A jogszabály mai napon ( 2020.06.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1996. évi VII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Cseh Köztársaság Kormánya között, személyeknek az államhatáron történő átadásáról-átvételéről szóló Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Cseh Köztársaság Kormánya között, személyeknek az államhatáron történő átadásáról-átvételéről szóló, Budapesten, 1994. november hó 2. napján aláírt Egyezményt e törvénnyel kihirdeti. (Az Egyezmény megerősítéséről szóló jegyzékváltás 1995. július 6-án megtörtént.)

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Cseh Köztársaság Kormánya között,
személyeknek az államhatáron történő átadásáról-átvételéről

A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Cseh Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

attól az óhajtól vezérelve, hogy az illegális migrációt az európai együttműködés keretében kifejtett fáradozások és a kölcsönösség elve alapján megakadályozzák,

egyetértvén, hogy ez az Egyezmény nem szolgálhat alapul és eszközül személyeknek a származási országukba történő tömeges visszaszállításához,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

(1) Mindegyik Szerződő Fél különleges formalitások nélkül visszafogad a másik Szerződő Fél állama területéről minden jogellenesen ott tartózkodó személyt, akiről hitelt érdemlően megállapítható, hogy a megkeresett Szerződő Fél állampolgára. Amennyiben utólag megállapítást nyer, hogy az átvett személy a megkereső Szerződő Fél állama területéről történő kiutazásakor nem volt a megkeresett Szerződő Fél állampolgára, úgy őt a megkereső Szerződő Félnek vissza kell vennie.

(2) Ha az állampolgárság a megkereső Szerződő Fél részéről hitelt érdemlően nem állapítható meg, úgy felkérésre a másik Szerződő Fél diplomáciai vagy konzuli képviselete haladéktalanul tisztázza, hogy az átadni kívánt személy rendelkezik-e ezen Szerződő Fél állampolgárságával. Ebben az esetben a megkeresett Szerződő Fél válasza a mérvadó.

2. Cikk

Mindegyik Szerződő Fél bejelenti a másik Szerződő Félnek a másik Szerződő Fél olyan állampolgára átadását, akinek egészségi állapotára vagy életkorára tekintettel különleges gondozásra van szüksége. A bejelentést követően 7 napon belül választ kell adni az átvétel helyéről és időpontjáról.

3. Cikk

Az 1. és 2. Cikk rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azon harmadik ország állampolgárára vagy a hontalan személyre, aki a megkeresett Szerződő Fél államának területén állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezik, illetőleg aki ott menekültstátust kapott.

4. Cikk

(1) Mindegyik Szerződő Fél átveszi a harmadik ország állampolgárát, illetőleg a hontalan személyt hatósági ellenőrzéssel történő átszállításra, ha a másik Szerződő Fél ezt kérelmezi és az átvételt a célországban, valamint az esetleges tranzitországokban biztosította.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy átszállítását nem kérelmezik, illetőleg az elutasítható, ha indokoltan feltételezhető, hogy

a) a célországban vagy az esetleges tranzitországokban embertelen bánásmód, halálbüntetés fenyegeti, élete vagy szabadsága faji, vallási, nemzeti hovatartozása vagy, politikai meggyőződése miatt veszélynek van kitéve, vagy

b) a megkeresett Szerződő Fél államában büntetőeljárást indítanának ellene, vagy a célországban, illetve az esetleges tranzitországok valamelyikében büntetőeljárás indítása vagy büntetés végrehajtása fenyegeti, kivéve a tiltott határátlépésért történő felelősségre vonás esetét.

(3) A hatósági ellenőrzéssel történő átszállítás iránti kérelmet közvetlenül a Szerződő Felek Belügyminisztériumai terjesztik elő és intézik.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az átszállítandó személy személyi adatait,

b) nyilatkozatot arról, hogy az (1) bekezdés szerinti feltételek adottak, és nem ismertek a (2) bekezdésben meghatározott elutasítási okok,

c) az átadásra javasolt időpontot és határátkelőhelyet.

(4) A Szerződő Felek illetékes hatóságai közvetlenül állapodnak meg egymással az átadás időpontjában és az átszállítás módjában, az átszállítást pedig saját államuk jogszabályai szerint hajtják végre.

(5) Ha a megkeresett Szerződő Fél a kérelmet a szükséges feltételek hiánya miatt elutasítja, akkor a másik Szerződő Féllel közölnie kell az elutasítás indokát.

(6) A hatósági ellenőrzéssel történő átszállítással átvett személy visszaadható a megkereső Szerződő Félnek, ha az (1) bekezdésben meghatározott valamely feltétel nem teljesült, vagy a (2) bekezdés szerinti valamely tény utólag válik ismertté. Ezen okok közlését követően a megkereső Szerződő Fél köteles visszavenni az átszállításra előzőleg átadott személyt.

5. Cikk

(1) Az 1-3. Cikk szerinti személyek átadásával kapcsolatos költségeket a másik Szerződő Fél államhatáráig a megkereső Szerződő Fél viseli.

(2) A 4. Cikk szerinti személyek hatósági ellenőrzéssel történő átszállításával kapcsolatos költségeket - ideértve az esetleges visszaadás költségeit is - a megkereső Szerződő Fél viseli.

6. Cikk

A Szerződő Felek belügyminiszterei az Egyezmény végrehajtására megállapodást köthetnek, amelyben meghatározzák:

a) az eljárásra illetékes szerveket, valamint a kölcsönös tájékoztatás és az eljárás módját,

b) az átadáshoz és az átvételhez szükséges adatokat és dokumentumokat,

c) az 5. Cikk (2) bekezdése szerinti költségtérítés módját és szabályait.

7. Cikk

Jelen Egyezmény alkalmazását az 1-3. Cikkben foglaltak kivételével közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból bármelyik Szerződő Fél egészében vagy részben, átmenetileg felfüggesztheti. Ilyen intézkedés bevezetéséről és visszavonásáról a másik Szerződő Felet diplomáciai úton, haladéktalanul tájékoztatni kell.

8. Cikk

(1) Ez az Egyezmény az azt követő harmincadik napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton, írásban tájékoztatták egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírásoknak.

(2) Az Egyezmény határozatlan ideig marad hatályban, amennyiben a Szerződő Felek egyike diplomáciai úton, írásban nem mondja fel. Ebben az esetben az Egyezmény a felmondás kézhezvételét követő harmincadik napon hatályát veszti.

Készült Budapesten, 1994. év november hónap 2. napján, két eredeti példányban, mindkettő magyar és cseh nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1995. augusztus 5-től kell alkalmazni.

(2) *  A törvény végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére