A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1995. évi LXXX. törvény

a Magyar Köztársaság és a Spanyol Királyság közötti, Madridban, 1992. február 6-án aláírt, barátsági és együttműködési Szerződés kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és a Spanyol Királyság közötti, Madridban, 1992. február 6-án aláírt, barátsági és együttműködési Szerződést e törvénnyel kihirdeti. (A Szerződés megerősítéséről szóló okiratok cseréje 1994. február 16-án lezajlott, és a Szerződés harminc nappal ezután, 1994. március 14-én hatályba lépett.)

2. § A Szerződés magyar nyelvű szövege a következő:

„Barátsági és együttműködési Szerződés
a Magyar Köztársaság és a Spanyol Királyság között

A Magyar Köztársaság és a Spanyol Királyság,

a népeik közötti barátság és kölcsönös tisztelet mély érzelmeitől vezérelve,

szilárdan elkötelezve az igazságosabb, humánus, békés és demokratikus nemzetközi rend építése mellett,

tudatában az európai és a nemzetközi béke fenntartásában betöltött felelősségüknek, és eltökélten az Egyesült Nemzetek Alapokmányának céljai és elvei előmozdítása iránt,

megerősítve az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet keretében vállalt kötelezettségüket, és figyelembe véve a Helsinki Záróokmány és az Új Európáról szóló Párizsi Karta fontosságát,

kötelezettséget vállalva, hogy minden eszközzel hozzájárulnak az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet folyamata fejlesztéséhez, amely folyamat Európa békés fejlődésének és stabilitásának alapvető tényezője,

szem előtt tartva a Kelet- és Közép-Európában bekövetkezett történelmi jelentőségű változásokat,

kifejezve megelégedésüket a Magyar Köztársaságnak az Európa Tanácsba való belépéséért,

megerősítve a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek között aláírt Európai Szerződés fontosságát, és emlékeztetve arra, hogy a Magyar Köztársaság végső célja, hogy az Európai Közösségek tagjává váljék,

meggyőződve annak szükségességéről, hogy véglegesen túl kell jutni Európa megosztottságán, különösen a biztonsági és együttműködési mechanizmusok fejlesztése és alkalmazása útján az egész európai kontinensen, és figyelembe véve az e területeken meglévő közös felelősségüket, valamint együttműködve az úgynevezett „európai architektúra” létrehozásáért,

a jövőben is törekedve a kölcsönös együttműködés fejlesztésére és valamennyi területen történő további elmélyítésére,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A két állam között érvényesülő új típusú barátságra alapozva a Magyar Köztársaság és a Spanyol Királyság (a továbbiakban: Szerződő Felek) kifejezi óhaját, hogy elmélyítse és erősítse együttműködési kapcsolatait, a barátságot és a népeik közötti kölcsönös tiszteletet.

2. Cikk

A Szerződő Felek, mint baráti államok, fejlesztik kapcsolataikat a Helsinki Záróokmány valamennyi alapelve alapján; úgy mint a szuverén egyenjogúság, az erőszakkal való fenyegetéstől vagy az erőszak alkalmazásától való tartózkodás, a határok sérthetetlensége, az államok területi épsége, a viták békés rendezése, a belügyekbe való be nem avatkozás, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása, a jogegyenlőség és a népek önrendelkezési joga, az államok közötti együttműködés és a nemzetközi jogi kötelezettségek jóhiszemű teljesítése alapján.

3. Cikk

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet keretei között a Szerződő Felek hozzájárulnak a demokrácia, a politikai pluralizmus, a jogállamiság általános erősítéséhez és az emberi jogok védelméhez, beleértve a kisebbségek jogait is.

4. Cikk

A Szerződő Felek együttműködnek a béke megőrzésében és a biztonság erősítésében Európában. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet keretei között munkálkodnak az európai kontinens stabilitása, a leszerelési folyamat továbbvitele, a bizalom és a nyíltság erősítése érdekében, a valamennyi állam által hatékonyan alkalmazott elégséges védelem elvének alapján, és figyelembe véve Európa biztonságának összes feltételét. Támogatják olyan intézményesített mechanizmusok és struktúrák létrehozását és fejlesztését, melyek megfelelnek az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet folyamata hatékonysága javításának, és hozzájárulnak a biztonság hiteles feltételeinek garanciájához valamennyi európai állam számára.

5. Cikk

Abban az esetben, ha a Szerződő Felek egyikének véleménye szerint a nemzetközi béke és biztonság számára fenyegetést jelentő körülmények alakulnak ki, melyek a nemzetközi feszültség növekedéséhez vezetnek, a Szerződő Felek kormányai sürgősen kapcsolatba lépnek egymással a megfelelőnek ítélt csatornákon keresztül annak érdekében, hogy véleményt cseréljenek azon intézkedésekről, amelyek alkalmazására a feszültség enyhítése és a helyzet megoldása érdekében sor kerülhet.

Amennyiben a Szerződő Felek egyike úgy értékeli, hogy biztonsági érdekei érintve lennének, javasolhatja a másik Szerződő Félnek azonnali kétoldalú konzultációk megtartását.

6. Cikk

Kétoldalú kapcsolataik fejlesztése érdekében a Szerződő Felek szélesebb és rendszeresebb jelleget adnak politikai konzultációiknak, és ennek érdekében megfelelő mechanizmusokat hoznak létre.

A legmagasabb szintű politikai találkozókra szükség szerint kerül sor.

A külügyminiszterek évente legalább egyszer találkoznak. A két kormány más tagjai közötti találkozókat szükség szerint tartják meg.

A szakemberek szintjén való találkozókra továbbra is rendszeresen sor kerül.

7. Cikk

A Szerződő Felek fejlesztik és elmélyítik kapcsolataikat a védelem területén. E cél érdekében előmozdítják a védelmi minisztériumok és fegyveres erőik közötti kapcsolatokat.

8. Cikk

A Szerződő Felek különös figyelmet fordítanak a magyar és a spanyol parlament közötti kapcsolatok elmélyítésére.

Figyelembe véve a két állam alkotmányos rendszerét, a Szerződő Felek támogatják az intézményeik közötti közvetlen kapcsolatokat és az együttműködés fejlesztését minden szinten.

A Szerződő Felek ugyanebben a szellemben megkönnyítik az együttműködést politikai, társadalmi szervezeteik és szakszervezeteik között.

9. Cikk

Figyelembe véve a Magyar Köztársaságnak azt a célját, hogy fokozatosan integrálódjék az Európai Közösségekbe, a Spanyol Királyság hozzájárul az Európai Közösségek és a Magyar Köztársaság között megkötött Európai Szerződés hatékony végrehajtásához.

A Szerződő Felek szoros együttműködést alakítanak ki az európai integrációs folyamatok szempontjából különösen fontos területeken.

Ugyanígy a Spanyol Királyság támogatja a Magyar Köztársaságnak azon törekvését, hogy megteremtse a feltételeket az Európai Közösségekbe való teljes integrációjához.

10. Cikk

A Szerződő Felek a lehető legnagyobb mértékben előmozdítják a kölcsönösen előnyös kapcsolatok fejlesztését a gazdaság, a külkereskedelem, a pénzügyek, az ipar, a tudomány és a technológia területén annak érdekében, hogy intenzívebbé tegyék gazdasági kapcsolataikat.

Nemzeti törvényhozásuk, valamint a Magyar Köztársaság és a Spanyol Királyság között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló, 1989. november 9-én, Budapesten aláírt megállapodás keretein belül a Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy saját területükön kedvező feltételeket teremtenek a másik Szerződő Fél beruházásainak ösztönzéséhez, és azok védelmének biztosításához.

11. Cikk

Annak érdekében, hogy létrehozzák a megfelelő feltételeket a közös kezdeményezések és tervek megvalósításához, a Szerződő Felek előmozdítják a gazdasági együttműködés új formáit, különös tekintettel a beruházásokra, a vegyes vállalatokra, harmadik országbeli partnereket is bevonva a magyar és a spanyol vállalatok közötti közvetlen kapcsolatokba.

Külön figyelmet fordítanak a kis- és közepes vállalatok közötti együttműködési tervekre.

12. Cikk

A Szerződő Felek együttműködnek a széles körű gazdasági információcsere érdekében, hogy biztosítsák mindkét állam vállalkozóinak és kutatóinak hozzájárulását ehhez, továbbá szélesítsék a szakintézményeik és vállalkozói szövetségeik közötti együttműködést.

13. Cikk

Azzal a céllal, hogy támogassa a Magyar Köztársaságban a piacgazdaság fejlesztését, a Spanyol Királyság segítséget nyújt a technikai fejlődéshez, a szakemberek és vezetők képzéséhez a gazdaság területén.

Kölcsönös érdekeikre és más államokhoz fűződő kapcsolataikra tekintettel a Szerződő Felek erősítik együttműködésüket a többoldalú gazdasági és pénzügyi intézmények keretén belül, különösen a Nemzetközi Valutaalapban, a Világbankban és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankban.

14. Cikk

A Szerződő Felek a népeik közötti nagy hagyományokkal rendelkező kulturális kapcsolatokra alapozva, és azon óhajtól vezérelve, hogy együttműködjenek a művészeti értékek teljesebb cseréjében, az európai kulturális térség építésében, sokoldalúan fejlesztik kulturális együttműködésüket.

A Szerződő Felek előmozdítják kapcsolataik bővítését a tudomány, az oktatás, a tájékoztatás és a sport területén, továbbá támogatják az ifjúsági cserekapcsolatokat. Erőfeszítéseket tesznek az idegenforgalom kölcsönös fejlesztésében.

A Szerződő Felek előmozdítják a felsőoktatási kormányzati szerveik, az egyetemek és más felsőfokú oktatási intézmények, kutatási központok, a kultúra, a tudomány és az oktatás területén működő magánszervezetek és személyek közötti közvetlen együttműködést, és közreműködnek terveik megvalósításában.

A Szerződő Felek elismerik az országaik nyelvei és irodalma oktatásának alapvető fontosságát, és meghozzák a szükséges intézkedéseket az e téren kötött megállapodások gyakorlati megvalósítása érdekében. Ennek kapcsán a Szerződő Felek kifejezik érdekeltségüket, hogy a nyelvek és kultúrák oktatásával és terjesztésével foglalkozó kulturális központok jöjjenek létre. Megkülönböztetett támogatást nyújtanak a tanárok képzéséhez, ellátják őket a szükséges eszközökkel, oktatási anyagokkal és szakirodalommal, valamint elősegítik a televízió, a rádió, az audiovizuális és informatikai technikák használatát.

15. Cikk

Figyelembe véve a környezetvédelem fontosságát, a Szerződő Felek erősítik együttműködésüket e területen a két- és többoldalú kapcsolataikban, különösen az európai térségben.

16. Cikk

A Szerződő Felek együttműködnek a szervezett bűnözés és a kábítószerek illegális kereskedelme elleni harcban, az illetékes szervek közötti tapasztalat- és operatív információcserén keresztül.

A Szerződő Felek ugyancsak kötelezik magukat, hogy együttműködnek a terrorizmus, a tengeri és légi kalózkodás, valamint a csempészet elleni harcban, beleértve a kulturális javak törvénytelen importját, exportját és átadását is.

17. Cikk

A Szerződő Felek szükség szerint e Szerződés rendelkezéseinek megvalósítását célzó megállapodásokat kötnek.

18. Cikk

E Szerződés rendelkezései nem érintik a Szerződő Felek harmadik állammal kötött nemzetközi két- vagy többoldalú egyezményeiből fakadó jogait és kötelezettségeit.

19. Cikk

Ezt a Szerződést mindkét Szerződő Félnek meg kell erősítenie, és az a megerősítő okiratok kicserélésétől számított 30 nap után lép hatályba.

Ez a Szerződés 10 évig marad hatályban; hatálya hallgatólagosan további 5 éves időszakokra meghosszabbodik, amennyiben a Szerződő Felek egyike nem értesíti diplomáciai úton írásban a másik Szerződő Felet egy évvel a Szerződés hatályának mindenkori lejárta előtt felmondási szándékáról.

Készült Madridban, az 1992. évi február hó 6. napján, két eredeti példányban, magyar és spanyol nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

3. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1994. március 14-től kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére