A jogszabály mai napon ( 2021.01.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

123/1993. (IX. 21.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya közötti kulturális és tudományos együttműködésről szóló, Budapesten, 1992. október 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1993. június 17. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya közötti kulturális és tudományos együttműködésről szóló, Budapesten, 1992. október 13-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kulturális és tudományos együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Felek),

- a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság közötti sokoldalú együttműködés további bővítésének és elmélyítésének szándékától vezérelve, a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a baráti és jószomszédi együttműködésről 1991. október 6-án aláírt Szerződéssel összhangban;

- abban a meggyőződésben, hogy a kulturális és tudományos együttműködés, valamint a széles körű emberi kapcsolatok hozzájárulnak mindkét állam nemzeti kultúrájának gazdagításához, a közös történelmi sors és az európai kultúra közös gyökerei által is összekötött magyar és lengyel nép hagyományos barátságának elmélyítéséhez és továbbfejlesztéséhez;

- arra törekedve, hogy az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Záróokmányában és a helsinki folyamat más dokumentumaiban foglalt célokkal és elvekkel összhangban a kulturális és tudományos együttműködéssel is a népek közötti közeledést és kölcsönös megértést, a béke és biztonság megszilárdítását, a feszültségek felszámolását szolgálják Európában;

- attól a közös vágytól vezérelve, hogy a Magyar Köztársaság, a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság és a Lengyel Köztársaság európai integrációt szolgáló együttműködéséről elfogadott Visegrádi Nyilatkozat szellemében hozzájáruljanak Európa kulturális azonosságtudatának megteremtéséhez, a közép-európai népek és államok valóságos közeledéséhez,

a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

A Felek támogatják a sokoldalú együttműködést a kultúra és a művészetek, a tudomány, az oktatásügy, a tájékoztatás és a tömegtájékoztatási eszközök, a környezetvédelem, az egészségvédelem, a testnevelés és sport, valamint az ifjúsági kapcsolatok terén.

2. Cikk

A Felek támogatják az állami, társadalmi és magánintézmények, szervezetek és egyesületek, valamint magánszemélyek kezdeményezéseit és sokoldalú együttműködési formáit, a jelen Egyezményben foglalt célok megvalósítása, a két ország népeinek közeledésén munkálkodó közös magyar-lengyel szervezetek és alapítványok létrehozása érdekében.

3. Cikk

A Felek támogatják a térség országainak kölcsönös jobb megismerését és közeledését szolgáló nemzetek feletti és nemzetközi felsőoktatási intézmények, tudományos és kutató központok és intézetek létrehozására irányuló kezdeményezéseket.

4. Cikk

A Felek az intézmények, szervezetek, egyesületek, települések, önkormányzatok stb. kölcsönös igényeken és érdeklődésen alapuló közvetlen együttműködését tekintik az országaik közötti kulturális és tudományos együttműködés alapvető formájának.

A Felek támogatják a már meglévő kapcsolatokat, és elősegítik a közvetlen kapcsolatok további bővítését.

5. Cikk

A tudományos együttműködés minőségének és hatékonyságának növelése érdekében a Felek arra törekszenek, hogy az együttműködést a közvetlen együttműködő intézmények megállapodásai szabályozzák.

A Felek támogatják a tudósoknak, a tudományos akadémiáknak, a felsőoktatási és kutatóintézeteknek az ezen együttműködés dinamikus, harmonikus és széles körű fejlesztését szolgáló kezdeményezéseit.

A Felek támogatják a tudományos kutatók cseréjét, a közös kutatásokat és azok eredményeinek publikálását és népszerűsítését, a közös tudományos rendezvények szervezését, a tudományos információk és dokumentációk cseréjét.

A Felek különös gondot fordítanak a másik ország nyelvével, történelmével, kultúrájával és művészetével foglalkozó intézmények és kutatók támogatására.

A Felek megkönnyítik egymás kutatói számára a könyvtáraikban, levéltáraikban, múzeumaikban, felsőoktatási és tudományos intézeteikben, testületeikben és egyesületeikben található anyagokhoz való hozzájutást, s biztosítják a tudományos kutatások végzésének lehetőségét ezekben az intézményekben érvényben lévő rendelkezéseikkel összhangban.

6. Cikk

1. A Felek támogatják és bővítik az együttműködést és a cserekapcsolatokat az oktatásügy és a tudományos kutatás terén, megteremtik a megfelelő feltételeket az iskolák, az oktatási és tudományos intézmények közötti közvetlen kapcsolatok számára, különösen

a) a tudományos kutatók, tanárok és oktatásügyi szakemberek cseréjét;

b) a tanulók, egyetemi hallgatók és ösztöndíjasok cseréjét;

c) a tantervek, tankönyvek és az oktatási rendszerrel kapcsolatos egyéb anyagok cseréjét;

d) az oktatási segédletek és szemléltető eszközök terén folyó együttműködést.

2. A Felek támogatják a másik ország nyelvének, irodalmának, kultúrájának, történelmének és földrajzának oktatását - különös tekintettel a közös történelmi múlt eseményeire - oktatási intézményeikben, iskoláikban, felsőoktatási intézményeikben és közművelődési intézményeikben.

3. A Felek különös figyelmet fordítanak a magyar nyelv és irodalom, illetve lengyel nyelv és irodalom tanszékek működésére és igényeire felsőoktatási intézményeikben. Tovább folytatják a lektorok alkalmazását ezeken a tanszékeken. Támogatják új tanszékek létrehozását, s lehetőségeik szerint bővítik a lektorok alkalmazását ezeken a tanszékeken.

4. A Felek támogatják, illetve folytatják a tankönyvek, enciklopedikus és népszerű tudományos kiadványok egyeztetését, különös tekintettel a másik ország történelmének, földrajzának és kultúrájának kérdéseire.

5. A Felek megvalósítják a bizonyítványok, oklevelek és tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló megállapodásokat.

7. Cikk

A Felek támogatják és bővítik a kulturális értékek, művészek és szakemberek cseréjét, a kulturális intézmények és szervezetek közvetlen együttműködését, valamint a közvetlen kapcsolatokat a két ország művészei között.

8. Cikk

A Felek támogatják a másik Fél kulturális öröksége és mai kulturális eredményei iránti érdeklődést.

Ennek érdekében a Felek támogatják a kölcsönös érdeklődésen és előnyökön alapuló együttműködést és cserét a kultúra és művészetek valamennyi területén, s megteremtik a megfelelő feltételeket a fenti területen működő szervezetek, intézmények és személyek együttműködéséhez.

A Felek támogatják a kormányzati szerveknek és intézményeknek, valamint nem kormányzati szervezeteknek és intézményeknek a két nép közeledését szolgáló kezdeményezéseit, különösen

a) a színházak, zenei, irodalmi, képzőművészeti, filmművészeti és iparművészeti intézmények, a könyvtárak, művelődési otthonok, múzeumok, galériák, műemlékvédelmi, természetvédelmi és környezetvédelmi intézmények együttműködését, a magánszemélyek együttműködését és cseréjét, a tapasztalatcserét és az anyagok cseréjét a kultúra valamennyi területén;

b) az írók, műfordítók, zeneszerzők, zeneművészek, színházművészek, filmművészek, televíziós és rádiós alkotók, építőművészek és más művészek, valamint művészettörténészek szövetségeinek, egyesületeinek és más szervezeteinek együttműködését;

c) a másik ország szerzői művészeti, irodalmi és tudományos műveinek fordítását és kiadását;

d) a másik ország művészi alkotásainak bemutatását a színházakban, hangversenytermekben, galériákban, filmszínházakban, kiadókban, a rádióban és a televízióban;

e) kiállítások és egyéb, a kultúrát és oktatást bemutató, valamint tájékoztató anyagok cseréjét;

f) a művészek és művészeti csoportok cseréjét;

g) az információk, kiadványok, könyvek, folyóiratok és más információhordozók, ezen belül az audiovizuális eszközök cseréjét;

h) képviselőik részvételét a másik Fél által rendezett kulturális fesztiválokon, versenyeken, szemléken, konferenciákon és nemzetközi találkozókon;

i) az új kulturális értékeket teremtő személyek kezdeményezéseit és vállalkozásait.

9. Cikk

A Felek támogatják a múzeumok, galériák és műemlékvédelmi intézmények együttműködését.

Különösen erőfeszítéseket tesznek mindkét Fél nemzeti kulturális öröksége sérthetetlenségének védelme, valamint a saját területükön található, a másik Fél kulturális értékeit és emlékeit képező tárgyak megőrzése érdekében.

10. Cikk

A Felek fejlesztik az együttműködést a szépirodalom, a tudományos és népszerű tudományos irodalom fordítása, a kiadói tevékenység és a könyvterjesztés terén. Ennek érdekében különösen támogatják

- a kiadók együttműködését;

- nemzeti irodalmaik széles körű cseréjét, terjesztését és népszerűsítését, s minden lehetséges segítséget megadnak az együttműködés ezen területe számára.

11. Cikk

A Felek támogatják az együttműködést az Egyezmény által szabályozott területeken nemzetközi kereskedelmi tevékenységre jogosult fizikai és jogi személyek között.

12. Cikk

A Felek támogatják a másik ország politikai, társadalmi, kulturális és tudományos életére vonatkozó információk szabad áramlását, az objektív és sokoldalú tájékoztatás biztosítása céljából.

Ennek érdekében támogatják rádióik és televízióik, távirati irodáik, újságíró szervezeteik, lapkiadóik és szerkesztőségeik együttműködését.

13. Cikk

A Felek együttműködnek a kormányközi és nem kormányzati tudományos és kulturális nemzetközi szervezetekben, s tájékoztatják egymást a fentiekkel kapcsolatos tapasztalataikról.

14. Cikk

A Felek támogatják a budapesti Lengyel Kulturális és Tájékoztató Központ, valamint a varsói Magyar Kulturális Intézet tevékenységét, biztosítják működésükhöz a legkedvezőbb jogi és pénzügyi feltételeket, ezen belül lehetővé teszik, hogy tevékenységüket különböző intézmények, szervezetek és alapítványok is támogassák az adott országban érvényben lévő előírásokkal összhangban.

A Felek kölcsönösen támogatják új intézetek, illetve a meglévő intézetek fiókintézeteinek létrehozását országukban.

15. Cikk

A Felek megkönnyítik és támogatják az együttműködést a magyar és a lengyel ifjúság között, valamint a testnevelés, a sport és a turisztika terén, különös tekintettel az iskolai testnevelésre és sportra, valamint az ifjúsági turizmus testkulturális értékeire.

16. Cikk

A Felek támogatják az együttműködést az egészségügy és az orvostudomány terén, közvetlen megállapodások alapján.

17. Cikk

A Felek támogatják az együttműködést a környezetvédelem területén, közvetlen megállapodások alapján.

18. Cikk

A Felek támogatják az együttműködést a levéltárak terén, közvetlen megállapodások alapján.

19. Cikk

A Felek együttműködnek a Magyarországon élő lengyel és a Lengyelországban élő magyar etnikai csoport oktatási és kulturális igényeinek kielégítése terén.

A Felek kicserélik a nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos kulturális és oktatási politikájuk megvalósítása során szerzett tapasztalataikat.

A Felek a kormányközi és nem kormányzati intézmények és szervezetek közreműködésével támogatják az együttműködést a Magyarország területén élő lengyelek és a Lengyelország területén élő magyarok kultúrájának kölcsönös megismerése, identitástudatának fejlesztése terén.

A Felek együttműködnek olyan nemzetközi jogi megoldások kidolgozásában, amelyek célja a nemzeti, etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek kulturális igényeinek kielégítése.

20. Cikk

A Felek biztosítják a másik Fél állampolgárai és jogi személyei számára a szerzői jogok törvényes védelmét, a kulturális és szellemi javak terjesztésének és népszerűsítésének megkönnyítése érdekében.

21. Cikk

A jelen Egyezmény megvalósítása érdekében a Felek, illetve érintett intézményeik és szervezeteik programokat, munkaterveket és megállapodásokat dolgoznak ki, amelyekben meghatározzák az együttműködés pénzügyi és szervezeti feltételeit.

22. Cikk

Az Egyezményt a Felek alkotmányos jogszabályaikkal összhangban hagyják jóvá, és az a jóváhagyásról szóló jegyzékek kicserélésének napján lép hatályba.

Az Egyezmény hatálybalépésének napjával a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között 1980. július 9-én aláírt Kulturális és Tudományos Együttműködési Egyezmény hatályát veszti.

23. Cikk

Az Egyezmény öt évre szól, s automatikusan meghosszabbodik a következő ötéves időszakra, amennyiben egyik Fél sem mondja fel írásban, hat hónappal az érvényességi idő lejárta előtt.

Készült Budapesten, 1992. október 13-án, két példányban, mindegyik magyar és lengyel nyelven. Mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1993. június 17. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet végrehajtásáról a művelődési és közoktatási miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére