A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

135/1995. (XI. 22.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Kijevben, 1995. május 19-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

(A jegyzékváltás 1995. augusztus 29-én megtörtént.)

1. § A Kormány e rendelettel kihirdeti a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Kijevben, 1995. május 19-én aláírt Egyezményt.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya (a továbbiakban: a Felek)

attól a törekvéstől vezérelve, hogy ezzel hozzájáruljanak a kétoldalú kapcsolatok fejlődéséhez és kiszélesítéséhez,

abban a meggyőződésükben, hogy az együttműködés a szervezett bűnözés, különösen a kábítószerekkel folytatott bűnözés, a terrorizmus, az embercsempészet elleni harcban, ezek hatásos megakadályozásában lényeges jelentőséggel bír, tekintettel:

- a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezményre, valamint az 1961-ben kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló, Genfben, 1972. március 25-én kelt jegyzőkönyvre,

- a pszichotrop anyagokról szóló, Bécsben, 1971. február 21-én aláírt egyezményre,

- az 1988. december 20-i, a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, Bécsben kötött egyezményre, melyek mindegyikét az Egyesült Nemzetek keretében dolgozták ki,

aggodalommal a kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal folytatott visszaélések és azok meg nem engedett forgalmazásának világszerte tapasztalt növekedése miatt, közös akarattal a terrorizmus hatásos leküzdésére,

továbbá meggyőződve arról, hogy az embercsempészés leküzdése a légi utak tekintetékben elsősorban az indulási és a tranzit-repülőtereken kell hogy történjék, mert ezeket a személyeket csak ott lehet hatásosan kizárni a légitársaságok utasforgalmából,

továbbá abban a törekvésben, hogy hatásos intézkedéseket foganatosítsanak a hamis és hamisított, vagy visszaélésre szánt úti okmányok használatának korlátozására, valamint a bűnös embercsempész-szervezetek leküzdésére

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek a saját jogszabályaik rendelkezéseit figyelembe véve együttműködnek a bűnözés súlyosabb formái, a szervezett bűnözés megakadályozásában, ideértve annak megelőzését és üldözését is.

A Szerződő Felek, különösen azokban az esetekben működnek együtt, amelyekben a bűncselekmények vagy a bűncselekmények előkészületei az egyik Szerződő Fél felségterületén valósulnak meg, de egyéb adatok a másik Szerződő Fél felségterületére utalnak.

2. Cikk

Az együttműködés az alábbi bűncselekményfajtákra terjed ki, ha a tényállásban a szervezett végrehajtás elemei felismerhetők:

- kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények,

- terrorizmus,

- személy elleni bűncselekmények,

- embercsempészés, valamint tiltott határátlépés,

- lőfegyverrel, lőszerrel, robbanóanyaggal és sugárzóanyaggal kapcsolatos bűncselekmények,

- pénzmosás,

- gazdasági bűncselekmény, különösen:

= a pénzmosás,

= a pénzhamisítás,

= a csempészet,

- vagyon elleni bűncselekmények, különösen a rablás,

- prostitúcióval kapcsolatos bűncselekmények,

- okiratok hamisítása,

- környezetvédelemmel kapcsolatos bűncselekmények.

3. Cikk

1. Közlik egymással a szervezett bűnözésben részt vevő személyek adatait, a tettesek előéletére, kapcsolataira vonatkozó adatait, a bűnöző szervezetek és bűnöző csoportok felépítéséről szóló ismereteiket, a jellemző tettes- és csoportmagatartást, a tényállásokat, különösen az elkövetés idejét, helyét, módját, a megtámadott objektumokat, valamint a megsértett büntető jogszabályokat és a megtett intézkedéseket, amennyiben ez a szervezett bűnözés bűncselekményeinek megelőzéséhez, megakadályozásához vagy egyes esetekben a közrend számára nagy veszélyt jelentő bűncselekmények elhárításához szükséges;

2. megkeresésre olyan intézkedéseket foganatosítanak, amelyeket a megkeresett Szerződő Fél jogszabályai megengednek;

3. adatokat és tapasztalatokat cserélnek a nemzetközi bűnözés módszereiről, új formáiról;

4. kicserélik a kriminalisztikai és kriminológiai kutatási eredményeiket, valamint a szakmai és az operatív-technikai eszközökkel kapcsolatos tapasztalataikat;

5. kérelemre egymás rendelkezésére bocsátanak ismereteket vagy mintákat azokról a tárgyakról, amelyek bűncselekményekből származnak, továbbá, amelyekkel bűncselekményeket követtek el;

6. a szervezett bűnözés elleni harcban szerzett tapasztalatok hasznosítása érdekében kölcsönös képzési lehetőségeket biztosítanak munkatársaiknak a magasabb szintű szakismeretek megszerzéséhez, a bűnözéssel szemben alkalmazott technikai és más módszerek megismerésére;

7. szükség szerint munkatalálkozókat tartanak az összehangolt intézkedések előkészítésére és végrehajtására.

4. Cikk

A kábító- és pszichotrop anyagok, valamint prekurzorok tiltott termesztésének, előállításának, kinyerésének, ki-, be- és átmenő forgalmának, továbbá illegális kereskedelmének megszüntetésére a Felek saját jogszabályaik figyelembevételével különösen:

1. közlik egymással a kábítószer illegális előállításában és kereskedelmében rész vevő személyek adatait, rejtekhelyeit és szállítóeszközeit, munkamódszereit, a kábítószerek és pszichotrop anyagok származási és rendeltetési helyeit, valamint az egyes bűncselekmények különleges részleteit;

2. az illegális nemzetközi forgalmazás szokásos módszereiről szerzett ismereteiket közlik egymással;

3. a kábítószer-kereskedelemre és a kábítószerekkel való visszaélésre vonatkozó kriminalisztikai és kriminológiai kutatási eredményeiket kicserélik;

4. növényi vagy szintetikus eredetű új kábítószerekből, pszichotrop anyagokból mintákat bocsátanak egymás rendelkezésére;

5. kicserélik a kábítószerek, a pszichotrop anyagok és a prekurzorok legális forgalmazásának ellenőrzésében szerzett tapasztalataikat;

6. összehangolt intézkedéseket foganatosítanak a szintetikus drogok tiltott előállításának megakadályozására.

5. Cikk

A terrorizmus leküzdésére, a Szerződő Felek saját jogszabályaik alapján és ezen Egyezmény rendelkezéseinek figyelembevételével adatokat és tapasztalatokat cserélnek a tervezett vagy elkövetett terrorakciókról, az elkövetés módjáról, azokról a terrorista csoportokról, amelyek cselekményeiket a másik Fél területén terveznek, hajtanak, illetve hajtottak végre, ezek megakadályozása, illetve felderítése céljából.

6. Cikk

Az embercsempészés megakadályozására a Felek saját jogszabályaik alapján az alábbiak szerint járnak el:

1. vizsgálják az embercsempészés leküzdésével kapcsolatos kérdéseket, és kidolgozzák a megfelelő ellenintézkedéseket;

2. közlik egymással azon információkat, amelyek a másik Fél számára az embercsempészés elleni intézkedéshez szükségesek.

7. Cikk

A személyekre vonatkozó adatok védelmére mindegyik Szerződő Fél érvényes jogi előírásainak figyelembevételével a következő feltételek érvényesek:

1. a fogadó Fél az adatokat csak az átadó Fél által megadott célra és az általa közölt feltételekkel használhatja fel;

2. az átadó Fél kérésére a fogadó Fél tájékoztatást nyújt az átadott adatok felhasználásáról és az ezáltal elért eredményekről;

3. a személyekre vonatkozó információkat kizárólag a bűnüldöző hatóságoknak szabad átadni. Az adatok továbbadása más hatóságoknak csak a Felek egyeztetése alapján az átadó hatóság előzetes engedélyével történhet;

4. az átadó Fél felelős az átadandó adatok helyességéért. Ha bebizonyosodik, hogy helytelen adatok is átadásra kerültek, úgy arról a fogadó Felet haladéktalanul értesíteni kell;

5. az érintett személy számára, kérésére, felvilágosítást kell adni a személyéről meglevő adatokról és azok tervezett felhasználásáról. Ez a felvilágosításadási kötelezettség nem áll fenn, ha a Felek belső jogszabályai ezt lehetővé teszik. A személyi adatokról történő felvilágosítás adásánál annak a Félnek a nemzeti joga az irányadó, amely az adatokat kezeli;

6. az átadó Fél közli az átadáskor a saját jogrendjében érvényes adattörlési határidőket. Ezektől függetlenül a közölt személyre vonatkozó adatokat a szükségesség megszűnésekor törölni kell;

7. mindkét Fél köteles a személyekre szóló adatok átadásáról és átvételéről nyilvántartást vezetni;

8. a Felek kötelesek az átadott, személyekre szóló adatokat hatásosan védeni illetéktelen hozzáférés, változtatás és nyilvánosságra hozatal ellen.

8. Cikk

A Szerződő Felek az Egyezmény végrehajtása céljából vegyes bizottságot állítanak fel az együttműködő szerveket képviselő szakértőkből a Belügyminisztériumok képviselőinek vezetésével.

A vegyes bizottság szükség szerint, de legalább kétévente ülést tart. Bármelyik Fél kezdeményezheti az ülés megtartását. A vegyes bizottság a Magyar Köztársaságban és Ukrajnában felváltva tartja üléseit.

A vegyes bizottság feladata, hogy az Egyezményben szabályozott együttműködést elősegítse, és felügyelje annak hatékonyságát.

Az Egyezmény megvalósítása érdekében saját hatáskörükben az alábbi központi szervek működnek közvetlenül együtt:

Magyar részről:

Belügyminisztérium,

Népjóléti Minisztérium,

Országos Rendőr-főkapitányság,

Határőrség Országos Parancsnoksága,

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága;

Ukrán részről:

Belügyminisztérium,

Ukrajna Biztonsági Szolgálata,

Ukrajna Állami Határvédelmi Bizottsága,

Állami Vámhivatal,

Pénzügyminisztérium Állami Adófelügyelősége,

Egészségügyi Minisztérium.

A Felek erre felhatalmazott szervezetei saját hatáskörükben és illetékességi területükön ezen Egyezményben foglaltak végrehajtása érdekében közvetlenül és operatív módon együttműködnek, ennek során az együttműködés konkrét területeit és a kapcsolattartás módját együttműködési jegyzőkönyvben rögzíthetik.

9. Cikk

Ha valamelyik Szerződő Fél szerint a megkeresés teljesítése, az együttműködési intézkedés a saját felségjogát korlátozza, a biztonságát vagy más lényeges érdekeit veszélyezteti, illetőleg a saját jogrendjének alapjait sérti, úgy a támogatását, illetőleg az együttműködési intézkedését erre vonatkozóan részben vagy egészben megtagadhatja, vagy azt bizonyos feltételektől függővé teheti.

A Szerződő Felek legkésőbb két héttel a vegyes bizottság ülése, illetőleg a szakemberek cseréje előtt közlik egymással az érdekelt személyek nevét.

10. Cikk

Ez az Egyezmény nem érinti a Felek más nemzetközi szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit.

11. Cikk

A Szerződő Felek ezt az Egyezményt határozatlan időre kötik. Ez az Egyezmény az azt követő 30. napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai jegyzékváltás útján értesítik egymást, hogy eleget tettek az érvénybelépéshez szükséges belső előírásoknak.

Az Egyezményt bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton felmondhatja. A felmondás attól az időponttól számított hat hónap elteltével lép érvénybe, amikor az a másik Szerződő Félhez megérkezett.

Készült Kijevben, 1995. május 19-én, két eredeti példányban, magyar és ukrán nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba, a rendelkezéseit azonban 1995. szeptember hó 28. napjától kell alkalmazni.

(2) *  Az Egyezmény végrehajtásáról a rendészetért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére