A jogszabály mai napon ( 2023.12.08. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

24/1996. (II. 14.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között 1995. február 3-án aláírt Egyezménnyel módosított, a Magyar Népköztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között 1984. október 12-én aláírt Állat-egészségügyi Egyezménynek a módosítással egységes szerkezetben történő kihirdetéséről

(Az Egyezmény 1985. február 22-én, a módosítás 1995. február 3-án lépett hatályba.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között 1995. február 3-án aláírt Egyezménnyel módosított, a Magyar Népköztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között 1984. október 12-én aláírt Állat-egészségügyi Egyezményt *  a módosítással egységes szerkezetben e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Állat-egészségügyi Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között

A Magyar Köztársaság Kormánya

és

a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya

- abból a célból, hogy az állategészségügy területén az együttműködést továbbfejlesszék, különös tekintettel az állatjárványok megelőzésére és leküzdésére, valamint azok széthurcolásának megakadályozására

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

(1) A Szerződő Felek rendszeresen kicserélik az állatjárványokról szóló hivatalos jelentéseket.

(2) *  A Szerződő Felek az állatjárványok bármelyikének kitöréséről a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (O. I. E.) „A” nevű listája szerint haladéktalanul tájékoztatják egymást, és minden egyéb, különösen a megállapított állatjárványok leküzdésével kapcsolatban tett intézkedésekre, az érintett területekre, a megbetegedett állatállományok számára, a kimutatott vírustípusra és altípusra, valamint a behurcolás feltehető útvonalára vonatkozóan kért kiegészítő információt megadnak.

(3) *  A (2) bekezdésben említett állatjárványok fellépése vagy fellépésének gyanúja esetén a Szerződő Felek kérésre és lehetőség szerint támogatást nyújtanak egymásnak a kórmegállapításhoz.

2. Cikk

A Szerző Felek

1. kérésre tájékoztatják egymást:

az állategészségügy szervezeti felépítéséről,

az állategészségügy és az állatvédelem területén kiadott jogszabályokról,

az állatok fertőző betegségektől való megvédésével kapcsolatban az állatorvostudományi ismeretek alkalmazásáról, beleértve a parasitosisokat, valamint az állatállományokat érintő egyéb különleges veszélyeket is;

2. kicserélik azokkal az intézkedésekkel kapcsolatos tapasztalataikat, amelyeket a nem fertőző állatbetegségek, valamint különösen a mérgező szerek és radioaktív anyagok révén előálló káros hatások tekintetében hoztak, s amely hatások vagy veszteségeket okozhatnak az állatok között, vagy csökkenthetik az állatállományok termelő képességét.

3. Cikk

A Szerződő Felek támogatást adnak egymásnak az élő állatok, állati testek, testrészek, állati eredetű termékek és nyersanyagok, valamint olyan tárgyak kiviteli, behozatali és átviteli forgalmának figyelemmel kísérésében és bonyolításában, amelyek fertőző betegségek hordozói lehetnek, továbbá az érvényben levő járványvédelmi és - amennyiben élő állatokról van szó - az állatvédelmi előírások betartásában.

4. Cikk

(1) Az Egyezmény végrehajtására vonatkozóan a Magyar Köztársaság részéről a földművelésügyi miniszter * , a Németországi Szövetségi Köztársaság részéről a Szövetségi Minisztérium az illetékes. Ezen minisztériumok állat-egészségügyi szolgálatainak képviselői tanácskozás és kölcsönös tapasztalatcsere céljából szükség szerint jönnek össze. Mindkét Szerződő Fél jogosult arra, hogy az Egyezmény érvényességi területéről a tanácskozásba és tapasztalatcserébe tanácsadói minőségben tudósokat vagy szakértőket vonjon be.

Az összejöveteleket felváltva a Magyar Köztársaságban és a Németországi Szövetségi Köztársaságban tartják.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt állat-egészségügyi szolgálatok az Egyezmény alapján tett intézkedésekről közvetlenül, szükség szerint távbeszélő, távirat vagy telex útján értesítik egymást.

5. Cikk

A 4. Cikk (1) bekezdésében megjelölt állat-egészségügyi szolgálatok vezetői az Egyezmény végrehajtásához szükséges megállapodásokat köthetnek.

6. Cikk

Ez az Egyezmény a Szerződő Felek által megkötött egyéb nemzetközi szerződéseikből eredő jogokat és kötelezettségeket nem érinti.

7. Cikk

(1) Ez az Egyezmény az 1971. szeptember 3-i Négyoldalú Megállapodásnak megfelelően, a lefektetett eljárásokkal összhangban Berlin (Nyugat-)re is kiterjed.

(2) Ezt az Egyezményt ötéves időtartamra kötik. Érvényessége mindenkor további öt évre meghosszabbodik, hacsak a Szerződő Felek valamelyike, legkésőbb hat hónappal ezen időpont lejárta előtt írásban fel nem mondja.

(3) Az Egyezmény akkor lép hatályba, mihelyt mindkét Szerződő Fél értesítette egymást arról, hogy a hatálybalépéshez szükséges belső állami feltételeknek eleget tett.

Készült Budapesten, 1984. évi október hó 12. napján, két eredeti példányban, mindkettő magyar és német nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 1995. február 3. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a földművelésügyi miniszter gondoskodik.