A jogszabály mai napon ( 2020.04.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

170/1994. (XII. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Malajzia Kormánya között Kuala Lumpurban, 1993. február 19-én aláírt légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről * 

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1994. év július hó 6. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Malajzia Kormánya között Kuala Lumpurban, 1993. február 19-én aláírt légiközlekedési megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya és Malajzia Kormánya között a területeik közötti és az azokon túli légiközlekedésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és Malajzia Kormánya

a Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény részeseiként és

attól az óhajtól vezettetve, hogy Megállapodást hozzanak létre a területeik közötti és az azokon túli légiközlekedésről,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

Fogalommeghatározások

A Megállapodás szempontjából, kivéve, ha a szöveg másként rendelkezik

a) az „Egyezmény” kifejezés a Chicagóban, 1944. december 7. napján aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülési Egyezményt jelenti, beleértve az Egyezmény 90. Cikke alapján elfogadott bármely Függeléket, valamint a 90. és 94. Cikkek alapján az Egyezmény vagy a Függelékek bármely módosítását, amennyiben ezek mindkét Szerződő Fél vonatkozásában hatályba léptek;

b) a „légügyi hatóságok” kifejezés a Magyar Köztársaság esetében a közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztert, valamint az említett miniszter által jelenleg gyakorolt vagy hasonló feladatok ellátásával megbízott személyt vagy szervet, illetve Malajzia esetében a közlekedési minisztert, valamint az említett miniszter által jelenleg gyakorolt vagy hasonló feladatok ellátásával megbízott személyt vagy szervet jelenti;

c) a „kijelölt légiközlekedési vállalat” kifejezés a Megállapodás 3. Cikkével összhangban az egyik Szerződő Fél által, a másik Szerződő Fél írásbeli értesítésével, a jelen Megállapodás Függelékében meghatározott útvonalakon légiközlekedési szolgáltatások üzemeltetésére kijelölt légiközlekedési vállalatot jelenti;

d) a „terület”, a „légiközlekedési szolgáltatás”, a „nemzetközi légiközlekedési szolgáltatás”, a „légiközlekedési vállalat” és a „nem kereskedelmi célú leszállás” kifejezések az Egyezmény 2. és 96. Cikkében meghatározott jelentéssel bírnak;

e) a „jelen Megállapodás Függeléke” kifejezés a jelen Megállapodás útvonaltervét vagy a Megállapodás 16. Cikke rendelkezéseivel összhangban történt módosításait jelenti. A „jelen Megállapodás Függeléke” a Megállapodás szerves részét képezi, és a Megállapodásra vonatkozó minden utalás a Függelékre vonatkozó utalásokat is magában foglalja, kivéve, ha erről másként rendelkeznek;

f) a „viteldíj” kifejezés

(i) a menetrend szerinti légiközlekedés során az utasok és csomagjaik szállításáért felszámított díjat, valamint az ilyen szállítások kiegészítő szolgáltatásaira felszámított illetékeket és feltételeket;

(ii) a menetrend szerinti légiközlekedési szolgáltatások során az áruk (posta kivételével) szállításáért egy légiközlekedési vállalat által felszámított fuvardíjat jelenti;

g) a „használati díj” kifejezés a repülőtér, a légiforgalmi, illetve repülésbiztonsági berendezések és szolgáltatások nyújtásáért a légiközlekedési vállalatoknak felszámított díjat jelenti.

2. Cikk

Forgalmi jogok és kiváltságok

1. Mindegyik Szerződő Fél biztosítja a jelen Megállapodásban meghatározott jogokat a másik Szerződő Félnek a jelen Megállapodás Függelékében kijelölt útvonalakon légiközlekedési szolgáltatások üzemeltetésére (a továbbiakban „megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások” és „kijelölt útvonalak”).

2. A jelen Megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, mindegyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata a következő jogokat élvezi:

a) a másik Szerződő Fél területe feletti leszállás nélküli átrepülés;

b) nem kereskedelmi célú leszállás az említett területen; és

c) a Függelékben az adott útvonalra meghatározott pontokban leszállások joga a másik Fél vagy egy harmadik ország területéről kiinduló vagy oda irányuló nemzetközi forgalomban utasok, áru és posta felvétele és kirakása céljából.

3. A jelen Cikk 2. bekezdése nem értelmezhető oly módon, mintha az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának jogot adna arra, hogy a másik Szerződő Fél területén bér vagy díj ellenében utasokat, árut vagy postát vegyen fel a másik Szerződő Fél területének egy másik pontjára történő szállítás céljából.

3. Cikk

Üzemeltetési engedély

1. Mindegyik Szerződő Félnek joga van a Megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások kijelölt útvonalakon történő üzemeltetésére a másik Szerződő Félhez írásban, diplomáciai csatornákon keresztül egy légiközlekedési vállalatot kijelölni.

2. A kijelölés kézhezvételekor a másik Szerződő Fél a jelen Cikk 3. és 4. bekezdéseinek rendelkezései alapján késedelem nélkül kiadja a megfelelő üzemeltetési engedélyt a kijelölt légiközlekedési vállalatnak.

3. Az egyik Szerződő Fél légügyi hatóságai kérhetik annak igazolását, hogy a másik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalat kielégíti az Egyezmény nemzetközi kereskedelmi légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseivel összhangban általában és ésszerűen alkalmazott törvények és jogszabályok előírásait.

4. Mindegyik Szerződő Félnek joga van egy légiközlekedési vállalat kijelölésének elfogadását megtagadni és felfüggeszteni, vagy a Megállapodás 2. Cikkének 2. bekezdésében meghatározott jogok légiközlekedési vállalatnak történő megadását visszavonni, vagy ezen jogoknak a légiközlekedési vállalat általi gyakorlását az általa szükségesnek ítélt feltételekhez kötni, bármely olyan esetben, ha nincs meggyőződve arról, hogy a szóban forgó légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy állampolgárai kezében van.

5. A jelen Cikk 1. és 2. bekezdésének rendelkezéseivel összhangban kijelölt és felhatalmazott légiközlekedési vállalat bármikor megkezdheti a Megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások üzemeltetését, feltéve, hogy az ilyen szolgáltatást a jelen Megállapodás 8. Cikke rendelkezéseivel összhangban meghatározott és az adott szolgáltatásra vonatkozóan érvényben lévő díjtétel alapján üzemeltetik.

6. Mindegyik Szerződő Félnek joga van a jelen Megállapodás 2. Cikkének 2. bekezdésében meghatározott jogok gyakorlását felfüggeszteni, vagy az általa szükségesnek ítélt feltételekhez kötni bármely olyan esetben, amikor egy légiközlekedési vállalat nem tartja be az említett jogokat biztosító Szerződő Fél törvényeit vagy jogszabályait, vagy üzemelése bármely más módon nincs összhangban a jelen Megállapodásban meghatározott rendelkezésekkel, ez a jog csak a másik Szerződő Féllel történt egyeztetés után gyakorolható, kivéve, ha a törvények és jogszabályok további megsértésének megakadályozására az azonnali felfüggesztés vagy feltételekhez kötés nem szükséges.

4. Cikk

Mentességek a vámok és adók alól

1. Bármely Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a nemzetközi légiforgalomban üzemeltetett légijármű, valamint a fedélzetén lévő szokásos berendezések, pótalkatrészek, üzem- és kenőanyag-ellátmányok és a légijármű készletei (beleértve az élelmiszereket, italokat és a dohányárut) a másik Szerződő Fél területére történő belépéskor mentesek a vámok, vizsgálati díjak és egyéb illetékek és adók alól, feltéve, ha ezek a berendezések és készletek újbóli kivitelükig a légijármű fedélzetén maradnak.

2. Az egyik Szerződő Fél területére a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által vagy annak nevében bevitt vagy a kijelölt légiközlekedési vállalat által üzemeltetett légijármű fedélzetére kizárólag a nemzetközi légiforgalomban való felhasználás céljára felvitt üzemanyagkészletek, kenőanyagok, pótalkatrészek, szokásos berendezések és a légijármű készletei mentesek minden nemzeti illeték és díj alól, beleértve az első Szerződő Fél területén kivetett vámilletékeket és vizsgálati díjakat, még abban az esetben is, ha ezeket a készleteket annak a Szerződő Félnek a területe feletti repülés szakaszain használják fel, ahol azokat a fedélzetre vitték. Az említett anyagok kérés esetén a vámhatóságok felügyelete és ellenőrzése alá helyezhetők.

3. Bármely Szerződő Fél légijárművének fedélzetén lévő szokásos berendezések, pótalkatrészek, a légijármű készlete, valamint az üzem- és kenőanyag-ellátmányok a másik Szerződő Fél területén csak az adott fél vámhatóságainak jóváhagyásával rakodhatók ki, a hatóságok kérése esetén ezeket az anyagokat ellenőrzésük alá helyezik addig az ideig, amíg azok újbóli kivitelére vagy más módon történő eltávolítására a vámszabályokkal összhangban sor nem kerül.

4. Az egyik Szerződő Fél légijárművének fedélzetére a másik Szerződő Fél területén felvitt és kizárólag az utóbbi Szerződő Fél területének két pontja közötti repülés során felhasznált üzemanyag, kenőanyagok, pótalkatrészek, a légijármű szokásos berendezései és készletei a vonatkozó vámilletékek, vizsgálati díjak és más hasonló nemzeti vagy helyi díj vagy illeték tekintetében nem részesülhet kedvezőtlenebb elbírálásban, mint az utóbbi Szerződő Fél nemzeti légiközlekedési vállalata.

5. A közvetlen tranzitban lévő csomagok és áruk mentesek az illetékek és adók alól, beleértve a vámilletékeket is.

5. Cikk

Kereskedelmi tevékenységek

1. A Szerződő Felek területén érvényben lévő törvények és jogszabályok rendelkezéseivel összhangban bármely Szerződő Fél által a 3. Cikknek megfelelően kijelölt légiközlekedési vállalat munkavállalási engedély nélkül beviheti és fenntarthatja a másik Szerződő Fél területén azt a műszaki, irányítási és kereskedelmi személyzetet, amely a Függeléknek és a jelen Megállapodásnak megfelelő légiközlekedési szolgáltatások üzemeltetéséhez szükséges, valamint képviseleteket hozhat létre és működtethet.

2. Mindegyik Szerződő Fél biztosítja a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a jogot, hogy a területén a légiközlekedés értékesítésében közvetlenül, vagy a légiközlekedési vállalat belátása szerint ügynökein keresztül részt vegyen. Mindegyik légiközlekedési vállalatnak joga van az ilyen szolgáltatást az adott terület valutájáért, vagy a nemzeti törvényekkel és jogszabályokkal összhangban, más országok szabadon átváltható valutájáért értékesíteni.

6. Cikk

A belépésre és kilépésre vonatkozó törvények és jogszabályok

1. Az egyik Szerződő Fél területére belépő és arról kilépő, a nemzetközi légiforgalomban részt vevő légijárműre vagy az ilyen légijárműnek az adott terület feletti repülésére vonatkozó törvényei és jogszabályai kiterjednek a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatára is.

2. Az egyik Szerződő Félnek a területére történő belépéskor, ott-tartózkodáskor és kilépéskor az utasokra, személyzetre, árura vagy postára, valamint a belépésre, kilépésre, kivándorlásra és bevándorlásra vonatkozó törvényei és jogszabályai ugyanúgy mint a vám- és egészségügyi rendelkezések kiterjednek a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának légijárműve által szállított utasokra, személyzetre, árura vagy postára, amíg azok az említett területen vannak.

3. Az egyik Szerződő Fél területén közvetlen tranzitban áthaladó, és az erre a célra kijelölt repülőtér területét el nem hagyó utasokat, poggyászt és árut csak egyszerűsített ellenőrzésnek vetik alá.

4. A jelen Cikk 1. és 2. bekezdésében hivatkozott törvények és jogszabályok alkalmazása során egyik Szerződő Fél sem biztosíthat kedvezményeket saját légiközlekedési vállalatának a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatával kapcsolatban.

7. Cikk

Igazságos és egyenlő lehetőségek

1. Mindegyik Szerződő Fél igazságos és egyenlő lehetőséget biztosít a területeik közötti nemzetközi légiközlekedésben való versenyre a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának.

2. A kijelölt útvonalakon való üzemeléskor mindkét Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának figyelembe kell vennie az ugyanazon az útvonalon vagy annak egy részén üzemelő, a másik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalat érdekeit, hogy ne okozzon semmilyen kárt a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának.

3. Egyik Szerződő Fél sem korlátozhatja egyoldalúan a jelen Megállapodásban és Függelékben foglalt jogokat a forgalom volumene, a légijáratok sűrűsége vagy gyakorisága, illetve a másik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalat által üzemeltetett légijárművek típusa vagy típusai tekintetében, feltéve, hogy azok összhangban vannak a Függelékkel, kivéve, ha ez vám, műszaki, üzemeltetési vagy környezeti okokból szükséges, a Chicagói Egyezmény 15. Cikkével összhangban álló egységes feltételek alapján.

4. Egyik Szerződő Fél sem vethet ki a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatára első elutasítási követelményt, forgalommegosztást, haszonelmaradási díjat vagy más olyan a kapacitásra, járatgyakoriságra vonatkozó követelményt, amely nincs összhangban a jelen Megállapodás céljaival.

5. Mindegyik Szerződő Fél igényelheti, hogy a kijelölt légiközlekedési vállalat tájékoztatási és a jelen Cikk, fenti 2. bekezdésében foglalt rendelkezéseket figyelembe véve nem diszkriminatív alapon történő egyeztetési célból szezonális menetrendjeit bemutassa. Mindegyik Szerződő Félnek joga van az ilyen dokumentumokat az adminisztratív terhek csökkentése céljából módosításra az adott légiközlekedési vállalatnak visszaküldeni.

8. Cikk

Viteldíjak

1. A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai által a Magyarország és Malajzia közötti fuvarozásokra felszámított viteldíjakat mindkét légügyi hatóságnak jóvá kell hagynia, valamint a viteldíjakat ésszerű szinten kell megállapítani, kellő figyelemmel valamennyi fontos tényezőre, beleértve a Megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások üzemeltetésének költségeit, a felhasználók érdekeit, a megfelelő hasznot és az azonos útvonalon vagy annak egy részén üzemelő más légiközlekedési vállalatok viteldíjait.

2. A kijelölt légiközlekedési vállalatok konzultálhatnak a viteldíjtervezeteikről, de ilyen konzultáció nem kérhető a viteldíjtervezetek benyújtása előtt. Egyik Szerződő Fél légügyi hatóságának sem kell elfogadni a viteldíjak benyújtását, kivéve, ha a kijelölt légiközlekedési vállalat biztosítja arról, hogy a másik kijelölt légiközlekedési vállalatot tájékoztatta a tervezett viteldíjakról.

3. A Magyarország és Malajzia közötti fuvarozás tervezett viteldíjait mindkét Szerződő Fél légügyi hatóságaihoz be kell nyújtani, és a légügyi hatóságok külön kérhetik, hogy az 1. Cikk f) pontjában hivatkozott részleteket is mellékeljék. A viteldíjakat tervezett életbe lépésüket megelőzően legalább 60 nappal kell benyújtani (kivéve, ha az illetékes légügyi hatóság előzetesen erre rövidebb időszakot hagyott jóvá). A tervezett viteldíj attól a naptól tekinthető egy Szerződő Félhez benyújtottnak, amikor azt az adott Szerződő Fél légügyi hatóságai kézhez veszik. A kijelölt légiközlekedési vállalatok csak saját légügyi hatóságainak kötelesek a tervezett viteldíjakat megindokolni, kivéve, amikor a viteldíjak egyoldalúan kerülnek benyújtásra.

4. Bármelyik Szerződő Fél légügyi hatósága bármely időpontban jóváhagyhatja a tervezett viteldíjat, feltéve, hogy az a jelen Cikk 3. bekezdésével összhangban került benyújtásra.

5. Amennyiben egy viteldíj a jelen Cikk 4. bekezdése rendelkezései alapján nem kerül jóváhagyásra, akkor bármelyik Szerződő Fél légügyi hatósága konzultációt kérhet, amelyet az erre vonatkozó kéréstől számított 60 napon belül kell megtartani, kivéve, ha erről a két légügyi hatóság másként állapodik meg.

6. Amennyiben egy viteldíjat az egyik légügyi hatóság a jelen Cikk 4. bekezdése alapján nem hagyott jóvá, és a légügyi hatóságok a jelen Cikk 5. bekezdése alapján megtartott konzultáción sem tudtak megállapodni, akkor a Megállapodás 15. Cikke rendelkezéseivel összhangban kell a vitát rendezni. Azonban semmi körülmények között sem kérhet egy Szerződő Fél olyan viteldíjat, amely különbözik saját kijelölt légiközlekedési vállalatának az ugyanazon pontok közötti hasonló szolgáltatásáért felszámított viteldíjtól.

7. A jelen Cikk rendelkezéseivel összhangban megállapított díjtétel addig marad érvényben, amíg azt más tarifával nem helyettesítik.

8. Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a másik Szerződő Fél és egy a Szerződő Feleken kívüli állam területe közötti légifuvarozásért felszámított viteldíjakat a másik Szerződő Félhez jóváhagyásra kell benyújtani; feltéve, hogy a Szerződő Fél nem kér eltérő viteldíjat a saját légitársasága által az ugyanazon pontok közötti hasonló szolgáltatásokért felszámított viteldíjtól. Mindegyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának az ilyen viteldíjakat be kell nyújtani a másik Szerződő Félhez, annak követelményeivel összhangban. Az értesítéstől számított nem több mint 30 napon belül az ilyen viteldíjak jóváhagyása visszavonható, feltéve, hogy az ilyen jóváhagyást visszavonó Szerződő Fél engedélyezi az érintett kijelölt légiközlekedési vállalatnak, hogy ugyanazon viteldíjakat alkalmazza, mint saját légiközlekedési vállalata az ugyanazon pontok közötti hasonló szolgáltatások nyújtásakor.

9. Cikk

Bizonyítványok és engedélyek elismerése

1. Bármely Szerződő Fél által kiadott és érvényesített légialkalmassági bizonyítványokat, szakszolgálati bizonyítványokat és engedélyeket, az érvényességük ideje alatt, a másik Szerződő Fél érvényesnek ismeri el.

2. Mindazonáltal mindegyik Szerződő Fél fenntartja azt a jogot, hogy ne ismerje el érvényesnek a másik Szerződő Fél vagy bármely más állam által a saját állampolgárai számára kiállított vagy érvényesített szakszolgálati bizonyítványokat és engedélyeket.

10. Cikk

Használati díjak

1. Egyik Szerződő Fél sem számíthat fel vagy engedélyezheti magasabb használati díjak felszámítását a másik Szerződő Fél kijelölt légitársaságának, mint a hasonló nemzetközi légiközlekedésben részt vevő saját kijelölt légiközlekedési vállalata esetében.

2. A használati díjak megváltoztatását célzó bármely javaslatról az érintett felhasználóknak a változtatások megtétele előtt értesítést kell adni.

11. Cikk

Repülésbiztonság

1. A Szerződő Felek összhangban a nemzetközi jog által biztosított jogaikkal és kötelezettségeikkel, megerősítik, hogy egymással szembeni kötelezettségük a légiközlekedés biztonságának jogellenes cselekményektől való megvédésére, a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződő Felek a nemzetközi jog által biztosított jogaik és kötelezettségeik általánosságának korlátozása nélkül, összhangban járnak el az 1963. év szeptember 14-én, Tokióban aláírt, A légijárművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és egyéb cselekményekről szóló Egyezmény, az 1970. december 16-án, Hágában aláírt, A légijárművek jogellenes hatalomba kerítése leküzdéséről szóló Egyezmény és az 1971. szeptember 23-án, Montrealban aláírt, a Polgári légiközlekedés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló Egyezmény és bármely más, mindkét Szerződő Fél által aláírt, a polgári légiközlekedés biztonságával kapcsolatos Egyezmény rendelkezéseivel.

2. A Szerződő Felek felkérés esetén minden szükséges segítséget megadnak egymásnak a légijárművek jogellenes hatalomba kerítésére irányuló cselekmények megakadályozására, és más, az utasok, a személyzet, a légijárművek, a repülőterek és a léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmények és minden más repülésbiztonság ellen irányuló fenyegetés megakadályozására.

3. A Szerződő Felek az egymással fenntartott kapcsolataikban a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított és a Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény Függelékeiben megnevezett, a légiközlekedés biztonságára vonatkozó rendelkezésekkel összhangban cselekednek, oly mértékben, ahogy az ilyen biztonsági rendelkezések a Szerződő Felek vonatkozásában alkalmazhatók, valamint megkívánják, hogy a területükön bejegyzett légijárművek üzemeltetői, illetve azok az üzemeltetők, akik fő üzleti telephelye vagy állandó lakhelye területükön van, és a területükön lévő repülőterek üzemeltetői ezen légiközlekedési biztonsági előírásoknak megfelelően járjanak el. Ennek megfelelően mindegyik Szerződő Fél értesíti a másik Szerződő Felet a fent említett repülésbiztonsági rendelkezésektől eltérő nemzeti szabályairól és gyakorlatáról. Bármely Szerződő Fél bármely időpontban azonnali konzultációt kérhet a másik Szerződő Féltől az ilyen eltérések megvitatására.

4. A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a másik Szerződő Fél által megkövetelt biztonsági előírásokat megtartják annak területére történő belépéskor, a légijármű védelme érdekében megfelelő intézkedéseket tesznek, és az utasokat, a személyzetet, azok poggyászait, valamint az árut és a légijármű készleteit a beszállás, illetve berakodás előtt és közben átvizsgálják. Mindegyik Szerződő Fél kölcsönös jóindulattal bírálja el a másik Szerződő Félnek a polgári légiközlekedés egyes konkrét veszélyeivel szembeni különleges biztonsági intézkedések megtételére irányuló kérelmeit.

5. A légijármű jogellenes hatalomba kerítése, illetve ennek veszélye fennállása esetén, vagy más, az utasok, a személyzet, a légijárművek, a repülőterek és a léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmény vagy annak veszélye esetén a Szerződő Felek segítséget nyújtanak egymásnak a kommunikáció elősegítése és más ilyen cselekmény vagy ennek veszélye gyors és biztonságos megszüntetéséhez szükséges megfelelő intézkedések megtétele révén.

6. Amennyiben az egyik Szerződő Fél azon vélekedése, hogy a másik Szerződő Fél nem ezen Cikk légiközlekedés-biztonsági rendelkezéseinek megfelelően járt el, megalapozottnak bizonyul, az adott Szerződő Fél légügyi hatóságai azonnali konzultációt kérhetnek a másik Szerződő Fél légügyi hatóságaitól. Amennyiben a kéréstől számított 30 napon belül nem sikerül kielégítő megegyezésre jutni, ez alapot szolgáltat a másik Szerződő Fél légiközlekedési vállalata üzemeltetési engedélye vagy műszaki engedélyei visszatartására, visszavonására, korlátozására, illetve feltételekhez kötésére. Szükséghelyzetben ez a Szerződő Fél a 30 nap letelte előtt is tehet átmeneti intézkedéseket.

12. Cikk

Bevételek átutalása

Mindegyik Szerződő Fél biztosítja a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának azt a jogot, hogy képviselete az első Szerződő Fél területén szerzett kiadásokon felüli bevételeit átutalja. Az ilyen átutalásra vonatkozó eljárásnak összhangban kell lennie azon Szerződő Fél külföldi valutákra vonatkozó szabályaival, amelynek területén a bevétel keletkezett.

13. Cikk

Információ és statisztika

Bármely Szerződő Fél biztosítja a másik Szerződő Fél légügyi hatóságainak kérése esetén azokat az időszakonkénti vagy egyéb statisztikai kimutatásokat, amelyek ésszerűen szükségesek az első Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a Megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatásai kapacitásainak áttekintése céljából.

14. Cikk

Konzultáció

Bármely Szerződő Fél bármely időpontban konzultációt kérhet a jelen Megállapodásra vonatkozó ügyekben. Az ilyen konzultációkat, az erre vonatkozó kérés másik Szerződő Fél légügyi hatósága általi kézhezvételtől számított hatvan napon belül kell megkezdeni, kivéve, ha a Szerződő Felek légügyi hatóságai másképpen állapodnak meg.

15. Cikk

Viták rendezése

1. A jelen Megállapodás vagy Függeléke értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő bármely vitát a Szerződő Felek légügyi hatóságainak közvetlen tárgyalások útján kell rendezni. Abban az esetben, ha a vita a fent említett hatóságok között vagy diplomáciai úton nem rendezhető, akkor a vitát bármely Fél kérésére az alábbi eljárással összhangban választott bíróság elé terjesztik.

2. A választott bíróság három választott bíróból áll, akiket a következőképpen választanak ki:

a) a választott bíróságot igénylő kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül mindegyik Szerződő Fél megnevez egy választott bírót. E két választott bíró a megnevezésüket követő 60 napon belül egy 3. választott bíró kijelölésében egyezik meg, aki a választott bíróság elnökeként fog tevékenykedni;

b) amennyiben valamelyik Szerződő Fél nem tud választott bírót megnevezni, vagy a 3. választott bíró személyében az a) bekezdésben foglaltaknak megfelelően nem egyeznek meg, bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy jelölje ki a szükséges választott bírót vagy választott bírákat 30 napon belül.

Ha a Tanács elnöke bármelyik Szerződő Fél országának állampolgára, akkor az ilyen alapon nem kizárt rangidős elnök végzi a kinevezést.

3. Hacsak másként nem állapodnak meg, a döntőbíróság a jelen Megállapodással összhangban megállapítja bíráskodásának hatáskörét és meghatározza az eljárást. A bíróság utasítására vagy bármelyik Szerződő Fél kérésére a bíróság teljes felállását követő 15 napon belül konferenciát tartanak a döntőbíráskodás tárgyát képező kérdésekről és a követendő pontos eljárásokról.

4. Hacsak másként nem állapodnak meg, a bíróság teljes felállását követő 45 napon belül mindegyik Szerződő Fél benyújt egy memorandumot. A válaszok 60 nap múlva esedékesek. Bármelyik Szerződő Fél kérésére vagy saját belátása szerint a válaszok esedékességét követő 30 napon belül a bíróság meghallgatást tart.

5. A bíróság törekszik írásbeli döntést adni a meghallgatás megtörténtét követő 30 napon belül, illetve meghallgatás hiányában mindkét válasz beadását követően.

A bíróság többségi döntése az iránymutató.

6. A döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Szerződő Felek magyarázatra irányuló kérelmet nyújthatnak be, és e kérésétől számított 30 napon belül kell a magyarázatot megadni.

7. Mindegyik Szerződő Fél nemzeti jogszabályaival összhangban a választott bíróság döntésének vagy ítéletének teljes hatályt ad.

8. A választott bíróság költségei, beleértve a választott bírák díjait és költségeit, a Szerződő Felek között egyenlően oszlanak meg. A Tanács elnöke által a jelen Cikk 2. b) pontjának eljárásaival kapcsolatban felmerülő bármilyen költségek a választott bíróság költségeinek részeként tekintendők.

16. Cikk

Módosítások

1. Amennyiben bármelyik Szerződő Fél kívánatosnak tartja a jelen Megállapodás bármely rendelkezésének módosítását, akkor bármely időpontban konzultációt kérhet a másik Szerződő Féltől. Az ilyen konzultációt az erre vonatkozó kérés kézhezvételétől számított 60 napon belül kell megkezdeni.

2. Amennyiben a Szerződő Felek megállapodnak a jelen Megállapodás bármely módosításáról, akkor az a diplomáciai úton történő jegyzékváltással való megerősítés után lép hatályba.

17. Cikk

Multilaterális egyezmény

Amennyiben az általános multilaterális légügyi egyezmény mindkét Szerződő Fél vonatkozásában hatályba lép, akkor az ilyen egyezmény rendelkezései az érvényesek. A jelen Megállapodás 14. Cikkével összhangban konzultáció tartható arról, hogy a multilaterális egyezmény rendelkezései milyen mértékig befolyásolják a jelen Megállapodást.

18. Cikk

Felmondás

Bármely Szerződő Fél bármely időpontban írásban, diplomáciai úton értesítheti a másik Szerződő Felet azon döntéséről, hogy a jelen Megállapodást fel kívánja mondani. Az ilyen értesítést egyidejűleg meg kell küldeni a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnek is. Az ilyen értesítés megküldése esetén a Megállapodás az értesítés a másik Szerződő Fél általi kézhezvételétől számított 12 hónap után lejár, kivéve, ha ezen időtartam lejárta előtt a felmondási értesítést visszavonják. Amennyiben a másik Szerződő Fél az értesítés kézhezvételét nem ismeri el, úgy kell tekinteni, mintha a fenti értesítést a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet általi kézhezvételtől számított 14 napot követően kapta volna meg.

19. Cikk

Megjegyzés

A jelen Megállapodást és a 16. és 17. Cikkel összhangban lévő bármely jegyzékváltást be kell jegyeztetni a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél.

20. Cikk

Címek

A jelen Megállapodásban az egyes Cikkek megnevezései a hivatkozás egyszerűsítésére szolgálnak és semmilyen módon nem határozzák meg, korlátozzák vagy szabják meg a jelen Megállapodás hatályát vagy célját.

21. Cikk

Hatálybalépés

A jelen Megállapodás akkor lép hatályba, ha a Szerződő Felek diplomáciai csatornákon keresztül értesítik egymást, hogy vonatkozó alkotmányos eljárásaik befejeződtek.

ENNEK HITELÉÜL alulírottak, akiket erre Kormányaik megfelelően felhatalmazták, a Megállapodást aláírják.

Készült 1993. február 19-én, Kuala Lumpurban, magyar, maláj és angol nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Bármilyen ellentmondás esetén az angol szöveg az irányadó.

(Aláírások)

FÜGGELÉK

I. ÚTVONALTERV

A Magyar Köztársaság kijelölt légiközlekedési vállalata a következő útvonalakon üzemelhet:

1. oszlop 2. oszlop 3. oszlop 4. oszlop
Indulási pontok Közbenső pontok Malajziai pontok Túli pontok
Budapest és/vagy bármely magyarországi nemzetközi repülőtér Későbbi megállapodás tárgya Kuala Lumpur és/vagy bármely malajziai nemzetközi repülőtér Későbbi megállapodás tárgya

II. ÚTVONALTERV

Malajzia kijelölt légiközlekedési vállalata a következő útvonalakon üzemelhet:

1. oszlop 2. oszlop 3. oszlop 4. oszlop
Indulási pontok Közbenső pontok Malajziai pontok Túli pontok
Kuala Lumpur és/vagy bármely malajziai nemzetközi repülőtér Későbbi megállapodás tárgya Budapest és/vagy bármely magyarországi nemzetközi repülőtér Későbbi megállapodás tárgya

Megjegyzések

(i) Mindkét Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának bármely vagy mindegyik járata kihagyhatja a fent említett pontok bármelyikét.

(ii) Mindkét Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a közbenső és túli pontokon való tényleges üzemeléséről, a gyakoriság és a szabadságjogok gyakorlásáról a két Szerződő Fél légügyi hatóságai állapodnak meg.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1994. július 6-tól kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére