A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet

a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről, és a természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól szóló 1995. évi LXXIII. törvény 25. §-a (3) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Egészségbiztosítási Önkormányzattal egyetértésben a Kormány az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) *  A keresőképtelenség elbírálásának célja, hogy a betegszabadság, illetőleg táppénz igénybevételéhez megállapítsa és igazolja, hogy a munkavállaló (biztosított) a munkáját betegsége vagy beteg gyermeke ápolása miatt ellátni nem tudja. * 

(2) *  A keresőképtelenség elbírálása a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 44. §-ában felsorolt esetekben történik.

(3) *  A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálását a mindenkor érvényes szakmai irányelvek szerint kell végezni.

2. § (1) *  A keresőképtelenség illetve a keresőképesség elbírálására és igazolására az Ebtv. 45. § (2) bekezdése alapján jogosult:

a) a háziorvos, házi gyermekorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos),

b) a járóbeteg-szakellátás orvosa,

c) az ideggondozó, bőr- és nemibeteg-gondozó, tüdőgondozó, valamint az onkológiai gondozó szakorvosa,

d) *  az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal),

e) *  a kormányhivatallal felülvéleményező tevékenységre szerződött főorvos (a továbbiakban: felülvéleményező főorvos).

(2) *  A kórházi kezelés időtartamára, valamint a pszichiátriai beteg alkalmazkodó (adaptációs) szabadsága esetén a kórház igazolja a keresőképtelenséget, ideértve a jogszabály szerinti, nem finanszírozott ellátás igénybevétele miatti keresőképtelenséget is. A pszichiátriai beteg alkalmazkodó (adaptációs) szabadsága esetén a betegség mellett az „adaptációs szabadság” megjelölést és annak időtartamát is fel kell tüntetni.

(3) *  Az (1) bekezdés a) pontjában említett háziorvos a keresőképtelenség elbírálására és igazolására akkor jogosult, ha a háziorvosi tevékenységre a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK) szerződést kötött.

(4) *  Az (1) bekezdés b)–c) pontjában említett orvos (szakorvos) a keresőképtelenség elbírálására abban az esetben jogosult, ha e feladat ellátására a NEAK-kal finanszírozási szerződést kötött intézmény vezetője kijelölte. A keresőképtelenség elbírálására jogosult szakorvosok adatait a finanszírozási szerződés melléklete tartalmazza.

(5) A járóbeteg-szakellátás orvosa csak akkor bírálhatja el a keresőképtelenséget, ha a járóképes beteg ellátására területileg vagy a háziorvos beutalása alapján illetékes.

(6) Amennyiben a keresőképtelenséget nem a biztosított vagy gyermekének háziorvosa állapítja meg, úgy erről az eljáró orvosnak – a megállapítással egyidejűleg – a biztosított vagy gyermekének háziorvosát írásban haladéktalanul értesítenie kell.

(7) *  Az egynapos sebészeti, a kúraszerű ellátás, a járóbeteg-szakellátás keretében végzett nappali ellátás és a járóbetegként igénybe vett komplex fürdőgyógyászati ellátás idejére a háziorvos igazolja a keresőképtelenséget.

3. § *  A biztosított köteles a keresőképtelenség ideje alatti tartózkodási helyét (lakcímét) a keresőképtelenségét elbíráló orvosnak bejelenteni. Ha a keresőképtelen biztosított tartózkodási helye keresőképtelenségének időtartama alatt módosul, és ennek következtében az orvos személye megváltozik, a keresőképtelenséget megállapító orvos a keresőképtelen állományba vételt lezárja és arról, valamint a beteg állapotáról igazolást ad ki, amellyel a biztosított felkeresi az új tartózkodási helyén lévő, keresőképtelenség megállapítására jogosult orvost.

4. § *  A baleseti táppénz folyósítás időtartamának egy éven túli meghosszabbítására javaslatot az orvosszakértői feladatkörében eljáró kormányhivatal tehet.

5. § Ha a biztosított az egészségi állapota javulásának következtében munkája elvégzésére már alkalmas, illetőleg, ha az általa ápolt gyermek egészségi állapota miatt további ápolást már nem igényel, a keresőképtelenséget elbíráló orvosnak a biztosítottat keresőképessé kell nyilvánítania.

6. § (1) A biztosított a keresőképtelenségének elbírálásához köteles az orvost tájékoztatni munkavégzésének (tevékenységének) az egészségi állapotával összefüggő körülményeiről, annak egészségi szempontból lényeges elemeit a betegdokumentációban rögzíteni kell.

(2) A keresőképtelen biztosított köteles

a) *  betartani az orvos utasításait, így különösen a gyógyulását elősegítő, meghatározott idejű ágynyugalomra, valamint a tartózkodási helyről való kijárás korlátozására vonatkozóan,

b) az elrendelt vizsgálatokon megjelenni,

c) ha a keresőképtelensége alatt más orvos is kezeli, erről a keresőképtelen állományban tartó orvost tájékoztatni.

(3) *  A keresőképtelenség ideje alatt

a) a munkavállaló esetén a munkáltató,

b) *  közfoglalkoztatott esetén a közfoglalkoztató, illetve az állami foglalkoztatási szerv

jogosult a keresőképtelenség felülvizsgálatát kezdeményezni a kormányhivatalnál. * 

(4) *  A keresőképesség felülvizsgálatának a (3) bekezdés a) és b) pontjában történő kezdeményezése esetén meg kell adni a munkavállaló, valamint közfoglalkoztatott személy nevét, születési helyét, idejét, lakcímét, anyja nevét, társadalombiztosítási azonosító jelét és a keresőképtelenség kezdetét. A kérelemnek tartalmaznia kell a munkáltató illetve közfoglalkoztató nevét, címét, adószámát, az aláírási jogkörrel rendelkező személy nevét, valamint telefonos és postai elérhetőségét.

7. § *  (1) *  A kormányhivatal a keresőképtelenség és a keresőképesség elbírálását szakértő főorvos, valamint felülvéleményező főorvos útján ellenőrzi.

(2) *  A szakértő főorvos (1) bekezdés szerinti tevékenysége kiterjed a keresőképtelenségi adatok célzott ellenőrzésére is. Ezen tevékenység során a szakértő főorvos igénybe veheti szakmai véleményezés és konzultáció céljából a felülvéleményező főorvos közreműködését.

(3) A szakértő főorvos az ellenőrzés keretében jogosult: * 

a) a beteg vizsgálatára, a kezelőorvos jelenlétében a beteg tartózkodási helyén is,

b) a betegdokumentációba történő betekintésre,

c) szükség szerint a beteg szakorvosi vizsgálatra utalására,

d) a keresőképtelenség, illetve a keresőképesség tényének megállapítására,

e) *  javaslatot tenni a táppénzfolyósítás megszüntetésére a táppénz megállapítására hatáskörrel rendelkező szerv felé,

f) az a)–e) pont szerinti megállapításait a betegdokumentációban rögzíteni,

g) a 6. § (3) bekezdése alapján indult eljárásban a munkáltatóval írásban közölni a felülvizsgálat eredményét.

(4) A szakértő főorvos a munkáltató megkeresésére a betegdokumentációból fellelhető adatok, vagy indokolt esetben a keresőképtelen biztosított vizsgálata alapján * 

a) dönt a biztosított keresőképtelenségéről vagy keresőképességéről,

b) döntést követően arról a munkáltatót és a munkavállalót írásban értesíti, továbbá döntését bejegyzi a keresőképtelenséget elbíráló orvos által vezetett „Orvosi Napló a keresőképtelen biztosítottakról” című Naplóba (a továbbiakban: Napló).

(5) *  A döntéssel szemben a foglalkoztatott és a foglalkoztató a közléstől számított 8 napon belül az orvosszakértői feladatkörében eljáró kormányhivatalnál orvosi felülvizsgálatot kezdeményezhet.

(5a) *  Az (5) bekezdés szerint kezdeményezett felülvizsgálat elbírálása során nem járhat el ugyanazon kormányhivatal, amely kormányhivatal szakértő főorvosának vagy felülvéleményező főorvosának döntése a felülvizsgálat tárgyát képezi. A felülvizsgálat iránti kérelem áttételéről a kormányhivatal gondoskodik.

(6) *  Ha a keresőképtelen személy a (3) bekezdés a) és c) pontjaiban említett vizsgálathoz nem járul hozzá, vagy a 6. § (2) bekezdésében foglaltaknak nem tesz eleget, továbbá, amennyiben a keresőképtelen biztosított tartózkodási helyét (lakcímét) az elbíráló orvosnak nem jelenti be, illetőleg a gyógyulását tudatosan késlelteti, akkor a szakértő főorvos kezdeményezi a táppénzfolyósítás megszüntetését a táppénz megállapítására hatáskörrel rendelkező szervnél. Ezt a tényt a Naplóban és a beteg dokumentációjában rögzíti, továbbá aláírásával és bélyegzőlenyomatával látja el.

(7) *  A szakértő főorvos az ellenőrzés eredményét a Naplóba bejegyzi és észrevételeiről indokolt esetben a NEAK-kal finanszírozási, illetve a keresőképtelenség elbírálására szerződést kötött intézményt (személyt) is értesíti.

(8) *  Ha az ellenőrzés során a szakértő főorvos ismételt vagy súlyos hiányosságokat tár fel, a keresőképtelenség elbírálására történt kijelölés visszavonását vagy a keresőképtelenség elbírálásra kötött szerződés felmondását kezdeményezi a NEAK-nál.

7/A. § *  (1) A 7. § (2) bekezdés szerinti közreműködés keretében a felülvéleményező főorvos a 7. § (3) bekezdése a)–f) pontjai és a (4) bekezdése a) pontja szerinti tevékenység végzésére jogosult.

(2) *  A 30 napot meghaladó keresőképtelenséget a felülvéleményező főorvos havonta legalább egyszer felülvéleményezi, kivéve, ha a keresőképtelenség felülvéleményezésének időtartamát ennél hosszabb időben állapította meg. Az egy hónapot meghaladóan táppénzes állományban lévő fekvőbeteg orvosszakmai felülvéleményezését – a szakértő főorvos utasítására – a beteg tartózkodási helyén is elvégezheti.

(3) *  Ha a keresőképtelenség felülvéleményezése során a felülvéleményező főorvos ismételten hiányosságokat tár fel, azt jelzi a szakértő főorvosnak intézkedés megtétele céljából.

8. § *  (1) *  Ha a keresőképtelenséget elbíráló orvos, illetve a felülvéleményező főorvos vagy a szakértő főorvos a keresőképtelenséget illetően nem ért egyet, a vita eldöntése érdekében az orvosszakértői feladatkörében eljáró kormányhivatalhoz fordul, azzal, hogy a 7. § (5a) bekezdését ebben az esetben is alkalmazni kell.

(2) *  Ha a biztosított a keresőképtelenség elbírálására jogosult orvos döntésével nem ért egyet, a közléstől számított 8 napon belül a keresőképességének elbírálása érdekében az orvosszakértői feladatkörében eljáró kormányhivatalhoz fordul, azzal, hogy a 7. § (5a) bekezdését ebben az esetben is alkalmazni kell.

(3) *  A 9. § szerinti bizottság elé utalás

a) a munkaképesség-változás, illetve a keresőképesség felülvéleményezése céljából a 4. számú melléklet szerinti nyomtatvány (a továbbiakban: Orvosi Beutaló),

b) a súlyos fogyatékosság véleményezése céljából a 4/A. számú melléklet szerinti nyomtatvány

kiállításával történik.

(3a) *  A (3) bekezdés szerinti nyomtatványt kell kitölteni továbbá minden olyan esetben, amikor a beteg vagy a kezelőorvos orvosszakértői vizsgálatot kezdeményez: az orvosszakértői szervnél a munkaképesség vagy a súlyos fogyatékosság megállapítása céljából.

(4) *  Az orvos az orvosszakértői szerv és a 9. § szerinti bizottság elé történő beutaláshoz a (3) bekezdés szerinti nyomtatványt használja és a rendelkezésére álló kórrajz kivonatát is mellékeli.

(5) *  Ha a kezelőorvos a táppénz megállapítására hatáskörrel rendelkező szervtől értesítést kap a táppénzre való jogosultság megszűnésének időpontjáról, amennyiben a beteg állapota azt indokolja, felhívja a beteg figyelmét az egészségkárosodáson alapuló egyéb ellátások igénybevételének lehetőségére.

(6) * 

9. § *  (1) *  Az orvosszakértői feladatkörében eljáró kormányhivatal a 4. §, a 7. § (5) bekezdése, valamint a 8. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatai ellátása érdekében főorvosi bizottságot (a továbbiakban: FOB) működtet. A FOB tagja az orvosszakértői szerv két orvosszakértője, akik közül az elnök a beteg fődiagnózisa szerint illetékes szakorvos.

(2) A FOB a döntését a rendelkezésére álló orvosi dokumentáció alapján hozza. Szükség esetén a beteget vizsgálatra berendelheti, a fekvőbeteget az ápolás helyén megvizsgálhatja.

(3) * 

(4)–(5) * 

(6) *  A FOB a beteg keresőképtelenségéről hozott döntését a vizsgálat lezárásával egyidejűleg írásban közli.

10. § *  (1) *  A keresőképtelenség okát a 2. § (1) bekezdés a)–c) pontjában megjelölt orvos a biztosított dokumentációjában rögzíti, továbbá kiállítja az 5. számú melléklet szerinti „Orvosi Igazolás keresőképtelen állományról” elnevezésű nyomtatványt. Ha a keresőképtelenségi állomány a 2 hetet meghaladja, a nyomtatványt legalább 2 hetenként kell kiállítani és a biztosított részére átadni. Az 5. számú melléklet szerinti igazolást az orvos munkahelyi és személyi orvosi bélyegzője olvasható lenyomatával, valamint aláírásával ellátva és a rendelő címét feltüntetve kell a beteg részére átadni.

(1a) *  A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 4. §-a alkalmazásában a keresőképtelenség igazolásához szükséges adatoknak az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe történő integrálásáig az 5. számú melléklet szerinti nyomtatványt nem kell átadni a biztosított részére, hanem az orvos elektronikus úton – így különösen e-mailben – továbbíthatja a biztosított részére.

(2) A kórházi kezelés idejét az „Igazolás fekvőbeteg-gyógyintézetben történő gyógykezelésről” elnevezésű, 7. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell igazolni.

(3) A keresőképtelenséget megállapító orvos a keresőképtelen biztosítottakról a Napló elnevezésű nyilvántartást vezeti az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal. A nyilvántartást az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 22. §-ának (1) bekezdésében meghatározott célból kell vezetni.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt orvosi dokumentációk közokiratok.

(5) *  Az Ebtv. 43. § (2) bekezdése alapján a kezelőorvos minden egyes jogviszonyban külön-külön elbírálja a keresőképtelenséget, és minden jogviszony esetében külön naplószámon rögzíti az Orvosi Naplóba, kiállítja az 5. számú mellékletnek megfelelő igazolást, valamint rögzíti a nyomtatványon a biztosított munkakörét. A kezelőorvosnak a biztosított munkaköreinek ismeretében kell elbírálnia jogviszonyonként a keresőképtelenséget.

(6) *  Az Ebtv. 45. § (3a) és (4) bekezdése szerinti esetben az egészségbiztosítási, illetve az orvosszakértői szerv a keresőképtelenség visszamenőleges elbírálásáról tájékoztatja a keresőképtelenség igazolására jogosult orvost, aki ez alapján kiállítja – az (1) bekezdésnek megfelelően – az 5. számú melléklet szerinti igazolást.

(7) *  A keresőképtelenség visszamenőleges igazolására szolgáló kérelmet a 9. számú melléklet szerinti adattartalommal kell kitölteni.

11. § (1) *  Ha a keresőképtelenséget a beteg gyermek ápolása címén állapították meg, az igazoláson fel kell tüntetni a szülő és a gyermek TAJ-számát, nevét, születési idejét és anyja nevét, valamint a kórisme rovatban a gyermek betegségét be kell jegyezni. A keresőképtelenség kezdő időpontjának megállapításánál figyelembe kell venni a gyermek közösségből történő kitiltásának időpontját.

(2) Ha a keresőképtelenség közegészségügyi okból történt hatósági elkülönítés, illetőleg közegészségügyi okból történt foglalkozástól eltiltás vagy járványügyi zárlat miatt áll fenn, az intézkedéseket elrendelő tisztifőorvos értesíti a keresőképtelen állományba vételre jogosult orvost, aki a biztosítottat nyilvántartásba veszi, és keresőképtelenségét igazolja.

12. § (1) Az orvos saját dokumentációjában a keresőképtelenség okát (a betegség, állapot megjelölését), illetőleg a keresőképtelenség egyéb jogcímét (gyermekápolás stb.) – a Betegségek Nemzetközi Osztályozásának mindenkori érvényes fogalmaival és számjeleivel – megjelöli.

(2) *  A 10. § (1) bekezdése, illetve a 11. § (1) bekezdése szerinti igazolásokon, valamint a 7. § (4) bekezdés b) pontja szerinti Naplóban a 2. számú mellékletben foglalt, a keresőképtelenség jellegére utaló megjelöléseket kell alkalmazni. Üzemi baleset miatti keresőképtelenség esetén – amíg a baleset üzemiségének tényét a táppénz megállapítására hatáskörrel rendelkező szerv határozattal nem állapítja meg – a keresőképtelenség jellegeként „egyéb baleset 4” megjelölést kell alkalmazni. A kódot az üzemi baleset tényét megállapító határozat bemutatásakor kell módosítani.

13. § (1) *  Ha a biztosított a táppénzre való jogosultság időtartamát kimerítette, és erről az orvos értesítést kap a táppénz megállapítására hatáskörrel rendelkező szervtől, az orvos a keresőképtelenségét „L” kóddal lezárja, és a lezárás tényét a beteg egészségügyi dokumentációjában rögzíti. A továbbra is fennálló keresőképtelenség esetén a biztosított kérésére kiadja az 5. számú melléklet szerinti igazolást, az Orvosi Naplóban új sorszámon, „L” kóddal jelöli a keresőképtelenség felvételének módját a 8. számú melléklet szerinti heti jelentésben.

(2) *  Amennyiben a keresőképtelenség igazolását táppénzre nem jogosult személy kéri, azt a keresőképtelenség elbírálására jogosult orvos adja ki, az e rendeletben foglaltaknak megfelelően.

14. § *  (1) *  A keresőképtelenséget elbíráló személy a keresőképtelenné, illetőleg keresőképessé nyilvánított biztosítottakról naptári hetenként, az azt követő első munkanapon köteles a rejtjelezéssel védett adatátviteli vonalon jelentést tenni a NEAK-hoz (heti jelentés). A heti jelentést a 3. számú mellékletben foglalt tartalmi elemeknek megfelelő rekordképpel kell megtenni, feltüntetve a 2. számú mellékletben foglalt, a keresőképtelenség jellegére utaló megjelöléseket. A NEAK a befogadott jelentésről az adott forma szerinti kísérőjegyzéknek megfelelő adattartamú visszaigazolást küld adatátviteli vonalon a keresőképtelenséget elbíráló személy részére.

(2) *  A heti jelentés rekordképét a 8. számú melléklet tartalmazza.

15. § * 

16. § (1) Ez a rendelet 1995. szeptember 1-jén lép hatályba. * 

(2) A rendelet hatálybalépését megelőzően kezdődő keresőképtelenség további elbírálására a keresőképessé nyilvánítás időpontjáig a keresőképtelenséget megállapító orvos (egészségügyi intézmény) jogosult.

(3) *  A 2015. január 1-je előtt előállított 5. számú melléklet szerinti nyomtatványok 2014. december 31-ét követően is felhasználhatók, azzal, hogy ahol a nyomtatvány terhességi gyermekágyi segélyt említ, ott a 2014. december 31-ét követően megnyílt igényjogosultság esetén csecsemőgondozási díjat kell érteni.

(4) *  A 2014. december 31-e után előállított 5. számú melléklet szerinti nyomtatványok alkalmazása során csecsemőgondozási díj alatt terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való igényjogosultság 2015. január 1-jét megelőzően nyílt meg.

(5) *  Az egyes közegészségügyi és járványügyi, valamint egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 659/2023. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 2. § (2) bekezdését a nem finanszírozott ellátás igénybevétele miatti keresőképtelenség esetén a 2024. június 30-át követően kezdődő esetek igazolása során kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez * 

Napló
........................ év ..................... hó

Sor-
szám
A keresőképtelen személyi adatai Kórisme FM* KK* K*
neve:
szül. éve: fogl.:
lakcíme:
TAJ száma: BNO kód:
neve:
szül. éve: fogl.:
lakcíme:
TAJ száma: BNO kód:
neve:
szül. éve: fogl.:
lakcíme:
TAJ száma: BNO kód:
neve:
szül. éve: fogl.:
lakcíme:
TAJ száma: BNO kód:
neve:
szül. éve: fogl.:
lakcíme:
TAJ száma: BNO kód:
neve:
szül. éve: fogl.:
lakcíme:
TAJ száma: BNO kód:
neve:
szül. éve: fogl.:
lakcíme:
TAJ száma: BNO kód:
neve:
szül. éve: fogl.:
lakcíme:
TAJ száma: BNO kód:
neve:
szül. éve: fogl.:
lakcíme:
TAJ száma: BNO kód:
neve:
szül. éve: fogl.:
lakcíme:
TAJ száma: BNO kód:

FM* = Felvétel módja (kód)

KK* = Keresőképtelenség jellege (kód)

K* = Megszüntetés (kiírás) módja (kód)

Napló


Keresőképtelen
Keresőképtelen
állományból kiírt
Fekvőbeteg intézetben Ellenőrzés
időpontja

Feljegyzések
-től -től -tól -ig

2. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez * 

A heti jelentéshez és a keresőképtelenség igazolásához, valamint a Naplóban használandó kódok

Felvétel módja
(Felv. mód.)
Kód
Induló I
Átvett A
Új diagnózis D
Kórházból H
Visszamenőleges V
Lejárt L
Neme Kód
Férfi 1
2
Eset megszüntetés módja
(Megsz. mód.)
Kód
Keresőképes K
Átadva A
Kórházba H
Táppénz joga lejárt L
Beteg kérésére B
Diagnózisváltozás D
Rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásra jogosult R
Meghalt E
Kötelezettség mulasztása M
Keresőképtelenség jellege Kód
Üzemi baleset „1
Foglalkozási megbetegedés „2
Közúti baleset „3
Egyéb baleset „4
Beteg gyermek ápolása „5
Közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltás vagy hatósági elkülönítés „7
Egyéb keresőképtelenség „8
Veszélyeztetett terhesség „9

3. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez * 

A heti jelentésnek tartalmaznia kell:

a) – az intézmény vagy praxis nevét, kódjelét,

– a rendelés kódjelét,

– az orvos nevét,

– az orvos specifikus bélyegző számát,

– a tárgyhét sorszámát;

b) *  a tárgyhéten keresőképtelen állományba vett betegek esetén

– Napló számát,

– TAJ számát (GYÁP esetén a beteg gyermek TAJ számát),

– a beteg korát, nemét,

– a felvétel módját jelölő kódot;

– a keresőképtelenség jellegét jelölő kódot,

– a keresőképtelenséget indokoló diagnózis BNO kódját,

– a keresőképtelen állományba vétel dátumát;

c) *  a tárgyhéten keresőképtelen állományból kiírt betegek esetén

– a Napló számát,

– TAJ számát (GYÁP esetén a beteg gyermek TAJ számát),

– a keresőképtelen állományból kiírás dátumát,

– a megszüntetés módját jelölő kódot;

d) *  a jelentéskészítés dátumát.

4. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez * 

ORVOSI BEUTALÓ
az orvosszakértői szervhez, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából
 * 

I. Személyi adatok

A beteg/biztosított neve: ..............................................................................................................

Születési neve: ....................................................... Anyja neve: .................................................

Születési ideje: ............. év ................... hó ......... nap Szül. helye .......................................

TAJ: □□□-□□□-□□□ a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány típusa: ......................., és az igazolvány száma □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Lakóhelye: □□□□ ........................................................................................................................

Tartózkodási helye: □□□□ ...........................................................................................................

II. Orvosi dokumentáció

1. Mióta tartozik ellátási körébe a beteg/biztosított: ...................................................................

2. Kórelőzményben szereplő érdemi megbetegedések: ..............................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3. Jelenlegi betegségeiről kérjük közölni az alábbiakat:

– Az alapbetegség megnevezése: ........................................... BNO kód: ...................................

– Az alapbetegséget mikor diagnosztizálták: ............................. mióta kezeli: ..........................

– Előzőleg kezelte-e más is a beteget és mikor: ..........................................................................

– Az alapbetegséghez társuló szövődmények:

............................................. BNO kód: ................................................................... Az észlelés ideje:
............................................. BNO kód: ................................................................... Az észlelés ideje:
............................................. BNO kód: ................................................................... Az észlelés ideje:

– Egyéb megbetegedések:

............................................. BNO kód: ................................................................... Az észlelés ideje:
............................................. BNO kód: ................................................................... Az észlelés ideje:
............................................. BNO kód: ................................................................... Az észlelés ideje:

4. A beteg kórházi kezelésére vonatkozó adatok az utolsó 2 év során:

-tól -lg diagnózis
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
............................................... BNO kód:
............................................... BNO kód:
............................................... BNO kód:

5. Kérjük, ismertesse a beteg/biztosított jelenlegi részletes státuszát [kiemelve anatómiai és funkcionális károsodása(i)nak jellemzőit]:

6. Kérjük, közölje a beteg/biztosított állapotának megítélését elősegítő leleteket, konzíláriusi véleményeket:

7. Kérjük, ismertesse az eddig alkalmazott kezelési módokat és azok hatékonyságát, a kórlefolyás jellegét (progresszió, stagnálás, regresszió):

8. Megítélése szerint milyen további terápiával, rehabilitációs intézkedéssel lehetne a beteg/biztosított állapotán javítani:

9. Lehetségesnek tartja-e a beteg/biztosított:

– orvosi rehabilitációját: □ igen □ nem
– foglalkozási rehabilitációját saját munkakörében: □ igen □ nem
más munkakörben: □ igen □ nem

10. Mikor és milyen rehabilitációban részesült a beteg/biztosított:

11. Összefoglaló orvosi vélemény (együttműködési készség, gyógykezelésre vonatkozó utasítások betartása, fizikai terhelhetőség járásképesség, segédeszköz használata, veszélyeztetett állapot stb.):

12. Kérjük, nyilatkozzék, a beteg/biztosított rendelkezik-e a keresőképtelenség vagy a munkaképesség változás minősítéséhez szükséges dokumentumokkal:

igen nem

13. A beteg/biztosított vizsgálata

lakóhelyén, tartózkodási helyén, az orvosszakértői szerv telephelyén

indokolt.

III. A keresőképtelenségre vagy a munkaképesség változásra vonatkozó további adatok

1. A beteg keresőképtelenségére vonatkozó adatok az utolsó két év során a kiállító orvos dokumentációjában:

keresőképtelen: -tól -ig diagnózis
........................................... ........................................... ........................................... BNO kód: .....................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
BNO kód: .....................................
BNO kód: .....................................
BNO kód: .....................................

2. Táppénz-joga lejár: ..................................................................................................................

3. Táppénzfolyósító szerv: * 

neve: ............................................................................................................................................

címe: ........................................................................... telefonszáma: .........................................

4. Főorvosi Bizottság elé küldés indoka:

□ vitatott keresőképtelenség □ keresőképtelenség visszaigazolása

IV. A beutalót kiállító orvos adatai

A kiállító orvos neve: ..................................................................................................................

Munkahelyének neve: ..................................................................................................................

Munkahelyének címe: ............................................................................ tel: ..............................

Mióta tartozik ellátási körébe az igénylő: ...................................................................................

Kelt: .............................................., .................. év ......................................... hó ................nap.

.............................................................................................
a kezelőorvos aláírása, bélyegzőjének lenyomata, száma

V. * 

Kérjük, hogy a kormányhivatal felülvéleményező főorvosával is véleményeztesse a beteget!

A kormányhivatal szakértő vagy felülvéleményező főorvosának véleménye

4/A. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez * 

ORVOSI BEUTALÓ
a rehabilitációs szakértői szervhez a súlyos fogyatékosság véleményezése céljából
 * 

I. Személyi adatok

A beteg/biztosított neve: ..............................................................................................................

Születési neve: ....................................................... Anyja neve: .................................................

Születési ideje: ............. év ................... hó ......... nap Szül. helye .......................................

TAJ: □□□-□□□-□□□ a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány típusa: ......................., és az igazolvány száma □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Lakóhelye: □□□□ ........................................................................................................................

Tartózkodási helye: □□□□ ...........................................................................................................

II. Orvosi dokumentáció

1. Jelenlegi betegségeiről kérjük közölni az alábbiakat:

– Az alapbetegség megnevezése: ...................................................... BNO kód: .......................

– Az alapbetegséget mikor diagnosztizálták: ..............................................................................

2. Egyéb megbetegedések:

............................................. BNO kód: ................................................................... Az észlelés ideje:
............................................. BNO kód: ................................................................... Az észlelés ideje:
............................................. BNO kód: ................................................................... Az észlelés ideje:

3. Kérjük, közölje az igénylő állapotának megítélését elősegítő leleteket, konzíláriusi véleményeket:

4. Összefoglaló orvosi vélemény (együttműködési készség, gyógykezelésre vonatkozó utasítások betartása, fizikai terhelhetőség, járásképesség, segédeszköz használata, veszélyeztetett állapot stb.):

5. Kérjük, nyilatkozzon, hogy az igénylő rendelkezik-e a súlyos fogyatékos állapot minősítéséhez szükséges dokumentumokkal:

□ igen □ nem

6. Az igénylő vizsgálata

□ lakóhelyén, tartózkodási helyén □ a rehabilitációs szakértői szerv telephelyén

indokolt.

III. A fogyatékosság jellege

1. *  Az igénylő fogyatékosságának jellege

a) □ látási,

b) hallási,

ba) □ halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy

bb) □ halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,

c) □ értelmi,

d) □ a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara,

e) □ mozgásában fogyatékos,

f) □ kromoszóma-rendellenesség,

g) □ beszédfogyatékos,

h) □ – a b) pont bb) alpontja és a g) pont szerinti fogyatékosságok együttes fennállása kivételével – halmozott, mert az igénylőnek az a)–g) pontban meghatározott fogyatékosságok közül legalább kettő fogyatékossága van,

i) □ halmozott, mert az igénylő hallásvesztése oly mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes, és emellett az a), c)–g) pontban meghatározott fogyatékossága is van.

2. Véleménye szerint az igénylő a súlyos fogyatékossággal összefüggésben mindennapi életvitele során a következőkben felsoroltak közül mely tevékenységekhez igényli rendszeresen más személyek közreműködését:

bevásárlás, főzés, mosás,
takarítás, közlekedés, mindennapos ügyintézés.

3. Véleménye szerint az igénylő a súlyos fogyatékosságával összefüggésben önmaga ellátása során a következőkben a felsoroltak közül mely tevékenységekhez igényli más személy segítségét:

étkezés, tisztálkodás, öltözködés,
illemhely használata, lakáson belüli közlekedés.

IV. A beutalót kiállító orvos adatai

A kiállító orvos neve: ..................................................................................................................

Munkahelyének neve: ..................................................................................................................

Munkahelyének címe: ............................................................................ tel: ..............................

Mióta tartozik ellátási körébe az igénylő: ...................................................................................

Kelt: .............................................., .................. év .......................................... hó ................nap

.............................................................................................
a kezelőorvos aláírása, bélyegzőjének lenyomata, száma

5. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez * 

ORVOSI IGAZOLÁS KERESŐKÉPTELEN ÁLLOMÁNYRÓL

Biztosított neve: .................................................................................................. Születési dátuma: |_|_|_|_| |_|_| |_|_|
TAJ száma: |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| Anyja neve: ..............................................................................................................
Lakcíme: |_|_|_|_|
...................................................................................................................................................................................
Munkaköre * :................................................................................................................................................................
Gyermekápolási keresőképtelenség: |_|
Gyermek neve: ......................................................... Születési dátuma: |_|_|_|_| |_|_| |_|_|
Gyermek TAJ száma: |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| Anyja neve: ...............................................................................................
Jelen orvosi igazolással igazolt keresőképtelenség időtartama:
|_|_|_|_| |_|_| |_|_|-tól |_|_|_|_| |_|_| |_|_|-ig
Baleseti keresőképtelenség esetén a baleset napja: |_|_|_|_| |_|_| |_|_|
Keresőképtelenség kódja: |_|
Gyógyhelyre utalva: |_| Kórházba utalva: |_|
Folyamatos keresőképtelenség: |_|
Fekvőbeteg: |_| Járóbeteg: |_| Kijárási idő * : |_|_|-|_|_|
Visszarendelés időpontja: |_|_|_|_| |_|_| |_|_|
Keresőképes: |_|_|_|_| |_|_| |_|_|-tól
Felülvizsgálati lezárás * : |_|
Orvosi naplószám: |_|_|_|_| Szolgálat kódja: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|Keresőképtelenséget igazoló orvos aláírása: ............................................ P.H.

6. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez * 

7. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez * 

IGAZOLÁS
FEKVŐBETEG-GYÓGYINTÉZETBEN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSRŐL*

A kiállító intézmény neve, címe (bélyegzője): ...............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Intézmény kódja: -
A beteg neve:
..........................................................................................................................................................................................
TAJ száma: - - Születési adatai (év, hó nap) . . .
Lakcíme: ............................................................................................................................................................
Osztályunkon ellátásban részesült: . . -tól . . -ig
Adaptációs szabadsápon volt: . . -tól . . -ig
Keresőképtelenség kódja:
Kelt: ........................... ............ év ..................... hó ................ nap.
.................................................
orvosi bélyegző
.................................................
orvos aláírása
* Ezt az Igazolást a fekvőbeteg-gyógyintézetben a betegség megállapítása, gyógykezelés, rehabilitáció, illetve szülészeti ellátás esetén kell kiállítani.

8. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez * 

HETI JELENTÉS REKORDKÉPE

fájlformátum: K9999999.ÉHH

A mező rövid leírása Típus Hossz Megjegyzés
naptári hét Kar 2 fejrekord, kötelező, (max. 53)
évszám Kar 4 fejrekord, kötelező
intézményi név Kar 50 fejrekord, opcionális
működési kód Kar 9 fejrekord, kötelező, az 3 és 5. karakter lehet numerikus vagy alfabetikus
orvos neve Kar 30 fejrekord, kötelező
pecsét száma Kar 5 fejrekord, kötelező
jelentés kiállítás dátuma Kar 8 fejrekord, kötelező, évezreddel (pl. 20000101)
jelentett sorok száma Num 3 fejrekord, kötelező
jelentés típusa Kar 1 törzsrekord kötelező, F – felvétel; M – megszűnő; K – korrekció; T – törlés
Napló száma Kar 4 törzsrekord, 0001-től indul évente
előző naplószám Kar 4 törzsrekord, kórházból „felvétel módja” kód esetén
TAJ szám Kar 9 Törzsrekord
gyerek TAJ száma Kar 9 Törzsrekord
neme Kar 1 törzsrekord, kódtáblából választható (1 v. 2)
életkor Kar 2 törzsrekord, lehet nyugdíjas korú is keresőképtelen (max. 99)
BNO kód Kar 5 törzsrekord 1 betű, 4 szám (utolsó kötelezően 0)
felvétel módja Kar 1 törzsrekord, kódtáblából választható (I, A, D, H, V, L)
keresőképtelenség jellege Kar 1 törzsrekord, kódtáblából választható (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)
keresők. állomány kezdete Kar 8 törzsrekord, évezreddel (pl. 20000101) amikortól keresőképtelen
keresők. állomány vége Kar 8 törzsrekord, évezreddel (pl. 20000101) amikor még keresőképtelen
megszüntetés módja Kar 1 törzsrekord kódtáblából választható (K, A, H, L, B, D, R, E, M)

Fájlnév képzése az 1. karakter mindig K, a 2. karakter az adott hétről beküldött jelentés sorszáma, a 3–4. a megyekód, az 5–8. a működési kód utolsó 4 számjegye.

9. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez * 

A keresőképtelenség visszamenőleges igazolására szolgáló kérelem adattartalma

I. A beteg/biztosított személyi adatai

(név, születési név, anyja neve, születési ideje, születési helye, TAJ, lakóhely, munkakör)

II. Orvosi dokumentáció a jelenlegi betegségről

1. Az alapbetegség megnevezése, BNO kódja, keresőképtelenséggel összefüggő betegségek megnevezése, visszamenőleges igazolás indoka

2. A beteg háziorvosi kezelésére vonatkozó adatok

(diagnózis, időtartam, BNO kód)

3. A beteg kórházi kezelésére vonatkozó adatok

(diagnózis, időtartam, BNO kód)

III. Igazolandó keresőképtelenség időtartama

IV. Igazolás kiállítását kérelmező orvos neve, munkahelyének neve, címe és telefonszáma

V. A kezelőorvos aláírása, bélyegzőjének lenyomata, száma