A jogszabály mai napon ( 2023.12.08. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

A biztonsági okmányok hatékony védelmének megteremtése érdekében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a törvény 8. §-a (1) bekezdésének d) pontjára figyelemmel, a Kormány a következőket rendeli el:

1. § *  E rendelet alkalmazásában

1. adminisztratív védelem: a biztonsági okmányokkal kapcsolatos eljárásban az igazgatási folyamatba épített, az ügyintézés és ügykezelés során alkalmazandó előírások, intézkedések, továbbá az eljárást támogató informatikai rendszerben az adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági követelmények összessége. Elektronikus biztonsági okmány esetében az adminisztratív védelem körébe tartozik az informatikai rendszer védelmének az a része is, amelyben az elektronikus biztonsági okmány elektronikus funkciói működnek;

2. adminisztratív védelmi terv: az adminisztratív védelem elemeinek és rendszerének leírását tartalmazó dokumentáció. Elektronikus biztonsági okmány esetében tartalmaznia kell a hitelesítésvédelem, a kibocsátói tanúsítás és – ha van titkosítás – a titkosítás leírását. Nyilvános kulcsú infrastruktúrán alapuló informatikai rendszerben működő elektronikus biztonsági okmány esetében az adminisztratív védelmi terv része a hitelesítési rend bemutatása is;

3. biztonsági okmány: a természetes és jogi személyekkel, tárgyakkal, objektumokkal közvetlen vagy közvetett kapcsolatban lévő olyan irat, amely tulajdonosának (birtokosának) személyét hitelesen igazolja, vagy jogosultságok gyakorlását, illetve kötelezettségek teljesítését teszi lehetővé, valamint az irat jogszerűtlen, illetve rendeltetésellenes használata nemzetbiztonsági, közbiztonsági, bűnügyi, igazgatási vagy egyéb nemzetgazdasági érdekeket súlyosan sérthet. A biztonsági okmányok körét az 1. számú melléklet tartalmazza;

4. biztonsági okmány fajtái:

4.1.1. új biztonsági okmány: újfajta okmány, amely már szerepel a biztonsági okmányok körét meghatározó 1. számú mellékletben, és első alkalommal kerül kibocsátásra,

4.1.2. biztonsági okmányként rendszeresített új okmány: újfajta okmány, amely még nem szerepel a biztonsági okmányok körét meghatározó 1. számú mellékletben és kibocsátására a 6/A. § alapján kerül sor,

4.1.3. megújuló biztonsági okmány: a már rendszeresített, de formailag új, vagy új biztonsági elemeket tartalmazó okmány;

4.2.1. az 1. számú melléklet I. részében felsorolt biztonsági okmányok: az Európai Unió által a tagállamok részére egységesen, kötelezően és részleteiben meghatározott formai és biztonsági jellemzőkkel bíró okmányok;

4.2.2. az 1. számú melléklet II. részében felsorolt biztonsági okmányok: azon – nemzeti fejlesztési hatáskörbe tartozó – biztonsági okmányok, amelyekre vonatkozóan:

4.2.2.1. az Európai Unió minimum okmánybiztonsági követelményeket fogalmaz meg, vagy

4.2.2.2. a közösségi vívmányok formai, tartalmi követelményeket, vagy

4.2.2.3. alapvető biztonsági elvárásokat határoznak meg;

4.2.3. az 1. számú melléklet III. részében felsorolt biztonsági okmányok: azon – teljes mértékben nemzeti hatáskörbe tartozó – biztonsági okmányok, amelyek nem sorolhatók a 4.2.1–4.2.2. pontban megjelölt biztonsági okmányok körébe;

5. elektronikus biztonsági okmány: informatikai adathordozót tartalmazó biztonsági okmány;

6. informatikai adathordozó: az okmányba integrált vagy az okmányon megjelenő adat tárolására alkalmas elem, amely e rendelet alkalmazásában a következő lehet: chip, vonalkód, optikai adattároló elem, mágneses adattároló elem;

7. kibocsátó: a biztonsági okmány rendszerbe állítására felhatalmazott szervezet;

8. látványterv: az okmányvédelmi terv kötelező melléklete, amelynek adattartalmát a 3. számú melléklet 11. pontja határozza meg;

9. megszemélyesítés: az adatokkal nem rendelkező (bianco) biztonsági okmány vizuális és személyes adatokkal történő kitöltése, amelybe elektronikus biztonsági okmány esetén az informatikai adathordozóba felvitt adatok is beletartoznak;

10. megszemélyesítést végző szervezet: a biztonsági okmány megszemélyesítését végző szervezet, amely lehet a kibocsátó, az előállító, a kibocsátó által megbízott vagy jogszabály által meghatározott más szervezet;

11. okmányinformatikai védelem: az informatikai adathordozón tárolt, illetve beállított adatok informatikai védelme;

12. okmányvédelmi rendszerterv: a biztonsági okmány okmányvédelmi kategóriájához igazodó általános követelményrendszert leíró dokumentum;

13. okmányvédelmi terv: az okmányvédelmi rendszerterv követelményei alapján az adott biztonsági okmányban alkalmazásra kerülő okmányvédelmi elemek, alapanyagok, nyomda- és okmánytechnológiai módszerek összessége, azok részletező leírása és elektronikus biztonsági okmány esetén az alkalmazott okmányinformatikai védelmi megoldások bemutatása. Az okmányvédelmi terv kötelező tartalmi minimumkövetelményeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

2. § * 

3. § *  (1) A biztonsági okmányok vonatkozásában a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: Szakszolgálat) látja el:

a) az okmányvédelmi rendszerterv kidolgozásával,

b) a biztonsági okmány előállítójának kiválasztása során az okmány-előállítás technológiai, technikai feltételeinek vizsgálatával,

c) a biztonsági okmány előállításának engedélyezésével,

d) az „A” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmány megszemélyesítéséhez alkalmazott eszköz és módszer engedélyezésével, valamint

e) a biztonsági okmányok védelmének hatósági felügyeletével

kapcsolatos feladatokat.

(2) Az 1. számú melléklet I. részében felsorolt biztonsági okmányok esetében a Szakszolgálat átveszi és kezeli az Európai Unió biztonsági követelményeinek megfelelő minősítési jelölésű − a biztonsági okmányok védelmére, előállítására vonatkozó − adatokat és dokumentumokat (a továbbiakban: EU minősített specifikációk). Az EU minősített specifikációkban az előállítók számára egyértelműen nem meghatározott kérdésekben a Szakszolgálat állásfoglalása az irányadó. A Szakszolgálat a kibocsátó és az előállító részére az európai uniós előírásokban nem szabályozott, de okmányvédelmi szempontból indokolt további követelményeket határozhat meg.

4. § (1) *  A 3. §-ban meghatározott hatósági jogköröket a Szakszolgálat szervezetében működő Szakértői Intézet (a továbbiakban: Szakértői Intézet) gyakorolja.

(2) * 

(3) *  A Szakértői Intézet közigazgatási hatósági jogkörében eljárva kizárólag a jogszabályoknak van alávetve, hatósági eljárása során és hatósági döntéseinek tartalmával összefüggésben – a feladat elvégzésére vagy a mulasztás pótlására irányuló utasítás kivételével – nem utasítható.

(4) *  Az e rendelet hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági eljárással kapcsolatos, a Szakszolgálathoz címzett beadványokat kizárólag a Szakszolgálatnál lehet előterjeszteni.

(5) *  A Szakszolgálat a kérelem hiányosságai esetén két ízben hívhatja fel a kérelmezőt hiánypótlásra.

A biztonsági okmányok védelmének általános szabályai

5. § *  (1) A biztonsági okmányt

a) olyan kémiai, fizikai, technológiai, technikai, valamint adminisztratív védelemmel kell ellátni, amely megfelelő szinten biztosítja az okmány hamisítás elleni védelmét, a hamisítások gyors felismerését; az informatikai adathordozót is tartalmazó biztonsági okmányt ezen túlmenően – a 2. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével – okmányinformatikai védelemmel is el kell látni;

b) az előállítás megkezdésétől a kibocsátás végleges megszüntetéséig a szigorú számadási kötelezettség alá eső bizonylatokra vonatkozó előírások szerint kell kezelni; és

c) nyomdai impresszummal kell ellátni, amely alapján az előállító és a gyártás pontos ideje egyértelműen azonosítható.

(2) A Szakszolgálat e rendeletben meghatározott jogköre a biztonsági okmány kémiai, fizikai, technológiai, technikai módszerekkel történő védelmével kapcsolatos feladatokra terjed ki.

(3) Az elektronikus biztonsági okmányok esetében a Szakszolgálat hatásköre az informatikai adathordozóval kapcsolatos okmánybiztonsági feladatokra, az okmányinformatikai védelmi kategóriának történő megfelelésre, és – kizárólag a 6/C. §-ban foglaltak alapján – az elektronikus biztonsági okmány olvashatóságával kapcsolatos informatikai feladatokra terjed ki.

(4) Ugyanazt a jogot megtestesítő vagy tényt igazoló biztonsági okmányt – az okmánycsere korlátozott időszakát kivéve – egyidejűleg csak azonos formátumban és azonos okmányvédelmi elemekkel lehet kibocsátani.

5/A. § *  (1) A biztonsági okmányt tartalmától, az általa keletkeztetett vagy igazolt jogosultságok, illetve kötelezettségek súlyától függően „A”, „B” vagy „C” okmányvédelmi kategóriába kell sorolni.

(2) Az elektronikus biztonsági okmányt – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – tartalmától, az általa keletkeztetett vagy igazolt jogosultságok, illetve kötelezettségek súlyától, és az informatikai adathordozón tárolt adat szenzitivitásától és felhasználásától függően „Kiemelt”, „Fokozott” vagy „Alap” okmányinformatikai védelmi kategóriába is be kell sorolni.

(3) Az okmányvédelmi kategóriák és az okmányinformatikai védelmi kategóriák felsorolását, az azokra vonatkozó általános biztonsági, védelmi követelményeket, valamint az okmányvédelmi kategóriák és az okmányinformatikai védelmi kategóriák lehetséges összerendeléseit a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A biztonsági okmány megfelelő okmányvédelmi kategóriába – és elektronikus biztonsági okmány esetén ezzel egyidejűleg az okmányinformatikai védelmi kategóriába – történő besorolására vonatkozó kibocsátói javaslatról a Szakszolgálat véleménye alapján a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) dönt. A kibocsátó által javasolt okmányvédelmi kategóriánál magasabb kategória is meghatározható.

(5) A törvény alapján személyazonosság igazolására alkalmas, valamint a fegyverviselésre jogosító biztonsági okmányok, továbbá az arcképen kívül egyéb biometrikus adatot is tartalmazó elektronikus biztonsági okmányok az „A” okmányvédelmi kategóriába tartoznak.

(6) A határátlépésre jogosító biztonsági okmányok – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – az „A” okmányvédelmi kategóriába tartoznak.

(7) A határ menti munkavégzés céljára kiadott, korlátozott jogosultságot biztosító és határátlépésre is jogosító biztonsági okmányok a „B” okmányvédelmi kategóriába is besorolhatók.

(8) A hatósági intézkedésre jogosító biztonsági okmányokat legalább a „B” okmányvédelmi kategóriába kell besorolni.

(9) A törvény alapján személyazonosság igazolására alkalmas elektronikus biztonsági okmányok, amelyek biometrikus adatokat tartalmaznak, a „Kiemelt” okmányinformatikai védelmi kategóriába tartoznak.

(10) A megfelelő okmányvédelmi kategóriába már besorolt okmány védelmi szintjének módosítását a kibocsátó a Szakszolgálatnál indoklással kezdeményezi (a továbbiakban: átsorolás). A biztonsági okmány másik okmányvédelmi kategóriába történő átsorolásáról a Szakszolgálat javaslata alapján a miniszter dönt. A döntés során a biztonsági okmány tartalmát, az általa keletkeztetett vagy igazolt jogosultságok, illetve kötelezettségek súlyát kell összevetni a kibocsátó kérelemben meghatározott indokaival.

(11) Az esetleges hamisítás miatt várható nemzetgazdasági, nemzetbiztonsági és egyéb kockázatokat, meglévő okmány esetén a konkrét hamisítási tapasztalatokat, valamint a várható fenyegetettségeket is figyelembe kell venni a megfelelő okmányvédelmi, illetve okmányinformatikai védelmi kategóriába történő besorolás, illetve átsorolás esetén.

5/B. § *  A Kormány vagy a Kormány tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó kibocsátó esetében a kibocsátót irányító (felügyelő) miniszter köteles a hatáskörébe tartozó biztonsági okmányokkal kapcsolatos irányítási (felügyeleti) feladatok koordinálásáért felelős személyt kijelölni, és a kijelölésről, illetve a kijelölésben történt változásokról a Szakszolgálatot haladéktalanul értesíteni.

A biztonsági okmány előállításának engedélyezése

6. § *  (1) Az új, vagy a megújuló biztonsági okmány előállítását megelőzően a kibocsátó köteles az okmány előállítását a Szakszolgálattal engedélyeztetni. A kibocsátó – ha valamely miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozik – az eljárás megindítása előtt köteles az irányítását (felügyeletét) ellátó minisztert tájékoztatni a biztonsági okmány tervezett kibocsátásáról.

(2) *  A biztonsági okmányok védelméhez fűződő nemzetbiztonsági érdek miatt az engedélykérelemhez csatolni kell a biztonsági okmány formatervét, pontos szövegét, nemzetközi egyezményekhez kapcsolódó okmányoknál az okmányra vonatkozó egyéb előírásokat, az adminisztratív védelmi terv tervezetét, továbbá az előállító által elkészített okmányvédelmi tervet. Az engedélykérelem tartalmazza azt, hogy a kibocsátásra kerülő biztonsági okmányra vonatkozik-e európai uniós előírás, illetve hogy milyen jogszabály alapján kerül rendszeresítésre az adott okmány.

(3) A biztonsági okmány kizárólag szövegtartalomban történő és okmányvédelmi szempontokat nem érintő változása e rendelet alkalmazásában nem eredményezi a biztonsági okmány megújulását, ezért nem engedélyköteles.

(4) A (3) bekezdésben foglalt esetben a kibocsátó a tervezett változtatást megelőzően köteles a változtatás pontos meghatározásával tájékoztatni a Szakszolgálatot a tervezett szövegváltozásról és annak okáról. A kibocsátó tájékoztatásának kézhezvételét követő 14 napon belül a Szakszolgálat a tájékoztatás alapján a tervezett változtatást megvizsgálja, és ennek eredményeként

a) írásban tudomásul veszi a változtatást, vagy

b) értesíti a kibocsátót, hogy a változtatás érinti az okmány védelmi rendszerét, és emiatt engedélykötelesnek minősül.

(5) Ha a tervezett változtatás nem engedélyköteles, a Szakszolgálat a tudomásulvétellel egyidejűleg meghatározza a kibocsátó számára a változtatást követően gyártott okmányokból küldendő mintaokmány-mennyiséget.

(6) A nem engedélyköteles változtatás esetén a kibocsátó köteles tájékoztatni a Szakszolgálatot a szövegmódosított biztonsági okmány kibocsátásának megkezdéséről az időpont és a kezdősorszám megjelölésével.

(7) Az „A” vagy „B” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmányok okmányvédelmi rendszertervét a Szakszolgálat készíti el. Az 1. számú melléklet I. és II. részében felsorolt biztonsági okmányok esetében figyelembe kell venni a vonatkozó európai uniós előírásokat.

(8) A kibocsátó gondoskodik – a (17) bekezdés szerinti eset kivételével − a biztonsági okmány okmányvédelmi tervének az okmányvédelmi rendszertervben meghatározottak alapján történő elkészíttetéséről. A Szakszolgálat által készített okmányvédelmi rendszerterv egy éven túl csak a Szakszolgálat engedélyével használható fel okmányvédelmi terv elkészíttetéséhez.

(9) A Szakszolgálat a biztonsági okmány okmányvédelmi tervét, valamint a benyújtott mintaokmányokat vagy – az okmányvédelmi terv szöveges leírásának értelmezését szolgáló – látványtervet elbírálja, és az előállítást okmányvédelmi szempontból engedélyezi. Az engedélyezés során a Szakszolgálat előírhatja új védelmi elemek beépítését, az előállítás módosítását, arra javaslatot tehet vagy az engedélyezést feltételhez kötheti.

(10) Az 1. számú melléklet I. részében felsorolt biztonsági okmányoknál – ha erre az európai uniós előírások lehetőséget biztosítanak – a Szakszolgálat jogosult az EU minősített specifikációkban előírtakon túl új védelmi elemek előírására. Ezen okmányok esetében az engedélykérelemmel egyidejűleg mintaokmány benyújtása kötelező, az előállítás engedélyezése az EU minősített specifikációban meghatározott, valamint a Szakszolgálat által előírt további követelmények meglétének, megfelelőségének vizsgálatán alapul.

(11) Ha az előállítás engedélyezése látványterv alapján történt, a kibocsátó a kibocsátást megelőzően köteles mintaokmányt küldeni a Szakszolgálat részére, amelyet a Szakszolgálat megvizsgál.

(12) A (11) bekezdésben foglalt vizsgálatok eredménye alapján a Szakszolgálat

a) az engedélyezett okmányvédelmi tervvel való egyezésről a kibocsátót értesíti,

b) az engedélyezett okmányvédelmi tervtől történő eltérés esetén határidő tűzésével felhívja a kibocsátót az eltérés megszüntetésére, és a határidő eredménytelen eltelte esetén a biztonsági okmány kibocsátását megtiltja.

(13) Mintaokmány-küldés elmaradása esetén a Szakszolgálat – a beküldésre irányuló felhívásban meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően – a biztonsági okmány kibocsátását megtiltja.

(14) Az „A” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmány esetében a Szakszolgálattal az érvényesítés, illetve a megszemélyesítés eszközeit és módszerét is engedélyeztetni kell.

(15) A (14) bekezdés szerinti engedély iránti kérelemben a kibocsátónak a 4. számú mellékletben felsorolt adatokat kell megadnia.

(16) A „B” vagy „C” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmány esetében engedélyeztetés helyett a kibocsátónak a megszemélyesítés eszközéről és módszeréről tájékoztatnia kell a Szakszolgálatot.

(17) Olyan „A” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmány esetében, amelyre európai uniós előírások is vonatkoznak, vagy amelynek védelméhez nemzetbiztonsági, valamint nemzetgazdasági érdek fűződik, az okmányvédelmi terv elkészítését a Szakszolgálat saját hatáskörébe vonhatja. Az okmányvédelmi terv elkészítése során ki kell kérni a kibocsátó véleményét.

(18) A „C” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmány esetében a Szakszolgálat nem készít okmányvédelmi rendszertervet. Ebben az esetben a kibocsátó az előállító részére saját hatáskörben határozza meg az okmányvédelmi terv elkészítéséhez szükséges adatokat és szempontokat.

(19) Az „A” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmányok ellenőrzésére vonatkozó szempontokat – a kibocsátó igénye esetén – a Szakszolgálat határozza meg.

6/A. § *  (1) *  Ha a kibocsátó az új biztonsági okmányt már az előtt kívánja kibocsátani, hogy az bekerült volna az 1. számú mellékletbe, sürgős esetben a miniszterhez címzett nyilatkozatot terjeszthet elő a Szakszolgálatnál arra vonatkozóan, hogy – önkéntes vállalása alapján – az új okmányra nézve is alkalmazza e rendelet előírásait. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az okmány okmányvédelmi – és elektronikus biztonsági okmány esetén az okmányinformatikai védelmi – kategóriába történő besorolására vonatkozó kibocsátói javaslatot is.

(2) A nyilatkozat benyújtásának napjától a kibocsátó, az előállító és a Szakszolgálat az (1) bekezdés szerinti új okmány tekintetében – annak az 1. számú mellékletbe való felvételét megelőzően is – e rendelet előírásai szerint jár el.

6/B. § *  (1) Amennyiben a kibocsátó nem élt a 6/A. §-ban biztosított lehetőséggel, és az okmány 1. számú mellékletbe történő bekerülésekor az előállítás már folyamatban van vagy befejeződött, ennek tényéről a kibocsátó köteles tájékoztatni a Szakszolgálatot.

(2) *  A tájékoztatással egyidejűleg a kibocsátó – az okmány jellege és a 2. számú melléklet szerinti szempontok alapján – javaslatot tesz az új okmány okmányvédelmi – és elektronikus biztonsági okmány esetén az okmányinformatikai védelmi – kategóriába történő besorolására, amelyhez csatolnia kell az előállító által okmány-fajtánként elkészített okmányvédelmi tervet, valamint három darab mintaokmányt.

(3) *  Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetben – az okmányvédelmi kategóriába sorolást megállapító döntést követően – a Szakszolgálat az okmányvédelmi terv és az új okmány adott kategóriának való megfelelőségét vizsgálja és állapítja meg.

Elektronikus biztonsági okmányok * 

6/C. § *  (1) A biztonsági okmányba jogszabály előírása vagy a kibocsátó döntése alapján egy vagy több informatikai adathordozó integrálható.

(2) Ha az informatikai adathordozó biometrikus vagy jogszabályban meghatározott egyéb különleges adatot is tartalmaz, az alkalmazott informatikai biztonsági megoldást a nyilvános kulcsú infrastruktúrára kell felépíteni.

(3) *  A biztonsági okmányok védelméhez fűződő nemzetbiztonsági érdek miatt az elektronikus biztonsági okmányok előállításának 6. § (9) bekezdése szerinti engedélyezése iránti kérelemhez a kibocsátónak csatolnia kell a tároló elem informatikai védelmére vonatkozó leírást.

(4) Elektronikus biztonsági okmány esetében az okmányvédelmi rendszertervben előírt műszaki követelmények tesztelésére alkalmas mintaokmány vagy minta-okmányalkatrész benyújtása kötelező.

(5) Az elektronikus biztonsági okmány engedélyezése során az okmányvédelmi rendszertervben és az okmányvédelmi tervben meghatározott műszaki, biztonsági tartalom teljesülésének vizsgálatához a kibocsátónak a Szakszolgálat részére biztosítania kell a mintaokmányt, valamint – szükség esetén – az informatikai adathordozó olvashatóságát lehetővé tevő technikai eszközöket, szoftvereket, és a hitelesítéshez esetlegesen szükséges további feltételeket. A kibocsátó kérésére a vizsgálatok elvégzésére – indokolt esetben – a kibocsátó által meghatározott helyszínen is sor kerülhet.

6/D. § *  A személyazonosításra vagy határátlépésre jogosító, „A” okmányvédelmi kategóriába sorolt elektronikus biztonsági okmány adatfelvételezése és megszemélyesítése kizárólag zárt elektronikus informatikai rendszerben történhet, amely zárt, kormányzati elektronikus informatikai rendszer kivételével más elektronikus informatikai rendszerhez nem csatlakozhat.

