A jogszabály mai napon ( 2024.05.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1994. évi LXV. törvény

a Magyar Köztársaság 1994. évi pótköltségvetéséről * 

Az Országgyűlés – áttekintve az 1994. évi központi költségvetés végrehajtásának helyzetét – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. §-ában foglaltak szerint a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény (a továbbiakban: KTv.) egyes rendelkezéseinek, valamint a végrehajtásához kapcsolódó egyes törvények módosítására az alábbi törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1994. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE

1. § * 

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását e törvény – a KTv. 1. számú melléklete helyébe lépő – 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását e törvény – a KTv. 2. számú melléklete helyébe lépő – 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az e törvény 1. számú melléklete VIII. Belügyminisztérium fejezet, 25. cím, 4–8. alcímében foglalt előirányzatokkal összhangban a KTv. 5. számú mellékletében szereplő egyes központosított előirányzatok e törvény 3. számú melléklete szerint változnak.

3. § * 

4. § (1) * 

(2) * 

5. § (1) * 

(2) * 

6. § * 

7. § Az elkülönített állami pénzalapok és a központi költségvetés kapcsolatát illetően:

(1) A KTv. 7. számú melléklete helyébe e törvény 4. számú melléklete lép.

(2) Egyes alapok költségvetési támogatásának előirányzatai a következők szerinti összegekre módosulnak:

a) Központi Műszaki Fejlesztési Alap (VII. Miniszterelnökség fejezet, 26. cím, 4. előirányzat-csoport)4080,0 millió forint;
b) Kereskedelemfejlesztési Alap (X. Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma fejezet, 6. cím, 1. alcím)1708,0 millió forint;
c) Befektetésösztönzési Alap (X. Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma fejezet, 6. cím, 2. alcím)300,0 millió forint;
d) Útalap (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 14. cím, 1. alcím)


5700,0 millió forint;
e) Mezőgazdasági Fejlesztési Alap (XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 13. cím, 2. alcím)4000,0 millió forint;
f) Bérgarancia Alap (XVI. Munkaügyi Minisztérium fejezet, 14. cím, 3. alcím)

0,0 millió forint;
g) Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet, 22. cím, 1. alcím)
800,0 millió forint;
g) Nemzeti Kulturális Alap (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet, 22. cím, 2. alcím)65,7 millió forint.

(3) * 

8. § * 

9. § * 

10. § A KTv. 9. számú melléklete helyébe e törvény 5. számú melléklete lép.

11. § Az Országgyűlés utasítja a Kormányt, hogy a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény 39. § a) pontjában szereplő – 23 milliárd forint összegű – kötvények kibocsátását függessze fel.

MÁSODIK RÉSZ

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK ÉS TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosítása

12. § * 

13. § * 

14. § * 

15. § * 

16. § * 

17. § Az 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Áfatv.) 1. és 2. számú melléklete az e törvény 6. és 7. számú melléklete szerint módosul.

A fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosítása

18. § A fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló, többször módosított 1991. évi LXXVIII. törvény 1. számú melléklete helyébe az e törvény 8. számú melléklete lép.

A jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény módosítása

19. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény módosítása

20. § * 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

21–22. § * 

23. § * 

24. § * 

25–26. § * 

27. § * 

28. § * 

Üzemanyagok környezetvédelmi termékdíja

29. § * 

A bányajáradék környezetvédelmi részének mértéke

30. § * 

A Központi Műszaki Fejlesztési Alapról szóló 1988. évi XI. törvény módosítása

31. § A Központi Műszaki Fejlesztési Alapról szóló, többször módosított 1988. évi XI. törvény a következők szerint módosul:

(1) * 

(2) * 

Egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény módosítása

32. § Az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Atv.) egyes rendelkezései a következők szerint módosulnak:

(1) * 

(2)  * 

(3)  * 

(4) * 

A Világkiállítási és a hozzá kapcsolódó Fejlesztési Alapról szóló 1992. évi LXXXII. törvény módosítása

33. § * 

Az Országos Játék Alapról szóló 1993. évi XXVIII. törvény módosítása

34. § * 

Bérrendszerek módosítása

35. § A költségvetési szerveknél foglalkoztatott azon dolgozók részére, akik nem tartoznak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a bírák, az ügyészek, a bírósági és az ügyészségi dolgozók előmeneteléről és javadalmazásáról szóló 1990. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá, a 13. havi illetményt, teljesítmény-elismerést vagy ezekkel azonos tartalmú kifizetést a tárgyévet követő év január 15-ig kell kifizetni.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény bérpolitikai intézkedései végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

36. § * 

37. § * 

38. § * 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. § (1) E törvény – a (2)–(5) bekezdésekben foglalt rendelkezések kivételével – a kihirdetéstől számított 15. napon lép hatályba, egyidejűleg a KTv. 6. §-ának (8) bekezdése, 52. §-ának (1) bekezdése hatályát veszti.

(2) *  E törvény 18. §-ában foglalt rendelkezések 1994. november 1-jén lépnek hatályba.

(3) *  E törvény 19. §-ában foglalt rendelkezések e törvény kihirdetésének napján lépnek hatályba.

(4) E törvény 21–28. §-aiban foglalt rendelkezések 1994. december 1-jén lépnek hatályba. A rendelkezéseket a hatálybalépést követően a földhivatalokhoz bejelentett vagyonszerzési ügyekben kell alkalmazni, egyidejűleg az Itv. 91. § (1) bekezdésének első mondatából a „az ingatlan-nyilvántartást követő” szövegrész hatályát veszti.

(5) * 

40. § * 

41. § (1) Az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és természetes személy, amely (aki) e törvény 19. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott (a kávétermékekkel a termelési, az önálló raktározási, tárolási, a nagykereskedelmi, illetve az egyéb kőolajtermékekkel a termelési, az önálló raktározási, tárolási, a nagykereskedelmi, az import és az export) jövedéki tevékenységet e törvény kihirdetése napja előtt kezdte meg, jövedéki engedély nélkül a kihirdetés napját követő 60 napig folytathat jövedéki tevékenységet, a Jszt. egyéb szabályainak betartása mellett.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezet és természetes személy köteles az e törvény kihirdetése napját követő 30 napon belül a jövedéki engedély iránti kérelmét a területileg illetékes Pénzügyminisztérium Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának területi parancsnokságához benyújtani. Az engedélyező hatóság a kérelmet a benyújtás napját követő 30 napon belül köteles elbírálni és – a Jszt.-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén – a jövedéki engedélyt kiadni.

42. § (1) Az alapok a részükre az 1994. évben a központi költségvetés által privatizációs bevételi előlegként átutalt összeget 1994. november 15-ig kötelesek az állami forgóalap megelőlegező számlájára visszautalni.

(2) Az Atv.-nek a jelen törvény 32. §-ának (4) bekezdésével megállapított 69/B. §-a rendelkezéseinek alkalmazásakor a folyamatban lévő ügyekben az e törvény folytán elutasított, illetve el nem bírálható kérelmek, pályázatok eljárási díját, pályázati díját e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül kell visszatéríteni.

43. § * 

44. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az 1995. évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatot – az Áht. 52. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés egyszeri jellegű feloldásával – 1994. október 31-ig terjessze az Országgyűlés elé.

1–2. számú melléklet az 1994. évi LXV. törvényhez * 

3. számú melléklet az 1994. évi LXV. törvényhez * 

4. számú melléklet az 1994. évi LXV. törvényhez * 

5. számú melléklet az 1994. évi LXV. törvényhez * 

6–7. számú melléklet az 1994. évi LXV. törvényhez * 

8. számú melléklet az 1994. évi LXV. törvényhez * 

9. számú melléklet az 1994. évi LXV. törvényhez

A központi költségvetési szervekre vonatkozó befizetési kötelezettségek

millió Ft
Befizetési kötelezettség
Országgyűlés 2 ,7
Legfelsőbb Bíróság 1 ,3
Magyar Köztársaság Ügyészsége 0 ,2
Állami Számvevőszék 0 ,9
Miniszterelnöki Hivatal 72 ,2
Biztonsági Szolgálatok 4 ,7
Országos Testnevelési és Sporthivatal 29 ,2
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 56 ,8
Belügyminisztérium 179 ,5
Honvédelmi Minisztérium 154 ,1
Népjóléti Minisztérium 212 ,5
Igazságügyi Minisztérium 60 ,3
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium 176 ,0
Külügyminisztérium 52 ,6
Földművelésügyi Minisztérium 358 ,4
Munkaügyi Minisztérium 0 ,0
Pénzügyminisztérium 355 ,0
Művelődési és Közoktatási Minisztérium 176 ,9
Ipari és Kereskedelmi Minisztérium,
NGKM-mel együtt 104 ,4
Környezetvédelmi és Területfejlesztési
Minisztérium 18 ,5
Magyar Tudományos Akadémia 61 ,0
Központi Statisztikai Hivatal 6 ,4
Összesen: 2083 ,6