A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

129/1994. (X. 7.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1994. május 5-én aláírt kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1994. június 16. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1994. május 5-én aláírt kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Bolgár Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek) figyelembe véve az országukban végbement változásokat, a kultúra, az oktatás és a tudomány terén kialakult hagyományos együttműködés fejlesztésének szándékával a két állam közötti sokoldalú kapcsolatok megerősítésére, tiszteletben tartva a Helsinki Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Záróokmányában és az Új Európáért Párizsi Chartában megfogalmazott elveket, egyetértettek abban, hogy kulturális, oktatási és tudományos együttműködési Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) kötnek.

1. Cikk

A Felek támogatják és ösztönzik az akadémiák, a tudományos-kutató, oktatási, kulturális és műemlékvédelmi, egyházi intézmények, valamint szakmai és kulturális egyesületek, baráti társaságok közötti együttműködést, szakemberek és előadások cseréjét. Ezen a területen elősegítik a szakmai tájékoztató anyagok és az információk cseréjét, tudományos, irodalmi, művészeti alkotások és publikációk népszerűsítését, azok fordítását és kiadását, koncertek, színházi előadások, művészeti és más kiállítások, illetve rendezvények szervezését, filmek, rádió- és televízióműsorok, valamint alkotóik cseréjét.

2. Cikk

A Felek támogatják az önkormányzatok fővárosi és vidéki kulturális és oktatási intézményei közötti közvetlen együttműködést, amelyek az Egyezmény szellemében elősegítik, megkönnyítik, szélesítik és elmélyítik a kapcsolataikat a kultúra, oktatás és tudomány terén.

3. Cikk

A Felek különösen támogatják a felsőoktatási intézmények közvetlen kapcsolatát, valamint a másik ország nyelvének, irodalmának, történelmének stb. oktatását, melyet hungarológiai és bulgarisztikai oktató-, kutatóhelyek létrehozásával, lektorok, vendégtanárok cseréjével, könyvek, folyóiratok, oktatási segédletek küldésével és a különböző szakmai képzéseken történő részvétellel segítenek.

4. Cikk

A Felek kölcsönösen lehetővé teszik, hogy állampolgáraik a másik Fél oktatási intézményeiben tanulhassanak az oktatás minden szintjén.

Összhangban az országukban érvényes törvényekkel és rendelkezésekkel e célból a másik ország állampolgárai részére ösztöndíjakat és egyéb anyagi segítséget nyújtanak.

5. Cikk

A Felek külön Egyezmény alapján rendezik az iskolai bizonyítványok, főiskolai és egyetemi diplomák, tudományos fokozatok kölcsönös elismerését.

6. Cikk

A Felek elősegítik és megkönnyítik a másik ország kutatói számára a kulturális és tudományos intézményekben, a könyvtárakban, levéltárakban és múzeumokban folyó kutatásokat.

A Felek belső rendelkezéseikkel összhangban lehetővé teszik a másik ország történelmére vonatkozó anyagokhoz való hozzájutást, ezek másolását, felvételét, mikrofilmezését, valamint a területi kutatásokat.

7. Cikk

A Felek támogatják a két fővárosban működő kulturális intézetek tevékenységét.

8. Cikk

A Felek a két ország sportfőhatóságai és szervezetei közötti egyezményes együttműködés további fejlesztését támogatják.

9. Cikk

A Felek ösztönzik a tömegtájékoztatási eszközök, rádiók és televíziók közötti intézményes kapcsolatokat, különös tekintettel a kulturális és információs jellegű anyagok cseréjét.

10. Cikk

A Felek támogatják az intézményes kapcsolatokat a kultúra, az oktatás és a tudomány területén, különös tekintettel az európai multilaterális és regionális kapcsolatokra.

11. Cikk

A Felek biztosítják a Magyarországon élő bolgár nemzeti közösség számára a külön jogok megvalósításának feltételeit a nevelés, az oktatás, a hitélet és a kulturális identitás megőrzése és fejlesztése területén, különös tekintettel a Hr. Botev Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium közös fenntartására.

12. Cikk

Az Egyezmény végrehajtását a Magyar-Bolgár Kulturális Együttműködési Vegyes Bizottság kíséri figyelemmel, amely háromévenként egyszer, felváltva Magyarországon, illetve Bulgáriában ülésezik.

A Vegyes Bizottság elnöke mindig a vendéglátó ország delegációjának vezetője.

A Vegyes Bizottság három évre szóló együttműködési munkatervet dolgoz ki, amely a megvalósítást szolgáló pénzügyi és szervezési rendelkezéseket is tartalmazza.

13. Cikk

Az Egyezmény azon a napon lép hatályba, amikor a Felek diplomáciai úton kölcsönösen értesítik egymást, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez előírt belső rendelkezéseknek.

Az Egyezmény hatálybalépésével, hatályát veszti az 1979. június 20-án Szófiában aláírt Kulturális és Tudományos Együttműködési Egyezmény.

14. Cikk

E megállapodás a hatálybalépéstől számított 5 évig marad érvényben, de hatálya automatikusan meghosszabbodik további 5-5 évre, amennyiben a lejárat előtt 6 hónappal írásos formában a Felek egyike sem mondja fel.

Készült Budapesten, 1994. május 5-én, két-két eredeti magyar és bolgár nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) *  Ez a rendelet a kihirdetésétől számított 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1994. június 16-tól kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a művelődési és közoktatási miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére