A jogszabály mai napon ( 2024.06.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet

a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

1. § *  E rendelet hatálya

a) *  munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) hatálya alá tartozó munkáltatókra – ide nem értve a honvédség, a rendőrség, a hivatásos állami és önkormányzati tűzoltóság, a polgári védelem, a büntetés-végrehajtás szerveit, az Országgyűlési Őrséget, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat –, és

b) *  a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben, továbbá végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásával összefüggésben az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalra (a továbbiakban: kormányhivatal) és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalra (a továbbiakban: járási hivatal), valamint a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti közfoglalkoztatókra, és

c) *  a szakmai képzés szervezőjére és

d) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtókra

terjed ki.

2. § (1) A Mvt. 58. §-a szerinti foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok (a továbbiakban: szolgálat) feladatkörébe tartozik.

(2)–(4) * 

(5) *  A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató, illetve a szolgáltatást nyújtó orvos személyében bekövetkezett változás esetén a szolgáltatást korábban nyújtó szolgáltató, illetve orvos köteles a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásához szükséges dokumentumokat – egészségügyi adatok esetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire figyelemmel – a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást biztosító szolgáltató részére átadni.

(6) * 

(7) * 

(8) *  Az egészségkárosító kockázatok meghatározásához és nyomon követéséhez szükséges, az 1. melléklet 1.2. pontja szerinti munkahigiénés vizsgálatért fizetendő térítés összegéről a megrendelő és a vizsgálatot végző megállapodik.

3. § *  (1) *  A munkáltatók, a kormányhivatalok, a járási hivatalok, továbbá a szakmai képzés szervezője az 1. mellékletben meghatározott feladatok elvégzése ellenében – külön jogszabályi előírás, vagy a szolgáltatást nyújtóval kötött eltérő megállapodás hiányában – az ott meghatározott díjat fizetik a szolgáltatást nyújtónak.

(2) A foglalkoztathatósági szakvéleményezés díjtételét a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló jogszabály határozza meg.

4. § (1)–(2) * 

(3) *  A szolgálat alapfeladatainak ellátásához – a 3. mellékletben meghatározott létszámok esetén – legalább egy, teljes munkaidőben rendelkezésre álló orvost és ápolót kell biztosítani.

5. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást elsősorban a munkavégzés helyén vagy annak közelében kell biztosítani.

(2) *  Amennyiben egy munkahelyen az „A” és „B” foglalkozás-egészségi osztályba tartozó munkavállalók száma egy műszakban 300 fő feletti, a munkahely szerint illetékes, munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal foglalkozás-egészségügyi szakápolói ellátásnak helyszíni biztosítását – beleértve az elsősegélynyújtás feltételeit is – írhatja elő.

6. § (1) A foglalkozás-egészségi osztályba történő besorolás szempontrendszerét a 4. melléklet tartalmazza.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti besorolást a munkáltató a szolgálat vagy a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal véleményének figyelembevételével készíti el.

(3) *  A foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosításával kapcsolatos hatósági ellenőrzési jogkört a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal gyakorolja.

7. § (1) *  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) * 

1. melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez

1.1. *  A 3. § (1) bekezdése szerinti térítési díjak * 

1.1.1. A munkáltató által eltérő megállapodás hiányában fizetendő díjak:

„D” foglalkozás-egészségügyi
osztály esetében

5 000 Ft/fő/év
„C” foglalkozás-egészségügyi
osztály esetében

6 800 Ft/fő/év
„B” foglalkozás-egészségügyi
osztály esetében

8 400 Ft/fő/év
„A” foglalkozás-egészségügyi
osztály esetében

10 000 Ft/fő/év

1.1.2. *  Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint a szakmai képzés szervezője által – eltérő megállapodás hiányában – fizetendő díjak:

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint a szakmai képzés szervezője által beutalt személy * 

1. * 

2. szakmai alkalmassági vizsgálata beiskolázás előkészítése érdekében 2500 Ft/fő/eset;

3. szakmai alkalmassági vizsgálata munkaközvetítés előkészítése érdekében 2800 Ft/fő/eset;

4. * 

1.1.3. * 

1.2. Munkahigiénés vizsgálatok

1.2.1. Munkakörnyezeti műszeres vizsgálatok:

a) munkahelyi kémiai kóroki tényezők (gázok, gőzök, aerosolok, porok okozta légszennyeződés)

– mennyiségi,

– minőségi

vizsgálata;

b) munkahelyi fizikai kóroki tényezők közül

– zajszint,

– infra- és ultrahang szintek

– (egész test) rezgésterhelés,

– kéz-kar rezgésterhelés,

– a megvilágítás világítástechnikai jellemzőinek,

– elektromágneses tér jellemzői,

– magas légköri nyomáson végzett munka,

– ionizáló és nem ionizáló sugárzásszintek

meghatározása;

c) zárt, telepített munkahelyeken a klímatényezők meghatározása;

d) fizikai megterhelés-igénybevétel vizsgálata.

1.2.2. *  A biológiai expozíciós mutatók vizsgálata a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló rendeletben meghatározott expozíciós mutatók és határértékek alapján történik.

2. melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez

Jelentés a munkavállalói létszámról

Foglalkozás-egészségügyi szolgálat

neve:

címe:

orvosok száma: főállású:
részállású:

ápolók száma:

alkalmazott egyéb személyek száma:


Osztály
Jelenleg ellátott létszám
199... év ..... hó ... naptól
..... hó ... napig
Várható növekedés (+),
illetve csökkenés (-)
199... év ..... hó ... naptól
..... hó ... napig
A
B
C
D
szabad kapacitás (fő) várható kapacitás (fő)

Kelt: ........................................

...................................

a szolgálat vezetője

3. melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez * 

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat által ellátandó munkavállalói létszámok

A főműszak-időben biztosítani kell a szolgálatban egy orvos és egy ápoló jelenlétét:

a) „A” foglalkozás-egészségi osztály esetén az 1000 munkavállalónként,

b) „B” foglalkozás-egészségi osztály esetén az 1200 munkavállalónként,

c) „C” foglalkozás-egészségi osztály esetén az 1500 munkavállalónként,

d) „D” foglalkozás-egészségi osztály esetén a 2000 munkavállalónként.

Ha az ellátandó munkavállalók egynél több foglalkozás-egészségi osztályból kerülnek ki, az egy szolgálat által ellátható létszámot a következő képlet segítségével kell kiszámítani:

ahol: Ae, Be, Ce, De az ellátandó munkavállalók száma az A–D foglalkozás-egészségi osztályokból, A, B, C, D az A–D foglalkozás-egészségi osztály létszámhatárainak számértékei.

Ha F=100±20, akkor egy főműszakidőben rendelkezésre álló orvost és egy ápolót kell biztosítani.

4. melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez

A tevékenységek foglalkozás-egészségi osztályba sorolása

„A” foglalkozás-egészségi osztály


gazdasági tevékenységek
ágazati
számjelek
1. Bányászat C 10–14
2. Kohászat D 27

fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik az „A” foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

3. Ugyanebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandó:

3.1. rákkeltőkkel exponáltak,

3.2. sugárzó anyagokkal,

3.3. ismeretlen (mérgező hatásuk szempontjából kivizsgálatlan) anyagokkal dolgozók,

3.4. állatkísérletes munkakörökben foglalkoztatottak,

3.5. korkedvezményre jogosító munkakörökben foglalkoztatottak,

3.6. munkaidő-kedvezményre jogosító expozícióban alkalmazott munkavállalók,

3.7. a vasúti közlekedésben a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő, a légi és vízi közlekedésben szakszolgálati vizsgához kötött munkakörökben alkalmazott munkavállalók,

függetlenül a tevékenység ágazati osztályától.

„B” foglalkozás-egészségi osztály


gazdasági tevékenységek
ágazati
számjelek
1. Mezőgazdaság, vadgazdálkodás és erdőgazdálkodás
A 01–02
2. Építőipar F 45
3. Élelmiszerek és italok gyártása D 15
4. Dohánytermékek gyártása D 16
5. Textíliák gyártása D 17
6. Ruházati termékek gyártása, szőrmekikészítés és -festés
D 18
7. Bőrkikészítés, bőrtermékek és lábbeli gyártása
D 19
8. Fafeldolgozás D 20
9. Kőolaj-feldolgozás és kokszgyártás D 23
10. Vegyi alapanyagok és termékek gyártása
D 24
11. Gumi és műanyag termékek gyártása D 25
12. Nemfém ásványi termékek gyártása D 26
13. Nyersanyag visszanyerése hulladékból D 37
14. Szárazföldi és csővezetékes szállítás I 60
15. Vízi szállítás 161
16. Légi szállítás I 62
17. Bútorgyártás D 361
18.  *  Egészségügyi és szociális ellátás N 85
19. Állategészségügyi tevékenység N 852
20. Nyomdaipari termékek gyártása D 2221

fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik a „B” foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

„C” foglalkozás-egészségi osztály

Ebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók az „A” foglalkozás-egészségi osztályba nem tartozó ág, ágazat, alágazat, szakágazat

1. ipari,

2. szolgáltató,

3. kutató,

4. számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos

fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, a „C” foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

„D” foglalkozás-egészségi osztály

Ebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók a

1. kutatás-szervezési,

2. kulturális,

3. oktatási,

4. egyéb adminisztratív

tevékenységet végző munkavállalók, továbbá az „A”, a „B” és a „C” foglalkozás-egészségi osztályba sorolt tevékenységek nem fizikai munkaköreiben dolgozó, más osztályokba nem sorolt munkavállalói.