A jogszabály mai napon ( 2020.06.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

145/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között Prágában, 1994. március 8-án aláírt Állat-egészségügyi Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1994. június 21-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között Prágában, 1994. március 8-án aláírt Állat-egészségügyi Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI EGYEZMÉNY
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) között abból a célból, hogy az állategészségügy területén az együttműködést továbbfejlesszék, különös tekintettel az állatjárványok megelőzésére és leküzdésére, valamint azok széthurcolásának megakadályozására, az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikkely

A Szerződő Felek a fertőző állatbetegségek ragályanyagának, valamint az egészségre ártalmas állati eredetű termékek országaik területére történő behurcolásának megakadályozása érdekében, kötelezik magukat, hogy élő állatok, állati eredetű termékek, takarmányok, valamint ragályfogó tárgyak kivitele, behozatala és átvitele terén együttműködnek.

2. Cikkely

A Szerződő Felek központi állat-egészségügyi hatósága (a továbbiakban: a Szerződő Felek hatóságai) közösen kidolgozzák a szükséges megállapodásokat az állat-egészségügyi ellenőrzés alá eső élő állatok, állati eredetű termékek, takarmányok, valamint ragályfogó tárgyak kivitelére, behozatalára és átvitelére vonatkozó feltételekről.

3. Cikkely

A Szerződő Felek hatóságai kötelezik magukat, hogy

1. haladéktalanul értesítik egymást olyan állatbetegségek megállapításáról, amely a Nemzetközi Járványügyi Hivatal (O.I.E.) Kodexének „A” listáján szerepel, illetve olyan fertőző állatbetegség megállapításáról, amely eddig a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság területén még nem került megállapításra, vagy pedig már évek óta nem lépett fel.

Az értesítésnek tartalmaznia kell a megbetegedett állatok faját és számát, a betegség megállapításának helyét, a kórmegállapítás és a leküzdés módját. A ragadós száj- és körömfájás esetén az izolált vírus típusát is közlik.

2. az értesítéseket megküldik mindaddig, amíg a betegséget teljesen fel nem számolták.

3. a Szerződő Felek hatósági kívánságra értesítik egymást a Nemzetközi Járványügyi Hivatal (O.I.E.) Kodexének „B” listáján szereplő fertőző betegségek fellépéséről.

Ha valamely Szerződő Fél területén a 3. Cikkely 1. pontjában megjelölt valamely állatbetegség kerül megállapításra, kölcsönösen támogatják egymást a kóroktani kórjelzésben, és a Szerződő felek egymás kívánságára átadják az izolált kórokozó tenyészetét.

A Szerződő Felek hatóságai rendszeresen megküldik egymásnak a Magyar Köztársaságban, illetve a Cseh Köztársaságban a bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegségek helyzetére vonatkozó havi jelentéseket.

4. Cikkely

Állatállományaik egészségvédelme érdekében a Szerződő Felek hatóságai kölcsönösen tájékoztatják egymást az időszerű állat-egészségügyi ismeretek gyakorlati alkalmazásáról, a fertőző, parazitás és egyéb betegségek megelőzése céljából.

5. Cikkely

A Szerződő Felek hatóságai az állat-egészségügyi együttműködés fejlesztése, valamint a tudományos kutatások hatékonyságának fokozása érdekében, kötelezik magukat, hogy

- elősegítik az állat-egészségügyi tudományos és diagnosztikai intézmények közötti együttműködést,

- elősegítik a szakfolyóiratok és más az állategészségüggyel kapcsolatos publikációk cseréjét,

- kicserélik az állat-egészségügyi jogszabályokat

- és tájékoztatják egymást az állategészségügy szervezeti változásairól,

- kölcsönösen tájékoztatják egymást szakmai rendezvényekről, és lehetővé teszik, hogy a szakemberek mindkét részről azokon részt vegyenek.

6. Cikkely

A Szerződő Felek hatóságai közvetlen kapcsolatban állnak egymással mindazon kérdések terén, amelyeket jelen együttműködési megállapodás rendelkezései érintenek. Ennek érdekében szükség esetén közös tanácskozás, illetve tapasztalatcsere végett egymást kölcsönösen felkeresik.

7. Cikkely

A jelen Egyezmény előírásainak alkalmazásával kapcsolatosan felmerülő vitás kérdéseket a Szerződő Felek szakértői közvetlen tárgyalással rendezik.

8. Cikkely

A jelen Egyezmény rendelkezései nem érintik a Szerződő Felek azon jogait és kötelezettségeit, amelyek a korábban megkötött nemzetközi szerződések alapján megilletik, illetve terhelik őket.

9. Cikkely

A jelen Egyezmény hatálybalépésének időpontjától a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság vonatkozásában hatályát veszti:

- Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Köztársaság Kormánya között az állategészségügy terén történő együttműködésről (Prága, 1958. március 12.), és

- Megállapodás a Magyar Népköztársaság Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériuma és a Csehszlovák Szocialista Szövetségi Köztársaság Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériuma között, az 1958. március 12-én aláírt állategészségügy terén történő együttműködésről szóló Egyezmény végrehajtásáról, amely élő állatok, állati eredetű termékek, valamint ragályfogó tárgyak kivitelére, behozatalára és átvitelére vonatkozott (Bratislava, 1974. január 18.).

10. Cikkely

A Szerződő Felek a jelen Egyezményt ötéves időtartamra kötik, és érvényessége automatikusan meghosszabbodik további öt évvel, amennyiben a Szerződő Felek valamelyike, legkésőbb hat hónappal az Egyezmény lejárta előtt írásban nem mondja fel.

Ezt az Egyezményt a Szerződő Felek országai belső jogszabályainak megfelelően jóvá kell hagyni és az a jóváhagyásról szóló utólagos jegyzékváltást követő 30. napon lép hatályba.

Készült Prágában, 1994. március 8-án, két eredeti példányban, magyar és cseh nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság
részéről
A Cseh Köztársaság
részéről”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1994. július 20. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáért a földművelésügyi miniszter a felelős.


  Vissza az oldal tetejére