A jogszabály mai napon ( 2020.11.25. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet

a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről, és a természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól szóló 1995. évi LXXIII. törvény 25. §-a (3) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Egészségbiztosítási Önkormányzattal egyetértésben a Kormány az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) *  A keresőképtelenség elbírálásának célja, hogy a betegszabadság, illetőleg táppénz igénybevételéhez megállapítsa és igazolja, hogy a munkavállaló (biztosított) a munkáját betegsége vagy beteg gyermeke ápolása miatt ellátni nem tudja. * 

(2) *  A keresőképtelenség elbírálása a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 44. §-ában felsorolt esetekben történik.

(3) *  A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálását a mindenkor érvényes szakmai irányelvek szerint kell végezni.

2. § (1) *  A keresőképtelenség illetve a keresőképesség elbírálására és igazolására az Ebtv. 45. § (2) bekezdése alapján jogosult:

a) a háziorvos, házi gyermekorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos),

b) a járóbeteg-szakellátás orvosa,

c) az ideggondozó, bőr- és nemibeteg-gondozó, tüdőgondozó, valamint az onkológiai gondozó szakorvosa,

d) *  az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal),

e) *  a kormányhivatallal felülvéleményező tevékenységre szerződött főorvos (a továbbiakban: felülvéleményező főorvos).

(2) *  A kórházi kezelés időtartamára, valamint a pszichiátriai beteg alkalmazkodó (adaptációs) szabadsága esetén a kórház igazolja a keresőképtelenséget. Az utóbbi esetben a betegség mellett az „adaptációs szabadság” megjelölést és annak időtartamát is fel kell tüntetni.

(3) *  Az (1) bekezdés a) pontjában említett háziorvos a keresőképtelenség elbírálására és igazolására akkor jogosult, ha a háziorvosi tevékenységre a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK) szerződést kötött.

(4) *  Az (1) bekezdés b)-c) pontjában említett orvos (szakorvos) a keresőképtelenség elbírálására abban az esetben jogosult, ha e feladat ellátására a NEAK-kal finanszírozási szerződést kötött intézmény vezetője kijelölte. A keresőképtelenség elbírálására jogosult szakorvosok adatait a finanszírozási szerződés melléklete tartalmazza.

(5) A járóbeteg-szakellátás orvosa csak akkor bírálhatja el a keresőképtelenséget, ha a járóképes beteg ellátására területileg vagy a háziorvos beutalása alapján illetékes.

(6) Amennyiben a keresőképtelenséget nem a biztosított vagy gyermekének háziorvosa állapítja meg, úgy erről az eljáró orvosnak - a megállapítással egyidejűleg - a biztosított vagy gyermekének háziorvosát írásban haladéktalanul értesítenie kell.

(7) *  Az egynapos sebészeti, a kúraszerű ellátás, a járóbeteg-szakellátás keretében végzett nappali ellátás és a járóbetegként igénybe vett komplex fürdőgyógyászati ellátás idejére a háziorvos igazolja a keresőképtelenséget.

3. § *  A biztosított köteles a keresőképtelenség ideje alatti tartózkodási helyét (lakcímét) a keresőképtelenségét elbíráló orvosnak bejelenteni. Ha a keresőképtelen biztosított tartózkodási helye keresőképtelenségének időtartama alatt módosul, és ennek következtében az orvos személye megváltozik, a keresőképtelenséget megállapító orvos a keresőképtelen állományba vételt lezárja és arról, valamint a beteg állapotáról igazolást ad ki, amellyel a biztosított felkeresi az új tartózkodási helyén lévő, keresőképtelenség megállapítására jogosult orvost.

4. § *  A baleseti táppénz folyósítás időtartamának egy éven túli meghosszabbítására javaslatot az orvosszakértői feladatkörében eljáró kormányhivatal tehet.

5. § Ha a biztosított az egészségi állapota javulásának következtében munkája elvégzésére már alkalmas, illetőleg, ha az általa ápolt gyermek egészségi állapota miatt további ápolást már nem igényel, a keresőképtelenséget elbíráló orvosnak a biztosítottat keresőképessé kell nyilvánítania.

6. § (1) A biztosított a keresőképtelenségének elbírálásához köteles az orvost tájékoztatni munkavégzésének (tevékenységének) az egészségi állapotával összefüggő körülményeiről, annak egészségi szempontból lényeges elemeit a betegdokumentációban rögzíteni kell.

(2) A keresőképtelen biztosított köteles

a) *  betartani az orvos utasításait, így különösen a gyógyulását elősegítő, meghatározott idejű ágynyugalomra, valamint a tartózkodási helyről való kijárás korlátozására vonatkozóan,

b) az elrendelt vizsgálatokon megjelenni,

c) ha a keresőképtelensége alatt más orvos is kezeli, erről a keresőképtelen állományban tartó orvost tájékoztatni.

(3) *  A betegszabadság, illetve a táppénz igénybevétele alatt

a) a munkavállaló esetén a munkáltató,

b) *  közfoglalkoztatott esetén a közfoglalkoztató, illetve az állami foglalkoztatási szerv

jogosult a keresőképtelenség felülvizsgálatát kezdeményezni a kormányhivatalnál. * 

7. § *  (1) *  A kormányhivatal a keresőképtelenség és a keresőképesség elbírálását szakértő főorvos, valamint felülvéleményező főorvos útján ellenőrzi.

(2) *  A szakértő főorvos (1) bekezdés szerinti tevékenysége kiterjed a keresőképtelenségi adatok célzott ellenőrzésére is. Ezen tevékenység során a szakértő főorvos igénybe veheti szakmai véleményezés és konzultáció céljából a felülvéleményező főorvos közreműködését.

(3) A szakértő főorvos az ellenőrzés keretében jogosult: * 

a) a beteg vizsgálatára, a kezelőorvos jelenlétében a beteg tartózkodási helyén is,

b) a betegdokumentációba történő betekintésre,

c) szükség szerint a beteg szakorvosi vizsgálatra utalására,

d) a keresőképtelenség, illetve a keresőképesség tényének megállapítására,

e) javaslatot tenni a táppénzfolyósítás megszüntetésére a táppénzfolyósító szerv felé,

f) az a)-e) pont szerinti megállapításait a betegdokumentációban rögzíteni,

g) a 6. § (3) bekezdése alapján indult eljárásban a munkáltatóval írásban közölni a felülvizsgálat eredményét.

(4) A szakértő főorvos a munkáltató megkeresésére a betegdokumentációból fellelhető adatok, vagy indokolt esetben a keresőképtelen biztosított vizsgálata alapján * 

a) dönt a biztosított keresőképtelenségéről vagy keresőképességéről,

b) döntést követően arról a munkáltatót és a munkavállalót írásban értesíti, továbbá döntését bejegyzi a keresőképtelenséget elbíráló orvos által vezetett „Orvosi Napló a keresőképtelen biztosítottakról” című Naplóba (a továbbiakban: Napló).

(5) *  A döntéssel szemben a foglalkoztatott és a foglalkoztató a közléstől számított 8 napon belül az orvosszakértői feladatkörében eljáró kormányhivatalnál orvosi felülvizsgálatot kezdeményezhet.

(5a) *  Az (5) bekezdés szerint kezdeményezett felülvizsgálat elbírálása során nem járhat el ugyanazon kormányhivatal, amely kormányhivatal szakértő főorvosának vagy felülvéleményező főorvosának döntése a felülvizsgálat tárgyát képezi. A felülvizsgálat iránti kérelem áttételéről a kormányhivatal gondoskodik.

(6) *  Ha a keresőképtelen személy a (3) bekezdés a) és c) pontjaiban említett vizsgálathoz nem járul hozzá, vagy a 6. § (2) bekezdésében foglaltaknak nem tesz eleget, továbbá, amennyiben a keresőképtelen biztosított tartózkodási helyét (lakcímét) az elbíráló orvosnak nem jelenti be, illetőleg a gyógyulását tudatosan késlelteti, akkor a szakértő főorvos kezdeményezi a táppénzfolyósítás megszüntetését a táppénzfolyósító szervnél. Ezt a tényt a Naplóban és a beteg dokumentációjában rögzíti, továbbá aláírásával és bélyegzőlenyomatával látja el.

(7) *  A szakértő főorvos az ellenőrzés eredményét a Naplóba bejegyzi és észrevételeiről indokolt esetben a NEAK-kal finanszírozási, illetve a keresőképtelenség elbírálására szerződést kötött intézményt (személyt) is értesíti.

(8) *  Ha az ellenőrzés során a szakértő főorvos ismételt vagy súlyos hiányosságokat tár fel, a keresőképtelenség elbírálására történt kijelölés visszavonását vagy a keresőképtelenség elbírálásra kötött szerződés felmondását kezdeményezi a NEAK-nál.

7/A. § *  (1) A 7. § (2) bekezdés szerinti közreműködés keretében a felülvéleményező főorvos a 7. § (3) bekezdése a)-f) pontjai és a (4) bekezdése a) pontja szerinti tevékenység végzésére jogosult.

(2) *  A 30 napot meghaladó keresőképtelenséget a felülvéleményező főorvos havonta legalább egyszer felülvéleményezi, kivéve, ha a keresőképtelenség felülvéleményezésének időtartamát ennél hosszabb időben állapította meg. Az egy hónapot meghaladóan táppénzes állományban lévő fekvőbeteg orvosszakmai felülvéleményezését - a szakértő főorvos utasítására - a beteg tartózkodási helyén is elvégezheti.

(3) *  Ha a keresőképtelenség felülvéleményezése során a felülvéleményező főorvos ismételten hiányosságokat tár fel, azt jelzi a szakértő főorvosnak intézkedés megtétele céljából.

8. § *  (1) *  Ha a keresőképtelenséget elbíráló orvos, illetve a felülvéleményező főorvos vagy a szakértő főorvos a keresőképtelenséget illetően nem ért egyet, a vita eldöntése érdekében az orvosszakértői feladatkörében eljáró kormányhivatalhoz fordul, azzal, hogy a 7. § (5a) bekezdését ebben az esetben is alkalmazni kell.

(2) *  Ha a biztosított a keresőképtelenség elbírálására jogosult orvos döntésével nem ért egyet, a keresőképességének elbírálása érdekében az orvosszakértői feladatkörében eljáró kormányhivatalhoz fordul, azzal, hogy a 7. § (5a) bekezdését ebben az esetben is alkalmazni kell.

(3) *  A 9. § szerinti bizottság elé utalás

a) a munkaképesség-változás, illetve a keresőképesség felülvéleményezése céljából a 4. számú melléklet szerinti nyomtatvány (a továbbiakban: Orvosi Beutaló),

b) a súlyos fogyatékosság véleményezése céljából a 4/A. számú melléklet szerinti nyomtatvány

kiállításával történik.

(3a) *  A (3) bekezdés szerinti nyomtatványt kell kitölteni továbbá minden olyan esetben, amikor a beteg vagy a kezelőorvos orvosszakértői vizsgálatot kezdeményez: az orvosszakértői szervnél a munkaképesség vagy a súlyos fogyatékosság megállapítása céljából.

(4) *  Az orvos az orvosszakértői szerv és a 9. § szerinti bizottság elé történő beutaláshoz a (3) bekezdés szerinti nyomtatványt használja és a rendelkezésére álló kórrajz kivonatát is mellékeli.

(5) *  Ha a kezelőorvos a táppénzfolyósító szervtől értesítést kap a táppénzre való jogosultság megszűnésének időpontjáról, amennyiben a beteg állapota azt indokolja, felhívja a beteg figyelmét az egészségkárosodáson alapuló egyéb ellátások igénybevételének lehetőségére.

(6) * 

9. § *  (1) *  Az orvosszakértői feladatkörében eljáró kormányhivatal a 4. §, a 7. § (5) bekezdése, valamint a 8. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatai ellátása érdekében főorvosi bizottságot (a továbbiakban: FOB) működtet. A FOB tagja az orvosszakértői szerv két orvosszakértője, akik közül az elnök a beteg fődiagnózisa szerint illetékes szakorvos.

(2) A FOB a döntését a rendelkezésére álló orvosi dokumentáció alapján hozza. Szükség esetén a beteget vizsgálatra berendelheti, a fekvőbeteget az ápolás helyén megvizsgálhatja.

(3) * 

(4)-(5) * 

(6) *  A FOB a beteg keresőképtelenségéről hozott döntését a vizsgálat lezárásával egyidejűleg írásban közli.

10. § *  (1) A keresőképtelenség okát a 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban megjelölt orvos a biztosított dokumentációjában rögzíti, továbbá kiállítja az 5. számú melléklet szerinti „Orvosi Igazolás a keresőképtelen (terhességi) állományba vételről” elnevezésű nyomtatványt. Tartós keresőképtelenség esetén a keresőképtelenségi állomány 8. napjától a keresőképtelenség igazolására a 6. számú melléklet szerinti az „Orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről” megnevezésű, nyomtatványt kell - legalább 2 hetenként - kiállítani. *  Az 5. és 6. számú mellékletek szerinti igazolásokat az orvos munkahelyi és személyi orvosi bélyegzője olvasható lenyomatával, valamint aláírásával ellátva és a rendelő címét feltüntetve kell a beteg részére átadni.

(2) A kórházi kezelés idejét az „Igazolás fekvőbeteg-gyógyintézetben történő gyógykezelésről” elnevezésű, 7. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell igazolni.

(3) A keresőképtelenséget megállapító orvos a keresőképtelen biztosítottakról a Napló elnevezésű nyilvántartást vezeti az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal. A nyilvántartást az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 22. §-ának (1) bekezdésében meghatározott célból kell vezetni.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt orvosi dokumentációk közokiratok.

