A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

171/1993. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet között Genfben, 1992. évi szeptember hó 23. napján aláírt, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Közép- és Kelet-európai Multidiszciplináris Szakcsoportja Budapesti Irodájának létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás - a 11. Cikkben említett levélváltás útján - 1993. szeptember 28-án lépett hatályba.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet között Genfben aláírt, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Közép- és Kelet-európai Multidiszciplináris Szakcsoportja Budapesti Irodájának létrehozásáról szóló Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„A Magyar Köztársaság Kormánya
és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Megállapodása a NMSZ Közép- és Kelet-európai Multidiszciplináris Szakcsoportja Budapesti Irodájának létrehozásáról

Miután a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (a továbbiakban: NMSZ) elhatározta, hogy a NMSZ főigazgatója által meghatározandó programok kivitelezésére közép- és kelet-európai multidiszciplináris szakcsoportot hoz létre Budapesten, és

miután a Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Kormány) készségét nyilvánította a NMSZ-nek arra, hogy e csoport számára irodahelyiségeket és felszerelést biztosít (a továbbiakban: Budapesti Iroda),

a Kormány és a NMSZ az alábbiakban állapodott meg:

1. Cikk

A Kormány minden lehető segítséget megad a Budapesti NMSZ Iroda számára szükséges feltételek biztosításához.

2. Cikk

A Kormány a Budapesti Irodának és személyzetének (a továbbiakban: személyzet), valamint az Iroda tulajdonának, pénzeszközeinek és vagyontárgyainak mindazon kiváltságokat és mentességeket megadja, amelyekről az ENSZ szakosított intézményeinek kiváltságairól és mentességeiről szóló 1947. évi New York-i Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) *  rendelkezik, kivéve, ha a felek a jelen Megállapodásban foglaltaknál a NMSZ számára előnyösebb feltételekben egyeztek meg.

3. Cikk

1. A Budapesti Iroda vezetője és annak helyettese, magyarországi tartózkodásuk folyamán saját maguk, házastársuk és eltartott családtagjaik megkapják azokat a mentességeket, kiváltságokat és könnyítéseket, amelyek a hasonló rangú diplomáciai képviselőket általában megilletik. Ebből a célból a Külügyminisztérium a nevüket a diplomáciai testület és egyéb képviseletek tagjainak névsorába felveszi.

2. A NMSZ főigazgatója által a Budapesti Irodában a személyzet tagjaként kinevezett más szaktisztviselőket, szakértőket és tanácsadókat, kivéve a helyi alkalmazásban álló magyar állampolgárokat és a Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező személyeket, a Magyar Köztársaság területén az alábbi mentességek és kiváltságok illetik meg:

a) mentesek a joghatóság alól a hivatalos minőségükben szóban vagy írásban tett nyilatkozataik és végzett tevékenységük tekintetében, ez a mentesség a NMSZ-szel való munkaviszonyuk megszűnését követően is fennmarad;

b) mentesek a hivatalos poggyászuk átvizsgálása és lefoglalása alól;

c) mentesek a NMSZ-től származó illetményeik és járandóságaik tekintetében az adózás alól, olyan mértékben, amely a hasonló jellegű nemzetközi szervezetek alkalmazásában lévő tisztviselőket, szakértőket és tanácsadókat megilleti;

d) mentesek - házastársukra és eltartott családtagjaikra is kiterjedően - mindennemű bevándorlási korlátozás, valamint a külföldiek bejelentésére vonatkozó előírások alól;

e) mentesek a Magyar Köztársaságon kívüli forrásból származó jövedelem egyenes adója alól, és jogosultak helyi valutában nyitott külföldi számlák, valamint devizaszámlák tartására a Magyar Köztársaságban, ugyanúgy jogosultak külföldi értékpapíroknak és más vagyoni értékeknek a Magyar Köztársaságban való tulajdonlására, mint a hasonló jellegű diplomáciai képviseletek és nemzetközi szervezetek személyzete és tisztviselői, továbbá jogosultak a személyzethez tartozás ideje alatt és e munkaviszony megszűntekor bármely devizának a Magyar Köztársaságból megszigorítások és korlátozások nélkül való átutalására, feltéve, hogy az érintett tisztviselők az ilyen pénzeszközök jogszerű birtoklását igazolni tudják;

f) jogosultak az állomáshelyük első elfoglalásakor vagy azt követően bútoraik és más ingóságaik, köztük gépjárművek és azok alkatrészei behozatalára, továbbá árucikkek tekintetében hasonló jellegű kiváltságokra és mentességekre, amelyeket a diplomáciai képviseletek és nemzetközi szervezetek hasonló rangú tagjai a Magyar Köztársaságban élveznek, a személyes használatra vagy fogyasztásra - nem ajándékozásra vagy értékesítésre - szánt egyes áruféleségek ésszerű mennyiségének behozatalára való jogosultságot is ideértve;

g) nemzetközi válság vagy belföldi rendkívüli állapot idején saját maguk, házastársuk és eltartott családtagjaik tekintetében a Magyar Köztársaság részéről ugyanazokban a hazatérési könnyítésekben és védelemben részesülnek, mint a diplomáciai képviseletek tagjai;

h) mentesek mindennemű hadkötelezettség vagy más kötelező szolgálat alól;

i) továbbá olyan egyéb kiváltságok és mentességek, amelyeket a Kormány más nemzetközi szervezetek hasonló státusú tisztviselőinek, szakértőinek és tanácsadóinak nyújt vagy megadhat.

3. A NMSZ-nek azokat a tisztviselőit, szakértőit és tanácsadóit, akik nem a személyzet tagjai, de hivatalos kiküldetés folyományaként tartózkodnak a Magyar Köztársaság területén, megilletik a fenti 2. Cikk a), b), c) és d) bekezdésekben meghatározott mentességek és kiváltságok.

4. Azok a helyileg alkalmazott tisztviselők, akik magyar állampolgárok vagy Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező személyek a fenti 2. Cikk a) és c) bekezdésben biztosított jogosultságokat élvezik. A Budapesti Iroda helyben szerződtetett és órabérben foglalkoztatott személyzetének azon tagjai, akik magyar állampolgárok vagy Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező személyek a fenti 2. Cikk a) bekezdésben biztosított jogosultságokat élvezik.

4. Cikk

Azon helyben alkalmazott tisztviselők esetében, akik magyar állampolgárok vagy Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező személyek, a társadalombiztosításra vonatkozó szabályozást, amely legalább a magyar törvények szerint nyújtottakkal megegyező védelmet biztosít, valamint az iroda elhelyezésére, továbbá a Kormány által a Budapesti Irodának nyújtott bútorzatra, felszerelésre és szolgáltatásokra vonatkozó megállapodást a Kormány és a NMSZ között külön levélváltás rögzíti.

5. Cikk

A Kormány megkönnyíti a Budapesti Irodához meghívott személyek hivatalos célú beutazását és magyarországi tartózkodását, valamint az országból való elutazását.

6. Cikk

A NMSZ főigazgatója az Egyezmény VI. Cikk 18. bekezdése alapján tájékoztatja a Kormányt a Budapesti Irodában a személyzet tagjaként alkalmazott tisztviselőkről, szakértőkről és tanácsadókról. E közlés alapján a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma a NMSZ által a Budapesti Irodában a személyzet tagjaként foglalkoztatott tisztviselők, szakértők és tanácsadók számára státusuknak megfelelő igazolványt állít ki, amely igazolja e minőségüket és azt, hogy megilletik őket a jelen Megállapodásban biztosított mentességek és kiváltságok.

7. Cikk

A NMSZ főigazgatója köteles bármely említett személy mentességéről lemondani minden olyan esetben, amikor megítélése szerint a mentesség az igazságszolgáltatás menetét akadályozná és arról a NMSZ alapvető érdekeinek sérelme nélkül le lehet mondani.

8. Cikk

A személyzet mindenkor együttműködni tartozik a Kormánnyal az igazságszolgáltatás megfelelő érvényesítésében, a jogszabályok betartásának biztosításában, továbbá a jelen Megállapodásban foglalt mentességekkel és kiváltságokkal kapcsolatos visszaélések megakadályozásában. Amikor a Kormány megítélése szerint visszaélés történt, a NMSZ főigazgatója haladéktalanul kikéri az illetékes hatóságok véleményét.

9. Cikk

A Kormány saját költségére gondoskodik a Budapesti Iroda státusával megegyező és megfelelő elhelyezéséről, valamint az iroda biztonságáról.

10. Cikk

A Kormány a lehetséges mértékben segítséget nyújt a személyzetnek megfelelő lakás megtalálásához.

11. Cikk

1. A jelen Megállapodás a fenti 4. Cikkben hivatkozott levelekben rögzített időpontban lép hatályba.

2. A jelen Megállapodás mindaddig hatályban marad, amíg a NMSZ szakcsoport irodája és személyzete Budapesten működik.

3. A jelen Megállapodás a két fél megegyezésével módosítható, és mindegyik fél bármilyen módosítási kérelmet teljes körű és jóindulatú megfontolás tárgyává tesz.

Ennek hiteléül a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kellően meghatalmazott alulírott képviselői a jelen Megállapodást aláírták.

Készült Genfben, 1992. szeptember 23. napján, két eredeti példányban, angol nyelven, mindkét példány egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit 1993. szeptember 28-tól kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a munkaügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére