A jogszabály mai napon ( 2021.06.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1995. évi LXXIII. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről és a természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól * 

Az Országgyűlés - az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 86. §-ában és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIV. törvényben (a továbbiakban: AT.) foglaltakra, valamint a társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról szóló, többször módosított 1991. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Öit.) rendelkezéseire figyelemmel - az államháztartás alrendszerét képező társadalombiztosítás két biztosítási ága: a nyugdíjbiztosítás és az egészségbiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

A főösszegek

1. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 1995. évi költségvetését 511 417 millió forint bevételi, 511 417 millió forint kiadási előirányzattal, nulla egyenleggel állapítja meg.

(2) A Ny. Alap 1995. évi költségvetési mérlegét a törvény 1. melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) A járulékbevételek együttes összege 453 974 millió forint, melyből a kintlévőségek 1995. évi behajtásából eredő járulékbevételek összege 19 488 millió forint. A 434 486 millió forint rendszeres járulékbevételekből a munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulékbevétel 338 805 millió forint, az egyéni nyugdíjjárulék befizetés 81 321 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 10 000 millió forint, a munkanélküli járadék és a pályakezdők munkanélküli segélye után fizetett nyugdíjjárulék 2700 millió forint. Az egyes szociális ellátások után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 1660 millió forint, melyből 1125 millió forint a települési önkormányzatok által fizetett járulék, 275 millió forint az ellátásból levont járulék, 260 millió forint az egyházi személyek járulékfedezete a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény (a továbbiakban: KTv.) XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet, 15. címszám, 6. alcímszám, 20. előirányzat-csoportszám előirányzata szerint.

(2) Az AT. 7. §-ának (3)-(4) bekezdése alapján 3636 millió forint a befektetések hozama tartalék, 335 millió forint a befektetett eszközök értékesítéséből, 1300 millió forint a Lakásalap fedezeti kötvény 1995. évi megtérülésének bevonásából származó bevétel.

(3) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel 12 053 millió forint, melyből a késedelmi pótlék és a rendbírság 11 714 millió forint, 339 millió forint a jogalap nélküli kifizetések visszatérítésének összege és egyéb várható bevétel.

(4) A Ny. Alap bevételét 1 052 millió forinttal növeli az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) egyszeri bevétel átcsoportosítása.

(5) A kamat- és egyéb hozambevételek összege 3200 millió forint.

(6) A Ny. Alapot az AT. 3. §-a (5) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés alapján megillető bevétel előirányzata 35 472 millió forint.

(7) A működési célú bevételek összege 395 millió forint. Ebből a nem a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátásokra a KTv. XI. Népjóléti Minisztérium fejezet, 11. cím, 1. alcímszám, 3. előirányzat-csoport költségtérítésének összege 155 millió forint, az egyéb szervek térítése, illetve a saját működési bevétel összege 240 millió forint.

A kiadások részletezése

3. § (1) Az AT. 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott nyugellátások kiadásainak előirányzata 443 701 millió forint.

(2) A ténylegesen kimutatható egyéb kiadások (postaköltség és útiköltség-térítés) előirányzata 1609 millió forint.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott, esedékessé vált kifizetéseket - ideértve a mindenkor hatályos törvény szerint szükségessé váló nyugdíjemeléseket is - akkor is teljesíteni kell, ha ennek következtében az ott megjelölt előirányzatok fölé emelkednek a kiadások.

(4) A 9223 millió forint összegű működésre fordított kiadásból

a) 7535 millió forint a Ny. Alapból fedezett összeg, amely tartalmazza a - biztosítási önkormányzatok megállapodása alapján az egymás számára végzett feladatokhoz történő kölcsönös hozzájárulásokhoz igazodóan - nettó módon átadásra kerülő, az Egészségbiztosítási Önkormányzat igazgatási szerveinél működési célra felhasználható 1500 millió forint összeget és a 2. § (7) bekezdésében előirányzott bevételből teljesített 395 millió forint összegű kiadást;

b) 1688 millió forint az (5)-(6) és (9)-(10) bekezdésekben részletezett kiadások összege.

(5) 150 millió forint a világbanki kölcsönszerződés 1995-ben esedékes nyugdíjbiztosítási kiadása. Ha a világbanki kölcsönszerződés tényleges kiadása ezt meghaladja, a különbséggel az előirányzat a befektetések hozama tartalék 2. § (2) bekezdésében előirányzott bevételi előirányzaton túl megvalósuló többlete terhére túlléphető. Ha a tényleges kiadás kevesebb, mint az előirányzat, akkor azt megtakarításként más célra nem lehet felhasználni.

(6) A működési célú informatikai fejlesztés előirányzata 558 millió forint. Ha a tényleges kiadás kevesebb, mint az előirányzat, azt megtakarításként más célra nem lehet felhasználni.

(7) A vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítások előirányzata 90 millió forint.

(8) Az AT. 3. §-a (5) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés alapján keletkező kiadás előirányzata 56 794 millió forint.

(9) A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat járulékellenőrzési tevékenységet (elfedett járulék feltárását) végző igazgatási szervei hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésére fordítható kiadás előirányzata 40 millió forint.

(10) Az 1995. évi beruházások költsége 940 millió forint. Ez az összeg 930 millió forinttal túlléphető, ha a 2. § (2) bekezdésében megjelölt befektetett eszközök értékesítése bevételi előirányzatának növekedése erre fedezetet nyújt.

Működési költségvetés

4. § (1) A működési költségvetés bevételi előirányzata 9223 millió forint.

(2) A 9223 millió forint működési kiadás összegéből

a) 648 millió forint a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatnál és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál, 4671 millió forint az igazgatási szerveknél működési célra felhasználható összeg, mely tartalmazza az ezen igazgatási szerveknél ellátott, az egészségbiztosítás céljait szolgáló feladatok (korhatár alatti rokkantsági és baleseti nyugellátások megállapítása és folyósítása), valamint a közös érdekeltségű feladatok (a biztosítottak bejelentésének, a járulékbevallási, -befizetési kötelezettség teljesítésének, az ezzel kapcsolatos nyilvántartását, adatszolgáltatási feladatok ellátását, szakellenőrzését, a területi igazgatóságok közös elhelyezésével kapcsolatos feladatokat) végzéséhez szükséges, arányos részében az E. Alapból biztosított kiadásokat;

b) a központosított kiadási előirányzat 3904 millió forint. Ebből 444 millió forint központosított intézményi előirányzat, 1964 millió forint a célfeladatok előirányzata 1500 millió forint a - biztosítási önkormányzatok megállapodása alapján az egymás számára végzett feladatokhoz történő kölcsönös hozzájárulásokhoz igazodóan - nettó módon átadásra kerülő, az Egészségbiztosítási Önkormányzat igazgatási szerveinél működési célra felhasználható összeg.

(3) A működési költségvetés mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

A főösszegek

5. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1995. évi költségvetését 436 019 millió forint bevételi, 436 019 millió forint kiadási előirányzattal, nulla egyenleggel állapítja meg.

(2) Az E. Alap költségvetésének a mérlegét a törvény 3. melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

6. § (1) A járulékbevételek együttes összege 360 110 millió forint, melyből a kintlévőségek behajtásából eredő járulékbevételek összege 15 912 millió forint. A rendszeres járulékbevételek összegéből a munkáltatói egészségbiztosítási járulék összege (ideértve az egyéni vállalkozók és a társas vállalkozások egészségbiztosítási járulékát is) 269 680 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett egészségbiztosítási járulék 7977 millió forint, az egyéni egészségbiztosítási járulék összege 54 349 millió forint, a baleseti járulék összege 1792 millió forint. A központi költségvetésnek a társadalombiztosításról szóló, többször módosított 1975. évi II. törvény (a továbbiakban: T.) 119. §-ában megállapított járulékfizetési kötelezettsége alapján az 1995. évben esedékes járulékbevétel 10 400 millió forint.

(2) A terhesgondozásnak az E. Alap kiadásai között kimutatott, de 1993-tól a központi költségvetést terhelő kiadásaira a központi költségvetéstől átvett összeg 2500 millió forint.

(3) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összege 12 765 millió forint. Ebből 9665 millió forint a késedelmi pótlék és a rendbírság összege, 1100 millió forint a baleseti megtérítés és egyéb kártérítések megtérítésének összege, 700 millió forint a terhességmegszakítás egyéni térítési díja, 1000 millió forint az E. Alap által e feladattal kapcsolatban 1994-ben megelőlegezett költségek 1995. évi - a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16. §-ának (3) bekezdésében meghatározott - központi költségvetési megtérítése. Az egyéb bevételek 300 millió forint összegű előirányzata tartalmazza a különféle okokból visszaérkezett ellátások, támogatások összegét.

(4) A kamat- és egyéb hozambevételek összege 50 millió forint.

(5) Az államtól vissztehermentesen átvett vagyonból származó hozambevétel előirányzott összege 500 millió forint.

(6) Az E. Alapot az AT. 3. §-a (5) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés alapján megillető bevétel előirányzata 56 794 millió forint.

(7) 2765 millió forint a működési célú bevétel, amely a Ny. Alap 1500 millió forint összegű, az AT. 10. §-ának (9) bekezdésében meghatározott hozzájárulásából, a családi pótlék és más ellátások folyósítási kiadásainak 1195 millió forint összegű, a központi költségvetés általi megtérítéséből (ez az összeg a családi pótlék rendszer átalakításával összefüggő költségek fedezetére 425 millió forintot tartalmaz) és az intézmények saját folyó bevételeinek 70 millió forint nagyságú összegéből származik.

(8) Az AT. 7. §-ának (3) bekezdés alapján 535 millió forint a befektetések hozama tartalék bevonásából származó bevétel.

A kiadások részletezése

7. § (1) A gyógyító-megelőző ellátásokra fordítható kiadások előirányzata - felújítások, beruházások nélkül - 192 300 millió forint. Az előirányzat magában foglalja a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről szóló törvény hatálybalépéséig szükséges egyes rendelkezésekről, valamint a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról szóló 1994. évi CIII. törvényben meghatározott intézkedések fedezetét is. Az energiaár-emelés hatásának kompenzálása címén az E. Alapba év közben a központi költségvetésből átutalandó összeggel ez az előirányzat - valamint az E. Alap bevételi előirányzata - automatikusan megemelkedik. A gyógyító-megelőző ellátásokra fordítható kiadások részletezését a törvény 4. melléklete tartalmazza. Az egészségügyi ellátás területén a fekvőbeteg-ellátó intézmények átvilágításával, költséggazdálkodásuk felülvizsgálatával, a felesleges intézményi kapacitások csökkentésével elért megtakarításokat elsősorban a fekvőbeteg-ellátásban kell felhasználni.

(2) A gyógyszerek fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás előirányzata 67 702 millió forint, a gyógyászati segédeszközök árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás előirányzata 7500 millió forint, 800 millió forint a vérzékenység kezelésére szolgáló kiadás előirányzata.

(3) A gyógyászati szolgáltatások kiadása 760 millió forint. Ebből 600 millió forint a gyógyfürdő-szolgáltatás, 160 millió forint az anyatejellátás kiadása.

(4) Az E. Alapot terhelő nyugellátások kiadásainak előirányzata 69 616 millió forint.

(5) A terhességi-gyermekágyi segély kiadásainak összege 10 200 millió forint.

(6) A táppénzkiadás összege 34 835 millió forint.

(7) Az egyéb betegségi ellátások (utazási költségtérítés, betegséggel kapcsolatos segélyek, kártérítési járadék) előirányzata 3000 millió forint. A betegséggel kapcsolatos segélyek 750 millió forint összegű előirányzatából 50 millió forint a külföldi sürgősségi gyógykezelés költségeinek megtérítésére, 420 millió forint a javasolt külföldi gyógykezelés kiadásaira fordítható összeg, 250 millió forint a rendkívüli szociális támogatás előirányzata, 30 millió forint a nemzetközi egyezményekből eredő kiadások előirányzata.

(8) A társadalombiztosítási kifizetőhely fenntartóját megillető költségtérítés előirányzata 450 millió forint.

(9) Az E. Alapot terhelő postaköltség, bankköltség, behajtási-végrehajtási költség és egyéb kiadások előirányzata 674 millió forint.

(10) A kamat és egyéb hozambevételekkel kapcsolatban felmerülő kiadások előirányzata 3 millió forint.

(11) Az AT. 3. §-a (5) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés alapján keletkező kiadás előirányzata 35 472 millió forint.

(12) A (2)-(11) bekezdésben meghatározott, esedékessé vált kifizetéseket akkor is teljesíteni kell - ide nem értve a betegséggel kapcsolatos segélyek (7) bekezdés szerinti kereteit -, ha ennek következtében az ott megjelölt előirányzatok fölé emelkednek a kiadások.

(13) A 11 655 millió forint összegű működésre fordított kiadásból

a) 7583 millió forint az E. Alapból fedezett összeg;

b) 2765 millió forint a 6. § (7) bekezdése szerinti működési célú bevételekből teljesített kiadás (ebből 425 millió forint a családi pótlék rendszer átalakításával összefüggő, a megyei kifizetőhelyek költségeit fedező kiadás);

c) 1307 millió forint a (14)-(16) bekezdések szerinti kiadások összege.

(14) Az Egészségbiztosítási Önkormányzat behajtási tevékenységet végző igazgatási szervei hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésre fordítható kiadás előirányzata 400 millió forint.

(15) A működési célú informatikai fejlesztés előirányzata 500 millió forint. Ha a tényleges kiadás kevesebb, mint az előirányzat, azt megtakarításként más célra nem lehet felhasználni.

(16) A világbanki program hazai költségeire fordítható kiadás előirányzata 407 millió forint. Az előirányzat az 1995-ben ténylegesen felmerülő költségek mértékéig használható fel, illetve léphető túl a 6. § (5) és (8) bekezdésében előirányzott bevételi előirányzaton túl megvalósuló többlet terhére. Ha a tényleges kiadás kevesebb, mint az előirányzat, akkor azt megtakarításként más célra nem lehet felhasználni.

(17) Az E. Alap egyszeri átcsoportosítása a Ny. Alap részére 1995-ben 1052 millió forint.

Működési költségvetés

8. § (1) A működési költségvetés bevételi előirányzata 11 655 millió forint.

(2) A 11 655 millió forint működési költségvetés kiadásainak összegéből az Egészségbiztosítási Önkormányzat és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kiadási előirányzata 2410 millió forint. A megyei és ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak kiadási előirányzata 6763 millió forint, az Országos Orvosszakértői Intézet kiadási előirányzata 548 millió forint. A központosított előirányzatok összege 1934 millió forint. Ebből 1027 millió forint központosított intézményi előirányzat, 907 millió forint célfeladatok előirányzata.

(3) A működési költségvetés mérlegét a törvény 5. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A TERMÉSZETBENI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK FINANSZÍROZÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

9-20. § * 

IV. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉT ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK

21. § (1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszer összevont költségvetését 852 618 millió forint bevételi, 852 618 millió forint kiadási előirányzattal, nulla egyenleggel állapítja meg.

(2) A társadalombiztosítási alrendszernek a Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó összevont költségvetési mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

22. § (1) A Ny. Alap és az E. Alap kintlévőségeinek csökkentésére irányuló intézkedések eredményeképpen 1995-ben a kintlévőségek behajtásából eredő - az erre a célra szolgáló célelszámolási számlára befolyó - járulékbevételnek, illetve a járulékellenőrzés során 1995-ben feltárt járuléknak (elfedett járulék kirovás) 2 százaléka fordítható a társadalombiztosítási önkormányzatok behajtási, illetve járulékellenőrzési tevékenységet (elfedett járulék feltárását) végző igazgatási szervei hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésére.

(2) A járulékbevételből a járulékellenőrzés során 1995-ben ténylegesen feltárt járulékfizetési kötelezettség 2 százalékának megfelelő összeg a Ny. Alap, a kintlevőségek behajtásából eredő, 1995. évben ténylegesen befolyt járulékbevételből annak 2 százaléka az E. Alap bevételét képezi. A bevételeknek a Ny. Alap és az E. Alap közötti megosztására vonatkozóan az AT. 4-5. §-ában meghatározott rendelkezéseket a bevételeknek a felsorolt összegekkel csökkentett részére kell alkalmazni.

23. § A Ny. Alap és az E. Alap nyugdíjkiadási előirányzatainak együttes összegéből különös méltánylást érdemlő esetben nyugellátás - ideértve az öregségi korhatárt el nem érő rokkantsági nyugdíjakat is - megállapítására, a nyugdíjak egyéni elbíráláson alapuló, a szociális rászorultságot is figyelembe vevő emelésére [a T. 13. §-a és a T. végrehajtására kiadott 89/1990. (V. 1.) MT rendelet 14. §-ának (2)-(3) bekezdése], valamint egyszeri szociális segélyekre 600 millió forint fordítható. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetve igazgatási szervei az említett összegből 150 millió forintot egyszeri szociális segélyezésre használhatnak fel.