(5) *  Az Ebtv. 43. § (2) bekezdése alapján a kezelőorvos minden egyes jogviszonyban külön-külön elbírálja a keresőképtelenséget, és minden jogviszony esetében külön naplószámon rögzíti az Orvosi Naplóba, kiállítja az 5. számú mellékletnek vagy a 6. számú mellékletnek megfelelő igazolást, valamint rögzíti a nyomtatványon a biztosított munkakörét. A kezelőorvosnak a biztosított munkaköreinek ismeretében kell elbírálnia jogviszonyonként a keresőképtelenséget.

11. § (1) *  Ha a keresőképtelenséget a beteg gyermek ápolása címén állapították meg, az igazoláson fel kell tüntetni a szülő és a gyermek TAJ-számát, nevét, születési idejét és anyja nevét, valamint a kórisme rovatban a gyermek betegségét be kell jegyezni. A keresőképtelenség kezdő időpontjának megállapításánál figyelembe kell venni a gyermek közösségből történő kitiltásának időpontját.

(2) Ha a keresőképtelenség közegészségügyi okból történt hatósági elkülönítés, illetőleg közegészségügyi okból történt foglalkozástól eltiltás vagy járványügyi zárlat miatt áll fenn, az intézkedéseket elrendelő tisztifőorvos értesíti a keresőképtelen állományba vételre jogosult orvost, aki a biztosítottat nyilvántartásba veszi, és keresőképtelenségét igazolja.

12. § (1) Az orvos saját dokumentációjában a keresőképtelenség okát (a betegség, állapot megjelölését), illetőleg a keresőképtelenség egyéb jogcímét (gyermekápolás stb.) - a Betegségek Nemzetközi Osztályozásának mindenkori érvényes fogalmaival és számjeleivel - megjelöli.

(2) *  A 10. § (1) bekezdése, illetve a 11. § (1) bekezdése szerinti igazolásokon, valamint a 7. § (4) bekezdés b) pontja szerinti Naplóban a 2. számú mellékletben foglalt, a táppénz jellegére utaló megjelöléseket kell alkalmazni. Üzemi baleset miatti keresőképtelenség esetén - amíg a baleset üzemiségének tényét a táppénzfolyósító szerv határozattal nem állapítja meg - a keresőképtelenség jellegeként „egyéb baleset 4” megjelölést kell alkalmazni. A kódot az üzemi baleset tényét megállapító határozat bemutatásakor kell módosítani.

13. § (1) *  Ha a biztosított a táppénzre való jogosultság időtartamát kimerítette, az orvos a keresőképtelenségét „L” kóddal lezárja, és a lezárás tényét a beteg egészségügyi dokumentációjában rögzíti. A továbbra is fennálló, folyamatos keresőképtelenség esetén a biztosított kérésére kiadja a 6. számú melléklet szerinti igazolást, az Orvosi Naplóban új sorszámon, „L” kóddal szerepelteti az esetet mint „Felvétel módja” „L” kóddal jelöli a keresőképtelenség felvételének módját a 8. számú melléklet szerinti heti jelentésben.

(2) *  Amennyiben a keresőképtelenség igazolását táppénzre nem jogosult személy kéri, azt a keresőképtelenség elbírálására jogosult orvos adja ki, az e rendeletben foglaltaknak megfelelően.

14. § *  (1) *  A keresőképtelenséget elbíráló személy a keresőképtelenné, illetőleg keresőképessé nyilvánított biztosítottakról naptári hetenként, az azt követő első munkanapon köteles a rejtjelezéssel védett adatátviteli vonalon jelentést tenni a NEAK-hoz (heti jelentés). A heti jelentést a 3. számú mellékletben foglalt tartalmi elemeknek megfelelő rekordképpel kell megtenni, feltüntetve a 2. számú mellékletben foglalt, a táppénz jellegére utaló megjelöléseket. A NEAK a befogadott jelentésről az adott forma szerinti kísérőjegyzéknek megfelelő adattartamú visszaigazolást küld adatátviteli vonalon a keresőképtelenséget elbíráló személy részére.

(2) *  A heti jelentés rekordképét a 8. számú melléklet tartalmazza.

15. § * 

16. § (1) Ez a rendelet 1995. szeptember 1-jén lép hatályba. * 

(2) A rendelet hatálybalépését megelőzően kezdődő keresőképtelenség további elbírálására a keresőképessé nyilvánítás időpontjáig a keresőképtelenséget megállapító orvos (egészségügyi intézmény) jogosult.

(3) *  A 2015. január 1-je előtt előállított 5. számú melléklet szerinti nyomtatványok 2014. december 31-ét követően is felhasználhatók, azzal, hogy ahol a nyomtatvány terhességi gyermekágyi segélyt említ, ott a 2014. december 31-ét követően megnyílt igényjogosultság esetén csecsemőgondozási díjat kell érteni.

(4) *  A 2014. december 31-e után előállított 5. számú melléklet szerinti nyomtatványok alkalmazása során csecsemőgondozási díj alatt terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való igényjogosultság 2015. január 1-jét megelőzően nyílt meg.

1. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez * 

Napló
........................ év ..................... hó

Sor-
szám
A keresőképtelen személyi adatai Kórisme FM* T* K*
neve:
szül. éve: fogl.:
lakcíme:
TAJ száma: BNO kód:
neve:
szül. éve: fogl.:
lakcíme:
TAJ száma: BNO kód:
neve:
szül. éve: fogl.:
lakcíme:
TAJ száma: BNO kód:
neve:
szül. éve: fogl.:
lakcíme:
TAJ száma: BNO kód:
neve:
szül. éve: fogl.:
lakcíme:
TAJ száma: BNO kód:
neve:
szül. éve: fogl.:
lakcíme:
TAJ száma: BNO kód:
neve:
szül. éve: fogl.:
lakcíme:
TAJ száma: BNO kód:
neve:
szül. éve: fogl.:
lakcíme:
TAJ száma: BNO kód:
neve:
szül. éve: fogl.:
lakcíme:
TAJ száma: BNO kód:
neve:
szül. éve: fogl.:
lakcíme:
TAJ száma: BNO kód:

FM* = Felvétel módja (kód)

T* = Táppénz jellege (kód)

K* = Megszüntetés (kiírás) módja (kód)

Napló


Keresőképtelen
Keresőképtelen
állományból kiírt
Fekvőbeteg intézetben Ellenőrzés
időpontja

Feljegyzések
-től -től -tól -ig

2. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez * 

A heti jelentéshez és a keresőképtelenség igazolásához, valamint a Naplóban használandó kódok

Felvétel módja
(Felv. mód.)
Kód
Induló I
Átvett A
Új diagnózis D
Kórházból H
Visszamenőleges V
Neme Kód
Férfi 1
2
Eset megszüntetés módja
(Megsz. mód.)
Kód
Keresőképes K
Átadva A
Kórházba H
Táppénz joga lejárt L
Beteg kérésére B
Diagnózisváltozás D
Rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásra jogosult R
Meghalt E
Lejárt L
Keresőképtelenség jellege Kód
Üzemi baleset „1
Foglalkozási megbetegedés „2
Közúti baleset „3
Egyéb baleset „4
Beteg gyermek ápolása „5
Terhesség-szülés miatti keresőképtelenség „6
Közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltás vagy hatósági elkülönítés „7
Egyéb keresőképtelenség „8
Veszélyeztetett terhesség „9

3. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez * 

A heti jelentésnek tartalmaznia kell:

a) - az intézmény vagy praxis nevét, kódjelét,

- a rendelés kódjelét,

- az orvos nevét,

- az orvos specifikus bélyegző számát,

- a tárgyhét sorszámát;

b) a tárgyhéten keresőképtelen állományba vett betegek esetén

- táppénzes naplószámát,

- TAJ számát (GYÁP esetén a beteg gyermek TAJ számát),

- a beteg korát, nemét,

- a felvétel módját jelölő kódot;

- a táppénz jellegét jelölő kódot,

- a keresőképtelenséget indokoló diagnózis BNO kódját,

- a keresőképtelen állományba vétel dátumát;

c) a tárgyhéten keresőképtelen állományból kiírt betegek esetén

- a táppénzes napló számát,

- TAJ számát (GYÁP esetén a beteg gyermek TAJ számát),

- a keresőképtelen állományból kiírás dátumát,

- a megszüntetés módját jelölő kódot;

d) *  a jelentéskészítés dátumát.

Heti jelentés a keresőképtelen állományba vett esetekről

Heti jelentés a keresőképtelen állományból kiírt esetekről

4. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez * 

ORVOSI BEUTALÓ
az orvosszakértői szervhez, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából
 * 

I. Személyi adatok

A beteg/biztosított neve: ..............................................................................................................

Születési neve: ....................................................... Anyja neve: .................................................

Születési ideje: ............. év ................... hó ......... nap Szül. helye .......................................

TAJ: □□□-□□□-□□□ a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány típusa: ......................., és az igazolvány száma □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Lakóhelye: □□□□ ........................................................................................................................

Tartózkodási helye: □□□□ ...........................................................................................................

II. Orvosi dokumentáció

1. Mióta tartozik ellátási körébe a beteg/biztosított: ...................................................................

2. Kórelőzményben szereplő érdemi megbetegedések: ..............................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3. Jelenlegi betegségeiről kérjük közölni az alábbiakat:

- Az alapbetegség megnevezése: ........................................... BNO kód: ...................................

