A jogszabály mai napon ( 2019.02.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet

a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 73. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § *  Ha a légiközlekedésről szóló törvény eltérően nem rendelkezik, az e rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban az ügyintézési határidő 25 nap.

2. § *  (1) A katonai légügyi hatóság eljárásaiban hozott döntés módosítható vagy visszavonható a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokra tekintet nélkül.

(2) A katonai légügyi hatóság eljárásaiban a kérelem a katonai légügyi hatóságnál terjeszthető elő.

(3) A katonai légügyi hatóság eljárásaiban az ügyfél nem nyújthatja be másolatban az iratokat.

(4) A katonai légügyi hatóság eljárásaiban hiánypótlási felhívásnak két alkalommal is helye van.

(5) A katonai légügyi hatóság eljárásaiban a hiányzó bizonyíték nem pótolható az ügyfél nyilatkozatával.

(Az Lt. 6. §-ához)

3. § * 

4. § *  (1) *  Magyarország területére, a 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti belső légijáratnak nem minősülő, leszállás céljából belépő légi járműnek az első leszállását olyan repülőtéren kell végrehajtania, ahol útlevélvizsgálat végrehajtása biztosított, illetve a vámvizsgálat végrehajtása is biztosított, amennyiben a légi jármű vámszempontból harmadik országból érkezik.

(2) *  Magyarország területéről induló, a 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti belső légijáratnak nem minősülő légi járműnek a felszállást olyan repülőtéren kell végrehajtania, ahol útlevélvizsgálat végrehajtása biztosított, illetve a vámvizsgálat végrehajtása is biztosított, amennyiben a légi jármű vámszempontból harmadik országba indul.

(3) *  Magyarország területére a 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti belső légijáratnak minősülő olyan légi jármű, amelynek fedélzetén vámszempontból harmadik országból érkező utasnak vámvizsgálaton át nem esett poggyásza van, első leszállását olyan repülőtéren kell végrehajtania, amelyen a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló külön jogszabályban foglaltak alkalmazása biztosított.

(Az Lt. 12-14. §-aihoz)

5. § (1) *  A lajstromba való bejegyzést - kivéve a (2) bekezdés i) pontját - annak kell kérnie, aki a bejegyzéssel jogosulttá válik.

(2) A lajstromba a következőket kell bejegyezni:

a) a légi jármű lajstromjele;

b) a lajstromba vétel időpontja;

c) a légi jármű azonosításához szükséges adatok;

d) *  a légi jármű tulajdonosának neve, nyilvántartási száma (cégnyilvántartásba bejegyzett cég esetében cégjegyzékszáma), címe (székhelye vagy telephelye) és természetes személy esetén állampolgársága;

e) *  a légijármű üzemben tartójának neve, nyilvántartási száma (cégnyilvántartásba bejegyzett cég esetében cégjegyzékszáma), címe (székhelye vagy telephelye) és üzemeltetési bázisa;

f) a légi jármű használatának célja;

g) a légi jármű telephelye;

h) *  a légi járművet terhelő jelzálog és egyéb (pl. bérleti stb.) jog;

i) *  a jármű tulajdonos természetes személy által kezdeményezett adósságrendezési eljárás;

j) *  az a)-i) pontokban említett adatok megváltozása.

6. § (1) *  Az állandóan Magyarország területén kívül üzemben tartott légijármű lajstromba való felvétele megtagadható, ha a magyar légiközlekedési hatóság szakmai felügyelete nem biztosítható.

(2) Kísérleti és próbarepülés tartamára a légi járművet ideiglenesen kell a lajstromba felvenni.

7. § A lajstromból való törlés esetén a légi jármű tulajdonosa a lajstromozási bizonyítványt köteles a légiközlekedési hatóságnak visszaadni.

(Az Lt. 19. §-ához)

8. § *  Az engedélyben meg kell határozni az üzemben tartó adatait, telephelyét, a repülőtér, illetőleg a földi léginavigációs berendezés azonosításához szükséges adatokat, az üzemben tartás célját, szervezeti, személyi, dologi és egyéb feltételeit, továbbá az engedély időbeli hatályát.

