A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1995. évi CXXI. törvény

a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-a alapján a Magyar Köztársaság 1996. évi központi költségvetéséről, valamint a végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1996. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE

ELSŐ FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

1. § *  Az Országgyűlés az 1996. évi központi költségvetés

a) kiadási főösszegét a 2. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások nélkül 2 114 013,3 millió forintban,

b) bevételi főösszegét 1 981 141,9 millió forintban,

c) hiányát 132 871,4 millió forintban

állapítja meg.

2. § A központi költségvetés a fennálló bel- és külföldi adósságállományból a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1996-ban:

a) a Magyar Nemzeti Bank javára 46 955,7 millió forint, az 1995-ben felvett devizahitel után pénzintézetek javára 50 959,8 millió forint törlesztést köteles teljesíteni, illetőleg különböző belföldi hitelezőktől 204 142,5 millió forint értékben köteles egy évnél hosszabb lejáratú – lejáró – államkötvényeket visszavásárolni;

b) a MÁV Rt.-től átvállalt hitelek törlesztésére 28 046,9 millió forintot, a Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének törlesztésére 14,4 millió forintot köteles fordítani;

c) a helyi önkormányzatok által a közalkalmazotti törvény végrehajtásának fedezetéül az önkormányzatok által felvett, illetve saját forrásból a központi költségvetés számára megelőlegezett hitelek törlesztésére – a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény 72. § (4) bekezdése c) pontja alapján – 2829,5 millió forintot köteles fordítani;

d) külföldi hitelezők javára 12 406,3 millió forint hiteltörlesztést köteles teljesíteni.

3. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított kiadási főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított bevételi főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) A hiteltörlesztési és államkötvény-visszavásárlási kiadások és a hitelfelvételből származó bevételek részletezését e törvény 1. és 2. számú mellékleteinek XXXII. „A költségvetés törlesztései és hitelfelvételei” fejezete tartalmazza.

4. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy

a) az 1. § c) pontjában foglalt hiány fedezésére; és

b) a 2. §-ban említett hiteltörlesztések és lejáró államkötvények által megtestesített költségvetési adósság megújítására értékpapírokat bocsásson ki, valamint bel- és külföldi hiteleket vegyen fel.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a költségvetési adósság lejárati szerkezetének javítására lejárat előtt állami értékpapírokat vásároljon vissza és hiteleket törlesszen, e műveletek finanszírozására állami értékpapírokat bocsásson ki, és hiteleket vegyen fel.

(3) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a kincstári egységes számla folyamatos likviditásának biztosítására – az (1) bekezdésben meghatározott mértéken felül – 1 évnél rövidebb lejáratú állampapírt bocsásson ki.

(4) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a MÁV Rt. által az 1992–1995. években állami kezességvállalás mellett felvett likviditási (nem fejlesztési) hitelekből keletkezett adósságot és ezek kamatainak megfizetését 1995. december 31-i hatállyal a központi költségvetés nevében a pénzügyminiszter átvállalja. E hitelek állománya a központi költségvetés adósságát növeli.

(5) A központi költségvetésnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló – többször módosított – 1991. évi LX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) 82. §-ában meghatározott hiteleinek 1996-ban érvényes kamatlába 7,89%.

(6) Az Országgyűlés hozzájárul, hogy a Kormány – a 26/1991. (IV. 23.) OGY határozat alapján az államközi szerződés megszüntetése miatt nem folytatódó – Bős–Nagymarosi Vízlépcsőrendszer beruházás részbeni finanszírozására az osztrák Creditanstalt Bankverein által az Österreichische Verbundgesellschaft részére folyósított hitelből eredő, a hitelszerződés szerint a Magyar Villamosművek Tröszt áramszállításaival törlesztendő adósságot kormányhitelként 1995. december 31-i hatállyal átvállalja.

(7) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a bankrendszer működőképességének biztosítása érdekében 1996. év folyamán maximum 10 000 millió forint értékben államkötvényt bocsásson ki.

(8) Az állam az 1996. évben – az MNBtv. 20. §-ának (3) bekezdése alapján – a központi költségvetésnek nyújtott kamatmentes hitelből keletkezett államadósság 1995. év végén fennállt állományának egy részét – az MNBtv. 22. §-ának (2) bekezdésében említett mértéket meghaladó összeget – piaci kamatozású értékpapírrá alakíthatja át. Az 1996. évben megvalósuló átalakítást, a teljes összegre nézve – az MNBtv. 22. §-ának (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően – e törvény hatálybalépését követően végre lehet hajtani.

(9) *  A Magyar Nemzeti Banknak, az általa az 1996. évre előre jelzett veszteségét a központi költségvetés a XXXI. A költségvetés belföldi adóssága fejezet kiadásai terhére 1996. december 31-ig megtéríti. A Magyar Nemzeti Bank várható vesztesége alakulásáról 1996. december 15-ig tájékoztatja az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottságát.

MÁSODIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS MÁS ALRENDSZEREI EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETŐLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS TARTALÉK-ELŐIRÁNYZATAI

Általános tartalék

5. § *  A központi költségvetés – a 3. § (1) bekezdésében jóváhagyott – kiadásából az általános tartalék 15 764 millió forint.

Céltartalék

6. § (1) A központi költségvetési szerveknél (a továbbiakban ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó költségvetési rendben gazdálkodó intézményeket is) a társadalombiztosítási járulék tervezett kiadási előirányzatát e járulék 1996. évi csökkentésének hatásával, valamint a dologi előirányzatokat együttesen 4 milliárd forint összeggel csökkenteni kell, s azzal a (2) bekezdés szerinti céltartalékot kell növelni. Ez az összeg az 1996. évben megvalósuló létszámcsökkenések egyszeri többletkiadásainak részbeni fedezetére szolgál. Az előirányzatok átcsoportosításáról a Kormány gondoskodik.

(2) *  A bérpolitikai intézkedésre 15 873 millió forint céltartalékot kell képezni a VII. Miniszterelnökség fejezet, 10. cím, 2. alcímen. Az előirányzat a központi költségvetési szervek (kivéve a társadalombiztosítási önkormányzatok által finanszírozott intézményeket) közalkalmazottai illetmény-előmeneteli rendszerének módosításával, az 1992. július 1-jét megelőző munkaviszonyok beszámításával összefüggő; a fegyveres szervek hivatásos állományának, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal köztisztviselőinek, a költségvetési szerveknél a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján foglalkoztatottaknak, a normatív állami hozzájárulásban részesülő nem állami intézmények és a működésükhöz rendszeres központi költségvetési támogatásban részesülő, jogi személyiséggel rendelkező közgyűjtemények munkavállalóinak illetményemelésére; a bírák, ügyészek pótlékának növelésére; a központi költségvetési szférában 1350 millió forint rendkívüli közalkalmazotti keresetemelésre, valamint a minimálbér emelésére szolgál. A céltartalék magában foglalja az illetményemelésekhez kapcsolódó járulékokat és a központi költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos egyszeri kiadásokhoz történő hozzájárulást is. A céltartalékból kell fedezni a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 44. §-ának (1) és (3) bekezdésében felsorolt szerveknél foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének növelését is.

(3) A közalkalmazottak illetmény-előmeneteli rendszerének módosításával összefüggő bérpolitikai intézkedésről az érdekegyeztetés eredményének függvényében a Kormány dönt.

(4) A (2) bekezdés szerinti előirányzat fejezetekre, címekre, alcímekre, kiemelt előirányzatokra történő lebontására – a Pénzügyminisztérium, a Belügyminisztérium és a Munkaügyi Minisztérium által együttesen kiadott Útmutató szerint végzett felmérés alapján – a pénzügyminiszter kap felhatalmazást.

(5) A céltartalék terhére nem nyújthatnak be igényt azon központi költségvetési szervek, amelyek kiadási előirányzatát teljes egészében saját bevétel fedezi, illetve munkavállalójukat saját bevételeik terhére foglalkoztatják.

Rendes és rendkívüli kiadások és bevételek

7. § (1) A központi költségvetés 3. §-ban jóváhagyott kiadásai és bevételei – az e törvény 1. és 2. számú mellékleteiben külön megjelölt – rendes és rendkívüli kiadásokra és bevételekre oszlanak.

(2) A rendkívüli kiadások közül kormányzati rendkívüli kiadás:

a) *  a pénzbeli kárpótlás

1. pénzbeli kárpótlás 1996 előtt keletkezett jogcímeire (VII. Miniszterelnökség fejezet 11. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport),

2. pénzbeli kárpótlás törvénymódosításból eredő új jogcímeire (VII. Miniszterelnökség fejezet 11. cím, 1. alcím, 2. előirányzat-csoport);

b) a Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. alaptőke-juttatása (VII. Miniszterelnökség fejezet, 11. cím, 3. alcím);

c) az egyházi nemzetközi rendezvények költségei (VII. Miniszterelnökség fejezet, 11. cím, 6. alcím);

d) az egyéb rendkívüli kiadások (VII. Miniszterelnökség fejezet, 11. cím, 7. alcím);

e) az egyházi ingatlanok visszaadása (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet, 12. cím, 1. alcím);

f) a Honfoglalás 1100 éves évfordulója megünneplésének előkészítése, múzeumi rekonstrukció (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet, 12. cím, 2. alcím);

g) *  Északkelet-Magyarországi Autópálya Fejlesztő és Üzemeltető Rt. támogatása az M3-as autópálya építésének gyorsítására (VII. Miniszterelnökség fejezet 11. cím, 9. alcím).

(3) * 

Az állam vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések

8. § (1) A pénzintézetekben, illetve a nem az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-hez (a továbbiakban: ÁPV Rt.) tartozó gazdasági társaságokban az állami részesedés után az 1996. évben kifizetésre kerülő osztalék és az állami vagyon más hozadéka a központi költségvetés bevételét képezi.

(2) *  Az ÁPV Rt. a hozzá tartozó állami vagyon privatizációjából – az 1995. évre tervezett 150 000 millió forint áthúzódó privatizációs bevétel teljesítésén felül – 100 000 millió forintot köteles a központi költségvetésbe befizetni.

(3) *  Az ÁPV Rt. – állami vagyon utáni részesedés címén – 10 000 millió forintot köteles a központi költségvetésbe befizetni. Az 1995–1996. évekre tervezett 250 000 millió forint központi költségvetési privatizációs bevétel és az államadósság törlesztésére fordított bevétel teljesítése esetén a további privatizációs bevételekből 40–60% arányban, de legfeljebb 5000 millió forint – a központi költségvetés bevételeként – a XX. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezetben használható fel kizárólag területfejlesztési célokra, 7000 millió forint pedig a Munkaerőpiaci Alapot illeti meg.

(4) *  Az ÁPV Rt. a privatizáció kapcsán várhatóan felmerülő jótállással, szavatossággal, kezességvállalással kapcsolatos kötelezettségeinek fedezetére 41 000 millió forint tartalékot köteles képezni, és azt elkülönített számlára helyezni. A tartalék felhasználására a privatizációért felelős miniszter és a pénzügyminiszter együttes hozzájárulása mellett kerülhet sor.

(5) *  A (2), (3), (4), (6), valamint a (10)–(13) bekezdésekben előírt kötelezettségek teljesítése után fennmaradó privatizációs bevételt az államadósság törlesztési kiadásaira kell fordítani. A végrehajtás módjáról és összegéről a Magyar Nemzeti Bank elnöke és a pénzügyminiszter állapodik meg.

(6) *  Az ÁPV Rt. bevételeiből

a) az általa működtetett állami vagyon privatizációjával összefüggő közvetlen privatizációs és privatizációt előkészítő kiadásra 17 000 millió forintot, az ÁPV Rt. működési kiadásaira 4000 millió forintot, a jótállással, szavatossággal, kezességvállalással kapcsolatos kiadásaira 10 000 millió forintot fordíthat,

b) az ÁPV Rt. a belterületi föld értéke alapján az alapítói jogon kifizetendő, a helyi önkormányzatokat megillető járandóságokra 36 000 millió forintot, a társaságoknak a privatizáció után a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. törvény alapján visszautalandó 20% részesedés teljesítésére 12 000 millió forintot, a kárpótlási jegy utáni életjáradék kifizetésére 2000 millió forintot fordíthat,

c) reorganizációs feladatokra az ÁPV Rt. 20 000 millió forintot fordíthat a Kormány egyedi jóváhagyása szerint. Ezen belül az ÁPV Rt. Igazgatósága 200 millió forintig egyedileg dönthet, de ez összességében éves szinten nem haladhatja meg a 2000 millió forintot. Az ÁPV Rt. ezen döntéseiről a Kormányt félévente utólag tájékoztatja,

d) az ÁPV Rt. 1000 millió forintot utal át a hozzá tartozó állami vagyon privatizációjából – félévente egyenlő összegben, a félév utolsó napjáig – a Központi Környezetvédelmi Alapba a gazdálkodók által okozott, vagyonfedezettel nem rendelkező környezeti károk és veszélyeztetések elhárításának támogatására. A bevételt a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a vagyonfedezettel nem rendelkező környezeti károk és veszélyeztetések felméréséhez és elhárításához szükséges pénzügyi fedezetként használhatja fel.

(7) *  Az ÁPV Rt. által történő, az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló – módosított – 1995. évi XXXIX. törvény 24. §-ának (1) bekezdésében meghatározott hitel- és kötvénykibocsátásra 1996-ban nem kerülhet sor.

(8) *  A szovjet csapatkivonás révén felszabadult ingatlanok hasznosítása esetén a ráfordításokkal csökkentett (nettó) készpénzbevétel felerészben az illetékes települési önkormányzatot – ezen belül Budapesten 50–50%-ban a fővárosi, illetve a kerületi önkormányzatot – illeti meg, felerészben pedig a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

(9) *  Az (5) bekezdésben említett ráfordításnak az őrzés-védelemmel, az állagmegóvással, a kártalanítással, az értéknövelő beruházásokkal, a környezetvédelmi károk elhárításával, a tűzszerészeti mentesítéssel, valamint az értékesítéssel kapcsolatos költségeket kell tekinteni.

(10) *  A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 63. § (4) bekezdésében előírt kötelezettség alapján és az ott meghatározott feltételekkel az ÁPV Rt. az állam vállalkozói vagyonának értékesítendő részéből az országos kisebbségi önkormányzatoknak, pénzbeli térítés nélkül – működési költségeik biztosítására, egyszeri vagyonjuttatásként – 1996. december 31-ig 300 millió forint árfolyamértékű vagyont adjon át. A még meg nem alakult ruszin és ukrán országos kisebbségi önkormányzatok részére juttatandó 15–15 millió forint árfolyamértékű vagyont a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak kell átadni azzal, hogy a Kincstári Vagyoni Igazgatóság ezen önkormányzatok megalakulását követő két hónapon belül azonos árfolyamértékű vállalkozói vagyont köteles részükre biztosítani.

(11) *  A hazai uránbányászat helyzetének rendezéséig az ÁPV Rt. a privatizációs bevételek terhére 1996. évben 1000 millió forint összeghatárig biztosítsa a Mecsekurán Kft. termelési vesztesége fedezetét.

(12) *  A szovjet csapatok által okozott környezeti károkkal összefüggésben az ÁPV Rt. a privatizációs bevételei terhére 150 millió forintot fordíthat a nem portfoliójába tartozó ingatlanok kárelhárítására.

(13) *  Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az ÁPV Rt. vagyonkezelésében lévő nem értékesíthető ingatlanokat, valamint a volt szovjet laktanyákat érintően – foglalkoztatáspolitikai, ipartelepítési, szociálpolitikai, ifjúságpolitikai, illetőleg iparfejlesztési célok megvalósításának elősegítésére – eseti döntést hozzon azok térítésmentes helyi önkormányzati tulajdonba adásáról.

9. § *  (1) A Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezelésében lévő állami vagyon hasznosításából, értékesítéséből származó bevételekből összesen 350 millió forint összegben teljesíthetők a vagyonkezeléssel (őrzéssel), hasznosítással, értékesítéssel, továbbá a kincstári vagyonkataszter elkészítésével kapcsolatos – más forrásból nem fedezhető – kiadások. A bevétel további hányada a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi hányad terhére teljesített tényleges kiadások értékével a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője a kiadási előirányzatokat módosítja.

10. § A központi költségvetési szerv a javára, az elkülönített állami pénzalap kezelője az alap javára felajánlott ingó és ingatlan vagyont – ha az annak működtetésével járó kötelezettségeket a rendelkezésére álló előirányzatok terhére teljesíteni tudja – 10 millió forint értékhatárig saját hatáskörben, 50 millió forint értékhatárig a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének engedélyével, 50 millió forint értékhatár felett a pénzügyminiszter engedélyével fogadhatja el.

11. § (1) A központi költségvetési szerv kezelésében, használatában lévő ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételből mindenekelőtt a központi költségvetéssel és a társadalombiztosítási alapokkal szembeni tartozásokat kell kiegyenlíteni. A fennmaradó összeg legfeljebb 50%-a; a Honvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium, valamint az IM Büntetésvégrehajtás kezelésében lévő állami tulajdonú lakásban lakó bérlő részére történt elidegenítésből származó bevétel 100%-a – ha törvény másként nem rendelkezik – a központi költségvetési szerv kiadási előirányzatát növelheti, és az a költségvetési szervnél építési beruházásra, ingatlanvásárlásra, felújításra és rekonstrukcióra fordítható. Az előirányzat-növekedés mértékét az engedélyező határozza meg.

(2) A Kormány az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéstől eltérően jogosult az intézményi előirányzat-növelési jogosultság mértékéről és az adott fejezeten belül előirányzat-csoportokra, kiemelt előirányzatokra történő felhasználásáról intézkedni, és ennek megfelelően azokat módosítani.

(3) Ingatlancsere esetén az (1) bekezdés szerinti befizetési kötelezettség alapja a hivatalos értékbecslésen alapuló megállapodás szerinti értékkülönbözet.

(4) A Kormány központi költségvetési szervek közötti, illetve megszüntetett vagy részben megszüntetett költségvetési szerv feladatait teljesen vagy részben ellátó szervezet részére történő bérbeadás esetén jogosult a nyilvános versenytárgyalási kötelezettség alól felmentést adni.

(5) A központi költségvetési szerv a használatában, illetve a kezelésében lévő és a feladatai ellátásához feleslegessé váló gépeket, felszereléseket, járműveket 5 millió forint egyedi könyv szerinti bruttó értékhatárig saját hatáskörben, 5 millió forint felett a kincstári vagyon értékesítésére irányadó szabályok szerint értékesítheti. Az értékesítésből származó többletbevétel összegével az intézmény dologi kiadások és felhalmozási kiadások előirányzatai növelhetők.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza az ÁPV Rt.-t, hogy a hozzá tartozó ingatlanok közül térítésmentesen adjon át az IM Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokság kezelésébe olyan, a fővárosban vagy annak vonzáskörzetében lévő ingatlant, amely alkalmas 600 fő előzetesen letartóztatott elhelyezésére.

(7) *  A Magyar Televízió Rt.-nél az 1996. évben megkezdett „műholdas hírgyűjtő rendszer mozgóállomás” központi beruházás folytatható, illetve befejezhető az 1997. évben a Magyar Televízió 1996. évi központi beruházási előirányzatának maradványa terhére.

(8) *  A területi államigazgatási szervek reformjának fő irányairól szóló 1105/1995. (XI. 1.) Korm. határozat végrehajtása érdekében az Országos Testnevelési és Sporthivatal a megyei testnevelési és sporthivatalok által ellátott feladatokhoz használt tárgyi eszközöket a megyei önkormányzatoknak térítésmentesen adja át.

12. § (1) A központi beruházások 1995. évi pénzmaradványának és előirányzat-maradványának elszámolása alapján a központi költségvetés javára elvonandó és a felhasználható pénzmaradványok, valamint az előirányzat-maradványok teljes összegével az 1996. évi előirányzatok megnövelhetők.

(2) A pénzügyminiszter az (1) bekezdésnek megfelelő előirányzat-módosítást saját hatáskörben végrehajthatja.

(3) A XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 11. cím, 3. alcím 23. „Vasúthálózat racionalizálása miatt szükséges közúti alapellátás” 500,0 millió forint kiemelt előirányzat a gyenge forgalmú vasúti mellékvonalak megszüntetése (racionalizálása) miatt a személyszállítás alapfeladatainak biztosításához szükséges autóbusz-beszerzések és egyéb kapcsolódó közúti fejlesztési kiadásokra használható fel. Ennek igénybevételére a MÁV Rt. és más, ebben közreműködő szervezetek által dokumentált, a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter és a pénzügyminiszter által jóváhagyott adatok alapján kerülhet sor.

(4) A XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 11. cím, 3. alcím, 22. „Vasúti létszámkiváltó műszaki fejlesztés” 1500 millió forint kiemelt előirányzatát a MÁV Rt. veheti igénybe abban az esetben, ha a társaságon belüli egyes szervezeti egységeknél végrehajtott létszámcsökkentés műszaki fejlesztéssel oldható meg. Ennek igénybevételére a MÁV Rt. által dokumentált, a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter és a pénzügyminiszter által jóváhagyott adatok alapján kerülhet sor.

(5) *  A „Budapest-Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítése” kiemelt jelentőségű beruházás előirányzata (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 11. cím, 3. alcím, 4. előirányzat-csoport, 1. kiemelt előirányzat) előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülhet a német Újjáépítési és Hitelbank (Kreditanstalt für Wiederaufbau: KfW) által nyújtott hitel 1995. évi üteméből fel nem használt hitelrész felhasználásával és az árfolyamváltozással összefüggésben.

(6) *  A „Lágymányosi egyetemi fejlesztések” kormányzati rendkívüli kiadás előirányzata (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 12. cím, 3. alcím) előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülhet az Universitas kötvény kibocsátásából származó forrás felhasználásával.

A központi költségvetési szervekkel kapcsolatos rendelkezések

13. § (1) A központi költségvetési szerv a vállalkozási tevékenységéből származó, a gazdálkodás rendjét, a beszámolási és könyvvezetési kötelezettséget szabályozó külön jogszabályokban foglaltak szerint megállapított eredményének 82%-át használhatja fel – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az 1996. évi eredményelszámolás alapján, a fennmaradó 18% pedig a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

(2) A vállalkozási tevékenységből származó eredmény azon része teljes egészében felhasználható, amelyet a központi költségvetési szerv a tárgyévben vagy az azt követő évben jogszabályban, illetőleg az alapító okiratban meghatározott alaptevékenysége ellátásához kíván igénybe venni.

14. § (1) A központi költségvetési szervek 1996. évi előirányzatai teljesítésének elszámolása során a normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete, valamint az elmaradt, nem teljesített feladatokhoz kapcsolódó és a céljelleggel megállapított előirányzatok – következő évre áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt – külön jogszabályban foglaltak szerint megállapított maradványa törlésre kerül.

(2) A központi költségvetési szerv előirányzatai teljesítésének elszámolását a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője, a fejezet összesített előirányzatai teljesítésének elszámolását a pénzügyminiszter vizsgálja felül és hagyja jóvá.

15. § (1) A központi költségvetési szervek bevételei közül

a) az intézményi ellátás díja,

b) az alkalmazottak térítése,

c) az állami (hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési) feladatok díjbevétele,

d) az illeték jellegű bevételek

eredeti előirányzatot meghaladó többletének 50%-a felhasználható, 50%-a a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

(2) Teljes egészében felhasználható az a többletbevétel, illetve az azzal összefüggően végrehajtott előirányzat-emelés összege, amely:

a) jogszabály alapján évközi díjtételemelésből,

b) jogszabály alapján saját hatáskörben végrehajtott díjmegállapításból, díjemelésből

keletkezett.

(3) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat-változtatást az eredeti előirányzat teljesítését követően havonta, a hónap 20. napjáig kell végrehajtani.

16. § (1) A központi költségvetési szervek, kivéve a Magyar Televíziót, a Magyar Rádiót és a Magyar Távirati Irodát, valamint a XVIII. fejezet 8. címében szereplő nemzeti kulturális intézményeket a (2) bekezdésben felsorolt jogcímeken 1996. évben ténylegesen befolyó bevételeiknek – ha a törvény másként nem rendelkezik – 87%-át használhatják fel, a fennmaradó 13%-a – a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság esetében havi 60 millió forint – a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt – a költségvetési szerv tevékenységével és az általa kezelt kincstári vagyon hasznosításával összefüggő – bevételek a következők:

a) az állami feladatok ellátása során létrehozott áru és készlet értékesítésének bevétele, kivéve a tankönyvek, jegyzetek, taneszközök, valamint az egészségügyi, gyógyászati készletek, eszközök, mezőgazdasági termékek (METJ) értékesítési bevételét;

b) az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke, kivéve a közegészségügyi és egészségügyi, a felsőoktatási, a közgyűjteményi, a közművelődési intézmények, a sportintézmények, valamint a kutatóintézetek e körben végzett szolgáltatásai, költségvetési szervek által nyereség nélkül továbbszámlázott tevékenység, továbbá az IM büntetés-végrehajtási költségvetési szerveknél a munkaterápiás foglalkoztatás bevételét;

c) helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadásának díja, kivéve a külkereskedelmi szolgálatok bérleti díjbevételeit;

d) lízingdíjbevétel;

e) elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése;

f) vállalkozási bevételek: áruértékesítés, szolgáltatás;

g) pénzügyi befektetések árfolyamnyeresége, hozama;

h) egyéb bevételek

(3) Az (1) bekezdés szerinti, a központi költségvetés központosított bevételét képező összeg elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig kell intézkedni. A havonkénti rendezéstől mindaddig el lehet tekinteni, amíg a központi költségvetési szerv (2) bekezdésében foglalt összes bevétele összegének aránya nem éri el az eredeti kiadási előirányzat 5%-át.

(4) Az állami felsőoktatási intézmények hallgatói által a felsőoktatási intézmények hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló 83/1995. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján fizetett díjak a felsőoktatási intézmények előirányzatait képezik, illetve növelik.

17. § (1) A felsőoktatási intézményekben a magyar állampolgárságú és – nemzetközi megállapodás vagy jogszabály alapján azzal azonos elbírálás alá eső – külföldi állampolgárságú, első alapképzésben, illetőleg szakirányú továbbképzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatók pénzbeli juttatásának normatívája 65 000 forint/fő/év.

(2) Az egyetemi doktori képzésben nappali tagozaton résztvevők pénzbeli juttatásának normatívája 216 000 forint/fő/év.

18. § A fogvatartottakat foglalkoztató büntetés-végrehajtási gazdálkodó szervezetek (kivéve a büntetés-végrehajtási intézeteket) sajátos többletköltségei részbeni ellentételezésére 60 000 forint/foglalkoztatott fogvatartott/év, de 1996-ban összességében nem több, mint 260 millió forint fordítható.

HARMADIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS TÖBBI ALRENDSZERÉNEK KAPCSOLATA

A) A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAPCSOLATRENDSZERE

Állami hozzájárulás és támogatás

19. § (1) Az Országgyűlés – kiemelt figyelmet fordítva 1996-ban a helyi önkormányzati gazdálkodásban a közoktatás kiemelkedő fontosságának érvényesítésére – a normatív állami hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit e törvény 3. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A normatív állami hozzájárulásnak a helyi önkormányzatok adatszolgáltatása szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján készített önkormányzatonkénti és hozzájárulásonkénti részletezését a pénzügyminiszter és a belügyminiszter 1996. február 20-ig együttes rendeletben teszi közzé. * 

(3) * 

20. § (1) Az Országgyűlés felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg:

a) az önálló színházat fenntartó, illetve színházat vagy színházi produkciót támogató helyi önkormányzat részére az e törvény 4. számú mellékletében foglalt részletezés szerint;

b) központosított előirányzatként az e törvény 5. számú mellékletében – a 16. pontban meghatározott jogcím kivételével – felsorolt, a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatokra, továbbá a helyi kisebbségi önkormányzatok működésére;

c) a helyi önkormányzatok kiemelt fontosságú beruházási feladataira, külön törvényben szabályozott címzett és céltámogatás formájában;

d) a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló – többször módosított – 1973. évi 13. törvényerejű rendelet 5. §-ának (4) bekezdése és e törvény alapján a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat részére az e törvény 7. számú mellékletében foglalt részletezés szerint; * 

e) a termelő infrastrukturális feltételekben meglévő területi fejlettségi különbségek mérséklésére, az elmaradott és foglalkoztatási gondokkal küzdő térségek helyi önkormányzatai részére külön törvény rendelkezései szerint.

(2) E törvény a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló – többször módosított – 1992. évi LXXXIX. törvény 8. § (2) és (3) bekezdése alapján az 1996-ban támogatható célok körét a következők szerint állapítja meg és rangsorolja:

a) a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 19. §-a (4) bekezdésének hatálya alá tartozó – műszakilag összetartozó – beruházások;

b) települési szilárdhulladék-lerakó építése;

c) életveszélyessé vált általános iskolai tanterem kiváltása;

d) működő kórházak és szakrendelők (beleértve az önálló fogászati rendelőt is) gép-műszer beszerzései;

e) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló – többször módosított – 1992. évi LXXXIX. törvény 2. számú mellékletének I.2. szennyvízelvezetés és -tisztítás alcím megjegyzésében jelzett igénykielégítési sorrend figyelembevételével a költségvetési előirányzatból még kielégíthető szennyvíztisztító telep, települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelep és szennyvízcsatorna-hálózat építés.

(3) Az 1996. évben ki nem elégíthető igények érvényüket veszítik.

(4) A helyi önkormányzatok központi támogatás szempontjából 1996. évben új címzett támogatásait külön törvény tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat normatív állami hozzájárulásainak lemondással felszabaduló összege a 21. §-ban meghatározott előirányzatot növeli.

(6) *  A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának jogszabályban megállapított előirányzatából lemondással felszabaduló összegből 1235 millió Ft felhasználható a helyi önkormányzatok címzett támogatással folyamatban lévő egyes beruházásainak további támogatására.

21. § A helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 87. §-ának (1) bekezdése alapján, önállósága és működőképessége érdekében, elháríthatalan külső ok (vis maior) miatt hátrányos helyzetbe került helyi önkormányzat, az önhibáján kívül hátrányos helyzetben levő (forráshiányos) helyi önkormányzat, valamint – külön törvény szerint – a tartósan fizetésképtelen helyi önkormányzat kiegészítő támogatást igényelhet az e törvény 6. számú mellékletében foglalt feltételek szerint.

22. § (1) Ha a helyi önkormányzat a konkrét feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulást az őt ténylegesen megilletőnél 5%-kal, vagy azt meghaladó mértékben vette igénybe, köteles a túllépés teljes összege után a külön jogszabály szerint kamatot fizetni. A túllépés kiszámításánál az e törvény 3. számú mellékletének 3., 5–13. pontjaiban szereplő mutatószámokhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulások együttes összegét kell alapul venni.

(2) A központi költségvetés a külön jogszabály szerint köteles kamatot fizetni a helyi önkormányzatnak, ha az általa időarányosan folyósított normatív állami hozzájárulás legalább 5%-kal kevesebb az önkormányzatot megillető összegnél.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint fizetendő kamat mértéke 500 ezer forintot meg nem haladó eltérés esetén a költségvetési évben érvényes éves átlagos jegybanki alapkamat, egyébként annak kétszerese.

(4) Az a helyi önkormányzat, amely visszafizetési kötelezettségének, illetőleg kamatfizetési kötelezettségének a külön jogszabályban meghatározott határidőre nem tesz eleget, további – az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő – kamatot köteles fizetni mindaddig a napig, amíg fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

(5) Ha a helyi önkormányzat az e törvény 20. § (1) bekezdésében szereplő támogatást nem a megjelölt feladatra használja fel, illetve a törvényben rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vesz igénybe, vagy a 21. §-ban meghatározott támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, év közben, de legkésőbb a külön jogszabályban megjelölt határidőre köteles a támogatást visszatéríteni és a (3)–(4) bekezdésben meghatározott mértékű kamatot fizetni a központi költségvetés javára.

(6) Az Állami Számvevőszék által 1996. január 1-jét követően feltárt és az Országgyűlés által jóváhagyott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség keletkezésének napja:

a) normatív állami hozzájárulás esetében kormányrendeletben megjelölt nap;

b) az e törvény 20. § (1) bekezdésében szereplő támogatás esetében a jogtalan igénybevétel napja.

A fizetendő kamat mértéke az igénybevétel évében érvényes átlagos jegybanki alapkamat kétszerese.

(7) Az (1)–(6) bekezdésben meghatározott kamatok a központi költségvetés XVII. Pénzügyminisztérium fejezetének Vegyes kiadása (17. cím, 1. alcím), illetve Vegyes bevétele (22. cím, 1. alcím) előirányzatát növeli.

(8) Ha a helyi önkormányzat az Áht. 72. és 80. §-aiban előírt, az éves költségvetésről és az éves beszámolóról szóló információt határidőre nem szolgáltatja, a Pénzügyminisztérium a határidőt követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a közvetlenül folyósítandó normatív állami hozzájárulás átutalását felfüggeszti. Az így elmaradó állami hozzájárulás az információ szolgáltatását követően az év hátralévő részében – havonta egyenlő részletben – illeti meg az önkormányzatot. Ebben az esetben az önkormányzatot a (2) bekezdés szerinti kamat nem illeti meg.

A helyi önkormányzatok költségvetési szerveiben foglalkoztatottakat érintő központi bérpolitikai intézkedések

23. § (1) A helyi önkormányzatok költségvetési szerveinek a közalkalmazottak 1992. július 1-jét megelőző, nem közalkalmazotti jogviszonyban töltött munkaviszonyai beszámításával összefüggő – 1996. január 1-jétől számított – többletkiadásaihoz, a közalkalmazottak illetmény-előmeneteli rendszerének évközi módosításával összefüggő többletkiadásokhoz, a köztisztviselői alapilletmények 1996. január 1-jétől történő – 18 000 forintról 20 000 forintra való – emeléséhez a központi költségvetés az alábbiak szerint járul hozzá:

a) Az 1992. július 1-jét megelőző nem közalkalmazotti munkaviszonyok beszámításával összefüggő többlettámogatás megállapításánál a következőket kell figyelembe venni:

aa) az 1995. december 31-én és 1996. január 1-jén is közalkalmazotti jogviszonyban állókat, ide nem értve a távollévők helyettesítésére foglalkoztatott közalkalmazottakat;

ab) az aa) pont alatti közalkalmazottak 1995. december 31-i illetménye és az 1996. január 1-jétől a munkaviszony beszámítás figyelembevételével a kötelező besorolás szerint járó illetmény különbözetének 11-szeresét;

ac) az aa) pont alatti közalkalmazottak 1995. december 31-i megállapított pótlékai és az ab) pont szerint 1996. január 1-jétől az alsó határ figyelembevételével számított kötelező pótlékok különbözetének 11-szeresét.

b) A támogatás nem igényelhető azon költségvetési szervek részére, amelyek működésükhöz nem részesülnek önkormányzati támogatásban.

(2) A közalkalmazottak illetmény-előmeneteli rendszerének változásához kapcsolódó többlettámogatás megállapításánál, az új illetménytábla bevezetése ütemezésének megfelelő hatálybalépések időpontjában, a közalkalmazotti jogviszonyban állókat kell figyelembe venni. A többlettámogatás feltételeinél értelemszerűen érvényesíteni kell az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott korlátokat.

(3) A köztisztviselők illetményalapjának 1996. január 1-jétől történő – 18 000 forintról 20 000 forintra való – emeléséből eredő többletkiadásokhoz 50%-os mértékben és külön eljárás szerint járul hozzá a központi költségvetés. * 

(4) A (2)–(3) bekezdésekhez kapcsolódó bérpolitikai intézkedésről az érdekegyeztetés eredményének függvényében a Kormány dönt.

Átengedett, megosztott bevételek

24. § (1) A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakosok által az 1994. évre bevallott – az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által településenként kimutatott – személyi jövedelemadó 36%-a 101 274 millió forint összegben illeti meg a (2)–(8) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) Minden települési önkormányzatot megilleti az állandó lakosai által bevallott és településenként az (1) bekezdés szerint kimutatott személyi jövedelemadó 25%-a.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adóból összesen 9940 millió forint személyi jövedelemadó-kiegészítés illeti meg a települési önkormányzatokat a (4) és az (5) bekezdés szerint.

(4) Azoknál a települési önkormányzatoknál, amelyeknél a (2) bekezdés szerinti személyi jövedelemadó-bevételnek az egy főre jutó összege – az 1994. január 1-jei állandó népességet számítva – nem éri el a községek esetében az 5170 forintot, a városok esetében a 6450 forintot, a bevétel e szintig – az (5) bekezdésben meghatározott korlát figyelembevételével – kiegészül. Az önkormányzat jogi helyzetét az 1995. augusztus 31-i állapotnak megfelelően kell alapul venni. A szétvált önkormányzatoknál az előirányzatokat az érintett önkormányzatok megállapodása alapján kell megosztani.

(5) A (4) bekezdés szerinti személyi jövedelemadó-kiegészítés összege a városoknál nem haladhatja meg:

a) a 25 millió forintot, ha a (4) bekezdésben megjelölt népességszám 10 000 főnél nem több;

b) a 40 millió forintot, ha a (4) bekezdésben megjelölt népességszám 10 001–35 000 fő között volt.

(6) A személyi jövedelemadó összege – a kiegészítéssel együtt – az (5) bekezdésben megszabott korlát esetén sem lehet kevesebb lakosonként 5170 forintnál.

(7) A megyei önkormányzatokat megilleti a megye 1994. január 1-jei állandó lakosai után 145 forint/fő, továbbá minden megyei önkormányzatot egységesen megillet 65,8 millió forint személyi jövedelemadó.

(8) A települési önkormányzatok a települési igazgatási, kommunális, közművelődési és sportfeladatokhoz az 1994. január 1-jei állandó népességszámuk alapján 1761 forint/fő személyi jövedelemadóban részesülnek.

(9) A (2)–(3), valamint a (7)–(8) bekezdések szerinti személyi jövedelemadó helyi önkormányzatonkénti és jogcímenkénti részletezését az e törvény 19. § (2) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. * 

25. § A települési önkormányzat által a belföldi gépjárművek után beszedett adóból a gépjárműadóról szóló törvényben meghatározott alsó adótétellel számított összeg 50%-a az önkormányzatot illeti. Ha a képviselő-testület, illetve közgyűlés az alsó adótételnél magasabb mértéket állapít meg, a különbözetből származó bevétel 100%-ban az önkormányzatot illeti meg.

26. § A helyi önkormányzatok megalakulásakor az alapítói jog gyakorlása tekintetében tanácsi vállalat jogutódjának állami vagyon felett tulajdonosi jogosítvánnyal rendelkező szervezet által történő értékesítéséből származó készpénzbevétel 50%-a az alapítói jogot gyakorló helyi önkormányzatot illeti meg.

27. § A települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a területi környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a a területileg illetékes települési önkormányzatot illeti meg.

Az önkormányzatok által beszedett illetékek szabályozása

28. § (1) A megyei illetékhivatalok, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által 1996. január 1-jétől beszedett illeték – az 1996. január 1-je után kezdeményezett eljárásból befolyó ingatlan-nyilvántartási bejegyzési eljárás illeték kivételével – 50%-a a központi költségvetést, 50%-a pedig – a (3)–(5) bekezdésekben meghatározottak szerint – az önkormányzatokat illeti meg. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzési eljárás illetékbevétel esetében az 1996. január 1-je után kezdeményezett eljárásokból befolyó illeték 90%-a a központi költségvetést, 10%-a pedig az önkormányzatokat a (3)–(5) bekezdésekben meghatározottak szerint illeti meg.

(2) Az illetékhivatal az illetékbevételnek az (1) bekezdés szerint a központi költségvetést megillető hányadát minden hónap 20. napjáig a kincstári egységes számla kijelölt alszámlájára köteles átutalni.

(3) A megyei illetékhivatalok által beszedett illetékből – az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény illetékességi szabályai alapján – az illetékhivatal székhelye szerinti város, illetve a nem megyeszékhely megyei jogú város illetékességi területére tartozó ügyekből befolyt és a (2) bekezdés szerint csökkentett összeg a megyeszékhely város – Pest megyében Cegléd város –, illetve a nem megyeszékhely megyei jogú város önkormányzatát illeti meg.

(4) A Fővárosi Illetékhivatal által beszedett és a (2) bekezdés szerint csökkentett illeték a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg.

(5) A megyei illetékhivatal által beszedett illetéknek a (2) és (3) bekezdésben meghatározott bevétellel, továbbá a (6) bekezdésben foglalt költségekkel – beleértve az érdekeltségi célú kifizetéseket is – (a továbbiakban e § alkalmazásában: költségek) csökkentett összegéből:

a) 30% közvetlenül a területileg érintett megyei önkormányzatot;

b) 70%-ának fele egyenlő összegben, fele a megye 1995. január 1-jei állandó népessége arányában a megyei önkormányzatokat

illeti meg.

(6) A megyei önkormányzat, illetve a nem megyeszékhely megyei jogú város az illetékhivatalt fenntartó önkormányzattal megállapodik a megye – ideértve a nem megyeszékhely megyei jogú város – területén beszedett illetékkel kapcsolatban felmerült költségek viseléséről. A megállapodásnak tartalmaznia kell a költségek körét és mértékét, az elszámolás ellenőrzésének módját.

(7) A megyeszékhely város és Pest megyében Cegléd város az illetékhivatalok működtetéséhez szükséges – megállapodásnak megfelelő – költségek egytizenketted részét a beszedett illetékből havonta visszatartja. A visszatartott összeget az illetékhivatalt fenntartó városi önkormányzatnál illetékbevételként kell elszámolni.

(8) A megyei illetékhivatal minden hónap 20. napjáig a megyei önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára utalja át az általa ezen időpontig beszedett illetékbevételből az (5) bekezdés a) pontjában megjelölt összeget.

(9) A megyei illetékhivatal minden hónap 20. napjáig a nem megyeszékhely megyei jogú város önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára utalja át az általa beszedett illetékbevételből a (3) bekezdésben megjelölt és a (6) bekezdésben foglalt költségekkel csökkentett összeget.

(10) Az (5) bekezdés b) pontjában megjelölt bevételt a (8) bekezdésben foglaltakkal egy időben a megyei önkormányzat számlavezető pénzintézete számlája javára kell átutalni. Az így befolyt, országos szinten összesített bevétel egyik felét népességarányosan, másik felének pedig egytizenkilenced részét kell átutalni a tárgyhónap 25. napjáig valamennyi megyei önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

A fővárosi önkormányzatok bevételei

29. § A fővárosi önkormányzatot megillető bevételeknek a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti megosztására és átutalására a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 64. §-ában, valamint 64/A.–64/C. §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.

A helyi önkormányzatok pénzellátásának szabályai

30. § (1) Az 1995. december havi és az 1996. január és február havi átutalásnál e törvény 3. számú melléklete szerinti hozzájárulásoknál a pénzellátás alapja a benyújtott költségvetési törvényjavaslatnak megfelelő, országos mutatószám felmérés eredményeként helyi önkormányzatonként számított összeg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átutalás és az Országgyűlés által elfogadott normatív hozzájárulások önkormányzatonkénti különbözetét a március–április havi pénzellátás keretében, két egyenlő részletben kell korrigálni.

(3) A saját gazdálkodási hibából tartósan fizetésképtelen helyi önkormányzatnak, amelynek kérelmét a belügyminiszter és a pénzügyminiszter előterjesztésére a Kormány határozatban támogatja, *  a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) az 1996. évre az őt megillető normatív állami hozzájárulás és személyi jövedelemadó összegét az Áht. 63. § (2)–(5) bekezdése szerinti nettó módon, továbbá az e törvény 20. § (1) bekezdésének b) és d) pontja alapján a helyi önkormányzatot megillető állami támogatást teljes összegében – a pénzügyminiszter intézkedésére – a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény hatálybalépéséig, *  a területileg illetékes megyei Területi Államháztartási Közigazgatási Információs Szolgálatnál (a továbbiakban: TÁKISZ) vezetett elkülönített letéti számlára folyósítja. E számla feletti rendelkezésről – a TÁKISZ ellenjegyzése mellett – az önkormányzat önállóan dönt.

A helyi önkormányzatok költségvetési befizetési kötelezettsége

31. § (1) A helyi önkormányzat és költségvetési szerve a vállalkozási tevékenységből származó – a gazdálkodás rendjét, a beszámolási és könyvvezetési kötelezettséget szabályozó külön jogszabályokban foglaltak szerint megállapított – eredményének 18%-át köteles az 1996. évi eredményelszámolás során a központi költségvetésbe befizetni.

(2) Nem kell az (1) bekezdés szerinti befizetést teljesíteni a vállalkozási tevékenységből származó eredmény azon része után, amelyet a helyi önkormányzat és költségvetési szerve a tárgyévben vagy az azt követő évben jogszabályban, illetőleg az alapító okiratban meghatározott alaptevékenysége ellátásához használ fel.

B) A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAPCSOLATA

A kincstári egységes számlához kapcsolt megelőlegezési számláról igénybe vett összeg rendezése és a központi költségvetés társadalombiztosítási alapok és a nem biztosítottak egészségügyi szolgáltatásának költségvetési térítése

32. § (1) A központi költségvetés a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1993. évi CV. törvény 10. §-a és 15. §-ának (4) bekezdése alapján az Egészségbiztosítási Alap 1992. évi állami garanciájú értékpapír kibocsátásával nem fedezett, a központi költségvetéssel szemben keletkezett 21 557 millió forint adósságát elengedi. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1995. évi VII. törvény 2. §-a (1) bekezdésének c) pontja és 6. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján a Nyugdíjbiztosítási Alap 1993. évi hiányát fedező, 5000 millió forint értékben kibocsátott hosszú lejáratú értékpapírok tőketörlesztését, valamint az Egészségbiztosítási Alap 1993. évi hiányát fedező, 11 500 millió forint értékben kibocsátott hosszú lejáratú értékpapírok tőketörlesztését átvállalja. Egyúttal elengedi az Egészségbiztosítási Alap értékpapír kibocsátásával nem fedezett, a központi költségvetéssel szemben keletkezett 12 436 millió forint összegű 1993. évi adósságát. A központi költségvetéssel szemben keletkezett, az Alapok 1994. évi zárszámadásában megállapításra kerülő adósságát legfeljebb 42 000 millió forint összeg erejéig a központi költségvetés elengedi. * 

(2) A társadalombiztosítási alapok 1995. évi hiányának rendezésére a központi költségvetés 1995. évi zárszámadásában kerül sor.

(3) A Nyugdíjbiztosítási és az Egészségbiztosítási Alapot terhelő ellátások folyamatos teljesítése érdekében az Alapok bevételeinek és kiadásainak időbeli eltéréséből fakadó átmeneti pénzügyi hiányok fedezésére a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alap részére 24 000 millió forint összegig, az Egészségbiztosítási Alap részére 30 000 millió forint összegig – ideértve az 1995. évi hiány mértékét is – annak rendezéséig kamatmentes hitelt nyújt.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó hitel igénybevételére az Alapok kamat fizetése mellett jogosultak. A kamat mértéke megegyezik a jegybanki alapkamat mértékével.

(5) A hitelnyújtás feltétele, hogy az Alapok elszámolási számláin, az ezekhez kapcsolódó célelszámolási számlákon meglevő pénzeszközök nem elegendőek az esedékes kiadások finanszírozására, az Alapok ne rendelkezzenek állami értékpapírral, illetve egyéb, hitelviszonyt megtestesítő befektetéssel (hosszú lejáratú bankbetét, adott kölcsön, hosszú lejáratú értékpapír), kivéve az 1995. január 1-je előtt eszközölteket. A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat és az Egészségbiztosítási Önkormányzat az Alapoknak az 1994. december 31-e előtt vállalkozásokban szerzett részesedésére és a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról szóló 1992. évi X. törvény 21. §-a (4) bekezdésének alapján, ingyenes vagyonjuttatásként kapott vagyonára vonatkozóan – ide nem értve azok hozamát, amelyet könyvviteli nyilvántartásukban el kell különíteni – a hitel igénybevételének ideje alatt is hozhatnak tulajdonosi döntéseket, ideértve e befektetések értékesítéséből származó ellenérték új befektetésre fordítását is.

(6) A kincstári egységes számlához kapcsolódó megelőlegezési számlákról hitelt igénybe venni csak előzetesen benyújtott, és a Kincstár által jóváhagyott éves pénzellátási terv alapján lehet, amely tartalmazza a hitel legnagyobb napi összegét és éves növekményét. A pénzellátási tervet három hónapra előre, havi és ezen belül napi bontásban a tényleges igénybevételhez igazítva kell elkészíteni, és havonta a pénzellátási időszakot megelőző hónap 20-áig kell benyújtani.

(7) A kincstári egységes számlához kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitelt az Alapok befolyó bevételeikből soron kívül törlesztik.

(8) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezéssel teljesítettnek kell tekinteni a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1993. évi CV. törvény 6. §-ában, 10. §-ában valamint 15. §-ának (4) bekezdésében, továbbá a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1995. évi VII. törvény 6. §-a (1) bekezdésének c) pontjában előírt kötelezettséget.

33. § A központi költségvetés az Egészségbiztosítási Alapnak a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 118. § (1) bekezdés e)–r) és t)–v) pontjai, továbbá a (3) bekezdés b)–f) pontjai szerint jogosultak egészségügyi ellátására átalányszerű hozzájárulást fizet, amelynek előirányzata 12 000 millió forint (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím, 4. alcím, 4. kiemelt előirányzat).

C) A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK KAPCSOLATA

34. § (1) Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok költségvetését alaponként, jogcímenként az e törvény 9. számú melléklete szerint jóváhagyja.

(2) Az elkülönített állami pénzalapoknál a jogcímek közötti átcsoportosítás az elkülönített állami pénzalapokat szabályozó törvények rendelkezései szerint lehetséges.

(3) A Központi Környezetvédelmi Alap előirányzatai közötti átcsoportosításra a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter jogosult az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter a Központi Környezetvédelmi Alap termékdíjból származó – e törvény 9. számú mellékletében meghatározott – bevételi és kiadási előirányzatainak különbözete erejéig 1997. évi fizetési kötelezettséget vállalhat. Az eredeti bevételi előirányzatokat meghaladó többletbevételek – előirányzat-módosítással – 1996-ban is felhasználhatóak.

35. § A központi és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a normatív állami támogatásban részesülő nem állami szociális, egészségügyi, nevelési és oktatási intézményeknél foglalkoztatottak munkaviszonyból származó bruttó keresetét terhelő munkaadói járulékot 1996. január 1-jétől a munkaadóknak kell a Munkaerőpiaci Alapba befizetniük.

NEGYEDIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA

36. § (1) *  Az Országgyűlés a szociális, nevelési-oktatási közfeladatokat (a továbbiakban: humán szolgáltatások) ellátó nem állami és nem helyi, önkormányzati intézményfenntartók (a továbbiakban együtt: nem állami intézmények) részére a 8. számú mellékletben foglaltak szerinti jogcímeken és összegben normatív állami hozzájárulást állapít meg. Nem jár normatív állami hozzájárulás a szakközépiskolai és a szakiskolai tanulók gyakorlati képzésében résztvevőnek, ha költségeinek megtérítésére a Szakképzési Alapból igényt tarthat.

(2) A normatív állami hozzájárulás folyósításának feltétele, hogy:

a) *  nevelési-oktatási feladatot ellátó intézmény esetén a működés megkezdéséhez szükséges engedélyt a Művelődési és Közoktatási Minisztériumhoz benyújtsák;

b) személyes gondoskodást nyújtó, szociális jellegű közfeladatokat ellátó intézmények esetében:

ba) a közfeladatokat ellátó nem állami szerv a szakminisztériumhoz benyújtott támogatási igényéhez csatolja a működést engedélyező szerv által kiadott igazolást, mely szerint az intézmény működési feltételei és szolgáltatásai, valamint az intézményi térítési díj megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak,

bb) a közfeladatokat ellátó nem állami szerv írásban nyilatkozzon arról, hogy rendelkezik az intézmény működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, valamint pénzügyi forrásokkal.

(3) A normatív állami hozzájárulás az illetékes szakminisztériumtól:

a) oktatási-nevelési közfeladatokat ellátó intézmények esetében igényelhető a tervezett feladatmutatók alapján. A nem állami intézmény a következő év január 31. napjáig a tényleges feladatmutatók alapján a szakminisztériumnak elszámol az igénybe vett hozzájárulással;

b) a személyes gondoskodást nyújtó, szociális közfeladatokat ellátó intézmények esetében a tárgyévi tervezett átlaglétszám, de legfeljebb a működési engedélyben szereplő létszám erejéig igényelhető, és szerződésben vállalt kötelezettség mellett vehető igénybe. Az intézmény a tárgyév július 31-éig, illetve a tárgyévet követő év január 31-éig a tényleges feladatmutatók alapján számol el az igénybe vett hozzájárulással.

(4) A normatív állami hozzájárulásban részesülő nem állami intézmény, valamint a működéséhez rendszeres központi költségvetési támogatásban részesülő, jogi személyiséggel rendelkező közgyűjtemény a munkavállalók számára legalább a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket biztosítja.

37. § (1) A pártok támogatására fordítható keretből (II. Országgyűlés fejezet 7. cím) az ott megnevezett pártok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló – többször módosított – 1989. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint részesülnek. A támogatást havonta kell folyósítani, a tárgyhó 25. napjáig.

(2) *  A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, a társadalmi szervezetek működésének, a fogyatékosokat képviselő és segítő szervezeteknek, valamint az egyéb karitatív szervezeteknek és szolgálatoknak a támogatására előirányzott keretek (II. Országgyűlés fejezet, 6. cím, 8. cím, 1., 2. alcím és a 4. alcím, 2. előirányzat-csoport) felhasználásáról kijelölt bizottságainak javaslata alapján az Országgyűlés dönt. *  Az országos kisebbségi önkormányzatok a működésük támogatására előirányzott összegből – az Országgyűlés kijelölt bizottságának javaslatára – az 1. számú melléklet II. Országgyűlés fejezet 9. címe szerinti megosztásban részesülnek.

(3) A fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek, valamint az országos kisebbségi önkormányzatok támogatásának felhasználásáról, illetve felosztásáról szóló döntések meghozatalának időpontjáig a számukra az Országgyűlés által 1995-ben megítélt költségvetési támogatásnak az Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, valamint a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége részére egytizenketted, az országos kisebbségi önkormányzatok részére egykilenced része támogatási előlegként havonta folyósítandó.

(4) A (2) és (3) bekezdésekben írt döntések várható napjáig esedékes előlegek összegét az Országgyűlés kijelölt bizottsága a javaslat összeállításánál figyelembe veszi.

(5) A II. Országgyűlés fejezet 6., 7., 8. és 9. címeiben megjelölt támogatások folyósításáról a Pénzügyminisztérium gondoskodik.

(6) Az egyházak közvetlen támogatására szolgáló keret (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 10. cím, 5. alcím) felosztásáról az Országgyűlés dönt. * 

38. § A nem állami intézmények – kivéve a pártokat –, valamint más társadalmi szervezetek – az e törvény 36–37. §-aiban foglalt támogatásokon felül – az általános tartalék, továbbá a fejezetek ágazati, szakmai célú pénzeszközei, a helyi önkormányzatok és az elkülönített állami pénzalapok költségvetései terhére is részesülhetnek támogatásban az azok felosztására, felhasználására vonatkozó szabályok keretei között.

ÖTÖDIK FEJEZET

KEZESSÉGVÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS

39. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a központi költségvetés terhére egyedi állami kezességet vállaljon olyan esetekben, amikor azt nemzeti érdek – különösen a külső és belső gazdasági-pénzügyi egyensúlyviszonyok – szükségessé teszi.

(2) Az 1996-ban újonnan elvállalásra kerülő egyedi kezességek együttes összege nem haladhatja meg az e törvény 1. §-a a) pontjában megállapított kiadási főösszeg 2%-át.

(3) A (2) bekezdésben megállapított mérték felett vállalható kezesség a kőolaj-, földgáz- és villamosenergia-importra, valamint a kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi IL. törvényben meghatározott beszerzésekre.

(4) A (2) bekezdésben megállapított mérték – a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozások miatt bekövetkező automatikus emelkedés esetét kivéve – kizárólag az Országgyűlés előzetes jóváhagyásával léphető túl.

(5) A kezességvállalás alapján a központi költségvetés által kifizetett összeg a tartozás eredeti kötelezettjének állammal szembeni tartozásává válik, s azt adók módjára kell behajtani. Az adók módjára behajtandó köztartozás előírása, nyilvántartása és végrehajtása az állami adóhatóság feladata.

(6) A (5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni a kötvényről szóló 1982. évi 28. törvényerejű rendelet alapján állami kezesség mellett kibocsátott lakossági kötvények esetén is. Ha a kezesség érvényesítésére a volt tanácsok által kibocsátott kötvények esetén kerül sor, akkor a kezesség alapján kifizetett összeg erejéig a jogutód önkormányzatoknak a központi költségvetéssel szemben azonnali fizetési kötelezettsége keletkezik. A fizetési kötelezettség teljesítésére a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium közösen szólítja fel az önkormányzatokat.

40. § (1) A Magyar Export-Import Bank Rt. által felvehető hitelek és kibocsátott kötvények együttes állományának felső határa 1996. december 31-én 45 000 millió forint lehet.

(2) A Magyar Export-Import Bank Rt. által a központi költségvetés terhére vállalható exportcélú garanciaügyletek állományának felső határa 1996. december 31-én 25 000 millió forint lehet.

(3) A Magyar Exporthitel Biztosító Rt. által vállalható politikai és árfolyamkockázatok elleni biztosítási kötelezettség összegének felső határa 1996. december 31-én 110 000 millió forint lehet.

(4) Az (1)–(3) bekezdésekben megállapított állományok forintértékeinek az árfolyamváltozások következtében jelentkező növekményével a keretek automatikusan megemelkednek.

41. § *  Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal, az Európai Beruházási Bankkal, a Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal, továbbá a német Újjáépítési és Hitelbankkal (Kreditanstalt für Wiederaufbau: KfW) kötendő hitelszerződéseknél – az ezen intézmények által megkívánt formában – a központi költségvetés terhére, összegszerű korlátozás nélkül kezességet vállaljon. A Kormány a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. részére – az általa külföldön felvett hitelekre – 80 000 millió forint összeghatárig vállalhat kezességet.

41/A. § *  (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az e törvény 39. §-a (2) bekezdésében megállapított mértéken felül

a) a légvédelem rádiólokációs felderítő, információs és vezetési rendszerének, valamint a földközeli és kismagasságú légvédelem oltalmazási képességének megőrzése érdekében szükséges eszközök beszerzésére kiírt nemzetközi tenderfelhívás eredményeként a szállítóval megkötendő szerződés teljesítésére,

b) a Ferihegyi Repülőtér fejlesztésére,

a költségvetési évet követően is kötelezettséget, illetve kezességet vállaljon.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Várpalota és környéke környezetvédelmi helyreállítási program kommunális alprogramba bevont hat helyi önkormányzat japán kölcsönnel megvalósuló fejlesztésével kapcsolatos kivitelezői számlákban felszámított általános forgalmi adó megfizetésére az 1996. évben szükséges, legfeljebb 460,0 millió forint összeget a visszatérülésig az önkormányzatoknak az állami pénzkészlet terhére megelőlegezze.

42. § *  Amennyiben az állam által vállalt kezességek központi költségvetéssel szembeni érvényesítésének – a behajtott követeléssel (megtérüléssel) csökkentett – összege meghaladja az e célra előirányzott összeget (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 18. cím), a különbözet az általános tartalékot terheli.

HATODIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

43. § (1) Az Országgyűlés a következő címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok év közbeni megváltoztatására:

a) a XXVIII. Bíróságok fejezet 1. címnél, kivéve a központi költségvetés tartalék-előirányzatai terhére történő előirányzat-növelést;

b) a pártok támogatása (II. Országgyűlés fejezet 7. cím);

c) a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek és országos kisebbségi önkormányzatok működésének, valamint a társadalmi szervezetek támogatása (II. Országgyűlés fejezet 6., 8. és 9. cím);

d) Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Közalapítványa támogatása (VII. Miniszterelnökség fejezet 6. cím, 2. alcím, 1. előirányzat-csoport);

e) a pénzbeli kárpótlás (VII. Miniszterelnökség fejezet 11. cím, 1. alcím);

f) az egyházak támogatása (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 10. cím, 5. alcím);

g) *  a fejezeteken belül a megszűnt alapoktól átvett feladatokat szolgáló előirányzat-csoportok kiadási előirányzatai a XIX. Ipari és Kereskedelmi Minisztérium fejezet 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Turisztikai célelőirányzat előirányzat-csoport bevételi előirányzatát meghaladó bevétel mértékéig, és a XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 11. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok előirányzat-csoport kivételével.

(2) * 

(3) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot a következő normatívák, illetve adó- és más bevételek megosztási arányainak megváltoztatására:

a) a felsőoktatási intézményekben a magyar állampolgárságú és – nemzetközi megállapodás vagy jogszabály alapján azonos elbírálás alá eső – külföldi állampolgárságú, első alapképzésben, illetőleg szakirányú továbbképzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatók, valamint az egyetemi doktori képzésben nappali tagozaton részt vevők pénzbeli juttatásának normatívája [17. § (1) és (2) bekezdés];

b) a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának jogcímei és összegei (3. számú melléklet);

c) a humán szolgáltatást ellátó nem állami intézmények normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei (8. számú melléklet);

d) a személyi jövedelemadó és más adók, bevételek megosztásának e törvény 24–28. §-aiban meghatározott arányai;

(4) Nem szükséges az Országgyűlés jóváhagyását kérni az előirányzat rendeltetését nem módosító, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításhoz, ha az

a) központi költségvetési szervek átszervezésével, felügyeletének megváltoztatásával, költségvetési feladatok, kötelezettségek – fejezetek közötti megállapodáson alapuló – átadásával-átvételével, előre nem tervezhető beruházási, felújítási feladatok felmerülésével függ össze;

b) a fejezeti kezelésű előirányzatok más fejezetnél vagy az államháztartás más alrendszereiben (helyi önkormányzatoknál, társadalombiztosítási alapoknál) történő felhasználását jelenti.

(5) A (4) bekezdés b) pontjában foglalt – fejezetek között átcsoportosítható – előirányzatok a következők:

a) a XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 9. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok;

b) a XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 10. cím, 3. alcím;

c) a XX. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezet 8. cím, 2. alcím;

d) a XXI. Magyar Tudományos Akadémia fejezet 11. cím, 2. alcím, 2. előirányzat-csoport.

A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

44. § (1) Az e törvény 3. §-a (1) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok közül:

a) a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásánál (VIII. Belügyminisztérium fejezet 17. cím, 1. alcíme);

b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok közül:

ba) a lakossági közműfejlesztési befizetésekkel összefüggő támogatásnál (5. számú melléklet 1. pontja),

bb) a körjegyzők bérének és társadalombiztosítási járulékának támogatásánál (5. számú melléklet 3. pontja),

bc) a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatásánál (5. számú melléklet 4. pontja),

bd) a gyermeknevelési támogatásnál (5. számú melléklet 8. pontja),

be) a közalkalmazotti törvény végrehajtásával összefüggő kamattámogatásnál (5. számú melléklet 10. pontja),

bf) a bérpolitikai intézkedésnél (5. számú melléklet 17. pontja)

amennyiben a Kormány a 45. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosítási lehetőséget már kimerítette;

c) a központi költségvetési szerveknél végrehajtott létszámcsökkentésekkel összefüggő egyszeri többletkiadásoknál, valamint a bérpolitikai intézkedéseknél (VII. Miniszterelnökség fejezet 10. cím, 2. alcím, 1. kiemelt előirányzat) a 6. §-ban foglaltak figyelembevételével;

d) a pénzbeli kárpótlásnál (VII. Miniszterelnökség fejezet 11. cím, 1. alcím);

e) *  a társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátásoknál (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím), kivéve a nem biztosítottak utáni térítés (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím, 4. alcím, 4. kiemelt előirányzat), a társadalombiztosítási azonosító jel bevezetéséhez fizetendő térítés (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím, 4. alcím, 7. kiemelt előirányzat), valamint a családi támogatások igénylésének feldolgozásával kapcsolatos térítés (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím, 4. alcím, 8. kiemelt előirányzat);

f) a humán szolgáltatások normatív állami támogatásának, valamint a hitoktatók díjazásának előirányzatánál (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 9. cím, 4. alcím, XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 10. cím, 2. alcím, 2. és 3. előirányzat-csoport);

g) a polgári szolgálatnál (XVI. fejezet Munkaügyi Minisztérium 10. cím, 4. alcím);

h) a Gépjármű Felelősségbiztosítási és Kárrendezési Alaptól átvett feladatoknál (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 13. cím, 2. alcím, 4. előirányzat-csoport);

i) a vállalkozások folyó támogatásai közül a normatív támogatásoknál (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 14. cím, 1. alcím);

j) a fogyasztói árkiegészítésnél (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 15. cím);

k) a magánerős lakásépítés támogatásánál (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 16. cím);

l) a büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás (XXVIII. Bíróságok fejezet 2. cím);

m) a nemzetközi elszámolásoknál (XXX. fejezet);

n) a belföldi államadósságnál (XXXI. fejezet);

o) *  a Bős–Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák törlesztése miatti térítésnél (XXXII. Költségvetés törlesztései és hitelfelvételei fejezet kiadásai 2. cím, 2. alcím, 4. előirányzat-csoport);

p) *  a KfW hitelek felvételénél (XXXII. Költségvetés törlesztései és hitelfelvételei fejezet bevétel 4. cím, 2. alcím, 4. előirányzat-csoport);

r) *  az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 5. cím) személyi juttatás kiemelt előirányzatnál legfeljebb 7 százalékkal, és annak társadalombiztosítási járulékával, valamint a Vám- és Pénzügyőrség (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 6. cím) személyi juttatás kiemelt előirányzatnál legfeljebb 7 százalékkal, és annak társadalombiztosítási járulékával – a teljesítmények figyelembevételével – a pénzügyminiszter által meghatározott feltételek szerint

a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

(2) A 3. § (2) bekezdésben jóváhagyott bevételek közül:

a) a vállalkozások költségvetési befizetéseinél (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 19. cím);

b) a fogyasztáshoz kapcsolt adóknál (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 20. cím);

c) a lakosság költségvetési befizetéseinél (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 21. cím);

d) a központi költségvetési szervek által teljesített kötelezettségeknél, figyelembe véve a központi költségvetés visszafizetési kötelezettségét is (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 23. cím, 1. alcím);

e) a helyi önkormányzatok 1995. évi normatív állami hozzájárulása elszámolásának a központi költségvetésbe történő befizetése egyenlegénél, figyelembe véve a központi költségvetés visszatérítési kötelezettségét is (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 23. cím, 2. alcím)

a teljesülés az előirányzatoktól azok módosítása nélkül is eltérhet.

(3) *  A kiemelt agrárgazdasági támogatások (XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 11. cím) előirányzatai együttes összegének teljesülése – amennyiben az e törvény 47. § (8) bekezdésében foglalt átcsoportosítási lehetőséget a földművelésügyi miniszter már kimerítette – a Kormány döntése alapján legfeljebb 7%-kal eltérhet az előirányzattól.

A Kormány, a pénzügyminiszter és a fejezet felügyeletét ellátó szervek vezetőinek különleges jogosítványai

45. § (1) A Kormány az e törvény 7. §-a (2) bekezdésének a)–d) pontjaiban megjelölt rendkívüli kiadásokat az ágazati irányítás szempontjából teljesítő fejezet költségvetésébe csoportosíthatja át.

(2) A Kormány a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat (VIII. Belügyminisztérium fejezet 17. cím, 4. alcím) jogcímei között, a működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (VIII. Belügyminisztérium fejezet 17. cím, 5. alcím) jogcímei között, továbbá a 4. és 5. alcím között – a felhasználás iránti igény figyelembevételével – átcsoportosításokat hajthat végre.

(3) *  A Kormány a helyi önkormányzatok VIII. Belügyminisztérium fejezet 17. cím, 1. alcím kiemelt előirányzatai között, továbbá ezek és a VIII. Belügyminisztérium fejezet 17. cím, 4. alcím, 15. kiemelt előirányzata között 1996. évben átcsoportosítást hajthat végre.

(4) *  A VII. Miniszterelnökség fejezet 6. cím, 2. alcím, 7. előirányzat-csoport Kisebbségi kompenzációs keret felhasználásáról – az illetékes bizottság javaslatára – a Kormány dönt. A Kormány a VII. Miniszterelnökség fejezet 6. cím, 2. alcím, 7. előirányzat-csoport – Kisebbségi kompenzációs keret – és a VII. Miniszterelnökség fejezet 6. cím, 2. alcím, 6. Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret előirányzat-csoport között átcsoportosítást hajthat végre. * 

(5) A 3. fejezeti kezelésű speciális előirányzatok előirányzat-csoporton jóváhagyott előirányzatok tekintetében a címen belüli előirányzat-módosítási hatáskört – a kiemelt előirányzatokra is kiterjedően – a fejezet felügyeletét ellátó szerv gyakorolja.

46. § A fejezet 15. § (1) bekezdésében meghatározott bevételeinek összesített előirányzatát év közben kizárólag a pénzügyminiszter csökkentheti.

47. § (1) A VII. Miniszterelnökség fejezeten belül a Miniszterelnöki Hivatal vezetőjének, a VIII. Belügyminisztérium fejezet esetében pedig a belügyminiszternek – mint a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének – tervezési, előirányzat-módosítási, -felhasználási, beszámolási, információ-szolgáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki a 7. Biztonsági Szolgálatok cím; a 8. Kormányzati Ellenőrzési Iroda cím; valamint a központi költségvetés kormányzati végrehajtásával összefüggő, központilag kezelt és tartalék-előirányzatokra (10–11. cím); illetve a 16. Országos Testnevelési és Sporthivatal cím költségvetési előirányzataira.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket a VII. Miniszterelnökség fejezeten belül a 7. Biztonsági Szolgálatok cím felett a felügyeletet ellátó tárca nélküli miniszter, a 8. Kormányzati Ellenőrzési Iroda és a VIII. Belügyminisztérium fejezeten belül a 16. Országos Testnevelési és Sporthivatal esetében a szervezetek elnökei látják el.

(3) A XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezeten belül a 11. cím tekintetében az átcsoportosítás joga a földművelésügyi minisztert a pénzügyminiszterrel egyetértésben illeti meg. Az exporttámogatást érintő átcsoportosítás csak az ipari és kereskedelmi miniszter egyetértésével hajtható végre.

(4) A XVII. Pénzügyminisztérium fejezeten belül a pénzügyminiszternek a fejezeten belüli átcsoportosítási joga az

a) 1–13. címekre, kivéve a 13. cím, 2. alcím, 4. előirányzat-csoportot,

b) *  a 18. címre

terjed ki.

(5) A XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezeten belül a művelődési és közoktatási miniszter a 10. cím, 1. alcím, 2. előirányzat-csoport 2., 4. kiemelt előirányzatról a 2–9. címekre történő átcsoportosításra kap jogot.

(6) A XXVIII. Bíróságok fejezetnél a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője az igazságügyminiszter.

(7) Az Országgyűlés felhatalmazza a művelődési és közoktatási minisztert, hogy a pénzügyminiszter előzetes hozzájárulásával a felsőoktatásban 1996. év során végrehajtandó szervezeti intézkedésekkel, valamint bevezetésre kerülő finanszírozási renddel *  összefüggően a XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 2., 3., 4., 5. címeinek, alcímeinek kiadási és bevételi, illetőleg e címeken belül is a kiemelt előirányzatokat egymás között átcsoportosítsa.

(8) *  Az Országgyűlés felhatalmazza a földművelésügyi minisztert, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben meghatározott összeget a támogatások forrásának biztosítása érdekében a XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 10. cím, 2. alcím, 11. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok előirányzat-csoportból a XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 11. Vállalkozások folyó támogatása címre csoportosítson át.

(9) *  A XVI. Munkaügyi Minisztérium fejezet 10. cím, 5. Közmunkavégzés támogatása alcím előirányzatából a Közmunkatanács működési kiadásaira 2,5% fordítható. A működésre elkülönített előirányzatnak a fejezeten belüli, címek közötti előirányzat-módosítási hatáskörét – a kiemelt előirányzatokra is kiterjedően – a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője gyakorolja.

HETEDIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS VEGYES ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

48. § (1) A központi költségvetési fejezetek, a központi költségvetési szervek, a lekötött betétek, a letéti számlák, az egyéb nemzetgazdasági elszámolások, az elkülönített állami pénzalapok – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az Állami Fejlesztési Intézet Rt. (a továbbiakban: ÁFI Rt.), az ÁPV Rt. pénzforgalmi számláinak 1995. december 31-i állománya – a pénzügyminiszter számla-összevonást kezdeményező intézkedése alapján – a Magyar Nemzeti Bank által vezetett kincstári egységes számla 1996. január 1-jei állományát képezi.

(2) A pénzügyminiszter a Kincstár útján a kincstári egységes számla kezelésének olyan módját köteles biztosítani, hogy az az 1996. január 1-je előtt önálló számlavezetésre feljogosított számlatulajdonosok (a továbbiakban: volt számlatulajdonosok) 1995. december 31-i bankszámla – (a továbbiakban: 1995. évi maradványszámla) egyenlegeivel azonos összegű pénzkövetelése – az ÁFI Rt., valamint az ÁPV Rt. kivételével – a volt számlatulajdonosok rendelkezési jogosultságává alakuljon át a (3)–(7) bekezdésekben foglaltak szerint.

(3) A Munkanélküliek Szolidaritási Alapja, a Foglalkoztatási Alap, a Szakképzési Alap, a Bérgarancia Alap és a Rehabilitációs Alap pénzforgalmi számláinak 1995. december 31-i állománya – a pénzügyminiszter rendelkezése alapján – a kincstári egységes számlához kapcsolódó, de attól elkülönült, önálló Munkaerőpiaci Alap számla 1996. január 1-jei állományát képezi. Az e feletti rendelkezésre a Munkaerőpiaci Alapot szabályozó törvény előírásai szerint – az e törvényben meghatározott előirányzatok betartásával – a munkaügyi miniszter jogosult.

(4) A volt számlatulajdonosok az 1995. évi maradványszámla terhére rendezhetik a számviteli és könyvvezetési szabályok alapján függő, átfutó és kiegyenlítő elszámolásnak minősülő bevételeiket, kiadásaikat.

(5) A volt számlatulajdonosok az 1995. évi maradványszámla terhére – az 1995. évi pénzmaradványok hatályos előírások szerinti felülvizsgálatát követő jóváhagyásig előirányzat nélkül – teljesíthetnek kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások az 1995. évi maradványszámlán – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével ténylegesen – rendelkezésre álló, a költségvetési fejezetek fejezeti kezelésű előirányzataiból, a társadalombiztosítási alapoktól, az elkülönített állami pénzalapoktól és a helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszközök 1996. évi felhasználásával kapcsolatosak.

(6) Az 1995. évi maradványszámla terhére a (4) és (5) bekezdésekben foglaltakon, továbbá az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésén kívül kifizetések az 1995. évi pénzmaradványok hatályos előírások szerinti felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig nem teljesíthetők.

(7) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az 1995. évi pénzmaradványok elszámolása és jóváhagyása keretében, a (4) és (5) bekezdésekben foglaltakkal összefüggésben az 1995. évi pénzmaradványok teljes – elvonandó, illetőleg felhasználható – összegével az Országgyűlés által megállapított 1996. évi költségvetési előirányzatokat megnövelje.

(8) * 

(9) Az 1995. évben elemi kárt szenvedett mezőgazdasági termelőnek – a földadóról szóló 1991. évi LXXIX. törvény 7. §-ában meghatározott elvek szerint – állami garanciavállalás mellett felvett, 1995. október 31-ig beváltott hiteleiből keletkezett állammal szembeni tartozását, és/vagy az 1995. október 31-én az ÁFI Rt. követeléseként – állami juttatássá átalakított – tőkepótló hitelei még fennálló tartozását nem kell megfizetni.

(10) A Gyermek és Ifjúsági Alap 1995. évi pénzmaradványa az 1995. évi LXIV. törvényben meghatározottak szerint a Gyermek és Ifjúsági Alapprogramra használható fel.

(11) *  A rádió- és televíziókészülék előfizetési díjaknak 1996. augusztus 31-ét követően befolyt összegét a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 141. §-a (7) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a következők szerint kell felhasználni:

a) *  644 millió forint a központi költségvetés bevételét képezi, melyből 240 millió forintot az ORTT költségvetésének IV. negyedévi fedezeteként kell biztosítani,

b) * 

c) 21 millió forint a Magyar Rádió Közalapítvány, 13,9 millió forint a Magyar Televízió Közalapítvány működési költségeinek fedezetéül szolgál a már korábban igénybe vett költségvetési támogatáson felül,

d) 1245 millió forintot a Hungária Televízió Közalapítvány számára kell átutalni. Ebből 1200 millió forint a Duna Televízió működési költségeire szolgál,

e) a fennmaradó összeg 1/3:2/3 arányban illeti meg a Magyar Rádió Közalapítványt, illetve a Magyar Televízió Közalapítványt, a Magyar Rádió Rt.-t, illetve a Magyar Televízió Rt.-t működési költségeinek fedezetéül.

(12) *  A (11) bekezdés a) pontjában megszabott kötelezettséget 1996. november 30-ig két egyenlő részletben, a b)–e) pontokban szereplő kötelezettségeket időarányosan, havi bontásban kell teljesíteni.

(13) *  A szociális okból felmentettek televíziókészülékek előfizetésidíj-átalányát (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 9. cím, 9. alcím) havi egyenlő részletekben 1/3:2/3 arányban kell átutalni a Magyar Rádió Közalapítvány, illetve a Magyar Televízió Közalapítvány számlájára a Magyar Rádió Rt., illetve a Magyar Televízió Rt. működési költségeinek fedezetéül.

49. § A Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény 39. §-ában foglalt rendelkezés alapján az 1993–94. években kibocsátott 6000 millió forint értékű kötvény visszavásárlásával és kamatfizetésével kapcsolatos, a törvény 39. § b)–c) pontjai szerinti rendelkezést 1996-ban is alkalmazni kell.

50. § A Pénzügyminisztérium központi letéti számlájának egyenlegét – beleértve a Világkiállítási Alap pénzmaradványát is – 1996. január 1-jei fordulónappal a központi költségvetés vegyes bevételeinél kell elszámolni (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 22. cím, 1. alcím).

51. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-a (1) bekezdésében foglalt, a II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalap az 1996. évben 20 000 forint.

52. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66. §-ának (1) bekezdése alapján az Országgyűlés az „A” fizetési osztály első fizetési fokozatának megfelelő illetmény összegét 1996. január 1-jétől 8500 Ft/fő/hó összegben állapítja meg.

53. § Az Országgyűlés a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 5. §-a (1) bekezdése c) pontjában, illetve a fegyveres erők részletes bontású létszámáról szóló 85/1995. (VII. 6.) OGY határozat 3. pontjában foglalt rendelkezés alapján a fegyveres erők – 1996. évi zárólétszámának megfelelő – részletes bontású állománytábla szerinti rendszeresített, valamint költségvetési létszámának felső határát a 11. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

54. § A Munkaerőpiaci Alap részét képező Rehabilitációs Alap és az erről szóló 1993. évi XVIII. törvény 4. §-ának (3) bekezdése alapján 1996-ban a hozzájárulás kiszámításának alapjául szolgáló összeg 7000 forint.

55. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésének alapján az életjáradék összege 1996. március 1-jétől az 1995. évben megvalósult átlagos nyugdíjemelkedés százalékos mértékével arányosan emelkedik.

(2) Az 1992. évi XXXI. törvény alapján 1996. március 1-je után megállapított életjáradék mértékét az 1992. évi XXXI. törvény mellékletében megjelölt, de az (1) bekezdés szerinti mértékben növelt összegben kell meghatározni.

56. § A Honvédelmi Minisztérium fejezetnél a Magyar Honvédség hosszú, valamint középtávú átalakításának irányairól és létszámáról szóló 88/1995. (VII. 6.) OGY határozat végrehajtásával összefüggésben a létszámcsökkentésből eredő megtakarítás terhére a hivatásos állománynál 1996. január 1-jétől 15%-os illetményfejlesztés valósítható meg. A létszámcsökkentésből felszabaduló további megtakarításokat a Kormány év közben fejezeten belül más kiemelt előirányzatokra csoportosíthatja át.

57. § *  Az Országgyűlés hozzájárul az e törvény 7. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. számára meghatározott, készpénzben történő alaptőke-juttatás mellett további 3000 millió forint értékű piacképes értékpapír és/vagy ingatlan alaptőke-emelés céljából történő átadásához.

58. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a központi költségvetés terhére legfeljebb három hónapig finanszírozza az elkülönített állami pénzalap (a továbbiakban: Alap) kiadásait, amennyiben az meghaladja az előirányzat azon időszakra előzetesen ütemezett összegét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az Alapot felügyelő miniszter haladéktalanul köteles javaslatot kidolgozni a Kormány részére a bevételek növelése, illetve a kiadások csökkentése érdekében.

59. § Az államháztartási reform keretében létrejövő közhasznú, illetve gazdasági társaság, valamint társadalmi szervezet, egyesület, köztestület és közalapítvány részére a központi költségvetési szerv köteles az alapító által megjelölt eszközöket térítésmentesen rendelkezésre bocsátani.

60. § *  Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Magyar Honvédség szervezeti átalakulásával összhangban, a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő, feleslegessé váló ingatlanokat érintően – elsősorban szociális, kulturális, oktatási célra – eseti döntést hozzon azok térítésmentes, illetve kedvezményes önkormányzati tulajdonba adásáról, amennyiben az ingatlanok értékesítése egyszeri nyilvános versenytárgyalást követően is eredménytelen volt.

61. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét az e törvény 10. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

62. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy egyes kiemelt jelentőségű fővárosi infrastruktúra-fejlesztések az 1996. évtől központi beruházásként folytatódnak.

(2) Az első ütemben az 1995. évben a Főpolgármesteri Hivatal által felvételre kerülő 8500 millió forint összegű központi költségvetési támogatást megelőlegező hitel-tőketörlesztése 1997. évtől beruházástámogatásként kerül jóváhagyatásra.

63. § A MÁV Rt. az 1996. évi termelési árkiegészítés és dotáció címen jóváhagyott előirányzatból – a MÁV Rt. által dokumentált és a pénzügyminiszter, valamint a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter által jóváhagyott adatok alapján – 1000 millió forintot a létszámcsökkentéssel összefüggő végkielégítésre és korengedményes nyugdíjazásra használhat fel.

64. § A Magyar Köztársaság Oroszországgal szemben fennálló követeléseinek törlesztése keretében a Belügyminisztérium részére beérkező gépjárművek és azok tartozékai pénzügyi elszámolása során az egyes nemzetközi tartozások ellentételeként beérkező szállítások pénzügyi elszámolásáról szóló 1994. évi XIII. törvény előírásait kell alkalmazni.

65. § A bányászatról szóló – többször módosított – 1993. évi XLVIII. törvény 50. §-ának (9) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján a bányajáradék mértéke 1996-ban 23,2%.

65/A. § *  A XXIII. Magyar Rádió költségvetési fejezet tekintetében a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma, a XXIV. Magyar Televízió költségvetési fejezet vonatkozásában a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriuma köteles gondoskodni arról, hogy a fejezetek 1996. évi zárszámadása a jogszabályoknak megfelelően elkészüljön.

A helyi önkormányzatok költségvetésére vonatkozó egyes határidők módosítása

66. § (1) Az 1996. évre vonatkozó, a jegyző által elkészített helyi önkormányzati költségvetési rendelettervezetet – az Áht. 71. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés egyszeri jellegű feloldásával – a költségvetési törvény kihirdetését követő 75 napon belül a polgármester benyújtja a képviselő-testületnek.

(2) A helyi önkormányzat – az Áht. 72. §-ában foglalt rendelkezés egyszeri jellegű feloldásával – az elfogadott költségvetéséről az (1) bekezdés szerinti benyújtást követő 30 napon belül az államháztartási mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

Egyes elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok átmeneti szabályozása

67. § (1) Az 1996. január 1-jei hatállyal megszűnt elkülönített állami pénzalapok (a továbbiakban: megszűnt alapok) jogutódja a megszűnt alapok felügyeletéért felelős miniszter (vezető).

(2) *  A Hírközlési Alap által 1994-ben a Területfejlesztési Alapnak és a Mezőgazdasági Fejlesztési Alapnak nyújtott kölcsön miatt – az érintett alapok megszűnése következtében – a jogutódokat nem terheli a hitel-visszafizetési kötelezettség.

(3) *  A megszűnt alapok feladatait, bevételeit és kiadásait az alábbi fejezetek tartalmazzák:

a) a Nemzeti Sport Alaptól átvett feladatok (VIII. Belügyminisztérium fejezet 16. cím, 5. alcím, 6. előirányzat-csoport);

b) a Hírközlési Alaptól átvett feladatok (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 11. cím, 2. alcím, 10. előirányzat-csoport);

c) a Mezőgazdasági és Erdészeti Alaptól, a Földvédelmi Alaptól, a Halgazdálkodási Alaptól, a Vadgazdálkodási Alaptól, az Állattenyésztési Alaptól átvett feladatok (XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 10. cím, 2. alcím, 11. előirányzat-csoport);

d) a Munkavédelmi Alaptól átvett feladatok (XVI. Munkaügyi Minisztérium fejezet 7. cím, 3. előirányzat-csoport);

e) a Kisvállalkozói Garancia Alaptól átvett feladatok (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 13. cím, 2. alcím, 3. előirányzat-csoport, 14. cím, 2. alcím, 1. kiemelt előirányzat, 18. cím, 5. alcím);

f) a Gépjármű Felelősségbiztosítási és Kárrendezési Alaptól átvett feladatok (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 13. cím, 2. alcím, 4. előirányzat-csoport);

g) az Országos Tudományos Kutatási Alaptól átvett feladatok (XXI. Magyar Tudományos Akadémia fejezet 11. cím, 4. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1., 2. kiemelt előirányzat);

h) a Felzárkózás az európai felsőoktatáshoz Alaptól átvett feladatok (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 10. cím, 1. alcím, 3. előirányzat-csoport, 4. kiemelt előirányzat);

i) a Gyermek- és Ifjúsági Alaptól átvett feladatok (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 10. cím, 1. alcím, 3. előirányzat-csoport, 5. kiemelt előirányzat);

j) a Gazdaságfejlesztési Alaptól átvett feladatok (XIX. Ipari és Kereskedelmi Minisztérium fejezet 25. cím, 2. alcím, 3. és 5. előirányzat-csoport);

k) az Idegenforgalmi Alaptól átvett feladatok (XIX. Ipari és Kereskedelmi Minisztérium fejezet 25. cím, 2. alcím, 4. előirányzat-csoport);

l) a Piaci Intervenciós Alaptól átvett feladatok (XIX. Ipari és Kereskedelmi Minisztérium fejezet 25. cím, 2. alcím, 6. előirányzat-csoport);

m) a Központi Műszaki Fejlesztési Alaptól átvett feladatok (XIX. Ipari és Kereskedelmi Minisztérium fejezet 25. cím, 2. alcím, 7. előirányzat-csoport);

n) a Területfejlesztési Alaptól átvett feladatok (XX. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezet 8. cím, 2. alcím, 29. előirányzat-csoport);

o) a Menekülteket Támogató Alaptól átvett feladatok (VIII. Belügyminisztérium fejezet 4. cím, 3. előirányzat-csoport, 1. kiemelt előirányzat).

68. § A 67. § (2) bekezdésében felsorolt megszűnt alapoktól átvett feladatokkal kapcsolatos bevételi előirányzatok – az e törvény 67. §-a (2) bekezdésének e) és o) pontjában írt kivétellel – ugyanazon kiadási előirányzat-csoport kiadási előirányzataira használhatók fel.

69. § (1) Az Országgyűlés – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – felhatalmazza a 67. § (2) bekezdésében felsorolt fejezetekért felelős minisztereket, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben rendeletben szabályozzák a fejezeti kezelésű előirányzatokba a megszűnt alapoktól átvett feladatokkal; *  illetve a Kormányt, hogy rendeletben szabályozza a „Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei” címhez átkerült feladatokkal, *  továbbá a Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogrammal (KMÜFA-val) *  kapcsolatos:

a) pályázati rendszer működtetését;

b) a kiadások feletti döntési hatáskört;

c) a teljesíthető kiadások körét;

d) a kiadásokkal, nyilvántartásokkal, ellenőrzéssel kapcsolatos egyéb szabályokat. * 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (OTKA), és a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram tekintetében törvény szabályozza.

(3) Az Országgyűlés felhatalmazza a fejezetekért felelős minisztereket, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben 1996. február 1-jéig rendeletben szabályozzák a 67. § (2) bekezdésében felsorolt fejezeti kezelésű előirányzatokba a megszűnt alapoktól átvett feladatokkal kapcsolatos, a feladatellátáshoz szükséges bevételek forrásául szolgáló díjak körét.

(4) A pénzügyminiszter – a központi költségvetés terhére – a gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása alapján azoknak a szolgáltatásoknak a nyújtására vállal kötelezettséget, amelyeket az 1991. július 1. napja előtt bekövetkezett káresemények időpontjában hatályos jogszabályok szerint még nem teljesítettek. A pénzügyminiszter a feladat ellátásával jogszabályban más állami szervet bízhat meg. * 

(5) Felhatalmazást kap a földművelésügyi miniszter arra, hogy 1996-ban a pénzügyminiszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg az erdőfenntartási járulékkal szemben elszámolható egyes állami támogatások mértékét és részletes feltételeit.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Halgazdálkodási Alaptól, a Vadgazdálkodási Alaptól, az Állattenyésztési Alaptól és a Földvédelmi Alaptól átvett feladatokat érintően feladatátcsoportosítást hajtson végre, ha a feladatok átadásának jogszabályi feltételei, valamint a feladatellátás működési feltételei a gazdasági kamaráknál biztosíthatóak.

A megszűnt alapoktól átvett feladatok ellátásához szükséges bevételi források

70. § (1) A XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 11. cím, 2. alcím, 10. előirányzat-csoport tekintetében bevétel:

a) a koncessziós díj (a távközlési szolgáltatásokra kötött koncessziós szerződésekből származó – a koncesszióba adással kapcsolatos költségek levonása után fennmaradt – egyszeri koncessziós díj 70%-a, majd az évente fizetendő koncessziós díj 70%-a);

b) a privatizációs bevétel (a távközlés állami részesedése privatizációjából származó bevételek 10%-a);

c) a koncessziós szerződés megszegése miatt érvényesített követelések alapján befolyt összegek, továbbá a távközlésről szóló 1992. évi LXXII. törvény 22. §-a alapján megállapított és megfizetett bírságok teljes összege;

d) a frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény 27. § (2) bekezdés c) pontja alapján megállapított és megfizetett bírságok teljes összege.

(2) *  Az (1) bekezdés b) pontjának rendelkezését 1996-ban nem kell alkalmazni.

(3) *  A XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 10. cím, 2. alcím, 11. előirányzat-csoport, 2. kiemelt előirányzat tekintetében bevétel:

a) az erdőfenntartási járulék;

b) az erdővédelmi bírság;

c) az újraerdősítési költség.

(4) *  A XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 10. cím, 2. alcím, 11. előirányzat-csoport, 3. kiemelt előirányzat tekintetében bevétel:

a) a földvédelmi járulék;

b) a földvédelmi bírság;

c) a talajvédelmi bírság.

(5) *  A XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 10. cím, 2. alcím, 11. előirányzat-csoport, 4. kiemelt előirányzat tekintetében bevétel:

a) a tenyésztési hozzájárulás;

b) a állattenyésztési bírság;

c) a lóverseny-totalizatőr forgalma.

(6) *  A XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 10. cím, 2. alcím, 11. előirányzat-csoport, 5. kiemelt előirányzat tekintetében bevétel:

a) a halászatfejlesztési hozzájárulás;

b) a halgazdálkodási bírság.

(7) *  A XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 10. cím, 2. alcím, 11. előirányzat-csoport, 6. kiemelt előirányzat tekintetében bevétel: a vadvédelmi bírság.

(8) * 

(9) *  A XIX. Ipari és Kereskedelmi Minisztérium fejezet 25. cím, 2. alcím, 4. előirányzat-csoport tekintetében bevétel:

a) a turisztikai hozzájárulás;

b) a turisztikai hozzájárulás mértéke:

ba) a kereskedelmi szálláshelyek – fizetővendéglátás kivételével – éves nettó árbevételének 2%-a. A figyelembe vett szolgáltatások a következők:

– 081100 szállodai szolgáltatás,

– 081210 turistaszállás-szolgáltatás,

– 081220 panziószolgáltatás,

– 081230 kempingszolgáltatás,

– 081240 nyaraló szolgáltatás,

– 081250 fizetővendéglátó-hely szolgáltatás,

bb) a vendéglátóhelyek éves nettó árbevételének 1%-a. A figyelembe vett szolgáltatások a következők:

– 082100 éttermi vendéglátás,

– 082200 cukrászdai vendéglátás,

– 082300 egyéb nyílt árusítású vendéglátás,

bc) az utazásszervezői és egyéb turisztikai szolgáltatások:

– 094320 utazásszervezés és/vagy -közvetítői tevékenység éves árrésének és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások éves árrésének 1%-a,

– 094320 idegenvezetési tevékenység éves nettó árbevételének 1%-a,

– 113110 személygépkocsi-kölcsönzésből származó éves nettó árbevétel 2%-a,

– 113110 vezető nélküli sportjárművek kölcsönzéséből származó éves nettó árbevétel 1%-a,

– 113120 kezelőszemélyzet nélküli vízi sporteszközök kölcsönzéséből származó éves nettó árbevétel 1%-a,

– 113130 kezelőszemélyzet nélküli sportrepülők kölcsönzéséből származó éves nettó árbevétel 1%-a,

– 113430 személyi használatú cikkek (kerékpár, vízibicikli, szörf) kölcsönzéséből származó éves nettó árbevétel 1%-a,

– 191950 játékautomaták üzemeltetéséből származó adózott éves nettó árbevétel 2%-a,

– 191990 sétakocsikázás- és lovagoltatás-szolgáltatásból származó éves nettó árbevétel 1%-a,

– 195120 pénznyerő automaták üzemeltetéséből származó adózott éves nettó árbevétel 2%-a,

– 195130 játékkaszinók működtetéséből származó adózott éves nettó árbevétel 2%-a.

(10) *  A XX. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezet 8. cím, 2. alcím, 29. előirányzat-csoport, 13. kiemelt előirányzat tekintetében bevétel: a vételárrész [1991. évi XXXIII. törvény 51. § (5) bekezdés].

71. § * 

A Kisvállalkozói Garancia Alap megszüntetésével kapcsolatos szabályok

72. § (1) A Hitelgarancia Rt. által az 1996. évben vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 70%-ára – külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a költségvetés viszontgaranciát vállal a természetes személy, gazdasági társaság, közhasznú társaság, szövetkezet és a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megvalósítására az 1992. évi XLIV. törvény alapján létrejött szervezet pénzintézetekkel szembeni 15 évnél rövidebb lejáratú – hitelszerződésből és bankgarancia-szerződésből eredő – kötelezettségéért, ha a szervezet – az MRP szervezet kivételével – által teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma nem haladja meg a 300 főt.

(2) A kezesség mértéke jogosultanként nem haladhatja meg a hitelszerződés, illetve a bankgarancia-szerződés szerinti kötelezettségek 80%-át és jogosultanként a 200 millió forintot.

(3) A Hitelgarancia Rt. által vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén a társaság köteles mindent megtenni a rá átszálló követelés behajtására. A társaság által behajtott – költségekkel csökkentett – összeg 70%-a a költségvetést illeti meg.

(4) A költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének feltételeit, a követelés behajtásának, a folyósításnak és az adatszolgáltatási kötelezettségnek a részletes szabályait a pénzügyminiszter rendelettel állapítja meg. * 

(5) A Kisvállalkozói Garancia Alap által a Hitelgarancia Rt. felé 1995. december 31-ig vállalt kötelezettség e törvény hatálybalépését követő érvényesítésére az (1)–(3) bekezdések előírásait kell megfelelően alkalmazni.

(6) A Hitelgarancia Rt. által vállalt készfizető kezesség állományának felső határa 1996. december 31-én nem haladhatja meg a 35 000 millió forintot.

(7) A (6) bekezdésben megállapított mérték – a járulékos hitelköltségek és kamatváltozások miatt bekövetkező automatikus emelkedés esetét kivéve – nem léphető túl.

(8) * 

MÁSODIK RÉSZ

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK ÉS TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

73. § * 

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása

74. § * 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

75. § (1) * 

(2) * 

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása

76. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása

77. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

78. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény módosítása

79. § (1) * 

(2) * 

A munkavédelemről szóló 1993. XCIII. évi törvény módosítása

80. § (1) * 

(2) * 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

81. § * 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása

82. § * 

Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosítása

83. § * 

Az egyes nemzetközi tartozások ellentételeként beérkező szállítások pénzügyi elszámolásáról szóló 1994. évi XIII. törvény módosítása

84. § (1) * 

(2) * 

Az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény módosítása

85. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása

86. § (1) * 

(2) * 

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosítása

87. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

A halászatról szóló 1977. évi 30. törvényerejű rendelet módosítása

88. § * 

Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény módosítása

89. § * 

A jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény módosítása

90. § (1)–(2) * 

(3) * 

(4) * 

Az Útalapról szóló 1992. évi XXX. törvény módosítása

91. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

A bírák, az ügyészek, a bírósági és az ügyészségi dolgozók előmeneteléről és javadalmazásáról szóló 1990. évi LXXXVIII. törvény módosítása

92. § * 

Az Országos Tudományos Kutatási Alapról szóló 1993. évi XXII. törvény módosítása

93–98. § * 

99. § * 

A nemesfémtárgyakról és fémjelzésükről szóló 1965. évi 14. törvényerejű rendelet módosítása

100. § * 

Az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló – többször módosított – 1992. évi LXXXIII. törvény módosítása

101. § * 

102. § * 

A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény módosítása

103. § * 

A devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény módosítása

104. § * 

A Gyermek- és Ifjúsági Alapról, valamint a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványról szóló 1995. évi LXIV. törvény módosítása

105. § * 

106. § (1)  * 

(2)  * 

107. § * 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

108. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 1996. január 1-jén lép hatályba.

(2) A bírák, az ügyészek, a bírósági és az ügyészségi dolgozók előmeneteléről és javadalmazásáról szóló 1990. évi LXXXVIII. törvény e törvény 92. §-ával megállapított rendelkezését 1996. május 1-jétől kell alkalmazni.

(3) Az 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) – e törvény 78. §-ával megállapított – 11. §-ának (2)–(3) bekezdését, 26. §-ának (12) bekezdését, 30. §-ának (2)–(3) bekezdését és 32. §-ának (1)–(3) bekezdését – a törvény hatálybalépését megelőzően kiadott engedélyekre, az Szjtv. hatálya alá tartozó – bejelentés alapján folytatott (megkezdett) – tevékenységekre megfelelően alkalmazni kell.

(4) Az 1959. évi IV. törvény – e törvény 79. §-ával megállapított – 232. §-a (2)–(3) bekezdésében és a 301. §-ában foglalt rendelkezéseit a hatálybalépése után keletkezett jogviszonyból eredő kamatkövetelésre kell alkalmazni.

(5) A XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 4. cím alatti megyei közúti igazgatóságok, az Autópálya Igazgatóság, valamint az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (UKIG) az átalakulásig, legkésőbb 1996. június 30-ig – mentesülve az Áht. 18/B. §-a (5) bekezdésének hatálya alól – nem tartoznak a kincstári körbe.

(6) Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény az e törvény 12. számú mellékletével egészül ki.

109. § * 

110. § A hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok tagjait megilletik mindazok a járandóságok és juttatások, amelyeket a fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerejű rendelet előír.

111. § A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény rendelkezései az exporthitelekhez kapcsolódó kamatkiegyenlítési rendszerről szóló 105/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet alapján megkötött hitelszerződésekre is alkalmazhatók.

112. § Az Országgyűlés felhatalmazza az igazságügyminisztert, hogy a fogvatartottak foglalkoztatásával járó – e törvény 18. §-ában meghatározott – támogatások igénybevételének rendjét a pénzügyminiszterrel együttesen rendeletben állapítsa meg. * 

113. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a főváros és a megyei jogú városok szennyvíztisztításához nyújtandó támogatást, valamint az agrárgazdasági támogatások felhasználásának és a gazdálkodó szervezetek egyedi támogatásának 1996. évi szabályait rendeletben állapítsa meg. * 

114. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a felszámolási eljárás alatt lévő vállalkozások eszközeinek megvásárlását elősegítő kamattámogatás részletes szabályait rendeletben határozza meg.

115. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a pedagógusok kötelező óra keretében történő munkavégzését rendeletben szabályozza.

116. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a költségvetési szerveknél közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban, valamint a bíróságoknál és ügyészségeknél szolgálati viszonyban, továbbá az e szerveknél munkaviszonyban állók (a továbbiakban együtt: közszolgálatban állók) önkéntes kiegészítő biztosításának megszervezéséhez adandó támogatás részletes szabályait meghatározza (VII. Miniszterelnökség fejezet 11. cím, 8. alcím). * 

117. § *  Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az 5. számú melléklet 15. Kiemelt előirányzatként Tartalék céljára betervezett 6 Mrd Ft-ból 2 Mrd Ft-ot a pedagógusok átképzésére, illetve a pedagógusok kötelező óraszámának emelésével összefüggő illetményemelésre fordítson.

118. § *  Az Országgyűlés felhatalmazza a munkaügyi minisztert, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben a XVI. Munkaügyi Minisztérium fejezet 10. cím, 5. Közmunkavégzés támogatása alcím előirányzata felhasználásának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg. * 

119. § *  (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Honvédelmi Minisztérium számára a Fehérorosz Köztársaságból beérkező felújított harckocsik és tartozékaik vámértékét terhelő vám, vámpótlék és vámkezelési díj együttes összegével a IX. Honvédelmi Minisztérium fejezet kiadásait és a XVII. Pénzügyminisztérium fejezet bevételeit a szállítások ütemezéséhez igazodóan megnövelje.

1. számú melléklet az 1995. évi CXXI. törvényhez

Millió forintban

Elő- Ki- Elő- KIADÁSOK
Cím-
szám
Alcím-
szám
irány-
zat
cso-
port-
szám
emelt
elő-
irány-
zat-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
irány-
zat
cso-
port-
név


Kiemelt előirányzat neve
Az 1996. évi
rendes
előirányzat
1996. évi
rendkívüli
előirányzat
I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 58,4
2 Társadalombiztosítási járulék 23,7
3 Dologi kiadások 24,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
61,0
2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1,7
2 Társadalombiztosítási járulék 0,6
3 Dologi kiadások 3,9
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 70,0
3 Dologi kiadások
I. fejezet kiadásai összesen: 244,1
II. ORSZÁGGYŰLÉS
1 Országgyűlés
1 Képviselő-testület
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 265,3
2 Társadalombiztosítási járulék 421,3
3 Dologi kiadások 256,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 14,7
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai
23,0
2 Országgyűlés hivatali szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 469,2
2 Társadalombiztosítási járulék 189,3
3 Dologi kiadások 689,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
13,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 127,5
2 Felújítás 132,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerűsítése
10,0
2 ÉAK Központ kiadásai 5,0
3 Alkotmányozással kapcsolatos kiadások 40,0
4 Európai parlamenti elnökök találkozója 20,0
5 Országház rekonstrukciója 110,0
3 Országgyűlési Könyvtár
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 55,4
2 Társadalombiztosítási járulék 22,7
3 Dologi kiadások 38,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,5
2 Felújítás 0,5
4 Közbeszerzések Tanácsa
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 22,2
2 Társadalombiztosítási járulék 9,5
3 Dologi kiadások 23,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0
1–4. cím összesen: 3 529,4 439,2
6 Nemzeti és etnikai kisebbségek támogatása 65,0
7 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 FIDESZ-Magyar Polgári Párt 129,4
2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt 148,1
3 Kereszténydemokrata Néppárt 129,5
4 Magyar Demokrata Fórum 178,6
5 Magyar Szocialista Párt 400,3
6 Szabad Demokraták Szövetsége 262,0
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
2 Munkáspárt 33,4
5 Köztársaság Párt 26,5
6 Magyar Igazság és Élet Pártja 16,6
7 Agrárszövetség 22,0
8 Társadalmi szervek támogatása
1 Társadalmi szervezetek működésének támogatása 390,0
2 Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása
293,0
3 Társadalmi szervezetek c ímzett támogatása
1 Magyar Vöröskereszt támogatása 300,0
2 Magyarok Világszövetségének támogatása 180,0
4 MTESZ támogatása 72,0
5 TIT intézmények támogatása 61,3
4 Karitatív szervezetek és szolgálatok támogatása
1 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 125,0
2 Egyéb karitatív szervezetek és szolgálatok támogatása
30,0
9 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása * 
1 Bolgár Országos Önkormányzat 7,0
2 Görög Országos Önkormányzat 7,0
3 Magyarországi Horvátok Országos Önkormányzata
27,0
4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
56,1
5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
11,0
6 Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat 90,0
7 Országos Lengyel Önkormányzat 7,0
8 Országos Örmény Önkormányzat 7,0
9 Országos Szlovák Önkormányzat 27,0
10 Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat 8,0
11 Szerb Országos Önkormányzat 11,0
6–9 cím összesen 3 120,8
11 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása *  935,8
12 Országos Rádió és Televízió Testület *  50,0
II. fejezet kiadásai összesen: 6 650,2 439,2
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1 Alkotmánybíróság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 155,3
2 Társadalombiztosítási járulék 63,1
3 Dologi kiadások 91,2 8,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 11,5
4 Egyéb beruházás 10,0
III. fejezet kiadásai összesen: 309,6 29,5
IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1 Legfelsőbb Bíróság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 408,0
2 Társadalombiztosítási járulék 173,6
3 Dologi kiadások 113,8
2 Felhalmozhási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 11,8
2 Felújítás 56,0
4 Egyéb beruházás 60,0
IV. fejezet kiadásai összesen: 695,4 127,8
V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1 Ügyészségek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások *  2 945,3
2 Társadalombiztosítási járulék *  1 256,9
3 Dologi kiadások *  606,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
0,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 25,0
2 Felújítás *  37,5
4 Egyéb beruházás *  100,0
2 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 36,5
2 Társadalombiztosítási járulék 15,6
3 Dologi kiadások 7,9
V. fejezet kiadásai összesen: 4 864,6 147,5
VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1 Állami Számvevőszék
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 544,1
2 Társadalombiztosítási járulék 229,9
3 Dologi kiadások 186,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
2,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 25,0
2 Felújítás 23,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,6
4 Egyéb beruházás 65,7
2 Továbbképzési Intézet és Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13,6
2 Társadalombiztosítási járulék 5,7
3 Dologi kiadások 18,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,0
2 Felújítás 1,0
VI. fejezet kiadásai összesen: 1 000,5 120,5
VII. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 386,5
2 Társadalombiztosítási járulék 161,8
3 Dologi kiadások 85,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
65,9
2 Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 160,4
2 Társadalombiztosítási járulék 64,4
3 Dologi kiadások 237,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
2,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 48,9
2 Felújítás 75,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2
4 Egyéb beruházás 90,0
2 Magyar Közigazgatási Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 46,0
2 Társadalombiztosítási járulék 14,1
3 Dologi kiadások 14,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
0,4
3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 36,7
2 Társadalombiztosítási járulék 14,8
3 Dologi kiadások 43,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,2
4 Üdülők
1 Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 17,7
2 Társadalombiztosítási járulék 7,8
3 Dologi kiadások 138,4
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 50,0
2 MEH Hivatali Üdülő
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 22,4
5 Határon Túli Magyarok Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 73,9
2 Társadalombiztosítási járulék 26,0
3 Dologi kiadások 71,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 11,7
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Közalapítványa támogatása
389,0
2 Új Kézfogás Közalapítvány támogatása 300,0
3 Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködés Alapítvány támogatása
50,0
4 Illyés Közalapítvány támogatása 450,0
5 Teleki László Alapítvány támogatása 70,0
6 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 40,0
7 Kisebbségi kompenzációs keret *  500,0
8 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány támogatása

50,0
9 Politikatörténeti Alapítvány támogatása 30,0
10 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása
150,0
18 X–400-as rendszer üzemeltetése 50,0
20 Balatoni kutatások támogatása 125,0
3 Beruházási célprogramok
1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése
450,0
2 Kormányzati távközlési célprogram 265,6
3 EXPO 96 lemondásával összefüggő feladatok *  200,0
4 Fejezeti tartalék 203,7
7 Biztonsági Szolgálatok
1 Nemzetbiztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 276,4
2 Társadalombiztosítási járulék 932,5
3 Dologi kiadások 1 137,1 22,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 260,3
2 Felújítás 75,0
4 Egyéb beruházás 775,0
5 Lakástámogatás 55,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok * 
2 Az új azonosító kódok bevezetéséhez 30,4
2 Információs Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 670,6
2 Társadalombiztosítási járulék 272,0
3 Dologi kiadások 1 039,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 38,4
2 Felújítás 8,1
4 Egyéb beruházás 153,5
5 Lakástámogatás 16,5
8 Kormányzati Ellenőrzési Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 85,0
2 Társadalombiztosítási járulék 37,8
3 Dologi kiadások 37,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,5
9 Gyermek- és ifjúsági alapprogramok *  285,0
10 Tartalékok
1 Költségvetés általános tartaléka *  15 764,0
2 Céltartalék 10 450,0
1 Bérpolitikai keret *  15 873,0
11 Kormányzati rendkívüli kiadások
1 Pénzbeli kárpótlás * 
1 Pénzbeli kárpótlás 1996 előtt keletkezett jogcímeire 2 400,0
2 Pénzbeli kárpótlás törvénymódosításból eredő új jogcímeire
200,0
3 Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitelbiztosító Rt. alaptőke-juttatása
1 000,0
6 Egyházi nemzetközi rendezvények 300,0
7 Egyéb rendkívüli kiadások 3 000,0
8 Közszolgálatban állók Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárai szervezésének támogatása
1 500,0
9 Északkelet-Magyarországi Autópálya Fejlesztő és Üzemeltető Rt. támogatása az M3-as autópálya építésének gyorsítására * 
1 500,0
VII. fejezet kiadásai összesen: 20 583,5 26 232,1
VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1 Belügyminisztérium igazgatása
1 Belügyminisztérium központi igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 636,1
2 Társadalombiztosítási járulék 236,3
3 Dologi kiadások 274,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 65,7
2 Felújítás 94,2
3 Fefejezeti kezelésű speciális előirányzatok
2 Rendészeti attasé működtetése 8,0
3 Központi épület rekonstrukció járulékos feladataira
50,0
4 Schengeni egyezményből és más nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatokra

40,0
2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 137,9
2 Társadalombiztosítási járulék 57,5
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Rendészeti Szervek Védelmi Szolgálata technikai feltételeire
30,0
2 Fővárosi és megyei Közigazgatási Hivatalok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 733,0
2 Társadalombiztosítási járulék 293,9
3 Dologi kiadások 204,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
42,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,4
2 Felújítás 1,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8
5 Lakástámogatás 10,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Önkormányzati törvény ellenőrzési feladatok bővülése
40,0
3 Területi államháztartási és közigazgatási információs szolgálatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 799,9
2 Társadalombiztosítási járulék 731,8
3 Dologi kiadások 623,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
13,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 146,6
2 Felújítás 50,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0
5 Lakástámogatás 10,0
4 Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 197,5
2 Társadalombiztosítási járulék 81,8
3 Dologi kiadások 358,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
178,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,3
2 Felújítás 3,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Menekültellátás közvetett feladatai 165,1
5 Rendőrség
1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások *  2 952,6
2 Társadalombiztosítási járulék *  1 272,8
3 Dologi kiadások *  3 075,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
25,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások *  1 985,3
2 Felújítás *  631,0
5 Lakástámogatás 300,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Gazdasági rendőrség 250,0
2 Világbanki hitel áfa 32,0
4 Rendőrképzés fejlesztése 460,0
5 Gépjárművek cseréje 210,0
6 Igazságügyi szakértői díjemelés szintrehozása
50,0
7 Technikai fejlesztés 250,0
2 Budapesti Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 282,3
2 Társadalombiztosítási járulék 2 510,0
3 Dologi kiadások 2 622,6
3 Megyei rendőr-főkapitányságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 15 012,9
2 Társadalombiztosítási járulék 6 149,2
3 Dologi kiadások 4 796,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
0,9
4 Rendőri Ezred
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 757,0
2 Társadalombiztosítási járulék 725,3
3 Dologi kiadások 502,9
5 Köztársasági Őrezred
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 891,7
2 Társadalombiztosítási járulék 364,7
3 Dologi kiadások 197,5
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
2 Országház védelmi rendszer megerősítése 25,0
6 Híradástechnikai Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 201,0
2 Társadalombiztosítási járulék 83,9
3 Dologi kiadások 811,0
6 Határőrség
1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 839,1
2 Társadalombiztosítási járulék 366,3
3 Dologi kiadások 937,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 418,2
2 Felújítás 461,8
4 Egyéb beruházás 240,0
5 Lakástámogatás 43,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Toloncegyezményből adódó feladatok 100,0
2 Budapesti Határőrigazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 625,3
2 Társadalombiztosítási járulék 191,5
3 Dologi kiadások 456,1
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Sorállomány élelmezése 34,0
3 Határőr-igazgatóságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 996,1
2 Társadalombiztosítási járulék 1 877,7
3 Dologi kiadások 1 700,7
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Határvadász századok 110,0
2 Sorállomány élelmezése 71,0
3 Hivatásos határőrizet 320,0
7 Tűz- és Polgári Védelem
1 Tűzoltóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 910,6
2 Társadalombiztosítási járulék 282,4
3 Dologi kiadások 365,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
1,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 191,7
2 Felújítás 45,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1
4 Egyéb beruházás 775,0
5 Lakástámogatás 12,0
2 Polgári Védelem
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 628,9
2 Társadalombiztosítási járulék 260,4
3 Dologi kiadások 166,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 17,8
2 Felújítás 50,0
5 Lakástámogatás 6,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Polgári védelmi fejlesztési feladatok 120,0
3 Tűz- és Polgári Védelmi Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 158,9
2 Társadalombiztosítási járulék 62,8
3 Dologi kiadások 105,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
2,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 31,0
2 Felújítás 8,0
4 Egyéb beruházás 93,0
5 Lakástámogatás 2,0
8 BM Művelődési Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 97,2
2 Társadalombiztosítási járulék 39,0
3 Dologi kiadások 76,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 7,0
9 Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 142,9
2 Társadalombiztosítási járulék 60,8
3 Dologi kiadások 90,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
0,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,0
2 Felújítás 4,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
2 Választási rendszer korszerűsítése, intézmény technikai feltételek megteremtése

119,7
10 Rendőrtiszti Főiskola
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 500,4
2 Társadalombiztosítási járulék 199,3
3 Dologi kiadások 176,0
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 10,8
11 BM Központi Kórház és intézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 654,9
2 Társadalombiztosítási járulék 258,8
3 Dologi kiadások 616,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
0,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 40,1
2 Felújítás 45,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
2 Alapellátás fenntartása 35,0
3 Egészségügy átalakításával kapcsolatos feladatok
20,0
12 Központi Gazdasági Háttérintézmények
1 Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 947,1
2 Társadalombiztosítási járulék 368,3
3 Dologi kiadások 1 017,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
2,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 44,8
2 Felújítás 134,6
5 Lakástámogatás 60,0
2 Központi Beszerző Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 86,6
2 Társadalombiztosítási járulék 34,3
3 Dologi kiadások 48,4
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 15,8
3 BM Kiadó
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 26,0
2 Társadalombiztosítási járulék 8,2
3 Dologi kiadások 20,7
13 Adatfeldolgozó Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 400,6
2 Társadalombiztosítási járulék 175,2
3 Dologi kiadások 838,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 125,7
2 Felújítás 0,9
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Útlevélkitöltő gépek cseréje 110,0
14 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 44,0
2 Társadalombiztosítási járulék 14,7
3 Dologi kiadások 168,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
16,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 61,8
4 Egyéb beruházás 1 103,0
5 Lakástámogatás 7,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Gépjármű-korszerűsítési program 41,0
2 Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai
45,0
5 Informatikai, távközlési, hír és gazdasági háttérintézmények korszerűsítése
200,0
6 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása 260,0
8 NATO Békepartnerség program (Polgári Védelem feladatai)
19,0
10 Az új azonosító kódok bevezetéséhez *  882,5
2 Társadalmi önszerveződések támogatása
1 UTE támogatása 135,0
2 Rendőr és Határőr SE támogatása 8,8
3 Szakszervezetek támogatása 5,0
4 Alapítványok támogatása
1 Közösségszolgálat Alapítvány 0,4
2 Alapítvány a Közigazgatási és Önkormányzati Informatikáért
5,0
3 Társadalmi Összefogás a Bűnözés Ellen Alapítvány
0,6
4 Nemzeti Panteon Alapítvány 39,0
3 Fejezeti tartalék 4,4
4 Helyi önkormányzatok nettó finanszírozása
1 Helyi önkormányzatok nettó finanszírozásának fejlesztési többlete
200,0
3 Beruházási célprogramok
1 A helyi önkormányzatok nettó finanszírozásának tárgyi eszközigénye
100,0
16 Országos Testnevelési és Sporthivatal
1 Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 260,4
2 Társadalombiztosítási járulék 105,8
3 Dologi kiadások 107,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
0,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 2,5
2 Felújítás 5,0
4 Egyéb beruházás 2,0
3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 568,4
2 Társadalombiztosítási járulék 236,7
3 Dologi kiadások 1 065,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,9
2 Felújítás 86,5
4 Egyéb beruházás 491,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Ingyenes igénybevétel miatti részleges kompenzáció
48,8
2 Nemzetközi előírásoknak megfelelő sportfelszerelések biztosítása
19,.8
5 OTSH kezelésű előirányzatok
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 2,4
4 Egyéb beruházás 7,0
3 OTSH kezelésű speciális előirányzatok
1 Verseny és élsport 672,2
2 Utánpótlásnevelés, diáksport 159,7
3 Szabadidősport 20,0
4 Sporttudomány 8,0
5 Magyar Olimpiai Bizottság 55,0
7 Egyéb ágazati szakmai célfeladatok 88,3
9 Atlantai Olimpia 422,5
10 Atlantai Paraolimpia 15,0
6 Nemzeti Sport Alap átvett feladatai
1 Versenysport szervezetek normatív támogatása
221,1
2 Diáksport szervezetek normatív támogatása 41,5
3 Szabadidő és speciális sportszervezetek normatív támogatása
13,8
4 Labdarúgás sportág támogatása 20,0
5 Létesítményre pályázati támogatás 46,1
6 Működésre pályázati támogatás 36,7
7 Eseményre pályázati támogatás 21,3
8 Egyéb célra pályázati támogatás 14,2
12 Működési kiadások 18,0
1–16. cím összesen: 85 697,1 8 543,7
17 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
1 Normatív hozzájárulások
1 Községek általános támogatása 5 852,0
2 Települési, igazgatási, kommunális, közművelődési és sportfeladatok
20 375,1
3 Üdülőhelyi feladatokhoz 1 423,3
4 Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz 42 958,4
5 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokhoz 5 887,4
6 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz
8 007,1
7 Nappali szociális intézményi ellátáshoz 1 329,6
8 Hajléktalanok átmeneti intézményeire 363,2
9 Fogyatékos ápoló-, gondozóotthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátása
5 589,4
10 Óvodai neveléshez, általános iskolai neveléshez és oktatáshoz, alapfokú művészetoktatáshoz
81 774,3
11 Középiskolai oktatáshoz 23 684,0
12 Szakiskolai, szakmunkásképző iskolai szakképzéshez
11 553,6
13 Speciális neveléshez, oktatáshoz 13 914,0
14 Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási és közművelődési feladataihoz
5 487,0
2 Helyi önkormányzatok színházak támogatása
1 Épületműködtetés támogatása 2 322,0
2 Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás
899,6
3 Színházak pályázati támogatása 240,0
3 Címzett és céltámogatások 34 000,0
4 Központosított előirányzatok
1 Lakossági közműfejlesztési befizetésekkel összefüggő támogatás
4 000,0
2 Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint a határnyiladék tisztításának támogatása
150,0
3 Körjegyzők illetményének és társadalombiztosítási járulékának támogatása

210,0
4 Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása
224,0
5 Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak támogatása
400,0
6 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának támogatása
2 476,0
7 Nevelési segély kiegészítés 1 850,0
8 Gyermeknevelési támogatás 2 580,1
9 Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása
150,0
10 A közalkalmazotti törvény végrehajtásával kapcsolatos kamattámogatás
100,0
11 Helyi kisebbségi öonkormányzatok működésének általános támogatása
188,0
12 Egyes közoktatási feladatok támogatása *  6 300,0
13 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
100,0
15 Tartalék 6 000,0
16 A lakossági tüzelőolaj-felhasználás kiadásaihoz kapcsolódó hozzájárulás
7 000,0
17 Bérpolitikai intézkedés 15 000,0
23 Fővárosi tömegközlekedés támogatása 2 000,0
24 Gyermek és ifjúsági feladatok 100,0
5 Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
1 Vis maior esetében támogatás *  800,0
2 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása * 

4 000,0
3 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása
500,0
6 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 7 088,4
7 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 5 000,0
8 Lakossági eseti gyógyszerkiadások támogatása *  800,0
17. cím összesen: 272 675,5 57 600,0
VIII. fejezet kiadásai összesen: 358 373,6 66 143,7
IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 337,0 4,8
2 Társadalombiztosítási járulék 141,2 2,1
3 Dologi kiadások 217,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
4,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 12,5
4 Egyéb beruházás 40,0
2 Honvédelmi Minisztérium Hivatalok és háttérintézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 662,6
2 Társadalombiztosítási járulék 253,2
3 Dologi kiadások 359,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
2,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 151,4
2 Magyar Honvédség
1 Magyar Honvédség Parancsnokság és hivatalai
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 932,0
2 Társadalombiztosítási járulék 388,4
3 Dologi kiadások 266,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
29,3
2 Magyar Honvédség Gépesített Hadtest
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 977,9 172,0
2 Társadalombiztosítási járulék 2 235,5 75,7
3 Dologi kiadások 4 188,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
65,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,5
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 NATO Békepartnerségi program 80,0
3 Magyar Honvédség Repülő és Légvédelmi Hadtest
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 221,1 204,8
2 Társadalombiztosítási járulék 2 417,1 90,1
3 Dologi kiadások 2 973,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
35,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 NATO Békepartnerségi program 57,0
4 Magyar Honvédség Központi Rendeltetésű Szervezetek, Parancsnokság és alárendeltjei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 062,0 111,9
2 Társadalombiztosítási járulék 396,9 49,2
3 Dologi kiadások 808,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
4,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,1
5 Magyar Honvédség Humán Szervezetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 679,6 25,9
2 Társadalombiztosítási járulék 282,8 11,3
3 Dologi kiadások 434,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
24,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,7
6 Magyar Honvédség Parancsnokság egyéb közvetlen szervezetei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 362,6 68,8
2 Társadalombiztosítási járulék 899,3 303
3 Dologi kiadások 2 209,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
144,7

264,8
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 NATO Békepartnerségi program 100,0
2 Békefenntartó Erők kiküldetési kiadásai 143,0
7 Magyar Honvédség Központi Logisztikai Szervezetei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 438,0 146,3
2 Társadalombiztosítási járulék 1 318,5 64,3
3 Dologi kiadások 12 394,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
126,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 882,5
2 Felújítás 2 682,9
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 NATO Békepartnerségi program 200,0
2 Békefenntartó Erők kiküldetési kiadásai 15,0
8 Katonai Felderítő Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 292,1
2 Társadalombiztosítási járulék 440,5
3 Dologi kiadások 684,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
4,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,2
9 Katonai Biztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 329,7
2 Társadalombiztosítási járulék 135,1
3 Dologi kiadások 71,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
0,1
3 MH katonai ügyészségek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 163,6
2 Társadalombiztosítási járulék 68,8
3 Dologi kiadások 25,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
0,3
4 MH katonai tanintézetek
1 MH felsőfokú tanintézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 903,3 120,4
2 Társadalombiztosítási járulék 666,0 53,0
3 Dologi kiadások 1 157,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
11,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,7
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 NATO Békepartnerségi program 80,0
2 MH középfokú tanintézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 388,1 10,3
2 Társadalombiztosítási járulék 146,3 4,6
3 Dologi kiadások 201,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
2,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,3
5 MH egészségügyi intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 723,9
2 Társadalombiztosítási járulék 720,0
3 Dologi kiadások 932,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
9,2
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felhalmozási kiadások
4 Egyéb beruházás 260,0
5 Lakástámogatás 600,0
6 Lakásépítés 965,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 NATO Békepartnerségi Program 115,0
3 Társadalmi szervek támogatása 166,4
4 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz
3 500,0
5 Tűzijáték 40,0
2 Ágazati célelőirányzatok * 
5 Az új azonosító kódok bevezetéséhez 44,0
3 Kiemelt jelentőségű beruházások
1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház
150,0
2 Kecskeméti Katonai Repülőtér *  1 100,0
3 KILÁTÓ–IV. feladatok és szaktechnika 150,0
4 Légvédelmi beruházás *  300,0
4 Fejezeti tartalék 200,0
7 Frekvenciagazdálkodási Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 53,6
2 Társadalombiztosítási járulék 20,9
3 Dologi kiadások 24,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,0
IX. fejezet kiadásai összesen: 70 169,9 8 812,4
XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM
1 Népjóléti Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 401,5
2 Társadalombiztosítási járulék 167,6
3 Dologi kiadások 311,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 33,3
4 Egyéb beruházás 40,0
3 Fejezeti kezelésű speiális előirányzatok
1 Mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása
3 600,0
2 A Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége
2 Népegészségügyi Intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 659,0
2 Társadalombiztosítási járulék 1 915,1
3 Dologi kiadások 2 613,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
1,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 50,6
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Oltóanyag beszerzés 150,0
3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 308,3
2 Társadalombiztosítási járulék 120,9
3 Dologi kiadások 234,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
322,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 10,1
4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 946,3
2 Társadalombiztosítási járulék 2 113,1
3 Dologi kiadások 7 784,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 114,5
2 Felújítás 8,1
4 Egyéb beruházás 465,0
4 Kiemelt jelentőségű beruházás
1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója
300,0
5 Állami szociális intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 211,5
2 Társadalombiztosítási járulék 92,3
3 Dologi kiadások 174,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,4
6 Országos Mentőszolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 109,0
2 Társadalombiztosítási járulék 1 289,1
3 Dologi kiadások 1 701,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 56,2
4 Egyéb beruházás 43,0
7 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 429,4
2 Társadalombiztosítási járulék 187,5
3 Dologi kiadások 295,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,1
8 Népjóléti Minisztérium Üdülője
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4,3
2 Társadalombiztosítási járulék 1,8
3 Dologi kiadások 7,1
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 960,0
4 Egyéb beruházás 4 352,0
4 Kiemelt jelentőségű beruházás
1 Pécsi Orvostudományi Egyetem Szívsebészeti Centrum II. ütem
300,0
2 Zala Megyei Kórház Kardiológiai és Szívsebészeti Centrum beruházási hitelének törlesztése

250,0
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Az AIDS-program kiemelt feladainak támogatása
3 Dologi kiadások 150,0
2 Háziorvosképzés
3 Dologi kiadások 60,0
3 Egészségfejlesztési célok
3 Dologi kiadások 760,0
4 Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása
80,0
5 Egészségügyi technológia-fejlesztő program 450,0
6 Balaton vízminőségének vizsgálata 28,0
7 Nemzetközi környezetegészségügyi akcióprogram 20,0
8 Környezeti sugárzásmérés feltételeinek javítása 35,0
9 Egészségügyi intézményrendszer szerkezetének átalakítása
1 700,0
10 Ápolás szakmai programok 120,0
11 Egészségügyi szakképzés 70,0
12 Családvédelmi hálózat fejlesztése 40,0
13 Hajléktalanok ellátása
3 Dologi kiadások 120,0
14 Térségi válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök
3 Dologi kiadások 465,0
15 Szociális szakellátások fejlesztése
3 Dologi kiadások 600,0
16 Gyermekvédelmi alap- és szakellátás fejlesztése 350,0
17 Szociális oktatási, kutatási feladatok 50,0
18 Gyámügyi és gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása
650,0
19 Falugondok-hálózat fejlesztése 200,0
20 Előzetes letartóztatásba kerülő fiatalkorúak elhelyezése
650,0
21 PHARE programokhoz való hozzájárulás 30,0
22 Ágazati informatikai programok 20,0
23 Egészségügyi tartalékolási feladatok 80,0
24 Társadalmi szervezetek támogatása
3 Dologi kiadások 190,0
25 Házi ápolási programok 100,0
26 Zala Megyei Kórház Kardiológiai és Szívsebészeti Centrum szakmai programok
100,0
27 Az új azonosító kódok bevezetéséhez *  92,0
31 Egészségügyi fejlesztési koncepciót segítő szakmai programok * 
1 310,0
32 Kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolás feltételeinek megteremtésére * 
40,0
33 Országos Mentőszolgálat struktúrájának átalakítására *  150,0
34 Egészségügyi nyugdíjpénztárak támogatására *  400,0
35 Egészségügyi munkahelyek változtatásával összefüggő áttelepülések támogatása * 
100,0
4 Humán azolgáltatások normatív állami támogatása
1 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás
1 387,3
2 Nappali szociális intézményi ellátás 63,0
3 Fogyatékosok ápoló-, gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézményi ellátása
294,0
4 Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti neveltek ellátása
67,0
6 Hajléktalanok átmeneti intézményei 180,0
5 Nem normatív humán szolgáltatás
1 Nem normatív humán szolgáltatás 40,0
7 Nemzetközi megállapodások végrehajtása
1 Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
500,0
2 Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) 76,4
8 Alapítványok támogatása
1 Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása
3 Dologi kiadások 5,0
2 Magyar PET Alapítvány
3 Dologi kiadások 5,0
3 Peter Cherny Alapítvány 5,0
4 Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány
3 Dologi kiadások 180,0
5 Jóléti Szolgálat Alapítvány
3 Dologi kiadások 50,0
6 Gyorssegély Alapítvány
3 Dologi kiadások 40,0
7 Hajléktalanokért Alapítvány
3 Dologi kiadások 15,0
8 Mocsáry Lajos Alapítvány
3 Dologi kiadások 20,0
9 ADDETUR Alapítvány
3 Dologi kiadások 5,0
11 Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
3 Dologi kiadások 800,0
12 Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Alapítvány támogatása
56,0
9 Szociális okokból felmentettek tv-előfizetési díj átalánya *  2 500,0
10 A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés
1 A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások
1 Családi támogatások
1 Családi pótlék 94 000,0
2 Várandóssági pótlék 1 800,0
3 Gyermekgondozási díj 18 000,0
4 Gyermekgondozási segély 12 000,0
3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
1 Rokkantsági járadék 1 800,0
2 Megváltozott munkaképességűek járadéka 22 000,0
3 Egészségkárosodási járadék 500,0
4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése
3 000,0
5 Mezőgazdasági járadék 6 600,0
6 Vakok személyi járadéka 2 400,0
7 Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése
400,0
8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések
7 300,0
9 Házastársi pótlék 5 800,0
10 Cukorbetegek támogatása 100,0
11 Lakbértámogatás 300,0
12 Katonai családi segély 200,0
4 Különféle jogcímen adott térítések
1 Közgyógyellátás *  11 740,0
2 Terhesgondozás 2 500,0
3 Terhességmegszakítás 800,0
4 Nem biztosítottak utáni térítés 12 000,0
5 Folyósított ellátások utáni térítés 1 400,0
7 Társadalombiztosítási azonosító jel bevezetéséhez * 
727,3
8 Családi támogatások igénylésének feldolgozásával kapcsolatos térítés * 
260,0
XI. fejezet kiadásai összesen: 239 100,5 15 853,3
XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások *  355,7
2 Társadalombiztosítási járulék *  142,1
3 Dologi kiadások *  161,8 30,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 17,7
3 Szakértői intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 143,1
2 Társadalombiztosítási járulék 58,3
3 Dologi kiadások 81,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
0,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0
4 Egyéb beruházás 80,0
4 IM Büntetés-végrehajtás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 992,9
2 Társadalombiztosítási járulék 1 494,6
3 Dologi kiadások 3 360,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
514,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 646,5
2 Felújítás 225,0
4 Egyéb beruházás 640,0
5 Lakástámogatás 100,0
6 Lakásépítés 50,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása
260,0
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 16,6
3 Alapítványok támogatása
1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány
10,0
XII. fejezet kiadásai összesen: 10 311,0 2 070,8
XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 411,2
2 Társadalombiztosítási járulék 159,7
3 Dologi kiadások 110,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
0,4
2 Felhalmozási kiadások
4 Egyéb beruházás 15,0
3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Polgári védelmi és információs feladatok 50,0
2 Nemzetközi tagdíjak 78,2
3 Kutatási feladatok 100,0
2 Közlekedési felügyeletek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 208,0
2 Társadalombiztosítási járulék 933,1
3 Dologi kiadások 1 597,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
494,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 425,3
2 Felújítás 78,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,8
4 Egyéb beruházás 50,0
3 Hírközlési intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 799,7
2 Társadalombiztosítási járulék 351,9
3 Dologi kiadások 1 051,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
6,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 550,3
2 Felújítás 121,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,1
4 Közúti és Autópálya Igazgatóságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 459,5
2 Társadalombiztosítási járulék 1 460,5
3 Dologi kiadások 11 123,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
298,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 10 673,4
2 Felújítás 11 151,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 302,3
5 Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 883,9
2 Társadalombiztosítási járulék 1 151,2
3 Dologi kiadások 4 261,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
381,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 2 378,0
2 Felújítás 517,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,5
6 Vízügyi és Árvízvédelmi intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 922,8
2 Társadalombiztosítási járulék 1 183,4
3 Dologi kiadások 2 124,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
39,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 25,0
2 Felújítás 28,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,5
4 Egyéb beruházás 145,0
3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Vízügyi intézmények üzemeltetése 150,0
7 MÁV egészségügyi szolgáltatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 65,3
2 Társadalombiztosítási járulék 28,1
3 Dologi kiadások 44,5
8 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 739,0
2 Társadalombiztosítási járulék 737,5
3 Dologi kiadások 1 365,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
0,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 33,8
2 Felújítás 2,5
9 Közlekedési Múzeum
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 63,3
2 Társadalombiztosítási járulék 26,5
3 Dologi kiadások 27,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,4
4 Egyéb beruházás 25,0
10 Magyar Űrkutatási Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5,8
2 Társadalombiztosítási járulék 2,4
3 Dologi kiadások 16,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
51,7

131,0
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 49,8
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok 400,0
2 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások
314,9
4 Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízminőségi kárelhárítás * 
1 600,0
5 Vízügyi kormányzati beruházásokat terhelő hatósági díjak, illetékek
20,0
10 Hírközlési Alap átvett feladatai
11 Távközlésfejlesztési és frekvenciagzdálkodási feladatok
2 888,0
3 Beruházási célprogramok
1 Postai épületrekonstrukció 550,0
2 Kiemelt városok szennyvízkezelése 1 470,0
3 Vízkárelhárítás *  2 745,0
4 Balatoni vízkárelhárítás 35,0
5 Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése
775,0
6 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése
1 380,0
7 Egyéb vízminőség-védelem 622,0
8 Balatoni vízminőség-védelem 1 118,0
9 Légi közlekedés 475,0
10 Kombinált fuvarozás, koncessziós kikötők fejlesztése
650,0
11 Vasúthálózat fejlesztése 7 750,0
12 VOLÁN autóbusz-rekonstrukció 1 000,0
13 Nagymaros–visegrádi térség komplex tájrehabilitációja
980,0
20 Vasútegészségügyi fejlesztések 300,0
21 Infrastruktúra-fejlesztési feladatok 100,0
22 Vasúti létszámkiváltó műszaki fejlesztés 1 500,0
23 Vasúthálózat racionalizálása miatt szükséges közúti alapellátás
500,0
4 Kiemelt jelentőségű beruházások
1 Budapest–Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítése
4 199,0
2 Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója 380,0
3 M0-ás körgyűrű, Északi szektor M3–11. sz. főút között
465,0
4 Új 2. sz. főút építése II. ütem (Dunakeszi–Vác szakasza)
560,0
5 Új 2. sz. főút építése II. ütem (Dunakeszi–Vác szakasza)
530,0
6 44-es főút Gyulát elkerülő szakasza, I. ütem 400,0
7 Esztergomi Mária-Valéria híd építése 85,0
5 Fejezeti tartalék 251,6
12 Alapok támogatása * 
1 Útalap 1 000,0
XIII. fejezet kiadásai összesen: 47 356,9 57 134,2
XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1 Külügyminisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 654,7
2 Társadalombiztosítási járulék 276,8
3 Dologi kiadások 143,8
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 4,5
4 Egyéb beruházás 800,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Állami Protokoll kiadásai 98,0
2 Külképviseletek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 150,5
2 Társadalombiztosítási járulék 273,8
3 Dologi kiadások 4 526,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 200,0
2 Felújítás 300,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Turistakölcsönök 6,1
2 Nemzetközi tagdíjak 821,0
3 Külföldi tájékoztatás 52,8
9 Bős–Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás
100,0
13 EU-integráció kommunikációs stratégiája 226,6
14 NATO Békepartnerségi Program 62,0
15 Külügyi segélyezés 20,0
16 Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet külügyminiszteri feladatok
34,0
3 KüM jóléti intézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 14,9
2 Társadalombiztosítási járulék 6,6
3 Dologi kiadások 22,8
XIV. fejezet kiadásai összesen: 11 490,4 1 304,5
XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
1 FM központi igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 690,1
2 Társadalombiztosítási járulék 275,7
3 Dologi kiadások 357,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0
2 Felújítás 30,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 57,0
4 Egyéb beruházás 56,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Polgári védelmi feladatokra 15,0
2 FAO élelmiszer-szállítások 9,0
2 Jóléti intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 14,5
2 Társadalombiztosítási járulék 6,3
3 Dologi kiadások 21,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 21,0
2 Felújítás 20,0
4 Egyéb beruházás 14,0
2 Szakigazgatási intézmények
1 Költségvetési Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 347,3
2 Társadalombiztosítási járulék 147,5
3 Dologi kiadások 301,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 20,0
2 Felújítás 10,9
4 Egyéb beruházás 7,5
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Európai integrációhoz való felkészülés feladataira
5,0
2 Állategészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 917,4
2 Társadalombiztosítási járulék 1 218,3
3 Dologi kiadások 1 591,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
47,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 60,0
2 Felújítás 80,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,5
4 Egyéb beruházás 39,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Európai integrációhoz való felkészülés feladataira
299,4
2 Járványügyi feladatokra 150,0
3 Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 068,4
2 Társadalombiztosítási járulék 435,5
3 Dologi kiadások 866,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
5,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 35,0
2 Felújítás 50,0
4 Egyéb beruházás 30,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Európai integrációra való felkészülés 80,0
2 PHARE feladatokra 100,0
4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 348,5
2 Társadalombiztosítási járulék 137,3
3 Dologi kiadások 316,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
2,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0
4 Egyéb beruházás 5,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Mezőgazdasági birtokrendezés feladataira 500,0
5 Erdészeti szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 541,1
2 Társadalombiztosítási járulék 204,4
3 Dologi kiadások 231,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
0,1
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 20,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0
4 Egyéb beruházás 23,5
3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 876,9
2 Társadalombiztosítási járulék 1 161,7
3 Dologi kiadások 1 085,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
1,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 15,0
2 Felújítás 60,0
4 Egyéb beruházás 75,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Kárpótlási földkimérés 1 022,0
2 Ingatlanbejegyzések gyorsítása 723,0
3 Földhivatali szervezet megerősítése, infrastuktúrájának fejlesztése
532,0
4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 928,0
2 Társadalombiztosítási járulék 362,7
3 Dologi kiadások 879,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
4,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 19,0
2 Felújítás 40,0
4 Egyéb beruházás 40,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Európai integrációhoz való felkészülés feladataira
40,0
5 Kárpótlási hivatalok
1 Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 219,8
2 Társadalombiztosítási járulék 84,6
3 Dologi kiadások 708,6
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 9,0
2 Megyei kárrendezési és kárpótlási hivatalok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 481,4
2 Társadalombiztosítási járulék 172,3
3 Dologi kiadások 112,5
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 573,6
2 Társadalombiztosítási járulék 241,2
3 Dologi kiadások 789,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
6,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 56,0
2 Felújítás 120,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5
4 Egyéb beruházás 159,6
7 Közművelődési intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 88,2
2 Társadalombiztosítási járulék 33,5
3 Dologi kiadások 97,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,5
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 20,0
4 Egyéb beruházás 20,0
8 Agrárkutató intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 147,7
2 Társadalombiztosítási járulék 437,4
3 Dologi kiadások 1 150,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
18,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 34,0
2 Felújítás 46,5
4 Egyéb beruházás 40,4
9 FM kiemelt sportlétesítmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 73,9
2 Társadalombiztosítási járulék 30,5
3 Dologi kiadások 176,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
55,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 36,3
2 Felújítás 50,0
4 Egyéb beruházás 140,0
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 85,0
2 Társadalombiztosítási járulék 38,0
3 Dologi kiadások 177,9
2 Felújítás
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Kutatási feladatok
1 Agrárkutatási feladatok támogatása 181,8
2 Balatoni kutatások támogatása 15,0
2 Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minőségügyi feladatokra
31,8
3 Erdei vasutak működtetésére 58,0
4 Jóléti és parkerdőfenntartásra 77,0
5 Földtulajdon rendezésével kapcsolatos intézményrendszer működtetése
200,0
6 A Magyar Agrárkamara Gazdajegyzői Hálózat üzemeltetésének támogatása
600,0
7 Az Európai Közösséghez való csatlakozás feltételeinek biztosítása
257,0
8 Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleáris baleset-elhárítási feladataok
50,0
9 Nemzetközi tagdíjak 100,0
10 Állategészségügyi képviselet létesítése 35,0
11 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok 35,0
1 Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásai
18 574,2
2 Erdészeti közcélú feladatok 2 510,0
3 Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 370,0
4 Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok
550,0
5 Halgazdálkodási tevékenységek 114,8
6 Vadgazdálkodási tevékenységek 126,0
7 Kapcsolódó egyéb feladatok 300,0
8 Támogatások folyósításával kapcsolatos kiadások
311,3
3 Beruházási célprogramok
1 Erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 1 000,0
3 Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása
1 500,0
4 Fejezeti tartalék 190,0
1–10. cím összesen: 51 053,4 7 554,0
11 Vállalkozások folyó támogatása
1 Normatív támogatások
1 Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás * 
32 300,0

4 000,0
2 Egyedi támogatások
1 Reorganizációs program *  7 000,0 3 000,0
2 Agrártermelési támogatás 16 500,0
11. cím összesen: 60 800,0
XV. fejezet kiadásai összesen: 111 853,4 7 554,6
XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Munkaügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 319,6
2 Társadalombiztosítási járulék 128,5
3 Dologi kiadások 59,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
84,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 20,9
2 Felújítás 1,4
4 Egyéb beruházás 45,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Világbanki Emberi erőforrások program – Ifjúsági komponens
664,0
2 Szamunkásképzés 84,3
3 Nemzetközi tagdíj és bérleti díj (ILO) *  76,8
4 VB. hiteltörlesztés 30,0
2 Érdekegyeztető Tanács Titkársága
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 14,5
2 Társadalombiztosítási járulék 5,4
3 Dologi kiadások 2,1
5 Egyéb működési célú ltámogatások, kiadások
5,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,2
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Országos Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat 3,7
3 Nemzeti Szakképzési Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 79,6
2 Társadalombiztosítási járulék 25,9
3 Dologi kiadások 76,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
30,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 13,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
2 Szakmunkásképzés (tankönyvkészítés) 421,9
4 Munkaügyi Kutatóintézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 26,9
2 Társadalombiztosítási járulék 9,8
3 Dologi kiadások 10,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,5
2 Felújítás 0,4
5 Regionális átképző központok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 415,3
2 Társadalombiztosítási járulék 165,5
3 Dologi kiadások 785,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 80,8
2 Felújítás 123,5
2 Felújítás
6 Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 9,1
2 Társadalombiztosítási járulék 3,8
3 Dologi kiadások 10,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,3
2 Felújítás 0,5
7 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 336,4
2 Társadalombiztosítási járulék 122,8
3 Dologi kiadások 71,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
24,2
2 Felhalmozási kiadások
4 Egyéb beruházás 10,0
3 Fejezetei kezelésű speciális előirányzatok
1 Munkavédelmi fejlesztés 13,0
2 Munkavédelmi továbbképzés 4,0
3 Munkavédelmi kutatás 3,0
8 Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 20,8
2 Társadalombiztosítási járulék 8,1
3 Dologi kiadások 18,3
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Polgári szolgálat
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
62,0
5 Közmunkavégzés támogatása *  1 000,0
11 Munkaerőpiaci alap támogatása
1 Foglalkoztatási Alap
2 Szolidaritási Alap
1 Aktív foglalkoztatási célok támogatása 3 000,0
2 Rehabilitációs célú támogatás 70,0
XVI. fejezet kiadásai összesen: 3 544,0 4 060,5
XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1 Pénzügyminisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 852,9
2 Társadalombiztosítási járulék 352,8
3 Dologi kiadások 397,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
201,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 27,9
2 Felújítás 52,6
4 Egyéb beruházás 390,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Államháztartási reformmal összefüggő rendszerfejlesztési munkára, az önkormányzati adók feldolgozására

400,0
2 Nyugdíjreform technikai feltételeinek megteremtésére * 
300,0
2 Állami Biztosítás, Értékpapír- és Tőzsde, Szerencsejáték Felügyelet és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 388,5
2 Társadalombiztosítási járulék 159,3
3 Dologi kiadások 626,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
113,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 57,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,9
3 Állami Bankfelügyelet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 306,3
2 Társadalombiztosítási járulék 125,1
3 Dologi kiadások 239,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
1,1

8,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 95,0
2 Felújítás 50,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0
4 „Lánchíd” Irodaház
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 52,7
2 Társadalombiztosítási járulék 21,0
3 Dologi kiadások 158,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,6
5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 913,5
2 Társadalombiztosítási járulék 3 331,0
3 Dologi kiadások 4 266,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
4,6
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 375,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Világbanki Program 860,0
2 Az új azonosító kódok bevezetéséhez *  1 073,7
6 Vám- és Pénzügyőrség
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 755,4
2 Társadalombiztosítási járulék 2 348,0
3 Dologi kiadások 4 506,4
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 200,0
5 Lakástámogatás 30,0
6 Lakásépítés 140,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Fűszerpaprika-őrlemény jövedéki ellenőrzése
300,0
7 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 42,4
2 Társadalombiztosítási járulék 16,3
3 Dologi kiadások 57,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 6,2
2 Felújítás 4,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,4
9 Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
1 Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 333,0
2 Társadalombiztosítási járulék 146,5
3 Dologi kiadások 87,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 19,4
2 Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 23,5
2 Társadalombiztosítási járulék 342,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások *  372,5
2 Felújítás 96,3
10 PM Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 39,4
2 Társadalombiztosítási járulék 16,9
3 Dologi kiadások 41,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
1,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,0
11 Alapkezelő szervezet
1 Országos Játék Alap Kezelő Szervezet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 14,5
2 Társadalombiztosítási járulék 6,6
3 Dologi kiadások 8,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
4,4
2 Felhalmozási kiadások
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2
2 Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 57,6
2 Társadalombiztosítási járulék 25,3
3 Dologi kiadások 154, 5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
15,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 27,0
2 Felújítás 0,2
12 Magyar Államkincstár
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 630,0
2 Társadalombiztosítási járulék 277,0
3 Dologi kiadások 238,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 100,0
13 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 17,5
2 Társadalombiztosítási járulék 7,7
3 Dologi kiadások
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai
210,0
4 Gépjármű Felelősségbiztosítási és kárrendezési Alaptól átvett feladatok
1 Függő kár kifizetés 1 000,0
2 Járadék kifizetés 950,0
5 TB átalány 69,0
5 Bevételeket beszedő szervek intézményi beruházásai
1 243,1
3 Beruházási célprogramok
2 Folyamatban lévő beruházások 500,0
3 Beruházások évközi, rendkívüli célfeladatai 800,0
5 Bevételeket beszedő szervek fejlesztési programjai
3 792,0
6 EXPO ’96 lemondásával összefüggő feladatok * 
1 400,0
7 Fővárosi Önkormányzat infrastruktúra fejlesztése
3 000,0
8 Egyes kiemelt fővárosi beruházásokhoz felvett hitelek kamattörlesztésének támogatása

1 441,0
5 Fejezeti tartalék 22,3
1–13. cím összesen: 38 504,0 14 166,1
14 Vállalkozások folyó támogatása
1 Normatív támogatások
1 Termelési árkiegészítés és dotáció 5 200,0
2 Egyedi támogatások
1 Termelési árkiegészítés és dotáció 35 350,0
2 Eximbank kamattámogatásra 600,0
3 Egyéb vállalati támogatások 600,0
4 Egyéb kamattámogatások a hosszú lejáratú beruházási hitelekhez * 
500,0
15 Fogyasztói árkiegészítés 41 600,0
16 Magánerős lakásépítés támogatása 29 850,0
17 Egyéb költségvetési kiadások 29 850,0
1 Vegyes kiadások *  5 517,3 500,0
18 Állam által vállalt kezesség érvényesítése
1 Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség
2 500,0
3 Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség
1 000,0
4 EB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség * 
4 000,0
5 Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
1 500,0
14–18. cím összesen: 118 200,0 9 500,0
XVII. fejezet kiadásai összesen: 156 704,0 23 666,1
XVIII. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM
1 Művelődési és Közoktatási Minisztérium
1 Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 585,1
2 Társadalombiztosítási járulék 229,2
3 Dologi kiadások 197,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
0,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 21,0
2 Felújítás 50,0
4 Egyéb beruházások 20,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 MKM szakszervezet 1,7
2 MKM jóléti és szociális intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 91,4
2 Társadalombiztosítási járulék 39,8
3 Dologi kiadások 115,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 8,2
2 Felújítás 15,0
3 MKM külkapcsolatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 282,0
2 Társadalombiztosítási járulék 26,0
3 Dologi kiadások 489,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 59,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
179,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 12,4
2 Felújítás 65,0
4 Egyéb beruházások 100,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Nemzetközi tagdíj 71,0
2 Állami Eötvös Ösztöndíj 100,0
2 Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 10 198,6
2 Társadalombiztosítási járulék 4 085,2
3 Dologi kiadások 7 030,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 629,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
81,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1 214,3
2 Felújítás 1 073,0
4 Egyéb beruházások 285,5
3 Agrártudományi egyetemek
1 Egyetemek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 586,5
2 Társadalombiztosítási járulék 1 344,2
3 Dologi kiadások 3 700,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 658,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
81,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 338,.0
2 Felújítás 254,4
4 Egyéb beruházások 168,0
4 Orvosegyetemek, Egészségtudományi egyetem
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 9 906,8
2 Társadalombiztosítási járulék 4 139,5
3 Dologi kiadások 10 060,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 673,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
6,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 986,6
2 Felújítás 504,3
5 Főiskolák
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 951,9
2 Társadalombiztosítási járulék 1 914,8
3 Dologi kiadások 2 704,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 033,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
53,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 564,1
2 Felújítás 305,9
4 Egyéb beruházás 549,5
6 Továbbképző intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 265,0
2 Társadalombiztosítási járulék 83,1
3 Dologi kiadások 125,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 8,3
2 Felújítás 15,0
7 Egyéb oktatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 304,1
2 Társadalombiztosítási járulék 126,0
3 Dologi kiadások 174,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 17,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
0,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,3
2 Felújítás 12,8
8 Nemzeti kulturális intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 291,5
2 Társadalombiztosítási járulék 1 309,9
3 Dologi kiadások 1 660,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
63,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 68,2
2 Felújítás 304,7
4 Egyéb beruházás 693,0
9 Kutató és szolgáltató intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások *  339,5 11,0
2 Társadalombiztosítási járulék *  119,3 5,0
3 Dologi kiadások *  212,7 12,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
24,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 17,2
2 Felújítás 7,6
4 Egyéb beruházás
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 68,2
2 Társadalombiztosítási járulék 30,0
3 Dologi kiadások 10,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
244,0
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 200,0
4 Egyéb beruházás *  1 143,9
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok * 
4 Felsőoktatási fejlesztési alapprogramok 825,0
2 Normatív finanszírozás
1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 765,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
500,0
2 Hitoktatók díjazása
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
753,9
3 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása
3 Dologi kiadások 64,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
6 388,0
4 Doktorandusz hallgatók ösztöndíja
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47,5
3 Feladatfinanszírozás
1 Felsőoktatási új képzési és speciális programok
1 Személyi juttatások 92,7
2 Társadalombiztosítási járulék 41,3
3 Dologi kiadások 123,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
103,2
2 Felsőoktatási sport, kultúra támogatása
3 Dologi kiadások 25,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
3,5
3 Felsőoktatási integráció
1 Személyi juttatások 380,0
2 Társadalombiztosítási járulék 167,2
3 Dologi kiadások 672,3
4 Felsőoktatási tankönyvkiadás
1 Személyi juttatások 5,0
2 Társadalombiztosítási járulék 2,0
3 Dologi kiadások 75,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
50,0
5 Hallgatói létszám képzési többlete
1 Személyi juttatások 110,5
2 Társadalombiztosítási járulék 48,6
3 Dologi kiadások 554,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
5,0