A biztonsági okmány előállítójának kiválasztása

7. § (1) Biztonsági okmány, illetve az annak előállításához szükséges okmányalkatrészek előállításával csak olyan szervezet bízható meg, amely – a kibocsátó ellenőrzése alapján – rendelkezik * 

a) *  az 1. számú melléklet I. része alatti biztonsági okmányok esetében az EU minősített specifikációban, az 1. számú melléklet II–III. része alatti biztonsági okmányok esetében pedig a Szakszolgálat által elkészített okmányvédelmi rendszertervben meghatározott előírások teljesítéséhez szükséges műszaki, technikai, technológiai feltételekkel,

b) zártrendszerű, a szigorú elszámolást lehetővé tevő technológiai-szervezeti rendszerrel és az azt szabályozó biztonsági szabályzattal,

c) a tevékenységnek megfelelő belső ellenőrző apparátussal, őrző biztonsági személyzettel és technikai berendezésekkel,

d) a selejt és hulladékanyagok zártrendszerű megsemmisítéséhez szükséges berendezéssel vagy eljárásrenddel, és

e) vállalja, hogy eleget tesz az e rendeletben foglalt további okmányvédelmi előírásoknak és egyéb kötelezettségeknek.

(2) *  Az „A” és „B” védelmi kategóriába tartozó biztonsági okmányt előállító szervezet kiválasztása során az (1) bekezdés a) pontja szerinti feltételek vizsgálatát a kibocsátó a Szakszolgálat bevonásával folytatja le.

(3) *  Az előállító személyében bekövetkező változás esetén az új okmányra meghatározott előállítási engedélyezési eljárást kell kezdeményezni.

(4) *  A megszemélyesítést végző szervezetre az előállítóra vonatkozó szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni.

Az előállító és a kibocsátó egyéb kötelezettségei

8. § *  (1) Az előállító az „A” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmányok előállításának megkezdéséről – előzetesen, az időpont megjelölésével − tájékoztatja a Szakszolgálatot.

(2) A kibocsátó a biztonsági okmány kibocsátásának megkezdéséről az időpont és a kezdősorszám megjelölésével tájékoztatja a Szakszolgálatot.

(3) Az előállító a biztonsági okmány előállítása során köteles az okmányvédelmi tervben meghatározott technológiai előírásokat betartani. A biztonsági okmányok anyagösszetételén, valamint az előírt technológián és az okmányvédelmi tervben szereplő egyéb előírásokon csak a Szakszolgálat engedélyével lehet változtatni.

(4) A biztonsági okmány előállítója köteles lehetővé tenni, hogy a Szakszolgálat megbízottjai a 7. §-ban meghatározott feltételek fennállását, a biztonsági okmány előállítása biztonsági követelményeinek betartását a helyszínen alkalomszerűen, továbbá az okmányban, vagy az okmányalkatrészekben lévő védelmi elemek meglétét és megfelelőségét rendszeresen ellenőrizzék.

(5) A kibocsátó köteles a kibocsátást megelőzően a szakértői tevékenységhez szükséges, a Szakszolgálat által meghatározott darabszámú – tetszőleges minta-adatokkal, de a végleges kitöltési formátumban megszemélyesített és a forgalomban használt példányokkal mindenben egyező – biztonsági okmányt a Szakszolgálat részére átadni.

(6) Biztonsági okmány eredeti előállítóval történő, változtatás nélküli utángyártásához újabb engedély megkérése nem szükséges, ugyanakkor az előállító köteles azt az előállítást megelőzően a Szakszolgálatnak bejelenteni. Az így előállított biztonsági okmányból az előállító bianco-mintaokmányokat, a kibocsátó pedig tetszőleges minta-adatokkal megszemélyesített mintaokmányokat köteles a Szakszolgálat részére átadni.

(7) Ha az előállítás engedélyezésétől számított egy éven belül nem kerül sor a biztonsági okmány előállítására, ennek tényéről a kibocsátó köteles írásban értesíteni a Szakszolgálatot.

(8) A kibocsátó köteles írásban tájékoztatni a Szakszolgálatot a biztonsági okmány kibocsátásának végleges megszüntetéséről, megjelölve annak időpontját és az utolsó megszemélyesített okmány sorszámát.

Az okmányvédelem hatósági felügyelete

9. § (1) *  Az okmányvédelmet érintő – e rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott – feltételek folyamatos fennállásának ellenőrzését a Szakszolgálat látja el.

(2) A Szakszolgálat tájékoztatással, tanácsadással segíti elő, hogy a biztonsági okmány kibocsátói, előállítói, valamint az érintett egyéb szervezetek a biztonsági okmány védelmével kapcsolatos jogaikat gyakorolhassák, kötelezettségeiket teljesíthessék.

(3) *  A Szakszolgálat a szakértői tapasztalatok, valamint az okmány-előállítás technológiájának fejlődése ismeretében időszakonként szükség szerint felülvizsgálja a biztonsági okmányok védelmét, és véleményezi azok védettségének színvonalát. A Szakszolgálat a felülvizsgálat eredményéről a kibocsátót tájékoztatja, és az okmányvédelmi szempontból szükségessé váló változtatásokat kezdeményezi. Az 1. számú melléklet I. és II. részében felsorolt biztonsági okmányok vonatkozásában a Szakszolgálat az okmányvédelmi szempontból szükségesnek ítélt változtatásokat az Európai Unióval történő kapcsolattartásra kijelölt, illetékes szervezet felé jelzi.

(4) *  A hatósági ellenőrzés során a Szakszolgálat

a) adatszolgáltatást, iratbemutatást vagy egyéb tájékoztatást kérhet,

b) okmány-alapanyag, okmány-alkatrész, bianco- vagy megszemélyesített okmányminta rendelkezésre bocsátásának kötelezettségét írhatja elő,

c) helyszíni ellenőrzést végezhet,

d) a biztonsági okmány előállítójánál ellenőrizheti a 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek meglétét,

e) a kibocsátó részére tájékoztatást küld, ha az előállító megszegi az e rendeletben meghatározott kötelezettségét, vagy ha a gyártási minták vizsgálata során okmánybiztonsági problémát tapasztal,

f) tájékoztatja a kibocsátót irányító vagy felügyelő minisztert, szervet, ha a kibocsátó az e rendeletben meghatározott kötelezettségét megszegi és kötelezettségének a Szakszolgálat felszólítása ellenére sem tesz eleget,

g) az engedély nélkül vagy a 7. § (2) bekezdésében meghatározott eljárás figyelmen kívül hagyásával kiválasztott előállító által előállított, továbbá a 6. § (14) bekezdésében meghatározott engedély nélkül megszemélyesített, érvényesített biztonsági okmány esetén kötelezheti a kibocsátót a feltárt hiányosságok megszüntetésére, szükség esetén a biztonsági okmány forgalomból való kivonására,

h) az általa engedélyezett, de a 6. § (9) bekezdésében meghatározott engedélytől eltérő előállítás esetén az előállítót a feltárt hiányosságok megszüntetésére kötelezheti, a biztonsági okmány előállítását felfüggesztheti, az előállításra vonatkozó engedélyt visszavonhatja, szükség esetén az előállított biztonsági okmányt megsemmisíttetheti.

(5) *  Az 1. számú melléklet módosításával biztonsági okmánnyá minősített okmány esetében a kibocsátó a jogszabály-módosítás hatálybalépésétől számított egy éven belül köteles intézkedni az okmány 1. számú mellékletből történő ideiglenes vagy végleges törlése iránt, ha az okmány előállítása bármely okból nem lehetséges vagy nem célszerű, és a kibocsátó az egyéves határidőn belül nem tervezi kérelmezni a biztonsági okmány előállításának engedélyezését.

(6) * 

10. § * 

Az okmányvédelemmel kapcsolatos további rendelkezések

11. § (1) *  A biztonsági okmányok hamis, hamisított vagy vélhetően hamis változatával kapcsolatos szakértői vizsgálatról külön jogszabály rendelkezik.

(2) *  A miniszter és a központi államigazgatási szerv vezetője az irányítása vagy felügyelete alatt álló szervek és szervezetek tekintetében koordinálják a biztonsági okmányok előállításával és kibocsátásával kapcsolatos tevékenységet. A Kormány által létrehozott testület feladatkörébe tartozó okmányok tekintetében a koordinációs tevékenységet a testület látja el.

(3) *  A Szakszolgálat részt vesz az Európai Unió Tanácsa, valamint az Európai Bizottság mellett működő munkacsoportok és szakbizottságok e rendeletben szabályozott feladatokkal kapcsolatos munkájában.

(4) *  Az e rendeletben foglalt hatósági jogkörökön kívüli, a kibocsátó vagy az előállító által megrendelt tevékenységért (vizsgálat, szaktanácsadás, gyártás vagy a gyártásban való közreműködés stb.) a Szakszolgálatot díjazás illeti meg.

12. § *  A biztonsági okmány adminisztratív védelmét biztosító eszközök, előírások, és az ezekhez kapcsolódó szabályrendszer meghatározása a kibocsátó szerv vagy szervezet vezetőjének a feladata. Amennyiben a kibocsátó szerv vagy szervezet miniszteri irányítás vagy felügyelet alatt áll, a belső szabályozók a miniszter jóváhagyását követően adhatók ki.

Záró és átmeneti rendelkezések

13. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit minden olyan, a rendelet hatálybalépése után kibocsátani kívánt új biztonsági okmányra alkalmazni kell, amelynek előállítása még nem kezdődött meg.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően előállított biztonsági okmányok továbbra is forgalomban maradhatnak.

13/A. § *  (1) A Szakszolgálat 2017. június 30-ig elvégzi valamennyi biztonsági okmány okmánybiztonsági szempontú felülvizsgálatát, és a felülvizsgálat megállapításairól tájékoztatja a kibocsátókat. Okmánybiztonsági szempontok alapján a Szakszolgálat kezdeményezheti az okmányvédelmi kategóriába már besorolt biztonsági okmány magasabb okmányvédelmi kategóriába történő átsorolását is.

(2) A kibocsátók a felülvizsgálat alapján tervezett intézkedéseikről a Szakszolgálat (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatásának kézhezvételétől számított hat hónapon belül tájékoztatják a Szakszolgálatot.

(3) A Szakszolgálat az (1) bekezdésben meghatározott felülvizsgálatot legalább ötévente ismételten elvégzi.

Az Európai Unió jogának való megfelelés * 

14. § *  (1) E rendelet 1. számú mellékletének I. része

a) (a vízumbélyeg vonatkozásában) a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló, 1995. május 29-i 1683/95/EK tanácsi rendelet, valamint az azt módosító 2002. február 18-i 334/2002/EK tanácsi rendelet és a 2008. július 24-i 856/2008/EK tanácsi rendelet,

b) (a vízum elhelyezésére szolgáló különlap vonatkozásában) az érintett tagállam által el nem ismert úti okmányok birtokosai részére a tagállamok által kiadott vízumok beillesztésére szolgáló űrlapok egységes formátumáról szóló, 2002. február 18-i 333/2002/EK tanácsi rendelet,

c) (a tartózkodási engedély vonatkozásában) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet és az azt módosító 380/2008/EK tanácsi rendelet,

d) (a vízumbélyeg vonatkozásában) a C(2010) 319 számú bizottsági határozat,

e) (a vízum elhelyezésére szolgáló különlap vonatkozásában) a C(2002) 3012 számú bizottsági határozat,

f) (a tartózkodási engedély vonatkozásában) a C(2002) 3069 számú bizottsági határozat,

g) (a tartózkodási engedély vonatkozásában) a C(2009) 3770 számú bizottsági határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) E rendelet 1. számú mellékletének II. része

a) (a vasúti járművezetői engedély, a kiegészítő tanúsítvány és a kiegészítő tanúsítvány hitelesített másolata vonatkozásában) a mozdonyvezetői engedélyeknek, a kiegészítő tanúsítványoknak, a kiegészítő tanúsítványok hitelesített másolatának, valamint a mozdonyvezetői engedély kérelmezésére szolgáló formanyomtatványnak a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közösségi mintájáról szóló, 2009. december 3-i 2010/36/EU bizottsági rendelet,

b) (a nemzetközi közúti árufuvarozási engedély vonatkozásában) a tagállamok területére vagy területéről történő, illetve a tagállamok területén áthaladó, Közösségen belüli közúti árufuvarozási piacra való bejutásról szóló, 1992. március 26-i 881/92/EGK tanácsi rendelet,

c) (a járművezetői igazolvány – közösségi engedéllyel történő közúti árufuvarozáshoz – vonatkozásában) a 881/92/EGK és a 3118/93/EGK tanácsi rendeletnek a járművezetői igazolvány létrehozása érdekében történő módosításáról szóló, 2002. március 1-i 484/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

d) (a magánútlevél vonatkozásában) a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírások műszaki leírásainak megállapításáról szóló, 2006. június 28-i B(2006) 2909 bizottsági határozat,

e) (a magánútlevél, valamint a hivatalos útlevelek – diplomata-, külügyi szolgálati, hajós szolgálati, szolgálati – vonatkozásában)

ea) a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet és

eb) a tagállamok által kiállított útlevelekben és úti okmányokban alkalmazott biztonsági jellemzők és biometrika szabványaira vonatkozó műszaki előírások megállapításáról szóló, 2005. február 28-i C(2005) 409 bizottsági határozat,

f) (a robbanóanyagok Közösségen belüli szállítási okmánya vonatkozásában) a robbanóanyagok Közösségen belüli szállítási okmányáról szóló, 2004. április 15-i 2004/388/EK bizottsági határozat,

g) * 

h) (az úti okmányként kiadott, útlevelet helyettesítő biztonsági okmányok vonatkozásában) az egy ideiglenes úti okmány létrehozásáról szóló, 1996. június 25-i 96/409/KKBP tanácsi határozat, valamint

i) (a meghívólevél – magyarországi beutazáshoz és tartózkodáshoz – vonatkozásában) a meghívólevél, a kötelezettségvállaló nyilatkozat és a szállás igazolására szolgáló harmonizált formanyomtatvány bevezetéséről szóló, 1998. december 16-i SCH/Com-ex(98)57 végrehajtó bizottsági határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) E rendelet 1. számú mellékletének II. része

a) (az európai lőfegyvertartási engedély vonatkozásában) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló, 1991. június 18-i 91/477/EGK tanácsi irányelvnek,

b) (a vezetői engedély vonatkozásában) a vezetői engedélyekről szóló, 1991. július 29-i 91/439/EGK tanácsi irányelvnek,

c) *  (a gépjárművezetői képesítési igazolvány vonatkozásában) az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképesítéséről és továbbképzéséről szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2561 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) (a gépjármű forgalmi engedély vonatkozásában) a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló, 1999. április 29-i 1999/37/EK tanácsi irányelvnek, valamint

e) *  (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára [EGT-állampolgár] számára kiadott tartózkodási engedély, regisztrációs igazolás, az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjának tartózkodási kártyája, az EGT-állampolgár és családtagja részére kiadott állandó tartózkodási kártya vonatkozásában) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

f) *  (a vezetői engedély vonatkozásában) a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

g) *  a mobilitási igazolás vonatkozásában a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2016. május 11-i 2016/801/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(4) E rendelet 1. számú mellékletének II. része

a) (a magánútlevél, valamint a hivatalos útlevelek – diplomata-, külügyi szolgálati, hajós szolgálati, szolgálati – vonatkozásában) az egységes formátumú útlevél bevezetéséről szóló, 1981. június 23-i tanácsi állásfoglalással,

b) (a hat hónapnál hosszabb érvényességi idejű, rövid lejáratú útlevelek, valamint az úti okmányként kiadott, útlevelet helyettesítő biztonsági okmányok és a személyazonosító igazolvány vonatkozásában) az útlevelek és egyéb úti okmányok biztonsági jeleiről szóló, 2000. október 17-i 2000/C 310/01 tanácsi állásfoglalással,

c) (az európai lőfegyvertartási engedély vonatkozásában) az európai fegyvertartási engedélyről szóló, 1993. február 25-i 93/216/EGK bizottsági ajánlással, valamint

d) (a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa vonatkozásában) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló, 1998. június 4-i 98/376/EK tanácsi ajánlással

összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmaz.

(5) *  E rendelet 1. számú melléklet III. rész 1.78/a. pontja a hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító hatástalanítási előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról szóló, 2015. december 15-i, 2015/2403 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(6) *  Az 1. számú melléklet I. rész 3–5. pontja és II. rész 22. pontja az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. számú melléklet a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelethez * 

A biztonsági okmányok

I.

1. Vízumbélyeg;

2. vízum elhelyezésére szolgáló különlap;

3. *  egységes EU tartózkodási engedély formátumban kiadott okmányok.

4. * 

II.

1. Magánútlevél;

2. hivatalos útlevelek (diplomata-, külügyi szolgálati, hajós szolgálati, szolgálati);

3. *  ideiglenes magánútlevél;

4. úti okmányként kiadott, útlevelet helyettesítő biztonsági okmányok;

5. meghívólevél magyarországi beutazáshoz és tartózkodáshoz;

6. * 

7. személyazonosító igazolvány;

8. * 

9. vezetői engedély;

10–11. * 

12. gépjármű forgalmi engedély;

13–15. * 

16. európai lőfegyvertartási engedély;

17. * 

18. Európai Egészségbiztosítási Kártya;

19. mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa;

20. *  regisztrációs igazolás;

21. * 

22. *  állandó tartózkodási kártya;

23. *  okmány a robbanóanyagok Közösségen belüli szállításához;

24. *  gépjármű-vezetői képesítési igazolvány;

25. *  vasúti járművezetői engedély, kiegészítő tanúsítvány és a kiegészítő tanúsítvány hitelesített másolata;

26. *  mobilitási igazolás.

III.

1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok

1.1. Jogszabályban meghatározott, a II. részben felsoroltakon túli egyéb, külföldre utazásra, hazatérésre és határátlépésre jogosító okmányok;

1.2. ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás;

1.3. személyazonosító igazolvány külföldi részére;

1.4. humanitárius tartózkodási engedély;

1.5. igazolvány menedékes (kérelmező) részére;

1.6. *  befogadottak, illetve emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított ellátási igazolvány;

1.7. Magyar igazolvány;

1.8. Magyar hozzátartozói igazolvány;

1.9. ideiglenes személyazonosító igazolvány;

1.10. személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány;

1.11. hatósági erkölcsi bizonyítvány;

1.12. * 

1.13. állampolgársági okirat és bizonyítvány;

1.14. igazolás alkotmányos alapismeretek vizsgáról;

1.15. vezetői engedély kiadásához szükséges vizsgaigazolás;

1.16. járműkísérő lap;

1.17. a jármű tulajdonjogát igazoló törzskönyv;

1.18. diplomáciai testület és egyéb képviseletek igazolványai;

1.19. *  igazolvány az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala vizsgálati jogosultsággal rendelkező munkatársai részére;

1.20. TAJ-szám igazolására szolgáló hatósági igazolvány;

1.21. közgyógyellátási igazolvány;

1.22. *  az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által kibocsátott egységes népegészségügyi igazolvány;

1.23. hatósági bizonyítvány szociális rászorultságról egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsághoz;

1.24. szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi bizonyítványok;

1.25. *  a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek ellenőreinek ellenőri igazolványa;

1.26. *  a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állománya, továbbá egyes kormánytisztviselői, közalkalmazottai, az önkéntes tartalékosok részére rendszeresített szolgálati, munkáltatói igazolványok, az ideiglenes szolgálati igazolvány, a nyugállományú katonák igazolványa, valamint a honvéd tiszt- és tiszthelyettes jelöltek igazolványa;

1.27. *  a honvédelemért felelős miniszter által átadott hatósági hatáskörök gyakorlására jogosító honvédelmi szakhatósági, katonai építésügyi, katonai építésfelügyeleti, foglalkoztatás-felügyeleti, munkavédelmi, tűzvédelmi, veszélyes katonai objektum felügyeleti, környezetkárosító-gáz felügyeleti, honvédelmi létfontosságú rendszerelemek ágazati kijelölő hatósági igazolványok, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok igazolványai, továbbá a Magyar Honvédség Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálata hatósági feladatot ellátó honvéd-tisztifőorvosi, helyettes honvéd-tisztifőorvosi, honvéd-tisztiorvosi, valamint a közegészségügyi-járványügyi felügyelő igazolványai;

1.28. *  hadkötelezettség bevezetését követően behívás alapján szolgálatot teljesítő hadköteles katona katonai igazolványa;

1.29. * 

1.30. a Magyar Honvédség honvéd-tisztifőorvosi, helyettes honvéd-tisztifőorvosi, honvéd tisztiorvosi, közegészségügyi-járványügyi felügyelője részére kiadott igazolvány;

1.31. megbízólevél a honvédelmi felkészülés és válságkezelés feladatainak végrehajtására;

1.32. ARMA katonai szakmai állami nyelvvizsga bizonyítvány;

1.33. STANAG 6001 nyelvvizsga bizonyítvány;

1.34. *  a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya részére rendszeresített szolgálati igazolványok, a nemzetbiztonsági szolgálatok közalkalmazottai részére rendszeresített munkáltatói igazolványok, valamint a nyugdíjas igazolványok;

1.35. *  a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottjainak szolgálati igazolványai;

1.36. *  a Belügyminisztérium, továbbá a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek kormánytisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti és hivatásos állománya részére rendszeresített szolgálati és munkáltatói igazolványok;

1.37. *  a Nemzeti Védelmi Szolgálat kiegészítő igazolványa;

1.38. *  a Miniszterelnökség által kiadott munkáltatói igazolványok;

1.39. a bírák, igazságügyi alkalmazottak, valamint az igazságügyi szervek által fenntartott üdülők, bölcsődék és óvodák dolgozóinak igazolványai;

1.40. az igazságügyi szakértők igazolványa;

1.41. *  az ügyvédi tevékenységet gyakorlók arcképes igazolványa;

1.42. * 

1.43. a közjegyzők, a közjegyző-helyettesek, a közjegyzőjelöltek, a közjegyzői levéltárosok igazolványai;

1.44. a bírósági végrehajtók, a bírósági végrehajtó helyettesek, a bírósági végrehajtójelöltek, helyettes bírósági végrehajtók igazolványai;

1.45. *  az Igazságügyi Minisztérium pártfogó felügyelői tevékenység, az áldozatsegítési és kárenyhítési tevékenység és a jogi segítségnyújtás feladatkörében eljáró dolgozójának dolgozói igazolványa;

1.46. *  az ügyészség szolgálati igazolványai;

1.47. *  a köztársasági elnök által a Kormány tagjai részére, valamint a miniszterelnök által az államtitkárok, a közigazgatási államtitkárok, valamint a helyettes államtitkárok részére kiállított, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által kibocsátott vezetői igazolványok;