24. § (1) A nyugdíjbiztosítás, illetve az egészségbiztosítás által folyósított, nem nyugdíjbiztosítási, illetve egészségbiztosítási finanszírozású ellátások kiadásait és azok megtérítéseit a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A társadalombiztosítási alapok tartalékainak alakulását a 8. és 9. melléklet tartalmazza.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. A 9-19. §-ok rendelkezéseit első ízben az 1995. október 1-jével kezdődő időszakra vonatkozóan megkötendő új finanszírozási szerződések esetében kell alkalmazni.

(2) * 

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a rendeletben állapítsa meg

a) a természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozása és a szerződéskötés részletes szabályait, * 

b) a 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vizsgálat szabályait. * 

(4) * 

26. § * 

27. § * 

28. § * 

29. § (1) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg az AT. 5. §-a (3) bekezdésének a) pontja kiegészül a „a baleseti járulék teljes egészében az Egészségbiztosítási Alap bevételét képezi;” szövegrésszel; az AT. 10. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az „a társadalombiztosítási szervezet alaptevékenységen kívül folytatott tevékenységéből eredő működési ár- és díjbevétel” szövegrész helyébe az „az intézmények saját folyó bevételei” szövegrész lép, és e pont kiegészül a „továbbá törvényben meghatározott egyéb bevétel.” szövegrésszel; az AT. 10. §-ának (7) bekezdésében a „béralapot” szövegrész helyébe a „személyi juttatásokat” szövegrész, a „beruházási” szövegrész helyébe a „felhalmozási” szövegrész lép; az AT. 11. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „szakfeladatok” szövegrész helyébe a „finanszírozási formák és célok” szövegrész lép; az AT. 11. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a „költségvetése kiadásainak és bevételeinek fő összegét” szövegrész helyébe a „költségvetését” szövegrész lép; az AT. 11. §-a (1) bekezdésének f) pontja kiegészül az „és a megtérítésükre befolyt összegeket.” szövegrésszel.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az AT. 3. §-ának (1)-(3) bekezdése, továbbá (5) bekezdése a) pontjából „- ide nem értve a mezőgazdasági szövetkezeti járadékokat -” szövegrész; az AT. 4. §-ának (1) bekezdésében a „valamint átmenetileg, csak 1994-ben a mezőgazdasági szövetkezeti járadékok” szövegrész; az AT. 4. §-ának (4) bekezdése; az AT. 5. §-a (3) bekezdésének da) alpontjában az „a közgyógyellátási megtérítés” szövegrész; az AT. 5. §-ának (4) bekezdése; az AT. 9. §-a, 11. §-ának (1) bekezdésének d) pontjából a „3. § (2) bekezdés szerint elkészített működési költségvetést és” szövegrész; az AT. 11. §-a (1) bekezdésének e) pontja, 21. §-a, 22. §-a, 24. §-ának (1)-(2) és (4)-(6) bekezdése, 25. §-ának (2) és (6) bekezdése, 27. §-ának (4) bekezdése, 28. §-ának (1) bekezdése, 29. §-ának (4) bekezdése, 31/A. §-ának (1)-(9) és (14) bekezdése, 32. §-ának (1)-(3) bekezdése és 33. §-a, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXV. törvény 8. §-ának (1)-(2) bekezdése.

(3) Az AT. 21-33. §-ain alapuló, már megkötött finanszírozási szerződésekre az előbbiekben említett rendelkezéseket 1995. október 1-jéig vagy a szerződés ennél korábbi időpontban történő megszűnéséig továbbra is alkalmazni kell.

(4) 1995. október 1-jétől hatályát veszti az AT. 24-29. §-a, 31. §-a, 31/A. §-a és 32. §-a.

(5) Az egészségügyi intézet fenntartója e törvény kihirdetését követő 30 napon belül felülvizsgálja és a felülvizsgálatot követően az ÁNTSZ területileg illetékes megyei (fővárosi) intézete részére továbbítja az 1991. évi XX. törvény 132. § (1) bekezdése szerinti ellátási kötelezettségét. Az ÁNTSZ a részére megküldött területi ellátási rendről szóló összefoglalót a szakmai véleményével együtt e törvény kihirdetését követő 60 napon belül továbbítja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére.

30. § * 

31. § A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 58. §-ának (5) bekezdése.

1. melléklet az 1995. évi LXXIII. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1995. évi költségvetési mérlege

Millió forintban

Megnevezés 1995. évi
előirányzat
BEVÉTELEK
1. Járulékbevételek (rendszeres) 434 486
- munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék befizetések 338 805
- egyéni nyugdíjjárulék befizetések 81 321
- munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 10 000
- munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék 2 700
- egyes szociális ellátások után fizetett járulék (önkormányzat+egyéni+egyházi) 1 660
2. Kintlévőség behajtásából eredő rendkívüli járulékbevétel 19 488
3. Járulékbevételek összesen (1+2. pont) 453 974
4. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 12 053
- késedelmi pótlék és rendbírság 11 714
- egyéb bevételek 339
5. Kamat- és egyéb hozambevételek 3 200
6. Befektetések hozama tartalékának bevonása 3 636
7. Befektetett eszközök (tárgyi eszközök, pénzügyi befektetések) értékesítése 335
8. Lakásfedezeti kötvény 1995. évi tőketörlesztése 1 300
9. Alapok közötti elszámolás 36 524
- pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átvett járulék az Egészségbiztosítási Alaptól 35 472
- egyösszegű átcsoportosítás az Egészségbiztosítási Alaptól 1 052
10. Működési célú bevétel 395
- központi költségvetés által térített 155
- egyéb működési bevétel 240
Bevételek összesen: 511 417
KIADÁSOK
1. Nyugellátások 443 701
- korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak 380 381
- hozzátartozói ellátások 63 320
2. Hozzájárulás az alapok által közösen fedezett kiadásokhoz 1 609
ebből: posta, bank és egyéb költség 1 609
3. Működésre fordított kiadások 7 535
- közös feladatra átadott működési kiadás 1 500
- egyéb működési célú bevételből fedezett 395
4. Világbanki program hazai költsége 150
5. Informatikai fejlesztés 558
6. 1995. évi beruházások költsége 940
7. Ellenőrzési tevékenység ösztönzése 40
8. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítások 90
9. Nyugdíjkiadások után átadott járulék Egészségbiztosítási Alapnak 56 794
Kiadások összesen: 511 417
EGYENLEG: 0

2. mellélet az 1995. évi LXXIII. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1995. évi működési költségvetése

Millió forintbanCím-
szám


Alcím-
szám
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név


Kiemelt előirányzat neve


1995. évi
előirányzat
BEVÉTELEK
9 Központosított előirányzatok
1 Működés saját bevételei 240
2 A Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz 7 180
3 A nem nyugdíjbiztosítási ellátások megállapítási, folyósítási kiadásainak megtérítése
155
4 Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadásokra átvett pénzeszköz
150
5 Informatikai beruházások fedezetére átvett pénzeszköz 558
6 1995. évi beruházások költsége 940
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen: 9 223
KIADÁSOK
1 Nyugdíjbiztosítási Alap Központi Irányítása 648
1 Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat 79
1 Működési kiadások 74
1 Személyi juttatások 26
2 Társadalombiztosítási járulék 10
3 Dologi kiadások 38
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felújítás 1
3 Felhalmozási kiadások 4
2 Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 569
1 Működési kiadások 533
1 Személyi juttatások 271
2 Társadalombiztosítási járulék 111
3 Dologi kiadások 128
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 21
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2
2 Felújítás
3 Felhalmozási kiadások 36
2 Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok 3 267
1 Működési kiadások 3 230
1 Személyi juttatások 1 765
2 Társadalombiztosítási járulék 708
3 Dologi kiadások 757
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felújítás 1
3 Felhalmozási kiadások 36
3 Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 1 404
1 Működési kiadások 1 400
1 Személyi juttatások 667
2 Társadalombiztosítási járulék 269
3 Dologi kiadások 463
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felújítás
3 Felhalmozási kiadások 4
9 Központosított előirányzatok 3 904
1 Központosított intézményi előirányzatok 440
1 Működési kiadások 222
1 Személyi juttatások 88
2 Társadalombiztosítási járulék 30
3 Dologi kiadások 104
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felújítás 218
3 Felhalmozási kiadások
2 Nyugdíjbiztosítási célfeladatok 1 964
1 Informatikai fejlesztések 558
2 Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások 150
3 Célfeladat
1 Tűz-, biztonsági és vagyonvédelmi kiadások 45
2 Folyamatos informatikai kiadások 271
1995. évi beruházások költsége 940
3 Nettó hozzájárulást az E. Alap által végzett, a Ny. Alap érdekeltségébe tartozó kiadásokhoz
1 500
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen: 9 223

3. melléklet az 1995. évi LXXIII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1995. évi költségvetési mérlege

Millió forintban

Megnevezés 1995. évi
előirányzat
BEVÉTELEK
1. Járulékbevételek (rendszeres) 333 798
- munkáltatói egészségbiztosítási járulék befizetések 269 680
- munkanélküli ellátás után fizetett egészségbiztosítási járulék 7 977
- egyéni egészségbiztosítási járulék befizetések 54 349
- baleseti járulék 1 792
2. A központi költségvetés által fizetett járulék 10 400
3. Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel 15 912
4. Járulékbevételek összesen (1-3. pont összesen) 360 110
5. Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel 2 500
6. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 12 765
- terhességmegszakítás egyéni térítési díja 700
- terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 1 000
- baleseti megtérítés, egyéb kártérítések megtérítése 1 100
- késedelmi pótlék, rendbírság 9 665
- egyéb bevételek 300
7. Kamat- és egyéb hozambevételek 50
8. Befektetések hozama tartalékából 535
9. Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel 500
10. A Nyugdíjbiztosítási Alaptól átvett járulék 56 794
- nyugdíjkiadások után átvett járulék 56 794
11. Működési célú bevételek 2 765
- Nyugdíjbiztosítási Alaptól közös feladatra átvett 1 500
- központi költségvetés által térített 1 195
- egyéb működési bevétel 70
Bevételek összesen: 436 019
KIADÁSOK
1. Természetbeni ellátások 270 412
- gyógyító-megelőző ellátások 192 300
- gyógyfürdő-szolgáltatás 600
- anyatejellátás 160
- gyógyszertámogatás 67 702
- vérzékenység kezelése (VIII. faktor) 800
- gyógyászati segédeszköz támogatás 7 500
- utazási költségtérítés 1 350
2. Pénzbeli ellátások 116 301
- korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások 69 616
- terhességi-gyermekágyi segély 10 200
- táppénz 34 835
- betegséggel kapcsolatos segélyek 750
- kártérítési járadék 900
3. Hozzájárulás az alapok által közösen fedezett kiadásokhoz 674
- egyéb költség (posta, bank) 674
4. Működésre fordított kiadások 10 348
- Egészségbiztosítási Alapot terhelő összeg 7 583
- új családipótlék-rendszer bevezetése miatti költségtérítés 425
- közös feladatra átvett összegből 1 500
- egyéb működési célú bevétel 840
5. Behajtás ösztönzése 400
6. Informatikai fejlesztés 500
7. Világbanki program hazai költsége 407
8. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 450
9. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítás 3
10. Alapok közötti elszámolások 36 524
- pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átadott járulék 35 472
- egyösszegű átcsoportosítás a Nyugdíjbiztosítási Alap részére 1 052
Kiadások összesen: 436 019
EGYENLEG: 0

4. melléklet az 1995. évi LXXIII. törvényhez

A gyógyító-megelőző ellátás finanszírozásának 1995. évi kiadási előirányzata feladatonként és finanszírozási módozatonként

Millió forintban


Megnevezés

1994. évi
tény
Évközi
szerkezeti
változás
1994. évi
fejleszté-
sek szinte-
zése

KJT
szintezés
Szintreho-
zott bázis
elő-
irányzat

1995. évi
KJT

Intézmé-
nyi 10%
Nivelláció
és pályá-
zat
Stabilizá-
ciós
intéz-
kedések
1995. évi
elő-
irányzat
I. Háziorvosi ellátás finanszírozása
- fix összeg 4 255 4 168 4 427 4 427
- területi pótlék 381 381 381
- eseti ellátás díjazása 170 170 170
- teljesítmény díjazása 13 064 13 064 655 13 719
- szélsőséges helyzetűek 165 165 165
- felülvizsgáló orvosok díja 240 240 240
Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen: 18 275 0 4 168 18 447 655 19 102
II. Feladat finanszírozása
1. Egyéb alapellátás
- iskolaegészségügyi ellátás 563 1 9 573 20 593
- védőnői szolgálat 2 671 47 2 718 132 2 850
- ügyeleti szolgálat 1 395 6 1 401 61 1 462
- kiegészítő alapellátási feladat 286 2 288 11 299
- fogorvosi szolgáltatás 5 478 3 81 5 562 228 -820 4 970
- munkaegészségügyi szolgálat 2 008 26 2 034 93 -600 1 527
- anya-, gyermek- és csecsemővédelem 599 6 605 22 627
Egyéb alapellátás összesen: 13 000 0 4 177 13 181 567 -1 420 12 328
2. Járóbeteg-szakellátás
- gyermekgyógy. MSZ.SZ. 35 35 1 4 40
- nőgyógy. MSZ.SZ. 27 27 1 3 31
- sportegészségügyi ellátás 143 2 145 6 6 -78 79
- nemibeteg-gondozás 428 17 445 17 45 507
- tüdőgondozás 1 456 45 1 501 60 150 1 711
- ideggyógyászati gondozás 800 4 17 821 33 82 936
- onkológiai gondozás 417 7 424 15 42 481
- alkohológiai és drogellátás 296 3 4 303 9 30 342
Járóbeteg-szakellátás összesen: 3 602 0 7 92 3 701 142 362 -78 4 127
3. Vérellátás 2 448 -1 581 867 87 954
4. Mentés, betegszállítás 4 893 24 55 4 972 210 477 -400 5 259
Mentés betegszállítás összesen: 4 893 0 24 55 4 972 210 477 -400 5 259
5. Egyéb
- új beruházás, rekonstrukció 657 242 1 900 11 90 1 001
- rekonstrukció miatti kiesés 341 341 7 34 382
- E. raktár 29 29 1 30
- egyéb ellátás 66 345 4 2 417 13 42 472
Egyéb összesen: 1 093 345 246 3 1 687 32 166 1 885
Feladat finanszírozás összesen: 25 036 -1 236 281 327 24 408 951 1 092 -1 898 24 553
III. Feladat+teljesítmény finanszírozott járóbeteg-szakellátás
1. Nőgyógyászati járóbeteg-szakellátás
- nőgyógyászati szakrendelés 971 14 985 40 98 1 123
- nőgyógyászati szakambulancia 476 4 480 14 48 542
Nőgyógyászati járóbeteg-szakellátás összesen: 1 447 0 0 18 1 465 54 146 1 665
2. Egyéb járóbeteg-szakellátás
- egyéb járóbeteg-szakrendelés 16 373 187 247 193 17 000 635 1 682 78 19 395
- egyéb járóbeteg-szakambulancia 4 297 52 15 34 4 398 139 440 301 5 278
- speciális finanszírozású feladatok 2 728 277 1 3 006 11 301 3 318
Egyéb járóbeteg-szakellátás összesen: 23 398 239 539 228 24 404 785 2 423 301 78 27 991
Feladat+teljesítmény finanszírozott járóbeteg-szakellátás összesen: 24 845 239 539 246 25 869 839 2 569 301 78 29 656
IV. Teljesítmény finanszírozott fekvőbeteg-szakellátás
1. Aktív fekvőbeteg-ellátás
- aktív ellátás 83 470 1 010 315 2 471 87 266 2 914 8 676 -400 98 456
- művesekezelés 2 559 -52 31 3 2 541 9 254 254 3 058
- speciális finanszírozású feladat 2 609 39 289 1 2 938 10 294 294 3 536
Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen: 88 638 997 635 2 475 92 745 2 933 9 224 548 -400 105 050
2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás 10 690 43 312 11 045 371 921 -1 000 11 337
Krónikus fekvőbeteg-ellátás összesen: 10 690 43 312 11 045 371 921 -1 000 11 337
Teljesítmény finanszírozott fekvőbeteg-szakellátás összesen: 99 328 997 678 2 787 103 790 3 304 10 145 548 -1 400 116 387
KASSZÁK ÖSSZESEN (I-IV.): 167 484 0 1 502 3 528 172 514 5 749 13 806 849 -3 220 189 698
Célelőirányzatok:
- egészségügyi kockázatkezelő szolgáltatások és gyógyszer, táppénz ösztönzési keret
1 478

1 478

1 349

-1 800

1 027
- ifjúsági és szabadidősport 200 200 200
- alkoholizmus primér prevenció 30 30 30
- mentálhigiénés program 192 192 8 200
- otthoni ápolás 145 145 145
- fejlesztési előirányzat 1 000 1 000
Célelőirányzatok összesen: 2 045 0 0 0 2 045 2 357 -1 800 2 602
MINDÖSSZESEN: 169 529 0 1 502 3 528 174 559 5 749 13 806 3 206 -5 020 192 300

5. melléklet az 1995. évi LXXIII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése

Millió forintbanCím-
szám


Alcím-
szám
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név


Kiemelt előirányzat neve


1995. évi
előirányzat
BEVÉTELEK
9 Központosított előirányzatok
1 Működés saját bevételei 70
2 Egészségbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz 7 583
3 A nem Egészségbiztosítási ellátások folyósítási kiadásainak megtérítése
1 195
4 Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz 1 500
5 Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadásokra átvett pénzeszköz
407
6 Informatikai beruházások fedezetére átvett pénzeszköz 500
7 Behajtás ösztönzés fedezete 400
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen: 11 655
KIADÁSOK
1 Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása 2 410
1 Egészségbiztosítási Önkormányzat 90
1 Működési költségvetés 90
1 Személyi juttatások 72
2 Társadalombiztosítási járulék 15
3 Dologi kiadások 3
2 Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2 320
1 Működési költségvetés 1 993
1 Személyi juttatások 777
2 Társadalombiztosítási járulék 313
3 Dologi kiadások 880
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 23
2 Felújítások 1
3 Felhalmozási kiadások 326
1 Egyéb intézményi beruházások 326
2 Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak 6 763
1 Működési költségvetés 6 523
1 Személyi juttatások 3 662
2 Társadalombiztosítási járulék 1 595
3 Dologi kiadások 1 263
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 3
2 Felújítások 138
3 Felhalmozási kiadások 102
1 Egyéb intézményi beruházások 102
3 Országos Orvosszakértői Intézet 548
1 Működési költségvetés 547
1 Személyi juttatások 342
2 Társadalombiztosítási járulék 150
3 Dologi kiadások 55
2 Felújítások 1
9 Központosított előirányzatok 1 934
1 Központosított intézményi előirányzatok 1 027
1 Működési költségvetés 1 027
1 Személyi juttatások 704
2 Társadalombiztosítási járulék 291
3 Dologi kiadások 32
2 Egészségbiztosítási célfeladatok 907
1 Informatikai fejlesztések 500
2 Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások 407
Egészségbiztosítási Alap működési kiadásai összesen: 11 655

6. melléklet az 1995. évi LXXIII. törvényhez

A társadalombiztosítási alrendszer 1995. évi összevont költségvetési mérlege

Millió forintban

Megnevezés 1995. évi
előirányzat
BEVÉTELEK
1. Járulékbevételek (rendszeres) 768 284
- munkáltatói járulékbefizetés 608 486
- munkanélküli ellátás után fizetett járulék 17 977
- egyéni járulékbefizetés 135 669
- munkanélküli járadék(segély) után fizetett nyugdíjjárulék 2 700
- egyes szociális ellátások után fizetett járulék 1 660
- baleseti járulék 1 792
2. Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel 35 400
3. A központi költségvetés által fizetett járulék 10 400
4. Járulékbevételek összesen (1-3. pont összesen) 814 084
5. Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel 2 500
6. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 24 818
- megtérítések az Egészségbiztosítási Alap részére 2 800
- késedelmi pótlék, rendbírság 21 379
- egyéb bevételek 639
7. Kamat- és egyéb hozambevételek 3 250
8. Befektetések hozama tartalékának bevonása 4 171
9. Befektetett eszközök (tárgyi eszközök, pénzügyi befektetések) értékesítése 335
10. Lakásfedezeti kötvény 1995. évi tőketörlesztése 1 300
11. Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel 500
12. Működési célú bevételek 1 660
Bevételek összesen: 852 618
KIADÁSOK
1. Nyugellátás 513 316
- nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások
ebből: átmenetileg nyugdíjbiztosítás által finanszírozott 443 700
- egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások 69 616
2. Anyasági ellátások 10 200
- terhességi-gyermekágyi segély 10 200
3. Téppénz 34 836
4. Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás 76 002
- gyógszertámogatás 67 702
- vérzékenység kezelése 800
- gyógyászati segédeszköz támogatás 7 500
5. Gyógyító-megelőző ellátások 192 300
6. Gyógyászati szolgáltatások 760
- gyógyfürdő-szolgáltatás 600
- anyatejellátás 160
7. Egyéb ellátások 3 000
- utazási költségtérítés 1 350
- betegséggel kapcsolatos segélyek 750
- kártérítési járadék 900
8. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 450
9. Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadások (posta stb.) 2 283
10. Működésre fordított kiadások 16 383
11. Behajtás, illetve az ellenőrzési tevékenység ösztönzése 440
12. Informatikai fejlesztés 1 058
13. Világbanki program hazai költsége 557
14. 1995. évi beruházások költsége 940
15. Kamat- és egyéb hozambevételekkel, valamint értékpapír-kibocsátásokkal és vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítások
93
Kiadások összesen: 852 618
EGYENLEG: 0

7. melléklet az 1995. évi LXXIII. törvényhez

A társadalombiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásai

Millió forintban

Megnevezés 1995. évi
előirányzat
BEVÉTELEK
I. A nyugdíjbiztosítás által folyósított (a finanszírozási körbe nem tartozó) ellátások kiadásainak megtérítései
70 370
Tárgyévi kiadások megtérítései 70 370
1. Központi költségvetésből 48 770
2. Foglalkoztatási Alapból 10 500
3. Szolidaritási Alapból 5 000
4. Állami Vagyonügynökségtől 100
5. Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivataltól 2 500
6. Hadirokkantak Közalapítványa 3 500
II. Az egészségbiztosítás által folyósított (a finanszírozási körbe nem tartozó) ellátások kiadásainak megtérítései
136 340
Tárgyévi kiadások megtérítései 136 340
1. Központi költségvetésből 135 340
2. Helyi önkormányzatok általi közgyógyellátási kiadások megtérítése 1 000
III. A társadalombiztosítás által folyósított, nem a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások kiadásainak megtérítései összesen
206 710
KIADÁSOK
I. A nyugdíjbiztosítás által folyósított (a finanszírozási körbe nem tartozó) ellátások kiadásai 70 370
1. Központi költségvetésből finanszírozottak 48 770
- politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítések és egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítéséről
5 220
- kitüntetésekhez, címekhez kötött pótlékok 200
- tudományos fokozat után járó kiegészítő nyugellátások 90
- nemzeti gondozotti ellátások 720
- bányásznyugdíj 1 400
- szénjárandóság pénzbeli megváltása 1 200
- lakbérhozzájárulás és -támogatás 300
- vakok személyi járadéka 2 200
- rokkantsági járadék 1 600
- egészségkárosodási járadék 500
- katonai családi segély 200
- megváltozott munkaképességű dolgozók átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadékok
21 100
- cukorbetegek támogatása 100
- házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék a nyugellátásokhoz 5 700
- mezőgazdasági járadékok 5 900
- energia-áremelés részbeni kompenzálása 2 340
2. Munkáltatói befizetésből, illetve Foglalkoztatási Alapból finanszírozott
- foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíj 10 500
3. Szolidaritási Alapból finanszírozott
- előnyugdíj 5 000
4. Állami Vagyonügynökség által finanszírozott
- életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján 100
5. Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal által finanszírozott
- életjáradék személyi kárpótlás alapján 2 500
6. Hadirokkantak Közalapítványa által finanszírozott
- hadigondozotti ellátások 3 500
II. Az egészségbiztosítás által folyósított (a finanszírozási körbe nem tartozó) ellátások kiadásai 136 340
1. Központi költségvetésből 135 340
- családi pótlék 98 000
- várandóssági pótlék 1 500
- gyermekgondozási segély 9 550
- gyermekgondozási díj 17 900
- megváltozott munkaképességű dolgozók keresetkiegészítése 700
- közgyógyellátás *  6 000
- energia-áremelés részbeni kompenzálása 1 690
2. Helyi önkormányzatok általi közgyógyellátási kiadások megtérítése 1 000
III. A társadalombiztosítás által folyósított, nem a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások kiadásai összesen
206 710

8. melléklet az 1995. évi LXXIII. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap tartalékainak alakulása

Millió forintban

Tartalékok
Sor-
szám
Megnevezés likviditási tartalék befektetések
hozama
tartalék
tartósan
befektetett
eszközök
1. 1992. év végi - a kiadási többlet hatását nem tartalmazó - állapot 10 993 4 735 15 485
2. Likviditási tartalékcsökkenés az 1992. évi kiadási többlettel összefüggésben *  -9 617 - -
3. 1993. évi induló állapot 1 376 4 735 15 485
4. A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1993. évi visszapótlása
1 403

-

-
5. 1993. évi hiány finanszírozására kibocsátott kötvény 5 000 - -
6. 1993. évi hiány -7 402 - -
7. 1993. év végi állapot a hiány rendezését megelőzően *  377 4 136 13 606
8. 1993. évi állami garancia (átutalása megtörtént) 2 053 - -
9. 1993. évi hiány kötvénnyel nem finanszírozott részének állami megtérítése 350
10. A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1994. évi visszapótlása
4 700

-

-
11. 1992. évi hiányt finanszírozó kötvény kibocsátásából származó bevétel 1994-ben
4 455

-

-
12. 1993. évi likviditási tartalék visszapótlása, MÁV 1 148 - -
13. 1993. évi likviditási tartalék visszapótlása, állami 1 070 - -
14. Épületberuházás, ingatlanvásárlás 0 -500 500
15. Állami ingyenes vagyonjuttatás keretében átvett ingatlan 0 - 185
16. 1994. évi költségvetési hiány (előzetes)  *  -22 700 - -
17. 1994. évi zárás utáni állapot *  -8 548 3 636 14 091

Az Alap 1995. évi kiadási főösszege 6%-ának megfelelő likviditási tartalék 30,2 Mrd Ft lenne.

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1994. évi összevont pénzforgalma alapján december 31-én az Ellátásmegelőlegezési számlát 14,7 Mrd Ft erejéig vette igénybe.

9. melléklet az 1995. évi LXXIII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap tartalékainak alakulása

Millió forintban

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Megnevezés Tartósan
befektetett
eszközök
Befektetések
hozama
tartalék
1-2. oszlopok
összesen
Visszteher-
mentesen
átvett vagyon
3-4. oszlopok
összesen
Likviditási
tartalék
I. A tartalékok 1993. évi záró állománya 1 512 460 1 972 375 2 347 -24 782
II. A tartalékok 1994. évi megosztása
1. A tartalékok 1994. évi nyitó állománya
1 512

460

1 972

375

2 347

-24 782
2. Állományváltozás a naturális vagyonmegosztással
105

-125

-20 * 

-

-20

-
3. 1994. január 1-jei naturálisan tulajdonolt tartalékok
1 617

335

1 952

375

2 327

-24 782
III. A tartalékok 1994. évi záró állománya * 
1 298

535

1 833

651

2 484

-36 196
IV. A tartalékok 1995. évi nyitó állománya
1 298

535

1 833

651

2 484

-36 196

  Vissza az oldal tetejére