfehérje- vagy legalább 5 tömegszázalék invert cukor- vagy legalább 5 tömegszázalék keményítő-tartalommal 13%+v.l. v.l. v.l. v.l.
2 – Egyéb:
b – Másféle:
1 – Hidrolizált fehérjék és auto-
lizált élesztő
32%
min. 300
14%
min. 130
14%
min. 130
14%
min. 130
22.02 Víz, ásványvíz és szénsavas víz cukor vagy más édesítő- vagy ízesítőanyag hozzáadásával, és más alkoholmentes ital, a 20.09 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével:
10 Víz, ásványvíz és szénsavas víz cukor vagy más édesítő- vagy ízesítőanyag hozzáadásával
A – Cukor hozzáadásával 8%+v.l. v.l. v.l. v.l.
B – Másfajta 25% vám-
mentes
vám-
mentes
vám-
mentes
90 Más:
A – A 04.01, 04.02 vagy 04.04 vtsz. alá tartozó termékekből 8%+v.l. v.l. v.l. v.l.
B – Másfajta:
1 – Cukor hozzáadásával 8%+v.l. v.l. v.l. v.l.
2 – Egyéb 25% vámmentes vámmentes vámmentes
22.03 00 Malátából készült sör 8%+v.l. v.l. v.l. v.l.


HR


A TERMÉK LEÍRÁSA
VÁMTÉTEL
a vámérték %-ában, vagy ATS-ben
100 kg-ra vetítve
Vámtarifaszám (a megfelelő osztrák vámtarifaszámokkal) Alap A hatálybalépéskor Egy év
után
Két év
után
1 2 3 4
29.05 Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
(40) Más többértékű alkoholok:
43 – – Mannit vámmentes vámmentes vámmentes vámmentes
44 – – Szorbit vámmentes vámmentes vámmentes vámmentes
29.15 Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
(10) Hangyasav, sói és észterei:
13 – – Hangyasav észterei vám- vám- vám- vám-
ex 13 – Mannit és szorbit észterei mentes mentes mentes mentes
(30) Ecetsav észterei:
39 – – Másféle:
B – Egyéb: vám- vám- vám- vám-
ex B – Mannit és szorbit észterei mentes mentes mentes mentes
90 Más: vám- vám- vám- vám-
ex 90 – Mannit és szorbit észterei mentes mentes mentes mentes
29.16 Telítetlen, aciklikus, egybázisú karbonsavak, ciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
(10) Telítetlen, aciklikus, egybázisú karbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai, valamint ezek származékai:
19 – – Másféle: vám- vám- vám- vám-
ex 19 – Mannit és szorbit észterei mentes mentes mentes mentes
29.17 Több-bázisú karbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
(10) Aciklikus, több-bázisú karbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai és ezek származékai:
19 – – Másféle: vám- vám- vám- vám-
ex 19 – Itaconsav, sói és észterei mentes mentes mentes mentes
29.18 Karbonsavak további oxigénfunkciós csoporttal és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
(10) Alkoholfunkciós karbonsavak, egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai és ezek származékai:
11 – – Tejsav, sói és észterei 13% vámmentes vámmentes vámmentes
14 – – Citromsav 25% vámmentes vámmentes vámmentes
15 – – Citromsav sói és észterei vámmentes vámmentes vámmentes vámmentes
19 – – Másféle: vám- vám- vám- vám-
ex 19 – Glicerinsav, glikolsav, cukorsav, izocukorsav és heptacukorsav; ezek sói és észterei mentes mentes mentes mentes


HR


A TERMÉK LEÍRÁSA
VÁMTÉTEL
a vámérték %-ában, vagy ATS-ben
100 kg-ra vetítve
Vámtarifaszám (a megfelelő osztrák vámtarifaszámokkal) Alap A hatálybalépéskor Egy év
után
Két év
után
1 2 3 4
29.32 Csak oxigén-heteroatomos heterociklikus vegyületek:
(10) Szerkezetükben nem fuzionált (kondenzált) furángyűrűt (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek:
19 – – Másféle: vám- vám- vám- vám-
ex 19 – Vízmentes mannit- és szorbit-vegyületek, a maltol és izomaltol kivételével mentes mentes mentes mentes
90 Más:
ex 90 – Vízmentes mannit- és szorbit-vegyületek, a maltol és izomaltol kivételével vámmentes vámmentes vámmentes vámmentes
ex 90 – Alfa-metil-glukozid vámmentes vámmentes vámmentes vámmentes
29.40 00 Vegyileg tiszta cukrok, a szacha-róz, laktóz, maltóz, glukóz és fruktóz kivételével; cukoréterek, -észterek és ezek sói, a 29.37, 29.38 és 29.39 vtsz. alá tartozó termékek kivételével: ex – szorbóz, sói és észterei vámmentes vámmentes vámmentes vámmentes
29.41 Antibiotikumok:
10 Penicillinek és penicillin-savszerkezettel rendelkező származékaik, sóik 20% vámmentes vámmentes vámmentes
30.01 Mirigy vagy más szerv organoterápiás használatra szárítva, por alakban is; mirigy vagy más szerv vagy ezek váladékainak kivonata organoterápiás használatra; heparin és sói; egyéb, másutt nem említett emberi vagy állati eredetű anyag terápiás vagy megelőzési célra előkészítve:
90 Más: 11% 8% 8% 8%
ex 90 – Heparin és sói
35.01 Kazein, kazeinát és más kazein-származék; kazeinenyv 10%+v.l. v.l. v.l. v.l.
35.05 Dextrin és más átalakított keményítő (például: előkocsonyásított vagy észterizált keményítő); keményítő-, dextrin-, vagy átalakított más keményítő-alapanyagból készített enyv:
10 Dextrin és más átalakított keményítő:
A – Keményítő-éterek és -észterek:
2 – Egyéb 10% 8% 8% 8%
35.06 Másutt nem említett elkészített enyv és más elkészített ragasztó; enyvként vagy ragasztóként használható termékek, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben:
10 Enyvnek, vagy ragasztónak alkalmas termékek, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben: 33% vámmentes vámmentes vámmentes
ex 10 – Nátriumszilikát emulzióból vagy gyanta emulzióból készítettek
(90) Más:
99 – – Másféle: 30% vám- vám- vám-
ex 99 – Nátriumszilikát emulzióból vagy gyanta emulzióból készítettek mentes mentes mentes
35.07 Enzimek; másutt nem említett elkészített enzimek:
90 Más:
A – Legalább 1,5 tömegszázalék tejzsír- vagy legalább 2,5 tömegszázalék tejfehérje- vagy legalább 5 tömegszázalék invert cukor- vagy legalább 5 tömegszázalék keményítő tartalommal 13%+v.l. v.l. v.l. v.l.


HR


A TERMÉK LEÍRÁSA
VÁMTÉTEL
a vámérték %-ában, vagy ATS-ben
100 kg-ra vetítve
Vámtarifaszám (a megfelelő osztrák vámtarifaszámokkal) Alap A hatálybalépéskor Egy év
után
Két év
után
1 2 3 4
38.23 Felhasználásra kész öntödei magkötők és töltőanyagok; más vtsz. alá nem osztályozható vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (természetes termékek keveréke is), a vegyipar és vele rokon iparágak maradékai és melléktermékei:
10 Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz:
C – Másféle 20% 8% 8% 8%
90 Más: 10% 8% 8% 8%
ex B – Szorbit hőbontásából nyert (krakkolás) termékek
39.11 Kőolajgyanta, kumaron-indén gyanta, politerpén, poliszulfid, poliszulfon és az árucsoporthoz tartozó Megjegyzés (3) bekezdésében meghatározott, másutt nem említett termékek, alapanyag formájában:
10 Petróleumgyanta, kumaron, indén vagy kumaron-indén gyanta és politerpének: vámmentes vámmentes vámmentes vámmentes
ex 10 – Ezen vtsz.-alszám alá tartozó emulziók felhasználásával készített ragasztók
90 Más: vám- vám- vám- vám-
ex 90 – Ezen vtsz.-alszám alá tartozó emulziók felhasználásával készített ragasztók mentes mentes mentes mentes
39.13 Másutt nem említett természetes polimerek (például alginsav) és módosított természetes polimerek (például keményített fehérjék, természetes gumi kémiai származékai), alapanyag formájában:
90 Más:
ex 90 – Dextrán 6% 6% 6% 6%
ex 90 – A keményített fehérjéktől vagy a természetes gumi kémiai származékaitól eltérőek 8% 8% 8% 8%

AZ A) JEGYZŐKÖNYV III. TÁBLÁZATA

FINNORSZÁG * 
HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
04.03 Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve is, cukrozva vagy más anyaggal édesítve, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is;
0403.10 Jorhurt
ex 10 – – Ízesített vagy gyümölcsöt, diót vagy kakaót tartalmazó vk
0403.90 Más:
ex 90 – – Ízesített vagy gyümölcsöt, diót vagy kakaót tartalmazó vk
07.10 Zöldség (nyersen, gőzölve vagy vízben forrázva is) fagyasztva:
0710.40 Főzni való csemegekukorica (Zea csemege mays saccharata) vk
07.11 Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kéndioxid gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen étkezésre még nem elkészítve
HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
0711.90 Más zöldség: zöldségkeverék:
ex 90 – – Csemegekukorica (Zea mays var.saccharata) vk
15.19 Ipari monokarboxil zsírsav; finomításból nyert olajsav; ipari zsíralkohol:
Ipari monokarboxil zsírsav: finomításból nyert olajsav
1519.13 – – Tallolaj zsírsav vámmentes
17.02 Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot is szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő vagy színezőanyagok nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor:
1702.50 Vegytiszta gyümölcscukor vk
1702.90 Más, beleértve az invertcukrot is
ex 90 – – Vegytiszta maltóz vámmentes
17.04 Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül vk
18.06 Csokoládé és kakaótartalmú más élelmiszerkészítmény vk
19.01 Malátakivonat lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított másutt nem említett élelmiszerkészítmény, amely kakaóport nem, vagy 50 tömeg%-nál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszerkészítmény, amely kakaóport nem, vagy 10 tömeg%-nál kisebb mennyiségben tartalmaz:
1901.10 Gyermektápszer, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
– – A 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból álló készítmények vk
– – Más 0,50 finn márka/kg+vk
1901.20 A 1905 vtsz. alá tartozó pékáruk készítéséhez keverék és tészta:
– – A 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból álló készítmények vk
– – Más 0,50 finn márka/kg+vk
1901.90 Más
– – Malátakivonat vk
– – A 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból álló készítmények vk
– – Más 0,50 finn márka/kg+vk
19.02 Tészta főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnochi, ravioli, cannelloni (hússal töltött makaróni típusú készítmények); kuszkusz (búzadara-kása) elkészítve is
Nyers tészta nem töltve vagy másképp nem elkészítve:
1902.11 – – Tojástartalommal 0,50 finn márka/kg+vk
1902.19 – – Más 0,50 finn márka/kg+vk
1902.20 Töltött tészta főzve is vagy másképp elkészítve;
ex 20 – – Kivéve a több mint 20 tömegszázalék kolbászt, húst, belsőséget, vért, halat, héjas vagy puhatestű vagy más víziállatot, illetve azok kombinációját tartalmazó termékeket

vk
1902.30 Más tészta vk
1902.40 Kuszkusz (búzadarakása) 0,50 finn márka/kg+vk
19.03 Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, és hasonló formában
vámmentes
19.04 Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); gabona – a kukorica kivételével – szem formában előfőzve vagy másképp elkészítve

vk
19.05 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és hasonló termék:
HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
1905.10 Ropogós kenyér („knäckebrot”) vk
1905.20 Mézeskalács és hasonló vk
1905.30 Édes biscuit, ostya vk
1905.40 Kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termék vk
1905.90 Más:
– – Diabetikus kenyér és kovásztalan kenyér (pászka) vk
– – Más:
– – Hozzáadott mézet, tojást, sajtot vagy gyümölcsöt nem tartalmazó és szárazanyag állapotban max. 5 tömegszázalék cukrot és max. 5 tömegszázalék zsírt tartalmazó kenyér

0,45 finn márka/kg+vk
– – Egyházi ostya, gyógyszeripari célra alkalmas üres ostya, lezáró ostya, rizspapír és hasonló termékek
vámmentes
– – Más vk
20.01 Zöldség, gyümölcs, dió és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva:
2001.90 Más:
ex 90 – – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) vk
20.04 Más zöldség, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva:
2004.10 Burgonya:
ex 10 – – liszt, dara vagy pehely formájában 0,50 finn márka/kg+vk
2004.90 Más zöldség és zöldségkeverék:
ex 90 – – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) vk
20.05 Más zöldség, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva:
2005.20 Burgonya:
ex 20 – – liszt, dara vagy pehely formájában 0,50 finn márka/kg+vk
2005.80 Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) vk
20.08 Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dió (mogyoró) és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag, vagy alkohol hozzáadásával is:
Dió, földimogyoró és más mag, egymással keverve is:
2008.11 – – Földimogyoró:
ex 11 – – – Mogyoróvaj vk
2008.19 – – Másféle, beleértve a keverékeket is:
ex 19 – – – Készítmények gabonamagvakból vk
Más, a 2008.19 vtsz. alá tartozó keverékeken kívüliek is
2008.99 – – Más:
ex 99 – – – Kukorica, kivéve a csemegekukoricát, szesztartalom vagy cukor nélkül (Zea mays var. saccharata)
vk
21.01 Kávé, tea vagy matétea kivonat, eszencia és koncentrátum, és ezeknek a termékeknek vagy kávénak, teának, matéteának felhasználásával előállított készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:
2101.10 Kávékivonat, eszencia és koncentrátum és e kivonatok, eszenciák és koncentrátumok vagy kávé felhasználásával előállított készítmények:
ex 10 – – Kávé alapú készítmények vk
2101.20 Tea vagy matétea-kivonat, eszencia és koncentrátum és e kivonatok, eszenciák és koncentrátumok vagy a tea és matétea felhasználásával előállított készítmények:
ex 20 – – Tea- vagy matétea-alapú készítmények vk
2101.30 Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, ezek kivonata, eszenciája és koncentrátuma:
ex 30 – – Pörkölt pótkávé (kivéve a pörkölt cikóriát), és kivonatai, eszenciái és koncentrátumai
vámmentes
HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
21.02 Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű nem élő mikroorganizmus (a 30.02 vtsz. alatti vakcinák kivételével); elkészített sütőpor:
21.02 Nem aktív élesztő; más egysejtű nem élő mikroorganizmus:
ex 20 – – Nem aktív élesztő vámmentes
21.03 Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és dara, elkészített mustár:
2103.10 Szójamártás vk
2103.20 Paradicsom ketchup és más paradicsommártás vk
2103.90 Más:
ex 90 – – Más (kivéve a folyékony mango mártást) vk
21.04 Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszerkészítmény:
2104.10 Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény vk
21.05 Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is:
Zsírtartalmú fagylalt 1 finn márka/kg+vk
Más vk
21.06 Másutt nem említett élelmiszerkészítmény:
2106.10 Fehérjekoncentrátum és fehérjetartalmú anyagok vk
2106.90 Más:
ex 90 – – Más (kivéve a zsíremulziót és a hasonló készítményeket, melyekben több mint 15 tömegszázalék tejzsír és cukorszirup van, és ízesítőszert vagy színezéket tartalmaznak)

vk
22.02 Víz, ásványvíz és szénsavas víz, cukor vagy más édesítő vagy ízesítő anyag hozzáadásával és más alkoholmentes ital, a 2009. vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével;
2202.10 Víz, ásványvíz és szénsavas víz, cukor vagy más édesítő vagy ízesítő anyag hozzáadásával:
ex 10 – – Cukortartalommal (szukróz vagy invert cukor) vk
2202.90 Más:
ex 90 – – Tej- vagy tejzsír-tartalommal vk
– – Más:
ex 90 – – – Cukortartalommal (szukróz vagy invert cukor) vk
22.03 Malátából készült sör vk
22.05 Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve
vámmentes
22.08 Nem denaturált etilalkohol, legfeljebb 80 térf.% alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszesital; összetett alkoholos készítmények italok előállításához:
2208.90 Más:
ex 90 – – Tojás- vagy tojássárgája és/vagy cukortartalmú (szukróz vagy invert cukor) likőrök, gyomorkeserűk, puncsok és más szeszesitalok
vk
29.05 Aciklikus alkoholok és ezek halogén, szulfo-, nitro vagy nitrozoszármazékai:
29.05 Más többértékű alkoholok
2905.43 – – Mannit vk
2905.44 – – B-glucit (szorbit) vk
29.15 Telített aciklikus egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
Hangyasav, sói és észterei:
HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
2915.13 – – Hangyasav észterei:
ex 13 – – – Észterek mannittal vagy szorbittal vámmentes
Ecetsav észterei:
2915.39 – – Más:
ex 39 – – – Észterek mannittal vagy szorbittal vámmentes
2915.90 Más:
ex 90 – – Észterek mannittal vagy szorbittal vámmentes
29.16 Telítetlen aciklikus egybázisú karbonsavak, ciklikus egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
Telítetlen aciklikus egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek származékai:
2916.19 – – Más:
ex 19 – – – Észterek mannittal és szorbittal vámmentes
29.17 Több bázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
Aciklikus több bázisú karbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai és ezek származékai:
2917.19 – – Más:
ex 19 – – – Itakonsav, sói és észterei vámmentes
29.18 Karbonsavak további oxigénfunkciós csoporttal és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
Alkoholfunkciós karbonsavak, egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek származékai
2918.11 – – Tejsav, sói és észterei vámmentes
2918.14 – – Citromsav vámmentes
2918.15 – – Citromsav sói és észterei vámmentes
2918.19 – – Más:
– – – Glicerinsav, glikolsav, cukorsav, izoszaharinsav, heptaszaharinsav, ezek sói és észterei
vámmentes
29.32 Csak oxigén-heteroatomos heterociklikus vegyületek:
Szerkezetükben nem fuzionált (kondenzált) furángyűrűt (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek:
2932.19 – – Más:
ex 19 – – – Anhidróz mannit és szorbit vegyületek, kivéve a maltolt és izomaltolt
vámmentes
2932.90 Más:
ex 90 – – Alfa-metilglukozid vámmentes
ex 90 – – Anhidróz mannit és szorbit vegyületek, kivéve a maltolt és izomaltolt vámmentes
29.40 Vegyileg tiszta cukrok, a szacharóz, laktóz, maltóz, glukóz és fruktóz kivételével; cukor-éterek, -észterek és ezek sói, a 2937, 2938, 2939 vtsz. alá tartozó termékek kivételével:
ex 29.40 Szorbóz, sói és észterei vámmentes
29.41 Antibiotikumok:
2941.10 Penicillinek és penicillin-savszerkezetű származékaik, és ezek sói vámmentes
30.01 Mirigy vagy más szerv organoterápiás használatra szárítva, por alakban is; mirigy vagy más szerv vagy ezek váladékainak kivonata organoterápiás használatra; heparin és sói; másutt nem említett emberi vagy állati eredetű anyag, terápiás vagy megelőzési célra előkészítve:
HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
3001.90 Más:
– – Heparin és sói vámmentes
35.01 Kazein, kazeinát, más kazeinszármazék; kazeinenyv:
3501.10 Kazein vámmentes
3501.90 Más:
– – Kazeinát, és más kazeinszármazék 25% min.
0,30 finn márka/kg+vk
– – Kazeinenyv vámmentes
35.05 Dextrin és más átalakított keményítő (pl. előkocsonyásított vagy észterizált keményítő); keményítő-, dextrin- vagy átalakított más keményítő-alapanyagból készített enyv

vámmentes
35.06 Másutt nem említett elkészített enyv és más elkészített ragasztó; enyvként vagy ragasztóként használható termékek a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben:
3506.10 Enyvnek vagy ragasztónak alkalmas termékek, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben is, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben:
ex 10 – – Nátrium-szilikát emulzió vagy gumiemulzió bázisán vámmentes
Más:
3506.99 – – Más:
ex 99 – – – Nátrium-szilikát emulzió vagy gumiemulzió bázisán vámmentes
35.07 Enzimek; másutt nem említett elkészített enzimek:
3507.90 Más:
ex 90 – – Élelmiszereket tartalmazó enzimkészítmények vk
38.09 Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok):
3809.10 Keményítő tartalommal vámmentes
Más:
3809.91 – – Textilipari és hasonló ipari használatra:
ex 91 – – – Keményítő- és keményítőszármazék-tartalommal vámmentes
3809.92 – – Papíripari és hasonló ipari használatra:
ex 92 – – – Keményítő- és keményítőszármazék-tartalommal vámmentes
3809.93 – – Bőripari és hasonló ipari használatra:
– – – Keményítő- és keményítőszármazék-tartalommal vámmentes
38.23 Felhasználásra kész öntödei magkötők és töltőanyagok; más vtsz. alá nem osztályozható vegyipari és rokonipari termékek és készítmények (természetes termékek keveréke is), a vegyipar és vele rokon iparágak maradékai és melléktermékei:
3823.10 Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz
ex 10 – – Műgumi alapú vámmentes
3823.60 Szorbit, a 2905.44 vtsz. alszám alá tartozó kivételével vámmentes
3823.90 Más:
ex 90 – – Nyers kalciumcitrát vámmentes
ex 90 – – Szorbit krakkolási termékek vámmentes
39.11 Kőolajgyanta, kumaron-indén gyanta, politerpén, poliszulfid, poliszulfon, és az árucsoporthoz tartozó Megjegyzés (3) bekezdésében meghatározott másutt nem említett termékek, alapanyag formájában:
3911.10 Petróleumgyanta, kumaron, indéngyanta és politerpének:
ex 10 – – Gyantaemulzió-alapú kötőanyagok vámmentes
3911.90 Más:
ex 90 – – Gyantaemulzió-alapú kötőanyagok vámmentes
HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
39.13 Másutt nem említett természetes polimer (pl. alginsav) és módosított természetes polimerek (pl. keményített fehérjék, természetes gumi kémiai származékai), alapanyag formájában:
3913.90 Más:
ex 90 – – Más (kivéve a keményített fehérjéket és a természetes gumi kémiai származékát)
vámmentes

IV. TÁBLÁZAT AZ A) JEGYZŐKÖNYVHÖZ

NORVÉGIA
HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
04.03 Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve is, cukrozva vagy más anyaggal édesítve, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is;
10.2 Joghurt
– – Gyümölcs-, dió vagy bogyótartalmú vk+0,50
ex 10.9 – – Más:
– – – ízesített vagy kakaótartalmú vk
ex 90.0 Más:
– – Ízesített vagy kakaótartalmú vk
– – Gyümölcs- dió vagy bogyótartalmú vk+0,50
07.10 Zöldség (nyersen, gőzölve vagy vízben forrázva is) fagyasztva:
40.0 Főzni való csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) vámmentes
07.11 Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kéndioxid gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen étkezésre még nem elkészítve
Más zöldség; zöldségkeverék:
90.1 – – Főzni való csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) vámmentes
13.02 Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:
Növényi nyálka és dúsító átalakítva is:
ex 31.0 – – Agar-agar:
– – – Átalakítva bi
ex 32.0 – – Szentjánoskenyérből, szentjánoskenyérmagból vagy guar magból nyert nyálka és dúsító átalakítva is:
– – – Átalakítva bi
ex 39.0 – – Más:
– – – Átalakítva bi+15%
15.19 Ipari monokarboxil zsírsav; finomításból nyert olajsav; ipari zsíralkohol:
Ipari monokaboxil zsírsav: finomításból nyert olajsav:
13.0 – – Tallolaj zsírsav vámmentes
17.02 Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot is szilárd állapotban, cukorszirup hozzáadott ízesítő vagy színezőanyagok nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor:
50.0 Vegytiszta fruktóz vámmentes
Más, invert cukorral is:
ex 90.9 – – Más:
– – – Vegytiszta maltóz vámmentes
17.04 Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül bi
HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
18.06 Csokoládé és kakaótartalmú más élelmiszerkészítmény
10.0 Kakaópor, hozzáadott cukorral vagy más édesítőanyaggal vk
Más készítmény tömb, tábla formában, továbbá folyadék, massza, por, szemcse vagy más hasonló alakban, tartályban vagy a kiskereskedelemben szokásos más csomagolásban, 2 kg-nál nagyobb tömegben:
20.1 – – Fagylaltpor és krémpor vk
20.9 – – Más bi
Más készítmény tömb, tábla vagy rúd alakban:
31.0 – – Töltött vk
32.0 – – Töltetlen vk
Más:
90.1 – – Más csokoládé vk
90.2 – – Fagylaltpor és krémpor vk
90.9 – – Más ehető készítmények bi
19.01 Malátakivonat lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszerkészítmény, amely kakaóport nem, vagy 50 tömeg%-nál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszerkészítmény, amely kakaóport nem, vagy 10 tömeg%-nál kisebb mennyiségben tartalmaz:
10.0 Gyermektápszer, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben vk+0,50
A 19.05 vtsz. alá tartozó pékáruk készítéséhez keverék és tészta:
20.1 – – Max. 2 kg nettó súlyú tartályban vk
20.9 – – Más vk+0,50
Más:
90.1 – – Malátakivonat vámmentes
90.9 – – Más vk+0,50
19.02 Tészta főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnochi, ravioli, cannelloni (hússal töltött makaróni típusú készítmények); kuszkusz (búzadara-kása) elkészítve is
Nyers tészta nem töltve vagy másképp nem elkészítve:
11.0 – – Tojástartalommal bi+0,20
19.0 – – Más bi+0,20
Töltött tészta főzve is vagy másképp elkészítve;
20.9 – – Más vk
30.0 Más tészta vk
40.0 Kuszkusz bi+0,20
19.03 Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, és hasonló formában
vk+0,20
19.04 Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); gabona – a kukorica kivételével – szem formában előfőzve vagy másképp elkészítve
10.0 Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer vk
90.0 Más vk
19.05 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és hasonló termék:
10.0 Ropogós kenyér („knäckebrot”) vk+10%
20.0 Mézeskalács és hasonló vk
30.0 Édes biscuit, ostya vk
40.0 Kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termék vk
90.0 Más vk
HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
20.01 Zöldség, gyümölcs, dió és más ehető növényrész ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva:
Más:
Zöldségek:
90.03 – – – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) vámmentes
20.04 Más zöldség, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva:
ex.10.0 Burgonya:
– – Liszt, dara vagy pehely formájában bi+0,20
Más zöldségek és zöldségkeverékek:
90.1 – – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) bi
20.05 Más zöldség, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva:
ex.20.0 Burgonya:
– – Liszt, dara vagy pehely formájában bi+0,20
80.0 Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) bi
20.08 Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dió (mogyoró) és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag, vagy alkohol hozzáadásával is:
– – Dió, földimogyoró és más mag, egymással keverve is:
– – Földimogyoró
11.1 – – – Mogyoróvaj vámmentes
21.01 Kávé, tea vagy matétea kivonat, eszencia és koncentrátum, és ezeknek a termékeknek vagy kávénak, teának, matéteának felhasználásával előállított készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:
Kávékivonat, eszencia és koncentrátum és e kivonatok, eszenciák és koncentrátumok vagy kávé felhasználásával előállított készítmények:
ex 10.9 – – Kávé alapú készítmények (kávékrém is) vámmentes
Tea vagy matétea-kivonat, eszencia és koncentrátum és e kivonatok, eszenciák és koncentrátumok vagy a tea és matétea felhasználásával előállított készítmények:
ex 20.9 – – Tea- vagy matétea-alapú készítmények vámmentes
30.0 Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, ezek kivonatai vámmentes
21.02 Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű nem élő mikroorganizmus (a 20.02 vtsz. alatti vakcinák kivételével); elkészített sütőpor:
Aktív élesztő vk
10.1 – – Borélesztő vk
10.9 – – Más nem élő mikroorganizmus vk
Nem aktív élesztő, más egysejtű nem élő mikroorganizmus
20.1 – – Takarmányélesztő vámmentes
20.2 – – Más nem aktív élesztő vk
21.03 Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és dara, elkészített mustár:
10.0 Szójamártás bi
20.0 Paradicsom ketchup és más paradicsommártás bi
90.0 Más bi
21.04 Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszerkészítmény:
Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény;
– – Légmentes tartályban
10.1 – – – Húsos erőleves bi
HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
10.2 – – – Zöldségleves és erőleves, koncentrált is, hús vagy húskivonat nélkül bi
10.3 – – – Halleves (min. 25 tömegszázalék haltartalommal) bi
10.4 – – – Más vk
– – Más:
10.5 – – – Hús- vagy húskivonat tartalommal vk
10.6 – – – Halleves (min. 25 tömegszázalék haltartalommal) bi
10.9 – – – Más vk
21.05 Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is
00.1 Kakaótartalommal vk+0,90
Más:
00.2 – – Zsiradéktartalommal vk+1,70
00.9 – – Más vk
21.06 Másutt nem említett élelmiszerkészítmény:
10.0 Fehérjekoncentrátum és fehérjetartalmú anyagok vk
Más:
90.1 – – A 13.02 vtsz. alá tartozó kivonatokon alapuló alkoholmentes készítmények italok előállítására
bi
90.2 – – Almaléből vagy feketeribizli-léből való készítmények, italok előállítására bi+10%
90.3 – – Más lékészítmények, italok előállítására bi
90.4 – – Cukormentes édesség és rágógumi vk
90.9 – – Más:
– – – Krémhelyettesítők vk
– – – Zsíremulziók és hasonló készítmények több mint 15 súlyszázalék zsírtartalommal
vk+25%
– – – Más vk
22.02 Víz, ásványvíz és szénsavas víz, cukor vagy más édesítő vagy ízesítő anyag hozzáadásával és más alkoholmentes ital, a 20.09 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével;

vk
22.03 Malátából készült sör vk
22.05 Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve
vámmentes
22.08 Nem denaturált etilalkohol, legfeljebb 80 térf.% alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszesital; összetett alkoholos készítmények italok előállításához:
ex 90 Más:
– – Tojás- vagy tojássárgája és/vagy cukortartalmú (szukróz vagy invert cukor) likőrök
vámmentes
29.05 Aciklikus alkoholok és ezek halogén, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
Más telített egyértékű alkoholok:
43.0 – – Mannit vk
44.0 – – D-glucit (szorbit) vk
29.15 Telített aciklikus egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
Hangyasav, sói és észterei:
ex 13.0 – – Hangyasav-észterek:
– – – Mannit-észterek és szorbit-észterek bi
Ecetsav-észterek:
HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
ex 39.0 – – Más:
– – – Mannit-észterek és szorbit-észterek bi
Mono-, di- vagy tri-klór ecetsav, ezek sói és észterei:
ex 40.2 – – Sók és észterek:
– – – Mannit-észterek és szorbit-észterek bi
Propionsav, sói és észterei:
ex 50.2 – – Propionsav, sói és észterei:
– – – Mannit-észterek és szorbit-észterek bi
Vajsav, valeriansav, ezek sói és észterei:
ex 60.2 – – Vajsav, valeriansav, sói és észterei bi
– – – Mannit-észterek és szorbitészterek bi
Palmitinsav, sztearinsav, ezek sói és észterei:
ex 70.2 – – Palmitinsav, sztearinsav, sói és észterei:
– – – Mannit-észterek és szorbit-észterek bi
Más:
ex 90.9 – – Más:
– – – Mannit-észterek és szorbit-észterek bi
29.16 Telítetlen aciklikus egybázisú karbonsavak, ciklikus egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
Telítetlen aciklikus egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek származékai:
ex 12.0 – – Akrilsav észterei:
– – – Mannit-észter és szorbit-észter bi
ex 14.0 – – Metalinsav észterei:
– – – Mannit-észter és szorbit-észter bi
– – Olajsav, linolsav vagy lindénsav, ezek sói és észterei:
ex 15.2 – – – Olajsav, linolsav vagy lindénsav sói és észterei:
– – – – Mannit-észter és szorbit-észter bi
– – Más:
ex 19.9 – – – Más:
– – – – Mannit-észter és szorbit-észter bi
29.17 Több bázisú karbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
Aciklikus több bázisú karbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai és ezek származékai:
Más:
ex 19.1 – – – Itakonsav és sói bi
ex 19.9 – – – Itakonsav észterei bi
29.18 Karbonsavak további oxigénfunkciós csoporttal és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
Alkoholfunkciós karbonsavak, egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai és ezek származékai:
– – Tejsav, sói és észterei:
11.1 – – – Tejsav és sói vámmentes
11.2 – – – Tejsav észterei bi
14.0 – – Citromsav vámmentes
– – Citromsav sói és észterei:
15.1 – – – Sók vámmentes
15.2 – – – Észterek bi
Más:
– – – Glicerinsav, glikolsav, szaharinsav, izoszaharinsav, heptaszaharinsav, ezek sói és észterei:
ex 19.1 – – – – Savak és sók vámmentes
HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
ex 19.9 – – – – Észterek bi
29.32 Csak oxigén heteroatomos heterociklikus vegyületek:
Szerkezetükben nem fuzionált (kondenzált) furángyűrűt (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek:
ex 19.0 – – Más:
– – – Vízmentes mannit vagy szorbit vegyületek, kivéve a maltolt és az izomaltolt
bi
ex 90.0 Más:
– – Metil-glukozid bi
– – Vízmentes mannit vagy szorbit vegyületek, kivéve a maltolt és az izomaltolt
bi
29.40 Vegyileg tiszta cukrok, a szacharóz, laktóz, maltóz, glukóz és fruktóz kivételével; cukor-éterek, -észterek és ezek sói, a 29.37, 29.38 és 29.39 vtsz. alá tartozó termékek kivételével:
ex 00.0 Kivéve a ramnózt, raffinózt és mannózt bi
29.41 Antibiotikumok
10.0 Penicillinek és származékaik, penicillin-savszerkezettel és ezek sói vámmentes
30.01 Mirigy vagy más szerv organoterápiás használatra szárítva, por alakban is; mirigy vagy más szerv, vagy ezek váladékainak kivonata organoterápiás használatra: heparin és sói; másutt nem említett emberi vagy állati eredetű anyag, terápiás vagy megelőzési célra előkészítve:
ex 90.0 Más:
– – Heparin és sói vámmentes
35.01 Kazein, kazeinát, más kazeinszármazék; kazeinenyv:
10.0 Kazein vk
Más:
90.1 – – Kazeinátok és más kazeinszármazékok bi
90.2 – – Kazeinenyv bi
35.05 Dextrin és más átalakított keményítő (pl. előkocsonyásított vagy észterizált keményítő); keményítő-, dextrin- vagy átalakított más keményítő-alapanyagból készített enyv

bi
10.0 Dextrin és más átalakított keményítő
20.0 Enyv bi
35.06 Másutt nem említett elkészített enyv és más elkészített ragasztó; enyvként vagy ragasztóként használható termékek a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben:
ex 10.0 Enyvnek vagy ragasztónak alkalmas termékek, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben is, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben:
– – Nátrium-szilikát emulzió alapú vk
Más:
ex 99.0 – – Más:
– – – Nátrium-szilikát emulzió vagy gyanta alapú vk
35.07 Enzimek; másutt nem említett elkészített enzimek:
ex 90.0 Más:
– – Élelmiszereket tartalmazó enzimkészítmények vámmentes
38.09 Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok):
HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
10.0 Keményítőtartalommal bi
Más:
ex 91.0 – – Textilipari és hasonló ipari használatra:
– – – Keményítő- vagy keményítőszármazékokat tartalmaz bi
ex 92.0 – – Papíripari és hasonló ipari használatra:
– – – Keményítő- és keményítőszármazékokat tartalmazó bi
ex 93.0 – – Bőripari és hasonló ipari használatra:
– – – Keményítő- és keményítőszármazékokat tartalmaz bi
38.23 Felhasználásra kész öntödei magkötők és töltőanyagok; más vtsz. alá nem osztályozható vegyipari és rokonipari termékek és készítmények (természetes termékek keveréke is), a vegyipar és vele rokon iparágak maradékai és melléktermékei:
ex 10.0 Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz
– – Műgyanta alapú vámmentes
60.0 Szorbit a 2905.44 vtsz. alszám alá tartozó kivételével vk
ex 90.0 Más:
– – Szorbit krakkolási termékek bi
39.11 Kőolajgyanta, kumaron-indén gyanta, politerpén, poliszulfid, poliszulfon, és az árucsoporthoz tartozó Megjegyzés (3) bekezdésében meghatározott másutt nem említett termékek, alapanyag formájában:
ex 10.0 Petróleumgyanta, kumaron, indéngyanta vagy kumaronindén gyanta és politerpének:
– – Gyantaemulzió-alapú kötőanyagok bi
Más:
ex 90.9 – – Más:
– – – Gyantaemulzió-alapú kötőanyagok bi
39.13 Másutt nem említett természetes polimer (pl. alginsav) és módosított természetes polimerek (pl. keményített fehérjék, természetes gumi kémiai származékai), alapanyag formájában:
90 Más bi

AZ A) JEGYZŐKÖNYV V. TÁBLÁZATA

SVÉDORSZÁG

Az EFTA államok és a Magyar Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás hatályba lépésétől kezdve Svédország a jelen Táblázatban feltüntetett engedményeket alkalmazza a Magyarországról származó termékekre. Megállapodás jött létre arról, hogy 1995. január 1-jétől Magyarország Svédország számára a VIII. Táblázatban felsorolt termékek esetében – ahol lehet – olyan elbánást alkalmaz, mint amit Magyarország az EK vagy bármely más EFTA-tagállam számára biztosít, figyelembe véve a hagyományos folyamatokat és a speciális feltételeket.

HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
04.03 Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve is, cukrozva vagy más anyaggal édesítve, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is;
ex 0403.10 Joghurt
– – Ízesített vagy gyümölcsöt, diót vagy kakaót tartalmazó vk
ex 0403.90 Más:
– – Ízesített vagy gyümölcsöt, diót vagy kakaót tartalmazó vk
HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
07.10 Zöldség (nyersen, gőzölve vagy vízben forrázva is) fagyasztva:
0710.40 Főzni való csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) vk
07.11 Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kéndioxid gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen étkezésre még nem elkészítve
ex 0711.90 Más zöldség; zöldségkeverék:
– – Főzni való csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) vk
15.19 Ipari monokarboxil zsírsav; finomításból nyert olajsav; ipari zsíralkohol:
Ipari monokarboxil zsírsav; finomításból nyert olajsav:
1519.13 – – Tallolaj zsírsav vámmentes
17.02 Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot is szilárd állapotban, cukorszirup hozzáadott ízesítő vagy színezőanyagok nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor:
1702.50 Vegytiszta gyümölcscukor vámmentes
ex 1702.90 Más, beleértve az invertcukrot is:
– – Vegytiszta maltóz vámmentes
17.04 Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül
1704.10 Rágógumi, cukorbevonattal is bi
1704.90 Más:
– – Fondantok, keverékek, paszták és hasonló féltermékek, ömlesztve vk
– – Más bi
18.06 Csokoládé és kakaótartalmú más élelmiszerkészítmény
1806.10 Kakaópor, hozzáadott cukorral vagy más édesítőanyaggal
– – Csak krémek és hasonló desszertek vagy italok készítéséhez vk
– – Más: bi
1860.20 Más készítmény tömb, tábla formában, továbbá folyadék, massza, por, szemcse vagy más hasonló alakban, tartályban vagy a kiskereskedelemben szokásos más csomagolásban, 2 kg-nál nagyobb tömegben:
– – Porok, pelyhek, paszták és hasonló készítmények csak krémek és hasonló desszertek, fagylaltok vagy italok készítéséhez
vk
– – Más bi
– – Más tömb, tábla vagy rúd alakban: bi
1806.31 – – Töltött bi
1806.32 – – Töltetlen bi
1806.90 Más:
– – Krémek és hasonló desszertek, porok, pelyhek, paszták és folyékony készítmények, csak krémek és hasonló desszertek, fagylalt vagy italok készítéséhez

vk
– – Más bi
19.01 Malátakivonat: lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszerkészítmény, amely kakaóport nem, vagy 50 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszerkészítmény, amely kakaóport nem, vagy 10 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz:
1901.10 Gyermektápszer, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben
– – Szójaliszt alapú termékek vámmentes
– – Más vk
1901.20 A 19.05 vtsz. alá tartozó pékáruk készítéséhez keverék és tészta:
– – Szójaliszt alapú termékek vámmentes
– – Más vk
HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
1901.90 Más:
– – Szójaliszt alapú termékek vámmentes
– – Más vk
19.02 Tészta főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnochi, ravioli, cannelloni (hússal töltött makaróni típusú készítmények); kuszkusz (búzadara-kása) elkészítve is
Nyers tészta nem töltve vagy másképp nem elkészítve:
1902.11 – – Tojástartalommal vk
1902.19 – – Más vk
ex 1902.20 Töltött tészta főzve is vagy másképp elkészítve;
– – Maximum 20 tömeg%-ban tartalmaz kolbászt, húst, belsőséget vagy vért, vagy ezek bármely kombinációját
vk
1902.30 Más tészta vk
1902.40 Kuszkusz (búzadarakása) vk
19.03 Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, és hasonló formában
vk
19.04 Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely) gabona – a kukorica kivételével – szem formában előfőzve vagy másképp elkészítve
1904.10 Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer
– – Kukoricapehely és hasonló reggeli készítmények bi
– – Más vámmentes
1904.90 Más:
– – Rizstermékek vámmentes
– – Más vk
19.05 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és hasonló termék:
1905.10 Ropogós kenyér („knäckebrot”) vk
1905.20 Mézeskalács és hasonló vk
1905.30 Édes biscuit, ostya bi
1905.40 Kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termék vk
1905.90 Más
– – Biscuit bi
– – Áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termékek
vámmentes
– – Más vk
20.01 Zöldség, gyümölcs, dió és más ehető növényrész ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva:
ex 2001.90 Más:
– – Főzni való csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) vk
20.04 Más zöldség, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva:
ex.2004.10 Burgonya:
– – Liszt, dara vagy -pehely formájában vk
ex 2004.90 Más zöldségek és zöldségkeverékek:
– – Főzni való csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) vk
20.05 Más zöldség, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva:
ex 2005.20 Burgonya:
– – liszt, dara vagy -pehely formájában vk
HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
2005.80 Főzni való csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) vk
20.08 Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dió (mogyoró) és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag, vagy alkohol hozzáadásával is:
Más, beleértve a 2008.19 vtsz. alá nem tartozó keverékeket is:
ex 2008.99 – – Más:
– – – Kukorica, kivéve a főzni való csemegekukoricát (Zea mays var. saccharata)
vk
21.01 Kávé, tea vagy matétea kivonat, eszencia és koncentrátum, és ezeknek a termékeknek vagy kávénak, teának, matéteának felhasználásával előállított készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:
ex 2101.10 Kávékivonat, eszencia és koncentrátum és e kivonatok, eszenciák és koncentrátumok vagy kávé felhasználásával előállított készítmények:
– – Kávé alapú készítmények vk
ex 2101.20 Tea vagy matétea-kivonat, eszencia és koncentrátum és e kivonatok, eszenciák és koncentrátumok vagy tea és matétea felhasználásával előállított készítmények:
– – Tea- vagy matétea-alapú készítmények vk
ex 2101.30 Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, ezek koncentrátuma:
– – Pörkölt pótkávé a pörkölt cikória kivételével vámmentes
– – Kávékivonatok, eszenciák és koncentrátumok a pörkölt cikória kivételével
vámmentes
21.02 Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű nem élő mikroorganizmus (a 30.02 vtsz. alatti vakcinák kivételével); elkészített sütőpor:
ex 2102.20 Nem aktív élesztő; más egysejtű nem élő mikroorganizmus:
– – Nem aktív élesztő vámmentes
21.03 Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és dara, elkészített mustár:
2103.10 Szójamártás bi
2103.20 Paradicsom ketchup és más paradicsommártás bi
ex 2103.90 Más
– – A folyékony mangó mártás kivételével bi
21.04 Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszerkészítmény:
2104.10 Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; bi
21.05 Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is vk
21.06 Másutt nem említett élelmiszerkészítmény:
ex 2106.90 Más (kivéve a zsíremulziót és hasonló készítményeket, melyekben több mint 15 tömegszázalék tejzsír és cukorszirup van, s ízesítőszert vagy színezéket tartalmaznak)

vk
22.02 Víz, ásványvíz és szénsavas víz, cukor vagy más édesítő vagy ízesítő anyag hozzáadásával és más alkoholmentes ital, a 20.09 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével;

vk
2202.10 Víz, ásványvíz és szénsavas víz, cukor vagy más édesítő vagy ízesítő anyag hozzáadásával
– – Szénsavas cukortartalmú italok vámmentes
– – Más vámmentes
HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
ex 2202.90 Más:
– – Tej vagy tejzsír nélkül:
– – – Cukorral (szukrózzal vagy invert cukorral) vámmentes
– – Más vámmentes
22.03 Malátából készült sör
Alkoholfoka:
– – max. 1,8% vámmentes
– – 1,8–2,8% között vk
– – 2,8% felett bi
22.05 Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve
2205.10 Legfeljebb 2 literes tartályban vámmentes
2205.90 Más vámmentes
22.08 Nem denaturált etilalkohol, legfeljebb 80 térf.% alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszesital; összetett alkoholos készítmények italok előállításához:
ex 2208.90 Más:
– – Likőrök és egyéb szeszesitalok, kivéve a max. 45,4 térf.% alkoholtartalmú arrakot, vodkát, valamint szilva, körte, vagy cseresznyebrandyt:
– – – Tojás- vagy tojássárgáját és/vagy cukrot tartalmazó (szukróz vagy invert cukor)
vámmentes
29.05 Aciklikus alkoholok és ezek halogén, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
Más telített egyértékű alkoholok:
2905.43 – – Mannit vámmentes
2905.44 – – D-glucit (szorbit) vámmentes
29.15 Telített aciklikus egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
Hangyasav, sói és észterei:
ex 2915.13 – – Hangyasav-észterei:
– – – Mannit-észterek és szorbit-észterek vámmentes
Ecetsav-észterei:
ex 2915.39 – – Más:
– – – Mannit-észterek és szorbit-észterek vámmentes
Más:
ex 2915.90 – – – Mannit-észterek és szorbit-észterek vámmentes
29.16 Telítetlen aciklikus egybázisú karbonsavak, ciklikus egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
Telítetlen aciklikus egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek származékai:
ex 2916.19 – – Más:
– – – Mannit-észterek és szorbit-észterek vámmentes
29.17 Több bázisú karbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
Aciklikus több bázisú karbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai és ezek származékai:
ex 2917.19 – – Más:
– – – Itakonsav és sói és észterei vámmentes
HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
29.18 Karbonsavak további oxigénfunkciós csoporttal és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
Alkoholfunkciós karbonsavak, egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai és ezek származékai:
2918.11 – – Tejsav, sói és észterei: vámmentes
2918.14 – – Citromsav vámmentes
2918.15 – – Citromsav sói és észterei:
ex 2918.19 Más:
– – – Glicerinsav, glikolsav, szaharinsav, izoszaharinsav, heptaszaharinsav, ezek sói és észterei:
vámmentes
29.32 Csak oxigén heteroatomos heterociklikus vegyületek:
Szerkezetükben nem fuzionált (kondenzált) furángyűrűt (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek:
ex 2932.19 – – Más:
– – – Vízmentes mannit vagy szorbit vegyületek, kivéve a maltolt és az izomaltolt
vámmentes
ex 2932.90 Más:
– – Alfametil-glukozid vámmentes
– – Vízmentes mannit vagy szorbit vegyületek, kivéve a maltolt és az izomaltolt
vámmentes
29.40 Vegyileg tiszta cukrok, a szacharóz, laktóz, maltóz, glukóz és fruktóz kivételével; cukor-éterek, -észterek és ezek sói, a 29.37, 29.38 és 29.39 vtsz. alá tartozó termékek kivételével:
ex 2940.00 Kivéve a ramnózt, raffinózt és mannózt vámmentes
29.41 Antibiotikumok
2941.10 Penicillinek és származékaik, penicillinsavszerkezetek és ezek sói vámmentes
30.01 Mirigy vagy más szerv organoterápiás használatra szárítva, por alakban is; mirigy vagy más szerv, vagy ezek váladékainak kivonata organoterápiás használatra; heparin és sói; másutt nem említett emberi vagy állati eredetű anyag, terápiás vagy megelőzési célra előkészítve:
ex 3001.90 Más:
– – Heparin és sói vámmentes
35.01 Kazein, kazeinát, más kazeinszármazék; kazeinenyv:
3501.10 Kazein vámmentes
3501.90 Más: vámmentes
35.05 Dextrin és más átalakított keményítő (pl. előkocsonyásított vagy észterizált keményítő); keményítő-, dextrin- vagy átalakított más keményítő-alapanyagból készített enyv
3505.10 Dextrin és más átalakított keményítő
– – Több mint 20% keményítőt vagy keményítőszármazékot tartalmazó vk
– – Más vámmentes
3505.20 Enyv
– – Több mint 20% keményítőt vagy keményítőszármazékot tartalmaz vk
– – Más vámmentes
35.06 Másutt nem említett elkészített enyv és más elkészített ragasztó; enyvként vagy ragasztóként használható termékek a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben:
HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
ex 3506.10 Enyvnek vagy ragasztónak alkalmas termékek, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben is, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben:
vámmentes
– – Nátriumszilikát emulzió vagy gyanta alapú vámmentes
Más:
ex 3506.99 – – Más:
– – – Nátrium-szilikát emulzió vagy gyanta alapú vámmentes
35.07 Enzimek; másutt nem említett elkészített enzimek:
ex 3507.90 Más:
– – Élelmiszereket tartalmazó enzimkészítmények vámmentes
38.09 Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok):
3809.10 Keményítőtartalommal vk
Más:
ex 3809.91 – – Textilipari és hasonló ipari használatra:
– – – Keményítő- és keményítőszármazék tartalommal vk
ex 3809.92 – – Papíripari és hasonló ipari használatra:
– – – Keményítő- és keményítőszármazékok tartalommal vk
ex 3809.93 – – Bőripari és hasonló ipari használatra:
– – – Keményítő- és keményítőszármazékokat tartalmaz vk
38.23 Felhasználásra kész öntödei magkötők és töltőanyagok; más vtsz. alá nem osztályozható vegyipari és rokonipari termékek és készítmények (természetes termékek keveréke is), a vegyipar és vele rokon iparágak maradékai és melléktermékei:
ex 3823.10 Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz
– – Műgyanta alapú vámmentes
3823.60 Szorbit a 2905.44 vtsz. alszám alá tartozó kivételével vámmentes
ex 3823.90 Más:
– – Nyers kalcium-citrát vámmentes
– – Szorbit krakkolási termékek vámmentes
39.11 Kőolajgyanta, kumaron-indén gyanta, politerpén, poliszulfid, poliszulfon, és az árucsoporthoz tartozó Megjegyzés (3) bekezdésében meghatározott másutt nem említett termékek, alapanyag formájában:
ex 3911.10 Petróleumgyanta, kumaron, indéngyanta vagy kumaron-indén gyanta és politerpének:
– – Gyantaemulzió-alapú kötőanyagok vámmentes
ex 3911.90 Más:
– – Gyantaemulzió-alapú kötőanyagok vámmentes
39.13 Másutt nem említett természetes polimer (pl. alginsav) és módosított természetes polimerek (pl. keményített fehérjék, természetes gumi kémiai származékai), alapanyag formájában:
ex 3913.90 Más:
– – Kivéve a keményített fehérjéket vagy a természetes gumi kémiai származékait
vámmentes

VI. TÁBLÁZAT AZ A) JEGYZŐKÖNYVHÖZ

LIECHTENSTEIN, SVÁJC

Az EFTA államok és a Magyar Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás hatályba lépésétől kezdve Liechtenstein és Svájc a jelen Táblázatban feltüntetett engedményeket alkalmazza a Magyarországról származó termékekre. Megállapodás jött létre arról, hogy 1995. január 1-jétől Liechtenstein és Svájc számára a VIII. Táblázatban felsorolt termékek esetében – ahol lehet – olyan elbánást alkalmaz, mint amit Magyarország az EK vagy bármely más EFTA-tagállam számára biztosít, figyelembe véve a hagyományos folyamatokat és a speciális feltételeket.

HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
fr/100 g bruttó
0403 Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve is, cukrozva vagy más anyaggal édesítve, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is;
Joghurt
10.10 – – Kakaóval vk
10.20 – – Ízesített vagy gyümölcs tartalmú 100,–
0710 Zöldség (nyersen, gőzölve vagy vízben forrázva is) fagyasztva:
40.00 Csemegekukorica vk
1302 Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:
Növényi nedv és kivonat:
ex 31.00 – – Agar-agar
Átalakított vámmentes
– – Növényi nyálka és dúsító, módosítva is szentjánoskenyérből, szentjánoskenyérmagból vagy guarmagból:
ex 32.10 – – – Ipari célra
Átalakított vámmentes
ex 32.90 – – – Más
Átalakított vámmentes
ex 39.00 – – Más:
Átalakított vámmentes
1519 Ipari monokarboxil zsírsav; finomításból nyert olajsav; ipari zsíralkohol:
Ipari monokarboxil, zsírsav, finomításból nyert olajsav:
13.00 – – Tallolaj zsírsav vámmentes
1702 Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot is szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő vagy színezőanyagok nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor:
50.00 Vegytiszta gyümölcscukor vámmentes
Más, beleértve az invertcukrot is
ex 90.10 – – Szilárd
Vegytiszta maltóz vámmentes
1704 Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül
Rágógumi, cukorbevonatú is:
10.10 – – Több mint 70 tömegszázalék szukróztartalommal vk
10.20 – – Több mint 60 tömegszázalék, de max. 70 tömegszázalék szukróz-tartalommal
vk
10.30 – – Max. 60 tömegszázalék szukróz-tartalommal vk
Más:
90.10 – – Fehér csokoládé vk
90.20 – – Mindenféle gyümölcstartalmú cukrozott édesség (beleértve a gyümölcskrémet, nugátot, marcipánt és hasonlókat)
vk
HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
fr/100 g bruttó
– – Mindenféle cukrozott édesség, likőrtartalommal, melyben a szukróz tömege:
90.31 – – – Több mint 10%
– – Más formázott édességek:
– – – Tejzsír vagy növényi zsiradék nélkül a szukróz tömege:
90.41 – – – – Több mint 70% vk
90.42 – – – – Több mint 50%, de legfeljebb 70% vk
90.43 – – – – Legfeljebb 50% vk
90.50 – – – Növényi zsiradékkal, de tejzsír nélkül vk
90.60 – – – Növényi zsiradékkal vk
– – Más, a szukróz tömege:
90.91 – – – Több mint 70% vk
90.92 – – – Több mint 50%, de legfeljebb 70% vk
90.93 – – – Legfeljebb 50% vk
1806 Csokoládé és kakaótartalmú más élelmiszerkészítmény
Kakaópor, hozzáadott cukorral vagy más édesítőanyaggal
10.10 – – Több mint 65 tömegszázalék szukróz-tartalommal vk
10.20 – – Max. 65 tömegszázalék szukróz tartalommal vk
Más készítmény tömb, tábla formában, továbbá folyadék, massza, por, szemcse vagy más hasonló alakban, tartályban vagy a kiskereskedelemben szokásos más 2 kg-nál nagyobb csomagolásban:
– – Más:
– – – Tömbben:
– – – – Tejzsírt az alábbi mennyiségben tartalmazó tejből származó alkotóelemekkel:
20.91 – – – – – Több mint 6% vk
20.92 – – – – – Több mint 3%, de kevesebb, mint 6% vk
20.93 – – – – – Legfeljebb 3% vk
20.94 – – – – Tejből származó alkotóelemek nélkül vk
– – – Más:
– – – – Tejből származó alkotóelemekkel:
20.95 – – – – – Tejzsíron kívül más zsiradékkal (akár tartalmaz tejzsírt, akár nem)
vk
20.96 – – – – – Más vk
– – – – Tejből származó alkotóelemek nélkül:
20.97 – – – – – Zsiradékkal vk
20.99 – – – – – Más vk
Más, tömb, tábla vagy rúd formában:
– – Töltött
– – – Tejből származó alkotóelemekkel:
31.11 – – – – Tejzsíron kívül más zsiradékkal (akár tartalmaz tejzsírt, akár nem) vk
31.19 – – – – Más vk
– – – Tejből származó alkotóelemek nélkül:
31.21 – – – – Zsiradékkal vk
31.29 – – – – Más vk
– – Nem töltött:
– – – Tejcsokoládé, a tejzsír tömegszázaléka:
32.11 – – – – Több mint 6% vk
32.12 – – – – Több mint 3%, de kevesebb, mint 6% vk
32.13 – – – – Legfeljebb 3% vk
32.90 – – – Más vk
Más:
– – Tejből származó alkotóelemből
90.11 – – – Tejzsíron kívül más zsiradékkal (akár tartalmaz tejzsírt, akár nem) vk
90.19 – – – Más vk
– – Tejből származó alkotóelemek nélkül:
90.21 – – – Zsiradékkal vk
90.29 – – – Más vk
HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
fr/100 g bruttó
1901 Malátakivonat lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított másutt nem említett élelmiszerkészítmény, amely kakaóport nem, vagy 50 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszerkészítmény, amely kakaóport nem, vagy 10 tömeg%-nál kisebb mennyiségben tartalmaz:
Gyermektápszer, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
– – A 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukat foglalja magába:
10.11 – – – Tejzsírtartalom több, mint 12 tömegszázalék vk
10.12 – – – Tejzsírtartalom több, mint 3 tömegszázalék, de max. 12 tömegszázalék
vk
10.13 – – – Tejzsírtartalom 0 vagy max. 3 tömegszázalék vk
– – A 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukat nem tartalmazza:
10.21 – – – Cukorral vk
10.22 – – – Cukor nélkül vk
A 1905. vtsz. alá tartozó pékáruk készítéséhez keverék és tészta:
– – Más, a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukat tartalmazó:
ex 20.81 – – – Több, mint 25 tömegszázalék tejzsírtartalommal
Max. 2 kg-os tartályban vk
ex 20.82 – – – Min. 12, de max. 25 tömegszázalék tejzsírtartalommal
Max. 2 kg-os tartályban vk
20.83 – – – Max. 12 tömegszázalék tejzsírtartalommal vk
– – Más, a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukat nem tartalmazó:
ex 20.91 – – – Tejzsírtartalom min. 25 tömegszázalék
Max. 2 kg-os tartályban vk
ex 20.92 – – – Min. 12, de max. 25 tömegszázalék tejzsírtartalommal
Max. 2 kg-os tartályban vagy max. 12 tömeg% vk
20.93 – – – – Zsiradékkal vk
20.99 – – – – Más vk
– – Más:
– – – Malátakivonat, ha a szárazanyagtartalom:
90.51 – – – – Több mint 80 tömeg% vk
90.52 – – – – Max. 80 tömeg% vk
– – – A 0401–0404 vtsz. alá tartozó termékekből előállított élelmiszerek:
– – – – Más (kivéve a 1901.9061-től a 1901.9067 vtsz. alá tartozókat)
– – – – – Tejzsírral, ahol a tejzsírtartalom:
90.71 – – – – – – Több mint 50 tömegszázalék vk
90.72 – – – – – – Min. 20, de max. 50 tömegszázalék vk
90.73 – – – – – – Min. 3, de max. 20 tömegszázalék vk
90.74 – – – – – – Max. 3 tömegszázalék vk
90.75 – – – – – Tejszír nélkül vk
– – – A 0401–0404 vtsz. alá tartozó termékekből előállított készítmények (kivéve a 1901.90.61–1901.9075 tarifatételekhez tartozó készítményeket):
ex 90.81 – – – – Több mint 25 tömegszázalék tejzsírtartalommal
Max. 2 kg-os tartályban vk
ex 90.82 – – – – 12–25 tömegszázalék tejzsírtartalommal
Max. 2 kg-os tartályban vk
90.89 – – – – Más vk
– – – Más készítmények:
ex 90.91 – – – – Több mint 25 tömegszázalék tejzsírtartalommal
Max. 2 kg-os tartályban vk
ex 90.92 – – – – 12–15 tömegszázalék tejzsírtartalommal
Max. 2 kg-os tartályban vk
– – – 0 vagy kevesebb, mint 12 tömegszázalék tejzsírtartalommal
– – – – – Gabonaliszt, dara, keményítő vagy malátakivonat:
90.93 – – – – – – Zsiradékkal vk
HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
fr/100 g bruttó
90.94 – – – – – – Zsiradék nélkül vk
– – – – – Más:
90.95 – – – – – – Zsírral vk
– – – – – – Zsír nélkül vk
90.96 – – – – – – Cukorral vagy tojással vk
90.99 – – – – – – – Más vk
1902 Tészta főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnochi, ravioli, cannelloni (hússal töltött makaróni típusú készítmények); kuszkusz (búzadara-kása) elkészítve is
Nyers tészta nem töltve vagy másképp nem elkészítve:
11.00 – – Tojástartalommal vk
19.00 – – Más vk
20.00 Töltött tészta főzve is vagy másképp elkészítve vk
30.00 Más tészta vk
Kuszkusz:
40.10 – – Nyers, főzés nélkül vk
40.90 – – Más vk
1903 00.00 Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, és hasonló formában
Burgonya keményítőből készített 4,–
Más 2,–
1904 Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely) gabona – a kukorica kivételével – szem formában előfőzve vagy másképp elkészítve
10.00 Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer 20,–
Más:
– – Más:
90.20 – – – Előfőzött rizs 24,–
90.90 – – – Más vk
1905 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és hasonló termék:
Ropogós kenyér („knäckebrot”)
10.10 – – Cukor vagy más édesítőszer nélkül vk
10.20 – – Cukorral vagy más édesítőszerrel vk
Mézeskalács és hasonló
20.10 – – Tejzsírral vk
20.20 – – Más zsiradékkal vk
20.30 – – Zsír nélkül vk
Édes biscuit; ostya:
– – Édes biscuit:
30.11 – – – Tejzsiradékkal vk
30.19 – – – Más vk
– – Ostya:
30.21 – – – Cukor és más édesítőszer nélkül vk
30.22 – – – Cukorral és más édesítőszerrel vk
Kétszersült, pirított kenyér és hasonló áru:
40.10 – – Cukor és más édesítőszer nélkül vk
– – Cukorral és más édesítőszerrel:
40.21 – – – Kétszersült vk
HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
fr/100 g bruttó
40.29 – – – Más vk
Más:
– – Kenyér és más hagyományos pékáru, cukor és más édesítőszer, méz, tojás, zsiradék, sajt vagy gyümölcs hozzáadása nélkül:
– – – Nem kiskereskedelmi forgalom számára:
90.11 – – – – – Kenyérmorzsa vk
90.12 – – – – – Más vk
– – – Kiskereskedelmi forgalom számára:
90.13 – – – – – Pászka vk
90.19 – – – – – Más vk
90.20 – – Áldozati ostya, tölthető ostya gyógyászati célra, záróostya, rizspapír és hasonló termékek
32,–
– – Más:
90.92 – – – Más, cukor és más édesítőszer nélkül vk
– – – Más, cukorral és más édesítőszerrel:
90.93 – – – – Tejzsírral vk
90.94 – – – – Más zsiradékkal vk
90.95 – – – – Zsiradék nélkül vk
2001 Zöldség, gyümölcs, dió és más ehető növényrész ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva:
Más:
– – Zöldségek és más ehető növényrészek:
90.21 – – – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) vk
2004 Más zöldség, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva:
Más zöldség vagy zöldségkeverék:
– – 5 kg-nál nagyobb tartályban:
ex 90.19 – – – Más
Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) vk
– – Legfeljebb 5 kg-os tartályban:
90.23 – – – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) vk
2005 Más zöldség, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva:
Burgonya:
– – Készítmények liszt, dara vagy -pehely formájában, főleg burgonyából:
20.11 – – – Burgonyatartalom több mint 80 tömegszázalék vk
20.12 – – – Burgonyatartalom max. 80 tömegszázalék vk
80.00 Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) vk
2008 Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dió (mogyoró) és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag, vagy alkohol hozzáadásával is:
Dió, földimogyoró és más mag, egymással keverve is
– – Földimogyoró:
11.10 – – – Mogyoróvaj vk
Más, beleértve a keverékeket is, kivéve a 2008.19 vtsz. alá tartozókat:
91.00 – – Pálmafa csúcsrügyei vk
– – Más:
– – – Más:
99.93 – – – – Kukorica, kivéve a csemegekukoricát (Zea mays var. saccharata) vk
HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
fr/100 g bruttó
2101 Kávé, tea vagy matétea kivonat, eszencia és koncentrátum, és ezeknek a termékeknek vagy kávénak, teának, matéteának felhasználásával előállított készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:
Kávékivonat, eszencia és koncentrátum és e kivonatok, eszenciák és koncentrátumok vagy kávé felhasználásával előállított készítmények:
10.90 – – Más vk
Tea- vagy matétea kivonat, eszencia és koncentrátum és e kivonatok, eszenciák és koncentrátumok vagy tea, illetve matétea felhasználásával előállított készítmények:
20.90 – – Más vk
ex 30.00 Pörkölt pótkávé és kivonatai, eszenciái, koncentrátumai, kivéve a pörkölt cikóriát és kivonatait, eszenciáit, koncentrátumait:
– – Egészben vagy darabolva 1.60
– – Más vk
2102 Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű nem élő mikroorganizmus (a 30.02 vtsz. alatti vakcinák kivételével); elkészített sütőpor:
ex 20.00 Nem aktív élesztő; más egysejtű nem élő mikroorganizmus:
– – Természetes nem élő élesztő 4,–
2103 Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és dara, elkészített mustár:
10.00 Szójamártás vámmentes
20.00 Paradicsom ketchup és más paradicsommártás vámmentes
90.00 Más vámmentes
2104 Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszerkészítmény:
10.00 Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; vámmentes
2105 Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is
Kakaótartalommal vk * 
Más vk * 
2106 Másutt nem említett élelmiszerkészítmény:
Fehérjekoncentrátum és fehérjetartalmú anyagok:
10.11 – – Tejzsírral vagy más zsiratékkal, cukorral vk
10.19 – – Más vk
Más:
– – Az italok készítéséhez használt növényi kivonatok és koncentrátumok nem alkoholos keverékei:
90.21 – – – Cukorral és más édesítőszerrel több mint 60 tömegszázalék szukróztartalommal
vk
90.22 – – – Cukorral és más édesítőszerrel, min. 50%, de legfeljebb 60 tömegszázalék szukróztartalommal
vk
90.23 – – – Cukorral és más édesítőszerrel, legfeljebb 50 tömegszázalék szukróztartalommal
vk
90.24 – – – Cukor vagy más édesítőszer nélkül vk
90.30 – – Fehérje-hidrolízis és élesztőautolízis termékei 20,–
90.40 – – Rágógumi és más édességek, tabletták, pasztillák és hasonló termékek, cukor nélkül
vk
– – Más élelmiszerkészítmények:
– – – Más:
– – – – Tejzsírtartalom tömegszázalékban:
90.81 – – – – – Több mint 50 tömeg% vk
90.82 – – – – – Több mint 20, de legfeljebb 50 tömeg% vk
HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
fr/100 g bruttó
90.83 – – – – – Több mint 3, de legfeljebb 20 tömeg% vk
90.84 – – – – – Legfeljebb 3 tömeg%, kivéve a 2106.9091 vtsz. alá tartozó termékeket
vk
– – – – Más zsiradékkal, melynek tartalma:
90.91 – – – – – Több mint 40 tömeg% vk
90.92 – – – – – Több mint 10 tömeg%, de legfeljebb 40 tömeg% vk
90.93 – – – – – Legfeljebb 10 tömeg% vk
– – – – Zsiradék nélkül:
– – – – – Cukorral, melynek tartalma:
90.94 – – – – – – Több mint 50 tömeg% vk
90.95 – – – – – – Legfeljebb 50 tömeg% vk
90.96 – – – – – Gabonaféléket, malátakivonatokat vagy tojást tartalmazók (cukor nélkül)
vk
90.99 – – – – – Más vk
2202 Víz, ásványvíz és szénsavas víz, cukor vagy más édesítő vagy ízesítő anyag hozzáadásával és más alkoholmentes ital, a 20.09 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével:
10.00 Víz, ásványvíz és szénsavas víz, cukor vagy más édesítő vagy ízesítő anyag hozzáadásával
6,40
Más:
90.90 – – Más 6,40
2203 Malátából készült sör * ,  * 
00.10 Több mint 2 hl tartályban 6,–
00.20 Több mint 2 l, de legfeljebb 2 hl tartályban 3,50
Legfeljebb 2 l tartályban:
00.31 – – Üvegpalackban 6,–
00.39 – – Más 8,–
2205 Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve
Legfeljebb 2 literes palackokban (tartályban)
10.10 – – Legfeljebb 18 tömeg% alkoholtartalommal vámmentes
10.20 – – Legalább 18 tömeg% alkoholtartalommal vámmentes
Más
90.10 – – Legfeljebb 18 tömeg% alkoholtartalommal vámmentes
90.20 – – Legalább 18 tömeg% alkoholtartalommal vámmentes
2208 Nem denaturált etilalkohol, legfeljebb 80 térf.% alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszesital; összetett alkoholos készítmények italok előállításához:
Más:
ex 90.90 – – Más:
– – Likőrök és más édesített, sőt ízesített alkoholok: cukorral vagy tojással 45,–
2905 Aciklikus alkoholok és ezek halogén, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
Telített egyértékű alkoholok:
43.00 – – Mannit vk
44.00 – – D-glucit (szorbit) vk
ex 2915 Telített aciklikus egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
Mannit vagy szorbit-észterei vámmentes
HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
fr/100 g bruttó
2916 Telítetlen aciklikus egybázisú karbonsavak, ciklikus egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
Telítetlen aciklikus egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek származékai:
ex 19.00 – – Más:
– – – Mannit vagy szorbit-észterek vámmentes
2917 Több bázisú karbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
Aciklikus több bázisú karbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai és ezek származékai:
ex 19.00 – – Más:
Itakonsav sói és észterei vámmentes
2918 Karbonsavak további oxigénfunkciós csoporttal és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
Alkoholfunkciós karbonsavak, egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai és ezek származékai:
11.00 – – Tejsav, sói és észterei vámmentes
14.00 – – Citromsav vámmentes
15.00 – – Citromsav sói és észterei vámmentes
16.00 – – Glukonsav, sói és észterei vámmentes
ex 19.00 Más:
Glicerinsav, glikolsav, szaharinsav, izo-szaharinsav, hepta-szaharinsav, ezek sói és észterei:
vámmentes
2932 Csak oxigén heteroatomos heterociklikus vegyületek:
Szerkezetükben nem fuzionált (kondenzált) furángyűrűt (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek:
ex 19.00 – – Más:
Mannit vagy szorbit anhidritok (pl. sorbitan), maltol- és izomaltol tartalom nélkül
vámmentes
ex 90.00 Más:
Alfametil-glukozid vámmentes
ex 29.40 00.00 Vegyileg tiszta cukrok, a szacharóz, laktóz, maltóz, glukóz és fruktóz kivételével; cukor-éterek, -észterek és ezek sói, a 2937, 2938 és 2939 vtsz. alá tartozó termékek kivételével:
Szorbóz, sói és észterei vámmentes
2941 Antibiotikumok
ex 10.00 Penicillinek és származékaik, penicillin-savszerkezettel és ezek sói
Penicillin *  vámmentes
3001 Mirigy vagy más szerv organoterápiás használatra szárítva, por alakban is; mirigy vagy más szerv, vagy ezek váladékainak kivonata organoterápiás használatra: heparin és sói; másutt nem említett emberi vagy állati eredetű anyag, terápiás vagy megelőzési célra előkészítve:
ex 90.00 Más:
Heparin és sói vámmentes
3501 Kazein, kazeinát, más kazeinszármazék; kazein enyv:
ex 90.00 Más:
Kazein enyv 15,–
HR vámtarifaszám Árumegnevezés Vámtétel * 
fr/100 g bruttó
3505 Dextrin és más átalakított keményítő (pl. előkocsonyásított vagy észterizált keményítő); keményítő-, dextrin- vagy átalakított más keményítő-alapanyagból készített enyv
10.00 Dextrin és más átalakított keményítő
Észterezett vagy éterezett keményítő *  vámmentes
Más 4,80
20.00 Enyv *  4,80
3506 Másutt nem említett elkészített enyv és más elkészített ragasztó; enyvként vagy ragasztóként használható termékek a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben:
ex 10.00 Enyvnek vagy ragasztónak alkalmas termékek, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben:
Nátrium-szilikát emulzió alapú vámmentes
Más:
ex 99.00 – – Más:
Nátrium-szilikát emulzió alapú vámmentes
3507 Enzimek; másutt nem említett elkészített enzimek:
ex 90.00 Más:
Táplálkozási értékű anyagokat tartalmazó enzimkészítmények vk
3809 Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok):
ex 10.00 Keményítőtartalommal:
Rögzítőanyagok, primerkészítmények vámmentes
3823 Felhasználásra kész öntödei magkötők és töltőanyagok; más vtsz. alá nem osztályozható vegyipari és rokonipari termékek és készítmények (természetes termékek keveréke is), a vegyipar és vele rokon iparágak maradékai és melléktermékei:
ex 10.00 Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz
Műgyanta alapú vámmentes
60.00 Szorbit a 2905.44 vtsz. alszám alá tartozó kivételével vk
Más:
ex 90.90 – – Más:
Krakkolási vagy szorbit termékek vámmentes
3911 Kőolajgyanta, kumaron-indén gyanta, politerpén, poliszulfid, poliszulfon, és az árucsoporthoz tartozó Megjegyzés (3) bekezdésében meghatározott másutt nem említett termékek, alapanyag formájában:
Petróleumgyanta, kumaron, indén vagy kumaron-indén gyanta és politerpének:
ex 10.10 – – Diszperz vagy oldott, nem vizes közegben:
Ilyen gyantaemulzió-alapú enyv vámmentes
ex 10.90 – – Más:
Ilyen gyantaemulzió-alapú enyv vámmentes
ex 90.00 Más:
Ilyen gyanta-emulzió alapú enyv vámmentes
3913 Másutt nem említett természetes polimer (pl. alginsav) és módosított természetes polimerek (pl. keményített fehérjék, természetes gumi kémiai származékai), alapanyag formájában:
ex 90.00 Más:
Dextrin és más termékek, kivéve a keményített fehérjét vámmentes

AZ A) JEGYZŐKÖNYV VII. TÁBLÁZATA

IZLAND
1. Lista
Izlandi vámtarifa-
szám
Árumegnevezés Vámtétel %
1 2 3
0403 Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve is, cukrozva vagy más anyaggal édesítve, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is;
Joghurt
0403.1001 – – Kakaóval 40
0403.1003 – – Italként 40
Más:
0403.9001 – – Kakaóval 40
0403.9003 – – Italként 40
1704 Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül
1704.1000 Rágógumi, cukorbevonattal is 40
Egyéb:
1704.9005 – – Gumiarábikum készítmények 40
1704.9009 – – Más 40
1806 Csokoládé és kakaótartalmú más élelmiszerkészítmény
Más készítmény tömb, tábla formában, továbbá folyadék, massza, por, szemcse vagy más hasonló alakban, tartályban vagy a kiskereskedelemben szokásos más csomagolásban, 2 kg-nál nagyobb tömegben:
1806.2009 – – Más 40
Más, tömb, tábla vagy rúd formában:
1806.3100 – – Töltött 40
– – Nem töltött
1806.3201 – – – Főzőcsokoládé tábla vagy rúd formában, amely csak kakaóbabot, cukrot és legfeljebb 30% kakaóvajat tartalmaz
40
1806.3209 – – – Más: 40
Más:
1806.9002 – – Diabetikus élelmiszer 40
1806.9003 – – Húsvéti tojás 40
1806.9009 – – Más 40
1901 Malátakivonat: lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszerkészítmény, amely kakaóport nem, vagy 50 tömeg%-nál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszerkészítmény, amely kakaóport nem, vagy 10 tömeg%-nál kisebb mennyiségben tartalmaz:
ex 1901.9000 – – Más:
– – Malátakivonat 20
1905 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és hasonló termék:
1905.1000 Ropogós kenyér („knäckebrot”) 32
1905.2000 Mézeskalács és hasonló 32
Édes biscuit, ostya:
– – Csokoládéval vagy kakaótartalmú csokoládéval bevont:
1905.3011 – – – Édes biscuit 32
1905.3019 – – – Más 32
Más:
1905.3091 – – – Édes biscuit 32
1905.3099 – – – Más 32
1905.4000 Pirított kenyér és hasonló áru 32
Izlandi vámtarifa-
szám
Árumegnevezés Vámtétel %
1 2 3
2101 Kávé, tea vagy matétea kivonat, eszencia és koncentrátum, és ezeknek a termékeknek vagy kávénak, teának, matéteának felhasználásával előállított készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:
2101.3000 – – Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, ezek kivonata, eszenciája és koncentrátuma
28
2102 Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű nem élő mikroorganizmus (a 30.02 vtsz. alatti vakcinák kivételével); elkészített sütőpor:
2102.1000 Aktív élesztő 32
Nem aktív élesztő; más egysejtű nem élő mikroorganizmus:
2102.2001 – – Nem aktív élesztő 32
2102.3001
és 2102.3009
Elkészített sütőpor 40
2104 Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszerkészítmény:
ex 2104.1004
és 2104.1009
Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény, kivéve a legalább 5 kg-os csomagolásban kiszerelt levesport
40
2106 Másutt nem említett élelmiszerkészítmény:
Más:
2106.9031
és 2106.9039
– – Desszertpor 40
2202 Víz, ásványvíz és szénsavas víz, cukor vagy más édesítő vagy ízesítő anyag hozzáadásával és más alkoholmentes ital, a 20.09 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével;
Víz, ásványvíz és szénsavas víz, cukor vagy más édesítő vagy ízesítő anyag hozzáadásával
2202.1001 – – Széndioxiddal dúsított víz 40
2202.1009 – – Más 40
Más:
2202.9001 – – Tejtermékekből, más alkotóelemekkel, feltéve, hogy a tejtermékek nettó tartalma legalább 75 tömeg%
2202.9009 – – Más 40
2203 Malátából készült sör
2203.0001 Malátasör és más fermentált sör, több mint 0,5 és kevesebb, mint 2,25 térfogat% alkoholtartalommal
40
2203.0009 Más 40
3501 Kazein, kazeinát, más kazeinszármazék; kazeinenyv:
3501.1000 Kazein 12
3501.9000 Más 12
3506 Másutt nem említett elkészített enyv és más elkészített ragasztó; enyvként vagy ragasztóként használható termékek a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben:
3506.1000 Enyvnek vagy ragasztónak alkalmas termékek, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben:
16
Más:
3506.9100 – – Gumi vagy műanyag alapú ragasztók (beleértve a műgyantát is) 12
3506.9900 – – Más 12

VII. TÁBLÁZAT AZ A) JEGYZŐKÖNYVHÖZ

IZLAND
2. lista
Izlandi vámtarifa-
szám
Árumegnevezés Vámtétel %
1 2 3
1702 Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot is szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő vagy színezőanyagok nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor:
1702.5000 Vegytiszta gyümölcscukor 18
Más, beleértve az invertcukrot is
1702.9004 – – Vegytiszta maltóz 18
1901 Malátakivonat lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított másutt nem említett élelmiszerkészítmény, amely kakaóport nem, vagy 50 tömeg%-nál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszerkészítmény, amely kakaóport nem, vagy 10 tömeg%-nál kisebb mennyiségben tartalmaz:
ex 1901.1000 Gyermektápszer, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben, kivéve a malátakivonatot és a 0401–0404. vtsz. alá tartozó 10%-nál kevesebb kakaót tartalmazó árukat:
– – A 0401–0404 vtsz. alá tartozó, kakaót nem tartalmazó élelmiszerek 100
– – Más 50
ex 1901.2000 A 1905 vtsz. alá tartozó pékáruk készítéséhez keverék és tészta, kivéve a malátakivonatot és a 0401–0404 vtsz. alá tartozó, 10%-nál kevesebb kakaót tartalmazó árukat:
– – A 0401–0404 vtsz. alá tartozó, kakaót nem tartalmazó élelmiszerek 100
– – Más 50
ex 1901.9000 Más, kivéve a malátakivonatot és a 0401–0404 vtsz. alá tartozó, 10%-nál kevesebb kakaót tartalmazó árukat:
– – Desszertpor 100
– – A 0401–0404 vtsz. alá tartozó, kakaót nem tartalmazó élelmiszerek 100
– – Más 50
1902 Tészta főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnochi, ravioli, cannelloni (hússal töltött makaróni típusú készítmények); kuszkusz (búzadara-kása) elkészítve is
Nyers tészta nem töltve vagy másképp nem elkészítve:
1902.1100 – – Tojástartalommal 60
1902.1900 – – Más 60
Töltött tészta főzve is vagy másképp elkészítve
1902.2009 – – Más 100
1902.3000 – – Más tészta 100
Kuszkusz:
1902.4001 – – Főzve 100
1902.4009 – – Más 60
1903 Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, és hasonló formában
1903.0001 Max. 5 kg kiskereskedelmi csomagolásban 20
1903.0009 Más 20
1904 Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely) gabona – a kukorica kivételével – szem formában előfőzve vagy másképp elkészítve
1904.1000 Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer
50
1904.9000 Más 50
Izlandi vámtarifa-
szám
Árumegnevezés Vámtétel %
1 2 3
2001 Zöldség, gyümölcs, dió és más ehető növényrész ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva:
Más:
ex 2001.9009 – – Csemegekukorica 60
2005 Más zöldség, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva:
Borsó (Pisum sativum):
ex 2005.4000 – – Csak borsóból álló készítmények 50
Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.):
ex 2005.5900 – – Más:
– – – Csak bablisztből álló készítmények 50
2005.8000 Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) 60
Más zöldség és zöldségkeverékek:
ex 2005.9000 – – Zöldségkeverékek, melyek fő alkotóeleme a burgonyaszirom 100
ex 2005.9000 – – Zöldségliszt alapú keverékek 50
2008 Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dió (mogyoró) és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag, vagy alkohol hozzáadásával is:
Más, beleértve a 2008.19 vtsz. alá nem tartozó keverékeket
2008.9100 – – Pálmafa csúcsrügyek 100
Más:
ex 2008.9909 – – – Más ehető növényrészek 100
2101 Kávé, tea vagy matétea kivonat, eszencia és koncentrátum, és ezeknek a termékeknek vagy kávénak, teának, matéteának felhasználásával előállított készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:
Kávékivonat, -eszencia és koncentrátum és e kivonatok, eszenciák és koncentrátumok vagy kávé felhasználásával előállított készítmények:
2101.1001 – – Kávékrém őrölt, pörkölt kávékeverékből növényi zsír és esetenként más alkotóelemek felhasználásával
100
Tea- vagy matétea kivonat, eszencia és koncentrátum és e kivonatok, eszenciák és koncentrátumok vagy tea, illetve matétea felhasználásával előállított készítmények:
2101.2001 – – Tea készítmények, tea, tejpor és cukor keverékéből 100
2103 Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és dara, elkészített mustár:
Más:
2103.9001 – – Növényi szószok, melyek fő alkotóeleme a liszt, dara, keményítő vagy malátakivonat
2104 Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszerkészítmény:
Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény:
2104.1001 – – Zöldségleves készítmények, melyek fő alkotóeleme a liszt, dara, keményítő vagy malátakivonat
50
2106 Másutt nem említett élelmiszerkészítmény:
2106.1000 Fehérjekoncentrátum és fehérjetartalmú anyagok 100
Más:
– – Gyümölcslé a 2009 vtsz. alatt meghatározottnál nagyobb mértékben elkészítve vagy keverve:
2106.9011 – – – Nem erjesztett és cukormentes, legalább 50 kg-os tartályban 50
2106.9019 – – – Más 50
– – Készítmények italokhoz:
2106.9021 – – – Alkoholmentes készítmények (koncentrált kivonatok) 30
2106.9022 – – Ízesített vagy színezett szirup 100
Izlandi vámtarifa-
szám
Árumegnevezés Vámtétel %
1 2 3
ex 2106.9029 – – – Mentésre szolgáló élelmiszerek, ha a tartályok egyértelművé teszik a speciális felhasználást
20
ex 2106.9029 – – – Diabetikus élelmiszerek, ha a tartályok egyértelművé teszik a speciális felhasználást
50
2106.9029 – – – Más 100
2106.9041 – – Kandicukor, kakaó vagy cukor nélkül 100
2106.9042 – – Gyümölcsleves és zabkása 100
ex 2204 Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust, a 2009 vtsz. alá tartozó kivételével:
– Más bor; erjesztett vagy szeszezett szőlőmust
– – Max. 2 literes tartályban:
2204.2101 – – – Szeszezett must 20
– – Más:
2204.2901 – – – Szeszezett must 20
2205 Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve
2205.1000 Legfeljebb 2 literes palackokban (tartályban) 20
2205.9000 Más 20
2208 Nem denaturált etilalkohol, legfeljebb 80 térf.% alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszesital; összetett alkoholos készítmények italok előállításához:
Összetett alkoholos készítmények italok előállításához:
2208.1001 – – Melyek alkoholfoka több, mint 2,25 tömeg% 20
2208.1009 – – Más 20
Szőlőbor vagy szőlőseprő desztillációjából nyert szesz:
2208.2001 – – Konyak 20
2208.2009 – – Más 20
2208.3000 Whisky 20
2208.4000 Rum, nyugat-indiai rum 20
Gin és holland gin:
2208.5001 – – Gin 20
2208.5002 – – Holland gin 20
– – Más:
2208.9001 Melyek alkoholfoka több, mint 2,25 tömeg%:
– – Nem denaturált etanol, alkoholfoka kevesebb, mint 80 tömeg%: 25
– – Más 20
2208.9002 – – Élet vize (brennivin) 20
2208.9003 – – Vodka 20
2208.9004 – – Likőrök 20
2208.9009 – – Más 20
ex 2520 Gipsz; anhidrid; kötőanyag (égetett gipszből vagy kalcium-szulfátból), festve is, kis mennyiségű gyorsító vagy késleltető hozzáadásával is
Kötőanyag:
2520.2001 – – Fogászati gipsz 50
2839 Szilikátok; kereskedelmi alkálifém szilikátok:
ex 2839.9000 Más; kivéve a kereskedelmi fémszilikátokat (lítium, rubídium-, cézium- és francium-szilikátok)
50
2905 Aciklikus alkoholok és ezek halogén, szulfo-, nitro- vagy nitorozoszármazékai:
Telített egyértékű alkoholok:
2905.1200 – – Propanol (propilalkohol) és izopropanol (izo-propilalkohol) 18
2905.1300 – – Butanol (normál butilalkohol) 18
2905.1400 – – Más butanolok 18
2905.1500 – – Pentanol (amil-alkohol) és izomerjei 18
2905.1600 – – Oktanol (oktilalkohol) és izomerjei 18
Izlandi vámtarifa-
szám
Árumegnevezés Vámtétel %
1 2 3
2915.1700 – – Dodekanol (laurilalkohol), hexadekanol (cetilalkohol) és oktadekanol (sztearilalkohol)
18
2905.1900 – – Más 18
Telítetlen egyértékű alkoholok:
2905.2100 Alil-alkohol 18
2905.2200 Aciklikus terpénalkoholok 18
2905.2900 – – Más 18
Diolok:
2905.3200 – – Propilénglikol (propán–1,2-diol) 18
2905.3900 – – Más 18
Más többértékű alkohol:
2905.4100 – – 2-etil–2 (hidroxi-metil) propán–1,3-diol (tri-metilolpropán) 18
2905.4200 – – Pentaeritrit 18
2905.4300 – – Mannit 18
2905.4400 – – D-glucit (szorbit) 18
2905.4900 – – Más 18
2905.5000 Aciklikus alkohol halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai 18
2911 2911.0000 Acetálok, félacetálok, egyes vagy komplex oxigénfunkciós acetálok és félacetálok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
18
2915 Telített aciklikus egybázisú karbonsavak, ciklikus egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
Hangyasav, sói és észterei:
2915.1200 Hangyasav sói 18
2915.1300 – – Hangyasav észterei 18
Ecetsav és sói; ecetsav-anhidrid:
2915.2100 – – Ecetsav 18
2915.2200 – – Nátriumacetát 18
2915.2300 – – Kobaltacetát 18
2915.2400 – – Ecetsav-anhidrid 18
2915.2900 – – Más 18
Ecetsav észterei:
2915.3100 – – Etilacetát 18
2915.3200 – – Vinilacetát 18
2915.3300 – – n-butilacetát 18
2915.3400 – – Izo-butilacetát 18
2915.3500 – – 2-etoxi-etilacetát 18
2915.3900 – – Más 18
2915.4000 Mono-, di- vagy tri-klórecetsav, sói és észterei 18
2915.5000 Propionsav sói és észterei 18
2915.6000 Vajsav, valeriánsav, ezek sói és észterei
2915.7000 Palmitinsav, sztearinsav, ezek sói és észterei 18
2915.9000 Más 18
2916 Telítetlen aciklikus egybázisú karbonsavak, ciklikus egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
Telítetlen aciklikus egybázisú karbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek származékai:
2916.1100 – – Akrilsav és sói 18
2916.1200 – – Akrilsav észterei 18
2916.1300 – – Metakrilsav és sói 18
2916.1400 – – Metakrilsav észterei 18
2916.1500 – – Olajsav, linolsav vagy linolénsav, ezek sói és észterei 18
2916.1900 – – Más 18
Izlandi vámtarifa-
szám
Árumegnevezés Vámtétel %
1 2 3
2916.2000 Ciklán-, ciklén- vagy cikloterpén egybázisú karbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek származékai

18
Aromás egybázisú karbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek származékai:
2916.3100 – – Benzoesav, sói és észterei 18
2916.3200 – – Benzoilperoxid és benzoilklorid 18
2916.3300 – – Fenilecetsav, sói és észterei 18
2916.3900 – – Más 18
2917 Több bázisú karbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek származékai:
Aciklikus több bázisú karbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek származékai:
2917.1100 – – Oxálsav, sói és észterei 18
2917.1200 – – Adipinsav, sói és észterei 18
2917.1300 – – Azeloinsav, szebacinsav, ezek sói és észterei 18
2917.1400 – – Maleinsav-anhidrid 18
2917.1900 – – Más 18
2917.2000 Ciklán-, ciklén-, cikloterpén, több bázisú karbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek származékai

18
Aromás egybázisú karbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek származékai:
2917.3100 – – Dibutil-ortoftalát 18
2917.3200 – – Dioktil-ortoftalát 18
2917.3300 – – Dinonil- vagy didecilortoftalát 18
2917.3400 – – Ortoftálsav egyéb észterei 18
2917.3500 – – Ftálsav-anhidrid 18
2917.3600 – – Tereftálsav és sói 18
2917.3700 – – Dimetil-tereftalát 18
2917.3900 – – Más 18
2918 Karbonsavak további oxigénfunkciós csoporttal és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
Alkoholfunkciós karbonsavak, egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai és ezek származékai:
2918.1100 – – Tejsav, sói és észterei: 18
2918.1200 – – Borkősav 18
2918.1300 – – Borkősav, sói és észterei 18
2918.1400 – – Citromsav 18
2918.1500 – – Citromsav, sói és észterei: 18
2918.1600 – – Glukonsav, sói és észterei 18
2918.1700 – – Fenil-glikolsav (mandulasav) sói és észterei 18
2918.1900 – – Más 18
Fenolfunkciós karbonsavak, egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek származékai:
2918.2100 – – Szalicilsav és sói 18
2918.2200 – – O-acetil-szalicilsav, sói és észterei 18
2918.2300 – – Szalicilsav más észterei és sói 18
2918.2900 – – Más 18
2918.3000 Aldehid-, vagy ketonfunkciós karbonsavak, egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek származékai:

18
2918.9000 Más 18
Izlandi vámtarifa-
szám
Árumegnevezés Vámtétel %
1 2 3
2932 Csak oxigén-heteroatomos heterociklikus vegyületek:
Szerkezetükben nem fuzionált (kondenzált) furángyűrűt (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek:
2932.1100 – – Tetrahidrofurán 18
2932.1200 – – 2-furaldehid (furfuraldehid) 18
2932.1300 – – Furfurilalkohol és tetrahidrofurfurilalkohol 18
2932.1900 – – Más 18
Laktonok:
2932.2100 – – Kumarin, metil-kumarin és etil-kumarin 18
2932.2900 – – Más laktonok 18
2932.9000 Más 18
2933 Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek; nukleinsavak és sóik:
Szerkezetükben nem fuzionált (kondenzált) pirazolgyűrűt (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek:
2933.1100 – – Fenazon (antipirin) és származékai 18
2933.1900 – – Más 18
Szerkezetükben nem fuzionált (kondenzált) imidazolgyűrűt (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek:
2933.2900 – – Más 18
Szerkezetükben nem fuzionált (kondenzált) piridingyűrűt (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek:
2933.3100 – – Piridin és sói 18
2933.3900 – – Más 18
2933.4000 Kinolin vagy izo-kinolin gyűrűrendszert (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek tovább nem fuzionálva (kondenzálva)
18
Szerkezetükben piridingyűrűt (hidrogénezve is) vagy piperazingyűrűt tartalmazó vegyületek; nukleinsavak és sóik:
2933.5900 – – Más 18
Szerkezetükben nem fuzionált (kondenzált) triazingyűrűt (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek:
2933.6100 – – Melamin 18
2933.6900 – – Más 18
Laktámok:
2933.7100 – – 6-hexánlaktám (epszilonkaprolaktám) 18
2933.7900 – – Más laktámok 18
2933.9000 Más 18
2934 Más heterociklikus vegyületek:
2934.1000 Szerkezetükben nem fuzionált (kondenzált) tiazolgyűrűt (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek
18
2934.2000 Benzotiazolgyűrű rendszert (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek tovább nem fuzionálva (kondenzálva)
18
2934.3000 Fenatiazingyűrű rendszert (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek tovább nem fuzionálva (kondenzálva)
18
2934.9000 Más 18
2940 2940.0000 Vegyileg tiszta cukrok, a szacharóz, laktóz, maltóz, glukóz és fruktóz kivételével; cukoréterek, -észterek és ezek sói, a 2937, 2938 és 2939 vtsz. alá tartozó termékek kivételével:
ex 2941 Antibiotikumok:
2941.1000 Penicillinek és származékaik, penicillin-savszerkezetek és ezek sói 10
2941.2000 Sztreptomicinek és származékaik és ezek sói 10
2941.3000 Tetracillinek és származékaik és ezek sói 10
2941.4000 Klóramfenikol és származékai és ezek sói 10
2941.5000 Eritromicin és származékai és ezek sói 10
2941.9000 Más 10
Izlandi vámtarifa-
szám
Árumegnevezés Vámtétel %
1 2 3
3006 Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzés (3) bekezdésében meghatározott gyógyászati készítmények:
Fogászati cement és más fogászati tömőanyagok, csontpótló cementek:
3006.4002 – – Ezüstamalgám fogtömítéshez 50
ex 3006.6000 Hormon és spermicid alapú kémiai fogamzásgátló készítmények:
– – Hormon alapú kémiai fogamzásgátló készítmények 50
3403 Kenőanyagok (beleértve a kenő alapanyagokból előállított vágóolajat, a csavar és csavaranya meglazítására szolgáló rozsdagátló és korróziógátló készítményeket is), textil, bőr, szőrme és más anyagok olajos, zsíros kikészítéséhez használt más készítmények, mindezek 70 tömeg%-nál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványból nyert olajtartalommal
Kőolaj- vagy bitumenes ásványból nyert olajtartalommal:
ex 3403.1100 – – Textil, bőr, szőrme és más anyagok kezelésére használt készítmények:
– – – Vízben oldódó textilimpregnáló készítmények, melyek nagy mennyiségben tartalmaznak felületi aktív anyagokat és ásványi olajokat, illetve más vegyi anyagokat

50
– – Más:
3403.1901 – – – Rozsdagátló készítmények lanolinnal és lakkbenzinben oldva még akkor is, ha a lakkbenzin-tartalom legalább 70 tömeg% vagy annál több

50
3407 Mintázópaszták, a gyermekjátéknak összeállított is; készletben, összeállított „fogászati viasz” vagy „fogászati lenyomat keverék”, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, továbbá lemez, patkó, rúd vagy hasonló formában; a fogászatban használt gipsz alapú egyéb készítmények (égetett gipszből vagy kalciumszulfátból):
3407.0001 – – – Fogászati célra szolgáló gipsz alapú készítmények 50
3505 Dextrin és más átalakított keményítő (pl. előkocsonyásított vagy észterizált keményítő); keményítő-, dextrin vagy átalakított más keményítő-alapanyagból készített enyv:
3505.1000 Dextrin és más átalakított keményítő 25
3505.2000 Enyv 25
3801 Mesterséges grafit; kolloid vagy szemikolloid-grafit; grafitból vagy más szénből készült termékek massza, tömb, lemez alakban vagy mint más félgyártmány:
ex 3801.2000 Kolloid- vagy szemikolloidgrafit:
– – Olajban szuszpendált kolloid grafit és félkolloid grafit 50
ex 3801.3000 Szénmassza elektródokhoz és hasonló massza kemencebéléshez, kivéve a szénkefék gyártására szolgáló szenet
50
Más:
ex 3801.9000 – – Grafit vagy más szénalapú készítmények olajjal kevert massza formájában
50
3804 3804.0000 Facellulóz előállításánál keletkező maradék lúg, koncentrált, cukortalanított vagy kémiailag kezelt is, ligninszulfonát is, a 3803 vtsz. alá tartozó tallolaj kivételével s kivéve a koncentrált szulfitlúgot

50
3805 Terpentinolaj (mézga-, fa- és szulfátterpentin) és a tűlevelű fák desztillációjával vagy más eljárással nyert egyéb terpénes oldószerek; nyers dipentén; szulfit terpentin és más nyers paracimol; fenyőolaj, amelynek fő alkotórésze az alfaterpineol:
ex 3805.9000 Más:
– – A sulfitterpentinen kívüli más nyers paracimoil 50
Izlandi vámtarifa-
szám
Árumegnevezés Vámtétel %
1 2 3
3809 Textil-, papír-, bőr és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok):
Keményítőtartalommal:
ex 3809.1000 – – Segédanyagok 50
ex 3809.1000 – – Egyéb 25
Más:
– – Textilipari és hasonló ipari használatra:
ex 3809.9100 – – – Segédanyagok 50
ex 3809.9100 – – – Más 25
– – Papíripari és hasonló ipari használatra:
ex 3809.9201 – – – Segédanyagok 50
ex 3809.9201 – – – Más 25
– – Bőripari és hasonló ipari használatra:
3809.9309 – – – Segédanyagok 50
3809.9309 – – – Más 25
3811 Kopogásgátló szerek, antioxidánsok, gyantásodásgátlók, viszkozitást javítók, rozsdagátlók és egyéb hasonló adalékanyagok ásványolajhoz (beleértve a benzinhez valót is) vagy egyéb, hasonló céllal használt oldatokhoz
Kopogásgátló szerek:
ex 3811.1100 – – Ólomvegyület alapúak, kivéve ásványolajokhoz, a benzinhez valót is beleértve
50
ex 3811.1900 Más, kivéve ásványolajokhoz, a benzinhez valót is beleértve 50
Kenőolaj-adalékok:
ex 3811.2100 – – Petróleum vagy bitumenes ásványolaj tartalmú, kivéve az ásványolajokhoz
ex 3811.2900 – – Más, kivéve az ásványolajokhoz 50
ex 3811.9000 Más, kivéve az ásványolajokhoz, a benzinhez valót is beleértve 50
3812 Elkészített vulkanizálást gyorsítók, másutt nem említett gumi vagy műanyaglágyítók; antioxidánsok és egyéb gumi vagy műanyag stabilizátorok:
3812.2000 Műanyag vagy gumilágyítók 50
3812.3000 Antioxidáns és más stabilizátor gumihoz és műanyaghoz 50
3817 Alkilbenzol keverék és alkilnaftalin keverék, a 2707 vagy a 2902 vtsz. alá tartozó termékek kivételével:
3817.1000 Alkilbenzol keverék 50
3817.2000 Alkilnaftalin keverék 50
3818 3818.0000 Elektronikai célra átitatott kémiai elem korong, ostya, vagy hasonló formában; elektronikai célra átitatott kémiai vegyületek
50
3823 Felhasználásra kész öntödei magkötők és töltőanyagok; más vtsz. alá nem osztályozható vegyipari és rokonipari termékek és készítmények (természetes termékek keveréke is), a vegyipar és a vele rokon iparágak maradékai és melléktermékei:
3823.1000 Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz, kivéve a természetes gumiból készült termékeken alapuló öntödei magkötőket
50
3823.3000 Nem agglomerált fémkarbidok fémkötőanyagokkal keverve 50
3823.5000 Nem tűzálló habarcs és beton 50
3823.6000 Szorbit, a 2905.44 vtsz. alszám alá tartozó kivételével 50
Más:
ex 3823.9001 – – Máshol nem specifikált nyersanyagok ipari áruk előállítására, kivéve az emulgeátorokat és cserzőanyagokat
50
3823.9002 – – Vegyületerősítő anyagok 50
3823.9003 – – Szervetlen kompozit oldószerek és hígítók 50
3823.9004 – – Rozsdagátló készítmények 50
Izlandi vámtarifa-
szám
Árumegnevezés Vámtétel %
1 2 3
3823.9005 – – Hűtőközeg 50
3823.9006 – – A vegyipar és a vele rokon iparágak máshol nem specifikált maradékai
50
3823.9009 – – Más 50
ex 3919 Öntapadó műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag, csík és más sík formában; tekercsben is, polimerizációs és kopolimerizációs termékekből (pl. polietilén, politetrahaloetilén, poli-izol-butilén, polisztirén, PVC, polivinilacetát, polivinilklóracetát, és más polivinil származékok, poliakril és polimetakril származékok, kumaron-indén gyanta):
Más:
3919.9001 – – Fal és mennyezetborító 40
3919.9009 – – Más 40
ex 3919 Öntapadó műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag, csík és más sík formában; tekercsben is más nagynyomású polimerekből, műgyantából és műanyagokból, az alginsavat, sóit és észtereit, a linoxint is beleértve):
Más:
3919.9001 – – Fal- vagy mennyezetborító 30
3919.9009 – – Más 30
ex 3920 Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, amely nem porózus, nem erősített, nem laminált vagy más anyagokkal nem kombinált, polimerizációs és kopolimerizációs termékekből (pl. polietilén, politetra-haloetilén, poliizolbutilén, polisztirén, PVC, polivinil-acetát, polivinilklóracetát és más polivinilszármazékok, poliakril és polimetakril származékok, kumaron-indén gyanta), kivéve a fotomaratási termékeket, a cipőgyártási és más, nem mintázott vagy nyomott termékeket, melyeknél a vastagság nem haladja meg a 0,4 mm-t


40
ex 3920 Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, amely nem porózus, nem erősített, nem laminált vagy más anyagokkal nem kombinált, más nagynyomású polimerekből, műgyantából és műanyagokból, az alginsavat, sóit és észtereit, a linoxint is beleértve, kivéve a fotomaratási termékeket, a cipőgyártási és más nem mintázott vagy nyomott termékeket, melyeknél a vastagság nem haladja meg a 0,4 mm-t
30
ex 3921 Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, más nagynyomású polimerekből, műgyantából és műanyagokból, az alginsavat, sóit és észtereit, a linoxint is beleértve, kivéve a fotomaratási termékeket, a cipőgyártási és más nem mintázott vagy nyomott termékeket, melyeknél a vastagság nem haladja meg a 0,4 mm-t40
ex 3921 Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, más nagynyomású műanyagokból, műgyantából és műanyagokból, az alginsavat, sóit és észtereit, a linoxint is beleértve, kivéve a fotomaratási termékeket, a cipőgyártási és más nem mintázott vagy nyomott termékeket, melyeknél a vastagság nem haladja meg a 0,4 m-t30

AZ A) JEGYZŐKÖNYV VIII. TÁBLÁZATA

MAGYARORSZÁG
Vámta- HR kód A TERMÉK LEÍRÁSA Az alkalmazott vámok csökkentésé-
nek mértéke százalékban * 
rifaszám 1995-ben 1996-ban 1997-ben
15.19 Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav; ipari zsíralkohol
Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav:
1519.11 – – Sztearinsav 30 30 40
1519.12 – – Olajsav 30 30 40
1519.13 – – Tallolajzsírsav 30 30 40
1519.19 – – Másféle 30 30 40
1519.20 Ipari zsíralkohol 30 30 40
17.02 Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor
1702.50 Vegytiszta gyümölcscukor 15
ex 1702.90 Más, beleértve az invertcukrot is:
018 – – Vegytiszta maltóz 15
17.04 Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül
1704.10 Rágógumi, cukorbevonattal is 6 6 6
1704.90 Más:
016 – – 10 tömegszázalékot meghaladó cukortartalmú édesgyökér-kivonat, más anyag hozzáadása nélkül
6

6

6
991 – – Egyéb 6 6 6
18.06 Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény 6 6 5
19.01 Malátakivonat; lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaóport nem vagy 50 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 04.01–04.04 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaóport nem vagy 10 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz
1901.10 Gyermektápszer, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben 5 5 5
1901.20 A 19.05 vtsz. alá tartozó pékáruk készítéséhez keverék és tészta 5 5 5
19.02 Tészta főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint például spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni (hússal töltött makaróni típusú készítmények); kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is
Nyers tészta nem töltve vagy másképp nem elkészítve:
1902.11 – – Tojástartalommal 5 5 5
1902.19 – – Másféle 5 5 5
ex 1902.20 Töltött tészta főzve is vagy másképp elkészítve:
017 – – Hússal töltött tészta 5 5 5
026 – – Hallal töltött tészta 6 6 5
035 – – Héjas vagy puhatestű állat húsával töltött tészta 10 10 10
19.04 Gabonából vagy gabonatermékből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (például kukoricapehely); gabona – a kukorica kivételével – szem formában előfőzve vagy másképp elkészítve
1904.10 Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer:
014 – – Puffasztott vagy pirított gabona ízesítés nélkül 10 5
999 – – Egyéb 6 7 5
Vámta- HR kód A TERMÉK LEÍRÁSA Az alkalmazott vámok csökkentésé-
nek mértéke százalékban * 
rifaszám 1995-ben 1996-ban 1997-ben
1904.90 Más:
012 – – Kakaóval ízesített élelmiszerek 6 7 5
997 – – Egyéb 10 5
19.05 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, rizspapír és hasonló termék
1905.10 Ropogós kenyér ("knäckebrot") 10 10 10
1905.20 Mézeskalács és hasonló 10 10 10
ex 1905.30 Édes biscuit; ostya:
990 – – Másféle 10 10 10
ex 1905.40 Kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termék:
016 – – Pirított ostya, gyógyszerkapszula, rizspapír 10 10 10
025 – – Pirított kenyér és hasonló áru 10 10 10
991 – – Egyéb 10 10 10
ex 1905.90 Más:
020 – – Más pékáru 10 10 10
996 – – Egyéb 10 10 10
20.08 Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dió (mogyoró) és más ehető növény-rész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is
Dió, földimogyoró és más mag, egymással keverve is:
2008.11 – – Földimogyoró 7 7 5
Más gyümölcs, beleértve a keverékeket is, a 2008.19 vtsz. alszám alá tartozó keverékek kivételével:
2008.91 – – Pálmafa csúcsrügyei 7 7 5
21.01 Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezeknek a termékeknek vagy kávénak, teának, matéteának felhasználásával előállított készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma
ex 2101.10 Kávékivonat, -eszencia és -koncentrátum és e kivonatok, eszenciák és koncentrátumok vagy kávé felhasználásával előállított készítmények:
014 – – Kávékivonat, -eszencia és -koncentrátum 7 7 6
ex 2101.20 Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és e kivonatok, eszenciák és koncentrátumok vagy tea és matétea felhasználásával előállított készítmények:
015 – – Teaeszencia, -kivonat és koncentrátum 7 7 6
21.03 Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt, -dara, elkészített mustár
2103.10 Szójamártás 5 5 5
2103.20 Paradicsomketchup és más paradicsommártás 5 5 5
ex 2103.30 Mustárliszt és -dara, elkészített mustár:
032 – – Elkészített mustár 5 5 5
ex 2103.90 Más:
010 – – Mártásalapanyag 5 5 5
21.04 Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszer-készítmény
2104.10 Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény:
011 – – Leves, erőleves 5 5 5
996 – – Egyéb 7 6 6
Vámta- HR kód A TERMÉK LEÍRÁSA Az alkalmazott vámok csökkentésé-
nek mértéke százalékban * 
rifaszám 1995-ben 1996-ban 1997-ben
21.05 2105.00 Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is:
019 Kakaótartalommal 5 5 5
994 Egyéb 10 5
21.06 Másutt nem említett élelmiszer-készítmény
ex 2106.90 Más:
992 – – Egyéb 10 5
22.01 Víz, természetes vagy mesterséges ásványvíz és a szénsavas víz is, cukor vagy más édesítő-, ízesítőanyag hozzáadása nélkül; jég és hó
5

5

5
22.02 Víz, ásványvíz és szénsavas víz cukor vagy más édesítő- vagy ízesítőanyag hozzáadásával, és más alkoholmentes ital, a 20.09 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével

10


10


10
22.03 2203.00 Malátából készült sör 6 7 50
FÜGGELÉK AZ A) JEGYZŐKÖNYV VIII. TÁBLÁZATÁHOZ

Az EFTA országokból származó, Magyarországra importált termékekre alkalmazott vámkontingensek * 

Vámta-
rifaszám
HR kód A TERMÉK LEÍRÁSA Mennyiség
(*1000 kg)
15.19 Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav; ipari zsíralkohol A
SF
IS
N
S
CH/FL * 
1519.13 Tallolajzsírsav A 305
17.02 Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő-, vagy színező-anyagok nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor
1702.50 Vegytiszta gyümölcscukor A
SF
IS
N
S
CH/FL
ex1702.90 Más, beleértve az invertcukrot is:
018 – – Maltóz (vegytiszta) A
SF
IS
N
S
CH/FL
Vámta-
rifaszám
HR kód A TERMÉK LEÍRÁSA Mennyiség
(*1000 kg)
17.04 Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül A 300
SF 25
IS
N
S 20
CH/FL
18.06 Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény A 1010
SF 30
IS
N
S 20
CH/FL
19.01 Malátakivonat; lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaóport nem vagy 50 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 04.01–04.04 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaóport nem vagy 10 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz
1901.10 Gyermektápszer, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben A 10
SF 10
IS
N
S
CH/FL
1901.20 A 19.05 vtsz. alá tartozó pékáruk készítéséhez keverék és tészta A 250
SF
IS
N
S
CH/FL
19.02 Tészta főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint például spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnochi, ravioli, canelloni (hússal töltött makaróni típusú készítmények); kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is
Nyers tészta nem töltve, vagy másképp nem elkészítve:
1902.11 – – Tojástartalommal A 5
SF
IS
N
S
CH/FL
ex1902.20 Töltött tészta főzve is vagy másképp elkészítve: A 15
SF
IS
N
S
CH/FL
19.04 Gabonából vagy gabonatermékből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (például kukoricapehely); gabona – a kukorica kivételével – szem formában előfőzve vagy másképp elkészítve
ex1904.10 Gabonából vagy gabonatermékből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer:
014 – – Ízesítés nélkül A 9
SF
IS
N
S
CH/FL
Vámta-
rifaszám
HR kód A TERMÉK LEÍRÁSA Mennyiség
(*1000 kg)
999 – – Egyéb A 6
SF
IS
N
S
CH/FL
ex1904.90 Más:
997 – – Egyéb A 5
SF
IS
N
S
CH/FL
19.05 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszer-kapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék A
SF
IS
400
90
N
S 80
CH/FL
20.08 Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dió (mogyoró) és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is
Dió, földimogyoró és más mag, egymással keverve is:
2008.11 – – Földimogyoró A
SF
IS
N
S
CH/FL
Más gyümölcs, beleértve a keverékeket is, a 2008.19 vtsz. alá tartozó keverékek kivételével:
2008.91 – – Pálmafa csúcsrügyei A
SF
IS
N
S
CH/FL
21.01 Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezeknek a termékeknek vagy kávénak, teának, matéteának felhasználásával előállított készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma
ex2101.10 Kávékivonat, -eszencia és -koncentrátum és e kivonatok, eszenciák és koncentrátumok vagy kávé felhasználásával előállított készítmények:
014 – – Kávékivonat, -eszencia és -koncentrátum A
SF
IS
N
S
CH/FL
ex2101.20 Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és e kivonatok, eszenciák és koncentrátumok vagy tea és matétea felhasználásával előállított készítmények:
Vámta-
rifaszám
HR kód A TERMÉK LEÍRÁSA Mennyiség
(*1000 kg)
015 – – Teaeszencia, -kivonat és -koncentrátum A
SF
IS
N
S
CH/FL
21.03 Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár
2103.10 Szójamártás A
SF
IS
N
S
CH/FL
2103.20 Paradicsomketcup és más paradicsommártás A 77
SF
IS
N
S
CH/FL
ex2103.30 Mustárliszt és -dara, elkészített mustár:
032 – – Elkészített mustár A
SF
IS
N
S
CH/FL
ex2103.90 Más:
010 – – Mártásalapanyag A
SF
IS
N
S
CH/FL
21.04 Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszer-készítmény
ex2104.10 Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény:
011 – – Leves, erőleves A 4
SF 10
IS
N
S
CH/FL
996 – – Egyéb A 4
SF
IS
N
S
CH/FL
21.05 ex2105.00 Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is
019 Kakaótartalommal A 1300
SF
IS
N
S
CH/FL
Vámta-
rifaszám
HR kód A TERMÉK LEÍRÁSA Mennyiség
(*1000 kg)
994 Egyéb A 200
SF
IS
N
S
CH/FL
21.06 Másutt nem említett élelmiszer-készítmény
ex2106.90 Más:
992 – – Egyéb A 302
SF 50
IS
N
S
CH/FL
22.01 Víz, természetes vagy mesterséges ásványvíz és a szénsavas víz is, cukor vagy más édesítő-, ízesítőanyag hozzáadása nélkül; jég és hó A
SF
IS
N
S
CH/FL
22.02 Víz, ásványvíz és szénsavas víz cukor vagy más édesítő- vagy ízesítőanyag hozzáadásával, és más alkoholmentes ital, a 20.09 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével A
SF
IS
42 000 hl
N
S
CH/FL
22.03 2203.00 Malátából készült sör A 280 000 hl
SF
IS
N
S
CH/FL

AZ A) JEGYZŐKÖNYV IX. TÁBLÁZATA

MAGYARORSZÁG

A HR 25–97. Árucsoportjába tartozó termékek, amelyek vonatkozásában Magyarország mezőgazdasági árkiegyenlítő vagy más, azzal azonos hatású kiegyenlítő intézkedéseket vezethet be.

Vámta-
rifaszám
HR kód A TERMÉK MEGNEVEZÉSE
29.05 Aciklikus alkoholok és ezek halogén, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
Más, többértékű alkoholok:
2905.43 – – Mannit
2905.44 – – D-glucit (szorbit)
29.15 Telített aciklikus egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
Hangyasav, sói és észterei:
ex 2915.13 – – Hangyasav észterei:
– – – Mannit-észterek és szorbit-észterek
Ecetsav észterei:
ex 2915.39 – – Más:
– – – Mannit-észterek és szorbit-észterek
Vámta-
rifaszám
HR kód A TERMÉK MEGNEVEZÉSE
ex 2915.40 Mono-, di- vagy tri-klórecetsav, sói és észterei:
– – Sók és észterek:
– – – Mannit-észterek és szorbit-észterek
ex 2915.50 Propionsav, sói és észterei:
– – Propionsav sói és észterei:
– – – Mannit-észterek és szorbit-észterek
ex 2915.60 Vajsav, valeriansav, ezek sói és észterei:
– – Vajsav, valeriansav sói és észterei:
– – – Mannit-észterek és szorbit-észterek
ex 2915.70 Palmitinsav, sztearinsav, ezek sói és észterei
– – Palmitinsav, sztearinsav sói és észterei
– – – Mannit-észterek és szorbit-észterek
ex 2915.90 Más:
– – Más:
– – – Mannit-észterek és szorbit-észterek
29.16 Telítetlen aciklikus egybázisú karbonsavak, ciklikus egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
Telítetlen aciklikus egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek származékai:
ex 2916.12 – – Akrilsav észterek:
– – – Mannit-észterek és szorbit-észterek
ex 2916.14 – – Metakrilsav észterei:
– – – Mannit-észterek és szorbit-észterek
ex 2916.15 – – Olajsav, linolsav vagy linolénsav, ezek sói és észterei:
– – – Olajsav, linolsav vagy linolénsav sói és észterei
– – – – Mannit-észterek és szorbit-észterek
ex 2916.19 – – Más:
– – – Más:
– – – – Mannit-észterek és szorbit-észterek
29.17 Több bázisú karbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
Aciklikus több bázisú karbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai és ezek származékai:
ex 2917.19 – – Más:
– – – Itakonsavak és sóik
– – – – Itakonsav-észterek
29.18 Karbonsavak további oxigénfunkciós csoporttal és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
Alkoholfunkciós karbonsavak, egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai és ezek származékai:
2918.11 – – Tejsav, sói és észterei
2918.14 – – Citromsav
2918.15 – – Citromsav sói és észterei
2918.16 – – Glukonsav, sói és észterei
ex 2918.19 – – Más:
– – – Glicerinsav, glikolsav, szaharinsav, izo-szaharinsav, hepta-szaharinsav, ezek sói és észterei
29.32 Csak oxigén heteroatomos heterociklikus vegyületek
Szerkezetükben nem fuzionált (kondenzált) furángyűrűt (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek:
ex 2932.19 – – Más:
– – – Mannit vagy szorbit anhidrátok (pl. szorbitan), melyek nem tartalmaznak maltolt vagy izomaltolt
ex 2932.90 Más:
– – Alfametil-glukozid
29.40 Vegyileg tiszta cukrok, a szacharóz, laktóz, maltóz, glukóz és fruktóz kivételével; cukor-éterek, -észterek és ezek sói, a 2937, 2938 és 2939 vtsz. alá tartozó termékek kivételével
ex 2940.00 Kivéve a ramnózt, raffinózt és mannózt
Vámta-
rifaszám
HR kód A TERMÉK MEGNEVEZÉSE
29.41 Antibiotikumok
2941.10 Penicillinek és származékaik, penicillin-sav-szerkezetek és ezek sói
30.01 Mirigy vagy más szerv organoterápiás használatra szárítva, por alakban is; mirigy vagy más szerv, vagy ezek váladékainak kivonata organoterápiás használatra: heparin és sói; másutt nem említett emberi vagy állati eredetű anyag, terápiás vagy megelőzési célra előkészítve
ex 3001.90 Más:
– – Heparin és sói
35.01 Kazein, kazeinát, más kazeinszármazékok, kazeinenyv
3501.10 Kazein
3501.90 Más:
3501.90 – – Kazeinátok és más kazeinszármazékok
– – Kazeinenyv
35.05 Dextrin és más átalakított keményítő (pl. előkocsonyásított vagy észterizált keményítő); keményítő-, dextrin- vagy átalakított más keményítő-alapanyagból készített enyv
35.06 Másutt nem említett elkészített enyv és más elkészített ragasztó; enyvként vagy ragasztóként használható termékek a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben
3506.10 Enyvnek vagy ragasztónak alkalmas termékek, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben is, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben
Más:
3506.91 – – Gumi vagy műanyag alapú ragasztók (beleértve a műgyantát is)
3506.99 – – Más
35.07 Enzimek; másutt nem említett elkészített enzimek
ex 3507.90 Más:
– – Élelmiszertartalmú enzimkészítmények
38.09 Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok)
3909.10 Keményítőtartalommal
Más:
ex 3809.91 – – Textilipari és más ipari használatra:
– – – Keményítőt vagy keményítőszármazékot tartalmazó
ex 3809.92 – – Papíripari és más ipari használatra:
– – – Keményítőt vagy keményítőszármazékot tartalmazó
ex 3809.93 – – Bőripari és más ipari használatra:
– – – Keményítőt vagy keményítőszármazékot tartalmazó
38.23 Felhasználásra kész öntödei magkötők és töltőanyagok; más vtsz. alá nem osztályozható vegyipari és rokonipari termékek és készítmények (természetes termékek keveréke is), a vegyipar és vele rokon iparágak maradékai és melléktermékei:
ex 3823.10 Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz
– – Műgyanta alapú
3823.60 Szorbit a 2905.44 vtsz. alszám alá tartozó kivételével
ex 3823.90 Más:
– – Nyers kalcium-citrát
– – Szorbit krakkolási termékek
39.11 Kőolajgyanta, kumaron-indén gyanta, politerpén, poliszulfid, poliszulfon, és az árucsoporthoz tartozó Megjegyzés (3) bekezdésében meghatározott másutt nem említett termékek, alapanyag formájában
ex 3911.10 Petróleumgyanta, kumaron, indén vagy kumaron-indén gyanta és politerpének:
– – Nem vizes közegben oldva
– – – Ilyen gyantaemulzió alapú enyv
– – Más:
– – – Ilyen gyantaemulzió alapú enyv
ex 3911.90 Más:
– – Ilyen gyanta-emulzió alapú enyv
Vámta-
rifaszám
HR kód A TERMÉK MEGNEVEZÉSE
39.13 Másutt nem említett természetes polimer (pl. alginsav) és módosított természetes polimerek (pl. keményített fehérjék, természetes gumi kémiai származékai), alapanyag formájában
3913.90 Más

II. MELLÉKLET

A 2. CIKK (c) ALPONTJÁBAN HIVATKOZOTTAK

1. Cikk

1. Amennyiben a jelen Melléklet másként nem rendelkezik, az alábbiakban felsorolt halak és egyéb tengeri eredetű termékek a Megállapodás rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak.

2. A Megállapodás hatályba lépésekor minden importvámot és azzal egyenértékű hatású terhet meg kell szüntetni az EFTA államokból és Magyarországról származó ezen termékek esetében, amennyiben az alábbiakban nincs ellenkező rendelkezés.

HR Vámtarifaszám A TERMÉK LEÍRÁSA
02.08 Élelmezési célra alkalmas más hús, vágási melléktermék és belsőség frissen, hűtve vagy fagyasztva
ex 0208.90 Más:
– – Bálnából * 
3. Árucsoport Halak, héjas, puhatestű és más gerinctelen víziállatok
15.04 Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír, olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
15.16 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően vagy újraészterezve és elaidinizálva, finomítva is, de másképpen nem elkészítve
ex 1516.10 Állati zsír és olaj és ezek frakciói:
– – Teljes egészében halból vagy tengeri emlősből nyert * 
16.03 Kivonat és lé húsból, halból, héjas, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból
ex 1603.00 Kivonat és lé bálnahúsból, halból vagy héjas, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból * 
16.04 Elkészített vagy konzervált hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló
16.05 Elkészített vagy konzervált héjas, puhatestű és más gerinctelen víziállat
23.01 Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) húsból, vágási melléktermékből, belsőségből, halból, héjas, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból; töpörtyű
ex 2301.10 Liszt, dara és labdacs húsból, vágási melléktermékből, belsőségből; töpörtyű:
– – Bálna-dara * 
2301.20 Liszt, dara és labdacs halból, héjas, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból
23.09 Állatok etetésére szolgáló készítmény
ex 2309.90 Más:
– – Hal és tengeri emlős részeit tartalmazó oldat
2. Cikk

1. Amennyiben a 2–4. bekezdés mást nem ír elő, 1993. december 31-ét követően a halászati ágazatot támogató intézkedések a Megállapodás 20. Cikkének szabályai és annak a XV. Mellékletben leírt értelmezése alá esnek.

2. A halászati ágazatot támogató alábbi intézkedések, normál körülmények között, nem számítanak a Megállapodással összhangban lévőnek:

– az egész ágazatot érintő általános támogatási intézkedések, amelyek nem teljesen a XV. Melléklet (c) (ii) pontjában foglaltak szerinti szerkezeti intézkedésekre irányulnak;

– a halászati ágazatban uralkodó speciális feltételekkel egyértelmű kapcsolatban álló költséghátrányok közvetlen kiegyenlítésén kívüli adókedvezmények;

– szociális intézkedések, ha az ilyen intézkedések támogatási eleme meghaladja a más ágazatokban általánosan alkalmazott mértéket, figyelembe véve a halászati ágazatban uralkodó speciális feltételeket.

3. Az alábbi támogatási intézkedések, normál körülmények között, a Megállapodás 20. Cikke rendelkezéseivel összhangban lévőnek tekintendők:

– támogatási intézkedések minimális belföldi felvásárlási halárak megállapítása és a többlet felvásárlása formájában, amelyeket súlyos piaci zavarok ellensúlyozására alkalmaznak;

– regionális támogatási intézkedések a halászati tevékenységnek azon régiókban való fenntartásához szükséges mértékben, amely régiók az átlagosnál nagyobb mértékben függnek az ilyen tevékenységektől, és amelyekben a halászatból származó jövedelem egyértelműen alatta marad a halászati ágazat országos átlagának. Az ilyen regionális intézkedések nem mehetnek túl a más halászati régiókhoz viszonyított költséghátrányok kiegyenlítésének mértékén. A Felek, amelyek ilyen intézkedéseket vezetnek be vagy tartanak fenn, a XV. Melléklet rendelkezéseivel összhangban kötelesek megfelelő tájékoztatást adni az ilyen intézkedések bevezetéséhez vagy fenntartásához vezető regionális helyzetről.

4. Az alábbi támogatási intézkedések nem számítanak a Megállapodással összhangban levőnek:

– A XV. Melléklet (c) (vi) pontja szerinti támogatás, a halászati ágazatot illetően.

– A XV. Melléklet (c) (viii) pontja szerinti támogatás, a halászati tevékenységeket illetően.

3. Cikk

1. Ausztria a Magyarországról származó alábbi termékek esetében importvámokat tarthat fenn:

HR Vámtarifaszám A TERMÉK LEÍRÁSA
ex 03.01–03.05 Édesvízi hal, az angolna és a lazac kivételével
03.05 Szárított, sózott vagy sós lében tartósított hal; füstölt vagy a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzött hal is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból
ex 0305.42 – – Füstölt hering, kivéve a kippert (enyhén füstölt heringet)
ex 0305.49 – – Másféle füstölt tengeri hal
16.04 Elkészített vagy konzervált hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló
Hal egészben vagy darabban, de nem aprítva:
1604.12 – – Hering

Ezeket a rendelkezéseket 1994. január 1-e előtt felül kell vizsgálni a halkereskedelem fejlesztésének előmozdítása céljából.

2. Ameddig Ausztria fenntartja a vámokat a fent említett termékek Magyarországról történő importjára, Magyarország fenntarthatja jelenlegi rezsimjét ugyanezen termékek Ausztriából történő importjára.

3. Ausztria importvámokat tarthat fenn a Magyarországról származó alábbi hal- és egyéb tengeri eredetű termékek esetében:

HR Vámtarifaszám A TERMÉK LEÍRÁSA
15.04 és
ex 15.16
Zsírok és olajok emberi fogyasztásra
4. Cikk

Az alábbi, Magyarországról származó termékek vonatkozásában Finnországnak 1997. január 1-ig meg kell szüntetnie jelenlegi rezsimjét.

HR Vámtarifaszám A TERMÉK LEÍRÁSA
ex 03.02 Friss vagy hűtött hal a 03.04. vtsz. alá tartozó filézett vagy más halhús kivételével
Lazac
Balti hering
ex 03.03 Fagyasztott hal, a 03.04 vtsz. alá tartozó filézett vagy más halhús kivételével
Lazac
Balti hering
HR Vámtarifaszám A TERMÉK LEÍRÁSA
ex 03.04 Halfilé és más halhús (aprított is), frissen, hűtve vagy fagyasztva
Friss vagy hűtött lazacfilé
Friss vagy hűtött balti hering (A „filé” kifejezés azokra a termékekre is vonatkozik, amelyeknél a két oldal nincs szétvágva, például a hasnál vagy a hátnál.)
5. Cikk

1. Liechtenstein és Svájc az alábbi, Magyarországról származó termékek esetében importvámokat tarthat fenn:

HR Vámtarifaszám A TERMÉK LEÍRÁSA
ex 03.01–03.05 Hal, a következők kivételével:
fagyasztott filé (ex 03.04);
tengeri hal, ponty, angolna, lazac és harcsa (édesvízi harcsa – silurus glanis);
friss vagy hűtött kecsege filé (ex 03.04) (acipenser ruthenus), busa/amur (hypophthalmichthys molitrix – aristichthys nobilis – ctenioharynharyngodon idella).

Ezeket a rendelkezéseket 1994. január 1-je előtt felül kell vizsgálni, a ha