- Az alapbetegséget mikor diagnosztizálták: ............................. mióta kezeli: ..........................

- Előzőleg kezelte-e más is a beteget és mikor: ..........................................................................

- Az alapbetegséghez társuló szövődmények:

............................................. BNO kód: ................................................................... Az észlelés ideje:
............................................. BNO kód: ................................................................... Az észlelés ideje:
............................................. BNO kód: ................................................................... Az észlelés ideje:

- Egyéb megbetegedések:

............................................. BNO kód: ................................................................... Az észlelés ideje:
............................................. BNO kód: ................................................................... Az észlelés ideje:
............................................. BNO kód: ................................................................... Az észlelés ideje:

4. A beteg kórházi kezelésére vonatkozó adatok az utolsó 2 év során:

-tól -lg diagnózis
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
............................................... BNO kód:
............................................... BNO kód:
............................................... BNO kód:

5. Kérjük, ismertesse a beteg/biztosított jelenlegi részletes státuszát [kiemelve anatómiai és funkcionális károsodása(i)nak jellemzőit]:

6. Kérjük, közölje a beteg/biztosított állapotának megítélését elősegítő leleteket, konzíláriusi véleményeket:

7. Kérjük, ismertesse az eddig alkalmazott kezelési módokat és azok hatékonyságát, a kórlefolyás jellegét (progresszió, stagnálás, regresszió):

8. Megítélése szerint milyen további terápiával, rehabilitációs intézkedéssel lehetne a beteg/biztosított állapotán javítani:

9. Lehetségesnek tartja-e a beteg/biztosított:

- orvosi rehabilitációját: □ igen □ nem
- foglalkozási rehabilitációját saját munkakörében: □ igen □ nem
más munkakörben: □ igen □ nem

10. Mikor és milyen rehabilitációban részesült a beteg/biztosított:

11. Összefoglaló orvosi vélemény (együttműködési készség, gyógykezelésre vonatkozó utasítások betartása, fizikai terhelhetőség járásképesség, segédeszköz használata, veszélyeztetett állapot stb.):

12. Kérjük, nyilatkozzék, a beteg/biztosított rendelkezik-e a keresőképtelenség vagy a munkaképesség változás minősítéséhez szükséges dokumentumokkal:

igen nem

13. A beteg/biztosított vizsgálata

lakóhelyén, tartózkodási helyén, az orvosszakértői szerv telephelyén

indokolt.

III. A keresőképtelenségre vagy a munkaképesség változásra vonatkozó további adatok

1. A beteg keresőképtelenségére vonatkozó adatok az utolsó két év során a kiállító orvos dokumentációjában:

keresőképtelen: -tól -ig diagnózis
........................................... ........................................... ........................................... BNO kód: .....................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
BNO kód: .....................................
BNO kód: .....................................
BNO kód: .....................................

2. Táppénz-joga lejár: ..................................................................................................................

3. Táppénzfolyósító szerv:

neve: ............................................................................................................................................

címe: ........................................................................... telefonszáma: .........................................

4. Főorvosi Bizottság elé küldés indoka:

□ vitatott keresőképtelenség □ keresőképtelenség visszaigazolása

IV. A beutalót kiállító orvos adatai

A kiállító orvos neve: ..................................................................................................................

Munkahelyének neve: ..................................................................................................................

Munkahelyének címe: ............................................................................ tel: ..............................

Mióta tartozik ellátási körébe az igénylő: ...................................................................................

Kelt: .............................................., .................. év ......................................... hó ................nap.

.............................................................................................
a kezelőorvos aláírása, bélyegzőjének lenyomata, száma

V. * 

Kérjük, hogy a kormányhivatal felülvéleményező főorvosával is véleményeztesse a beteget!

A kormányhivatal szakértő vagy felülvéleményező főorvosának véleménye

4/A. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez * 

ORVOSI BEUTALÓ
a rehabilitációs szakértői szervhez a súlyos fogyatékosság véleményezése céljából
 * 

I. Személyi adatok

A beteg/biztosított neve: ..............................................................................................................

Születési neve: ....................................................... Anyja neve: .................................................

Születési ideje: ............. év ................... hó ......... nap Szül. helye .......................................

TAJ: □□□-□□□-□□□ a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány típusa: ......................., és az igazolvány száma □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Lakóhelye: □□□□ ........................................................................................................................

Tartózkodási helye: □□□□ ...........................................................................................................

II. Orvosi dokumentáció

1. Jelenlegi betegségeiről kérjük közölni az alábbiakat:

- Az alapbetegség megnevezése: ...................................................... BNO kód: .......................

- Az alapbetegséget mikor diagnosztizálták: ..............................................................................

2. Egyéb megbetegedések:

............................................. BNO kód: ................................................................... Az észlelés ideje:
............................................. BNO kód: ................................................................... Az észlelés ideje:
............................................. BNO kód: ................................................................... Az észlelés ideje:

3. Kérjük, közölje az igénylő állapotának megítélését elősegítő leleteket, konzíláriusi véleményeket:

4. Összefoglaló orvosi vélemény (együttműködési készség, gyógykezelésre vonatkozó utasítások betartása, fizikai terhelhetőség, járásképesség, segédeszköz használata, veszélyeztetett állapot stb.):

5. Kérjük, nyilatkozzon, hogy az igénylő rendelkezik-e a súlyos fogyatékos állapot minősítéséhez szükséges dokumentumokkal:

□ igen □ nem

6. Az igénylő vizsgálata

□ lakóhelyén, tartózkodási helyén □ a rehabilitációs szakértői szerv telephelyén

indokolt.

III. A fogyatékosság jellege

1. Az igénylő fogyatékosságának jellege

a) látási,

b) hallási,

c) értelmi,

d) □ a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara,

e) mozgásszervi,

f) halmozott, mert az igénylőnek az a)-e) pontban meghatározott fogyatékosságok közül legalább kettő fogyatékossága van,

g) halmozott, mert az igénylő hallássérült és emellett az a) vagy c) vagy d) pontban meghatározott fogyatékossága is van,

h) kromoszóma-rendellenesség.

2. Véleménye szerint az igénylő a súlyos fogyatékossággal összefüggésben mindennapi életvitele során a következőkben felsoroltak közül mely tevékenységekhez igényli rendszeresen más személyek közreműködését:

bevásárlás, főzés, mosás,
takarítás, közlekedés, mindennapos ügyintézés.

3. Véleménye szerint az igénylő a súlyos fogyatékosságával összefüggésben önmaga ellátása során a következőkben a felsoroltak közül mely tevékenységekhez igényli más személy segítségét:

étkezés, tisztálkodás, öltözködés,
illemhely használata, lakáson belüli közlekedés.

IV. A beutalót kiállító orvos adatai

A kiállító orvos neve: ..................................................................................................................

Munkahelyének neve: ..................................................................................................................

Munkahelyének címe: ............................................................................ tel: ..............................

Mióta tartozik ellátási körébe az igénylő: ...................................................................................

Kelt: .............................................., .................. év .......................................... hó ................nap

.............................................................................................
a kezelőorvos aláírása, bélyegzőjének lenyomata, száma

5. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez * 

ORVOSI IGAZOLÁS A KERESŐKÉPTELEN (TERHESSÉGI) ÁLLOMÁNYBA VÉTELRŐL

I. A beteg neve: ............................................ szül. éve: ...................... Gyermekápolási táppénz esetén:
TAJ száma - -
Anyja neve: ...................................................................................... A gyermek neve: ...............................
.......................................................................................................... ............................................................
.......................................................................................................... TAJ száma - -
Lakcíme: .............................................................................
Szül. év ....... hó ............... nap .....
II. Az orvos keresőképtelen (terhes) állományba vette: ................. év
....................................................... hó .........................-n (de. du.*) Anyja neve: .......................................
III. Keresőképtelenséget jelölő kód a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. A legközelebbi vizsgálat
rend. 2. számú melléklete szerint** időpontja:
IV. Ha a betegség összefügg balesettel: üzemi baleset-e?* igen - nem
A baleset üzemen belül vagy üzemen kívül történt-e?* igen - nem
A baleset napja: .................. év ................................ hó ........... nap
V. Fekvőbeteg:* ............................... - Járóbeteg:* ...............................
Kijárhat: ............................................... tól .................................-ig*
VI. Kezelőorvos, ellenőrző vagy felülvéleményező főorvos szerint
keresőképes: Fontos tudnivalók a beteg számára
.......................... év ............................................... hó ............... nap A táppénzfolyósítása érdekében a
VII. A keresőképtelenség napjainak száma (betűvel is): ....................... biztosított az illetékes orvos utasítása szerint köteles eljárni.
P. H. ...........................................
kezelőorvos
Orvosi napló száma: Orvosi bélyegző száma:
* Megfelelő aláhúzandó!
** Megjegyzés: A 6. számú kódot csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha a szülő nő csecsemőgondozási díjra nem jogosult.

6. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez * 

ORVOSI IGAZOLÁS FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉGRŐL

U Orvosi naplószám: .....................................................................................................................
t TAJ száma: - - Szül. éve:
a
l Anyja neve: ...............................................................................................................................
v
á
n
y
Lakáscím: .................................................................................................... város,
község
s
z
á

...................................................................................................
út
utca
tér

.................

szám
m
Keresőképtelen volt: Keresőképtelen volt:
.................... év ..................................... hó .................-tól .................... év ..................................... hó .................-tól
.................... év ..................................... hó .................-ig .................... év ..................................... hó .................-ig
Keresőképtelenséget jelölő kód a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint
Keresőképtelenséget jelölő kód a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint
Keresőképes: ......................................... hó ..................-n Keresőképes: ......................................... hó ..................-n
Gyógyhelyre ut.: ....................................... hó ...............-n Gyógyhelyre ut.: ....................................... hó ...............-n
Kórházba utalva: ....................................... hó ..............-n Kórházba utalva: ....................................... hó ..............-n
Járóbeteg Fekvőbeteg Járóbeteg Fekvőbeteg
Kijárhat: ...................................-tól ..............................-ig Kijárhat: ...................................-tól ..............................-ig
........................................................................................... ...........................................................................................
Kezelőorvos aláírása, bélyegző Kezelőorvos aláírása, bélyegző
Rendelő címe: Rendelő címe:
........................................................................................... ...........................................................................................
........................................................................................... ...........................................................................................
........................................................................................... ...........................................................................................
TÁPPÉNZUTALVÁNY
Napi táppénz: .............................................................................................................................................................. Ft
Kifizetendő: ....................................... napja járó ....................................................................................................... Ft
Ebből levonandó: ................................................................................................................................................... Ft
Marad kifizetendő: ................................................................................................................................................. Ft
azaz ........................................................................................................................................................................ Ft
........................................ év .................................................................................................. hó ............................ nap.
...........................................................
felülvizsgáló
...........................................................
számfejtő

7. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez * 

IGAZOLÁS
FEKVŐBETEG-GYÓGYINTÉZETBEN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSRŐL*

A kiállító intézmény neve, címe (bélyegzője): ...............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Intézmény kódja: -
A beteg neve:
..........................................................................................................................................................................................
TAJ száma: - - Születési adatai (év, hó nap) . . .
Lakcíme: ............................................................................................................................................................
Osztályunkon ellátásban részesült: . . -tól . . -ig
Adaptációs szabadsápon volt: . . -tól . . -ig
Keresőképtelenség kódja:
Kelt: ........................... ............ év ..................... hó ................ nap.
.................................................
orvosi bélyegző
.................................................
orvos aláírása
* Ezt az Igazolást a fekvőbeteg-gyógyintézetben a betegség megállapítása, gyógykezelés, rehabilitáció, illetve szülészeti ellátás esetén kell kiállítani.

8. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez * 

HETI JELENTÉS REKORDKÉPE

fájlformátum: K9999999.ÉHH

A mező rövid leírása Típus Hossz Megjegyzés
naptári hét Kar 2 fejrekord, kötelező, (max. 53)
évszám Kar 4 fejrekord, kötelező
intézményi név Kar 50 fejrekord, opcionális
működési kód Kar 9 fejrekord, kötelező, az 3 és 5. karakter lehet numerikus vagy alfabetikus
orvos neve Kar 30 fejrekord, kötelező
pecsét száma Kar 5 fejrekord, kötelező
jelentés kiállítás dátuma Kar 8 fejrekord, kötelező, évezreddel (pl. 20000101)
jelentett sorok száma Num 3 fejrekord, kötelező
jelentés típusa Kar 1 törzsrekord kötelező, F - felvétel; M - megszűnő; K - korrekció; T - törlés
táppénzes napló száma Kar 4 törzsrekord, 0001-től indul évente
előző naplószám Kar 4 törzsrekord, kórházból „felvétel módja” kód esetén
TAJ szám Kar 9 Törzsrekord
gyerek TAJ száma Kar 9 Törzsrekord
neme Kar 1 törzsrekord, kódtáblából választható (1 v. 2)
életkor Kar 2 törzsrekord, lehet nyugdíjas korú is keresőképtelen (max. 99)
BNO kód Kar 5 törzsrekord 1 betű, 4 szám (utolsó kötelezően 0)
felvétel módja Kar 1 törzsrekord, kódtáblából választható (I, A, D, H, V)
keresőképtelenség jellege Kar 1 törzsrekord, kódtáblából választható (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
keresők. állomány kezdete Kar 8 törzsrekord, évezreddel (pl. 20000101) amikortól keresőképtelen
keresők. állomány vége Kar 8 törzsrekord, évezreddel (pl. 20000101) amikor még keresőképtelen
megszüntetés módja Kar 1 törzsrekord kódtáblából választható (K, A, H, L, B, D, R, E)

Fájlnév képzése az 1. karakter mindig K, a 2. karakter az adott hétről beküldött jelentés sorszáma, a 3-4. a megyekód, az 5-8. a működési kód utolsó 4 számjegye.


  Vissza az oldal tetejére