A jogszabály mai napon ( 2024.06.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1993. évi CXI. törvény

a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: ÁHT) 28. §-a alapján a Magyar Köztársaság 1994. évi központi költségvetéséről, valamint a végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1994. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE

ELSŐ FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

1. § *  Az Országgyűlés az 1994. évi központi költségvetés

kiadási főösszegét 1 648 319,1 millió forintban ,
bevételi főösszegét 1 308 359,6 millió forintban ,
hiányának összegét 339 959,5 millió forintban

állapítja meg.

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az 1. §-ban foglalt hiány finanszírozására

a) 300 000 millió forint összegben egy évnél hosszabb lejáratú államkötvényt bocsásson ki;

b) *  39 959,5 millió forint összegben növelje a kincstárjegyek és más állami értékpapírok állományát.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kibocsátandó államkötvényekből 69 226,0 millió forint a hiteltörlesztések, illetve a lejáró államkötvények miatti költségvetési adósság megújítását szolgálja.

(3) Ha a pénzpiaci viszonyok az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottnál kisebb összegű államkötvény kibocsátását teszik lehetővé, akkor a kieső forrás pótlására átmenetileg legfeljebb egyéves lejáratú kincstárjegyeket bocsásson ki.

(4) Az (1) bekezdés szerint kibocsátandó államkötvényekből a Magyar Nemzeti Bank – figyelembe véve a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 22. § (1) bekezdésében foglaltakat – úgy vásárolhat, hogy a tárcájában lévő, a költségvetésnek nyújtott hitelek és a költségvetés által kibocsátott értékpapírok állományának növekedése – az 1993. december 31-i állományhoz képest – 1994. év egyetlen napján se haladja meg a 80 milliárd forintot.

(5) A Magyar Nemzeti Bank a (4) bekezdésben szereplő hitelállomány növekedési korlát eléréséig a kibocsátandó állami értékpapírok tekintetében a központi költségvetés számára értékesítési garanciát nyújt.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az állami forgóalap folyamatos likviditása, valamint a Nyugdíjbiztosítási Alapból és az Egészségbiztosítási Alapból teljesített kiadásokhoz a 27. §-ban vállalt garancia forrásának megteremtése érdekében – az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mértéken felül – kincstárjegyet bocsásson ki.

(7) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az állami forgóalap terhére legfeljebb 800 millió forint erejéig előlegezze meg az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet megrendezésével összefüggő kiadások azon részét, amelynek megtérítésére a részt vevő országok kötelezettséget vállalnak.

(8) A bankrendszer piacgazdasági feltételeknek megfelelő működését megalapozó hitelkonszolidációs rendszer működtetéséhez szükséges állami források megteremtésére a pénzügyminiszter hitelkonszolidációs államkötvényt bocsáthat ki legfeljebb 125 milliárd forint összegben. Az így keletkező adósság az államadósságot növeli.

MÁSODIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A központi költségvetés tartalék-előirányzatai

4. § (1) *  A központi költségvetés 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból az általános tartalék 1 709,6 millió forint.

(2) A központi költségvetés a 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásai közül céltartalékot képez

a) az 1993. május 1-jei hatállyal végrehajtott központi bérpolitikai intézkedések 1994. évet érintő – a kedvezményezett költségvetési címek előirányzataiban még nem érvényesített – előirányzataként

aa) a központi költségvetési szervek részére 3450 millió forint (VII. Miniszterelnökség fejezet 27. cím 2. alcím);

ab) a helyi önkormányzati költségvetési szervek részére 9150 millió forint (VIII. Belügyminisztérium fejezet 25. cím 8. alcím);

b) a központi költségvetési szervek közalkalmazottainak bérpolitikai kerete (VII. Miniszterelnökség fejezet 27. cím 3. alcím);

c) a köztisztviselők 1994. évi központi bérpolitikai kerete (VII. Miniszterelnökség fejezet 27. cím 4. alcím);

d) az egyházi, alapítványi intézmények 1994. évi bérpolitikai kerete (VII. Miniszterelnökség fejezet 27. cím 5. alcím);

e) *  a központi költségvetési szerveknél a minimálbérek felemelése miatti bérkiegészítés (VII. Miniszterelnökség fejezet, 27. cím, 6. alcím);

f) *  a központi költségvetési szerveknél a takarékossági intézkedésekkel összefüggő létszámcsökkentések többletkiadásainak fedezete (VII. Miniszterelnökség fejezet, 27. cím, 7. alcím).

(3) A központi költségvetési szerveknél 2000 millió forint, az önkormányzati költségvetési szerveknél 1000 millió forint a köztisztviselők 1994. évi béremelésére szolgáló előirányzat. Az önkormányzatok az e bekezdésben meghatározott keretüket saját forrásból kiegészítik.

(4) A (2) bekezdésben foglalt előirányzatok felhasználásával kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokra – ideértve a 39. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt előirányzatok kiegészítését is – a Kormány jogosult.

(5) A (2) bekezdésben szereplő előirányzatok magukban foglalják a béralaphoz kapcsolódó járulékokat is, figyelembe véve a munkaadói járulék központi finanszírozásának rendjét.

Rendkívüli kiadások és bevételek

5. § (1) A központi költségvetés 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásai közül rendkívüli kiadás:

a) a pénzbeli kárpótlás (VII. Miniszterelnökség fejezet 30. cím 2. alcím);

b) az egyházi ingatlanok visszaadásával kapcsolatos kiadások (VII. Miniszterelnökség fejezet 30. cím 4. alcím);

c) a büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítások fedezete (VII. Miniszterelnökség 30. cím 5. alcím);

d) *  az 1994. évi országgyűlési képviselői és az önkormányzati (kisebbségi) választásokkal kapcsolatos kiadások (VIII. Belügyminisztérium fejezet, 22. cím, 6. alcím, 1–2. előirányzat-csoportok);

e) az országgyűlési képviselői választási kampány kiadásai (VII. Miniszterelnökség 30. cím 8. alcím);

f) *  az önkormányzati képviselői választással kapcsolatos kiadások (VIII. Belügyminisztérium fejezet, 22. cím, 6. alcím, 3. előirányzat-csoport);

g) az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet utótalálkozó (XIV. Külügyminisztérium fejezet 5. cím 2. alcím 8. előirányzat-csoport);

h) a felújítás előirányzatai valamennyi fejezet valamennyi költségvetési címénél;

i) a kormányzati beruházások előirányzatai valamennyi fejezet valamennyi költségvetési címénél;

j) *  a fejezeti kezelésű előirányzatok ágazati, szakmai célfeladatai, címzett és céltámogatásai (II. Országgyűlés fejezet, 4. cím, 2. alcím és 5. cím; VII. Miniszterelnökség fejezet, 17. cím, 5. alcím, 4–7. előirányzat-csoport; VII. Miniszterelnökség fejezet, 25. cím, 2. alcím, 4–30., 33–43. előirányzat-csoport; XI. Népjóléti Minisztérium fejezet, 10. cím, 2–4. és 9. alcím; XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 13. cím, 2. alcím, 1–3., 6–12. előirányzat-csoport; XIV. Külügyminisztérium fejezet, 5. cím, 2. alcím; XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 12. cím, 2. alcím; XVII. Pénzügyminisztérium fejezet, 17. cím, 2. alcím; XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet, 21. cím, 3., 5–8. alcím; XIX. Ipari és Kereskedelmi Minisztérium fejezet, 23. cím, 2. alcím; XX. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 8. cím, 2. alcím, 5–16. előirányzat-csoport és 4. alcím; XXI. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 9. cím, 2. alcím; XXVI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet, 7. cím, 2. alcím).

(2) A központi költségvetés 2. § (2) bekezdésében jóváhagyott bevételei között rendkívüli bevétel

a) a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet költségvetési befizetéseinek előirányzatai (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 12. cím 2. és 3. alcím);

b) a központi költségvetési szervektől származó befizetések előirányzata (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 30. cím 1. alcím);

c) az önkormányzatok befizetései (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 30. cím 2. alcím);

d) *  az elkülönített állami pénzalapok által a központi költségvetésbe befizetett összegek (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet, 30. cím, 3. alcím)

e) *  az Állami Vagyonügynökségtől és az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaságtól (a továbbiakban: ÁV Rt.) származó privatizációs bevételek (XXXI. Belföldi Államadósság fejezet 6. cím).

Az állam vagyonával és a kormányzati beruházásokkal kapcsolatos rendelkezések

6. § (1) Az Állami Vagyonügynökség az ideiglenes állami tulajdonnal kapcsolatos bevételeiből 4000 millió forintot a központi költségvetésbe fizet be.

(2) Az ÁV Rt.-hez tartozó kereskedelmi bankokban és más pénzintézetekben az állami részesedést, továbbá az ideiglenesen állami tulajdonban lévő állami vagyont megtestesítő részvények után az ÁV Rt. Közgyűlésén megállapított és az 1994. évben kifizetésre kerülő osztalék, illetőleg az Állami Vagyonügynökség kezelésében lévő részvények után 1994. évben kifizetésre kerülő állami vagyon hozadéka a központi költségvetés bevételét képezi.

(3) Az ÁV Rt.-hez tartozó, részben vagy teljesen tartós állami tulajdonban maradó gazdálkodó szervezetek 1993. évi adózás utáni nyereségéből és az állami vagyon privatizációjából származó bevételből az ÁV Rt. 8000 millió forintot, továbbá a MATÁV privatizációjából származó bevételből 28 000 millió forintot köteles a központi költségvetésbe befizetni.

(4) A részben vagy teljesen tartósan állami tulajdonban maradó, a 126/1992. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt gazdálkodó szervezetek privatizációjából származó bevételeknek a központi költségvetésbe való befizetéséről a tevékenység ellátásáért felelős miniszter köteles gondoskodni.

(5) *  Az Állami Vagyonügynökség működésével és az állami vagyon privatizációjával összefüggő közvetlen és közvetett kiadások, továbbá a jótállással, szavatossággal, kezességvállalással kapcsolatos kiadások fedezete az állami vagyon privatizációjából származó, a központi költségvetésbe az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon felül bevont 22 800 millió forint bevétel. Ebből a működési költségvetés előirányzata 1800 millió forint, a privatizációval összefüggő közvetlen és közvetett kiadások előirányzata 8500 millió forint, a jótállással, szavatossággal, kezességvállalással kapcsolatos kiadások előirányzata 12 500 millió forint.

(6) Az Állami Vagyonügynökség az állami vagyon privatizációjával kapcsolatos jótállási, szavatossági, kezességi kötelezettségekre képzett külön alapja pénzeszközeit a Magyar Nemzeti Banknál kamatozó elkülönített számlán betétként köteles elhelyezni.

(7) * 

(8) * 

7. § A Kincstári Vagyonkezelő Szervezetnél (a továbbiakban: KVSz), az Állami Vagyonügynökségnél, az ÁV Rt.-nél, az Állami Fejlesztési Intézet Részvénytársaságnál, valamint a 6. § (4) bekezdés szerinti állami tulajdon vagy részének értékesítéséből származó bevételt olyan mértékben, amilyen mértékben az ellenérték megfizetéséhez Egzisztencia hitelt és részletfizetési kedvezményt használtak fel, közvetlenül az államadósság törlesztésére kell fordítani.

8. § (1) A KVSz kezelésében lévő állami vagyon értékesítéséből, más átmeneti vagy tartós hasznosításából származó bevétel – ha törvény másként nem rendelkezik – a központi költségvetés bevételét képezi.

(2) Az ingatlanok hasznosítása esetén az adósságteherrel, tartalékkal és ráfordításokkal csökkentett (nettó) bevétel fele-fele részben az illetékes települési önkormányzatot – ezen belül Budapesten 50–50%-ban a fővárosi, illetve a kerületi önkormányzatot – és a központi költségvetést illeti meg.

(3) A (2) bekezdésben említett ráfordításnak az őrzésvédelemmel, az állagmegóvással, a kártalanítással, az értéknövelő beruházásokkal, valamint az értékesítéssel kapcsolatos költségeket kell tekinteni.

9. § A központi költségvetési szerv a javára, az elkülönített állami pénzalap kezelője az alap javára felajánlott ingó és ingatlan vagyont – ha az annak működtetésével járó kötelezettségeket teljesíteni tudja – 10 millió forint értékhatárig saját hatáskörben, 50 millió forint értékhatárig a fejezetért felelős szerv vezetőjének engedélyével, 50 millió forint értékhatár felett a pénzügyminiszter engedélyével fogadhatja el.

10. § (1) A központi költségvetési szerv a használatában, illetve a kezelésében lévő és a feladatai ellátásához feleslegessé váló ingatlanokat – amennyiben törvény másként nem rendelkezik – hivatalos értékbecsléssel megállapított egyedi

a) 20 millió forint értékesítési, és három évnél nem hosszabb bérbeadás esetén 5 millió forint éves bérleti díj értékhatárig saját hatáskörben;

b) 100 millió forint értékesítési, három évnél nem hosszabb bérbeadás esetén 20 millió forint, három évet meghaladó bérbeadás esetén 5 millió forint éves bérleti díj értékhatárig a fejezetért felelős szerv vezetőjének engedélyével;

c) három évnél nem hosszabb bérbeadás esetén 20 millió forint, három évet meghaladó bérbeadás esetén 5 millió forint éves bérleti díj értékhatár felett a fejezetért felelős szerv vezetőjének kezdeményezésére a pénzügyminiszter;

d) 100 millió forint értékesítési bevételi értékhatár felett a Kormány engedélyével – műemlék esetében a műemlékvédelmi hatóság véleményének beszerzésével – értékesítheti, cserélheti, illetve adhatja bérbe.

(2) A 10 millió forint értékhatárt meghaladó értékesítésnél és az 5 millió forint éves bérleti díj értékhatárt meghaladó bérbeadásnál nyilvános versenytárgyalást kell folytatni.

(3) A központi költségvetési szerv kezelésében, használatában lévő kincstári ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételből mindenekelőtt a központi költségvetéssel és a társadalombiztosítási alapokkal szembeni tartozásokat kell kiegyenlíteni. A fennmaradó összeg – ha törvény másként nem rendelkezik – legalább 50%-át a központi költségvetésbe kell befizetni. A költségvetési befizetés előírásáról, konkrét mértékéről az engedélyező rendelkezik.

(4) Az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban megjelölt esetekben – a (3) bekezdésben előírt befizetés teljesítése után – a bevétel intézménynél visszamaradó hányada a központi költségvetési szervek építési beruházására, ingatlanvásárlására, felújítására és rekonstrukciójára fordítható.

(5) Az (1) bekezdés d) pontjában megjelölt esetben, továbbá az a)–c) pontokba tartozó hasznosítás Kormány elé terjesztése esetén a bevétel felhasználásáról a Kormány dönt.

(6) Ingatlancsere esetén a (3) bekezdésben foglalt befizetési kötelezettség alapja a megállapodás szerinti értékkülönbözet.

(7) A központi költségvetési szerv a használatában, illetve a kezelésében lévő és a feladatai ellátásához feleslegessé váló gépeket, felszereléseket, járműveket 2 millió forint egyedi könyv szerinti bruttó értékhatárig saját hatáskörben, 2 millió forint felett a fejezetért felelős szerv vezetőjének engedélyével nyilvános versenytárgyalás útján értékesítheti.

11. § (1) A kormányzati beruházások körében a 10 millió forint értékhatárt meghaladó építéssel járó beruházások és építési felújítások tervezésénél és kivitelezésénél, valamint a 2 millió forint egyedi értékhatárt meghaladó tárgyieszköz beszerzésnél a beruházó köteles a beruházást versenytárgyalás útján vállalkozásba adni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt versenytárgyalási kötelezettség nem vonatkozik a Magyar Honvédség, a Biztonsági Szolgálatok, a Köztársasági Őrezred, a Rendőrség, a Határőrség, a Polgári Védelem, az Igazságügyi Minisztérium Büntetés-végrehajtás, a Pénzügyminisztérium Vám- és Pénzügyőrség titokvédelemben részesített beruházásaira, felújításaira, beszerzéseire.

12. § A 9–11. §-okban foglalt értékhatárok általános forgalmi adót nem tartalmaznak.

A központi költségvetési szervek befizetési kötelezettsége

13. § (1) A központi költségvetési szerv vállalkozási tevékenységéből származó – a gazdálkodás rendjét, a beszámolási és könyvvezetési kötelezettséget szabályozó külön rendeletekben foglaltak szerint megállapított – eredményének 36%-át köteles a központi költségvetésbe befizetni.

(2) Nem kell az (1) bekezdés szerinti befizetést teljesíteni a vállalkozási tevékenységből származó eredmény azon része után, amelyet a központi költségvetési szerv a tárgyévben vagy az azt követő évben jogszabályban, illetőleg az alapító okiratban meghatározott alaptevékenysége ellátásához használ fel.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat első alkalommal az 1994. évi eredményelszámolás során kell alkalmazni.

