A jogszabály mai napon ( 2020.07.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

65/1996. (XII. 27.) IKIM rendelet

a Magyar Kézilőfegyver-vizsgáló Hivatal megszüntetéséről, valamint a Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról

A kézilőfegyverek próbabélyegeinek kölcsönös elismeréséről Brüsszelben, 1969. július 1-jén kötött nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 19. tvr. 3. §-ában kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 91/A. §-a és a Kormány 1062/1996. (VI. 4.) Korm. határozata alapján, a pénzügyminiszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. § (1) A Kohó- és Gépipari Minisztérium M-31.424/1970. számú határozatával létesített Magyar Kézilőfegyver-vizsgáló Hivatalt (1095 Budapest, Soroksári út 38-40.) mint költségvetési szervet 1996. december 30-i hatállyal megszüntetem, egyidejűleg Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság cégmegnevezéssel, 1095 Budapest, Soroksári út 38-40. székhellyel, 100%-os állami tulajdonú egyszemélyes gazdasági társaság (a továbbiakban: Társaság) alapításáról határoztam.

(2) A Társaság a megszüntetett Hivatal jogutóda.

(3) A jogutód Társaságot illetik meg azok a jogok, és terhelik azok a kötelezettségek, amelyek a jogelőd költségvetési szervet illeték meg vagy terhelték.

(4) A jogelőd költségvetési szervnél közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak a jogutód Társaságnál munkaszerződéssel, munkaviszony alapján kerülnek továbbfoglalkoztatásra.

2. § (1) A Társaság alaptevékenysége a Magyarországon előállított, továbbá a külföldről behozott és érvényes próbabélyeggel, illetve próbajellel el nem látott polgári célú kézilőfegyverek és lőszereik forgalomba hozatal előtti, valamint időszaki megvizsgálása és az ezzel kapcsolatos teendők ellátása az érvényben lévő jogszabályok, szabványok, továbbá a kézilőfegyverek próbabélyegeinek kölcsönös elismeréséről Brüsszelben, 1969. július 1-jén kötött és az 1973. évi 19. törvényerejű rendelettel kihirdetett nemzetközi Egyezmény alapján, a kézilőfegyverek vizsgálatára alakult Nemzetközi Állandó Bizottság (Comission Internationale Permanente, röviden és a továbbiakban: C.I.P.) által kiadott előírások szerint.

(2) A Társaság a vizsgálatokról szakvéleményt készít, vizsgálati jelzésein a nemzetközi egyezmény alapján elismert „MKH” jelet használja.

(3) A Társaság ellátja az (1) bekezdésben hivatkozott nemzetközi Egyezmény értelmében az Egyezmény Nemzetközi Állandó Bizottságába (C.I.P.) delegált magyar küldöttség titkári teendőit.

3. § (1) A Társaság alapítására, feladatainak ellátására felhasznált vagyon mértékét az 1996. június 30-i fordulónapra kidolgozott vagyonértékelés szerinti 33,1 M Ft összegű vagyonból 13,0 M Ft törzstőkében állapítom meg, amelyből a pénzbeli betét összege 3,9 M Ft, az apport értéke 9,1 M Ft.

(2) Az alapításra fel nem használt, korábban a Hivatal által kezelt vagyon kezelője az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium.

4. § (1) Ez a rendelet 1996. december 30-án lép hatályba.

(2) Ahol jogszabály Magyar Kézilőfegyver-vizsgáló Hivatalt nevez meg, ott a továbbiakban a Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság értendő.


  Vissza az oldal tetejére