A jogszabály mai napon ( 2019.12.09. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 64. §-ának (4) bekezdésében, valamint az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 37. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) *  A rendelet hatálya kiterjed - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a Magyarország területén * 

a) a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 9. §-ának (1) bekezdése és 87. §-ának 9. pontja szerinti szervezett munkavégzésre (a továbbiakban: szervezett munkavégzés),

b) * 

(2) *  E rendelet szerint kell bejelenteni a Magyarország területén székhellyel rendelkező munkáltató magyar állampolgárságú munkavállalója külföldi munkavégzése során elszenvedett foglalkozási megbetegedését is.

(3) *  A rendkívüli munkavégzési körülmények esetén (pl. mentés, katasztrófa-elhárítás), illetve a fegyveres erőknél, rendvédelmi szerveknél és nemzetbiztonsági szolgálatoknál munkavégzésre irányuló, valamint a büntetés-végrehajtási jogviszonyban álló személyek foglalkozási betegségeinek bejelentésére, nyilvántartására és kivizsgálására az illetékes miniszter által - az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel egyetértésben - kiadott külön jogszabály az irányadó.

(4) * 

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás,

aa) amely a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai-, kémiai-, biológiai-, pszichoszociális- és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza,

ab) illetve amely a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye;

b) fokozott expozíció: a munkavállaló szervezetében a munkavégzés során a foglalkozás gyakorlása közben vagy azzal összefüggésben az 1. számú mellékletben meghatározott biológiai határértékeket meghaladó koncentrációja vagy mértéke, illetve zaj esetében 4000 Hz-en a 30 dB halláscsökkenés bármely fülön;

c) biológiai expozíciós (hatás) mutató: azok a paraméterek, amelyekkel a vegyi anyagok és a szervezet közötti kölcsönhatások mennyiségileg jellemezhetők;

d) *  bejelentő orvos: bármely orvosi gyakorlatot folytató orvos, aki a foglalkozási megbetegedést (fokozott expozíciót) vagy annak gyanúját megállapította;

e) különösen bonyolult eset:

ea) ha mintavétel és laboratóriumi vizsgálatok vagy mérések elvégzése szükséges,

eb) a munkavállaló részvételi jogainak érvényesítése érdekében a vizsgálatokba történő bevonása,

f) *  halálos foglalkozási megbetegedés: olyan halálhoz vezető megbetegedés, ahol a halál oka a foglalkozási megbetegedés vagy annak szövődménye.

A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciók bejelentése

3. § *  (1) *  Az orvosi tevékenység körében észlelt, a 2. számú mellékletben szereplő foglalkozási betegséget, foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezést (a továbbiakban együtt: foglalkozási betegség), valamint a külön jogszabályban meghatározott vegyi anyagok, továbbá zaj okozta fokozott expozíciós esetet a munkáltató telephelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalához mint munkavédelmi hatósághoz (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság) be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és elfogadásuk esetén nyilvántartásba kell venni. A munkavédelmi hatóság a hozzá érkezett, a foglalkozási betegség gyanújával kapcsolatos bejelentéseket egy munkanapon belül továbbítja a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést a 3. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével

a) a foglalkozási betegség kórisméjét vagy annak gyanúját megállapító orvosnak a diagnózis felállítását követő 24 órán belül,

b) halálos kimenetelű, illetőleg ugyanazon munkahelyen 5, vagy több munkavállalót érintő azonos, egy időben kialakult heveny (a továbbiakban: tömeges) foglalkozási betegség esetén az elsőként észlelő orvosnak szóban azonnal és írásban legkésőbb 24 órán belül,

c) fokozott expozíció esetén az érintett személyt vizsgálatra beküldő foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának a lelet kézhezvételétől számított 24 órán belül

a 4. számú melléklet szerinti bejelentőlapon kell megtennie.

(3) A bejelentést meg kell ismételni, ha a korábban keresőképesként bejelentett személy keresőképtelenné vált. Tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban lévő személy esetén, a gyakorlati képzés helyén működő foglalkozás-egészségügyi orvos végzi a bejelentést, aki ezzel egy időben értesíti az oktatási intézményt.

(4) *  Az első észlelő orvosnak lehetősége van a munkavállalót további vizsgálatok végzésére a munkáltató telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyre vagy a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervhez beutalnia. A beutalóra rá kell vezetni a Bejelentve nincs! megjegyzést.

(5) *  Ha a (4) bekezdés szerinti foglalkozás-egészségügyi szakellátóhely a kórisme felállításához szükséges feltételekkel nem rendelkezik, vagy ha egyéb okból indokoltnak tartja, kezdeményezi a hozzá beutalt munkavállaló beutalását a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervhez. Ebben az esetben a beutalóra rá kell vezetni a Bejelentve nincs! megjegyzést.

(6) *  A tüdőfibrózist okozó porok esetében a diagnózist felállító egészségügyi szolgáltató, illetve a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv végzi a bejelentést.

4. § *  (1) *  Ha a munkahelyen halálos kimenetelű vagy tömeges foglalkozási megbetegedés fordult elő, a munkáltató - az észlelő orvos bejelentési kötelezettségétől függetlenül - azonnal értesíti a munkavédelmi hatóságot, amely azonnal értesíti a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervet és a minisztériumot.

(2) *  Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a munkáltató foglalkozási megbetegedés észlelésekor értesíti a munkáltató telephelye szerint illetékes munkavédelmi hatóságot.

(3) *  Amennyiben a betegellátó az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 15. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint a foglalkozási eredetű megbetegedéssel vagy fokozott expozícióval kapcsolatos bejelentését az érintett lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes munkavédelmi hatósághoz továbbította, a munkavédelmi hatóság a tudomására jutott bejelentést haladéktalanul továbbítja az érintett munkahelye szerint illetékes munkavédelmi hatósághoz, a bejelentőlap egyidejű megküldésével. A bejelentés átadásáról a betegellátót írásban értesíti.

5. § *  (1) *  A foglalkozási megbetegedés és a fokozott expozíciós eset keletkezésének körülményeit a munkavédelmi hatóság a (2) bekezdés szerinti személyek és szervek bevonásával vizsgálja ki. Amennyiben a munkáltató jogutód nélkül megszűnt, és a külön jogszabályban előírtak alapján a munkakörülmények rekonstruálásához szükséges dokumentumok nem kerültek elhelyezésre a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal), illetve a munkavédelmi hatóságnál, a foglalkozási eredetet a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv bírálja el.

(2) *  A foglalkozási megbetegedés, illetve fokozott expozíciós eset körülményeinek kivizsgálásába a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosát, a munkáltatót vagy annak képviselőjét és a munkavállalók érdekképviseletét (munkavédelmi képviselőt) is be kell vonni, valamint a vizsgálat során a megbetegedés és az expozíció okainak feltárása érdekében más hatóság, illetve intézmény is megkereshető. Ezen túlmenően a foglalkozási megbetegedés körülményeinek kivizsgálásába a minisztérium orvos végzettségű kormánytisztviselőjét is minden esetben be kell vonni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül meg kell kezdeni, valamint a bejelentés napjától számított legkésőbb 30 napon - különösen bonyolult esetekben 60 napon - belül intézkedni kell a további foglalkozási megbetegedések megelőzése érdekében.

(4) A kivizsgálás során figyelembe kell venni az Eüak. 4. § (4) bekezdésében, illetve 33. § (1) bekezdésében foglaltakat.

(5) *  Halálos kimenetelű vagy tömeges foglalkozási megbetegedés kivizsgálásába a munkavédelmi hatóság az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl bevonja

a) *  növényvédő szer vagy termésnövelő anyag okozta megbetegedés esetén a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalát;

b) a biológiai kóroki tényező okozta megbetegedés esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalát;

c) *  állatról emberre terjedő fertőzés okozta megbetegedés esetén a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalát;

d) a bányászatban észlelt megbetegedés esetén a bányafelügyeleti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt.

(6) A foglalkozási megbetegedés, illetve a fokozott expozíció körülményeinek vizsgálatáról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek egy-egy másolati példányát a vizsgálatban részt vevőknek át kell adni.

(7) *  A kivizsgálás vezetője az 5. számú melléklet szerinti vizsgálati lapot hat példányban állítja ki. A vizsgálati lap egy példányát a munkavédelmi hatóság megőrzi, egyet a bejelentőlappal együtt a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv részére továbbít.

(8) *  A bejelentés teljeskörűségét, szakmai megalapozottságát a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv bírálja el, és ennek során jogosult:

a) saját hatáskörben - betegség esetén - további vizsgálatokat végezni, egyes vizsgálatokat megismételni;

b) szükség esetén a munkavállalót más intézménybe vizsgálatra beutalni, illetve vizsgálatát kezdeményezni;

c) *  kiegészítő adatokat, információkat kérni, további munkahigiénés vizsgálatokat kezdeményeztetni a munkavédelmi hatóság útján;

d) külső szakértőt igénybe venni.

(9) *  Betegség esetén, annak foglalkozási megbetegedésként történő elfogadásáról a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv 30 napon belül tájékoztatja a munkavédelmi hatóságot. A munkavédelmi hatóság a 6. számú melléklet szerinti nyomtatványon értesíti a társadalombiztosítási kifizetőhelyet, ennek hiányában a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt. A kifogásolt eseteket a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv ismételt vizsgálatra, adatkiegészítésre, illetve törlésre visszaküldi a munkavédelmi hatóságnak.

(10) *  A munkavédelmi hatóság a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv (9) bekezdés szerinti tájékoztatásának kézhezvétele után a vizsgálati lap egy-egy példányát a munkáltatónak, a munkavállalónak (halált okozó foglalkozási megbetegedés esetén a hozzátartozónak), a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának, továbbá taj-számmal ellátva és a bejelentőlappal, valamint a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv tájékoztatásával együtt a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal részére küldi meg.

(11) Amennyiben a bejelentés nem a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosától érkezett, a vizsgálat vezetője köteles értesíteni a bejelentő orvost a kivizsgálás eredményéről.

6. § *  A munkaegészségügyi szabálytalanságok megszüntetésére, a hasonló esetek előfordulásának megelőzésére a munkavédelmi hatóság szükség esetén intézkedik. Közegészségügyi-járványügyi szabálytalanság észlelése esetén a munkavédelmi hatóság értesíti a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalt.

A helyi feladatok meghatározása

7. § A munkáltató köteles

a) a munkavállaló megbetegedésével, fokozott expozíciós esetével összefüggő munkahelyre, munkakörülményekre vonatkozó információkat, adatokat a vizsgálat vezetőjének a rendelkezésére bocsátani;

b) a kivizsgálást elősegíteni, a kórisme felállításához szükséges orvosi és higiénés vizsgálatok elvégeztetéséről, a 6. §-ban említett intézkedések végrehajtásáról gondoskodni;

c) *  halálos, tömeges foglalkozási betegség, tömeges fokozott expozíció, illetve ugyanazon kóroki tényezőre visszavezethető, ugyanazon tevékenységgel kapcsolatosan ismételten előforduló fokozott expozíciók esetén az Mvt. 23. §-ának (2) bekezdése szerinti soron kívüli ellenőrzést lefolytatni, és az 54. §-ának (3) bekezdése szerinti soron kívüli kockázatértékelést elvégezni.

Hatálybalépés

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) * 

(3) Ez a rendelet nem érinti a munkabalesetek és a fertőző betegségek bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló külön jogszabályban meghatározott bejelentési kötelezettséget.

(4) *  E rendelet a foglalkozási megbetegedések európai jegyzékéről szóló 2003/670/EK ajánlásnak való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez * 

2. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez * 

Bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzéke

EU kód Kód
1 A) KÉMIAI KÓROKI TÉNYEZŐK
100 A1 Akrilnitril által okozott betegségek
101 A2 Arzén és vegyületei által okozott betegségek
102 A3 Berillium és vegyületei által okozott betegségek
103.01 A4 Szén-monoxid által okozott betegségek
103.02 A5 Foszgén által okozott betegségek
104.01 A6 Hidrogén-cianid által okozott betegségek
104.02 A7 Cianidok és vegyületei által okozott betegségek
104.03 A8 Izocianátok által okozott betegségek
105 A9 Kadmium és vegyületei által okozott betegségek
106 A10 Króm és vegyületei által okozott betegségek
107 A11 Higany és vegyületei által okozott betegségek
108 A12 Mangán és vegyületei által okozott betegségek
109.01 A13 Salétromsav által okozott betegségek
109.02 A14 Nitrogén oxidok által okozott betegségek
109.03 A15 Ammónia által okozott betegségek
110 A16 Nikkel és vegyületei által okozott betegségek
111 A17 Foszfor és vegyületei által okozott betegségek
112 A18 Ólom és vegyületei által okozott betegségek
113.01 A19 Kén-oxidok által okozott betegségek
113.02 A20 Kénsav által okozott betegségek
113.03 A21 Szén-diszulfid (szénkéneg) által okozott betegségek
114 A22 Vanádium és vegyületei által okozott betegségek
115.01 A23 Klór által okozott betegségek
115.02 A24 Bróm által okozott betegségek
115.04 A25 Jód által okozott betegségek
115.05 A26 Fluor és vegyületei által okozott betegségek
116 A27 Benzinekből (kőolaj-eredetű, alacsony forráspontú szénhidrogén elegyekből) származó alifás és aliciklikus szénhidrogének által okozott betegségek
A28 Vinilklorid által okozott betegségek
A29 Triklór-etilén által okozott betegségek
117 A30 Tetraklór-etilén által okozott betegségek
A31 Egyéb alifás és aromás szénhidrogének halogén származékai által okozott betegségek
118 A32 Butil-, metil- és izopropil-alkohol által okozott betegségek
119 A33 Etilén-glikol, dietilén-glikol, 1,4-butándiol, valamint glikolok és glicerin nitro származékai által okozott betegségek
120 A34 Metil-éter, etil-éter, izopropil-éter, vinil-éter, diklór-izopropiléter, gvajakol, az etilénglikol metil-étere és etil-étere által okozott betegségek
121 A35 Aceton klóraceton, brómaceton, hexafluoraceton, metil-etil-keton, metil-n-butil-keton, etil-izobutil-keton, diaceton-alkohol, mezitil-oxid, 2-metilciklohexanon által okozott betegségek
A36 Egyéb alkoholok, glikolok, ketonok, aldehidek, észterek által okozott betegségek
122 A37 Szerves foszforsav-észterek, karbamát inszekticidek által okozott betegségek
123 A38 Szerves savak által okozott betegségek
124 A39 Formaldehid által okozott betegségek
125 A40 Nitro-glicerin és más alifás nitroszármazékok által okozott betegségek
A41 Benzol által okozott betegségek
126.01 A42 Toluol által okozott betegségek
A43 Xilol által okozott betegségek
A44 Egyéb benzol homológ által okozott betegségek
126.02 A45 Naftalin vagy a naftalin megfelelői (a naftalin megfelelőit a CnH2n-12 összegképlet jellemzi) által okozott betegségek
126.03 A46 Sztirol és divinilbenzol által okozott betegségek
127 A47 Aromás szénhidrogének halogénezett származékai által okozott betegségek
128.01 A48 Fenolok és megfelelőik vagy halogénezett származékaik által okozott betegségek
128.02 A49 Naftol és megfelelői vagy halogénezett származékai által okozott betegségek
128.03 A50 Alkil-aril-oxidok halogénezett származékai által okozott betegségek
128.04 A51 Alkil-aril-szulfonátok halogénezett származékai által okozott betegségek
128.05 A52 Benzokinonok által okozott betegségek
129.01 A53 Aromás aminok vagy aromás hidrazinok vagy ezek halogénezett, fenolos, nitrifikált, nitrált vagy szulfonált származékai által okozott betegségek
129.02 A54 Alifás aminok és halogénezett származékaik által okozott betegségek
130.01 A55 Aromás szénhidrogének nitrált származékai által okozott betegségek
130.02 A56 Fenolok és megfelelőik nitrált származékai által okozott betegségek
131 A57 Antimon és vegyületei által okozott betegségek
132 A58 Salétromsav-észterek által okozott betegségek
A59 Nitro-glicerin és más salétromsavas észterek által okozott betegségek
133 A60 Kén-hidrogén által okozott betegségek
135 A61 Szerves oldószerek által okozott encephalopathiák, amelyek más címszó alá nem tartoznak
136 A62 Szerves oldószerek által okozott polyneuropathiák, amelyek más címszó alá nem tartoznak
A63 Dioxán (dietilén oxid) által okozott betegségek
A64 Minden egyéb a munkavégzés, foglalkozás közben használt és a munkavállaló testfelületére, szervezetébe jutó vegyi anyag (beleértve az egyéb növényvédő szereket) által okozott betegségek
201.01 A65 Korom által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.02 A66 Bitumen által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.03 A67 Kátrány által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.04 A68 Szurok által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.05 A69 Antracén és vegyületei által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.06 A70 Ásványi és egyéb olajok által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.07 A71 Nyers paraffin által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.08 A72 Karbazol és vegyületei által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.09 A73 Szén desztilláció melléktermékei által okozott bőrbetegségek és bőrrák
202 A74 Vegyianyagok által okozott kontakt irritatív dermatitisz
A75 Vegyianyagok által okozott kontakt allergiás dermatitisz
A76 Vegyianyagok által okozott egyéb bőrbetegségek (pl. olajakne) és nyálkahártya betegségek
A77 Egyéb bőrbetegségek és bőrrákok
301.11 A78 Szilikózis
301.12 A79 Tüdő tuberkulózissal kombinált szilikózis
301.21 A80 Azbesztózis
301.22 A81 Azbesztpor belégzését követő mesothelioma
301.31 A82 Egyéb pneumokoniózisok
302 A83 Azbeszt szövődménye hörgőrák formájában
303 A84 Szinterezett (zsugorított) fémek pora által okozott hörgő-tüdő-betegségek
304.04 A85 Kobalt, ón, bárium és grafit porának belégzése által okozott légzőrendszeri betegségek
A86 Kemény fém által okozott tüdőfibrózisok
304.05 A87 Sziderózis
304.06 A88 Tudományosan igazolt kémiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás asztma
304.07 A89 Tudományosan igazolt kémiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás rinitisz
305.01 A90 Fapor által okozott felsőlégúti daganatos betegségek
306 A91 A pleura azbeszt által okozott, légzési restrikcióval járó fibrózisa
307 A92 Mélyszíni bányában dolgozó bányászok krónikus obstruktív hörghurutja és emfizémája
308 A93 Azbesztpor belégzése által okozott tüdőrák
309 A94 Alumínium és vegyületei által okozott betegségek
310 A95 Lúgos salak pora által okozott bronchopulmonáris betegségek
B) FIZIKAI KÓROKI TÉNYEZŐK
502.01 B1 Ultraibolya, infravörös, egyéb nem ionizáló sugárzás által okozott betegségek (kivéve elektroophthalmia)
502.02 B2 Elektroophthalmia
503 B3 Zaj által okozott halláskárosodások
504 B4 Túlnyomás alatti munkavégzés által okozott betegségek
505.01 B5 Helyileg ható vibráció által okozott betegség
505.02 B6 Egésztest vibráció által okozott betegségek (beleértve az ágyéki gerinc porckorong betegségeit)
B7 Foglalkozással kapcsolatos egyéb fizikai kóroki tényező által okozott betegségek
508 B8 Ionizáló sugárzás által okozott betegségek
C) BIOLÓGIAI KÓROKI TÉNYEZŐK
401 C1 Egyéb zoonózisok
402 C2 Tetanusz
403 C3 Brucellózis
C4 Ornitózis
C5 Kullancs-enkefalitisz
C6 Atrax
C7 Leptospirózis
C8 Q-láz
C9 Tularémia
C10 Borelliózis (Lyme-kór)
C11 Trichofitiázis
404 C12 Foglalkozással kapcsolatban keletkezett hepatitiszek
405 C13 Foglalkozással kapcsolatban keletkezett tuberkulózis
406 C14 Amőbiázis
407 C15 Fertőző betegségek által okozott idült egészségkárosodás, ha az a foglalkozással kapcsolatban keletkezett
C16 Hivatalos külszolgálat során szerzett trópusi betegségek
C17 Gennykeltők által okozott bőrbetegségek
C18 Gombák által okozott bőrbetegségek
304.01 C19 Exogen (extrinsic) allergiás alveolitisz
304.02 C20 Gyapot, len, kender, juta, szizál és cukornád porok és rostok belégzése által okozott tüdőbetegségek
C21 Foglalkozással kapcsolatos biológiai kóroki tényezők által okozott egyéb betegségek
304.06 C22 Tudományos igazolt biológiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás asztma
304.07 C23 Tudományos igazolt biológiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás rinitisz
D) NEM OPTIMÁLIS IGÉNYBEVÉTEL, PSZICHOSZOCIÁLIS ERGONÓMIAI KÓROKI TÉNYEZŐK
506.10 D1 A periartikuláris tömlők nyomás miatti betegsége
506.11 D2 Prae-patelláris és sub-patelláris bursitis
506.12 D3 Olecranon bursitis
506.13 D4 Váll bursitis
506.21 D5 Az ínhüvely túlerőltetés által okozott betegségek
506.22 D6 A peritendineum-túlerőltetés által okozott betegség
506.23 D7 Az izom és ín tapadási helyek túlerőltetés által okozott betegségek
506.30 D8 Térdízületi meniszkusz sérülése
506.40 D9 Nyomás eredetű perifériás idegkárosodás
506.45 D10 Carpal tunnel (kéztő alagút) szindróma
507 D11 Bányászok nystagmusa (szemtekerezgése)
D12 Az ágyéki gerinc porckorong tehermozgatás által okozott betegségei
D13 A nyaki gerinc szakasz porckorong tehermozgatás által okozott betegségei
D14 Csontok, ízületek, izmok, inak túlzott, illetve egyoldalú igénybevétele által okozott betegségei
D15 Pszichoszociális kóroki tényezők
D16 Ergonómiai kóroki tényezők által okozott betegségek
D17 A munkavégzéssel vagy a munkakörnyezettel kapcsolatos egyéb betegségek

3. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez * 

A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek jelentési és nyilvántartási rendje

I. A bejelentés

1. *  A bejelentést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a kitöltési utasítás szerint kell megtenni.

2. A bejelentés megtörténtét és keltét - a kórisme feltüntetésével - a munkavállalóról vezetett egészségügyi nyilvántartásban rögzíteni kell.

3. *  A munkavédelmi hatóság a bejelentést nyilvántartásba veszi, és erről a bejelentőt 3 napon belül értesíti.

4. *  Ha a bejelentés nem a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosától érkezett, a munkavédelmi hatóság a bejelentőlap másolatát is megküldi az érintett foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak.

II. Az esetek nyilvántartása

1. *  A munkavédelmi hatóság a bejelentett foglalkozási betegségekkel, fokozott expozíciós esetekkel kapcsolatos vizsgálati lapokat, jegyzőkönyveket munkáltatók szerint, továbbá e rendelet mellékleteiben foglalt jegyzékek szerint külön-külön az alábbi csoportosításban tartja nyilván:

- a bejelentés dátuma,

- diagnózis,

- halálos vagy tömeges foglalkozási betegség,

- keresőképtelenséggel járó foglalkozási betegség,

- keresőképtelenséggel nem járó foglalkozási betegség,

- fokozott expozíció (anyagonként),

- kiváltó ok, munkakörülmény, rendelkezésre álló higiénés adat.

2. *  A munkavédelmi hatóság a bejelentett foglalkozási betegségekkel, fokozott expozíciós esetekkel kapcsolatos, az 1. pont szerinti csoportosításban nyilvántartott adatokat folyamatosan megküldi a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervnek. A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv az 5. § (8) bekezdésében leírtak szerint vizsgálja a bejelentés szakmai megalapozottságát, a vizsgálat teljeskörűségét.

3. *  A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv az Országos Statisztikai Adatszolgáltatási Program (OSAP) által előírt jelentési rendnek megfelelően évenként országos összesítő jelentést készít.

4. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez * 

Bejelentés foglalkozási megbetegedésről (mérgezésről), fokozott expozícióról

Régió:
Megye: Bejelentésazonosító: □□□□□-□□-□□□
Bejelentő:
1 - Foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat orvosa
2 - Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa
3 - munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv
4 - egyéb orvos
Bejelentő orvos neve: .........................................................................
Bejelentés dátuma: 20□□□□□□
A bejelentett eset: 1 - foglalkozási megbetegedés
2 - fokozott expozíció
Keresőképesség: 1 - keresőképes
2 - keresőképtelen
3 - halálos
Diagnózis (Csak foglalkozási megbetegedés esetén kell kitölteni!):


Előfordulás jellege: 1 - egyedi
2 - tömeges
Munkáltató neve (központi telephely):
Adószám: □□□□□□□□-□-□□
Adóazonosító jel: □□□□□□□□
Szakágazati kód: □□□□
Telephely címe (a bejelentés helye szerint):


A megbetegedéssel/ fokozott expozícióval kapcsolatos munkakör:
Munkavállaló neve: ............................................................................................................................................................
taj-szám: □□□□□□□□□
Neme: 1 - férfi
2 - nő
Születési dátuma: □□□□□□□□
Születési helye: .........................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................
Lakcíme: ......................................................................................................... □□□□
Jelenlegi munkaköri tevékenysége:
FEOR kód: □□□□
Korábbi munkakörei jelenlegi és előző munkáltatóknál (a felsorolásnál jelölendő a munkáltató neve, címe; a munkakör, amelyet betöltött; és a mettől-meddig időtartam. Ha nem tudja, vagy nem emlékszik: n.e.-vel jelölendő):
A megbetegedéssel (fokozott expozíciós esettel) kapcsolatos
jelenlegi munkakörben töltött expozíciós idő (hónap):
□□
A megbetegedéssel (fokozott expozíciós esettel) kapcsolatos
munkakörben összesen eltöltött expozíciós idő (hónap)
□□
A fokozott zaj expozíciós eset bejelentésének alapjául szolgáló audiometriás vizsgálat eredményei:


A fokozott vegyi expozíciós eset bejelentésének alapjául szolgáló biológiai paraméter(ek) laboratóriumi vizsgálati eredményei (Csak a kivizsgálást követően töltendő ki):
Vérben Vizeletben
paraméter érték mértékegység paraméter érték mértékegység
A munkavédelmi hatóság véleménye:


A bejelentés: 1 - elfogadva
2 - módosítva
3 - elutasítva
4 - kiegészítésre visszaküldve
Elfogadott foglalkozási megbetegedés: □□□
Elfogadott fokozott expozíció: □□□
Diagnózis:
Bejelentést indokoló, csatolt orvosi dokumentumok száma: □□
Dátuma: □□□□□□□□
P. H.
................................................
aláírás

Kódlista és kitöltési utasítás a bejelentéshez

EU kód Kód
1 A) KÉMIAI KÓROKI TÉNYEZŐK
100 A1 Akrilnitril által okozott betegségek
101 A2 Arzén és vegyületei által okozott betegségek
102 A3 Berillium és vegyületei által okozott betegségek
103.01 A4 Szén-monoxid által okozott betegségek
103.02 A5 Foszgén által okozott betegségek
104.01 A6 Hidrogén-cianid által okozott betegségek
104.02 A7 Cianidok és vegyületei által okozott betegségek
104.03 A8 Izocianátok által okozott betegségek
105 A9 Kadmium és vegyületei által okozott betegségek
106 A10 Króm és vegyületei által okozott betegségek
107 A11 Higany és vegyületei által okozott betegségek
108 A12 Mangán és vegyületei által okozott betegségek
109.01 A13 Salétromsav által okozott betegségek
109.02 A14 Nitrogén oxidok által okozott betegségek
109.03 A15 Ammónia által okozott betegségek
110 A16 Nikkel és vegyületei által okozott betegségek
111 A17 Foszfor és vegyületei által okozott betegségek
112 A18 Ólom és vegyületei által okozott betegségek
113.01 A19 Kén-oxidok által okozott betegségek
113.02 A20 Kénsav által okozott betegségek
113.03 A21 Szén-diszulfid (szénkéneg) által okozott betegségek
114 A22 Vanádium és vegyületei által okozott betegségek
115.01 A23 Klór által okozott betegségek
115.02 A24 Bróm által okozott betegségek
115.04 A25 Jód által okozott betegségek
115.05 A26 Fluor és vegyületei által okozott betegségek
116 A27 Benzinekből (kőolaj-eredetű, alacsony forráspontú szénhidrogén elegyekből) származó alifás és aliciklikus szénhidrogének által okozott betegségek
A28 Vinilklorid által okozott betegségek
A29 Triklór-etilén által okozott betegségek
117 A30 Tetraklór-etilén által okozott betegségek
A31 Egyéb alifás és aromás szénhidrogének halogén származékai által okozott betegségek
118 A32 Butil-, metil- és izopropil-alkohol által okozott betegségek
119 A33 Etilén-glikol, dietilén-glikol, 1,4-butándiol, valamint glikolok és glicerin nitro származékai által okozott betegségek
120 A34 Metil-éter, etil-éter, izopropil-éter, vinil-éter, diklór-izopropiléter, gvajakol, az etilén-glikol metil-étere és etil-étere által okozott betegségek
121 A35 Aceton, klóraceton, brómaceton, hexafluoraceton, metil-etil-keton, metil-n-butil-keton, metil-izobutil-keton, diaceton-alkohol, mezitil-oxid, 2-metilciklohexanon által okozott betegségek
A36 Egyéb alkoholok, glikolok, ketonok, aldehidek, észterek által okozott betegségek
122 A37 Szerves foszforsav-észterek, karbamát inszekticidek által okozott betegségek
123 A38 Szerves savak által okozott betegségek
124 A39 Formaldehid által okozott betegségek
125 A40 Nitro-glicerin és más alifás nitroszármazékok által okozott betegségek
A41 Benzol által okozott betegségek
126.01 A42 Toluol által okozott betegségek
A43 Xilol által okozott betegségek
A44 Egyéb benzol homológ által okozott betegségek
126.02 A45 Naftalin vagy a naftalin megfelelői (a naftalin megfelelőit a CnH2n-12 összegképlet jellemzi) által okozott betegségek
126.03 A46 Sztirol és divinilbenzol által okozott betegségek
127 A47 Aromás szénhidrogének halogénezett származékai által okozott betegségek
128.01 A48 Fenolok és megfelelőik vagy halogénezett származékaik által okozott betegségek
128.02 A49 Naftol és megfelelői vagy halogénezett származékai által okozott betegségek
128.03 A50 Alkil-aril-oxidok halogénezett származékai által okozott betegségek
128.04 A51 Alkil-aril-szulfonátok halogénezett származékai által okozott betegségek
128.05 A52 Benzokinonok által okozott betegségek
129.01 A53 Aromás aminok vagy aromás hidrazinok vagy ezek halogénezett, fenolos, nitrifikált, nitrált vagy szulfonált származékai által okozott betegségek
129.02 A54 Alifás aminok és halogénezett származékaik által okozott betegségek
130.01 A55 Aromás szénhidrogének nitrált származékai által okozott betegségek
130.02 A56 Fenolok és megfelelőik nitrált származékai által okozott betegségek
131 A57 Antimon és vegyületei által okozott betegségek
132 A58 Salétromsav-észterek által okozott betegségek
A59 Nitro-glicerin és más salétromsavas észterek által okozott betegségek
133 A60 Kén-hidrogén által okozott betegségek
135 A61 Szerves oldószerek által okozott encephalopathiák, amelyek más címszó alá nem tartoznak
136 A62 Szerves oldószerek által okozott polyneuropathiák, amelyek más címszó alá nem tartoznak
A63 Dioxán (dietilén oxid) által okozott betegségek
A64 Minden egyéb a munkavégzés, foglalkozás közben használt és a munkavállaló testfelületére, szervezetébe jutó vegyi anyag (beleértve az egyéb növényvédő szereket) által okozott betegségek
201.01 A65 Korom által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.02 A66 Bitumen által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.03 A67 Kátrány által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.04 A68 Szurok által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.05 A69 Antracén és vegyületei által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.06 A70 Ásványi és egyéb olajok által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.07 A71 Nyers paraffin által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.08 A72 Karbazol és vegyületei által okozott bőrbetegségek és bőrrák
201.09 A73 Szén desztilláció melléktermékei által okozott bőrbetegségek és bőrrák
A74 Vegyianyagok által okozott kontakt irritatív dermatitisz
202 A75 Vegyianyagok által okozott kontakt allergiás dermatitisz
A76 Vegyianyagok által okozott egyéb bőrbetegségek (pl. olajakne) és nyálkahártya betegségek
A77 Egyéb bőrbetegségek és bőrrákok
301.11 A78 Szilikózis
301.12 A79 Tüdő tuberkulózissal kombinált szilikózis
301.21 A80 Azbesztózis
301.22 A81 Azbesztpor belégzését követő mesothelioma
301.31 A82 Egyéb pneumokoniózisok
302 A83 Azbeszt szövődménye hörgőrák formájában
303 A84 Szinterezett (zsugorított) fémek pora által okozott hörgő-tüdő-betegségek
304.04 A85 Kobalt, ón, bárium és grafit porának belégzése által okozott légzőrendszeri betegségek
A86 Kemény fém által okozott tüdőfibrózisok
304.05 A87 Sziderózis
304.06 A88 Tudományosan igazolt kémiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás asztma
304.07 A89 Tudományosan igazolt kémiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás rinitisz
305.01 A90 Fapor által okozott felsőlégúti daganatos betegségek
306 A91 A pleura azbeszt által okozott, légzési restrikcióval járó fibrózisa
307 A92 Mélyszíni bányában dolgozó bányászok krónikus obstruktív hörghurutja és emfizémája
308 A93 Azbesztpor belégzése által okozott tüdőrák
309 A94 Alumínium és vegyületei által okozott betegségek
310 A95 Lúgos salak pora által okozott bronchopulmonáris betegségek
B) FIZIKAI KÓROKI TÉNYEZŐK
502.01 B1 Ultraibolya, infravörös, egyéb nem ionizáló sugárzás által okozott betegségek (kivéve elektroophthalmia)
502.02 B2 Elektroophthalmia
503 B3 Zaj által okozott halláskárosodások
504 B4 Túlnyomás alatti munkavégzés által okozott betegségek
505.01 B5 Helyileg ható vibráció által okozott betegség
505.02 B6 Egésztest vibráció által okozott betegségek (beleértve az ágyéki gerinc porckorong betegségeit)
B7 Foglalkozással kapcsolatos egyéb fizikai kóroki tényező által okozott betegségek
508 B8 Ionizáló sugárzás által okozott betegségek
C) BIOLÓGIAI KÓROKI TÉNYEZŐK
401 C1 Egyéb zoonózisok
402 C2 Tetanusz
403 C3 Brucellózis
C4 Ornitózis
C5 Kullancs-enkefalitisz
C6 Antrax
C7 Leptospirózis
C8 Q-láz
C9 Tularémia
C10 Borelliózis (Lyme-kór)
C11 Trichofitiázis
404 C12 Foglalkozással kapcsolatban keletkezett hepatitiszek
405 C13 Foglalkozással kapcsolatban keletkezett tuberkulózis
406 C14 Amőbiázis
407 C15 Fertőző betegségek által okozott idült egészségkárosodás, ha az a foglalkozással kapcsolatban keletkezett
C16 Hivatalos külszolgálat során szerzett trópusi betegségek
C17 Gennykeltők által okozott bőrbetegségek
C18 Gombák által okozott bőrbetegségek
304.01 C19 Exogen (extrinsic) allergiás alveolitisz
304.02 C20 Gyapot, len, kender, juta, szizál és cukornád porok és rostok belégzése által okozott tüdőbetegségek
C21 Foglalkozással kapcsolatos biológiai kóroki tényezők által okozott egyéb betegségek
304.06 C22 Tudományos igazolt biológiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás asztma
304.07 C23 Tudományos igazolt biológiai allergének által kiváltott és munkával kapcsolatos allergiás rinitisz
D) NEM OPTIMÁLIS IGÉNYBEVÉTEL, PSZICHOSZOCIÁLIS ERGONÓMIAI KÓROKI TÉNYEZŐK
506.10 D1 A periartikuláris tömlők nyomás miatti betegsége
506.11 D2 Prae-patelláris és sub-patelláris bursitis
506.12 D3 Olecranon bursitis
506.13 D4 Váll bursitis
506.21 D5 Az ínhüvely túlerőltetés által okozott betegségek
506.22 D6 A peritendineum-túlerőltetés által okozott betegség
506.23 D7 Az izom és ín tapadási helyek túlerőltetés által okozott betegségek
506.30 D8 Térdízületi meniszkusz sérülése
506.40 D9 Nyomás eredetű perifériás idegkárosodás
506.45 D10 Carpal tunnel (kéztő alagút) szindróma
507 D11 Bányászok nystagmusa (szemtekerezgése)
D12 Az ágyéki gerinc porckorong tehermozgatás által okozott betegségei
D13 A nyaki gerinc szakasz porckorong tehermozgatás által okozott betegségei
D14 Csontok, ízületek, izmok, inak túlzott, illetve egyoldalú igénybevétele által okozott betegségei
D15 Pszichoszociális kóroki tényezők
D16 Ergonómiai kóroki tényezők által okozott betegségek
D17 A munkavégzéssel vagy a munkakörnyezettel kapcsolatos egyéb betegségek
Régió: 01 - Közép-magyarországi régió
02 - Dél-dunántúli régió
03 - Közép-dunántúli régió
04 - Nyugat-dunántúli régió
05 - Dél-alföldi régió
06 - Észak-alföldi régió
07 - Észak-magyarországi régió
Megye 01 - Budapest 11 - Komárom-Esztergom
02 - Baranya 12 - Nógrád
03 - Bács-Kiskun 13 - Pest
04 - Békés 14 - Somogy
05 - Borsod-Abaúj-Zemplén 15 - Szabolcs-Szatmár-Bereg
06 - Csongrád 16 - Jász-Nagykun-Szolnok
07 - Fejér 17 - Tolna
08 - Győr-Moson-Sopron 18 - Vas
09 - Hajdú-Bihar 19 - Veszprém
10 - Heves 20 - Zala
Bejelentésazonosító: az első öt számjegy a bejelentő orvos pecsétszáma, a 6. és 7. számjegy a bejelentés éve (évszázad nélkül), az utolsó 3 számjegy a bejelentő orvos által adott sorszám
Diagnózis: a megbetegedések jegyzékében a megbetegedést okozó tényező betűjele és a megbetegedés előtti arab számok
Adószám: a munkáltatónál fellelhető
Szakágazati kód:
(KSH)
TEÁOR alapján
FEOR kód:
(KSH)
Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (Korszerűsített jegyzék) FEOR-93

5. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez * 

Vizsgálati lap

Bejelentésazonosító: □□□□□-□□-□□□
taj-szám: □□□□□□□□□
1. Jelen bejelentést indokoló kóroki tényezővel kapcsolatban korábbi munkahelyein előfordult-e:
Fokozott expozíció Nem
Ha igen, mikor (év) □□□□
Megbetegedés Nem
Ha igen, mikor (év) □□□□
2. Jelen bejelentés tárgyát képező megbetegedést vagy fokozott expozíciót okozó kóroki tényezők műszeres vizsgálata:
Vizsgálatok nem történtek
Vizsgálatok történtek (több mérés esetén valamennyi eredményt ismertetni, vagy a mérési jegyzőkönyveket mellékelni kell)
Mérések iránya:
Mérések időpontja (év, hónap): □□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
Mérések eredményei: □□□□
□□□□
□□□□
Hozott intézkedések: □□□□
□□□□
□□□□
□□□□
3. A megbetegedés, fokozott expozíció oka (több válasz is adható):
Műszaki megelőzés Teljes hiánya
Részleges jellege
Elégtelen hatékonyság
Egyéb:
Egyéni védelem Teljes hiánya
Nem megfelelő mennyisége
Nem megfelelő minősége
Használatának elmulasztása
Egyéb (szövegesen ismertetendő):
4. Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatok történtek:
Igen
Gyakorisága (hónapokban): □□
Nem
5. Időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok:
Igen
Gyakorisága (hónapokban): □□
Nem
6. A munkavállaló magatartásával hozzájárult-e a megbetegedés (fokozott expozíció) kialakulásához?
Igen
Nem
7. A kivizsgálást követő intézkedés formája:
Intézkedési terv
Határozati intézkedés
Bírságolás (és összege)
Egyéb
Nem történt intézkedés (ebben az esetben indokolás is szükséges) Indokolás:
8. A kivizsgálás során hozott intézkedés tartalmi ismertetése:
9. Az esemény körülményeinek és a kivizsgálás tapasztalatainak részletes ismertetése:
Kitöltési utasítás a vizsgálati laphoz

Bejelentésazonosító: Az első 5 számjegy a bejelentő orvos pecsétszáma, a 6. és a 7. a bejelentés éve (évszázad nélkül), az utolsó 3 számjegy a bejelentő orvos által adott sorszám.

A megbetegedést (mérgezést) vagy fokozott expozíciót előidéző kóroki tényezők műszeres vizsgálata

Mérések: 1 vegyi anyag
2 por
3 rost
4 zaj
5 lokális rezgés
6 egyéb
Mérések eredményei: 1 igazolták a bejelentést
2 nem igazolták a bejelentést
3 nem ítélhető meg a korábbi munkahelyi szituáció
4 ismételt mérés szükséges

6. számú melléklet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelethez * 

................................................................................ Járási Hivatal mint munkavédelmi hatóság

Értesítés

Cím: ...................................................................................................................................

Értesítem, hogy .......................................................................................................... (név)

(tajszám) □□□□□□□□□

.............................................................................................................. (születési hely, idő)

........................................................................................................................ (anyja neve)

.............................................................................................................................. (lakcím)

Munkáltató neve (központi telephely): ..................................................................................

Adószám: □□□□□□□□-□-□□

Adóazonosító jel: □□□□□□□□

Telephely címe (a bejelentés helye szerint): ...........................................................................

Bejelentett és kivizsgált foglalkozási betegsége elfogadást nyert.

A megbetegedés baleseti ellátásra jogot adó betegség

Igen □

Sorszáma:

Nem □

Dátum: ..........................................................

...............................................
aláírás, pecsét


  Vissza az oldal tetejére