(Az Lt. 22. §-ához)

9. § (1) * 

(2) * 

(Az Lt. 25. §-ához)

10. § *  A jóváhagyott légi személyszállítási és a jóváhagyott légi árufuvarozási szabályzatot, a menetrendet, a tarifákat és ezek változásait - az utasok, illetőleg a fuvaroztatók tájékoztatása céljából - a légi személyszállítási és árufuvarozási tevékenység folytatására jogosult közzéteszi.

11. § A légi személyszállítás és a légi árufuvarozás folytatására jogosult köteles

a) a légi személyszállítást, illetőleg légi árufuvarozási tevékenységet az engedélyben foglaltak betartásával végezni;

b) a légiközlekedésre, a környezet védelmére, valamint a járványügyi megelőző tevékenységre vonatkozó szabályokat megtartani;

c) a légi járművön szállított személyek és az áru irányítására, biztonságos szállítására irányuló intézkedéseket megtenni;

d) a légiközlekedés védelmében jogszabályban meghatározott módon részt venni;

e) a tevékenységével kapcsolatos műszaki és gazdasági adatokat a légiközlekedési hatóságnak hatósági feladatai teljesítésére rendelkezésre bocsátani.

12. § *  Az alkalomszerű légi fuvarozásra külön feltételek határozhatók meg.

(Az Lt. 29. §-ához)

13. § (1) *  A polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó polgári légijármű, részei, berendezései és alkatrészei, valamint a külön jogszabályban meghatározott légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz csak olyan üzemben gyártható, javítható vagy tartható karban, amely a gyártmány fajtája szerint a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelel.

(2) Ha a Magyarországon gyártott vagy javított légi jármű nem kerül a lajstromba vagy légi jármű nyilvántartásba, illetőleg, ha a külföldi légi jármű magyarországi vállalkozó által végzett karbantartását lajstromozó államának légiközlekedési hatósága felügyeli, továbbá, ha az ilyen légi jármű nem Magyarországon kerül felhasználásra, akkor a gyártásához vagy a javításához, illetőleg karbantartásához nem szükséges a légiközlekedési hatóság engedélye. A gyártás, javítás, illetőleg karbantartás hatósági felügyelete - ha ezt szerződés indokolja - kérhető a légiközlekedési hatóságtól. A légiközlekedési hatóság ekkor úgy jár el, mint a lajstromba, illetőleg légi jármű nyilvántartásba felvett, illetve felvenni szándékozott légi járművek esetében.

14. § (1) A polgári légi jármű, annak része, berendezése és alkatrésze, valamint a külön jogszabályban meghatározott légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz előállítója a légiközlekedés, a személyek és javak biztonsága érdekében köteles gyártmányainak üzemeltetési tapasztalatait figyelemmel kísérni, és az ezek alapján a légiközlekedés biztonsága érdekében szükséges intézkedéseket megtenni, a légiközlekedési hatóságot, valamint a gyártmányok felhasználóit az intézkedésekről tájékoztatni.

(2) A polgári légi jármű, annak része, berendezése és alkatrésze, továbbá a külön jogszabályban meghatározott légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz karbantartását végző vállalkozó köteles a légi jármű, illetőleg légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz gyártója által előírt, és a magyar légiközlekedési hatóság által jóváhagyott eljárásokat és technológiákat betartani. A légi jármű vagy légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz karbantartását csak akkor nyilváníthatja elvégzettnek, ha azon - az üzemben tartó megrendelése alapján - a gyártó és a légiközlekedési hatóság által előírt, illetőleg a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott valamennyi karbantartási munkát és változtatást elvégezte.

(Az Lt. 30. §-ához)

15. § (1) A légiközlekedési hatóság engedélye a következő személyek képzéséhez szükséges:

a) a lajstromozásra kötelezett légi járművek vezetői és a polgári légi jármű légi üzemeltetéséhez szükséges hajózó (a repülés közben a légi jármű fedélzetén feladatot végző) személyzet;

b) a polgári légi járműveket a földön kiszolgáló - jogszabályban meghatározott - szakszemélyzet;

c) a polgári légi járművek javítási és karbantartási munkáinak végrehajtására, valamint - ezt követően - a polgári légi járművek üzemképességének tanúsítására jogosult műszaki szakszemélyzet;

d) *  a repülőtéri repüléstájékoztató szolgálatot (AFIS) ellátó szakszemélyzet.

(2) *  A működési engedély tartalmazza a képzéshez alkalmazható légijármű-fajtákat és -típusokat, valamint az egyéb feltételeket.

(3) * 

(Az Lt. 34. §-ához)

16. § *  A légi jármű bérbeadására jogosult a légi jármű üzemben tartójának minősül, kivéve, ha a bérbevevő és a bérbeadó írásban másként állapodtak meg, és a bérbevevő rendelkezik az adott kategóriájú és típusú légi jármű üzemben tartásához szükséges feltételekkel.

(Az Lt. 37-38. §-aihoz)

17. § *  A nemzetközi repülőtéren nemzetközi személyforgalom számára megnyitott útvonalon tranzitterület létesíthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Főigazgatóság engedélye alapján, továbbá az egyéb, jogszabályban előírt szolgálatokon kívül határrendészeti, vámhatósági, légiközlekedés-védelmi, továbbá közegészségügyi szolgálatot kell fenntartani.

18. § A törvény hatálybalépésekor meglévő repülőtér körzetében a létesítésekor hatályos jogszabály szerint kialakított biztonsági és zajvédelmi övezetet addig kell fenntartani, amíg a repülőtér működési feltételei meg nem változnak. A feltételek változása esetén a törvény alapján hozott rendelkezések és egyéb, vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.

(Az Lt. 46. §-ához)

19. § (1) Ha a légiközlekedési hatóság az üzemben tartás során a polgári légi jármű, illetve a légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz típusával kapcsolatban olyan adat birtokába jut, amely arra utal, hogy az adott típusú légi jármű, illetőleg a légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz további üzemben tartása nem biztonságos, a légiközlekedési hatóság a típusalkalmassági bizonyítványt bevonhatja vagy a feltételek helyreállításáig felfüggesztheti.

(2) Annak a légi járműnek, illetve légiközlekedéssel kapcsolatos eszköznek az üzemben tartását, amelynek típusalkalmassági bizonyítványát bevonták vagy felfüggesztették, az üzemben tartónak haladéktalanul meg kell szüntetnie.

(Az Lt. 48. §-ához)

20. § (1) *  A légialkalmassági bizonyítványnak tartalmaznia kell a légi jármű tulajdonosának és üzemben tartójának nevét, a légi jármű azonosítására szolgáló adatokat (típus, lajstromjel, gyártási szám), az alkalmazás célját és a bizonyítvány időbeli hatályát.

(2) A légi járműnek a két légiközlekedési hatósági vizsgálata közötti folyamatos légialkalmasságának fenntartásáról az üzemben tartó gondoskodik.

(3) Az üzemképesség tanúsítására jogosultak kijelölésének módját és a jogosultak nevét az üzemben tartó jelöli meg, vagy a karbantartó működési szabályzatában kell megjelölni.

(4) *  Ha a légi jármű az üzemben tartás során nem felel meg a légialkalmasság követelményeinek, akkor az a légialkalmassági bizonyítvány időbeli hatályán belül sem üzemeltethető.

(5) *  Magyarországon jogosultsággal rendelkező javító, illetőleg karbantartó vállalkozó által javított vagy karbantartott nem magyar légi jármű légialkalmasságát a légiközlekedési hatóság csak a légi jármű üzemben tartójának kérésére és a lajstromozó állama szerint illetékes légiközlekedési hatóság egyetértő nyilatkozatára vizsgálja, illetőleg igazolja légialkalmasságát.

21. § * 

(Az Lt. 52/A. §-ához)

21/A. § *  A légvédelmi készenléti gyakorló repüléseket az illetékes irányító egységek között létrejött - a légiközlekedési hatóság és az állami célú légiközlekedés vonatkozásában a katonai légügyi hatóság által jóváhagyott - együttműködési megállapodásban foglaltak szerint kell végrehajtani.

(Az Lt. 52. §-ához)

22. § *  (1) Légi járművel fel- és leszállni - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - repülőtéren vagy leszállóhelyen szabad.

(2) A fel- és leszállás nem repülőtéren vagy leszállóhelyen is történhet a következő esetekben:

a) állami légi jármű fel- és leszállása,

b) baleseti segélynyújtás érdekében szükséges fel- és leszállás,

c) a légi jármű tulajdonságai miatt a leszállás helye előzetesen nem határozható meg,

d) a leszállás a biztonság érdekében, veszélyhelyzetben szükséges,

e) *  helikopter fel- és leszállása a 22/A. §-ban meghatározott feltételek szerint.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti fel- és leszállással okozott kárt és személyiségi jogi jogsértésért járó sérelemdíjat meg kell téríteni.

22/A. § *  (1) Repülőtéren vagy leszállóhelyen kívül nappal, látvarepülési szabályok szerint, belföldi repülést végző polgári helikopterrel fel- és leszállni

a) kizárólag az Lt. 71. § 10. pontjában említett magáncélból és 21. pontjában meghatározott vállalati célból végzett repülés esetén,

b) repülési terv benyújtása mellett,

c) biztonságos fel- és leszállásra alkalmas területen,

d) kizárólag talajszinten,

e) a fel- és leszállásra használt terület tulajdonosának vagy kezelőjének előzetes, írásos hozzájárulásával, amely hozzájárulás tartalmazza a terület tulajdonosának azon nyilatkozatát, miszerint megbizonyosodott arról, hogy a terület az adott helikopter típus légiüzemeltetési utasítása szerint biztonságos fel- és leszállására alkalmas, és a használat során a földön tartózkodó személyek a helikoptertől biztonságos távolságban tartózkodnak,

f) a helyi önkormányzat fel- és leszállásra vonatkozó, a lakosság érdekeit figyelembe vevő korlátozásokat megállapító rendelkezéseinek és a terület tulajdonosának vagy kezelőjének korlátozásainak ismerete és betartása mellett

lehet.

(2) Az (1) bekezdés szerint végrehajtott fel- és leszállás esetén a repülésbiztonsági és légiközlekedés-védelmi szabályok betartásáért, valamint az ennek során okozott kárért a légijármű parancsnoka felel. A terület tulajdonosa vagy kezelője felelősséggel tartozik abban az esetben, ha nem kellő körültekintéssel adta meg az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott hozzájárulását.

(Az Lt. 53. §-ához)

23. § (1)-(3) * 

(4) *  Gazdasági célú légiközlekedési tevékenység keretében légijármű-vezetői tevékenységet 60. életévét betöltött személy nem láthat el, kivéve ha

a) többpilótás légi jármű személyzetének a tagja, és

b) a légi járművön egyedüli 60. életévét betöltött légijármű-vezető személyzeti tag.

(5) *  Gazdasági célú légiközlekedési tevékenység keretében légijármű-vezetői tevékenységet 65. életévét betöltött személy nem láthat el.

(Az Lt. 54. §-ához)

24. § (1) A parancsnok kijelölésének módját a működési szabályzatban - ha az adott légiközlekedési tevékenység e bekezdés rendelkezésének hatálya alá tartozik -, a parancsnok nevét pedig a repülési okmányban meg kell jelölni.

(2) Az (1) bekezdésben említett repülési okmány a repülési terv vagy a légi jármű üzemben tartója által vezetett napló.

(Az Lt. 58. §-ához)

25. § A repülés akkor kezdhető meg, ha a parancsnok meggyőződött arról, hogy

a) *  a légi járművön a felség- és lajstromjel előírásos, a légi jármű a tervezett repülési feladatra felkészített, repülésre alkalmas állapotban van, fedélzeti berendezései működnek és légialkalmassági bizonyítványa hatályos;

b) a légi járművön minden előírt karbantartási munkát és ellenőrzést elvégeztek, és ezt az okmányokban igazolták;

c) a légi jármű tömege és tömegközéppontja a repülési feladatra meghatározott biztonsági határokon belül van;

d) a légi járműnek az adott feladat végrehajtásához előírt személyzete a fedélzeten és a feladat végrehajtására felkészült;

e) valamennyi utas és a szállított teher elhelyezése előírásos és biztonságosan rögzített;

f) az utasokat a repülés közbeni és a vészhelyzeti magatartásról kioktatták;

g) a tervezett repülés útvonalának időjárási helyzete megfelelő;

h) a légi járműre a jogszabályban előírt biztosítást megkötötték.

(Az Lt. 64. §-ához, 65/A. §-ához és 66. §-ához) * 

26. § * 

26/A. § *  (1) A Nemzeti Repülésbiztonsági Program alapján kidolgozott, a légiközlekedési hatóság által elfogadott Repülésbiztonság-irányítási Rendszert kell működtetnie valamennyi

a) légiközlekedési szakszemélyzet - kivéve a lajstromozásra nem kötelezett légi járművek vezetői - képzésére engedéllyel rendelkező képzési szervezetnek, amelyek szolgáltatásának ellátása közben repülésbiztonsági kockázat merülhet fel,

b) gazdasági célú légiközlekedési tevékenység végzésére kiadott, üzemben tartási engedéllyel rendelkező légi jármű üzemben tartójának,

c) karbantartó szervezetnek,

d) légi járművet és légiközlekedéssel kapcsolatos eszközt tervező és gyártó szervezetnek,

e) kereskedelmi repülőtér üzemben tartójának.

(2) *  Az 1035/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletben a légiforgalmi szolgálatokra meghatározott Repülésbiztonság-irányítási Rendszernek a Nemzeti Repülésbiztonsági Programon kell alapulnia.

(Az Lt. 67. §-ához)

27. § (1) Légi jármű abban az esetben vehet részt a légiközlekedésben, ha a légi jármű üzemben tartója, személyzete és a szállított személyek a biztonsági szabályoknak eleget tesznek.

(2) Olyan anyagot vagy tárgyat, amely a repülés vagy a légi járművön tartózkodó személyek biztonságát veszélyezteti, nem szabad légi járművön szállítani, vagy annak fedélzetére felvinni. A légi utasnak tűrnie kell, hogy a légi jármű fedélzetére szállásakor a fegyvert vagy a fegyverként használható egyéb eszközt, anyagot tőle elvegyék és a repülés tartama alatt hozzá nem férhető helyen őrizzék.

(3) Ha a légi jármű üzemben tartója megtagadja, hogy légi járművét, annak szállítmányát az illetékes hatóság vagy a repülőtér biztonsági szervei biztonsági ellenőrzésnek vessék alá, akkor az a légiközlekedésben nem vehet részt. Azt a légi utazásra jelentkező személyt, aki nem veti magát alá a biztonsági ellenőrzésnek, a légiközlekedésből ki kell zárni.

(4) A légiközlekedés védelme érdekében - jogszabályban meghatározott körben - a munkavállalókat az illetékes szervek, az érintettek tudomásával, törvényben meghatározott módon ellenőrzik.

28. § *  Ez a rendelet 1996. július 1. napján lép hatályba.

29. § *  Ez a rendelet

a) a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek,

b) *  a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

c) *  a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról, valamint a 482/2008/EK és a 691/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2011. október 17-i 1035/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. melléklet 4. pontjának

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

30. § * 


  Vissza az oldal tetejére