14. § (1) A központi költségvetési szervek 1994. évi pénzmaradványának elszámolása során az alaptevékenységgel összefüggő bevételek módosított előirányzatot meghaladó többlete, a normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete, az elmaradt, nem teljesített feladatok, a céljelleggel megállapított előirányzatok – következő évre áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt – pénzmaradványa – külön jogszabályban foglaltak szerint megállapított maradványa – a központi költségvetést illeti meg.

(2) A központi költségvetési szerv pénzmaradványát a fejezetért felelős szerv vezetője, a fejezet összesített pénzmaradványát a pénzügyminiszter vizsgálja felül és hagyja jóvá az éves beszámolást követően.

(3) Alaptevékenységgel összefüggő bevételnek minősül:

a) az intézményi ellátás díja;

b) az alkalmazottak térítése;

c) a hatósági és eljárási bevétel;

d) az alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítési bevétel;

e) az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatásidíj-bevétel.

Egyes pénzbeli juttatások folyósítása

15. § Az állami felsőoktatási intézmények magyar állampolgárságú nappali tagozatos hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája 65 000 Ft/fő/év. A tervezett nappali tagozatos hallgatólétszám és a normatíva alapján képzett előirányzat felhasználásáról – a hallgatói juttatásokra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével – a felsőoktatási intézmény dönt.

HARMADIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS TÖBBI ALRENDSZERÉNEK KAPCSOLATA

A) A helyi önkormányzatok és a központi költségvetés kapcsolatrendszere

Állami hozzájárulás és támogatás

16. § (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzat költségvetéséhez a közvetlenül és kötöttség nélkül felhasználható normatív állami hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A normatív állami hozzájárulásnak az önkormányzatok adatszolgáltatása szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján készített önkormányzatonkénti és hozzájárulásonkénti részletezését, valamint az 1993. év során végrehajtott központi bérpolitikai intézkedés 1994. évi összegét önkormányzatonként a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben teszi közzé e törvény hatálybalépését követő 10 napon belül.

(3) Az 1993. évi normatív állami hozzájárulások elszámolása alapján a központi költségvetésbe visszatérülő, a tervezettet meghaladó bevétel az általános tartalék 4. § (1) bekezdésben megállapított összegét növeli, a központi költségvetést terhelő pótlólagos hozzájárulás az általános tartalékot terheli.

17. § (1) Az Országgyűlés felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg:

a) az önálló színházat (kőszínházat, szabadtéri színpadot, bábszínházat) fenntartó önkormányzat részére a 4. számú mellékletben foglalt részletezés szerint;

b) központosított előirányzatként az 5. számú mellékletben felsorolt, a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatokra, az ott megjelölt feltételek mellett;

c) a helyi önkormányzatok kiemelt fontosságú feladataira, külön törvényben szabályozott címzett és céltámogatás formájában.

(2) E törvény a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 8. § (2) és (3) bekezdései alapján az 1994-ben támogatható célok körét a következők szerint szűkíti és rangsorolja:

a) községek egészséges ivóvízellátásának megvalósítása (közkifolyós ivóvízellátás, ivóvízbázis-fejlesztés, ivóvízhálózat-építés, ivóvíz-kezelési eljárások);

b) életveszélyessé vált általános iskolai tanterem kiváltása;

c) működő egészségügyi intézmények gép-, műszerbeszerzése.

A felsorolásban nem szereplő célokra a helyi önkormányzatok által 1994-re benyújtott igénybejelentések érvényüket veszítik.

(3)

a) Az 1993. évben céltámogatásra jogosult és 1993. évtől céltámogatásban részesülő önkormányzatok a céltámogatott beruházásokat az 1994. évi céltámogatási ütemmel folytathatják.

b) Az 1993. évben céltámogatásra jogosult és 1994. évtől céltámogatásban részesülő önkormányzatok 1994. évben csak az 1993. évre tervezett céltámogatást vehetik igénybe. Az 1994. évre tervezett eredeti céltámogatási igény fedezete ebben az esetben az 1995. évi központi költségvetés. A további évekre igényelt céltámogatás a tervezett igénybevétel évét követő évben áll az önkormányzat rendelkezésére. E beruházások tervezett befejezéséhez és a végelszámolásukhoz kötődő – külön jogszabályban meghatározott – feladatok és határidők értelemszerűen egy évvel későbbre tolódnak.

(4) A helyi önkormányzatok központi támogatás szempontjából 1994. évben kezdődő új címzett támogatásait külön törvény tartalmazza.

(5) Az új címzett és céltámogatással megvalósuló helyi önkormányzati beruházások körében a 2 millió forint értékhatárt – általános forgalmi adó nélkül – meghaladó kivitelezéseknél, gép- és műszerbeszerzéseknél a beruházó köteles nyilvános versenytárgyalást meghirdetni és lefolytatni. A versenytárgyalási ajánlatok felbontására meg kell hívni a beruházás finanszírozását lebonyolító pénzintézetet.

(6) A helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának, valamint címzett és céltámogatásának jogszabályban megállapított előirányzatából lemondással felszabaduló összeg a 18. §-ban meghatározott előirányzatot növeli.

18. § A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján önállósága és működőképessége érdekében az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzat kiegészítő támogatást igényelhet a 6. számú mellékletben foglalt feltételek alapján.

19. § (1) Ha az önkormányzat a konkrét feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulást az őt ténylegesen megilletőnél 5%-kal vagy azt meghaladó mértékben vett igénybe, köteles a túllépés teljes összege után, a külön jogszabályban megjelölt határidőre kamatot fizetni. A túllépés kiszámításánál a 3. számú melléklet 5., 7–23. és 27. pontjaiban szereplő, konkrét mutatószámokhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulások együttes összegét kell alapul venni.

(2) A központi költségvetés a külön jogszabályban megjelölt határidőre köteles kamatot fizetni az önkormányzatnak, ha az általa időarányosan folyósított állami hozzájárulás legalább 5%-kal kevesebb az önkormányzatot megillető összegnél.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint fizetendő kamat mértéke 500 ezer forintot meg nem haladó eltérés esetén a költségvetési évben érvényes éves átlagos jegybanki alapkamat, egyébként annak kétszerese.

(4) Az a helyi önkormányzat, amely visszafizetési kötelezettségének, illetőleg kamatfizetési kötelezettségének a külön jogszabályban meghatározott határidőre nem tesz eleget, további – az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő – kamatot köteles fizetni mindaddig a napig, amíg fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

(5) Ha az önkormányzat a 17. § (1) bekezdésében szereplő támogatást nem a megjelölt feladatra használja fel, illetve a törvényben rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vesz igénybe, vagy a 18. §-ban meghatározott támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, év közben, de legkésőbb a külön jogszabályban megjelölt határidőre köteles a támogatást visszatéríteni és a (3)–(4) bekezdésben meghatározott mértékű kamatot fizetni a központi költségvetés javára.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben meghatározott kamatok a központi költségvetés XVII. Pénzügyminisztérium fejezetének Vegyes bevételét (29. cím 1. alcím), illetve Vegyes kiadását (23. cím 1. alcím) növelik.

(7) Ha a helyi önkormányzat az ÁHT 72. és 80. §-aiban előírt, az éves költségvetésről, az éves beszámolóról és a havi pénzforgalomról szóló információt határidőre nem szolgáltatja, a Pénzügyminisztérium a határidőt követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a normatív állami hozzájárulás folyósítását felfüggeszti. Az így elmaradó állami hozzájárulás az információ szolgáltatását követően az év hátralévő részében havonta egyenlő részletben illeti meg az önkormányzatot. Ebben az esetben az önkormányzatot a (2) bekezdés szerinti kamat nem illeti meg.

Átengedett, megosztott bevételek

20. § (1) A települési önkormányzatot az állandó lakosok által 1992. évre bevallott – az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által településenként kimutatott – személyi jövedelemadó 30%-a illeti meg.

(2) Annak az önkormányzatnak, amelynél az (1) bekezdés szerinti személyi jövedelemadó-bevétel egy főre jutó összege – az 1992. január 1-jei állandó népességet számítva – nem éri el a 3936 forintot, a bevételt e szintig a központi költségvetés kiegészíti. Ezen túlmenően – az e törvény hatálybalépéséig városi rangot szerzett – városi önkormányzatnál a központi költségvetés az átengedett személyi jövedelemadó-részt 5400 forint/fő összegig, de legfeljebb 24 millió forinttal kiegészíti.

(3) Az átengedett személyi jövedelemadó és a (2) bekezdésben foglaltak szerinti személyi jövedelemadót kiegészítő állami hozzájárulás településenkénti összegét a 16. § (2) bekezdése szerint kell közzétenni.

21. § A települési önkormányzatot az általa a belföldi gépjárművek után beszedett adó 50%-a illeti meg.

22. § Az önkormányzatok megalakulásakor az alapítói jog gyakorlása tekintetében tanácsi vállalatnak – az Állami Vagyonügynökség által történő – értékesítéséből származó bevétel 50%-a az alapítói jogot gyakorló települési önkormányzatot illeti meg. Ha az alapítói jogot gyakorló önkormányzat megyei önkormányzat, a bevételi részesedésének mértéke 20%.

23. § A települési önkormányzat területén kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírság összegének 30%-a a területileg illetékes önkormányzatot illeti meg.

Az önkormányzatok által beszedett illetékek szabályozása

24. § (1) A megyei illetékhivatalok, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által az 1994. január 1-jétől beszedett illeték 50%-a a központi költségvetést, 50%-a pedig – a (3)–(5) bekezdésben meghatározottak szerint – az önkormányzatokat illeti meg.

(2) Az illetékhivatal az illetékbevételnek az (1) bekezdés szerint a központi költségvetést megillető hányadát minden hónap 20. napjáig az állami forgóalap kijelölt számlájára *  köteles átutalni.

(3) A megyei illetékhivatalok által beszedett illetékből – az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény illetékességi szabályai alapján – az illetékhivatal székhelye szerinti város, illetve a nem megyeszékhely megyei jogú város illetékességi területére tartozó ügyekből befolyt és a (2) bekezdés szerint csökkentett összeg a megyeszékhely város – Pest megyében Cegléd város –, illetve a nem megyeszékhely megyei jogú város önkormányzatát illeti meg.

(4) A Fővárosi Illetékhivatal által beszedett és a (2) bekezdés szerint csökkentett illeték a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg.

(5) A megyei illetékhivatal által beszedett illetéknek a (2) és (3) bekezdésben meghatározott bevétellel, továbbá a (6) bekezdésben foglalt költségekkel – beleértve az érdekeltségi célú kifizetéseket is – (a továbbiakban: költségek) csökkentett összegéből

a) 30% közvetlenül a területileg érintett megyei önkormányzatot;

b) 70% egyenlő összegben valamennyi megyei önkormányzatot

illeti meg.

(6) A megyei önkormányzat, illetve a nem megyeszékhely megyei jogú város az illetékhivatalt fenntartó önkormányzattal megállapodik a megye – ideértve a nem megyeszékhely megyei jogú város – területén beszedett illetékkel kapcsolatban felmerült költségek viseléséről. A megállapodásnak tartalmaznia kell a költségek körét és mértékét, az elszámolás ellenőrzésének módját.

(7) A megyeszékhely város és Pest megyében Cegléd város az illetékhivatalok működtetéséhez szükséges – megállapodásnak megfelelő – költségek egytizenketted részét a beszedett illetékből havonta visszatartja. A visszatartott összeget az illetékhivatalt fenntartó városi önkormányzatnál illetékbevételként kell elszámolni.

(8) A megyei illetékhivatal minden hónap 20. napjáig a megyei önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára utalja át az általa ezen időpontig beszedett illetékbevételből az (5) bekezdés a) pontjában megjelölt összeget.

(9) A megyei illetékhivatal minden hónap 20. napjáig a nem megyeszékhely megyei jogú város önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára utalja az általa beszedett illetékbevételből a (3) bekezdésben megjelölt és a (6) bekezdésben foglalt költségekkel csökkentett összeget.

(10) Az (5) bekezdés b) pontjában megjelölt bevételt a (8) bekezdésben foglaltakkal egy időben a megyei önkormányzat számlavezető pénzintézete számlája javára kell átutalni. Az így befolyt, országos szinten összesített bevétel egytizenkilenced részét kell átutalni a tárgyhónap 25-ig valamennyi megyei önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

A fővárosi önkormányzatok bevételei

25. § (1) A főváros önkormányzatait megillető bevételeknek a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti megosztására az 1991. évi XXIV. törvény 17–19. §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Mindaddig, amíg a Fővárosi Közgyűlés az érintett forrásoknak a fővárosi önkormányzatok közötti megosztásáról nem dönt, az állandó népességszám egészéhez kapcsolódó normatív állami hozzájárulások és a személyi jövedelemadó időarányos részét a Pénzügyminisztérium egy összegben a Fővárosi Önkormányzatnak utalja át. A Fővárosi Közgyűlés köteles gondoskodni annak továbbutalásáról.

A helyi önkormányzatok költségvetési befizetési kötelezettsége

26. § (1) A helyi önkormányzat és költségvetési szerve a vállalkozási tevékenységből származó – a gazdálkodás rendjét, a beszámolási és könyvvezetési kötelezettséget szabályozó külön rendeletekben foglaltak szerint megállapított – eredményének 36%-át köteles a központi költségvetésbe befizetni.

(2) Nem kell az (1) bekezdés szerinti befizetést teljesíteni a vállalkozási tevékenységből származó eredmény azon része után, amelyet a helyi önkormányzat és költségvetési szerve a tárgyévben vagy az azt követő évben jogszabályban, illetőleg az alapító okiratban meghatározott alaptevékenysége ellátásához használ fel.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat első alkalommal az 1994. évi eredményelszámolás során kell alkalmazni.

B) A társadalombiztosítás és a központi költségvetés kapcsolata

Garanciális kötelezettségek

27. § A Nyugdíjbiztosítási és az Egészségbiztosítási Alapot terhelő ellátások folyamatos teljesítését az állami forgóalaphoz kapcsolt megelőlegezési számla hiteljellegű igénybevételi lehetősége akkor garantálja, ha éven belül az Alapok folyó bevételeinek és kiadásainak eltéréséből adódó hiány az Alapok elszámolási számláin, az ezekhez kapcsolódó célelszámolási számlákon, valamint valamennyi, a társadalombiztosítási feladatok ellátásához kapcsolódó elszámolási és célelszámolási számlákon meglévő pénzeszközök terhére már nem finanszírozható. Az állami forgóalaphoz kapcsolt megelőlegezési számla hiteljellegű igénybevétele esetén, annak időtartama alatt az Alapok rövid lejáratú értékpapírt nem vásárolhatnak. A megelőlegezési számláról felvett kamatmentes hitelt az Alapok a befolyó bevételeikből soron kívül törlesztik.

28. § Ha a Nyugdíjbiztosítási Alap által átmenetileg járulékbevételből finanszírozott mezőgazdasági járadékok tényleges kiadása meghaladja az Országgyűlés által jóváhagyott előirányzatot, akkor a különbözetet a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak megtéríti. Ha a fizetési kötelezettség teljesítésére még 1994-ben sor kerül, akkor az a központi költségvetés általános tartalékát terheli.

Hozzájárulási kötelezettség

29. § Azon személyek után, akik egyéni és munkáltatói járulékfizetéssel vagy a járulékfizetők hozzátartozóiként nem szereznek jogosultságot betegbiztosítási ellátásokra, a központi költségvetés átalányszerűen fizet hozzájárulást az Egészségbiztosítási Alapnak. Ennek 1994. évi összege 7000 millió forint.

C) Az elkülönített állami pénzalapok és a központi költségvetés kapcsolata

30. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok összevont mérlegét a 7. számú melléklet szerint tájékoztatásul tudomásul veszi.

31. § *  A költségvetési szerveknél – kivéve a társadalombiztosításból finanszírozott egészségügyi és ügyviteli feladatokat ellátó szerveket –, valamint a normatív állami támogatásban részesülő szociális és oktatási-nevelési intézményeknél foglalkoztatottak bérét terhelő munkaadói járulékot a központi költségvetés közvetlenül, 1994. évben 12 000 millió forint átalányösszegben folyósítja.

NEGYEDIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

Társadalmi önszerveződések támogatása

32. § (1) Az Országgyűlés a szociális, oktatási-nevelési közfeladatokat (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó egyházak, társadalmi szervezetek, alapítványok, valamint humánszolgáltatásokat főtevékenységként nyújtó, ezen önálló tevékenységből származó jövedelem után a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek (a továbbiakban: nem állami intézmények) részére a 8. számú mellékletben foglaltak szerinti jogcímeken és összegben normatív állami hozzájárulást állapít meg

(2) A normatív állami hozzájárulás folyósításának feltétele, hogy

a) a működés személyi és tárgyi feltételeire vonatkozó nyilatkozatot, valamint a nem állami intézmény és a fővárosi vagy területileg illetékes önkormányzat között a feladat ellátására létrejött megállapodást (oktatási-nevelési feladat ellátása esetén a közoktatási megállapodást) a szakminisztériumhoz benyújtott támogatásigényléshez csatolják;

b) az egyházi jogi személy a támogatás igénylését a szakminisztériumhoz benyújtsa.

(3) A normatív állami hozzájárulás a feladat ágazati irányítása szerint illetékes minisztériumtól (a továbbiakban: szakminisztérium) igényelhető a tervezett feladatmutatók alapján. A nem állami intézmény a következő év január 31-ig a tényleges feladatmutatók alapján a szakminisztériumnak elszámol az igénybe vett hozzájárulással.

(4) E törvény hatálybalépését követően létrehozott nem állami egyetem, illetőleg főiskola 1994. december 31-ig nem részesül normatív állami hozzájárulásban.

(5) A normatív állami hozzájárulásban részesülő nem állami intézmény, valamint a működéséhez rendszeres központi költségvetési támogatásban részesülő jogi személyiséggel rendelkező közgyűjtemény a munkavállalók számára legalább a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény harmadik része IV–V. fejezetében megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket biztosítja.

33. § (1) A pártok támogatására fordítható keretből (II. Országgyűlés fejezet 6. cím) az ott megnevezett pártok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló – többször módosított – 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) rendelkezései szerint a képviselői megbízatás érvényessége megszűnésének napját magában foglaló hónap utolsó napjáig terjedően, időarányosan részesülnek. A támogatást havonta kell folyósítani.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján fel nem használt előirányzat – a Ptv. 5. §-ában foglaltaknak megfelelő – új elosztására az országgyűlési képviselő-választást követően a költségvetési törvény módosításával kerülhet sor.

34. § A nemzeti és etnikai kisebbségek és a társadalmi szervezetek támogatására szolgáló keretek (II. Országgyűlés fejezet 5. és 8. cím) felhasználásáról az Országgyűlés – az általa kijelölt bizottság javaslata alapján – dönt.

35. § Az egyházak közvetlen támogatására szolgáló keret (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 21. cím 7. alcím) felosztásáról az Országgyűlés dönt.

36. § A nem állami intézmények – kivéve a pártokat –, valamint más társadalmi szervezetek – a 32–35. §-okban foglalt támogatásokon felül – a fejezetek ágazati, szakmai célú pénzeszközei, a helyi önkormányzatok és az elkülönített állami pénzalapok költségvetései terhére is részesülhetnek támogatásban az azok felosztására, felhasználására vonatkozó szabályok keretei között.

Kezességvállalás és kezesi helytállás az államháztartáson kívüli szervezetek javára

37. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a központi költségvetés terhére kezességet vállaljon olyan esetekben, amikor azt nemzeti érdek, így a külső és belső egyensúlyviszonyok javítása, illetőleg romlásának megakadályozása szükségessé teszi.

(2) A korábbi években vállalt és az adott költségvetési évben esedékes, valamint az újonnan elvállalásra kerülő eseti, egyedi kezességvállalások 1994. évi esedékes együttes összege nem haladhatja meg az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg 3%-át, kivéve, ha a költségvetési kezességvállalás kőolaj, földgáz és villamos energia, valamint az 1993. évi IL. törvényben meghatározott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági célú beszerzéséhez kapcsolódik.

(3) A (2) bekezdésben megállapított mérték kizárólag az Országgyűlés előzetes jóváhagyásával léphető túl.

(4) Amennyiben a központi költségvetéssel szemben az (1) bekezdésben meghatározott kezesi helytállás összege meghaladja az előirányzatot, a különbözet az általános tartalékot terheli.

(5) A kezességvállalás alapján a központi költségvetés által fizetett összeg a tartozás eredeti kötelezettjének állammal szembeni tartozásává válik, s azt adók módjára kell behajtani.

(6) A helyi önkormányzatok megalakulása előtt a volt tanácsok által – az 1982. évi 28. törvényerejű rendelet alapján, állami garancia mellett – kibocsátott lakossági kötvények esetén, ha a garancia érvényesítésére sor kerül, akkor a garancia alapján kifizetett összeg erejéig a jogutód önkormányzat(ok)nak a központi költségvetéssel szemben azonnali fizetési kötelezettsége keletkezik. A fizetési kötelezettség teljesítésére a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium közösen szólítja fel az önkormányzato(ka)t.

38. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Magyar Államnak a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal, az Európai Beruházási Bankkal, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal kötendő hitelszerződéseinél – az ezen intézmények által megkívánt formában –, továbbá az Exportgarancia Rt. által kötendő külföldi hitelszerződéseknél összegszerű korlátozás nélkül, valamint a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. részére 2000 millió forint összeghatárig a központi költségvetés terhére kezességet vállaljon.

38/A. § *  (1) 1994. december 31-ig a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság által felvehető hitelek és kibocsátott kötvények együttes állományának felső határa 15 000 millió forint lehet.

(2) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére vállalható garanciaügyletek állományának felső határa 1994. december 31-ig 2000 millió forint lehet.

(3) A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által vállalható politikai kockázatok elleni biztosítási kötelezettség összegének felső határa 1994. december 31-ig 45 000 millió forint lehet. Az állomány forintértékének az árfolyamváltozások következtében jelentkező növekményével a fenti keret automatikusan megemelkedik.

ÖTÖDIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

39. § (1) Az Országgyűlés a következő címek, alcímek, kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok évközbeni megváltoztatására:

a) a kormányzati rendkívüli kiadások (VII. Miniszterelnökség fejezet 30. cím);

b) a pártok támogatása (II. Országgyűlés fejezet 6. cím);

c) a nemzeti és etnikai kisebbségek és a társadalmi szervezetek támogatása (II. Országgyűlés fejezet 5. és 8. cím);

d) az egyházak támogatása (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 21. cím 7. alcím);

e) az elkülönített állami pénzalapoknak – kivéve a Szolidaritási Alapot (XVI. Munkaügyi Minisztérium fejezet 14. cím 2. alcím) – nyújtott támogatás az e törvény 1. számú mellékletében megállapított mértékben.

(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot a következő normatívák, illetve adó- és más bevételek megosztási arányainak megváltoztatására:

a) az állami felsőoktatási intézmények magyar állampolgárságú nappali tagozatos hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája (15. §);

b) a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának jogcímei és összegei (3. számú melléklet);

c) a nem állami intézmények normatív állami hozzájárulásának jogcímei és összegei (8. számú melléklet);

d) a személyi jövedelemadó és más adók, bevételek megosztásának e törvény 8. §-ában, 20–24. §-aiban meghatározott arányai;

e) a helyi önkormányzatok személyi jövedelemadó-kiegészítése [20. § (2) bekezdése].

(3) Nem szükséges az Országgyűlés jóváhagyását kérni az előirányzat rendeltetését nem módosító fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításhoz, ha

a) a központi költségvetési szervek átszervezésével, felügyeletének megváltoztatásával, költségvetési feladatok, kötelezettségek – fejezetek közötti megállapodáson alapuló – átadásával-átvételével függ össze;

b) a fejezeti kezelésű előirányzatok más fejezetnél vagy az államháztartás más alrendszereiben (helyi önkormányzatoknál, társadalombiztosítási alapoknál) történő felhasználását jelenti.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában foglalt – fejezetek között átcsoportosítható – előirányzatok a következők:

a) VII. Miniszterelnökség fejezet 17. cím 5. alcím 4–6. előirányzat-csoport, 25. cím 2. alcím, 4., 21. és 27. előirányzat-csoport;

b) XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím 2–4. alcím;

c) XII. Igazságügyi Minisztérium fejezet 5. cím 2. alcím 2. előirányzat-csoport;

d) XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 21. cím 3. és 5. alcím;

e) XX. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezet 8. cím 2. alcím;

f) XXI. Magyar Tudományos Akadémia fejezet 9. cím 2. alcím.

(5) A közforgalmú autóbusz-közlekedés állam által támogatott rekonstrukciós programjának megkezdéséhez (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím) a központi költségvetésből 1994-ben legfeljebb 1000 millió forint használható fel. A rekonstrukciós programhoz igényelhető állami juttatás mértékét és feltételeit a Kormány 1994. március 31-ig rendeletben szabályozza.

(6) A koncessziós díjbevételekből a kiemelt termelő infrastrukturális beruházások finanszírozására legfeljebb 6000 millió forint fordítható. A koncessziós díjbevételek elmaradása esetén a kiemelt infrastruktúra-fejlesztés (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím 5. előirányzat-csoport 12. kiemelt előirányzat) kiadásait arányosan csökkenteni kell.

A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

40. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok közül

a) a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásánál (VIII. Belügyminisztérium fejezet 25. cím 1. alcím);

b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok közül

ba) a közműfejlesztésre megállapított kedvezmények megszüntetésének ellentételezésére nyújtott támogatásnál (5. számú melléklet 1. pontja),

bb) a körjegyzők bérének és társadalombiztosítási járulékának támogatásánál (5. számú melléklet 6. pontja);

bc) a lakossági folyékony településihulladék-gyűjtés támogatásánál (5. számú melléklet 7. pontja),

bd) a helykímélő, hamvasztásos temetés és a hatósági halottszállítás támogatásánál (5. számú melléklet 8. pontja),

be) a munkanélküliek jövedelempótló támogatásánál (5. számú melléklet 13. pontja),

bf) a gyermeknevelési támogatásnál (5. számú melléklet 14. pontja),

bg) a száz főt meg nem haladó tanulólétszámú általános iskolát fenntartó községi önkormányzatok támogatásánál (5. számú melléklet 15. pontja),

bh) a közalkalmazotti törvény végrehajtásának támogatásánál (5. számú melléklet 17. pontja),

bi) a közalkalmazotti törvény végrehajtásával kapcsolatos kamattámogatásnál (5. számú melléklet 18. pontja);

amennyiben a Kormány a 41. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosítási lehetőséget már kimerítette;

c) a nem állami intézmények normatív állami hozzájárulásánál, valamint a hitoktatók díjazásának előirányzatánál (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím 8. alcím és XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 21. cím 4. alcím 2. és 3. előirányzat-csoport);

d) a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásánál (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím 7. alcím);

e) az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított pénzbeli ellátásoknál (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 11. cím 1. alcím);

f) a vállalkozások folyó támogatásai közül a normatív támogatásoknál (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 18. cím 1. alcím);

g) a fogyasztói árkiegészítésnél (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 19. cím);

h) a magánerőből való lakásépítés jogszabályon alapuló normatív támogatásánál (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 21. cím);

i) a lakossági kötvény visszafizetéséhez kapcsolódó garanciabeváltásnál (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 24. cím);

j) a nemzetközi elszámolásoknál (XXX. fejezet);

k) az államadóssági elszámolások közül a kamatfizetéseknél (XXXI. fejezet 2–5. cím);

l) *  a központi költségvetési szervek közalkalmazottainak bérpolitikai kereténél (VII. Miniszterelnökség fejezet, 27. cím, 3. alcím);

m) *  a felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásánál (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet, 21. cím, 4. alcím, 1. előirányzat-csoport);

n) *  a központi költségvetési szerveknél a takarékossági intézkedésekkel összefüggő létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére az e törvényben jóváhagyott céltartalék előirányzatnál (VII. Miniszterelnökség fejezet 27. cím 7. alcím)

a teljesülés az előirányzatoktól azok módosítása nélkül is eltérhet.

(2) A 2. § (2) bekezdésben jóváhagyott bevételek közül

a) a vállalkozások költségvetési befizetéseinél (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 25. cím);

b) a fogyasztáshoz kapcsolt adóbevételeknél (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 26. cím);

c) a lakosság költségvetési befizetéseinél (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 27. cím);

d) a központi költségvetési szervektől származó befizetéseknél, figyelembe véve a központi költségvetés visszatérítési kötelezettségét is (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 30. cím 1. alcím);

e) a helyi önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolása a központi költségvetésbe történő befizetés egyenlegénél, figyelembe véve a központi költségvetés visszatérítési kötelezettségét is (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 30. cím 2. alcím);

f) a nemzetközi elszámolásoknál (XXX. fejezet);

g) az államadóssági elszámolások közül a kamatbevételeknél és a forrásadónál (XXXI. fejezet 2. és 3. cím)

a teljesülés az előirányzatoktól azok módosítása nélkül is eltérhet.

A Kormány, a pénzügyminiszter és a fejezetért felelős szervek vezetőinek különleges jogosítványai

41. § (1) A Kormány az 5. § (1) bekezdés a)–e) pontjaiban megjelölt költségvetési előirányzatok közül a kormányzati rendkívüli kiadásokat az ágazati irányítás szempontjából teljesítő fejezet költségvetésébe csoportosíthatja át.

(2) A Kormány a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat (VIII. Belügyminisztérium fejezet 25. cím 4. alcím) jogcímei között, továbbá a 4. és 5. alcím között – a felhasználás iránti igény figyelembevételével – átcsoportosításokat hajthat végre. A VIII. Belügyminisztérium fejezet 25. cím 5. alcímének felhasználásáról a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együtt dönt.

(3) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt – figyelemmel az Alkotmány 39/B. §-ára is – a mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásával kapcsolatos rendelet megalkotására.

42. § (1) *  A központi költségvetési szerv 14. § (3) bekezdésében meghatározott bevételeinek és ezzel összefüggésben kiadásainak előirányzatát év közben kizárólag a fejezetért felelős szerv módosíthatja. A fejezet 14. § (3) bekezdésében meghatározott bevételeinek összesített előirányzatát év közben kizárólag a pénzügyminiszter csökkentheti.

(2) *  A központi költségvetési szervek bevételeit az e törvény 9. számú mellékletében meghatározott befizetési kötelezettség terheli a központi költségvetés részére, amelynek teljesítésére a felügyeleti szerv a költségvetési szerveit kötelezni jogosult. Amennyiben e befizetési kötelezettség nem teljesül, ezzel azonos összeggel a fejezet támogatása csökken.

43. § (1) A VII. Miniszterelnökség fejezeten belül a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkárának – mint a fejezetért felelős szerv vezetőjének – tervezési, előirányzat-módosítási és -felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki a 11. cím: Biztonsági Szolgálatok, 16. cím: Állami Vagyonügynökség , a 17. cím: Országos Testnevelési és Sporthivatal, a 18–24. cím: Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, a 31. cím: Magyar Rádió, a 32. cím: Magyar Televízió költségvetési előirányzataira, valamint a központi költségvetés kormányzati végrehajtásával összefüggő központilag kezelt és tartalék-előirányzatokra (27–30. címek).

(2) *  A VII. Miniszterelnökség fejezeten belül az (1) bekezdésben említett címek fölött a tervezési, előirányzatmódosítási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettséget és jogot a Kormány kijelölt tagja gyakorolja.

(3) A XVII. Pénzügyminisztérium fejezeten belül a pénzügyminiszternek a fejezeten belüli átcsoportosítási joga az 1–17. címekre, illetve a 18. cím 1. alcím 2. kiemelt előirányzatára és 2. alcím 3., 5. kiemelt előirányzatára terjed ki.

HATODIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS VEGYES ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

44. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt a központi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a földrendező és a földkiadó bizottságok kiadásainak helyi önkormányzatok részére történő megtérítésének mértékét és módját rendeletben szabályozza.

45. § Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az 1995. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez – az állami forgóalap átmeneti megterhelésével – a helyi önkormányzatok számára az általuk az 1995. évi költségvetési törvényjavaslathoz megadott mutatószámok alapján számított normatív állami hozzájárulások egyhavi összegének megfelelő előleget utaljon ki. Az előleg legkorábban 1994. december 27-én folyósítható, s azt az 1995. évi központi költségvetés terhére kell kiadásként elszámolni.

46. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

47. § (1) A Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény 39. § b) és c) pontjában, 40. § (2) bekezdésében, 81–82. §-aiban foglaltakat 1994-ben is alkalmazni kell.

(2) A 71/1990. (X. 17.) Korm. rendelet alapján az 1990. évi aszály miatt felvett célhitelek állam által megvásárolt részét nem kell visszafizetni.

(3) A mezőgazdasági tevékenység egyes adózási és támogatási kérdéseiről szóló 39/1979. (X. 1.) MT, a 45/1984. (XI. 6.) MT, valamint a többször módosított 39/1987. (X. 12.) MT rendeletek alapján 1993. december 31-én még fennálló, meliorációs beruházásokhoz igénybe vett visszterhes forráskiegészítést nem kell megfizetni.

48. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (1) bekezdésében foglalt, a II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalap 1994-ben 18 000 forint.

49. § A Rehabilitációs Alapról szóló 1993. évi XVIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján 1994-ben a hozzájárulás kiszámításának alapjául szolgáló összeg 5000 Ft.

50. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az agrárgazdasági termelési támogatások 1994. évi szabályait külön rendeletben állapítsa meg. * 

MÁSODIK RÉSZ

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK ÉS TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

A fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosítása

51. § A fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló, az 1991. évi XCI., az 1992. évi LXXI. és az 1993. évi LVIII. törvénnyel módosított 1991. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: FAT) 1. számú melléklete az e törvény 10. számú melléklete, a FAT 2. számú melléklete az e törvény 11. számú melléklete szerint módosul.

Az üzemanyagok környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1992. évi XVIII. törvény módosítása

52. § * 

Az életjáradék összege

53. § * 

A bányajáradék mértéke

54. § (1) * 

(2) A Tv. 50. § (9) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján a bányajáradék mértéke 1994-ben 34,4%.

A Központi Műszaki Fejlesztési Alapról szóló 1988. évi XI. törvény módosítása

Az Országgyűlés a Központi Műszaki Fejlesztési Alapról szóló 1988. évi XI. törvényt (a továbbiakban: tv.) a következők szerint módosítja:

55. § * 

56. § * 

57. § * 

58. § * 

59. § * 

60. § * 

61. § * 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

Az Országgyűlés a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló – többször módosított – 1991. évi IV. törvényt (a továbbiakban: Flt.) a következők szerint módosítja:

62. § * 

63. § * 

64. § * 

Az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény módosítása

Az Országgyűlés az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvényt (a továbbiakban: Alaptv.) a következők szerint módosítja:

65. § * 

A földadóról szóló 1991. évi LXXIX. törvény módosítása

66. § * 

Az időlegesen állami tulajdonban levő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló 1992. évi LIV. törvény módosítása

67. § * 

A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló, többször módosított 1991. évi XC. törvény módosítása

68. § * 

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosítása

69. § * 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény módosítása

70. § * 

A távközlésről szóló 1992. évi LXXII. törvény módosítása

71. § * 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

72. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 66. § (1) bekezdése alapján az Országgyűlés az „A” fizetési osztály első (a továbbiakban: A1) fizetési fokozatának megfelelő illetmény összegét 1994. január 1-jétől 8000 Ft/hó/fő összegben állapítja meg.

(2) *  A Kjt. 1994. január 1-jei végrehajtása miatt az 1993. december 31-i és az (1) bekezdés szerinti új munkabér és járulékai különbségeként felmerülő többletkiadásokra a központi költségvetési szervek részére 8200 millió forint a központi költségvetés céltartalékán belül elkülönített előirányzat.

(3) *  Az Egészségbiztosítási Alap által érintett körben az (1) bekezdés alapján felmerülő többletkiadásokat – amelyeknek kiegészítésére a központi költségvetés 1994-ben 5400 millió forintot biztosít – mind a központi, mind a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél az Egészségbiztosítási Alap finanszírozza az Alap 1994. évi költségvetéséről szóló törvény szerint.

(4) A helyi önkormányzatoknál a (3) bekezdésben foglaltakon túl a többletkiadások finanszírozása a következő:

a) a helyi önkormányzatokat megillető központosított előirányzatból kell megtéríteni a helyi önkormányzatnál felmerülő többletkiadásnak az érintett helyi önkormányzat és intézményei által benyújtott 1993. első félévi költségvetési beszámoló módosított bevételi előirányzata alapján számított központi költségvetési hozzájárulások (normatív állami hozzájárulás, színházi támogatás, SZJA kiegészítés) és ezen túlmenően a félévi költségvetési információban még nem szereplő 1993. évi központi bérpolitikai intézkedés miatti támogatás arányának megfelelő összeg 50%-át havonkénti ütemezésben, a (6) bekezdésben előírt összesítést követően;

b) a központi költségvetési hozzájárulások arányának meghatározásához a következő bevételek 1993. első félévi módosított előirányzatának összege vehető figyelembe; intézmények alaptevékenységének bevételei, helyiségbérleti díjbevétel, eszközkölcsönzési, lízing díjbevétel, egyéb intézményi bevételek, kamatbevételek, illetékek, helyi adók, környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság, egyéb sajátos folyó bevételek, átengedett központi adók és az a) pontban felsorolt központi költségvetési hozzájárulások. A saját bevételek számításánál figyelmen kívül kell hagyni a (3) bekezdésben szereplő feladatok és a (9) bekezdésben szereplő intézmények bevételeit;

c) a központi költségvetési hozzájárulás arányának megfelelő összeg további 50%-át a helyi önkormányzat megelőlegezi, amelyet a központi költségvetés 1996. január 1-jétől 3 év alatt negyedévenként egyenlő részletekben – minden negyedév első hónapjának 10. napjáig – megtérít. A hitelfelvétellel összefüggő megtérítés esedékes részleteit a központi költségvetés összevontan közvetlenül utalja át a hitelt nyújtó pénzintézet részére.

1. Ha a helyi önkormányzat az állami hozzájárulás arányának megfelelő összeg további 50%-át részben vagy egészben hitelfelvétel nélkül finanszírozza, a felhasznált – 1994. évben havonta növekvő összegű – saját forrás után a központi költségvetés 1994–1995-ben, negyedévi egyenlő részletekben az éven túli lekötött betétek után az OTP Rt. által az előző évben az önkormányzatok részére fizetett éves átlagos kamatlábat 5%-kal meghaladó mértékű kamatot fizet, minden tárgynegyedévet követő első hónap 10. napjáig az utolsó negyedévben december 10-ig, 1994-ben a központosított előirányzatból.

2. Ha az önkormányzat az állami hozzájárulás arányának megfelelő összeg további 50%-át részben vagy egészben a számlavezető pénzintézettől felvett – 1994. évben havonta arányosan növekvő – hitellel finanszírozza, e hitel összege után – a (10) bekezdésben foglalt visszatérítéssel csökkentett és a (4) bekezdés c) pontja szerinti törlesztés figyelembevételével számított összeg alapján – a központi költségvetés fizeti a kamatot a pénzintézet részére. Ennek fedezete 1994. évben a központosított előirányzat. Az önkormányzatok által felvett ilyen hitel központi költségvetés által történő visszafizetéséről a számlavezető pénzintézetekkel a pénzügyminiszter állapodik meg. A helyi önkormányzatok által felvett ilyen hitel összegével azonos mértékben a központi költségvetés általános tartalékát zárolni kell.

(5) Az (1) bekezdés szerinti A1 fizetési fokozat (8000 Ft/hó/fő) alkalmazásával felmerülő többletkiadás megállapításánál a következőket kell figyelembe venni:

a) az 1993. december 31-én és 1994. január 1-jén is közalkalmazotti jogviszonyban állók, ide nem értve a távollévők helyettesítésére foglalkoztatott közalkalmazottakat;

b) az a) pont alatti közalkalmazottak 1993. december 31-i megállapított illetménye és az 1994. január 1-jei – a Kjt. alapján a fizetési fokozatnak megfelelően kötelezően járó – illetmény különbözetének 13-szorosa;

c) az a) pont alatti közalkalmazottak 1993. december 31-i megállapított pótlékai és az 1994. január 1-jén kötelező – alsó határ szerint számított – pótlékok különbözetének 12-szerese;

d) az egyéni besorolásoknál a várakozási időnek a Kjt. végrehajtási rendeleteiben kötelezően előírt csökkentése.

(6) A Kjt. végrehajtásával összefüggő többletkiadások felmérésének és a központosított előirányzat igénybevételének, elszámolásának rendjére a pénzügyminiszter, a belügyminiszter és a munkaügyi miniszter útmutatót ad ki.

(7) Az útmutató alapján a helyi önkormányzatok 1994. január 10-ig adatot szolgáltatnak a TÁKISZ-ok (FÁKISZ) részére. A Belügyminisztérium 1994. február 15-ig összesíti, és a Pénzügyminisztériumnak, valamint a számlavezető pénzintézetnek átadja a Kjt. hatálybalépésével összefüggő – előzőek szerinti – többletkiadás és ennek végleges forrásmegoszlása önkormányzatonkénti listáját. A TÁKISZ-ok (FÁKISZ) e törvény, az útmutató és a rendelkezésükre álló információk alapján felülvizsgálják a többletkiadás és támogatási igény számításának helyességét. Szükség esetén helyszínen egyeztetnek az önkormányzatokkal.

(8) A központi költségvetési szervek körében a Kjt. hatálybalépésével összefüggő (5) bekezdés szerinti többletkiadásokat – a pénzügyminiszter és a munkaügyi miniszter által kiadott útmutató alapján – a fejezetek mérik fel és annak összegét 1994. február 15-ig közlik a Pénzügyminisztériummal.

(9) Támogatás nem igényelhető

– azon költségvetési szervek részére, amelyek működésükhöz nem részesülnek költségvetési támogatásban,

– a központi költségvetési szerv azon munkavállalója után, akinek foglalkoztatása nem költségvetési támogatásból történik,

– a felsőoktatási intézmények egyes oktatói (főiskolai tanár, egyetemi docens, egyetemi tanár) részére a miniszteri rendelet alapján fizethető, az A1 fizetési fokozat 100%-át meghaladó illetménypótlék miatti többletekre.

(10) *  A Kjt. végrehajtásával kapcsolatos támogatás igénybevételéről az éves költségvetési beszámolóban el kell számolni. Nem illeti meg a helyi önkormányzatokat az év közben önkormányzati körön kívülre történő feladatátadásból adódó, a központi költségvetési szerveket az évközi központi feladat-megszüntetéssel vagy feladatátadással járó létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás, ezért annak összegét a központi költségvetésbe az elszámolás alapján – legkésőbb az 1994. évi zárszámadást követően – vissza kell fizetni.

(11) A költségvetési szerveknél a 13. havi illetmény kifizetési kötelezettsége megelőzi a béralap terhére fizetendő jutalmakat.

(12) A helyi önkormányzatoknak és központi költségvetési szerveknek a Kjt. végrehajtásaként 1994. január 1-jei hatállyal kell intézkedniük az érintett közalkalmazottak illetményének megállapítására.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

73. § (1) A törvény 1994. január 1-jén lép hatályba.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi átmeneti szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény 22. §-ának (1) bekezdése;

b) a Magyar Köztársaság 1992. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi átmeneti szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény 40. §-ának (1) bekezdése, 41–52. §-ai;

c) a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény 8. §-a (1) bekezdésének az első mondata;

d) a 81/1992. (V. 14.) Korm. rendelet 2. §-a (7) bekezdésének a) pontja.

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az 1. számú melléklet XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 11. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzatban szereplő 6 milliárd forint keretösszeg felhasználásával rendeletben határozza meg a családi pótlék egyszeri kiegészítésére jogosultság részletes szabályait.

(4) A családi pótlék egyszeri kiegészítése juttatásának határideje 1994. május 31. Egyszeri kiegészítésben az a családi pótlékra jogosult részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj juttatáskori legkisebb összegének kétszeresét. Az egyszeri kiegészítés iránti igény érvényesítésére a családi pótlékról szóló, többször módosított 1990. évi XXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az érintett család egy főre jutó jövedelméről a jogosult írásban nyilatkozik.

74. § (1) Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, vagy a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága – a pénzügyminiszter előzetes hozzájárulásával – 1994. december 31-ig a bankkonszolidációban részt vevő pénzintézetnél a pénzintézetekről szóló 1991. évi LXIX. törvény 28. §-ában meghatározott, minősített hitellel rendelkező adós kérelmére, az 1993. december 31-ig keletkezett adó-, vám-, vámkezelési díj- és kamattartozása – a helyi adótartozás kivételével – fejében tulajdonrészt (üzletrész, részvény) fogadhat el, amely tekintetében a tulajdonosi jogokat az Állami Vagyonkezelő Rt. és az Állami Vagyonügynökség gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott egyezség feltétele, hogy az adós reorganizációs tervét a hitelezők képviselői elfogadják.

(3) Ha az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, vagy a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága az (1) bekezdés szerint tulajdonrészt (üzletrész, részvény) nem fogad el, az adós kérelmére az 1993. december 31-ig keletkezett adó-, vám-, vámkezelési díj- és kamattartozásról – a helyi adó tartozás kivételével – a pénzügyminiszter hozzájárulásával megállapodásban lemondhat.

(4) A Központi Műszaki Fejlesztési Alapot megillető visszatérítési kötelezettséggel adott kölcsöntartozás tekintetében az (1)–(3) bekezdésben foglalt jogokat az ott meghatározott feltételek mellett az Alap felett rendelkezni jogosult gyakorolja azzal az eltéréssel, hogy megállapodásához a pénzügyminiszter hozzájárulása nem szükséges.

1. számú melléklet az 1993. évi CXI. törvényhez * 

Millió forintban

2 Társadalombiztosítási járulék 1 104,0
3 Dologi kiadások 1 492,1
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Egyéb intézményi beruházások 6,0
3 Orvosegyetemek, egészségügyi főiskolák és szakoktatási intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 6 705,9
2 Társadalombiztosítási járulék 2 886,3
3 Dologi kiadások 8 956,4
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Nevesített intézményi beruházások 1 240,1
4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 3 105,1
2 Társadalombiztosítási járulék 1 348,4
3 Dologi kiadások 4 374,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Egyéb intézményi beruházások 240,0
5 Állami szociális intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 158,4
2 Társadalombiztosítási járulék 69,6
3 Dologi kiadások 102,6
6 Országos Mentőszolgálat
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 646,5
2 Társadalombiztosítási járulék 716,3
3 Dologi kiadások 1 117,3
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Egyéb intézményi beruházások 634,0
4 Mentőgépkocsik cseréje 800,0
7 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 349,3
2 Társadalombiztosítási járulék 152,5
3 Dologi kiadások 223,5
9 Népjóléti Minisztérium Üdülője
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2,4
2 Társadalombiztosítási járulék 1,0
3 Dologi kiadások 5,6
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felújítás 1 600,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 2 192,0
2 Egyéb intézményi beruházások 38,0
2 Ágazati szakmai célkeretek előirányzatai
5 Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása
1 Béralap 35,0
2 Társadalombiztosítási járulék 15,0
3 Dologi kiadások 150,0
11 Családvédelmi hálózat kialakításának indítása
1 Béralap 20,0
2 Társadalombiztosítási járulék 9,0
3 Dologi kiadások 11,0
14 Teljesítmény finanszírozás normatív követelményrendszere
3 Dologi kiadások 50,0
15 Társadalmi szervezetek támogatása
3 Dologi kiadások 20,0
22 Ifjúság és szabadidő sport
3 Dologi kiadások 300,0
23 Kórházi ellátást kiváltó vagy rövidítő lézerterápiás, laparaszkópiás és endoszkópos műtéti eljárások és ápolást segítő berendezések
3 Dologi kiadások 80,0
24 Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása
Elő- Ki- Elő- KIADÁSOK

Címszám

Alcímszám
irány-
zat
cso-
port-
szám
emelt elő-
irány-
zat-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
irány-
zat
cso-
port-
név


Kiemelt előirányzat neve

1994. évi
előirányzat
I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 42,4
2 Társadalombiztosítási járulék 18,8
3 Dologi kiadások 88,4
2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1,9
2 Társadalombiztosítási járulék 0,8
3 Dologi kiadások 4,1
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések
3 Dologi kiadások 53,1
I. fejezet kiadásai összesen: 209,5
II. ORSZÁGGYŰLÉS
1 Országgyűlés
1 Képviselő-testület
1 Működési költségvetés
1 Béralap 680,2
2 Társadalombiztosítási járulék 302,8
3 Dologi kiadások 471,0
2 Országgyűlés hivatali szervei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 297,8
2 Társadalombiztosítási járulék 115,2
3 Dologi kiadások 732,7
2 Felújítás 185,0
3 Országgyűlési Könyvtár
1 Működési költségvetés
1 Béralap 29,4
2 Társadalombiztosítási járulék 12,7
3 Dologi kiadások 21,4
2 Felújítás 0,7
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások 650,0
1–4. cím összesen: 3 498,9
5 Nemzeti és etnikai kisebbségek támogatása 220,0
6 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 Fiatal Demokraták Szövetsége 106,7
2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt 132,7
3 Kereszténydemokrata Néppárt 102,8
4 Magyar Demokrata Fórum 200,7
5 Magyar Szocialista Párt 232,9
6 Szabad Demokraták Szövetsége 225,2
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
1 Demokrata Koalíció 11,2
2 Munkáspárt 27,6
3 Magyarországi Szociáldemokrata Párt 12,4
4 Vállalkozók Pártja 7,7
5 *  Köztársaság Párt 10,8
6 *  Magyar Igazság és Élet Pártja 6,8
7 *  Agrárszövetség 22,5
8 Társadalmi szervek támogatása
1 Társadalmi szervezetek 400,0
3 Magyar Vöröskereszt támogatása 260,0
4 Értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek együttesen
29,0
5 Hallássérültek Országos Szövetsége 60,0
6 Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetsége 46,0
7 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 67,0
II. fejezet kiadásai összesen: 5 680,9
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1 Alkotmánybíróság
1 Működési költségvetés
1 Béralap 97,8
2 Társadalombiztosítási járulék 43,5
3 Dologi kiadások 73,7
2 Felújítás 590,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Egyéb intézményi beruházások 20,0
III. fejezet kiadásai összesen: 825,0
IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1 Legfelsőbb Bíróság
1 Működési költségvetés
1 Béralap 335,2
2 Társadalombiztosítási járulék 151,2
3 Dologi kiadások 101,4
2 Felújítás 31,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 10,0
IV. fejezet kiadásai összesen: 628,8
V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1 Legfőbb Ügyészség
1 Működési költségvetés
1 Béralap 338,0
2 Társadalombiztosítási járulék 148,6
3 Dologi kiadások 111,2
2 Felújítás 6,2
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 21,0
2 Területi ügyészségek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2 195,4
2 Társadalombiztosítási járulék 966,1
3 Dologi kiadások 290,4
2 Felújítás 34,0
3 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 37,7
2 Társadalombiztosítási járulék 16,1
3 Dologi kiadások 3,2
V. fejezet kiadásai összesen: 4 167,9
VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1 Állami Számvevőszék
1 Működési költségvetés
1 Béralap 393,8
2 Társadalombiztosítási járulék 176,1
3 Dologi kiadások 181,9
2 Felújítás 5,0
2 Továbbképzési Intézet és Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Béralap 9,4
2 Társadalombiztosítási járulék 4,3
3 Dologi kiadások 17,4
VI. fejezet kiadásai összesen: 787,9
VII. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 228,8
2 Társadalombiztosítási járulék 100,5
3 Dologi kiadások 150,0
2 Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata
1 Működési költségvetés
1 Béralap 130,5
2 Társadalombiztosítási járulék 57,3
3 Dologi kiadások 406,6
2 Felújítás 10,0
3 Tárca nélküli miniszterek igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 33,1
2 Társadalombiztosítási járulék 14,2
3 Dologi kiadások 4,2
3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 25,5
2 Társadalombiztosítási járulék 11,3
3 Dologi kiadások 31,5
4 Kárpótlási hivatalok
1 Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 330,0
2 Társadalombiztosítási járulék 137,9
3 Dologi kiadások 546,6
2 Megyei kárrendezési és kárpótlási hivatalok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 490,8
2 Társadalombiztosítási járulék 216,1
3 Dologi kiadások 382,5
7 Világkiállítási Programiroda
1 Működési költségvetés
1 Béralap 49,7
2 Társadalombiztosítási járulék 21,9
3 Dologi kiadások 163,1
9 Üdülők
1 Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ
1 Működési költségvetés
1 Béralap 49,0
2 Társadalombiztosítási járulék 21,5
3 Dologi kiadások 81,6
2 MEH Hivatali Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Béralap 6,5
2 Társadalombiztosítási járulék 2,9
3 Dologi kiadások 10,2
3 Üdülőszállók
1 Működési költségvetés
1 Béralap 56,3
2 Társadalombiztosítási járulék 24,7
3 Dologi kiadások 132,0
10 Országos Tudományos Kutatási Alap Irodája
1 Működési költségvetés
1 Béralap 52,7
2 Társadalombiztosítási járulék 6,9
3 Dologi kiadások 20,4
11 Biztonsági Szolgálatok
1 Nemzetbiztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1710,4
2 Társadalombiztosítási járulék 752,6
3 Dologi kiadások 1 253,8
2 Felújítás 100,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 298,4
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 23,0
2 Információs Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 505,4
2 Társadalombiztosítási járulék 221,3
3 Dologi kiadások 924,7
2 Felújítás 10,9
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 55,0
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 15,0
13 Határon Túli Magyarok Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Béralap 49,2
2 Társadalombiztosítási járulék 21,6
3 Dologi kiadások 78,8
15 Állami Bankfelügyelet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 167,9
2 Társadalombiztosítási járulék 74,4
3 Dologi kiadások 99,7
16 Állami Vagyonügynökség
1 Állami Vagyonügynökség
1 Működési költségvetés
1 Béralap 707,0
2 Társadalombiztosítási járulék 311,0
3 Dologi kiadások 685,0
2 Felújítás 97,0
2 Vagyonkezeléssel és a privatizáció előkészítésével összefüggő kiadások 8 500,0
3 Szavatosság, jótállás, kezességvállalás kiadásai 12 500,0
17 Országos Testnevelési és Sporthivatal
1 OTSH Igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 177,5
2 Társadalombiztosítási járulék 75,0
3 Dologi kiadások 161,5
3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 310,3
2 Társadalombiztosítási járulék 139,4
3 Dologi kiadások 559,9
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Felújítás 132,5
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 304,0
2 Egyéb intézményi beruházás 120,0
4 Célelőirányzatok
1 Utánpótlás 15,5
2 Testnevelés 11,8
3 Szabadidősport 30,0
4 Informatika 5,0
5 Nemzetközi sportkapcsolatok 18,0
6 Központi sportesemények támogatása 55,2
7 Sporttudomány 11,0
5 Egyéb ágazati szakmai célfeladatok 89,6
6 Társadalmi szervezetek támogatása
1 Sportegyesületi létesítmények támogatása 55,0
2 Sportszövetségek 625,6
3 Magyar Olimpiai Bizottság 76,0
7 Olimpiai szereplés
1 Téli olimpiai részvétel 14,0
8 Fejezeti tartalék 9,8
18 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Béralap 220,3
2 Társadalombiztosítási járulék 93,4
3 Dologi kiadások 368,2
2 Felújítás 9,3
19 Magyar Szabványügyi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 81,5
2 Társadalombiztosítási járulék 31,5
3 Dologi kiadások 80,3
2 Felújítás 4,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 7,0
20 Országos Találmányi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 200,0
2 Társadalombiztosítási járulék 90,0
3 Dologi kiadások 198,3
2 Felújítás 20,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 60,0
21 Országos Mérésügyi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 228,4
2 Társadalombiztosítási járulék 100,5
3 Dologi kiadások 231,4
2 Felújítás 37,2
22 Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
1 Működési költségvetés
1 Béralap 105,7
2 Társadalombiztosítási járulék 41,4
3 Dologi kiadások 172,7
2 Felújítás 28,1
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 20,0
23 Országos Atomenergia Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 90,5
2 Társadalombiztosítási járulék 39,8
3 Dologi kiadások 78,0
24 Magyar Űrkutatási Iroda
1 Működési költségvetés
1 Béralap 39,3
2 Társadalombiztosítási járulék 16,9
3 Dologi kiadások 19,0
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 20,0
2 Társadalombiztosítási járulék 8,8
3 Dologi kiadások 104,1
2 Felújítás 182,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 90,0
2 Célelőirányzatok
4 Kutatási feladatok támogatása 55,1
5 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány 95,0
7 Illyés Alapítvány 615,0
8 Teleki László Alapítvány 101,8
9 Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány 25,0
10 Kisebbségi lapok támogatása 100,0
13 HÍD nemzetközi ifjúsági tábor 11,3
15 Kisebbségi Intervenciós keret 43,0
21 Kulturális hagyományaink feltárása, nyilvántartása és kiadása 27,3
22 Magyarok Világszövetségének támogatása 200,0
23 Határon túli magyar sajtó támogatása 40,0
24 Magyar–Máltai Szeretetszolgálat 320,0
27 Földrendezési és földkimérő bizottságok kiadásai 400,0
28 Nemzeti tájékoztatás, országpropaganda 31,5
29 Hungária Televízió Alapítvány 2 400,0
30 MTESZ támogatása 60,0
32 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése
325,0
4 Kormányzati távközlési célprogram 55,0
33 Házat Hazát Alapítvány 50,0
34 Vae Victis Alapítvány 6,0
35 Választási tv-műsorok költségeire 100,0
36 Mentesítettek tv-előfizetési díja 900,0
37 MR sugárzási díjjal kapcsolatos céltámogatása 200,0
38 Pro Professione Alapítvány 200,0
39 II. Alekszij pátriárka és kísérete látogatásának költségeire 2,9
40 A Zoborhegy téri Regnum Marianum Alapítvány támogatása 20,0
41 Sajtószabadság Alapítvány támogatása 10,0
42 Antall József Emlékalapítvány 20,0
43 A gazdasági kamarák megalakulásával összefüggő költségek 400,0
26 Alapok támogatása
1 Központi Ifjúsági Alap támogatása 36,0
3 Országos Tudományos Kutatási Alap 1 920,0
4 Központi Műszaki Fejlesztési Alap 4 080,0
27 Céltartalék
2 Központi költségvetési szervek 1993. évi bérpolitikai kerete 3 450,0
3 Központi költségvetési szervek közalkalmazottainak bérpolitikai kerete 8 200,0
4 Köztisztviselők 1994. évi központi bérpolitikai kerete 2 000,0
5 Egyházi, alapítványi intézmények 1994. évi bérpolitikai kerete 1 400,0
6 A központi költségvetési szerveknél a minimálbérek felemelése miatti bérkiegészítés
20,0
7 A központi költségvetési szerveknél a takarékossági intézkedésekkel összefüggő létszámcsökkentések többletkiadásainak fedezete
500,0
29 Költségvetés általános tartaléka 1 709,6
30 Kormányzati rendkívüli kiadások
4 Egyházi ingatlanok visszaadása 4 000,0
5 Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 100,0
8 Országgyűlési képviselő-választási kampány kiadásai 100,0
31 Magyar Rádió
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 699,9
2 Társadalombiztosítási járulék 651,0
3 Dologi kiadások 3 477,9
2 Felújítás 31,4
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 317,0
32 Magyar Televízió
1 Működési költségvetés
1 Béralap 3 535,6
2 Társadalombiztosítási járulék 1 816,3
3 Dologi kiadások 7 311,1
2 Felújítás 234,5
1 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 150,0
VII. fejezet kiadásai összesen: 92 837,3
VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1 Belügyminisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 472,6
2 Társadalombiztosítási járulék 207,7
3 Dologi kiadások 535,4
2 Felújítás 125,7
2 Köztársasági megbízottak hivatalai
1 Törvényességi ellenőrzés és államigazgatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 504,6
2 Társadalombiztosítási járulék 220,3
3 Dologi kiadások 301,4
2 Felújítás 70,4
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 3,0
2 Területi honvédelmi igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1,0
2 Társadalombiztosítási járulék 0,4
3 Dologi kiadások 3,6
3 TÁKISZ-ok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 326,2
2 Társadalombiztosítási járulék 581,7
3 Dologi kiadások 445,9
2 Felújítás 88,5
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 13,0
5 Rendőrség
1 ORFK és háttérintézményei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 826,4
2 Társadalombiztosítási járulék 803,6
3 Dologi kiadások 4 459,5
2 Felújítás 147,7
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 63,0
2 BRFK
1 Működési költségvetés
1 Béralap 4 083,5
2 Társadalombiztosítási járulék 1 797,6
3 Dologi kiadások 2 267,0
2 Felújítás 40,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 20,0
3 Megyei Rendőr-főkapitányságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 10 298,6
2 Társadalombiztosítási járulék 4 532,1
3 Dologi kiadások 4 601,2
2 Felújítás 420,5
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 200,0
4 Rendőri Ezred
1 Működési költségvetés
1 Béralap 949,5
2 Társadalombiztosítási járulék 417,2
3 Dologi kiadások 691,2
2 Felújítás 42,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 13,0
5 Köztársasági Őrezred
1 Működési költségvetés
1 Béralap 544,9
2 Társadalombiztosítási járulék 238,8
3 Dologi kiadások 194,7
2 Felújítás 8,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 4,0
6 Híradástechnikai Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Béralap 146,4
2 Társadalombiztosítási járulék 61,1
3 Dologi kiadások 906,5
2 Felújítás 13,6
6 Határőrség
1 Határőrség OP és szervei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 541,9
2 Társadalombiztosítási járulék 265,0
3 Dologi kiadások 875,8
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 366,9
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 40,0
2 Biztosító és Kiszolgáló Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Béralap 234,0
2 Társadalombiztosítási járulék 95,4
3 Dologi kiadások 378,0
2 Felújítás 9,3
3 Határőr-igazgatóságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 3 385,0
2 Társadalombiztosítási járulék 1 293,3
3 Dologi kiadások 3 040,6
2 Felújítás 610,7
7 Tűzoltóság
1 TOP és szervei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 155,0
2 Társadalombiztosítási járulék 55,2
3 Dologi kiadások 264,4
2 Felújítás 15,9
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 60,0
2 Egyéb intézmény beruházások 75,0
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 2,0
2 Tűzoltó-parancsnokságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 3 276,7
2 Társadalombiztosítási járulék 1 402,2
3 Dologi kiadások 1 785,5
2 Felújítás 95,7
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 80,0
2 Egyéb intézményi beruházások 85,0
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 29,0
8 Polgári Védelem
1 PV Igazgatóság és szervei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 108,4
2 Társadalombiztosítási járulék 45,1
3 Dologi kiadások 189,0
2 Felújítás 100,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 6,0
2 PV parancsnokságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 352,4
2 Társadalombiztosítási járulék 154,8
3 Dologi kiadások 153,3
9 Menekültügyi és Migrációs Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 22,2
2 Társadalombiztosítási járulék 9,8
3 Dologi kiadások 13,0
11 Országos Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 93,9
2 Társadalombiztosítási járulék 39,5
3 Dologi kiadások 98,2
2 Felújítás 5,0
12 Magyar Közigazgatási Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 26,5
2 Társadalombiztosítási járulék 9,4
3 Dologi kiadások 9,4
13 Főiskolák
2 Rendőrtiszti Főiskola
1 Működési költségvetés
1 Béralap 383,4
2 Társadalombiztosítási járulék 165,4
3 Dologi kiadások 118,0
2 Felújítás 8,6
14 BM Jóléti Intézmények Igazgatósága
1 Üdülők
1 Működési költségvetés
1 Béralap 157,0
2 Társadalombiztosítási járulék 66,6
3 Dologi kiadások 213,5
2 Felújítás 40,0
2 Gyermekintézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 132,9
2 Társadalombiztosítási járulék 52,7
3 Dologi kiadások 85,4
2 Felújítás 12,0
4 Létesítmény fenntartás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 24,2
2 Társadalombiztosítási járulék 9,9
3 Dologi kiadások 27,2
2 Felújítás 4,8
15 BM Központi Kórház és Intézményei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 553,8
2 Társadalombiztosítási járulék 228,0
3 Dologi kiadások 633,7
2 Felújítás 45,0
16 Vagyonátadó és Vagyonellenőrző Bizottságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 24,4
2 Társadalombiztosítási járulék 10,5
3 Dologi kiadások 15,1
17 Gazdasági Igazgatóság és háttérintézményei
1 Gazdasági Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Béralap 431,7
2 Társadalombiztosítási járulék 190,5
3 Dologi kiadások 810,3
2 Felújítás 186,3
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 50,0
2 Lakásfenntartó és Kezelő Szervezet
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 71,0
4 BM Művelődési Központ
1 Működési költségvetés
1 Béralap 86,8
2 Társadalombiztosítási járulék 35,5
3 Dologi kiadások 23,2
2 Felújítás 1,8
5 Adatfeldolgozó Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 256,1
2 Társadalombiztosítási járulék 112,8
3 Dologi kiadások 707,3
2 Felújítás 1,5
6 Bűnügyi Szakértői Kutató Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 70,6
2 Társadalombiztosítási járulék 31,1
3 Dologi kiadások 123,4
2 Felújítás 3,8
20 Kormány Kiemelt Objektumok Igazgatósága
1 Működési költségvetés
1 Béralap 144,8
2 Társadalombiztosítási járulék 63,7
3 Dologi kiadások 116,9
2 Felújítás 10,0
22 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 15,0
3 Dologi kiadások 1 241,3
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 319,0
2 Egyéb intézményi beruházások 314,1
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatások 7,0
4 Egyéb intézményi beruházások, lakásépítés 50,0
2 UTE támogatása 140,0
3 BRSE támogatása 5,0
4 Szakszervezetek támogatása 5,0
5 Alapítványok támogatása
1 Nemzeti Panteon Alapítvány
3 Dologi kiadások 68,0
6 Rendkívüli kiadások
1 Országgyűlési képviselő-választás 1 384,0
2 Önkormányzati választások (kisebbségi)
1 Béralap 1,5
2 Társadalombiztosítási járulék 0,7
3 Dologi kiadások 245,8
3 Önkormányzati képviselők választása 800,0
23 Alapok támogatása
1 Menekülteket Támogató Alap 900,0
1–23. cím összesen: 76 684,0
25 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
1 Normatív hozzájárulások
1 Községek általános támogatása 5 840,0
2 Település üzemeltetéshez 40 221,0
3 Gazdasági, társadalmi szempontból elmaradt települések működéséhez
1 683,3
4 Lakásgazdálkodási tevékenységhez 7 104,1
5 Üdülőhelyi feladatokhoz 1 076,0
6 Szociálpolitikai feladatokhoz 32 436,3
7 Gyermek- és ifjúságvédelem feladataihoz 6 174,7
8 Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátáshoz
6 558,7
9 Nappali szociális intézményi ellátáshoz 1 246,7
10 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz 275,2
11 Hajléktalanok átmeneti szállásai 234,6
12 Fogyatékos gyermekek ápoló, gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézményi ellátásához
2 308,9
13 Óvodai ellátáshoz 10 539,1
14 Kiegészítés nemzetiségi és etnikai óvodai ellátáshoz *  187,5
15 Általános iskolai oktatáshoz 40 251,9
16 Alapfokú művészetoktatáshoz 2 432,5
17 Fogyatékos gyermekek oktatásához 2 946,8
18 Gimnáziumi, szakiskolai oktatáshoz 9 764,4
19 Szakközépiskolai oktatáshoz 13 550,3
20 Szakmunkásképzés elméleti oktatásához 7 213,9
21 Szakmunkásképző iskolai tanműhelyi oktatáshoz 2 145,8
22 Nemzetiségi, etnikai vagy kéttannyelvű oktatáshoz 1 697,4
23 Kollégiumi ellátáshoz 5 207,5
24 Sportfeladatokhoz 526,5
25 Helyi közművelődési feladatokhoz 2 632,3
26 Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási és közművelődési feladataihoz
5 159,2
27 Felnőttkorú fogyatékosak ápoló, gondozó otthoni ellátásához
1 413,2
2 Önkormányzati színházak támogatása 2 374,5
3 Címzett és céltámogatások 33 000,0
4 Központosított előirányzatok
1 Közműfejlesztési adókedvezmény megszűnése miatti támogatás
4 000,0
2 Határátkelőhelyek fenntartása és határnyíladék tisztítása 150,0
3 Szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolása
20,0
4 Vállalati szakmunkásképző tanműhelyek átvételéhez egyszeri támogatás
200,0
5 Színházi bemutatók támogatása 240,0
6 Körjegyzők bérének és tb-járulékának támogatása 200,0
7 Környezet és vízbázisok fokozott védelme érdekébeni támogatás
190,0
8 Helykímélő, hamvasztásos temetés támogatása 131,1
9 Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak támogatása
500,0
10 Víz- és csatornaszolgáltatás fogyasztói árkiegészítés megszűnése miatti támogatás
1 500,0
11 Fővárosi tömegközlekedés támogatása 2 000,0
12 Nevelési segély kiegészítés 1 850,0
13 Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 7 250,0
14 Gyermeknevelési támogatás 2 590,0
15 Száz főt meg nem haladó tanulólétszámú általános iskolát fenntartó önkormányzat támogatása
300,0
16 Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatásának kiegészítése
80,0
17 A közalkalmazotti törvény végrehajtásának támogatása 8 500,0
18 A közalkalmazotti törvény végrehajtásával kapcsolatos kamattámogatás
100,0
19 Fővárosi vízcsőhálózat rekonstrukció 800,0
20 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 60,0
5 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása
3 970,0
6 Települések SZJA kiegészítése 6 561,0
8 Bérpolitikai intézkedések
1 1993. évi bérpolitikai intézkedés 9 150,0
2 Köztisztviselők 1994. évi bérpolitikai kerete 1 000,0
3 Minimálbér többlete 134,2
4 Kjt.-vel összefüggő munkahelypótlék emelése 841,1
25. cím összesen: 298 519,7
VIII. fejezet kiadásai összesen: 375 203,7
IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 292,5
2 Társadalombiztosítási járulék 129,5
3 Dologi kiadások 231,8
2 Magyar Honvédség
1 MH Parancsnokság és Katonai Igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 604,1
2 Társadalombiztosítási járulék 706,8
3 Dologi kiadások 1 352,9
2 Szárazföldi és hátországvédelmi csapatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 8 336,7
2 Társadalombiztosítási járulék 3 300,1
3 Dologi kiadások 6 155,5
2 Felújítás 3,0
3 Honi légvédelmi és repülőcsapatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 4 063,7
2 Társadalombiztosítási járulék 1 635,0
3 Dologi kiadások 2 954,4
2 Felújítás 0,8
4 Katonai Biztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 254,0
2 Társadalombiztosítási járulék 110,4
3 Dologi kiadások 73,3
5 Katonai Felderítő Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 090,0
2 Társadalombiztosítási járulék 417,7
3 Dologi kiadások 980,5
2 Felújítás 4,5
6 Központi intézetek ellátó és kiszolgáló szervei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 4 623,1
2 Társadalombiztosítási járulék 2 273,7
3 Dologi kiadások 12 762,8
2 Felújítás 1 449,4
3 MH Gyermekintézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 115,4
2 Társadalombiztosítási járulék 52,1
3 Dologi kiadások 68,8
4 MH Katonai tanintézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2 145,8
2 Társadalombiztosítási járulék 852,9
3 Dologi kiadások 1 235,2
2 Felújítás 0,6
5 MH Katonai Ügyészségek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 107,2
2 Társadalombiztosítási járulék 46,8
3 Dologi kiadások 19,2
6 MH Kulturális intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 230,1
2 Társadalombiztosítási járulék 113,8
3 Dologi kiadások 228,6
7 MH sportlétesítmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 22,9
2 Társadalombiztosítási járulék 10,1
3 Dologi kiadások 63,6
8 MH Egészségügyi intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 252,1
2 Társadalombiztosítási járulék 558,5
3 Dologi kiadások 986,8
9 MH Üdülők, vendégházak
1 Működési költségvetés
1 Béralap 168,1
2 Társadalombiztosítási járulék 76,2
3 Dologi kiadások 248,7
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 823,6
2 Egyéb intézményi beruházások 30,0
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 370,0
4 Egyéb intézményi beruházások, lakásépítés 683,4
4 Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások
1 MH Központi Katonai Kórház 500,0
2 Ágazati és célfeladatok
2 Honvéd Sportegyesületek támogatása 150,6
4 Szakszervezetek támogatása 4,5
5 Honvéd Művelődési Egyesületek támogatása 6,3
6 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz
2 000,0
11 MH Hadtörténeti Intézet és Múzeum
1 Működési költségvetés
1 Béralap 85,2
2 Társadalombiztosítási járulék 27,1
3 Dologi kiadások 50,0
IX. fejezet kiadásai összesen: 68 140,4
X. NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK MINISZTÉRIUMA
1 Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma igazgatása
1 NGKM Központi igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 324,9
2 Társadalombiztosítási járulék 143,0
3 Dologi kiadások 645,7
2 Felújítás 8,0
2 NGKM Jóléti intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 14,0
2 Társadalombiztosítási járulék 6,1
3 Dologi kiadások 11,5
2 MTK–VM Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény
1 Működési költségvetés
1 Béralap 14,6
2 Társadalombiztosítási járulék 6,4
3 Dologi kiadások 63,5
2 Felújítás 5,0
3 Külkereskedelmi Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Béralap 212,0
2 Társadalombiztosítási járulék 93,0
3 Dologi kiadások 1 753,8
2 Felújítás 10,0
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 32,2
6 Alapok támogatása
1 Kereskedelemfejlesztési Alap 1 708,0
2 Befektetésösztönzési Alap 300,0
X. fejezet kiadásai összesen: 5 351,7
XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM
1 Népjóléti Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 266,5
2 Társadalombiztosítási járulék 114,6
3 Dologi kiadások 377,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 25,0
2 Állami Népegészségügyi Szolgálat Intézetei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2 537,6
2 Társadalombiztosítási járulék 1 104,0
3 Dologi kiadások 1 464,9
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 66,0
3 Orvosegyetemek, egészségügyi főiskolák és szakoktatási intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 6 823,3
2 Társadalombiztosítási járulék 2 937,9
3 Dologi kiadások 8 818,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 1 240,1
4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 3 105,1
2 Társadalombiztosítási járulék 1 348,4
3 Dologi kiadások 4 363,7
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 177,0
5 Állami szociális intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 169,4 * 
2 Társadalombiztosítási járulék 74,4
3 Dologi kiadások 102,6
6 Országos Mentőszolgálat
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 646,5
2 Társadalombiztosítási járulék 716,3
3 Dologi kiadások 1 117,3
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 634,0
4 Mentőgépkocsik cseréje 800,0
7 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 349,3
2 Társadalombiztosítási járulék 152,5
3 Dologi kiadások 223,5
9 Népjóléti Minisztérium Üdülője
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2,4
2 Társadalombiztosítási járulék 1,0
3 Dologi kiadások 5,6
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felújítás 1 600,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 1 862,0
2 Egyéb intézményi beruházások 38,0
2 Ágazati szakmai célkeretek előirányzatai
5 Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása
1 Béralap 14,0
2 Társadalombiztosítási járulék 6,0
3 Dologi kiadások 150,0
11 Családvédelmi hálózat kialakításának indítása
1 Béralap 20,0
2 Társadalombiztosítási járulék 9,0
3 Dologi kiadások 11,0
14 Teljesítmény finanszírozás normatív követelményrendszere
3 Dologi kiadások 50,0
15 Társadalmi szervezetek támogatása
3 Dologi kiadások 20,0
22 Ifjúság és szabadidő sport
3 Dologi kiadások 300,0
23 Kórházi ellátást kiváltó vagy rövidítő lézerterápiás, laparaszkópiás és endoszkópos műtéti eljárások és ápolást segítő berendezések
3 Dologi kiadások 80,0
24 Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása
3 Dologi kiadások 20,0
25 Alkalmazott klinikai kutatás támogatása, szerv- és szövettranszplantáció
3 Dologi kiadások 50,0
26 Háziorvosképzés
1 Béralap 22,0
2 Társadalombiztosítási járulék 9,0
3 Dologi kiadások 38,0
27 Kórházkiegyenlítő programok
1 Béralap 60,0
2 Társadalombiztosítási járulék 26,0
3 Dologi kiadások 423,8
28 Ápolásfejlesztési programok
1 Béralap 15,0
2 Társadalombiztosítási járulék 6,0
3 Dologi kiadások 79,0
29 Egészségfejlesztési célok
3 Dologi kiadások 509,6
30 Hajléktalanok ellátása
3 Dologi kiadások 118,0
33 Szociális képzés, kutatás
3 Dologi kiadások 10,0
34 Térségi válságkezelő programok
3 Dologi kiadások 371,0
37 Jóléti Szolgálat Alapítvány
3 Dologi kiadások 50,0
38 Gyorssegély Alapítvány
3 Dologi kiadások 50,0
39 Hajléktalanokért Alapítvány
3 Dologi kiadások 10,0
40 Mocsáry Lajos Alapítvány
3 Dologi kiadások 30,0
41 ADDETUR Alapítvány
3 Dologi kiadások 15,0
42 Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány
3 Dologi kiadások 120,0
43 Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
3 Dologi kiadások 760,6
47 Szociális alapellátás feltételeinek megteremtése
3 Dologi kiadások 333,5
49 Intézeti ápolást elősegítő betegmozgató készülékek
3 Dologi kiadások 15,0
50 Magyar PET Alapítvány támogatása
3 Dologi kiadások 10,0
52 Inkubátorok cseréje 100,0
53 Egészségügyi műszer csere 400,0
54 Szívsebészet fejlesztése 105,0
3 Nemzetközi megállapodások végrehajtása
2 Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség 192,4
3 Nemzetközi Családév 70,0
4 Kárpátaljai vízkárosultak segélye
3 Dologi kiadások 20,0
4 Kiemelt oktatásszakmai program
1 Béralap 11,0
2 Társadalombiztosítási járulék 5,0
3 Dologi kiadások 59,0
5 Felsőoktatási intézetek hallgatóinak pénzbeli juttatásai
3 Dologi kiadások 25,0
7 Mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása 3 980,0
8 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása
1 Ápoló, gondozó és rehabilitációs intézményi ellátás 823,0
2 Nappali szociális intézményi ellátás 29,0
3 Fogyatékos gyermekek ápoló, gondozó otthoni és gyógyp.-i int. ellátása
263,0
4 Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti neveltek ellátása
5,0
5 35 évesnél fiatalabb kábítószeresekkel foglalkozó terápiás intézeti ellátás
60,0
6 Hajléktalanok átmeneti szállásai 141,0
9 Nem normatív humán szolgáltatás
1 Nem normatív humán szolgáltatás 40,0
11 A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés
1 A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások
1 Családi pótlék és várandóssági pótlék
1 Családi pótlék 104 000,0
2 Várandósági pótlék 2 900,0
3 Családi pótlék egyszeri kiegészítése 7 000,0
3 A folyósított ellátások után elszámolt költségtérítés 825,3 * 
5 A társadalombiztosítás profiltisztítása során átvállalt ellátások 23 750,0
6 Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések 6 630,0
7 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése
2 800,0
8 A társadalombiztosítás további profiltisztítása során átvállalt ellátások
1 Házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék 5 400,0
2 Megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadéka
17 950,0
3 Cukorbetegek támogatása 50,0
4 Gyermekgondozási díj 21 000,0
9 Gyermekes családok egyszeri támogatása 58,3
10 Egyszeri kiegészítő szociális támogatás 17,7
11 Az egészségügy területén 1994. évben végrehajtott bérintézkedés forrásainak kiegészítése
5 400,0
12 A nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülők egyszeri kiegészítése
1 400,0
2 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosításhoz
1 Hozzájárulás a nem biztosítottak egészségügyi kiadásaihoz 7 000,0
12 Alapok támogatása
1 Rehabilitációs Alap 100,0
XI. fejezet kiadásai összesen: 260 685,1
XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 187,2
2 Társadalombiztosítási járulék 82,7
3 Dologi kiadások 134,9
2 Felújítás 5,8
2 Bíróságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 5 176,4
2 Társadalombiztosítási járulék 2 331,2
3 Dologi kiadások 2 004,9
3 Szakértői Intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 114,5
2 Társadalombiztosítási járulék 51,7
3 Dologi kiadások 60,2
4 IM Büntetés-végrehajtás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2 853,3
2 Társadalombiztosítási járulék 1 266,7
3 Dologi kiadások 4 160,0
2 Felújítás 277,3
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 130,0
2 Egyéb intézményi beruházások 140,0
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 90,8
2 Felújítás 291,3
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 137,5
2 Ágazati célfeladatok
1 Gyermek-tartásdíjak állami megelőlegezése 140,0
2 Jogtörténeti kutatások
1 Béralap 5,0
2 Társadalombiztosítási járulék 2,2
3 Dologi kiadások 2,8
XII. fejezet kiadásai összesen: 19 646,4
XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 198,2
2 Társadalombiztosítási járulék 86,8
3 Dologi kiadások 200,4
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 15,0
2 Közlekedési Felügyeletek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 314,0
2 Társadalombiztosítási járulék 596,4
3 Dologi kiadások 2 021,6
2 Felújítás 46,3
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 44,0
3 Hírközlési Intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 396,3
2 Társadalombiztosítási járulék 184,3
3 Dologi kiadások 842,4
2 Felújítás 22,0
4 Közúti és Autópálya Igazgatóságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2 489,2
2 Társadalombiztosítási járulék 1 095,2
3 Dologi kiadások 25 563,7
2 Felújítás 4 320,0
5 Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 614,0
2 Társadalombiztosítási járulék 772,0
3 Dologi kiadások 2 603,2
2 Felújítás 370,8
7 Vízügyi és árvízvédelmi intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 3 069,5
2 Társadalombiztosítási járulék 1 360,1
3 Dologi kiadások 4 966,0
2 Felújítás 81,9
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 131,0
9 MÁV egészségügyi szolgáltatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 51,5
2 Társadalombiztosítási járulék 22,0
3 Dologi kiadások 49,0
10 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 022,6
2 Társadalombiztosítási járulék 451,4
3 Dologi kiadások 874,5
11 Közlekedési Múzeum
1 Működési költségvetés
1 Béralap 47,3
2 Társadalombiztosítási járulék 20,9
3 Dologi kiadások 26,9
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 20,0
13 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felújítás 49,7
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok 300,0
3 Vízrajzi feladatok 35,0
5 Kormányzati beruházások, célprogramok
1 Postai épületrekonstrukció 575,0
2 Kiemelt városok szennyvízkezelése 900,0
3 Vízkárelhárítás 1 400,0
4 Regionális víziközmű-hálózat 835,0
5 Vízminőségvédelem 460,0
6 Légi közlekedés 450,0
7 Kombinált fuvarozás 300,0
8 Vasúthálózat fejlesztése 5 500,0
10 VOLÁN autóbusz rekonstrukció 1 000,0
11 Nagymaros–visegrádi térség komplex tájrehabilitációja 2 000,0
12 Kiemelt infrastruktúra-fejlesztés 3 750,0
14 A vízpótlással kapcsolatos monitoring rendszer 34,0
15 Hullámtéri ágvéglezárások 34,0
16 Dízelszivattyú telepítése 81,0
17 Elektroszivattyú-telepítés előkészítő munkálatai 19,5
18 Mosoni-Duna 40 cm3/s vízmennyiség biztosítása esetén szükséges beavatkozások
16,7
19 Vasútegészségügy 200,0
6 A vízpótlással kapcsolatos monitoring rendszer működtetése 21,0
7 A hullámtéri ágvéglezárással kapcsolatos fenntartási feladatok 40,0
8 Dízelszivattyú üzemeltetése 268,8
9 Vízügyi igazgatási szervezet központi és területi szerveinek átalakítása
350,0
10 1992. évi kísérleti tv-adások költségtérítése 40,0
11 Kárpátaljai árvízvédelmi létesítmények helyreállítása 10,0
12 Gravitációs vízpótlásra tanulmány készítése 10,0
3 Fejezeti tartalék 287,8
14 Alapok támogatása
1 Útalap támogatása 5 700,0
XIII. fejezet kiadásai összesen: 81 657,9
XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1 Külügyminisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 358,0
2 Társadalombiztosítási járulék 157,5
3 Dologi kiadások 123,8
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházás 300,0
2 Külképviseletek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2 410,0
2 Társadalombiztosítási járulék 290,8
3 Dologi kiadások 3 768,5
2 Felújítás 200,0
4 KüM Jóléti intézményei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 11,5
2 Társadalombiztosítási járulék 5,0
3 Dologi kiadások 13,0
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felújítás 7,5
2 Ágazati célfeladatok
1 Állami Protokoll kiadásai 98,0
2 Nemzetközi tagdíjak 780,0
4 Külföldi tájékoztatás 52,8
6 Turistakölcsönök 6,1
7 Magyar–Amerikai Közös Alapítvány 87,7
8 Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet utótalálkozó 300,0
XIV. fejezet kiadásai összesen: 8 970,2
XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
1 FM központi igazgatási kiadások
1 Működési költségvetés
1 Béralap 382,2
2 Társadalombiztosítási járulék 170,6
3 Dologi kiadások 245,5
2 Felújítás 20,7
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 71,5
2 Jóléti intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 22,5
2 Társadalombiztosítási járulék 10,0
3 Dologi kiadások 14,3
2 Felújítás 46,0
2 Szakigazgatási intézmények
1 Költségvetési Iroda
1 Működési költségvetés
1 Béralap 31,1
2 Társadalombiztosítási járulék 13,8
3 Dologi kiadások 99,7
2 Állategészségügyi, élelmiszerellenőrzési szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 403,2
2 Társadalombiztosítási járulék 627,9
3 Dologi kiadások 1 260,1
2 Felújítás 32,2
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 10,0
3 Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 493,4
2 Társadalombiztosítási járulék 206,5
3 Dologi kiadások 972,0
2 Felújítás 23,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 10,0
4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 196,9
2 Társadalombiztosítási járulék 86,7
3 Dologi kiadások 407,9
2 Felújítás 4,6
5 Erdészeti szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 227,5
2 Társadalombiztosítási járulék 99,4
3 Dologi kiadások 252,4
2 Felújítás 13,8
3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 987,5
2 Társadalombiztosítási járulék 870,0
3 Dologi kiadások 2 193,1
2 Felújítás 64,4
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 20,0
4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 313,6
2 Társadalombiztosítási járulék 137,6
3 Dologi kiadások 544,8
2 Felújítás 13,8
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 251,4
2 Társadalombiztosítási járulék 111,1
3 Dologi kiadások 218,3
2 Felújítás 91,8
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 80,0
8 Agrár felsőoktatás
1 Egyetemek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2 237,2
2 Társadalombiztosítási járulék 945,9
3 Dologi kiadások 2 484,3
2 Felújítás 229,9
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 75,5
2 Gyakorlóiskolák
1 Működési költségvetés
1 Béralap 123,0
2 Társadalombiztosítási járulék 54,0
3 Dologi kiadások 137,0
2 Felújítás 27,6
3 Egyetemi kutatás intézményei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 364,0
2 Társadalombiztosítási járulék 157,8
3 Dologi kiadások 459,5
2 Felújítás 23,0
4 Tangazdaságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 115,3
2 Társadalombiztosítási járulék 49,8
3 Dologi kiadások 424,8
9 Közművelődési intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 63,8
2 Társadalombiztosítási járulék 26,1
3 Dologi kiadások 55,9
2 Felújítás 13,8
10 Agrárkutató intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 685,9
2 Társadalombiztosítási járulék 296,6
3 Dologi kiadások 849,2
2 Felújítás 73,6
11 FM kiemelt sportlétesítmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 38,9
2 Társadalombiztosítási járulék 17,2
3 Dologi kiadások 163,7
2 Felújítás 32,2
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 23,0
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 50,0
2 Társadalombiztosítási járulék 22,0
3 Dologi kiadások 246,1
2 Felújítás 91,9
2 Ágazati és célfeladatok
1 Polgári védelmi feladatokra 15,0
2 Kutatási feladatok támogatása 135,0
3 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
2 Erdőszerkezet átalakítás, fásítás 572,0
3 Agrárinfrastrukturális célprogram 650,0
4 Állami tartalékgazdálkodás 43,0
5 Földhivatalok alapfeladataira 145,0
3 Fejezeti tartalék 90,0
13 Alapok támogatása
1 Országos Erdészeti Alap 200,0
2 Mezőgazdasági Fejlesztési Alap 4 000,0
XV. fejezet kiadásai összesen: 30 861,3
XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Munkaügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 165,5
2 Társadalombiztosítási járulék 71,6
3 Dologi kiadások 272,1
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 20,0
2 Érdekegyeztető Tanács titkársága
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2,6
2 Társadalombiztosítási járulék 1,1
3 Dologi kiadások 3,6
3 Nemzeti Szakképzési Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 48,1
2 Társadalombiztosítási járulék 20,5
3 Dologi kiadások 25,6
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 37,0
5 Munkaügyi Kutatóintézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 22,0
2 Társadalombiztosítási járulék 8,1
3 Dologi kiadások 2,3
6 Regionális átképző központok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 307,9
2 Társadalombiztosítási járulék 135,5
3 Dologi kiadások 475,1
2 Felújítás 470,0
9 Munkaügyi Minisztérium Hivatali Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Béralap 4,0
2 Társadalombiztosítási járulék 1,8
3 Dologi kiadások 5,3
2 Felújítás 2,0
10 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség
1 Működési költségvetés
1 Béralap 219,6
2 Társadalombiztosítási járulék 96,7
3 Dologi kiadások 115,1
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 68,5
11 Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 12,2
2 Társadalombiztosítási járulék 3,4
3 Dologi kiadások 4,7
12 Országos Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 38,0
2 Társadalombiztosítási járulék 16,7
3 Dologi kiadások 37,5
2 Felújítás 3,3
13 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 83,7
2 Társadalombiztosítási járulék 41,8
3 Dologi kiadások 557,5
2 Új belépő átképző központok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 24,0
2 Társadalombiztosítási járulék 10,6
3 Dologi kiadások 5,4
14 Alapok támogatása
1 Foglalkoztatási Alap 2 500,0
2 Szolidaritási Alap
2 Költségvetésből finanszírozott SzA járulék 12 000,0
XVI. fejezet kiadásai összesen: 17 940,4
XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1 Pénzügyminisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 681,9
2 Társadalombiztosítási járulék 194,5
3 Dologi kiadások 483,4
2 Állami Biztosítás, Értékpapír és Szerencsejáték Felügyelet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 199,0
2 Társadalombiztosítási járulék 91,1
3 Dologi kiadások 697,9
4 „Lánchíd” Irodaház
1 Működési költségvetés
1 Béralap 43,3
2 Társadalombiztosítási járulék 18,7
3 Dologi kiadások 162,6
5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 5 183,0
2 Társadalombiztosítási járulék 2 274,0
3 Dologi kiadások 2 279,0
6 Vám- és Pénzügyőrség
1 Működési költségvetés
1 Béralap 3 097,3
2 Társadalombiztosítási járulék 1 362,9
3 Dologi kiadások 3 593,1
2 Felújítás 100,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 1 173,0
2 Egyéb intézményi beruházások 553,0
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 15,0
4 Egyéb intézményi beruházások, lakásépítés 50,0
9 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 21,8
2 Társadalombiztosítási járulék 9,6
3 Dologi kiadások 26,6
2 Felújítás 2,0
12 Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
1 Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 560,9
2 Társadalombiztosítási járulék 254,7
3 Dologi kiadások 134,6
2 Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 639,9
2 Felújítás 85,0
13 PM Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 53,3
2 Társadalombiztosítási járulék 23,4
3 Dologi kiadások 35,9
14 Országos Játék Alap Kezelő Szervezet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 21,6
2 Társadalombiztosítási járulék 9,6
3 Dologi kiadások 26,2
15 Kisvállalkozói Garancia Alap Kezelő Szervezet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 7,9
2 Társadalombiztosítási járulék 3,5
3 Dologi kiadások 6,4
16 Központi Számvevőségi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 59,0
2 Társadalombiztosítási járulék 26,0
3 Dologi kiadások 60,0
17 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 17,5
2 Társadalombiztosítási járulék 7,7
2 Felújítás 87,6
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 140,0
2 Ágazati és célfeladatok
4 Országmozgósítás gazdasági felkészítésének központi kiadásai 340,0
5 Világbanki Program, Programiroda 490,0
7 Államháztartással összefüggő rendszerfejlesztési munkára 480,0
3 Fejezeti tartalék 22,3
18 Vállalkozások folyó támogatása
1 Normatív támogatások
1 Termelési árkiegészítés és dotáció 4 900,0
2 Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás 34 600,0
2 Egyedi támogatások
1 Termelési árkiegészítés és dotáció 14 780,0
2 Reorganizációs program 5 000,0
3 Agrárpiaci támogatás 7 000,0
4 Egyéb vállalati támogatások 1 677,6
5 Agrár termelés támogatása 11 000,0
19 Fogyasztói árkiegészítés 27 000,0
20 Vállalkozások felhalmozási támogatása
1 Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások
1 Lágymányosi Duna-híd 5 100,0
2 Hungária krt. rekonstrukciója, 1-es villamos pályájának meghosszabbítása
300,0
2 Kormányzati beruházások, beruházási célprogramok
2 Mező- és erdőgazdasági infrastrukturális beruházások és egyéb determ.
1 947,9
9 Kormányzati beruházások évközi rendkívüli célfeladatai 270,0
21 Magánerős lakásépítés támogatása 27 500,0
22 Alapok támogatása
5 Gépjármű Felelősségbiztosítási és Kárrendezési Alap 1 900,0
23 Egyéb költségvetési kiadások
1 Vegyes kiadások 3 800,0
24 Garanciabeváltás 12 000,0
XVII. fejezet kiadásai összesen: 184 680,9
XVIII. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM
1 Művelődési és Közoktatási Minisztérium
1 Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 333,0
2 Társadalombiztosítási járulék 142,4
3 Dologi kiadások 223,6
2 Felújítás 38,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 25,0
2 Magyar UNESCO Bizottság Titkársága
1 Működési költségvetés
1 Béralap 3,9
2 Társadalombiztosítási járulék 1,7
3 Dologi kiadások 9,1
2 Tudományegyetemek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 3 321,6
2 Társadalombiztosítási járulék 1 389,9
3 Dologi kiadások 4 451,6
2 Felújítás 635,2
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 543,2
3 Műszaki egyetemek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2 787,5
2 Társadalombiztosítási járulék 1 024,3
3 Dologi kiadások 2 782,0
2 Felújítás 273,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 8,1
4 Művészeti és testnevelési főiskolák
1 Működési költségvetés
1 Béralap 742,1
2 Társadalombiztosítási járulék 320,9
3 Dologi kiadások 544,1
2 Felújítás 65,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 86,0
5 Pedagógusképző Főiskolák
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 807,4
2 Társadalombiztosítási járulék 771,5
3 Dologi kiadások 2 074,0
2 Felújítás 221,3
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézmény beruházások 230,0
2 Egyéb intézményi beruházások 27,0
6 Műszaki és gazdasági főiskolák
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 647,5
2 Társadalombiztosítási járulék 674,9
3 Dologi kiadások 1 843,4
2 Felújítás 158,3
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 653,1
7 Továbbképző intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 168,0
2 Társadalombiztosítási járulék 61,2
3 Dologi kiadások 77,3
2 Felújítás 15,5
8 Egyéb oktatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 305,7
2 Társadalombiztosítási járulék 128,5
3 Dologi kiadások 419,5
2 Felújítás 48,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 3,6
9 Országos könyvtárak
1 Működési költségvetés
1 Béralap 306,0
2 Társadalombiztosítási járulék 133,5
3 Dologi kiadások 224,8
2 Felújítás 24,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 14,2
10 Országos levéltárak
1 Működési költségvetés
1 Béralap 90,0
2 Társadalombiztosítási járulék 39,6
3 Dologi kiadások 89,1
2 Felújítás 17,6
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 300,0
11 Országos múzeumok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 526,4
2 Társadalombiztosítási járulék 229,8
3 Dologi kiadások 531,5
2 Felújítás 343,7
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 57,4
2 Egyéb intézményi beruházások 42,0
12 Magyar Nemzeti Színház
1 Működési költségvetés
1 Béralap 183,1
2 Társadalombiztosítási járulék 79,8
3 Dologi kiadások 130,7
2 Felújítás 30,0
13 Magyar Állami Operaház
1 Működési költségvetés
1 Béralap 656,6
2 Társadalombiztosítási járulék 282,2
3 Dologi kiadások 352,7
2 Felújítás 30,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 47,0
14 Egyéb művészeti és közművelődési intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 562,9
2 Társadalombiztosítási járulék 226,3
3 Dologi kiadások 536,6
2 Felújítás 515,3 * 
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 24,0
15 Szerzői Jogvédő Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 104,6
2 Társadalombiztosítási járulék 36,9
3 Dologi kiadások 133,1
17 Nemzetközi kapcsolatok és intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 79,5
2 Társadalombiztosítási járulék 26,6
3 Dologi kiadások 916,8
2 Felújítás 13,7
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 6,2
18 Kutatóintézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 76,8
2 Társadalombiztosítási járulék 26,3
3 Dologi kiadások 62,0
2 Felújítás 0,5
19 Jóléti és szociális intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 68,7
2 Társadalombiztosítási járulék 29,9
3 Dologi kiadások 143,9
20 Regionális oktatási központok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 99,3
2 Társadalombiztosítási járulék 43,7
3 Dologi kiadások 98,7
21 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 12,4
2 Társadalombiztosítási járulék 5,5
2 Felújítás 205,4
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 477,6
3 Címzett támogatások
1 Békehadtest
1 Béralap 7,9
2 Társadalombiztosítási járulék 3,5
2 Közoktatás fejlesztési szakmai program
1 Béralap 66,5
2 Társadalombiztosítási járulék 29,1
3 Dologi kiadások 121,2
3 Pedagógus szakma megújítása program
1 Béralap 25,0
2 Társadalombiztosítási járulék 11,0
3 Dologi kiadások 46,0
4 Pedagógusok intenzív továbbképzése
1 Béralap 17,4
2 Társadalombiztosítási járulék 7,5
3 Dologi kiadások 19,4
5 Közoktatási kutatások
1 Béralap 9,8
2 Társadalombiztosítási járulék 4,1
9 Műalkotások vásárlása
3 Dologi kiadások 6,7
11 Beruházásból belépő létesítmények
1 Béralap 48,4
2 Társadalombiztosítási járulék 24,0
3 Dologi kiadások 115,8
12 Hallgatói létszám képzési többlete (ágazati)
1 Béralap 97,4
2 Társadalombiztosítási járulék 44,8
3 Dologi kiadások 915,2
14 Tankönyvkiadás támogatása
1 Béralap 55,0
2 Társadalombiztosítási járulék 24,2
3 Dologi kiadások 2 233,1
15 Tanárok nyelvi átképzése
1 Béralap 150,0
2 Társadalombiztosítási járulék 65,1
3 Dologi kiadások 207,4
17 Határon túli könyvkiadás támogatása
3 Dologi kiadások 71,6
20 Kárpótlási feladatok végrehajtása
1 Béralap 12,0
2 Társadalombiztosítási járulék 5,2
3 Dologi kiadások 10,5
22 Szomszédos országok diákjai (ágazati)
3 Dologi kiadások 167,0
23 Történelmi dokumentumfilmek készítésére
3 Dologi kiadások 220,0
24 Doktorandusz képzés (ágazati)
1 Béralap 235,3 * 
2 Társadalombiztosítási járulék 123,9
3 Dologi kiadások 109,8
25 Határon túli magyar pedagógusok továbbképzése
1 Béralap 33,3
2 Társadalombiztosítási járulék 14,7
3 Dologi kiadások 37,0
26 Magyarországi nemzetiségi, etnikai kisebbségi feladatok
1 Béralap 46,7
2 Társadalombiztosítási járulék 20,8
3 Dologi kiadások 84,6
27 Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi anyanyelvű irodalmi művek támogatása
3 Dologi kiadások 10,0
28 Felsőoktatás oktatói bérkorrekció (ágazati)
1 Béralap 2 780,0
2 Társadalombiztosítási járulék 1 220,0
29 Felzárkózás az európai felsőoktatáshoz, világbanki program
1 Béralap 15,0
2 Társadalombiztosítási járulék 6,6
3 Dologi kiadások 301,7
33 Határon túli magyarok kulturális támogatása
1 Béralap 4,2
2 Társadalombiztosítási járulék 1,8
3 Dologi kiadások 6,0
34 Tanköteles menekültek oktatása
1 Béralap 2,7
2 Társadalombiztosítási járulék 1,2
3 Dologi kiadások 1,1
35 Napjaink történelmének dokumentálására, filmkészítés
3 Dologi kiadások 30,0
36 Kulturális produkciók támogatása
1 Béralap 32,0
2 Társadalombiztosítási járulék 14,0
3 Dologi kiadások 54,0
37 Országos Köznevelési Tanács
1 Béralap 24,3
2 Társadalombiztosítási járulék 10,7
3 Dologi kiadások 5,0
38 Közoktatáspolitikai Tanács
3 Dologi kiadások 10,0
4 Normatív finanszírozás
1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai
3 Dologi kiadások 792,1
2 Hitoktatók díjazása
1 Béralap 512,5
2 Társadalombiztosítási járulék 225,4
3 Dologi kiadások 16,0
3 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása
3 Dologi kiadások 3 598,1
5 Feladatfinanszírozás
1 Szociális szakemberképzés
1 Béralap 4,5
2 Társadalombiztosítási járulék 2,0
2 Demonstrátori díjak
3 Dologi kiadások 12,0
3 Felsőoktatási kulturális rendezvények támogatása
1 Béralap 1,0
2 Társadalombiztosítási járulék 0,4
3 Dologi kiadások 3,5
4 Kollégiumi berendezések cseréje és pótlása
3 Dologi kiadások 14,8
5 Egyéb oktatási célfeladatok
1 Béralap 2,1
2 Társadalombiztosítási járulék 5,2
3 Dologi kiadások 33,6
6 Művészeti ösztöndíjak
3 Dologi kiadások 27,3
7 Külföldi támogatásokhoz való hozzájárulás
3 Dologi kiadások 26,7
8 Vagyon-, munka- és tűzvédelem
1 Béralap 4,0
2 Társadalombiztosítási járulék 1,7
3 Dologi kiadások 4,2
9 Energiaracionalizálás többletei
3 Dologi kiadások 9,2
10 Igazgatási beruházások
3 Dologi kiadások 15,7
11 Polgári védelem
3 Dologi kiadások 3,9
12 Euréka Koordinációs Iroda
3 Dologi kiadások 3,5
13 Fogyatékosok korai fejlesztése
1 Béralap 10,0
2 Társadalombiztosítási járulék 4,4
3 Dologi kiadások 24,4
14 Oktatási lapok támogatása
1 Béralap 1,0
2 Társadalombiztosítási járulék 0,4
3 Dologi kiadások 28,1
15 Magyar–Holland Oktatásközvetítő Iroda
3 Dologi kiadások 2,0
16 Felsőoktatási kutatások
1 Béralap 83,3
2 Társadalombiztosítási járulék 36,7
3 Dologi kiadások 100,0
17 Felsőoktatási speciális programok
1 Béralap 25,0
2 Társadalombiztosítási járulék 11,0
3 Dologi kiadások 269,6
18 Múzeumok kulturális és műkincs vagyonvédelmi feladatai
3 Dologi kiadások 94,0
20 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola
1 Béralap 119,0
2 Társadalombiztosítási járulék 50,5
3 Dologi kiadások 89,4
22 Honfoglalás 1100 éves ünnepségekre
1 Béralap 6,6
2 Társadalombiztosítási járulék 2,9
3 Dologi kiadások 100,0
23 Közgyűjtemények technikai fejlesztése
3 Dologi kiadások 45,0
24 Magyar Állami Ösztöndíj
3 Dologi kiadások 100,0
25 Felsőoktatási és Tudományos Tanács
1 Béralap 10,0
2 Társadalombiztosítási járulék 4,4
3 Dologi kiadások 10,6
26 Országos Akkreditációs Bizottság
1 Béralap 10,0
2 Társadalombiztosítási járulék 4,4
3 Dologi kiadások 10,6
6 Társadalmi szervezetek támogatása
1 Oktatási, közművelődési és művészeti szövetségek, társaságok és egyesületek
3 Dologi kiadások 85,7
2 TIT intézmények támogatása
3 Dologi kiadások 60,0
7 Egyházak támogatása
4 Egyházi közgyűjtemények támogatása
3 Dologi kiadások 165,5
6 Egyházi alapintézmények működése, felújítása, beruházás, fejlesztés
3 Dologi kiadások 2 050,0
7 Pannonhalma rekonstrukciója
3 Dologi kiadások 100,0
8 Dohány utcai Zsinagóga rekonstrukciója
3 Dologi kiadások 200,0
9 Bazilika rekonstrukciója
3 Dologi kiadások 70,0
10 Baár-Madas Református Gimnázium rekonstrukciója
3 Dologi kiadások 50,0
11 Debreceni Református Kollégium rekonstrukciója
3 Dologi kiadások 100,0
13 Egyházi oktatási intézmények felújítása és karbantartása
3 Dologi kiadások 440,0
14 Új kiemelt rekonstrukció
3 Dologi kiadások 185,0
15 Egyházi oktatási intézmények támogatása
3 Dologi kiadások 820,0
16 Pázmány Péter Egyetem rekonstrukció megindítása
3 Dologi kiadások 260,0
8 Alapítványok támogatása
2 Osztrák–Magyar Tudományos és Kooperációs Alapítvány
3 Dologi kiadások 12,0
3 Feszty-körkép Alapítvány
3 Dologi kiadások 46,2
5 Alternatív Közgazdasági Gimnázium
3 Dologi kiadások 5,5
6 Mozgókép Alapítvány
3 Dologi kiadások 665,0
7 Magyar Könyv Alapítvány
3 Dologi kiadások 92,0
8 Magyar Alkotóművészeti Alapítvány
3 Dologi kiadások 249,0
9 Pető Alapítvány
3 Dologi kiadások 275,4
10 Autizmus Alapítvány
3 Dologi kiadások 5,0
11 Német Iskola Alapítvány
3 Dologi kiadások 1,0
12 Gandhi Alapítvány
3 Dologi kiadások 68,0
15 Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány
3 Dologi kiadások 373,2
16 Dominus Vobiscum Alapítvány
3 Dologi kiadások 20,0
22 Alapok támogatása
1 Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap 800,0
2 Nemzeti Kulturális Alap 65,7
23 Művészeti Akadémiák
3 Dologi kiadások 20,0
XVIII. fejezet kiadásai összesen: 64 316,9
XIX. IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM
1 Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 378,4
2 Társadalombiztosítási járulék 166,5
3 Dologi kiadások 283,6
2 Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ
1 Működési költségvetés
1 Béralap 7,1
2 Társadalombiztosítási járulék 3,1
3 Dologi kiadások 20,0
3 Tartalékgazdálkodási Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Béralap 216,7
2 Társadalombiztosítási járulék 124,8
3 Dologi kiadások 8 794,7
2 Felújítás 90,0
4 Országos Kisvállalkozás-fejlesztési Iroda
1 Működési költségvetés
1 Béralap 23,4
2 Társadalombiztosítási járulék 10,3
3 Dologi kiadások 22,0
5 Minőségellenőrző intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 223,9
2 Társadalombiztosítási járulék 101,1
3 Dologi kiadások 227,8
2 Felújítás 4,3
6 Állami Energetikai és Energiabiztonság-technikai Felügyelet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 268,1
2 Társadalombiztosítási járulék 118,0
3 Dologi kiadások 190,1
8 Idegenforgalmi intézőbizottságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 16,1
2 Társadalombiztosítási járulék 7,1
3 Dologi kiadások 48,4
9 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
1 Működési költségvetés
1 Béralap 10,5
2 Társadalombiztosítási járulék 4,6
3 Dologi kiadások 9,3
13 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1 Működési költségvetés
1 Béralap 3,7
2 Társadalombiztosítási járulék 1,5
3 Dologi kiadások 1,6
16 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
1 Működési költségvetés
1 Béralap 180,4
2 Társadalombiztosítási járulék 78,8
3 Dologi kiadások 115,8
2 Felújítás 0,8
21 IKM Gyermekjóléti intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 7,9
2 Társadalombiztosítási járulék 3,5
3 Dologi kiadások 6,6
22 IKM üdülők
1 Működési költségvetés
1 Béralap 11,7
2 Társadalombiztosítási járulék 5,0
3 Dologi kiadások 17,1
23 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Felújítás 15,3
2 Ágazati és célfeladatok
1 Alapítványok támogatása
1 Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány 12,0
3 Aknászképzés támogatása
3 Dologi kiadások 32,6
24 Alapok támogatása
1 Idegenforgalmi Alap 200,0
25 Magyar Geológiai Szolgálat
Működési költségvetés
1 Béralap 173,6
2 Társadalombiztosítási járulék 76,4
3 Dologi kiadások 155,0
26 Magyar Bányászati Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 86,8
2 Társadalombiztosítási járulék 38,7
3 Dologi kiadások 97,5
27 Magyar Energia Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 25,8
2 Társadalombiztosítási járulék 11,4
3 Dologi kiadások 14,6
XIX. fejezet kiadásai összesen: 12 744,0
XX. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 226,1
2 Társadalombiztosítási járulék 99,1
3 Dologi kiadások 283,0
2 Felújítás 5,6
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 20,0
2 Országos Műemlékvédelmi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 259,3
2 Társadalombiztosítási járulék 114,1
3 Dologi kiadások 604,7
2 Felújítás 1,2
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 110,0
3 Országos Meteorológiai Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Béralap 147,8
2 Társadalombiztosítási járulék 64,7
3 Dologi kiadások 129,8
2 Felújítás 7,1
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 16,0
4 Környezetgazdálkodási Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 140,0
2 Társadalombiztosítási járulék 60,7
3 Dologi kiadások 119,3
2 Felújítás 2,5
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 3,0
5 Természetvédelmi területi szervek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 214,2
2 Társadalombiztosítási járulék 93,9
3 Dologi kiadások 200,7
2 Felújítás 23,3
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 22,0
6 Környezetvédelmi területi szervek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 484,0
2 Társadalombiztosítási járulék 213,1
3 Dologi kiadások 338,7
2 Felújítás 19,3
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 18,0
7 Területi főépítészeti szervek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 22,4
2 Társadalombiztosítási járulék 10,0
3 Dologi kiadások 40,5
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 1,0
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati és célfeladatok
3 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1 Területfejlesztés feladatai 20,0
2 Céltámogatási kiegészítő keret 470,0
3 Budai vár kormányzati negyed beruházási célprogram 110,5
4 A dunai vízpótlással kapcsolatos monitoring rendszer 29,0
5 Duna Bizottság Ökológiai Titkársága 14,9
6 Az Alföld időszerű környezetvédelmi feladatai 20,0
7 Környezeti kárelhárítás 33,3
9 Duna monitoring 20,4
10 Grassalkovich Kastély Alapítvány támogatása 300,0
11 Szigetközi térség kárainak mérséklése 16,0
12 A Hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása 20,0
14 A vízpótlással kapcsolatos monitoring rendszer üzemeltetése 6,0
15 Közép-Keleteurópai Környezetvédelmi Központ elhelyezése 14,0
16 Országos műemlékvédelem többletfeladatai 100,0
3 Fejezeti tartalék 19,4
4 Rendkívüli kiadások
1 Volt szovjet ingatlanok környezeti kárelhárítása 100,0 * 
9 Alapok támogatása
1 Területfejlesztési Alap 1 000,0
XX. fejezet kiadásai összesen: 6 408,6
XXI. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1 MTA Titkársága
1 MTA Titkárság igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 68,7
2 Társadalombiztosítási járulék 29,6
3 Dologi kiadások 43,7
2 MTA Tudományos Minősítő Bizottság
1 Működési költségvetés
1 Béralap 96,8
2 Társadalombiztosítási járulék 42,6
3 Dologi kiadások 288,0
3 MTA Tudóstámogatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 229,0
2 Társadalombiztosítási járulék 101,4
3 MTA Könyvtár
1 Működési költségvetés
1 Béralap 54,6
2 Társadalombiztosítási járulék 23,8
3 Dologi kiadások 76,8
4 MTA természettudományi kutatóintézetei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 589,3
2 Társadalombiztosítási járulék 678,0
3 Dologi kiadások 1 219,1
5 MTA társadalomtudományi kutatóintézetei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 388,6
2 Társadalombiztosítási járulék 145,5
3 Dologi kiadások 87,4
6 MTA Területi Akadémiai Központok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 12,0
2 Társadalombiztosítási járulék 5,0
3 Dologi kiadások 18,6
7 MTA kutatást kiszolgáló szervezetei
1 Kutatási kiszolgáló szervek támogatott kutatóhelyek nélkül
1 Működési költségvetés
1 Béralap 66,7
2 Társadalombiztosítási járulék 29,5
3 Dologi kiadások 48,2
2 Támogatott kutatóhelyek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 170,5
2 Társadalombiztosítási járulék 75,0
3 Dologi kiadások 34,4
8 MTA egyéb intézményei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 34,6
2 Társadalombiztosítási járulék 14,9
3 Dologi kiadások 61,8
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felújítás 244,4
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 100,0
2 Célelőirányzatok
1 Tudós társaságok támogatása
3 Dologi kiadások 13,6
2 Tudományos könyv- és folyóiratkiadás
3 Dologi kiadások 98,7
3 Nemzetközi kapcsolatok
3 Dologi kiadások 164,0
4 Fiatal kutatók pályázatos támogatása
1 Béralap 81,0
2 Társadalombiztosítási járulék 22,2
3 Dologi kiadások 1,8
3 Fejezeti tartalék
1 Béralap 23,8
2 Társadalombiztosítási járulék 8,5
3 Dologi kiadások 46,0
XXI. fejezet kiadásai összesen: 6 538,1
XXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA
1 Magyar Távirati Iroda gazdálkodó szervezete
1 Működési költségvetés
1 Béralap 73,1
2 Társadalombiztosítási járulék 31,5
3 Dologi kiadások 8,8
2 Magyar Távirati Iroda Intézmény
1 Működési költségvetés
1 Béralap 440,0
2 Társadalombiztosítási járulék 176,6
3 Dologi kiadások 515,0
2 Felújítás 28,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 50,0
XXII. fejezet kiadásai összesen: 1 323,0
XXV. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 90,0
2 Társadalombiztosítási járulék 39,3
3 Dologi kiadások 85,1
XXV. fejezet kiadásai összesen: 214,4
XXVI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1 KSH Központi Igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 338,0
2 Társadalombiztosítási járulék 135,5
3 Dologi kiadások 200,0
2 KSH Megyei Igazgatóságai
1 Működési költségvetés
1 Béralap 426,8
2 Társadalombiztosítási járulék 172,7
3 Dologi kiadások 107,0
3 KSH Népszámlálás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 49,4
2 Társadalombiztosítási járulék 20,7
3 Dologi kiadások 9,0
4 KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Béralap 34,3
2 Társadalombiztosítási járulék 13,1
3 Dologi kiadások 7,3
6 KSH Népességtudományi Kutató Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 10,4
2 Társadalombiztosítási járulék 4,5
3 Dologi kiadások 1,2
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 16,8
2 Társadalombiztosítási járulék 3,1
3 Dologi kiadások 13,7
2 Felújítás 17,7
2 Célelőirányzatok
1 Életszínvonal statisztikai fejlesztés feladatai 10,0
2 Gazdaságstatisztika fejlesztési feladatok 12,8
4 Nemzetgazdasági statisztikák 115,0
5 PHARE információs rendszer fejlesztés 46,0
6 GDP negyedéves becslése 25,5
7 Iparstatisztika bővítése 5,3
8 Munkaügyi statisztika bővítése 5,4
9 Mikrocenzus próbaszámlálása 15,2
10 Közúti szállítás statisztikai rendszerének korszerűsítése 4,0
11 Idegenforgalmi megfigyelés korszerűsítése 4,6
12 Háztartás Panel vizsgálat 5,5
13 Mezőgazdasági összeírás 30,0
XXVI. fejezet kiadásai összesen: 1 860,5
XXVII. AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK HIVATALA
1 Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Béralap 17,3
2 Társadalombiztosítási j