A jogszabály mai napon ( 2019.05.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet

a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 73. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § *  Ha a légiközlekedésről szóló törvény eltérően nem rendelkezik, az e rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban az ügyintézési határidő 25 nap.

2. § *  (1) A katonai légügyi hatóság eljárásaiban hozott döntés módosítható vagy visszavonható a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokra tekintet nélkül.

(2) A katonai légügyi hatóság eljárásaiban a kérelem a katonai légügyi hatóságnál terjeszthető elő.

(3) A katonai légügyi hatóság eljárásaiban az ügyfél nem nyújthatja be másolatban az iratokat.

(4) A katonai légügyi hatóság eljárásaiban hiánypótlási felhívásnak két alkalommal is helye van.

(5) A katonai légügyi hatóság eljárásaiban a hiányzó bizonyíték nem pótolható az ügyfél nyilatkozatával.

(Az Lt. 6. §-ához)

3. § * 

4. § *  (1) *  Magyarország területére, a 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti belső légijáratnak nem minősülő, leszállás céljából belépő légi járműnek az első leszállását olyan repülőtéren kell végrehajtania, ahol útlevélvizsgálat végrehajtása biztosított, illetve a vámvizsgálat végrehajtása is biztosított, amennyiben a légi jármű vámszempontból harmadik országból érkezik.

(2) *  Magyarország területéről induló, a 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti belső légijáratnak nem minősülő légi járműnek a felszállást olyan repülőtéren kell végrehajtania, ahol útlevélvizsgálat végrehajtása biztosított, illetve a vámvizsgálat végrehajtása is biztosított, amennyiben a légi jármű vámszempontból harmadik országba indul.

(3) *  Magyarország területére a 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti belső légijáratnak minősülő olyan légi jármű, amelynek fedélzetén vámszempontból harmadik országból érkező utasnak vámvizsgálaton át nem esett poggyásza van, első leszállását olyan repülőtéren kell végrehajtania, amelyen a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló külön jogszabályban foglaltak alkalmazása biztosított.

(Az Lt. 12-14. §-aihoz)

5. § (1) *  A lajstromba való bejegyzést - kivéve a (2) bekezdés i) pontját - annak kell kérnie, aki a bejegyzéssel jogosulttá válik.

(2) A lajstromba a következőket kell bejegyezni:

a) a légi jármű lajstromjele;

b) a lajstromba vétel időpontja;

c) a légi jármű azonosításához szükséges adatok;

d) *  a légi jármű tulajdonosának neve, nyilvántartási száma (cégnyilvántartásba bejegyzett cég esetében cégjegyzékszáma), címe (székhelye vagy telephelye) és természetes személy esetén állampolgársága;

e) *  a légijármű üzemben tartójának neve, nyilvántartási száma (cégnyilvántartásba bejegyzett cég esetében cégjegyzékszáma), címe (székhelye vagy telephelye) és üzemeltetési bázisa;

f) a légi jármű használatának célja;

g) a légi jármű telephelye;

h) *  a légi járművet terhelő jelzálog és egyéb (pl. bérleti stb.) jog;

i) *  a jármű tulajdonos természetes személy által kezdeményezett adósságrendezési eljárás;

j) *  az a)-i) pontokban említett adatok megváltozása.

6. § (1) *  Az állandóan Magyarország területén kívül üzemben tartott légijármű lajstromba való felvétele megtagadható, ha a magyar légiközlekedési hatóság szakmai felügyelete nem biztosítható.

(2) Kísérleti és próbarepülés tartamára a légi járművet ideiglenesen kell a lajstromba felvenni.

7. § A lajstromból való törlés esetén a légi jármű tulajdonosa a lajstromozási bizonyítványt köteles a légiközlekedési hatóságnak visszaadni.

(Az Lt. 19. §-ához)

8. § *  Az engedélyben meg kell határozni az üzemben tartó adatait, telephelyét, a repülőtér, illetőleg a földi léginavigációs berendezés azonosításához szükséges adatokat, az üzemben tartás célját, szervezeti, személyi, dologi és egyéb feltételeit, továbbá az engedély időbeli hatályát.

(Az Lt. 22. §-ához)

9. § (1) * 

(2) * 

(Az Lt. 25. §-ához)

10. § *  A jóváhagyott légi személyszállítási és a jóváhagyott légi árufuvarozási szabályzatot, a menetrendet, a tarifákat és ezek változásait - az utasok, illetőleg a fuvaroztatók tájékoztatása céljából - a légi személyszállítási és árufuvarozási tevékenység folytatására jogosult közzéteszi.

11. § A légi személyszállítás és a légi árufuvarozás folytatására jogosult köteles

a) a légi személyszállítást, illetőleg légi árufuvarozási tevékenységet az engedélyben foglaltak betartásával végezni;

b) a légiközlekedésre, a környezet védelmére, valamint a járványügyi megelőző tevékenységre vonatkozó szabályokat megtartani;

c) a légi járművön szállított személyek és az áru irányítására, biztonságos szállítására irányuló intézkedéseket megtenni;

d) a légiközlekedés védelmében jogszabályban meghatározott módon részt venni;

e) a tevékenységével kapcsolatos műszaki és gazdasági adatokat a légiközlekedési hatóságnak hatósági feladatai teljesítésére rendelkezésre bocsátani.

12. § *  Az alkalomszerű légi fuvarozásra külön feltételek határozhatók meg.

(Az Lt. 29. §-ához)

13. § (1) *  A polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó polgári légijármű, részei, berendezései és alkatrészei, valamint a külön jogszabályban meghatározott légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz csak olyan üzemben gyártható, javítható vagy tartható karban, amely a gyártmány fajtája szerint a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelel.

(2) Ha a Magyarországon gyártott vagy javított légi jármű nem kerül a lajstromba vagy légi jármű nyilvántartásba, illetőleg, ha a külföldi légi jármű magyarországi vállalkozó által végzett karbantartását lajstromozó államának légiközlekedési hatósága felügyeli, továbbá, ha az ilyen légi jármű nem Magyarországon kerül felhasználásra, akkor a gyártásához vagy a javításához, illetőleg karbantartásához nem szükséges a légiközlekedési hatóság engedélye. A gyártás, javítás, illetőleg karbantartás hatósági felügyelete - ha ezt szerződés indokolja - kérhető a légiközlekedési hatóságtól. A légiközlekedési hatóság ekkor úgy jár el, mint a lajstromba, illetőleg légi jármű nyilvántartásba felvett, illetve felvenni szándékozott légi járművek esetében.

14. § (1) A polgári légi jármű, annak része, berendezése és alkatrésze, valamint a külön jogszabályban meghatározott légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz előállítója a légiközlekedés, a személyek és javak biztonsága érdekében köteles gyártmányainak üzemeltetési tapasztalatait figyelemmel kísérni, és az ezek alapján a légiközlekedés biztonsága érdekében szükséges intézkedéseket megtenni, a légiközlekedési hatóságot, valamint a gyártmányok felhasználóit az intézkedésekről tájékoztatni.

(2) A polgári légi jármű, annak része, berendezése és alkatrésze, továbbá a külön jogszabályban meghatározott légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz karbantartását végző vállalkozó köteles a légi jármű, illetőleg légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz gyártója által előírt, és a magyar légiközlekedési hatóság által jóváhagyott eljárásokat és technológiákat betartani. A légi jármű vagy légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz karbantartását csak akkor nyilváníthatja elvégzettnek, ha azon - az üzemben tartó megrendelése alapján - a gyártó és a légiközlekedési hatóság által előírt, illetőleg a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott valamennyi karbantartási munkát és változtatást elvégezte.

(Az Lt. 30. §-ához)

15. § (1) A légiközlekedési hatóság engedélye a következő személyek képzéséhez szükséges:

a) a lajstromozásra kötelezett légi járművek vezetői és a polgári légi jármű légi üzemeltetéséhez szükséges hajózó (a repülés közben a légi jármű fedélzetén feladatot végző) személyzet;

b) a polgári légi járműveket a földön kiszolgáló - jogszabályban meghatározott - szakszemélyzet;

c) a polgári légi járművek javítási és karbantartási munkáinak végrehajtására, valamint - ezt követően - a polgári légi járművek üzemképességének tanúsítására jogosult műszaki szakszemélyzet;

d) *  a repülőtéri repüléstájékoztató szolgálatot (AFIS) ellátó szakszemélyzet.

(2) *  A működési engedély tartalmazza a képzéshez alkalmazható légijármű-fajtákat és -típusokat, valamint az egyéb feltételeket.

(3) * 

(Az Lt. 34. §-ához)

16. § *  A légi jármű bérbeadására jogosult a légi jármű üzemben tartójának minősül, kivéve, ha a bérbevevő és a bérbeadó írásban másként állapodtak meg, és a bérbevevő rendelkezik az adott kategóriájú és típusú légi jármű üzemben tartásához szükséges feltételekkel.

(Az Lt. 12-36. §-aihoz) * 

16/A. § *  A nemzetközi légiközlekedéshez kapcsolódó tevékenységek esetében

a) vízszintes vonatkoztatási rendszerként a Világszintű Geodéziai Rendszer 1984 (World Geodetic System 1984 - WGS84) rendszer,

b) magassági vonatkoztatási rendszerként a Közepes Tengerszint (Mean Sea Level - MSL) alapfelület,

c) gravitációs modellként a Földi Gravitációs Modell - 1996 (Earth Gravitation Model - 1996 - EGM-96) rendszer,

d) időbeli vonatkoztatási rendszerként a Gergely-naptár és az egyeztetett világidő (Coordinated Universal Time - UTC)

alkalmazandó.”

(Az Lt. 37-38. §-aihoz)

17. § *  A nemzetközi repülőtéren nemzetközi személyforgalom számára megnyitott útvonalon tranzitterület létesíthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Főigazgatóság engedélye alapján, továbbá az egyéb, jogszabályban előírt szolgálatokon kívül határrendészeti, vámhatósági, légiközlekedés-védelmi, továbbá közegészségügyi szolgálatot kell fenntartani.

18. § A törvény hatálybalépésekor meglévő repülőtér körzetében a létesítésekor hatályos jogszabály szerint kialakított biztonsági és zajvédelmi övezetet addig kell fenntartani, amíg a repülőtér működési feltételei meg nem változnak. A feltételek változása esetén a törvény alapján hozott rendelkezések és egyéb, vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.

(Az Lt. 46. §-ához)

19. § (1) Ha a légiközlekedési hatóság az üzemben tartás során a polgári légi jármű, illetve a légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz típusával kapcsolatban olyan adat birtokába jut, amely arra utal, hogy az adott típusú légi jármű, illetőleg a légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz további üzemben tartása nem biztonságos, a légiközlekedési hatóság a típusalkalmassági bizonyítványt bevonhatja vagy a feltételek helyreállításáig felfüggesztheti.

(2) Annak a légi járműnek, illetve légiközlekedéssel kapcsolatos eszköznek az üzemben tartását, amelynek típusalkalmassági bizonyítványát bevonták vagy felfüggesztették, az üzemben tartónak haladéktalanul meg kell szüntetnie.

(Az Lt. 48. §-ához)

20. § (1) *  A légialkalmassági bizonyítványnak tartalmaznia kell a légi jármű tulajdonosának és üzemben tartójának nevét, a légi jármű azonosítására szolgáló adatokat (típus, lajstromjel, gyártási szám), az alkalmazás célját és a bizonyítvány időbeli hatályát.

(2) A légi járműnek a két légiközlekedési hatósági vizsgálata közötti folyamatos légialkalmasságának fenntartásáról az üzemben tartó gondoskodik.

(3) Az üzemképesség tanúsítására jogosultak kijelölésének módját és a jogosultak nevét az üzemben tartó jelöli meg, vagy a karbantartó működési szabályzatában kell megjelölni.

(4) *  Ha a légi jármű az üzemben tartás során nem felel meg a légialkalmasság követelményeinek, akkor az a légialkalmassági bizonyítvány időbeli hatályán belül sem üzemeltethető.

(5) *  Magyarországon jogosultsággal rendelkező javító, illetőleg karbantartó vállalkozó által javított vagy karbantartott nem magyar légi jármű légialkalmasságát a légiközlekedési hatóság csak a légi jármű üzemben tartójának kérésére és a lajstromozó állama szerint illetékes légiközlekedési hatóság egyetértő nyilatkozatára vizsgálja, illetőleg igazolja légialkalmasságát.

21. § * 

(Az Lt. 52/A. §-ához)

21/A. § *  A légvédelmi készenléti gyakorló repüléseket az illetékes irányító egységek között létrejött - a légiközlekedési hatóság és az állami célú légiközlekedés vonatkozásában a katonai légügyi hatóság által jóváhagyott - együttműködési megállapodásban foglaltak szerint kell végrehajtani.

(Az Lt. 52. §-ához)

22. § *  (1) Légi járművel fel- és leszállni - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - repülőtéren vagy leszállóhelyen szabad.

(2) A fel- és leszállás nem repülőtéren vagy leszállóhelyen is történhet a következő esetekben:

a) állami légi jármű fel- és leszállása,

b) baleseti segélynyújtás érdekében szükséges fel- és leszállás,

c) a légi jármű tulajdonságai miatt a leszállás helye előzetesen nem határozható meg,

d) a leszállás a biztonság érdekében, veszélyhelyzetben szükséges,

e) *  helikopter fel- és leszállása a 22/A. §-ban meghatározott feltételek szerint.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti fel- és leszállással okozott kárt és személyiségi jogi jogsértésért járó sérelemdíjat meg kell téríteni.

22/A. § *  (1) Repülőtéren vagy leszállóhelyen kívül nappal, látvarepülési szabályok szerint, belföldi repülést végző polgári helikopterrel fel- és leszállni

a) kizárólag az Lt. 71. § 10. pontjában említett magáncélból és 21. pontjában meghatározott vállalati célból végzett repülés esetén,

b) repülési terv benyújtása mellett,

c) biztonságos fel- és leszállásra alkalmas területen,

d) kizárólag talajszinten,

e) a fel- és leszállásra használt terület tulajdonosának vagy kezelőjének előzetes, írásos hozzájárulásával, amely hozzájárulás tartalmazza a terület tulajdonosának azon nyilatkozatát, miszerint megbizonyosodott arról, hogy a terület az adott helikopter típus légiüzemeltetési utasítása szerint biztonságos fel- és leszállására alkalmas, és a használat során a földön tartózkodó személyek a helikoptertől biztonságos távolságban tartózkodnak,

f) a helyi önkormányzat fel- és leszállásra vonatkozó, a lakosság érdekeit figyelembe vevő korlátozásokat megállapító rendelkezéseinek és a terület tulajdonosának vagy kezelőjének korlátozásainak ismerete és betartása mellett

lehet.

(2) Az (1) bekezdés szerint végrehajtott fel- és leszállás esetén a repülésbiztonsági és légiközlekedés-védelmi szabályok betartásáért, valamint az ennek során okozott kárért a légijármű parancsnoka felel. A terület tulajdonosa vagy kezelője felelősséggel tartozik abban az esetben, ha nem kellő körültekintéssel adta meg az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott hozzájárulását.

(Az Lt. 53. §-ához)

23. § (1)-(3) * 

(4) *  Gazdasági célú légiközlekedési tevékenység keretében légijármű-vezetői tevékenységet 60. életévét betöltött személy nem láthat el, kivéve ha

a) többpilótás légi jármű személyzetének a tagja, és

b) a légi járművön egyedüli 60. életévét betöltött légijármű-vezető személyzeti tag.

(5) *  Gazdasági célú légiközlekedési tevékenység keretében légijármű-vezetői tevékenységet 65. életévét betöltött személy nem láthat el.

(Az Lt. 54. §-ához)

24. § (1) A parancsnok kijelölésének módját a működési szabályzatban - ha az adott légiközlekedési tevékenység e bekezdés rendelkezésének hatálya alá tartozik -, a parancsnok nevét pedig a repülési okmányban meg kell jelölni.

(2) Az (1) bekezdésben említett repülési okmány a repülési terv vagy a légi jármű üzemben tartója által vezetett napló.

(Az Lt. 58. §-ához)

25. § A repülés akkor kezdhető meg, ha a parancsnok meggyőződött arról, hogy

a) *  a légi járművön a felség- és lajstromjel előírásos, a légi jármű a tervezett repülési feladatra felkészített, repülésre alkalmas állapotban van, fedélzeti berendezései működnek és légialkalmassági bizonyítványa hatályos;

b) a légi járművön minden előírt karbantartási munkát és ellenőrzést elvégeztek, és ezt az okmányokban igazolták;

c) a légi jármű tömege és tömegközéppontja a repülési feladatra meghatározott biztonsági határokon belül van;

d) a légi járműnek az adott feladat végrehajtásához előírt személyzete a fedélzeten és a feladat végrehajtására felkészült;

e) valamennyi utas és a szállított teher elhelyezése előírásos és biztonságosan rögzített;

f) az utasokat a repülés közbeni és a vészhelyzeti magatartásról kioktatták;

g) a tervezett repülés útvonalának időjárási helyzete megfelelő;

h) a légi járműre a jogszabályban előírt biztosítást megkötötték.

(Az Lt. 62/A. §-ához) * 

25/A. § *  (1) Az 1. mellékletben meghatározott szervezetek a Légiforgalmi Tájékoztató Kiadványban - a légiforgalmi tájékoztatás rendjéről és a légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásának szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint - közzéteendő adatokat és tájékoztatásokat a központi légiforgalmi tájékoztató szolgálatnak (a továbbiakban: AIS) az 1. mellékletben meghatározottaknak megfelelően adják meg.

(2) A közlekedésért felelős miniszter, a légiközlekedési hatóság, a léginavigációs szolgálatok, a légiforgalmi irányító szolgálat ellátására kijelölt szervezet, a léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezés üzembentartója, a repülőtér üzembentartója, a légiközlekedési balesetek kivizsgálását végző szervezet, a meteorológiai szolgáltatást ellátó szervezet, a közzéteendő tájékoztatással vagy adattal kapcsolatos tevékenységet ellátó szervezet és Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisának kezelője az 1. mellékletben meghatározott adatokat és tájékoztatásokat közvetlenül adja meg az AIS részére.

(3) A meteorológiai szolgáltatást ellátó szervezet felügyeletéért felelős miniszter, a vámügyekért felelős hatóság felügyeletéért felelős miniszter, a rendészetért, határrendészetért és idegenrendészetért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter, a külpolitikáért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, a természetvédelemért felelős miniszter és a frekvenciaszabályozásért felelős szervezet az 1. mellékletben meghatározott adatokat és tájékoztatásokat a közlekedésért felelős miniszternek küldi meg, aki továbbítja az adatokat és tájékoztatásokat az AIS részére.

(4) Az 1. melléklet 20. pontjában meghatározott adatokat és tájékoztatásokat az AIS teszi közzé az AIP-ben.

25/B. § *  (1) A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változás esetében a légiforgalmi tájékoztatás rendjéről és a légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásának szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott adatszolgáltató az AIRAC rendszer által meghatározott hatálybalépési dátum előtt 110 nappal elindítja az adatszolgáltatási folyamatot az AIS felé az erre a célra kialakított rendszeren keresztül.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatási folyamat csak abban az esetben indítható meg, ha az adatszolgáltató rendelkezik a légiközlekedési hatóságnak az engedélyköteles változást jóváhagyó hatályos engedélyével.

(3) Az AIS az adatszolgáltatási folyamat megindulását jelzi a légiközlekedési hatóságnak.

(4) A légiközlekedési hatóság az adatszolgáltatási folyamat megindulására vonatkozó értesítést követő 5 napon belül engedélyezi az engedélyköteles változáson alapuló adat vagy tájékoztatás közzétételét, ha az adatszolgáltató által közzétételre benyújtott adat vagy tájékoztatás megfelel a légiközlekedési hatóságnak az engedélyköteles változást jóváhagyó hatályos engedélyében foglaltaknak.

(5) Amennyiben a légiközlekedési hatóság hozzájárult a légiforgalmi adat és tájékoztatás közzétételéhez, az AIS elvégzi a nyers adat vagy tájékoztatás közzétételi követelményeknek való megfelelésére vonatkozó ellenőrzését, és ha az megfelel a közzétételi követelményeknek, intézkedik a közzétételről.

(6) Ha a nyers adat vagy tájékoztatás nem felel meg a közzétételi követelményeknek, vagy az adatszolgáltatási folyamat során a közzétételre benyújtott adatban vagy tájékoztatásban olyan változtatás történik, melynek folytán az adat vagy tájékoztatás már nem felel meg a légiközlekedési hatóságnak az engedélyköteles változást jóváhagyó érvényes engedélyében foglaltaknak, az AIS értesíti erről a légiközlekedési hatóságot.

(7) A légiközlekedési hatóság a (6) bekezdésben foglalt értesítés alapján hivatalból jogorvoslati eljárást indít.

(8) A légiközlekedési hatóság a (7) bekezdés szerint hozott döntéséről, annak véglegessé válását követően haladéktalanul tájékoztatja az AIS-t.

(9) Az AIS a (8) bekezdésben foglalt tájékoztatás szerint intézkedik a közzétételről vagy a visszautasításról.

(Az Lt. 64. §-ához, 65/A. §-ához és 66. §-ához) * 

26. § * 

26/A. § *  (1) A Nemzeti Repülésbiztonsági Program alapján kidolgozott, a légiközlekedési hatóság által elfogadott Repülésbiztonság-irányítási Rendszert kell működtetnie valamennyi

a) légiközlekedési szakszemélyzet - kivéve a lajstromozásra nem kötelezett légi járművek vezetői - képzésére engedéllyel rendelkező képzési szervezetnek, amelyek szolgáltatásának ellátása közben repülésbiztonsági kockázat merülhet fel,

b) gazdasági célú légiközlekedési tevékenység végzésére kiadott, üzemben tartási engedéllyel rendelkező légi jármű üzemben tartójának,

c) karbantartó szervezetnek,

d) légi járművet és légiközlekedéssel kapcsolatos eszközt tervező és gyártó szervezetnek,

e) kereskedelmi repülőtér üzemben tartójának.

(2) *  Az 1035/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletben a légiforgalmi szolgálatokra meghatározott Repülésbiztonság-irányítási Rendszernek a Nemzeti Repülésbiztonsági Programon kell alapulnia.

(Az Lt. 67. §-ához)

27. § (1) Légi jármű abban az esetben vehet részt a légiközlekedésben, ha a légi jármű üzemben tartója, személyzete és a szállított személyek a biztonsági szabályoknak eleget tesznek.

(2) Olyan anyagot vagy tárgyat, amely a repülés vagy a légi járművön tartózkodó személyek biztonságát veszélyezteti, nem szabad légi járművön szállítani, vagy annak fedélzetére felvinni. A légi utasnak tűrnie kell, hogy a légi jármű fedélzetére szállásakor a fegyvert vagy a fegyverként használható egyéb eszközt, anyagot tőle elvegyék és a repülés tartama alatt hozzá nem férhető helyen őrizzék.

(3) Ha a légi jármű üzemben tartója megtagadja, hogy légi járművét, annak szállítmányát az illetékes hatóság vagy a repülőtér biztonsági szervei biztonsági ellenőrzésnek vessék alá, akkor az a légiközlekedésben nem vehet részt. Azt a légi utazásra jelentkező személyt, aki nem veti magát alá a biztonsági ellenőrzésnek, a légiközlekedésből ki kell zárni.

(4) A légiközlekedés védelme érdekében - jogszabályban meghatározott körben - a munkavállalókat az illetékes szervek, az érintettek tudomásával, törvényben meghatározott módon ellenőrzik.

28. § *  Ez a rendelet 1996. július 1. napján lép hatályba.

29. § *  Ez a rendelet

a) a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek,

b) *  a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

c) *  a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról, valamint a 482/2008/EK és a 691/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2011. október 17-i 1035/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. melléklet 4. pontjának

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

30. § * 

1. melléklet a 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelethez * 

Az AIP egyes pontjaihoz adatszolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetek és közigazgatási szervek, valamint az egyes szervezetek által nyújtandó tájékoztatások

1. A közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium által megadandó tájékoztatások

A B C D
1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás esetén a vonatkozó eljárás megnevezése
2. GEN 0.1 Az AIP-t kiadó szervezet neve, alkalmazható ICAO dokumentumok nem
3. GEN 1.1 Kijelölt hatóságok megnevezése nem
4. GEN 1.2 Légijárművek belépésére, átrepülésére és kilépésére vonatkozó szabályok
a menetrend szerinti és a nem menetrend szerinti repülések esetén, valamint az általános légiközlekedésre és a külföldi állami célú berepülések engedélyezésére vonatkozó szabályok
nem
5. GEN 1.3 Utasokra és légijármű személyzetre vonatkozó légiközlekedés védelmi szabályok nem
6. GEN 1.4 Áru belépésére, áthaladására és kiléptetésére vonatkozó általános szabályok nem
7. GEN 1.5 Légijármű műszerekre, berendezésekre és repülési dokumentumokra vonatkozó szabályok nem
8. GEN 1.6 A légiközlekedéssel és légiközlekedési tevékenységekkel kapcsolatos
magyar jogszabályok, nemzetközi megállapodások és egyezmények
nem
9. GEN 1.7 Eltérések az ICAO standardektől, ajánlott gyakorlatoktól és eljárásoktól nem
10. GEN 2.1 Mértékegységek, vonatkoztatási rendszerek, vonatkoztatási rendszerek alkalmazási területe, légijárművek lajstromozásának szabályai, hivatalos ünnepnapok nem
11. GEN 3.1 A légiforgalmi tájékoztató szolgálat megnevezése és illetékességi területe,
az elektronikus terep- és akadály adatok elérhetősége
nem
12. GEN 3.2 A légiforgalmi térképek kiadásáért felelős szolgálat megnevezése nem
13. GEN 3.3 A légiforgalmi szolgálatok megnevezése nem
14. GEN 3.4 A távközlési és a navigációs szolgáltatás során alkalmazott nyelv nem
15. ENR 1.14 Váratlan légiforgalmi események nem
16. ENR 2.1 Légtér azonosítója, magassági és vízszintes határai, légtér osztályba sorolása nem
17. ENR 2.2 Légtér azonosítója, magassági és vízszintes határai, légtér osztályba sorolása nem
18. AD 2.17 A repülőtéren kijelölt légtér azonosítója, magassági és vízszintes határai, légtér osztályba sorolása nem

2. A légiközlekedési hatóság által megadandó tájékoztatások

A B C D
1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás esetén a vonatkozó eljárás megnevezése
2. GEN 1.1 Kijelölt hatóságok - polgári légiközlekedési hatóság címe és egyéb elérhetőségei, az útvonal- és repülőtéri díjakkal foglalkozó hatóság címe és egyéb elérhetőségei nem
3. GEN 2.1 Alkalmazott vízszintes vonatkoztatási rendszer jellemzői (projekció, ellipszoid, alappont, adatminőségi
követelményeknek való nem megfelelés jelölése), alkalmazott magassági vonatkoztatási rendszer jellemzői
(geoid modell és paraméterei, adatminőségi követelményeknek való nem megfelelés jelölése)
nem
4. GEN 2.4 Helységnév azonosítók nem
5. GEN 2.5 Rádiónavigációs berendezések listája nem
6. GEN 3.3 Repülőtéri repüléstájékoztató szolgálatok megnevezése és illetékességi területe nem
7. ENR 1.13 Jogellenes beavatkozás nem
8. ENR 4.5 Az útvonalrepülés során használt légiforgalmi földi fények nem
9. AD 1.1 A repülőterek rendelkezésre állása és az igénybevétel feltételei nem
10. AD 1.2 Mentő és tűzoltó szolgálatok, valamint a hóeltakarítási terv nem
11. AD 1.3 A repülőterek neve és ICAO helységnév azonosítója, a repülőtéren engedélyezett forgalom típusa nem
12. AD 1.4 Repülőterek csoportosítása nem
13. AD 1.5 A repülőterek engedélyei nem

3. A léginavigációs szolgálatok által megadandó tájékoztatások

A B C D
1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás esetén a vonatkozó eljárás megnevezése
2. GEN 3.3 A légiforgalmi szolgálat címe és egyéb elérhetőségei, illetékességi területe,
a nyújtott szolgálatok típusai, a légijármű üzembentartók
és az ATS közötti koordinálás feltételei, a minimális tengerszint feletti repülési magasságok és az ATS egységek címei
igen Léginavigációs szolgáltatók tanúsítása
3. GEN 4.2 A léginavigációs szolgáltatásokért fizetendő díjak nem
4. ENR 1.1 Az útvonalrepülés általános követelményei nem
5. ENR 1.2 Látvarepülési szabályok nem
6. ENR 1.3 Műszerrepülési szabályok nem
7. ENR 1.4 ATS légterek osztályozása és leírása nem
8. ENR 1.5 Várakozási, megközelítési és indulási eljárások igen Eljárások jóváhagyása
9. ENR 1.6 ATS felderítő szolgáltatások és eljárások nem
10. ENR 1.7 Magasságmérő beállítási eljárások nem
11. ENR 1.8 Regionális kiegészítő eljárások nem
12. ENR 1.9 Légiforgalmi áramlásszervezés és légtérgazdálkodás nem
13. ENR 1.10 Repüléstervezés nem
14. ENR 1.11 A repülési terv közlemények címzése nem
15. ENR 2.1 Polgári légtérben a nyújtott szolgáltatás, hívójel, használt nyelvek,
az igénybevétel területe és körülményei, üzemidő, frekvencia a használat
céljának megjelölésével
igen Léginavigációs szolgáltatók tanúsítása / Frekvenciakijelölés
16. ENR 2.2 A légtérben a nyújtott szolgáltatás, hívójel, használt nyelvek,
az igénybevétel területe és körülményei, üzemidő, frekvencia a használat
céljának megjelölésével
nem
17. ENR 3 ATS útvonalak és jellemzőik nem
18. ENR 4.1
Az útvonalrepülés során használt rádiónavigációs eszközök és jellemzőik
igen Üzembentartási engedélyezési eljárás (a léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről szóló miniszteri rendelet szerint)
19. ENR 4.2 Különleges navigációs rendszerek igen Üzembentartási engedélyezési eljárás
(a léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről szóló miniszteri rendelet szerint)
20. AD 2.17 Átváltási magasság nem

4. A légiforgalmi irányító szolgálat ellátására kijelölt szervezet által megadandó tájékoztatások

A B C D
1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás esetén a vonatkozó eljárás megnevezése
2. GEN 2.7 Napkelte/napnyugta táblázatok nem
3. ENR 4.4 A fontos pontok név-kódja nem

5. A léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezés üzembentartója

A B C D
1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás esetén a vonatkozó eljárás megnevezése
2. GEN 3.4 A távközlési és a navigációs berendezések biztosításáért felelős illetékes szolgálat címe és egyéb elérhetőségei, illetékességi területe,
a szolgálatok típusai, elérhetőségének követelményei és feltételei
igen Léginavigációs szolgáltatók tanúsítása

6. A repülőtér üzembentartója által megadandó tájékoztatások

A B C D
1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás esetén a vonatkozó eljárás megnevezése
2. GEN 4.1 Repülőtereken fizetendő díjak igen A kereskedelmi repülőtér légijármű által történő igénybevételéért fizetendő díj megállapításának elveiről és módszereiről szóló miniszteri rendelet elvei szerint
3. AD 2.2 A repülőtér földrajzi és adminisztratív adatai igen Repülőtér Rend / Repülőtéri
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás
4. AD 2.3 Üzemidő igen Repülőtér Rend / Repülőtéri
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás
5. AD 2.4 Földi kiszolgálás és eszközei igen Repülőtér Rend / Repülőtéri
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás
6. AD 2.5 Az utasok kiszolgálása és létesítményei nem
7. AD 2.6 Mentő és tűzoltó szolgálatok igen Repülőtér Rend / Repülőtéri
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás
8. AD 2.7 Idényjellegű, időszakos használhatóság
- hóeltakarítás
igen Repülőtér Rend / Repülőtéri
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás
9. AD 2.8 Előterek, gurulóutak
és az ellenőrzőpontok adatai
igen Repülőtér Rend / Repülőtéri
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás
10. AD 2.9 A felszíni mozgást támogató és ellenőrző rendszerek, valamint a jelölések igen Repülőtér Rend / Repülőtéri
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás
11. AD 2.10 Repülőtéri akadályok a 3-as számú és a 4-es számú Területen igen Repülőtér Rend / Repülőtéri
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás
12. AD 2.11 A biztosított meteorológiai tájékoztatás igen Repülőtér Rend / Repülőtéri
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás
13. AD 2.12 A futópálya fizikai jellemzői igen Repülőtér Rend / Repülőtéri
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás
14. AD 2.13 Meghatározott távolságok igen Repülőtér Rend / Repülőtéri
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás
15. AD 2.14 Bevezető és futópálya fények igen Repülőtér Rend / Repülőtéri
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás
16. AD 2.15 Egyéb fények és tartalék energiaellátás igen Repülőtér Rend / Repülőtéri
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás
17. AD 2.16 Helikopter leszálló terület igen Repülőtér Rend / Repülőtéri
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás
18. AD 2.17 A repülőtéren kijelölt légtérben illetékes légiforgalmi szolgálat hívójele,
a szolgáltatás nyújtás nyelve és üzemidő
igen
Repülőtér Rend / Repülőtéri
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás
19. AD 2.19 Rádiónavigációs és leszállító berendezések igen Repülőtér Rend / Repülőtéri
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás
20. AD 2.20 A repülőtérre vonatkozó helyi előírások igen Repülőtér Rend / Repülőtéri
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás
21. AD 2.21 Zajcsökkentő eljárások igen Repülőtér Rend / Repülőtéri
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás
22. AD 2.22 Repülési eljárások igen Repülőtér Rend / Repülőtéri
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás
23. AD 2.23 Kiegészítő tájékoztatások igen Repülőtér Rend / Repülőtéri
Kézikönyv (AOM) jóváhagyás
24. AD 2.24 Adatok a következő ICAO térképek előállításához:
Repülőtér Térkép,
Légijármű Parkolási vagy Beállítási
Térkép,
Repülőtéri Földi Mozgások Térképe, Repülőtéri Akadály Térkép (minden egyes futópályára),
Precíziós Megközelítési Domborzati Térkép (II-es és III-as kategóriás precíziós megközelítésű futópályákra),
A repülőtér közvetlen környezetében található madárkolóniákat és élőhelyeket bemutató térkép
nem

7. A légiközlekedési balesetek kivizsgálását végző szervezet által megadandó tájékoztatások

A B C D
1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás esetén a vonatkozó eljárás megnevezése
2. GEN 1.1 Kijelölt hatóságok - légiközlekedési balesetek kivizsgálását végző szervezet címe és egyéb elérhetőségei nem

8. Meteorológiai szolgáltatást ellátó szervezet által megadandó tájékoztatások

A B C D
1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás esetén a vonatkozó eljárás megnevezése
2. GEN 3.5 A meteorológiai szolgáltatást ellátó szervezet címe és egyéb elérhetőségei, a meteorológiai megfigyelések
és jelentések részletes leírása,
a meteorológiai szolgáltatások típusai, a légijármű üzembentartóktól várt értesítések, a légijárművektől származó jelentések, VOLMET szolgáltatás, SIGMET és AIRMET szolgáltatás,
egyéb automatizált meteorológiai szolgáltatások
igen Léginavigációs szolgáltatók tanúsítása

9. A meteorológiai szolgáltatást ellátó szervezet felügyeletéért felelős miniszter által vezetett minisztérium által megadandó tájékoztatások

A B C D
1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás esetén a vonatkozó eljárás megnevezése
2. GEN 1.1 Kijelölt hatóságok - meteorológiai hatóság megnevezése, címe és egyéb elérhetőségei nem
3. GEN 1.6 A légiközlekedéssel és légiközlekedési tevékenységekkel kapcsolatos
magyar jogszabályok, nemzetközi megállapodások és egyezmények
nem
4. GEN 3.5 A meteorológiai szolgáltatást ellátó szervezet illetékességi területe nem

10. A vámügyekért felelős hatóság felügyeletéért felelős miniszter által vezetett minisztérium által megadandó tájékoztatások

A B C D
1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás esetén a vonatkozó eljárás megnevezése
2. GEN 1.1 Kijelölt hatóságok - vámügyekért felelős hatóság megnevezése, címe és egyéb elérhetőségei nem
3. GEN 1.3 Utasokkal és a légijármű személyzettel kapcsolatos vámrendelkezések nem
4. GEN 1.4 Belépő, áthaladó és kilépő árura vonatkozó vámrendelkezések nem
5. GEN 1.6 A légiközlekedéssel és légiközlekedési tevékenységekkel kapcsolatos
magyar jogszabályok, nemzetközi megállapodások és egyezmények
nem

11. A rendészetért, határrendészetért és idegenrendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium által megadandó tájékoztatások

A B C D
1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás esetén a vonatkozó eljárás megnevezése
2. GEN 1.1 Kijelölt hatóságok - a beléptetésért,
az idegenrendészetért, a rendészetért
és a határrendészetért felelős hatóságok megnevezése, címei és egyéb elérhetőségei
nem
3. GEN 1.3 Utasok és a légijármű személyzet határátlépésével kapcsolatos követelmények nem
4. GEN 1.6 A légiközlekedéssel és légiközlekedési tevékenységekkel kapcsolatos
magyar jogszabályok, nemzetközi megállapodások és egyezmények
nem

12. Az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium által megadandó tájékoztatások

A B C D
1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás esetén a vonatkozó eljárás megnevezése
2. GEN 1.1 Kijelölt hatóságok - közegészségügyért felelős hatóság megnevezése, címe és egyéb elérhetőségei nem
3. GEN 1.2 A belépő légijárművekkel kapcsolatos közegészségügyi intézkedések nem
4. GEN 1.3 Utasokkal és a légijármű személyzettel kapcsolatos közegészségügyi követelmények nem
5. GEN 1.4 Belépő, áthaladó és kilépő árura vonatkozó közegészségügyi követelmények nem
6. GEN 1.6 A légiközlekedéssel és légiközlekedési tevékenységekkel kapcsolatos
magyar jogszabályok, nemzetközi megállapodások és egyezmények
nem

13. Az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium által megadandó tájékoztatások

A B C D
1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás esetén a vonatkozó eljárás megnevezése
2. GEN 1.1 Kijelölt hatóságok - növény- és állategészségügyi követelményekért felelős hatóság megnevezése, címe és egyéb elérhetőségei nem
3. GEN 1.4 Belépő, áthaladó és kilépő árura vonatkozó növény- és állategészségügyi követelmények nem
4. GEN 1.6 A légiközlekedéssel és légiközlekedési tevékenységekkel kapcsolatos
magyar jogszabályok, nemzetközi megállapodások és egyezmények
nem

14. A külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által megadandó tájékoztatások

A B C D
1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás esetén a vonatkozó eljárás megnevezése
2. GEN 1.6 A légiközlekedéssel és légiközlekedési tevékenységekkel kapcsolatos
magyar jogszabályok, nemzetközi megállapodások és egyezmények
nem

15. A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium által megadandó tájékoztatások

A B C D
1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás esetén a vonatkozó eljárás megnevezése
2. GEN 1.6 A légiközlekedéssel és légiközlekedési tevékenységekkel kapcsolatos
magyar jogszabályok, nemzetközi megállapodások és egyezmények
nem
3. GEN 3.6 A kutatás és mentés biztosításáért felelős szolgálat megnevezése, címe és egyéb elérhetőségei, illetékességi területe, nyújtott szolgáltatások típusai, SAR megállapodások és egyezmények,
a rendelkezésre állás feltételei, kutatással és mentéssel kapcsolatos eljárások
nem
4. ENR 1.12 Polgári légijárművek elfogása nem
5. ENR 2.1 Katonai légtérben a nyújtott szolgáltatás, hívójel, használt nyelvek, az igénybevétel területe és körülményei, üzemidő, frekvencia a használat céljának megjelölésével nem

16. A természetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium által megadandó tájékoztatások

A B C D
1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás esetén a vonatkozó eljárás megnevezése
2. ENR 5.6 Madarak vonulásával összefüggő mozgások leírása, madárvonulások jellemző útvonalai, állandó pihenőhelyek nem

17. Frekvenciaszabályozásért felelős szervezet által megadandó tájékoztatások

A B C D
1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás esetén a vonatkozó eljárás megnevezése
2. GEN 1.6 A légiközlekedéssel és légiközlekedési tevékenységekkel kapcsolatos
magyar jogszabályok, nemzetközi megállapodások és egyezmények
nem
3. ENR 4.3 A globális műholdas navigációs rendszer
(GNSS) és jellemzői
nem

18. A közzéteendő tájékoztatással vagy adattal kapcsolatos tevékenységet ellátó szervezet által megadandó tájékoztatások

A B C D
1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás esetén a vonatkozó eljárás megnevezése
2. AD 2.18 A légiforgalmi szolgálatok távközlési berendezései nem
3. AD 2.24 Adatok a következő ICAO térképek előállításához:
Körzeti Térkép - indulási és tranzit útvonalakhoz,
Standard Indulási Útvonalak Térképe
- Műszeres,
Körzeti Térkép - érkezési és tranzit útvonalakhoz,
Standard Érkezési Útvonalak Térképe
- Műszeres,
Radarvektorálásnál használható minimális tengerszint feletti magasságok térképe,
Műszeres Megközelítési (minden egyes futópályára és eljárástípusra), Látvarepülési Megközelítési Térkép.
nem

19. Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisának kezelője

A B C D
1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás esetén a vonatkozó eljárás megnevezése
2. ENR 5.4 Légiközlekedési akadályok nem
3. AD 2.10 Légiközlekedési akadályok adatai, valamint az adatkészletre vonatkozó tájékoztatások a 2-es számú Területen nem

20. Az AIS által közvetlenül közzéteendő információk

A B C D
1. AIP alpont Megadandó tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás A légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/tájékoztatás esetén a vonatkozó eljárás megnevezése
2. GEN 0.1 Az AIP közzétételének eszköze, az AIP
felépítése és a módosítások időszakai,
az AIP-ben lévő hibák vagy hiányosságok észlelése esetén értesítendő szolgálat
nem
3. GEN 0.2 Az AIP módosítások rögzítése nem
4. GEN 0.3 Az AIP kiegészítések rögzítése nem
5. GEN 0.4 Az AIP érvényes oldalainak jegyzéke nem
6. GEN 0.5 Az AIP kézzel bevezetett módosításainak jegyzéke nem
7. GEN 0.6 Az 1. rész tartalomjegyzéke nem
8. GEN 2.2 Az AIS kiadványokban használt rövidítések nem
9. GEN 2.3 Térképeken használt jelek nem
10. GEN 2.6 Mértékegységek átszámítása nem
11. GEN 3.1 A légiforgalmi tájékoztató szolgálat szervezeti egységei, címe és egyéb elérhetőségei valamint tevékenységére vonatkozó dokumentumok és működésének folytonossága, légiforgalmi tájékoztató kiadványok típusai, jellemzői, elosztásuk és értékesítésük, az AIRAC rendszer leírása és kiadási időpontjai, a repülőtereken működő repülés előtti tájékoztató szolgálatok nem
12. GEN 3.2 A légiforgalmi térképek kiadásáért felelős szolgálat címe és egyéb elérhetőségei,
a térképek karbantartása, elosztása, listája és az AIP-ben nem szereplő navigációs térképek javítása
nem
13. ENR 0.6 A 2. rész tartalomjegyzéke nem
14. ENR 5.1 Tiltott, korlátozott és veszélyes légterek nem
15. ENR 5.2 Katonai gyakorló és kiképző légterek nem
16. ENR 5.3 Egyéb veszélyes tevékenységek és egyéb lehetséges veszélyek nem
17. ENR 5.4 Légiközlekedési akadály adatok elektronikus formában való hozzáférhetőségének jelzése nem
18. ENR 5.5 Légi sport- és szabadidős tevékenységek nem
19. ENR 5.6 Érzékeny élővilággal rendelkező területeken kijelölt légterek azonosítója, magassági és vízszintes határai nem
20. ENR 6. Útvonal térképek, Tiltott, korlátozott és veszélyes légterek térképe, Katonai gyakorló és kiképző légterek térképe, Madárvonulási útvonalak térképe, Madarak gyülekezőhelyeinek térképe nem
21. AD 0.6 A 3. rész tartalomjegyzéke nem
22. AD 1.3 Az AIP 3. része vonatkozó szakaszának hivatkozása nem
23. AD 2.24 A repülőtérrel kapcsolatos navigációs térképek nem

  Vissza az oldal tetejére