1.48. *  az Országgyűlés Hivatala által kibocsátott képviselői igazolványok;

1.49. *  felsőoktatási intézmények által kiadott oklevelek, ide nem értve a magyar és külföldi felsőoktatási intézmények közös képzésében kiadott közös oklevelet,

1.50. állami nyelvvizsga bizonyítvány;

1.51. *  bizonyítvány, tanúsítvány érettségi vizsgáról;

1.52. *  diákigazolvány;

1.53. bizonyítvány (szakmai vizsga alapján);

1.54. * 

1.55. *  az oktatási intézmények által kiállított bizonyítványok, bizonyítvány pótlapok;

1.56. kiemelt közgyűjtemények fegyveres biztonsági őrei részére kibocsátott igazolvány;

1.57. futárigazolványok;

1.58. *  adóigazolvány;

1.59. *  Igazolvány könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről;

1.60. könyvvizsgálói engedély és igazolvány;

1.61. adószakértői igazolvány;

1.62. szakfordítók és tolmácsok igazolványa;

1.63. * 

1.64. *  magánnyomozó igazolvány;

1.65. *  személy- és vagyonőr igazolvány;

1.66. fegyveres biztonsági őrség szolgálati igazolványa;

1.67. *  biztonságtechnikai tervező-szerelő igazolvány;

1.68. mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolványa;

1.69. mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő igazolványa;

1.70. fegyvertartási engedély;

1.71. fegyvertartási engedély (szervezetek részére engedélyezett lőfegyverekre);

1.72. fegyverviselési engedély (gáz és riasztófegyver viselésére);

1.73. lőfegyver-kereskedő engedélye;

1.74. lőfegyvertartási engedély (flóbert lőfegyver tartására);

1.75. vizsgabizonyítvány a fegyverismereti vizsga tényének és eredményének igazolására;

1.76. *  házi lőszerszerelési engedély;

1.77. fegyver (és lőszer) kísérő igazolvány;

1.78. igazolás lőfegyver behozatalára, kivitelére, átszállítására;

1.78/a. *  a hatástalanított lőfegyverek tanúsítványa;

1.79. közterület-felügyelői igazolvány;

1.80. *  vizsgabizonyítvány a házilagos lőszerszerelésre és -újratöltésre vonatkozó elméleti és gyakorlati vizsga eredményes letételének igazolására;

1.81. *  földminősítő igazolvány;

1.82. *  földmérő igazolvány;

1.83. *  az erdővédelmi szolgálat tagjának szolgálati igazolványa;

1.84. *  hegyőri szolgálati igazolvány;

1.85. *  a hivatásos vadász szolgálati igazolványa;

1.86. *  az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet szolgálati igazolványa;

1.87. *  halászati őri szolgálati igazolvány;

1.88. *  mezőőri szolgálati igazolvány;

1.89. *  erdészeti szolgálati igazolvány;

1.90. *  természetvédelmi őri szolgálati igazolvány;

1.91. *  önkormányzati természetvédelmi őri szolgálati igazolvány;

1.92. közrendvédelmi terület okmányai;

1.92. *  anyakönyvi kivonat, anyakönyv;

1.93. * 

1.94. *  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hatósági ellenőrzésre és intézkedésre feljogosított személyeinek igazolványa;

1.95. *  a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiadott felügyeleti igazolványok;

1.96. bányafelügyeleti hatósági feladatokat ellátó személyek részére rendszeresített igazolványok;

1.97. igazolvány a közlekedési balesetet kivizsgáló szakmai bizottság tagja, illetve a szakmai kivizsgáló részére;

1.98. *  fogyasztóvédelmi hatóság igazolványa;

1.99. * 

1.100. *  a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által kiadott kormánytisztviselői igazolvány;

1.101–1.104. * 

1.105. * 

1.106. *  adótanácsadói igazolvány;

1.107. *  okleveles adószakértői igazolvány;

1.108. *  államháztartási belső ellenőri igazolvány;

1.109. *  környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági igazolvány, valamint a vízügyi hatósági igazolvány;

1.110. *  biztonságtechnikai szerelő igazolvány;

1.111. *  tartályvizsgálói hatósági igazolvány;

1.112. *  motoros vízi sporteszköz bizonyítvány;

1.113. *  nemzetközi kedvtelési célú kishajó bizonyítvány;

1.114. *  belvízi hajóvezetői bizonyítvány;

1.115. *  nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány;

1.116. * 

1.117. *  az egészségbiztosítási szervek ellenőreinek igazolványa;

1.118. *  ideiglenes vezetői engedély;

1.119. *  nemzetközi gépjárművezetői engedély;

1.120. *  az Országos Kórházi Főigazgatóság által kiállított működési nyilvántartási igazolvány;

1.121. *  esélyegyenlőségi szakértői bizonyítvány;

1.122. *  a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban dolgozó hatósági személy igazolványa;

1.123. *  a Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szerve által a külföldi fegyveres erők és nemzetközi katonai parancsnokságok részére kiállított igazolás és állományuk tagja részére kiállított igazolvány jogállásukról, kiváltságaik és mentességeik igénybevételére;

1.124. *  a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kibocsátott köztisztviselői és munkavállalói igazolványok;

1.125. *  a nemzetbiztonsági szolgálatok üzemben tartásában lévő járművek közúti ellenőrzés alóli mentesülést biztosító igazolványai;

1.126. *  az Országgyűlési Őrség köztisztviselői, munkavállalói vagy hivatásos állománya részére rendszeresített szolgálati és munkáltatói igazolványok;

1.127. *  közvetítői igazolvány;

1.128. *  a fővárosi és vármegyei kormányhivatal kormánytisztviselőjének helyszíni hatósági ellenőrzésre jogosító igazolványa;

1.129. *  a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala kormánytisztviselőjének helyszíni hatósági ellenőrzésre jogosító igazolványa.

2. Védelmet igénylő létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai

2.1. *  Belépési engedélyek a Sándor-palota székhelyére;

2.2. belépési engedély az Alkotmánybíróság épületébe;

2.3. *  belépési engedély a Kúria épületébe;

2.4. *  belépési engedély a Miniszterelnökség épületébe;

2.5. *  belépési engedély a Belügyminisztérium épületébe;

2.6. *  belépési engedély az Emberi Erőforrások Minisztériuma épületébe;

2.7. *  belépési engedély a Földművelésügyi Minisztérium épületébe;

2.8. *  belépési engedély a Honvédelmi Minisztérium épületébe és a Magyar Honvédség használatában lévő objektumokba;

2.9. *  belépési engedély az Igazságügyi Minisztérium épületébe;

2.10. *  belépési engedély a Külgazdasági és Külügyminisztérium épületébe;

2.11. *  munkáltatói igazolvány a Külgazdasági és Külügyminisztériumnál;

2.12. *  belépési engedély a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium épületébe;

2.13. *  belépési engedély a Nemzetgazdasági Minisztérium épületébe;

2.14. *  belépési engedély az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma épületébe;

2.15. *  belépési engedély a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerveinek és nyomozóhatósági szerveinek objektumaiba;

2.16. belépési engedélyek az Országgyűlési Biztos Hivatalába;

2.17. belépési engedély a Legfőbb Ügyészség épületébe;

2.18. *  az Országgyűlés Hivatala által kibocsátott belépési, valamint parkolási engedélyek;

2.19. *  belépési engedélyek a Kormány központi üdülőjébe;

2.20. belépési engedélyek a Központi Állami Üdülőbe;

2.21. országos és területi választási szervek objektumaiba belépésre jogosító igazolvány;

2.22. belépési engedély a Magyar Rádió Zrt. épületébe;

2.23. *  a Magyar Televízió Nonprofit Zrt. által kiadott igazolvány;

2.24. *  belépési engedély az MTI Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság épületébe, valamint az MTI Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kiadott sajtóigazolvány;

2.25. *  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hivatali épületeibe belépésre jogosító igazolványok és belépési engedélyek;

2.26. a stratégiai hírközlési szolgáltatók védett objektumaiba belépésre jogosító igazolványok és belépési engedélyek;

2.27. a Központi Statisztikai Hivatalba történő belépésre jogosító igazolványok;

2.28. belépési engedély a büntetés-végrehajtás objektumaiba;

2.29. * 

2.30. * 

2.31. *  belépésre jogosító fényképes és ideiglenes belépőkártyák a Paksi Atomerőmű Zrt. fokozottan őrzött üzemi területére;

2.32. *  a repülőtér üzemben tartója által kibocsátott belépésre jogosító igazolványok a nemzetközi kereskedelmi repülőterek zárt területére;

2.33. *  a repülőtér üzemben tartója által kibocsátott behajtási és útvonalengedélyek a nemzetközi kereskedelmi repülőterek zárt területére;

2.34. *  a nemzetközi kereskedelmi repülőtér zárt területén alkalmazott belterületi gépjármű-vezetői engedélyek;

2.35. *  a nemzetközi kereskedelmi repülőtér területén alkalmazott belterületi gépjármű-vezetői engedélyek;

2.36. *  a légiközlekedési védelmi hatósági felügyelet és a légiközlekedés védelmi ellenőrzés ellátására jogosult személyek részére kiállított a repülőtér szigorított védelmi területére vagy bármely légijármű fedélzetére történő belépésre jogosító igazolvány és eseti belépésre jogosító okmány.

3. Egyéb okmányok

A Kormány által határozatban meghatározott egyes kiemelt jelentőségű események, rendezvények igazolványai, belépési engedélyei.

2. számú melléklet a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelethez * 

I. Az okmányvédelmi kategóriák meghatározásánál irányadó szempontok

1. „A” védelmi kategória

Az e védelmi kategóriába tartozó biztonsági okmányok minden alkatrészét védeni kell a teljes vagy részleges hamisítás ellen. A védelmi módszereknél a kémiai, fizikai, technikai, technológiai és adminisztratív eljárásokat, valamint elektronikus biztonsági okmány esetében a digitális védelmi módszereket, eljárásokat együtt kell alkalmazni.

2. „B” védelmi kategória

Az e védelmi kategóriába tartozó biztonsági okmányok egyes főbb alkatrészeit kell a teljes vagy részleges hamisítás ellen védeni. A védelmi módszereknél a kémiai, technikai, technológiai és adminisztratív eljárásokat, valamint elektronikus biztonsági okmány esetében a digitális védelmi módszereket, eljárásokat differenciáltan kell alkalmazni.

3. „C” védelmi kategória

Az e védelmi kategóriába tartozó biztonsági okmányok hamisítása ellen, és annak felismerése érdekében legalább adminisztratív védelmi eljárásokat kell alkalmazni.

Elektronikus biztonsági okmány esetében az informatikai védelmet úgy kell kialakítani, hogy az elektronikusan tárolt adatok jellegétől és a használat során várható kockázattól függően „Kiemelt”, „Fokozott” vagy „Alap” szintű informatikai védelmet kell biztosítani.

II. Az okmányinformatikai védelmi kategóriák, és az azokra irányadó általános biztonsági, védelmi követelmények

Az informatikai adathordozó fajtájának kiválasztása a tárolt adat szenzitivitásának és felhasználásának megfelelően történik.

1. „Kiemelt” okmányinformatikai védelmi kategória:

a) a tárolt adat titkosított, a titkosítás algoritmusa legalább RSA 2048,

b) az adatok rögzítésének, írásának és felülírásának korlátozása,

c) kiterjesztett hozzáférési protokoll alkalmazása,

d) védett kommunikációs csatorna az informatikai adathordozó és az olvasó között (ha értelmezhető),

e) az informatikai adathordozó gyártói tanúsítása (ha értelmezhető).

2. „Fokozott” okmányinformatikai védelmi kategória:

a) a tárolt adat titkosított, a titkosítás algoritmusa legalább AES 128,

b) az adatok rögzítésének, írásának és felülírásának korlátozása,

c) az adatokhoz való hozzáférés korlátozása,

d) az informatikai adathordozó gyártói tanúsítása (ha értelmezhető).

3. „Alap” okmányinformatikai védelmi kategória:

a) a tárolt adat nem titkosított,

b) az adatok rögzítésének, írásának és felülírásának korlátozása.

III. Az okmányvédelmi kategóriák és az okmányinformatikai védelmi kategóriák összerendelése

Okmányvédelmi kategória A B C
Lehetséges „Kiemelt”
okmányinformatikai védelmi „Fokozott” „Fokozott”
kategória „Alap” „Alap” „Alap”

3. számú melléklet a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelethez * 

Az okmányvédelmi terv tartalmi minimumkövetelményei

I. 1. A biztonsági okmány formátuma, mérete

2. Az alkalmazott alapanyagok leírása

3. A felhasználni tervezett festékek és azok tulajdonságainak leírása

4. Az alkalmazott előállítási (nyomda- és okmány-) technikák

5. A sorszámozási technika (a technológia; a technológiába illeszkedő védelmi elemek; a felhasznált karakterek típusa, mérete, keskenyítése, szélesítése; a sorszámozás során esetlegesen felkerülő biztonsági elemek) és a sorszám képzésének leírása

6. Az alkalmazott grafika leírása (nyomdai fázisokként külön-külön)

7. Az alkalmazott okmánybiztonsági elemek leírása, elhelyezése

8. A megszemélyesítés módjának leírása (technológia; a technológiába illeszkedő védelmi elemek; a felhasznált karakterek típusa, mérete, keskenyítése, szélesítése; a rovatok maximális karakterszáma és a megszemélyesítés során esetlegesen felkerülő biztonsági elemek)

9. A biztonsági okmány előállításához szükséges egyéb információk

10. Az impresszumszám-képzés módja

11. KÖTELEZŐ MELLÉKLET: Mintaokmány vagy annak hiányában:

a) beméretezett elő- és hátoldali látványterv

b) teljes, beméretezett színkivonati látványtervek (színenként),

c) megszemélyesítési minták (az összes előforduló variációban)

12. Elektronikus biztonsági okmány esetében az informatikai adathordozó megnevezése, okmányba integrálásának módja és leírása

13. Az alkalmazott kriptográfia leírása (ha értelmezhető)

II. Konzorciumban vagy alvállalkozó bevonásával történő előállítás esetén egyértelműen jelölni kell, hogy mely okmányalkatrészt melyik technológiai fázisban melyik előállító készíti.

4. számú melléklet a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelethez * 

Az érvényesítés, megszemélyesítés engedélyezéséhez szükséges adatok

I. 1. A megszemélyesítést végző szervezet megnevezése, elérhetőségei

2. A megszemélyesítés módszere

3. A megszemélyesítő eszköz megnevezése, technikai leírása

4. A megszemélyesítés során alkalmazott karaktertípus(ok) és karakterméret(ek) egyértelmű meghatározása

5. A megszemélyesítéskor felvitt adatok pontos pozíciója

6. A megszemélyesítés során felvitt biztonsági elemek bemutatása

7. A forgalomba kerülő biztonsági okmánnyal mindenben megegyező mintaokmány

II. Elektronikus biztonsági okmány esetében az I. pontban foglaltak mellett:

1. Az elektronikus megszemélyesítés leírása

2. Az informatikai adathordozó olvashatóságát lehetővé tevő technikai eszközök, szoftverek és a hitelesítéshez esetlegesen szükséges további feltételek meghatározása

3. A megszemélyesített adattároló elemet tartalmazó tesztminta