A jogszabály mai napon ( 2023.10.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

16/1994. (IV. 26.) KHVM rendelet

a vasutas biztosítottak köréről és a vasútegészségügyi intézetekbe történő beutalás szakmai rendjéről

A vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény 14. §-ának (5) bekezdésében, valamint az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtására kiadott 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 38. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a népjóléti miniszterrel és más érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) Az 1993. évi XCV. törvény 14. §-ának (5) bekezdése, valamint e rendelet alkalmazása tekintetében vasutas biztosított:

a) a vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény 17. §-ának (2) bekezdésében meghatározott vasúti társaság, továbbá a törvény 16. §-ának (1) bekezdésében megjelölt országos közforgalmú vasút (a továbbiakban együtt: vasút) munkavállalója;

b) a vasút által alapított vagy többségi részesedésével működő gazdasági társaság munkavállalója;

c) a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság (a továbbiakban: VTI), a Vasutas Önkéntes Támogatási Alap, a vasutas biztosító egyesületek, a Közlekedési Múzeum, vasútegészségügy, valamint a vasutasok munkavállalói érdekképviseleti szerveinek munkavállalója;

d) az a)-c) pontokban felsoroltak egyesületeinek, alapítványainak, sport- és kultúrintézményeinek munkavállalója,

ha a munkavégzése alapjául szolgáló jogviszonya a társadalombiztosítási jogszabályok szerint biztosítási kötelezettséggel jár.

(2) Vasutas biztosított az a vasúttól tartósan távollévő személy is, akivel társadalombiztosítási ellátásra (szolgáltatásra) a VTI - a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény (a továbbiakban: Tv.) 119/D. §-a alapján - megállapodást köt.

2. § (1) A vasútegészségügyi intézménybe

a) a külön jogszabály *  alapján feljogosított orvos;

b) a vasút üzemorvosa;

c) a vasútegészségügyi alkalmasságot vizsgáló orvos;

d) a MÁV Orvosszakértői Intézet orvosa;

e) a VTI ellenőrző főorvosa;

f) a háziorvos;

g) a szakellátás orvosa; valamint

h) a fogorvos

(a továbbiakban együtt: beutaló orvos) a betegek beutalásának szakmai rendjéről szóló jogszabályban *  meghatározott esetekben utalhat beteget szakorvosi vizsgálatra, illetve gyógykezelésre.

(2) A vasútegészségügyi intézmények felsorolását e rendelet melléklete tartalmazza.

(3) A vasútegészségügyi intézménybe beutalható:

a) a vasutas biztosított (1. §);

b) az a volt vasutas biztosított, aki nyugellátásban részesül;

c) az a) és b) pontban meghatározottak eltartott hozzátartozói [Tv. 15. § (3) bek.];

d) aki vasútegészségügyi intézményben való ellátásra korábbi munkáltatója révén jogot szerzett;

e) aki háziorvosául vasútegészségügyben dolgozó - erre feljogosított - orvost választott;

f) aki vasútegészségügyi intézményben előzetesen már gyógykezelésben részesült;

g) akinek beutalása szakmai indokok alapján történik;

h) aki beutalását beutaló orvosától vasútegészségügyi intézménybe kéri.

3. § (1) *  A beteg a 2. § (3) bekezdésének a)-d) pontjai szerinti jogosultságát a beutaló orvosnál megkülönböztető jellel (számmal) ellátott Társadalombiztosítási Igazolvánnyal vagy Társadalombiztosítási igazolványa mellett egyéb hitelt érdemlő módon (pl. vasúti arcképes igazolvány, munkáltatói igazolás) igazolja.

(2) A 2. § (3) bekezdésének e)-h) pontjaiban meghatározott beteg beutalása esetén a beutaló orvos előzetesen tájékozódik a vasútegészségügyi intézmény fogadóképességéről. Előzetes helybiztosítás nélkül - a sürgős szükség esetét kivéve - a beutalt beteg vizsgálata, illetőleg gyógykezelése visszautasítható, ha az akadályozná a 2. § (3) bekezdésének a), b) pontjaiban felsoroltak ellátását.

4. § A beutalón fel kell tüntetni:

a) a vizsgálatra vagy gyógykezelésre felkért vasútegészségügyi intézmény pontos megjelölését;

b) a beteg állapotának, vizsgálati eredményeinek az ellátáshoz szükséges kivonatát;

c) az alkalmazott terápiát;

d) a feltételezett kórismét;

e) a beutaló orvos, illetve intézmény kódszámát;

f) szakvéleménykérés esetén a konkrét kérdést.

5. § Az 1. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott biztosítottakat - figyelemmel a vasút veszélyes üzem jellegére - vasútegészségügyi intézményi ellátásra célszerű utalni, ha az ellátáshoz minden feltétel ott biztosított.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 16/1994. (IV. 26.) KHVM rendelethez * 

A vasút-egészségügyi szolgálaton belül működő vasút-egészségügyi szervezetek

a)-b) * 

c) MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok,

d)-e) * 

f) Vasút-egészségügyi és Szolgáltató Közhasznú Társaság.