A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1996. évi XXXIV. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a minősített katonai információk védelme tárgyában Washingtonban, 1995. május 16-án aláírt Biztonsági Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között, a minősített katonai információk védelme tárgyában Washingtonban, 1995. május 16-án aláírt Biztonsági Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e törvénnyel megerősíti.

2. § *  Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Biztonsági Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a minősített katonai információk védelme tárgyában

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya (a továbbiakban: Felek) a minősített katonai információk védelmét szolgáló kölcsönös együttműködés elősegítése érdekében a következőkben állapodnak meg:

I. Fejezet

Alkalmazás

1. Cikk

Az egyik Fél által a másik Fél részére, vagy a Felek egy tisztségviselője vagy egyéb képviselője részére közvetve vagy közvetlenül rendelkezésre bocsátott minősített katonai információt az itt ismertetett feltételek szerint védeni kell.

2. Cikk

Ezen Egyezmény értelmében minősített katonai információ a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma vagy az Amerikai Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma által vagy részére összeállított információ, vagy olyan információ, amely hatáskörükbe vagy ellenőrzésük alá tartozik, és amely a Felek nemzetbiztonsági érdekeire való tekintettel védelmet kíván. A Magyar Köztársaság esetében a minősített katonai információ jelölése TITKOS vagy SZIGORÚAN TITKOS. Az Amerikai Egyesült Államok esetében a jelölés BIZALMAS, TITKOS és SZIGORÚAN TITKOS. Az információ ölthet szóbeli, vizuális vagy okirati formát, továbbá megjelenhet berendezés vagy technológia formájában.

3. Cikk

Az Amerikai Egyesült Államok esetében CONFIDENTIAL (BIZALMAS) vagy SECRET (TITKOS) jelöléssel ellátott információt a Magyar Köztársaság által TITKOS (SECRET)-ként kell kezelni. A Magyar Köztársaság esetében TITKOS (SECRET) jelöléssel ellátott információt az Amerikai Egyesült Államok által SECRET (TITKOS)-ként kell kezelni. Az Amerikai Egyesült Államok TOP SECRET (SZIGORÚAN TITKOS) minősítése a Magyar Köztársaság SZIGORÚAN TITKOS (TOP SECRET) minősítésének felel meg.

II. Fejezet

A kiegészítő mellékleteket végrehajtó szervezetek

4. Cikk

A kijelölt végrehajtó szervezetek ezen Egyezményt kiegészítő mellékleteket köthetnek. A Magyar Köztársaság Kormánya esetében a végrehajtó szervezet a Honvédelmi Minisztérium. Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya esetében a végrehajtó szervezet a Védelmi Minisztérium.

III. Fejezet

Betekintési jog

5. Cikk

Az információhoz pusztán rendfokozat, beosztás vagy betekintési jog alapján senki nem jogosult hozzájutni. Az információhoz csak olyan személy juthat hozzá, akinek hivatali működéséhez ez szükséges, és aki a Felek előírásai szerint betekintési joggal rendelkezik. A Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy

A) az információt fogadó Fél az információt rendelkezésre bocsátó Fél hozzájárulása nélkül ne bocsássa az információt harmadik ország Kormánya, harmadik ország állampolgára vagy jogi személye rendelkezésére;

B) az információt fogadó Fél az információt ugyanolyan mértékben részesítse védelemben, mint amilyenben az információt rendelkezésre bocsátó Fél részesítette azt;

C) az információt fogadó Fél ne használja fel azt az információnyújtás céljától eltérő célra;

D) az információt fogadó Fél tartsa tiszteletben a magánjogokat, úgymint az információban szereplő szabadalmakat, szerzői jogokat vagy üzleti titkokat; és

E) minden minősített katonai információt kezelő létesítmény vagy intézmény kötelezően vezessen nyilvántartást a létesítményben vagy intézményben betekintési joggal rendelkező azon egyénekről, akik az ilyen információba való betekintésre felhatalmazást kaptak.

IV. Fejezet

A személyi állomány megbízhatósága

6. Cikk

A betekintési jogot a nemzetbiztonság érdekével összhangban lehet csak megadni annak az egyénnek, aki megfelel az érintett Fél biztonsági törvényeinek és előírásainak. A döntésnél figyelembe kell venni az összes olyan rendelkezésre álló információt, amely azt bizonyítja, hogy az egyén lojalitása, becsületessége és megbízhatósága vitathatatlan, jelleme, szokásai és kapcsolatai alapján nem vonható kétségbe megfontoltsága vagy helyes ítélőképessége a minősített információ kezelését illetően.

7. Cikk

A Felek kötelesek kellő mélységű, személyre szabott vizsgálatot végezni annak érdekében, hogy bizonyságot nyerjenek a fenti kritériumok teljesüléséről minden olyan személy esetében, akinek betekintési jogot biztosítanak az ezen Egyezmény szerinti minősített információba.

8. Cikk

Mielőtt az egyik Fél képviselője minősített információt bocsát a másik Fél tisztségviselőjének vagy képviselőjének a rendelkezésére, az információt fogadó Fél köteles biztosítani a másik Felet arról, hogy a tisztségviselője vagy képviselője a megfelelő szintű betekintési joggal rendelkezik, hivatalos célból kér betekintést, és hogy az információt a fogadó Fél védelemben fogja részesíteni.

V. Fejezet

Látogatások

9. Cikk

Az egyik Fél képviselőinek a másik Fél olyan létesítményeibe és intézményeibe történő látogatására, ahol minősített katonai információkba lehet betekinteni, csak hivatalos látogatás céljából adható engedély. Létesítmények és intézmények látogatására meghatalmazást csak a Felek által kijelölt kormánytisztviselők adhatnak. A Felek vagy megbízottaik kötelesek tájékoztatni a létesítményt vagy intézményt a tervezett látogatásról és a minősített információk köréről és legfelsőbb szintjéről, amelyek a látogató rendelkezésére bocsáthatók.

10. Cikk

A Felek képviselői által történő látogatásra vonatkozó kérelmeket az Egyesült Államok budapesti Véderő Attasé Hivatalán keresztül kell benyújtani az Egyesült Államokból érkező látogatók esetében, és a Magyar Köztársaság Washington DC-beli Attasé Hivatalán keresztül a Magyarországról érkező látogatók esetében.

VI. Fejezet

Fizikai biztonság

11. Cikk

A Felek mindaddig felelősek a másik Fél minősített katonai információiért, amíg ezen információkat területükön továbbítják, vagy tárolják.

12. Cikk

A Felek felelősek minden olyan kormány- és magánlétesítmény, valamint intézmény biztonságáért, ahol a másik Féltől származó információt tárolják, és kötelesek gondoskodni arról, hogy minden ilyen létesítménybe vagy intézménybe olyan illetékes egyéneket nevezzenek ki, akik felelősek az információ ellenőrzéséért és védelméért, és erre felhatalmazást kaptak.

13. Cikk

Az információt olyan módon kell tárolni, amely csak olyan egyéneknek biztosít betekintést, akik ezen Egyezmény III. és IV. Fejezete értelmében betekintési jogot kaptak.

VII. Fejezet

A minősített katonai információ továbbítása

14. Cikk

A Felek között a minősített katonai információt „kormány-kormány” csatornákon kell továbbítani. Az információtovábbítás biztonságának a következő minimál követelményeknek kell megfelelnie:

A) Dokumentumok

A dokumentumokat és egyéb minősített információt tároló eszközöket kettős zárt borítékban kell továbbítani, a belső borítékon csak a dokumentum vagy más információ tároló eszköz minősítésének és a címzett szervezeti címének, a külső borítékon a címzett szervezeti címének és a feladó szervezeti címének, és - ha alkalmazandó - a jegyzékszámnak kell szerepelnie. A külső borítékon nem szerepelhet a mellékelt dokumentum vagy más információ tároló eszköz minősítésére történő utalás. A lezárt borítékot ezt követően a Felek által előírt eljárás szerint kell továbbítani. A Felek között továbbított minősített dokumentumokat vagy egyéb minősített információt tároló eszközöket tartalmazó csomagok átvételére átvételi elismervényt kell készíteni, és a mellékelt dokumentum vagy más információt tároló eszköz átvételi elismervényét az utolsó címzettnek kell aláírnia és visszajuttatnia a feladóhoz.

B) Berendezés

(1) Minősített berendezéseket zárt, fedett járművön kell szállítani, vagy biztonságosan kell csomagolni, illetve védeni, és folyamatos felügyelet alatt kell tartani annak megakadályozására, hogy arra fel nem hatalmazott személyek hozzáférhessenek.

(2) Az olyan minősített berendezést, amelyet ideiglenesen várakozó rakományként tárolnak, biztonságos zárt tárolóhelyiségben kell elhelyezni. Ezt a területet betörésjelző berendezéssel vagy megbízhatósági eljárásnak alávetett őrökkel kell védeni, akik a raktárhelyiség folyamatos felügyeletét biztosítják. A tárolóhelyiségbe csak szükséges betekintési joggal rendelkező felhatalmazott személy nyerhet bebocsátást.

(3) Átvételi elismervényt kell adni minden egyes alkalommal, amikor egy minősített berendezés útközben gazdát cserél, és az utolsó átvevőnek egy átvételi elismervényt kell aláírnia és azt vissza kell juttatnia a feladóhoz.

C) Elektronikus továbbítás

Az elektronikus úton továbbított minősített információt rejtjelezni kell.

VIII. Fejezet

Elszámolási kötelezettség és ellenőrzés

15. Cikk

A minősített katonai információ terjesztésének és az abba való betekintésnek felügyeletére elszámolási vagy ellenőrzési eljárásokat kell kidolgozni.

IX. Fejezet

A dokumentumok jelölése

16. Cikk

Mindkét Fél köteles a másik Féltől kapott minden minősített katonai információra a származási Kormány nevét rábélyegezni vagy feltüntetni. Az információt a fogadó Fél minősítési jelölésével kell ellátni, amely ugyanolyan fokú védelmet jelent, mint amilyet az információt rendelkezésre bocsátó Fél biztosított.

X. Fejezet

Megsemmisítés

17. Cikk

Minősített dokumentumokat és más minősített információt tároló eszközöket elégetéssel, felaprítással, vagy bezúzással, vagy egyéb módszerrel kell megsemmisíteni oly módon, hogy az abban foglalt minősített információ rekonstruálhatatlanná váljék.

18. Cikk

A minősített berendezéseket felismerhetetlenségig kell megsemmisíteni vagy megváltoztatni annak érdekében, hogy a minősített információ teljes egészében vagy részben rekonstruálhatatlanná váljék.

XI. Fejezet

Sokszorosítás

19. Cikk

Ha minősített dokumentum vagy más minősített információt tároló eszköz sokszorosítására kerül sor, minden, azon szereplő eredeti minősítési jelölést is sokszorosítani kell, vagy fel kell tüntetni minden példányon. Az ilyen sokszorosított dokumentumokat vagy egyéb információt tároló eszközöket ugyanolyan védelemben kell részesíteni, mint az eredeti dokumentumot vagy egyéb információt tároló eszközt. Annyi másolatot szabad készíteni, amennyire hivatalos célból szükség van.

XII. Fejezet

Fordítás

20. Cikk

Minden minősített információt csak olyan személyek fordíthatnak le, akik a IV. Fejezet értelmében betekintési joggal rendelkeznek. Minimális számú másolatot kell készíteni, és ellenőrizni kell ezek elosztását.

Az ilyen fordításokat megfelelő minősítési jelöléssel kell ellátni, és a célnyelvre történő fordítást olyan jelöléssel kell ellátni, amelyből kitűnik, hogy a dokumentum vagy információ tároló eszköz rendelkezésre bocsátó Féltől származó minősített információt tartalmaz.

