A jogszabály mai napon ( 2023.11.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/1994. (V. 20.) HM rendelet

a meghagyással kapcsolatos követelményekről

A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény végrehajtására kiadott 178/1993. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 106. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra, továbbá a Magyar Honvédség vezető szerveire, csapataira, intézeteire és katonai igazgatási szerveire (az utóbbiak a továbbiakban együtt: katonai szervezetek), valamint a honvédelmi miniszter irányítása alatt működő, a 126/1992. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt országos közszolgálati tevékenységet ellátó gazdálkodó szervekre (a továbbiakban: gazdálkodó szervek).

2. § (1) A Honvédelmi Minisztérium, valamint a katonai szervezetek állományában köztisztviselői, illetve közalkalmazotti jogviszonyban álló tartalékos hadköteleseket a munkakörük, beosztásuk (a továbbiakban együtt: beosztás) betöltéséhez fűződő fontos közérdekből beosztásukban kell meghagyni (meghagyás), ha a beosztásuk a mozgósításkor nem szűnik meg.

(2) A mozgósításkor megszűnő beosztásokban dolgozók, továbbá a megszűnő katonai szervezetek köztisztviselői, illetőleg közalkalmazottai meghagyására az a katonai szervezet intézkedik, amelynek állományába az érintett tartalékos hadkötelesek kerülnek.

(3) Egyedi elbírálás alapján meghagyásban részesülnek a gazdálkodó szerveknek azok a tartalékos hadköteles munkavállalói is, akik a beosztásukban, a gazdálkodó szervek rendkívüli állapot időszakára meghatározott feladatai végrehajtásához nélkülözhetetlenek.

3. § (1) A 2. § (2) bekezdésének alkalmazása szempontjából meg kell határozni azokat a beosztásokat, amelyek nélkül a szerv rendkívüli állapotban feladatát ellátni nem tudja.

(2) *  A 2. § (3) bekezdésének alkalmazásában nélkülözhetetlennek kell tekinteni - a vezetői beosztások mellett - elsősorban a haditechnikai eszközök és hadfelszerelési anyagok előállításában, karbantartásában közreműködők, valamint a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek részére szolgáltatást végzők beosztásait.

(3) A beosztási helyek meghatározása után vizsgálni kell, hogy nincs-e a szervnél más, a működőképesség szempontjából kevésbé fontos beosztásban dolgozó és az adott beosztás ellátására képes olyan személy, aki nem hadköteles, vagy aki a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 130. §-ának (1) bekezdése szerint tartalékos katonai szolgálatra nem hívható be.

4. § (1) A Honvédelmi Minisztérium személyügyi szerve a minisztérium létszámába, a katonai szervezetek parancsnokai (vezetői) pedig az állományukba tartozó tartalékos hadköteles köztisztviselőkről, illetve közalkalmazottakról 2 példányban jegyzéket készítenek - a hadkötelesek bejelentett lakóhelye, tartózkodási helye (a továbbiakban együtt: lakóhelye) szerinti megyei csoportosításban - a melléklet szerint, és azokat első ízben 1994. május 31-ig közvetlenül megküldik a megyei (fővárosi) hadkiegészítő (a továbbiakban: hadkiegészítő) parancsnokságoknak.

(2) A gazdálkodó szervek vezetői a meghagyásra tervezett tartalékos hadköteles munkavállalókról a melléklet szerinti névjegyzéket 2 példányban az R. 106. §-ának (7) bekezdésében meghatározott időben küldik meg a hadkiegészítő parancsnokságnak.

(3) Nem szerepeltethetők a névjegyzéken olyan tartalékos hadkötelesek, akiknek a behívására a 3. § (3) bekezdésében meghatározott okok miatt egyébként sem kerülne sor.

5. § (1) A tartalékos hadkötelest a meghagyásban részesítéséről, illetve annak megszüntetéséről a szerv vezetője tájékoztatja.

(2) Ha a meghagyásban részesült hadköteles köztisztviselői, közalkalmazotti jog-, illetve munkaviszonya vagy hadkötelezettsége megszűnik, a beosztása a meghagyást nem indokolja, illetve, ha a 3. § (3) bekezdésében meghatározott ok miatt tartalékos katonai szolgálatra már nem hívható be, az R. 106. §-ának (8) bekezdése szerint kell eljárni.

6. § A meghagyás ellenőrzésével kapcsolatos - az R. 108. §-ának (1) bekezdése szerinti - feladatokat a Honvéd Vezérkar illetékes szervének irányításával kell végrehajtani. A meghagyási tevékenységet évente értékelni kell. Az ellenőrzés tapasztalatairól az érintett szervet - a hibák megszüntetésére való határidő meghatározásával - tájékoztatni kell.

7. § A meghagyási tevékenység személyi és tárgyi feltételeiért a szerv vezetője felelős.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a meghagyás rendjére vonatkozó 001/1987. HM-OT-HB együttes utasítás hatályát veszti.

Melléklet a 8/1994. (V. 20.) HM rendelethez

NÉVJEGYZÉK
a ....................... Megyei (Fővárosi) Hadkiegészítő Parancsnokságtól meghagyásra kért tartalékos hadköteles dolgozókról

..................................................................
a szerv vezetőjének neve (aláírása)
A szervezet pontos címe, telefonszáma:
Az ügyintéző neve, telefonszáma:

Fsz.

Név

Születési év,
hó, nap

Anyja neve

Beosztása
(munkaköre)

Lakcím (elegendő a
település neve)
A hadkieg.
parancsnokság
meghagyásra vonatkozó megjegyzése
1.
2.
3.