A jogszabály mai napon ( 2022.12.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

124/1994. (IX. 15.) Korm. rendelet

a járművezető gyakorlati szakoktatók saját jármű üzemeltetésének költségtérítéséről

A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény (a továbbiakban: Szja. törvény) 56. §-ának c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:  * 

1. § (1) A járművezető-képzés tevékenységet folytató munkáltató, valamint a járművezető-képző tevékenységet folytató társaság (a továbbiakban együtt: munkáltató) a járművezető-képzésben közreműködő - vele munkaviszonyban, illetőleg tagsági viszonyban álló - szakoktatójának a saját tulajdonú járműve gyakorlati oktatási célú használatáért az e rendeletben meghatározott költségtérítést fizetheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségtérítést a munkáltató abban az esetben igazolhatja a magánszemély Szja. törvény 30. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti bevételeként, ha a szakoktatónak a költségtérítéssel összefüggő tevékenységéért olyan munkabért fizet, amely után - a társadalombiztosításról szóló törvény rendelkezései szerint - társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség terheli.

(3) Az az egyéni vállalkozó, aki a saját tulajdonú járművével gyakorlati oktatást végez, a jármű használatáért költséget az e rendeletben meghatározott költségtérítés összegéig számolhatja el.

2. § *  (1) Az 1. §-ban említett költségtérítés a járműkategóriánként és tanóránként figyelembe vehető futásteljesítmény alapján külön jogszabályban *  meghatározott üzemanyag-felhasználási ellenérték, valamint a következő táblázatban foglalt egyéb költség összegeként állapítandó meg:

Kategória Futásteljesítmény (km/tanóra) Egyéb költség (Ft/tanóra)
a) segédmotoros kerékpár (M kat.) 16 km 146 Ft
b) motorkerékpár 150 cm3-ig (A1 kat.) 18 km 255 Ft
c) motorkerékpár 200 cm3-től (A kat.) 18 km 330 Ft
d) személygépkocsi (B kat.) 21 km 323 Ft
e) személygépkocsi-pótkocsi (B + E kat.) 21 km 404 Ft
f) tehergépkocsi (C, C1 kat.) 18 km 836 Ft
g) tehergépkocsi + pótkocsi (C + E, C1 + E kat.) 18 km 1046 Ft
h) autóbusz (D, D1 kat.) 18 km 1046 Ft

(2) A magánszemély önálló tevékenységével kapcsolatos költségelszámolásnál az (1) bekezdés szerinti futásteljesítményre jutó összes költséget (ideértve - a futásteljesítményre jutó üzemanyagköltség kivételével - a jármű fenntartási, javítási, felújítási költséget, valamint az értékcsökkenési leírást) elszámoltnak kell tekinteni.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a költségtérítés azonban visszamenőlegesen a gyakorlati oktatás céljára használt jármű után 1994. január 1-jétől számolható el.

(2) A költségtérítés elszámolásához használható nyomtatvány - a közúti járművezetők képzéséről, vizsgáztatásáról és szakképesítéséről szóló 20/1992. (VII. 21.) KHVM rendeletben meghatározott - hatóságilag nyilvántartott, hitelesített vezetési karton.


  Vissza az oldal tetejére