XIII. Fejezet

Vállalkozók felé történő kiadás

21. Cikk

Mielőtt a másik Féltől kapott minősített katonai információt vállalkozók vagy lehetséges vállalkozók részére kiadná, a fogadó Fél köteles

A) gondoskodni arról, hogy az ilyen vállalkozó vagy lehetséges vállalkozó és a vállalkozó létesítménye képes legyen az információ védelmét biztosítani;

B) a létesítményt megfelelő biztonsági ellenőrzésnek alávetni;

C) minden olyan személyt, aki hivatalból betekintési jogot kap az információba, megbízhatósági vizsgálatnak alávetni;

D) gondoskodni arról, hogy az információba betekintési joggal rendelkező minden személy tudatában legyen információvédelmi felelősségének a vonatkozó jogi szabályozással összhangban;

E) a biztonsági ellenőrzésnek alávetett létesítményekben rendszeres időközökben biztonsági szemlét tartani annak érdekében, hogy az információ az ezen Egyezményben megköveteltek szerint védelmet élvezzen; és

F) gondoskodni arról, hogy az információhoz csak olyan személy juthasson hozzá, akinek arra hivatalos célból szüksége van.

XIV. Fejezet

Intézkedés elvesztés vagy kompromittálódás, valamint lehetséges elvesztés vagy kompromittálódás esetében

22. Cikk

Az információt rendelkezésre bocsátó Felet azonnal tájékoztatni kell a tőle származó minősített katonai információ elvesztéséről vagy bármilyen kompromittálódásáról, valamint lehetséges elvesztéséről vagy kompromittálódásáról, illetve annak körülményeiről. A fogadó Fél köteles vizsgálatot kezdeményezni a fenti körülmények megállapítására. A vizsgálat eredményét és az elvesztés, vagy kompromittálódás megismétlődésének megakadályozására tett intézkedésekről szóló tájékoztatást a vizsgálatot vezető Fél köteles annak a Félnek továbbítani, akitől az információ származott.

XV. Fejezet

A biztonsági rendszerek áttekintése

23. Cikk

A fenti biztonsági követelmények betartását elősegítheti a Felek biztonsági személyi állományának kölcsönös látogatása. Ennek megfelelően a Felek biztonsági képviselőinek előzetes konzultáció után engedélyt kell adni arra, hogy látogatást tegyenek a másik Félnél, megvitassák és megtekinthessék a másik Fél által a biztonsági rendszerek célszerű összehasonlíthatósága érdekében alkalmazott végrehajtási eljárásokat. Mindkét Fél köteles segítséget nyújtani a biztonsági képviselőknek annak eldöntésében, hogy a másik Fél által rendelkezésre bocsátott minősített katonai információ megfelelő védelemben részesült-e.

XVI. Fejezet

Hatálybalépés, hatály, módosítás és felmondás

24. Cikk

A) Ezen Egyezmény azon a napon lép hatályba, amikor mindkét Fél írásban értesítette a másik Felet arról, hogy a hatálybalépéshez szükséges összes követelmény teljesült.

B) Ezen Egyezmény 5 évig marad érvényben, és hatálya azt követően évente automatikusan meghosszabbodik, hacsak valamelyik Fél nem értesíti a másikat az Egyezmény felmondásáról. Az erről szóló értesítés másik Fél által történő kézhezvételét követő 90 nap elteltével az Egyezmény hatályát veszti.

C) A Felek azonnal értesítik egymást a törvényeikben és szabályozásaikban beállt azon változásokról, amelyek a jelen Egyezmény körébe tartozó minősített katonai információ védelmére kihathatnak. Ilyen esetben a Felek az Egyezmény lehetséges módosításáról konzultációt folytatnak, melynek során a minősített katonai információ a jelen Egyezményben leírtak szerint továbbra is védelem alatt áll, hacsak az információt biztosító Fél másképp nem rendelkezik.

D) Ezen Egyezmény felmondása ellenére minden, az ezen Egyezmény értelmében rendelkezésre bocsátott titkos katonai információt ezen Egyezmény rendelkezései szerint továbbra is védelemben kell részesíteni.

Kelt Washingtonban, a mai napon, 1995. május hónap 16-án magyar és angol nyelven, amelyből mindkét nyelvi változat egyenértékű eredetinek minősül.

(Aláírások)

3. § (1) A törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A törvény 2. §-a az Egyezmény megerősítéséről szóló diplomáciai jegyzékváltás megtörténtének napján lép hatályba. * 

(3) A (2) bekezdés szerinti hatálybalépésről szóló közleményt a külügyminiszter a Magyar Közlönyben közzéteszi. * 


  Vissza az oldal tetejére