A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

57/1994. (IV. 16.) Korm. rendelet

az európai, menetrend szerinti légi járatokon alkalmazandó díjtételek kialakításának gyakorlatáról szóló 1987. évi Egyezményhez történt csatlakozás kihirdetéséről

[A csatlakozás utólagos jóváhagyásáról szóló okiratot a Magyar Köztársaság külügyminisztere 1993. november 16-án a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) főtitkáránál letétbe helyezte.]

1. § A Kormány az európai, menetrend szerinti légi járatokon alkalmazandó díjtételek kialakításának gyakorlatáról szóló 1987. évi Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar fordítása a következő:

NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY
az Európán belüli menetrend szerinti légi járatokon alkalmazandó díjtételek kialakításának gyakorlatáról

Az alulírott kormányok

figyelembe véve, hogy az Európán belüli menetrend szerinti járatokon alkalmazandó díjtételek kialakításának elve és gyakorlata egységes kell, hogy legyen, valamint

figyelembe véve, hogy ezekre a járatokra vonatkozóan kívánatos, hogy a menetrend szerinti járatokon alkalmazandó díjtételek kialakításának gyakorlatáról 1967. július 10-én, Párizsban aláírt Nemzetközi Egyezményt (a továbbiakban: az 1967-es Egyezmény) új Egyezmény váltsa fel,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikkely

(1) Jelen Egyezmény:

a) meghatározza az Európán belüli menetrend szerinti járatokon az Egyezményt kötő felek között alkalmazandó díjtételeket;

b) eltekintve a jelen Egyezmény 2. Cikkelyétől, azon díjtételek helyébe lép, amelyeket a jelen Egyezményt kötő Felek kétoldali megállapodásokban már rögzítettek, amennyiben azok a díjtételek nem egyeznek meg a jelen Egyezményben meghatározott díjtételekkel;

c) létrehozza, vagy ahol megfelelő, felváltja valamennyi rendelkezést a menetrend szerinti járatok díjtételeivel kapcsolatos viták megoldására a jelen Egyezményt kötő Felek között.

(2) A Felek vállalják, hogy semmiféle olyan kötelezettséget vagy hallgatólagos megegyezést nem vállalnak fel egymás között, amely korlátozóbb, mint a jelen Egyezmény. Mindazonáltal a Feleket jelen Egyezmény nem korlátozza és nem akadályozza meg abban, hogy kétoldalú megállapodás, vagy adott államok csoportja közötti megállapodás alapján olyan rendszert tartsanak fenn vagy fejlesszenek ki, amely a jelen Egyezményben foglaltnál nagyobb flexibilitást eredményez.

2. Cikkely

Jelen Egyezményben:

a) az „Európán belüli” megjelölés kizárólag az Európai Polgári Repülés Konferencia Európán belüli Tagállamainak területére vonatkozik;

b) a „díjtétel” megjelölés azokat az árakat jelenti, amelyeket az utasok, csomagok vagy cargo (postai küldemények kivételével) szállításáért kell felszámítani, beleértve bármely jelentős kiegészítő juttatásokat, amelyeket nyújtani kell, vagy rendelkezésre kell bocsátani az ilyen szállításokkal kapcsolatosan, valamint az utasszállításra eladott jegyek után fizetendő jutalékot, vagy az ennek megfelelő tranzakciót a cargo szállításáért. Magában foglalja azokat a kondíciókat is, amelyek a szállításért felszámolt árak vagy a jutalékok kifizetésének alkalmazhatóságát szabályozzák;

c) a „flexibilis zóna” meghatározás a jelen Egyezmény Mellékletében meghatározott árszínvonalakra és feltételekre vonatkozó tartományt jelöli, amelyen belül az utas díjtételek automatikusan jóváhagyhatók.

3. Cikkely

(1) A jelen Egyezményt kötő Felek légitársaságai által az egymás területei közötti szállításért alkalmazott díjtételeket ésszerű szinten kell megállapítani, figyelembe véve valamennyi fontos tényezőt, beleértve az alábbi elveket: a díjtételt alkalmazó légitársaság költségeit - megfelelő módon tekintetbe véve az ugyanazon az útvonalon vagy útvonalakon járatot működtető harmadik vagy negyedik jogú légitársaság által alkalmazott díjtételeket -, az adott légitársaság befektetésének megfelelő megtérülése iránti igényt, a versenykörnyezetet és a használók elvárásait, igényeit. Ésszerű, egyszerű és érvényesíthető díjtételviszonyok szükségesek.

(2) A jelen Egyezményt kötő Felek tudatában vannak a légitársaságok közötti többoldalú tanácskozások fontosságának, valamint a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség jelentős szerepének. Mindazonáltal a légitársaságok közötti megbeszélések, akár két-, akár többoldalúak, nem kötelező feltételei a díjtételek hivatalos benyújtásának és meghatározásának. A légitársaság által hivatalosan benyújtott díjtételeket egyedi elbírálás alapján engedélyezik, vagy az adott légitársaság kérésére bármely más légitársasággal vagy légitársaságokkal folytatott egyeztetés után.

4. Cikkely

(1) A díjtételeket az érintett Felek légügyi hatóságaihoz kell benyújtani jóváhagyásra, mégpedig az egyes Felek légügyi hatósága által megkívánt formában, kivéve azokat az eseteket, amelyekre a jelen Cikkely 2. pontja vonatkozik, legalább 60 nappal a hatálybalépésre javasolt nap előtt. Az adott két Fél légügyi hatósága megállapodhat 60 napnál rövidebb beiktatási időben, de egyetlen légügyi hatóság sem kívánhat meg 60 napnál hosszabb beiktatási időtartamot.

(2) Az utas díjtételek, amelyek az árszint és a feltételek tekintetében a jelen Egyezmény Mellékletében meghatározott flexibilis zónába esnek, valamint azon utas díjtételek, amelyeket ezen Melléklet 10. pontja határoz meg, olyan formában kerülnek beiktatásra, amilyenben az egyes Felek légügyi hatóságai megkívánják, legalább 21 nappal a hatálybalépés tervezett időpontja előtt. Az adott két Fél légügyi hatósága megállapodhat 21 napnál rövidebb beiktatási időtartamban, azonban egyetlen légügyi hatóság sem kívánhat meg 21 napnál hosszabb beiktatási időtartamot.

5. Cikkely

(1) Bármely díjtételt, amelyet a 4. Cikkely 1. pontjában foglaltak szerint nyújtottak be, határozottan jóváhagyhatja bármelyik Fél légügyi hatósága. Egy díjtételt a Fél légügyi hatósága által jóváhagyottnak tekintenek, hacsak legkésőbb harminc nappal a beiktatás napja után annak a Félnek a légügyi hatósága a másik Fél légügyi hatóságának, és az érintett légitársaságnak vagy légitársaságoknak írásban el nem juttatta helytelenítő jegyzékét a javasolt díjtétellel kapcsolatosan.

(2) Bármely díjtételt, amelyet a 4. Cikkely 2. pontjában foglaltak szerint nyújtottak be, és amely a jelen Egyezmény Mellékletében meghatározott zónarendszer kívánalmainak eleget tesz, automatikusan jóváhagynak. Ha bármely Fél légügyi hatósága úgy dönt, hogy a zónarendszer kívánalmainak nem tettek eleget, erről értesítik a kérelmet benyújtó légitársaságot vagy légitársaságokat a benyújtást követő 14 napon belül.

(3) Csak harmadik vagy negyedik jogú légitársaságok lehetnek árvezetők. Harmadik, negyedik és ötödik jogú légitársaságok, amelyek ugyanazon az útvonalon repülnek, mint az árvezető, engedélyt kapnak a benyújtásra, és meg is kapják az engedélyt azokra a díjtételekre, amelyek megfelelnek a jelen Cikkely 1. és 2. pontjával összhangban jóváhagyott díjtételszínvonalnak és feltételnek. Ezek a díjtételek nem léphetnek hatályba korábban, mint azok a díjtételek, amelyekhez ezeknek igazodniuk kell.

(4) A díjtétel jóváhagyása során egy Fél légügyi hatósága az engedélyéhez mellékelhet olyan lejáratot, amelyet megfelelőnek tart. Az ilyen díjtételek hatályban maradnak, hacsak az adott légitársaság vagy légitársaságok az érintett légügyi hatóság jóváhagyásával vissza nem vonja, a meghatározott lejárat napjáig, vagy addig, amíg új díjtételeket jóvá nem hagynak. A légügyi hatóságoknak azonban lehetőségük van meghosszabbítani az eredeti lejárati határidőt. Ahol a díjtétel jóváhagyásához egyik légügyi hatóság sem csatolt lejárati határidőt és ahol új díjtételt nem nyújtottak be és nem hagytak jóvá, ez a díjtétel marad érvényben addig, amíg bármelyik hatóság akár saját kezdeményezésre, akár az érintett légitársaság vagy légitársaságok kérésére be nem jelenti jóváhagyása visszavonását.

6. Cikkely

(1) A 4. Cikkely 1. pontja szerint benyújtott díjtételt jóvá nem hagyó Félnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy egyeztetésre kerüljön sor, amennyiben a másik Fél ezt kéri, hacsak nem tagadta meg a másik Fél is a jóváhagyását ugyanazon díjtételhez. Az egyeztetésre az egyeztetés kérésének napjától számított harminc napon belül létre kell jönnie, jóllehet ez az időtartam meghosszabbítható, ha a két érintett Fél között ilyen irányú megállapodás születik. Ugyanez az eljárás vonatkozik azokra az esetekre is, ahol az 5. Cikkely 2. pontjának megfelelően a díjtétel jóváhagyása nem automatikus.

(2) Amennyiben az egyeztetési határidő lejártáig nem jön létre megállapodás, az ügyet bármelyik Fél kérésére választottbíróság elé kell vinni.

(3) A döntőbíráskodást általában három választottbíróból álló testület végzi el. A döntőbíráskodásra vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított tizennégy napon belül minden Félnek meg kell választania a testület egyik tagját, és az így kiválasztott két testületi tag állapodik meg a harmadik személyben, és jelöli ki azt. A harmadik tag egy harmadik Állam polgára kell hogy legyen, és a testület elnökeként működik. A testület döntését többségi szavazattal hozza. Amennyiben mindkét Fél hozzájárul, a döntőbíráskodást egyetlen választottbíró is elvégezheti, akit a két érintett Fél ugyanazon határidőn belül választott ki, és fogadott el.

(4) Abban az esetben, ha bármelyik Fél elmulasztja a döntőbírót kiválasztani, vagy ha elmulasztják a harmadik döntőbírót kiválasztani (vagy ha a két Fél nem tud az egyetlen döntőbíró személyében megegyezni) a jelen Cikkely 3. pontjában meghatározott tizennégy napon belül, az Európai Polgári Repülés Konferencia Elnöke jogosult a bármely Fél által benyújtott kérés kézhezvételétől számított hét napon belül a döntőbírák listáját teljessé tenni (vagy alternatív megoldásként kijelölni az egyetlen döntőbírát, aki harmadik Állam polgára kell hogy legyen). Amennyiben az Elnök a vitában részt vevő valamelyik Tagállam polgára, ezen funkcióját a Konferencia legidősebb, olyan Tagországból származó Alelnöke tölti be, amely nem érintett a vitában.

(5) A döntőbíráskodást a lista elkészítésétől, vagy az egyetlen választottbíró kijelölésétől számított harminc napon belül le kell bonyolítani. Ez az időtartam meghosszabbodhat azonban, ha az érintett két Fél ilyen irányú megállapodást köt. A választottbíróság döntése végleges és mindkét Fél számára kötelező érvényű.

(6) A lista (vagy az egyetlen döntőbíró) határozza meg a döntőbíráskodási eljárást, hacsak a Felek másként nem állapodtak meg.

(7) Hacsak a választottbírósági ítélet másként nem rendelkezik, mindegyik Fél viseli az általa vagy a nevében kijelölt döntőbíró költségeit, az egyéb költségek terhét pedig a Felek egyenlő arányban osztják meg egymás között.

(8) Valamennyi díjtétel döntőbíráskodás tárgya lehet, ahogyan azt a jelen Cikkely 1-7. pontja kimondja, a 4. Cikkely 2. pontja alapján hivatalosan benyújtott díjtételekkel kapcsolatos döntőbíráskodásnak a zónarendszerek alkalmazására kell korlátozódnia, ahogyan erről a jelen Egyezmény Melléklete rendelkezik azokkal a díjtételekkel kapcsolatosan, és a rendszer paramétereire a döntőbíráskodás nem terjedhet ki. Ezek a paraméterek a következők: hatály, flexibilis zónák száma, a zónák és feltételek meghatározása, kimaradási rendelkezések, referenciaárak, zónaméretek és további flexibilis intézkedések.

7. Cikkely

Mindegyik Fél mindent elkövet annak biztosítása érdekében, hogy csakis jóváhagyott díjtételeket adjanak el és alkalmazzanak.

8. Cikkely

(1) Nem érintve az 1. és 6. Cikkelyt, két vagy több Fél között jelen Egyezmény értelmezésével kapcsolatosan felmerülő vitás kérdéseket, amennyiben azokat tárgyalások útján nem sikerül megoldani, bármely Fél kérésére döntőbíróság elé kell terjeszteni.

(2) Amennyiben a döntőbíráskodás iránti kérelem benyújtását követő hat hónap alatt a Felek képtelenek megállapodni a döntőbíróság szervezetében, bármely Félnek jogában áll a vitát a Nemzetközi Legfelsőbb Bíróság elé vinni, a Bíróság Alapszabályában meghatározott módon.

9. Cikkely

Jelen Egyezményt az Európai Polgári Repülés Konferencia bármely Tagállamának jogában áll aláírni.

10. Cikkely

(1) Jelen Egyezményt az aláíró Államok ratifikálják, jóváhagyják, vagy elfogadják.

(2) A ratifikálás okiratait és a jóváhagyás vagy elfogadás bejelentését a Nemzetközi Polgári Repülés Szervezetnél helyezik letétbe.

11. Cikkely

(1) Jelen Egyezmény tizenhárom nappal azután lép életbe, hogy öt aláíró Állam letétbe helyezte a ratifikáció okiratát, vagy a jóváhagyás, vagy elfogadás bejelentését.

(2) Ezt követően minden egyes Állam számára a ratifikáció okiratának, vagy a jóváhagyás, vagy elfogadás bejelentésének letétbe helyezését követő harmincadik napon lép életbe.

(3) Amikor jelen Egyezmény hatályba lép, az 1967-es Egyezmény érvényét veszti a jelen Egyezményt aláíró Felek számára az Európán belüli menetrend szerinti légi járatok díjtételeinek meghatározásának gyakorlatára vonatkozóan.

12. Cikkely

(1) Hatálybalépése után jelen Egyezményhez az Európai Polgári Repülés Konferencia bármely olyan tagja csatlakozhat, amelyik azt még nem írta alá.

(2) A csatlakozás akkor érvényes, ha a csatlakozó okiratot a Nemzetközi Polgári Repülés Szervezetnél letétbe helyezték, és az a letétbe helyezés napját követő harmincadik napon lép hatályba.

13. Cikkely

(1) Bármely Fél jogosult a jelen Egyezménnyel kapcsolatosan módosítási javaslatot tenni, az erről szóló írásos értesítést az Európai Polgári Repülés Konferencia Titkárának kell benyújtani, aki a módosítást valamennyi Félhez eljuttatja. Amennyiben a Feleknek nem kevesebb, mint huszonöt százaléka (beleértve a módosítást javasló Felet) hozzájárul a Felek közötti megbeszélés létrejöttéhez a módosítás megvitatására, az Európai Polgári Repülés Konferencia összehívja a megbeszélést, és erről a Feleket legalább három hónappal korábban írásban értesíti.

(2) Bármely módosítási javaslatot, amelyet a jelen Cikkely 1. pontjában megjelölt megbeszélésen részt vevő Felek többsége jóváhagy, és ezt követően a Felek kétharmada jóváhagy, valamennyi Fél elé terjesztenek ratifikálásra, jóváhagyásra vagy elfogadásra.

(3) Az ilyen módosítás azon Felek számára, akik ratifikálták, jóváhagyták vagy elfogadták harminc nappal azt követően lép hatályba, hogy két Fél letétbe helyezte a Nemzetközi Polgári Repülés Szervezetnél a ratifikációs okiratot, vagy a jóváhagyásról, vagy az elfogadásról szóló értesítést.

(4) A módosítás minden olyan Fél számára, aki ezt követően ratifikálta, hagyta jóvá, vagy fogadta el azt, a ratifikációs okirat, vagy a jóváhagyásról, vagy az elfogadásról szóló értesítés letétbe helyezését követő harmincadik napon lép hatályba.

14. Cikkely

(1) A 13. Cikkely rendelkezései mellett, a jelen Egyezmény Mellékletében meghatározott, a Felek légügyi hatóságának kétharmada által jóváhagyott zónarendszerekre vonatkozó bármilyen módosítást valamennyi Fél légügyi hatóságához be kell nyújtani elfogadásra.

(2) Az ilyen módosítások azon Felek számára, amelyeknek légügyi hatósága elfogadta azt, harminc nappal azt követően lép hatályba, hogy két Fél légügyi hatósága írásban bejelentette elfogadását a Nemzetközi Polgári Repülés Szervezetnek.

(3) Ezt követően a módosítás minden olyan Fél számára, amelynek légügyi hatósága elfogadja azt, harminc nappal azt követően lép hatályba, hogy a Nemzetközi Polgári Repülés Szervezet kézhez vette az elfogadás bejelentését.

15. Cikkely

Jelen Egyezményt bármely Fél felmondhatja a Nemzetközi Polgári Repülés Szervezethez címzett írásos bejelentéssel. A felmondás a nevezett bejelentés kézhezvételétől számított egy év elteltével lép hatályba.

16. Cikkely

(1) Jelen Egyezménnyel kapcsolatosan semmilyen fenntartása, kikötése nem lehet egyik Félnek sem, eltekintve az alábbiakban leírtaktól.

(2) Jelen Egyezmény aláírásakor, ratifikálásakor, jóváhagyásakor, vagy elfogadásakor, vagy a hozzá való csatlakozáskor bármely Fél kijelentheti, hogy a 8. Cikkely 2. pontját magára nézve nem tekinti kötelezőnek. Ez a pont a többi Felet sem köti bármely olyan Féllel szemben, amely ilyen fenntartással élt.

(3) Bármely Fél, amelyik jelen Cikkely 2. pontjának megfelelően fenntartással élt, bármikor visszavonhatja azt oly módon, hogy ez irányú szándékát írásban bejelenti a Nemzetközi Polgári Repülés Szervezethez.

17. Cikkely

(1) A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet az Európai Polgári Repülés Konferencia valamennyi Tagállamának meg fogja küldeni jelen Egyezmény egy hitelesített példányát.

(2) A jelen Egyezmény hatálybalépésekor a Nemzetközi Polgári Repülés Szervezet be fogja jegyeztetni azt az Egyesült Nemzeteknél.

(3) A Nemzetközi Polgári Repülés Szervezet valamennyi Államot, amely aláírója az 1967. évi, vagy jelen Egyezménynek, értesíteni fogja az alábbiakról:

a) jelen Egyezmény bárki által történő aláírásáról;

b) bármely ratifikációs okirat, vagy jóváhagyási, vagy elfogadási, vagy csatlakozási nyilatkozat letétbe helyezéséről, illetve annak időpontjáról, a letétbe helyezést követő harminc napon belül;

c) jelen Egyezmény hatálybalépésének napjáról, a 11. Cikkelynek megfelelően;

d) jelen Egyezmény bármely felmondásáról, a 15. Cikkelynek megfelelően, illetve annak időpontjáról, a kézhezvételtől számított harminc napon belül;

e) bármely fenntartásról, amelyet a 16. Cikkelynek megfelelően jelentettek be, illetve ilyen fenntartás bármilyen visszavonásáról;

f) jelen Egyezményre vonatkozó bármely módosítás hatálybalépésének időpontjáról, a 13. Cikkelynek megfelelően.

Bizonyságul alulírottak, akik megfelelő jogkörrel és felhatalmazással rendelkeztek, aláírták jelen Egyezményt.

Kelt Párizsban, ezerkilencszáznyolcvanhét, június tizenhatodik napján, egyetlen példányban, angol, francia és spanyol nyelven, a három szöveg egyformán hiteles.

Ausztria

Belgium

Ciprus

Dánia

Finnország

Franciaország

Német Szövetségi Köztársaság

Görögország

Izland

Írország

Olaszország

Luxemburg

Málta

Hollandia

Norvégia

Portugália

Spanyolország

Svédország

Svájc

Törökország

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

Jugoszlávia

Zónarendszerek

Hatály

1. A rendszer vonatkozni fog valamennyi Európán belüli járatra az Európai Polgári Repülés Szövetség azon Tagállamai között, amelyek jelen Egyezményt aláírták. Mindazonáltal a Feleknek lehetőségük lesz arra, hogy bilaterális megegyezés útján bizonyos meghatározott útvonalakat kivonjanak a zónarendszerek hatálya alól.

A flexibilis zónák száma

2. Két flexibilis zóna lesz, az egyik a Diszkont Fuvaré, a másik pedig a Mélyen Diszkont Fuvaré.

A zónák meghatározása

3. A Diszkont Zónába tartozáshoz a fuvarnak az alábbi feltételek közül valamennyinek meg kell felelnie:

a) oda-vissza, vagy körutazás;

b) a minimális ott-tartózkodás nem rövidebb, mint a „Vasárnapi Szabály”, vagy hat nap;

c) a maximális ott-tartózkodás nem hosszabb, mint hat hónap.

4. A Mélyen Diszkont Zónába tartozáshoz a fuvarnak legalább az alábbi kritériumok egyikének meg kell felelnie a 3. pontban meghatározott feltételeken túl:

a) foglalás a teljes útra, a jegy átvétele és a fizetés egyszerre kell hogy történjen; a foglalás törlése vagy módosítása csak az indulásra kész utazás megkezdése előtt engedélyezhető és minimum a jegyár legalább 20%-át kitevő díjért;

b) legalább tizennégy napos kötelező elővásárlás; foglalás a teljes útra, a jegy átvétele és a fizetés egyszerre kell hogy megtörténjen; a foglalás lemondása vagy módosítása csak az indulásra kész út előtt engedélyezhető, és a díj a jegy árának minimum 20%-a kell hogy legyen;

c) a jegyvásárlás csak az indulásra kész út kezdete előtt egy nappal történik meg; a foglalásokat az oda- és a visszaútra külön kell megtenni, és csak az elutazás országában lehet megtenni, az adott utazási szakasz indulása előtti napon;

d) a kedvezmény igénybevételére maximuma 25. életévüket betöltött, vagy annál ifjabb fiatalok és/vagy 60 éves, vagy annál idősebb felnőttek jogosultak;

e) a kedvezmény lehetőségét korlátozni kell a kevésbé forgalmas nap- és hétszakokra, valamint a felkínált kapacitást tekintve is. Ezen korlátozásokra (időpont és kapacitás) vonatkozóan az érintett Felek kell hogy megállapodást kössenek, s annak létrejötte után azt a díjtételek között, valamint a lakosságnak készített valamennyi ajánlatban világosan fel kell tüntetni.

5. A 3. pont vagy a 4. pont kívánalmainak való megfelelés egyetlen légitársaságot sem akadályoz meg abban, hogy további feltételeket szabjon meg a saját szolgáltatása keretében végzett szállítások díjtételeire vonatkozóan.

Kimaradási intézkedések

6. Bármely Fél kijelentheti, hogy a 4. pont a), b), c) vagy d) feltétele nem alkalmazandó a várospár vagy országpár alapon az „oda és vissza” utazáshoz, vagy az ő területéről történő utazáshoz. Ezen túlmenően bármely Fél hasonló nyilatkozatot tehet a 4. pont c) feltételével kapcsolatosan. A 4. pont d) feltételével kapcsolatosan tett ilyen irányú nyilatkozat a feltétel egyik, másik vagy mindkét részére érvényes lehet. A következő díjszezonra vonatkozó első nyilatkozatokat a Tagállamok az Egyezmény aláírásakor tehetik meg. A későbbi nyilatkozatokat legalább hat hónappal a következő szezon kezdete előtt kell megtenni, s az vonatkozhat egy szezonra vagy az egész évre. A nyilatkozat megtételének lehetősége nem érvényes azokra a fuvarokra, amelyek a 10. pontban leírt további rugalmasság alá esnek.

Referenciaárak

7. Kezdetben a hatályos, normál turistaosztályos díjtételekkel azonos színvonalú referenciaárakat kell alkalmazni, amikor a rendszer érvénybe lép. Ha egynél több ilyen díjtétel létezik egy várospárra, az átlagszintet kell használni, hacsak az érintett Felek másként nem állapodtak meg. Azokban az esetekben, ahol nincs normál turista díjtétel, a legalacsonyabb, teljesen flexibilis árat kell használni. A referenciaárakat annak az országnak a pénznemében kell meghatározni, ahonnan az utazás kiindul.

8. A későbbiekben a referenciaárakat oly módon kell igazítani, hogy tükrözzék a százalékos változásokat a normál turistaosztályos oda-vissza viteldíjakban (vagy ahol alkalmazható, a 7. pontban leírt alternatívák áraiban). Kölcsönös megegyezéssel azonban bármely két Félnek lehetősége van a referenciaárakat más módon alakítani.

Zónaméretek

9. A Diszkont Zóna a referenciaár kilencven százalékától annak hatvanöt százalékáig terjed, a Mélyen Diszkont Zóna pedig a referenciaár hatvanöt százalékától annak negyvenöt százalékáig terjed.

További flexibilitás

10. Amennyiben egy díjtétel, amelyet a bilaterális díjtétel jóváhagyási rend szerint már jóváhagytak, vagy a jóváhagyás folyamatban van, és amely a 3. és 5. pont feltételeit tekintve jogosult az automatikus jóváhagyásra a Mély Diszkont Zónában, azon zóna alsó szintje alatt van, további flexibilitás biztosított az adott díj szintjére vonatkozóan. Az ilyen további flexibilitás az adott díjtétel bilaterálisan jóváhagyott *  szintje alatti tíz százaléktól a Mély Diszkont Zóna maximált áráig terjedhet, és a díjtétel érvényessége alatt végig hatályban marad. A díjtétel feltételeiben a hatályosság időtartama alatt bekövetkezett bármilyen változás, beleértve az 5. pontban alkalmazottakat is, a bilaterális jóváhagyó rendszerrel összhangban kell hogy legyen.

A rendszer módosításai

11. A rendszer három éves próbaidőtartamra jön létre, amely az Egyezmény hatálybalépésének napján kezdődik. Ehhez a naphoz két évre az Európai Polgári Repülés Konferencia égisze alatt rendszerértékelésre kerül sor. Ehhez az értékeléshez kapcsolódva az Európai Polgári Repülés Konferencia bármely Tagállama módosítást nyújthat be. A rendszermódosításokra az Egyezmény 14. Cikkelyében leírt eljárás vonatkozik. A harmadik év vége előtt a Felek döntenek arról, hogy a rendszer továbbra is fennmaradjon, vagy sem.

Az Európai Közösség tagállamainak nyilatkozata az Európán belüli menetrend szerinti járatokon
alkalmazandó díjtételek bevezetésének gyakorlatáról szóló Nemzetközi Egyezmény aláírása alkalmából,
1987. június 16-án

A jelen Egyezmény aláírása közben az Európai Közösség Tagállamai kinyilatkoztatják, hogy a jelen Egyezmény nem helyezhető a Közösség törvénye fölé a közöttük lévő viszony vonatkozásában.

Belgium

Dánia

Franciaország

Német Szövetségi Köztársaság

Görögország

Írország

Olaszország

Luxemburg

Hollandia

Portugália

Spanyolország

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1993. december 16. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére