A jogszabály mai napon ( 2020.08.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1995. évi LXXVI. törvény

a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság közötti, Krakkóban, 1991. október 6-án aláírt, baráti és jószomszédsági együttműködésről szóló Szerződés kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság közötti, Krakkóban, 1991. október 6-án aláírt, baráti és jószomszédsági együttműködésről szóló Szerződést e törvénnyel kihirdeti. (A Szerződés megerősítéséről szóló okiratok cseréje 1992. június 15-én lezajlott, és a Szerződés ezen a napon hatályba lépett.)

2. § A Szerződés magyar nyelvű szövege a következő:

„Szerződés
a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság
közötti baráti és jószomszédsági együttműködésről

A Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság (a továbbiakban: Szerződő Felek),

kiindulva a két államot és azok nemzeteit összekötő barátság sok évszázados hagyományaiból,

meggyőződve az európai szolidaritás kiszélesítésének és megszilárdításának szükségességéről az egyesült Európa és a térségek szoros együttműködése javára,

hangsúlyozva az emberi és az alapvető szabadságjogok, a demokrácia és a jogállamiság elveinek feltétel nélküli tiszteletben tartását, és kifejezésre juttatva meggyőződésüket, hogy azok az európai örökség elvitathatatlan elemei, tiszteletben tartásuk és következetes megvalósításuk pedig a szabadság, az igazságosság és a béke alapját képezi,

betartva a nemzetközi jogot, különösen az Egyesült Nemzetek Alapokmányát, az EBEÉ Záródokumentumát és az Új Európa Párizsi Kartáját, továbbá a helsinki folyamat más dokumentumait,

törekedve a jószomszédság elveire támaszkodó kölcsönös kapcsolatok és együttműködés sokoldalú fejlesztésére, a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

1. A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak, hogy nemzeteik között erősítik a barátságot és együttműködést, valamint mélyítik a megértést, tiszteletet és bizalmat. Kölcsönösen támogatják és összehangolják az egyesülő Európa intézményeiben való teljes körű részvételüket célzó tevékenységet.

2. A Szerződő Felek nemzetközi kötelezettségeik jóhiszemű teljesítése során tiszteletben tartják a szuverén egyenlőség, a területi integritás és a belügyekbe való be nem avatkozás elvét.

2. Cikk

1. A Szerződő Felek sokoldalúan támogatják a biztonság fenntartását és erősítését, valamint az együttműködés fejlesztését Európában hatékony összeurópai biztonsági rendszer megteremtése céljából, különös tekintettel annak a térségnek a biztonságára, amelyhez tartoznak.

2. A Szerződő Felek támogatják az összeurópai biztonsági és bizalomerősítő struktúrák és eszközök megteremtését. A Szerződő Felek szükség szerint egyeztetik további intézkedések megtételét ezen a téren.

3. A jelen Cikk 1. bekezdésében említett biztonság közös értékeken nyugszik, amelyek különösen a jogon, az igazságosságon és a nemzetközi együttműködésen alapuló békét, az állami szuverenitás biztosítását, a területi integritást és sérthetetlenséget, az emberi jogok tiszteletben tartását, a demokrácia fenntartását foglalják magukban.

4. A Szerződő Felek különböző szinten rendszeres konzultációt tartanak biztonsági és védelmi kérdésekben.

5. A Szerződő Felek fejlesztik a különböző szintű katonai együttműködést a két állam katonai vezetése, a különböző fegyvernemek egységei, valamint a katonai tanintézetek közötti kapcsolatok, információ- és tapasztalatcsere útján, továbbá a haditechnológia és hadiipari együttműködés területén.

3. Cikk

1. Ha a Szerződő Felek egyikének véleménye szerint olyan helyzet alakult ki, amely veszélyeztetheti a nemzetközi békét és biztonságot, a Szerződő Felek konzultációt folytatnak és koordinálják a tevékenységüket, miként lehet a szóban forgó helyzetet az ENSZ Alapokmánya, a Helsinki Záródokumentum és a Párizsi Karta az Új Európáért elvei alapján mielőbb rendezni.

2. Ha a Szerződő Felek egyike úgy ítéli meg, hogy olyan helyzet vagy viszály alakult ki, amely sérti vagy fenyegeti szuverenitását, területi integritását vagy legfontosabb biztonsági érdekeit, a Szerződő Felek késedelem nélkül konzultációkat tartanak a fenyegetés elhárításának legmegfelelőbb módjáról.

3. Ha a Szerződő Felek egyikét fegyveres támadás éri, a Szerződő Felek haladéktalanul erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a konfliktus az ENSZ Alapokmányában, valamint az EBEÉ dokumentumaiban rögzített elvekkel, szabályokkal és eljárásokkal összhangban mielőbb rendeződjék.

4. Cikk

1. A Szerződő Felek támogatják a sokoldalú politikai és társadalmi kapcsolatok fejlesztését. Ebből a célból megteremtik a parlamentek, politikai pártok, társadalmi mozgalmak és szervezetek, egyházak, vallási felekezetek, alkotó szövetségek és szakmai szervezetek, továbbá a szakszervezetek együttműködésének bővítéséhez nélkülözhetetlen feltételeket.

2. A Szerződő Felek támogatják a regionális, megyei, vajdasági, városi és községi szintű együttműködést.

3. A Szerződő Felek biztosítanak minden feltételt a két ország állampolgárai szabad érintkezése és mozgása számára.

5. Cikk

1. A Szerződő Felek rendszeres konzultációt folytatnak különböző szinteken, hogy elősegítsék a kétoldalú kapcsolataik fejlődését és véleményt cseréljenek a nemzetközi kérdésekről. Ennek érdekében legfelső szintű állami vezetőik szükség szerint, de legalább évente egyszer találkozót tartanak.

2. A külügyminiszterek évente legalább egyszer találkozót tartanak, amelyen konzultációt folytatnak a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekről, és áttekintik a Szerződés megvalósítását.

3. Rendszeresen sor kerül a két ország minisztériumai és országos hatáskörű szervei vezetőinek találkozóira és szakértői szintű konzultációira.

6. Cikk

1. A Szerződő Felek a nemzeti kisebbségek identitása és jogai védelme alapjának azokat a kötelezettségeket tekintik, amelyeket az EBEÉ keretében elfogadott, valamint az ezen kisebbségekre vonatkozó más nemzetközi szerződésekben és dokumentumokban vállaltak.

2. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a nemzeti kisebbségek azon ország társadalmának szerves részét képezik, amelyben élnek, és egyéni, valamint csoportjuk más tagjaival közösen gyakorolt jogaik szavatolása a stabilitás és a demokrácia fontos eleme. Megerősítik, hogy segítséget nyújtanak a másik Fél saját területükön élő etnikai csoportjának a kultúra, a nyelv és az iskolaügy ápolásában, továbbá kapcsolatai fenntartásában az anyaországgal, valamint lehetővé teszik e csoport számára, hogy a fenti tevékenységben igénybe vehesse a másik Fél által nyújtandó segítséget.

7. Cikk

A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a gazdasági együttműködés fejlesztése a társadalmi fejlődés alapvető feltétele. E fejlődést a nemzetközi közösség szolidáris erőfeszítése útján is elő kell segíteni, amelynek célja az európai földrésznek közös jólét területévé történő átalakítása. Ennek érdekében a Szerződő Felek a gazdaság területén különös figyelmet szentelnek a kölcsönösen előnyös kétoldalú együttműködés fejlesztésének is, a vállalkozások szabadsága, az egyenlőség és diszkrimináció-mentesség elve alapján.

8. Cikk

1. A Szerződő Felek fejlesztik a kölcsönösen előnyös gazdasági és pénzügyi együttműködést a világpiaci gyakorlat és a nemzetközi normák alapján, ezen belül a régiók közötti együttműködést is.

2. A Szerződő Felek elősegítik a két állam gazdálkodó egységei közötti közvetlen együttműködési kapcsolatok kialakulását kedvező gazdasági, pénzügyi és jogi feltételek megteremtése céljából a gazdálkodói tevékenység számára, beleértve a kölcsönös tőkebefektetések ösztönzését és védelmét, valamint az áruk, a szolgáltatások, a munkaerő és a tőke határon való átjutása feltételeinek könnyítését.

3. A Szerződő Felek együttműködnek a két állam közötti szállítási és távközlési összeköttetések bővítésében és javításában.

4. A gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi, szállítási és távközlési kérdések részletes szabályozását külön megállapodásokban rögzítik. A Szerződő Felek ezekben a megállapodásokban a kialakulóban lévő egységes európai gazdasági szervezetekhez történő illeszkedésre fognak törekedni.

5. A Szerződő Felek a lehető legkedvezőbb tranzitfeltételek biztosítására törekednek a másik Szerződő Fél árui és szolgáltatásai számára.

9. Cikk

1. A Szerződő Felek szorosan együttműködnek a környezetvédelem és a természeti erőforrások ésszerű kiaknázása területén, a kölcsönös ökológiai biztonság, továbbá a Szerződő Felek területeit érintő, határokon keresztül történő szennyezések közös megelőzése, csökkentése és felszámolása érdekében.

2. A Szerződő Felek részt vesznek a természeti környezet védelmét és a környezetbarát termelés fejlesztését célzó, nemzetközi, különösen pedig európai koordinált stratégia és koncepció kidolgozásában és megvalósításában.

3. A környezetvédelmi együttműködés részletes elveit külön megállapodások szabályozzák.

10. Cikk

1. A Szerződő Felek az egyenjogúság és a kölcsönös előnyök elve alapján támogatják és előmozdítják a tudományos-műszaki kapcsolatok erősítését.

2. A Szerződő Felek külön megállapodások alapján bővítik együttműködésüket ezeken a területeken, azok eredményeit közös projektek és vállalkozások útján valósítják meg.

3. A Szerződő Felek támogatják a tudósok és a kutatóintézetek e Cikkben meghatározott együttműködésének dinamikus, harmonikus és széles körű fejlesztését szolgáló kezdeményezéseit.

4. A Szerződő Felek támogatják a tudományos-műszaki információk és dokumentációk intenzív cseréjét, valamint megkönnyítik a tudományos kutatóintézetekhez, archívumokhoz, könyvtárakhoz és hasonló intézményekhez való hozzáférést.

11. Cikk

1. A Szerződő Felek fejlesztik az együttműködést a kultúra, a tudomány és az oktatás területén.

2. Megállapodások és programok alapján minden téren és minden szinten szélesítik a cseréket, támogatják az együttműködést az alkotószövetségek, valamint más kulturális intézmények és szervezetek között, továbbá a művészek közötti közvetlen kapcsolatokat.

3. A Szerződő Felek szélesítik és támogatják az együttműködést minden típusú iskola és oktatási intézmény, valamint tudományos kutatóintézet között, mind a hallgatók, diákok, ösztöndíjasok, oktatók és tudományos munkatársak cseréje, mind pedig közös kutatási munkák révén.

4. A Szerződő Felek támogatják a lengyel nyelv tanítását a Magyar Köztársaságban, illetve a magyar nyelv oktatását a Lengyel Köztársaságban az iskolák és oktatási intézmények keretében, valamint az iskolai rendszeren kívül.

5. A Szerződő Felek a megfelelő egyezményekkel összhangban, kölcsönösen elismerik a különböző iskolák és felsőfokú tanulmányok befejezését tanúsító okiratokat.

12. Cikk

A Szerződő Felek erőfeszítéseket tesznek a saját területükön található, a másik Fél kulturális értékeit és emlékeit képező tárgyak megőrzése érdekében.

13. Cikk

A Szerződő Felek támogatják a társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális, tudományos életre vonatkozó és más információk szabad áramlását, s különösen biztosítják a széles körű, alapos és tárgyilagos tájékoztatást a másik államról az oktatásban, az enciklopédiai és tankönyvi kiadványaikban.

14. Cikk

1. A Szerződő Felek támogatják a széles körű együttműködést az egészségvédelem, az egészségügyi higiénia, ezen belül elsősorban a társadalmi betegségek és kórok, valamint a fertőző és más betegségek elkerülése és a velük való harc terén.

2. A Szerződő Felek a legszorosabb együttműködésre törekszenek a társadalomgondozás és társadalombiztosítás terén.

15. Cikk

A Szerződő Felek fejlesztik és támogatják az együttműködést a testnevelés, a sport és a turizmus területén.

16. Cikk

1. A Szerződő Felek együttműködését külön megállapodások szabályozzák a jogi kapcsolatok, az igazságszolgáltatás és a rendőri munka területén.

2. A Szerződő Felek együttműködnek a bűnözés elleni harc, ezen belül a terrorizmus, a kábítószerek illegális kereskedelme, valamint a kulturális és történelmi javak illegális forgalma ellen.

17. Cikk

A Szerződő Felek elismerik a szárazföldi államok jogát a tengerekhez való kijutáshoz. A Lengyel Köztársaság megerősíti a Magyar Köztársaság jogát a Balti-tengerre való kijutáshoz.

18. Cikk

Ezt a Szerződést meg kell erősíteni. A Szerződés a megerősítő okiratok Budapesten történő kicserélése napján lép hatályba. E Szerződés hatálybalépésével a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között Budapesten, az 1968. évi május hó 16. napján aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés hatályát veszti. * 

Ez a Szerződés 15 évig marad hatályban, és automatikusan 5 éves időszakokra meghosszabbodik, kivéve, ha azt valamelyik Szerződő Fél a lejáratot 12 hónappal megelőzően jegyzékben közölt értesítéssel felmondja.

Készült Krakkóban, az 1991. évi október hó 6. napján, két eredeti példányban, mindkettő magyar és lengyel nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

3. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1992. június 15-től kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére