A jogszabály mai napon ( 2024.07.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1996. évi CIX. törvény

a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló – módosított – 1994. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény), valamint az Országgyűlésnek az egyházak közvetlen támogatására jóváhagyott 1995. évi költségvetési keret felosztásáról szóló 75/1994. (XII. 30.) OGY határozata, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 8/1995. (II. 22.) OGY határozata, az értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló 43/1995. (IV. 13.) OGY határozata, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló, 76/1995. (VI. 29.) OGY határozattal módosított 50/1995. (V. 10.) OGY határozata, a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 52/1995. (V. 7.) OGY határozata, a nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzatainak költségvetési támogatásáról szóló 77/1995. (VI. 29.) OGY határozata és az 1995. évi LXXII. törvényben elfogadott agrárgazdasági támogatások előirányzatai együttes összegének túllépéséhez történő hozzájárulásról szóló 123/1995. (XII. 22.) OGY határozatainak végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1995. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésének végrehajtását 1 854 666,5 millió forint, azaz egymillió-nyolcszázötvennégyezer-hatszázhatvanhat egész, öt tized millió forint bevétellel,

1 988 556,7 millió forint, azaz egymillió-kilencszáznyolcvannyolcezer-ötszázötvenhat egész, hét tized millió forint kiadással,

133 890,2 millió forint, azaz egyszázharmincháromezer-nyolcszázkilencven egész, kettő tized millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

(2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

3. § (1) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a Költségvetési Törvény 2. §-ának megfelelően a központi költségvetés a bel- és külföldi adósságállományból a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1995-ben az adósságtörlesztési számla terhére

a) 15 048,0 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB), illetőleg a belföldi hitelezők javára,

b) 125 435,3 millió forint összegben vásárolt vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől,

c) 20 949,6 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.

(2) A Költségvetési Törvény 2. §-ában szereplő kötelezettségeken felül a központi költségvetés a belföldi adósságállományból az adósságtörlesztési számla terhére rendkívüli visszafizetésként 1995-ben

a) 46 009,0 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített az MNB, illetőleg a belföldi hitelezők javára;

b) 50 382,4 millió forint összegben vásárolt, illetőleg kapott vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől.

4. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter 1995-ben

a) 61 658,4 millió forint összegű hosszú lejáratú államkötvényt értékesített;

b) 1554,0 millió forint összegben tőkésítette az érintett államkötvények kamatát;

c) 70 677,8 millió forint értékben növelte az 1 évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyek állományát.

5. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy az e törvény 3. §-ában megállapított szerződések szerinti esedékességnek megfelelően és rendkívüliként 1995-ben teljesített visszafizetések részbeni finanszírozására

a) a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján 161 309,1 millió forint összegű államkötvényt értékesített,

b) a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

1. 42 413,9 millió forint összegben devizahitelt vett fel a belföldi pénzintézetektől,

2. 38 105,8 millió forint összegű államkötvényt értékesített,

c) a pénzügyminiszter 12 000,0 millió forint összegű konszolidációs kötvény visszafizetésére a rendkívüli privatizációs bevételi számlát használta fel,

továbbá

d) 0,5 millió forint összegben a központi költségvetés követeléseinek értékesítése,

e) 400,0 millió forint összegben konszolidációs célú államkötvények ellenszolgáltatás nélkül visszautalása,

f) 3594,6 millió forint összegben az 1995-ben az MNB közvetítésével befolyt privatizációs bevétel,

g) 0,5 millió forint összegben az önkormányzati hitel fel nem használt része

szolgált.

6. § (1) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 4. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az állami forgóalap folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia megteremtése érdekében 34 169,0 millió forint értékben növelte a kincstárjegyek állományát.

(2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján 1996. január 1. és 31. között a pénzügyminiszter 24 812,4 millió forint értékben államkötvényt bocsátott ki, amely utólag azonos összegben váltott ki kincstárjegyállomány-növekményt. Az 1995. évi költségvetési hiány miatt így – a 24 812,4 millió forint értékű államkötvény-kibocsátást is figyelembe véve – 45 865,4 millió forinttal növekedett a kincstárjegyek állománya.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulás önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben teszi közzé e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. A normatív állami hozzájárulás országosan összesített összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 229,5 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulás előirányzatáról, illetve amelyeket intézmény átadás következtében 26,4 millió forint összegben az nem illeti meg. A módosított előirányzatokat az (1) bekezdés szerinti rendelet tartalmazza.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak a helyi önkormányzatokat – a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján – megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:

a) a helyi önkormányzatok 1995. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 1442,6 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 501,2 millió forint,

c) s ennek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 1995. év után előírt tartozása 941,4 millió forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja továbbá, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást – saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján – az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 37,8 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendelete tartalmazza.

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 132,6 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 54,7 millió forintot – figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára – a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendelete önkormányzatok szerint részletezi.

(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 21. §-ának (5) bekezdése alapján – figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára – 178,7 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás visszafizetési kötelezettség, és további 26,1 millió forint összegű jogtalanul igénybe vett központosított támogatás visszafizetése terheli, melynek önkormányzatok szerinti részletezését a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendelete tartalmazza.

(7) Azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Költségvetési Törvény 21. §-ának (1), (3) és (5) bekezdései szerinti befizetési kötelezettségüket – az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, pénzellátási, előirányzat-felhasználási, költségvetési befizetési és letéti kezelési rendjéről szóló 159/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 34. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján – 1996. március 25-ig nem teljesítették, e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül kötelesek azt teljesíteni a következő feltételek szerint:

a) az a helyi önkormányzat, amelynek kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg 1996. március 26-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve, az 1995. évi átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (55,50%) megfelelő büntető kamatot fizet,

b) az a helyi önkormányzat, amelynek kamattal növelt visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg a kamattal növelt összeg után – 1996. március 26-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve – további büntető kamatot fizet. A büntető kamat az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (55,50%) naptári napra számított mértéke.

(8) Az (5) és a (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettség teljesítésének határideje a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletének hatálybalépését követő 15 nap,

a) az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamat mértékének megállapítására a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni,

b) a (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség az Állami Számvevőszék által feltárt jogtalan igénybevétel napjától keletkezik.

(9) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletének hatálybalépését követő 30 napon belül a (3), (4), (7) és (8) bekezdés szerinti befizetések nem érkeznek meg az MNB 10032000–01031496 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint az MNB 10032000–01034004 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, az érintett önkormányzat tartozását a következő hónaptól kezdődően az esedékes finanszírozás nettósított összegéből – a tartozás erejéig – levonja.

(10) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a támogatást – 517,3 millió forintot – 1996. május 7-ig átutaltatta a (7) bekezdésben hivatkozott kormányrendelet 34. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján.

(11) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg kiutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.

8. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat – jogcímenként részletezve – az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét – jogcímenként részletezve – a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.

(5) A helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatásainak előirányzat felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatási előirányzatainak elszámolási különbözeteként 210 692 ezer forintot vezessen át az Önkormányzatok címzett- és céltámogatási maradvány számlája javára az Önkormányzatok előző évről származó befizetései bevételi számláról az e törvény kihirdetését követő 15 napon belül.

9. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok 1994. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolásából a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1995. évi CIV. törvény (a továbbiakban: 1994. évi Zárszámadási Törvény) 5. §-ának (3) bekezdésében előírt, egyenlegében 618,5 millió forint és az 1994. évi Zárszámadási Törvény 5. §-ának (4) bekezdésében előírt 69,5 millió forint, továbbá az 1994. évi Zárszámadási Törvény 5. §-ának (6) bekezdésében előírt, együttes összegében 83 millió forint visszafizetési kötelezettségüknek eleget tettek.

10. § Az Országgyűlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 7. számú melléklet szerint.

11. § Az Országgyűlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 10. számú melléklet szerint.

MÁSODIK RÉSZ

ÁLLAMADÓSSÁG KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

12. § (1) Az Állami Fejlesztési Intézet Rt. (a továbbiakban: ÁFI Rt.) által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben nyilvántartott követelésállomány 1995. december 31-én 79 404,0 millió forint, melyből 6790,3 millió forint állami kölcsön, 72 613,7 millió forint az állami alapjuttatás utáni járadékfizetési kötelezettség. Ez az 1994. december 31-i állományhoz képest – a különböző tényezők összhatásaként – 12 717,2 millió forintos követelésállomány-csökkenést jelent.

(2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az 1994. évi Zárszámadási Törvény 12. §-ában foglalt követelések 1995. évben a következők miatt változtak:

a) elengedésre került 721,3 millió forint követelés a mezőgazdaságban az elemi károk mérséklése céljából, a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésről szóló 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: 1996. évi Költségvetési Törvény) 48. §-ának (9) bekezdése alapján;

b) a Magyar Köztársaság 1992. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény (a továbbiakban: 1992. évi Költségvetési Törvény) 38. §-ának (2) bekezdése alapján a szénbányászat szervezeti, irányítási és tulajdonosi rendszerének átalakítása során a felszámolás alatt álló Tatabányai Bányáknál 106,6 millió forint, és a Veszprémi Szénbányáknál 479,7 millió forint tőke követelés azonos névértékű részvénnyé történt konverziójára került sor;

c) az 1992. évi Költségvetési Törvény 38. §-ában kapott felhatalmazásával élve az ÁFI Rt. felszámolás keretében összesen 175,6 millió forint adósság konverziójára vállalt kötelezettséget az Oroszlányi Szénbányáknál, az MN Gödöllői Gépgyárnál és a Borsodnádasdi Lemezgyárnál;

d) a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1994. évi XCVI. törvény 16. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazása alapján adóskonszolidáció keretében az ÁFI Rt. összességében 161,3 millió forint követelés tulajdonrésszé történő átváltására vállalt kötelezettséget, amely összeg a GANZEG-WEST HUNGARY Rt. tartozásának átalakítása, és a TOKAJ Kereskedőház Rt. tartozás átváltásának meghiúsulása egyenlegeként alakult ki;

e) a követelés összesen 52,4 millió forinttal nőtt, alapvetően felszámolásból eredő követelésnek bírói végzéssel történt érvényesítésével (Romhányi Kerámiagyár).

(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy

a) állami kölcsön törlesztéséből a költségvetés bevétele 1735,7 millió forint, míg fix járadék fizetésből 8530,9 millió forint volt;

b) csökkent a követelésállomány 405,8 millió forinttal az 1995. december 31-ig bírósági végzéssel lezárt felszámolásoknál be nem folyt követelések veszteségként történt elszámolása miatt;

c) a Területfejlesztési Alappal 1995-ben elszámolt és oda átutalt 36,8 millió forint, továbbá a befejezetlen felszámolásokból és a törlesztésekből befolyt 415,9 millió forint miatt, mely az ÁFI Rt. megszűnésével egyidejűleg 1996-ban került rendezésre.

13. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény 3. §-ának (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján tartósan vagy átmenetileg 18 700,0 millió forint összegben adott át kötvényeket belföldi pénzintézeteknek a következő célokra:

a) 5800,0 millió forint összegű kötvény az Agrobank Rt. pénzügyi helyzetének rendezését,

b) az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-nek átadott 12 000,0 millió forint összegű kötvény a Budapest Bank Rt. privatizációjának elősegítését,

c) 900,0 millió forint összegű kötvény a pénzintézeteknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke fedezetét

szolgálta.

14. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 22. §-a alapján 72 003,0 millió forint összegben bocsátott ki piaci kamatozású államkötvényt az MNB-vel szembeni kamatmentes lejárat nélküli költségvetési adósság átalakítása céljából.

15. § A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1993. évi CV. törvény 6. és 10. §-ai alapján 1995-ben összesen 5982,6 millió forint összegben értékesítettek az 1992. évi hiányukat finanszírozó kötvényeket, amelyek az előbbi törvény alapján a kibocsátást követő 30 nap elteltével állampapírrá alakultak át. E kötvények kamatterhe és visszafizetése a központi költségvetést terheli.

16. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy az 1996. évi Költségvetési Törvény 4. §-a (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a MÁV Rt. által az 1992–1995. években állami kezességvállalás mellett felvett likviditási (nem fejlesztési) hitelekből keletkezett adósságot és ezek kamatainak megfizetését 1995. december 31-i hatállyal a központi költségvetés nevében a pénzügyminiszter átvállalta. E hitelek átvállaláskori, kamatok nélküli, 1995. december 31-i MNB középárfolyamon átszámított állománya 45 568,1 millió forint, amely a központi költségvetés adósságát növeli.

17. § (1) A Magyar Köztársaság 1991. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény 24. §-ában és az 1992. évi Költségvetési Törvény 39. §-ában szabályozott, belföldi jövedelemtulajdonosokkal szemben fennálló államadósság az 1995. évben a következő tényezők miatt és mértékben változott:

a) 42 413,9 millió forinttal növelték az e törvény 5. §-a b) 1. pontjában foglalt hitelfelvételek,

b) 45 568,1 millió forinttal növelték az e törvény 16. §-ában foglalt hitelátvállalások,

c) 359 312,9 millió forinttal növelték az e törvény 4. §-ának a) és b) pontjában, 5. §-ának a) és b) 2. pontjában, a 13., 14. és 15. §-ában foglalt államkötvény-értékesítések,

d) 104 846,8 millió forinttal növelték az e törvény 4. §-ának c) pontjában és 6. §-ának (1) bekezdésében elszámolt állománynövekedések és az 1994. évi Zárszámadási Törvény 4. §-a (2) bekezdésében már elszámolt 3000,0 millió forint állománycsökkenés egyenlegeként a kincstárjegy-állomány változások,

e) 54 658,5 millió forinttal csökkentette az e törvény 3. §-ában foglalt költségvetési hiányt finanszírozó hitelek törlesztése, amelyből a szerződés szerinti visszafizetés 8650,0 millió forint, a rendkívüliként teljesített visszafizetés 46 008,5 millió forint volt,

f) 6150,5 millió forinttal csökkentette az e törvény 3. §-ában foglalt nem költségvetési hiányt finanszírozó hitelek szerződés szerinti visszafizetése,

g) 175 817,7 millió forinttal csökkent az államkötvény-adósság, amelyből a szerződés szerinti visszafizetés 125 435,3 millió forint, a rendkívüli visszafizetés 50 382,4 millió forint volt,

h) az e törvény 3. §-ában foglalt 248,0 millió forint összegű szerződés szerinti visszafizetés és az új hitelfelvételek következtében 245,6 millió forinttal csökkent az MNB által továbbkölcsönzött világbanki hitelek állománya.

(2) A forint hivatalos leértékeléséből és a keresztárfolyamok változásából származó kamatmentes, lejárat nélküli, MNB-vel szembeni adósság állománya 583 239,9 millió forinttal növekedett 1995-ben, amely a 655 242,9 millió forint árfolyam-különbözet és a 72 003,0 millió forintnyi kötvényátalakítás egyenlegeként következett be.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti növelő és csökkentő tényezők következtében a belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni költségvetési adósság összesen 898 509,3 millió forinttal emelkedett 1995-ben.

(4) A nem belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni költségvetési adósság az 1995. évben 83 388,9 millió forinttal növekedett.

18. § (1) Az 1996. évi Költségvetési Törvény 32. §-ának (2) bekezdése alapján, a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 1995. évi költségvetésének végrehajtása során megállapításra kerülő hiánya alapján 1996. december 31-i hatállyal elengedi a kincstári egységes számlához kapcsolódó megelőlegezési számlán lévő adósságából az 1996. évi Költségvetési Törvény 32. §-a (1) bekezdésének végrehajtása után fennmaradó 28 850,5 millió forint együttes adósságát, valamint ezen összegnek és az 1995. évi hiányuk mértékének a különbözetét.

(2) A központi költségvetés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1996. évi XL. törvény 10. §-ának (4) bekezdése alapján a likviditási tartalék 1994. évben történő visszapótlása címén

a) az 1995. évben a társadalombiztosítás által folyósított, de nem a társadalombiztosítást terhelő ellátások költségvetés által átutalt többlete terhére

1. az Ny. Alapnak 756 millió forintot,

2. az E. Alapnak 112 millió forintot;

b) az Ny. Alapnak 307 millió forintot az 1992–1994. évi hiánya konszolidációjának többleteként elismer;

c) a központi költségvetés az E. Alapnak a fennmaradó 1086,5 millió forintot, az Ny. Alapnak a fennmaradó 135,5 millió forintot a kincstári egységes számlához kapcsolódó megelőlegezési számlán lévő adósságából 1996. december 31-én elengedi.

19. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Kormány 40 121,0 millió forint összegű új kezességet vállalt.

20. § Az Országgyűlés hozzájárul

a) a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kara, Kaposvár 160,267 millió forint,

b) a Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely 428,637 millió forint,

c) a Mezőgazdasági Biotechnológiai Központ, Gödöllő 33,232 millió forint

összegű állami beruházásaihoz nyújtott állami alapjuttatás után még fennálló összegű járadéktartozás és az ehhez kapcsolódó késedelmi kamat elengedéséhez.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § Az Országgyűlés mentesíti a Magyar Államvasutak Rt.-t az állami kezesség beváltása miatt 1995. évben keletkezett 2 200 162 497 forint állammal szembeni tartozás megfizetése alól.

22. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt arra, hogy a Magyar Távirati Irodát – vállalkozássá való átalakításához kapcsolódva – mentesítse az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál 1995. december 31-én fennálló 187 810,0 ezer forint adótartozásának megfizetése alól.

23. § E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. számú melléklet az 1996. évi CIX. törvényhez

Millió forintban

<
Elő- Ki- Elő- KIADÁSOK
Cím-
szám
Alcím-
szám
irány-
zat
cso-
port-
szám
emelt
elő-
irány-
zat-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
irány-
zat
cso-
port-
név


Kiemelt előirányzat neve
Az 1995. évi
LXXII. törvény
előirányzat
1995. évi
teljesítés
I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 48,9 101,4
2 Társadalombiztosítási járulék 20,4 20,7
3 Dologi kiadások 16,5 35,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 55,0 58,4
3 Felhalmozási kiadások 0,5
2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája
1 Működési költségvetés
1 Személyi jutattások 2,1 1,3
2 Társadalombiztosítási járulék 0,8 0,4
3 Dologi kiadások 3,6 4,2
3 Felhalmozási kiadások 0,3 0,2
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 62,0
I. fejezet kiadásai összesen: 210,1 221,6
II. ORSZÁGGYŰLÉS
1 Országgyűlés
1 Képviselő-testület
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 978,9 988,8
2 Társadalombiztosítási járulék 321,2 328,1
3 Dologi kiadások 205,8 362,5
3 Felhalmozási kiadások 24,8
2 Országgyűlés hivatali szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 421,6 445,8
2 Társadalombiztosítási járulék 168,4 185,1
3 Dologi kiadások 619,1 685,6
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 9,0 21,1
2 Felújítás 105,6 176,2
3 Felhalmozási kiadások 90,0 146,7
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 NATO közgyűlés 50,0
2 Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerűsítése
10,0
2 Közbeszerzések Tanácsa
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1,5
2 Társadalombiztosítási járulék 0,6
3 Dologi kiadások 2,2
3 Felhalmozási kiadások 2,7
3 Országgyűlési Könyvtár
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 47,4 53,1
2 Társadalombiztosítási járulék 19,6 25,6
3 Dologi kiadások 28,8 31,4
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,2
2 Felújítás 0,4 0,4
3 Felhalmozási kiadások 0,4 0,6
1–3. cím összesen: 3 076,2 3 843,0
5 Kisebbségi önkormányzatok és szervezetek működésének támogatása 320,0 320,0
6 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 FIDESZ–Magyar Polgári Párt 97,8 97,7
2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt 112,0 112,0
3 Kereszténydemokrata Néppárt 97,9 97,9
4 Magyar Demokrata Fórum 135,0 135,0
5 Magyar Szocialista Párt 302,7 302,7
6 Szabad Demokraták Szövetsége 198,1 198,1
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
2 Munkáspárt 25,2 25,2
5 Köztársaság Párt 20,0 20,0
6 Magyar Igazság és Élet Pártja 12,5 12,5
7 Agrárszövetség 16,6 16,6
8 Társadalmi szervek támogatása
1 Társadalmi szervezetek felosztandó támogatása 400,0 400,0
3 Magyar Vöröskereszt támogatása 300,0 300,0
4 Értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek együttesen
34,0

34,0
5 Hallássérültek Országos Szövetsége 68,0 68,0
6 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
60,0

60,0
7 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 82,0 82,0
9 Magyarok Világszövetségének támogatása 180,0 180,0
10 Magyar–Máltai Szeretetszolgálat 120,0 120,0
11 MTESZ támogatása 62,0 62,0
12 TIT intézmények támogatása 60,0 60,0
5–8. cím összesen: 2 703,8 2 703,7
II. fejezet kiadásai összesen: 5 780,0 6 186,7
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1 Alkotmánybíróság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 120,7 117,7
2 Társadalombiztosítási járulék 47,3 53,6
3 Dologi kiadások 85,5 92,6
3 Felhalmozási kiadások 11,5 11,4
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 15,0 15,0
III. fejezet kiadásai összesen: 280,0 290,3
IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1 Legfelsőbb Bíróság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 365,3 365,2
2 Társadalombiztosítási járulék 155,6 155,5
3 Dologi kiadások 95,9 99,4
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4,0
2 Felújítás 30,0 31,6
3 Felhalmozási kiadások 10,0 10,0
IV. fejezet kiadásai összesen: 656,8 665,7
V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1 Legfőbb Ügyészség
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 390,9 395,9
2 Társadalombiztosítási járulék 164,5 166,7
3 Dologi kiadások 124,3 146,8
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,7 5,7
2 Felújítás 5,0 5,0
3 Felhalmozási kiadások 4,8
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 45,0 45,0
2 Területi ügyészségek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 324,2 2 329,4
2 Társadalombiztosítási járulék 994,7 981,4
3 Dologi kiadások 313,7 485,3
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,2
2 Felújítás 25,0 21,3
3 Felhalmozási kiadások 10,0 9,6
3 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 35,9 35,2
2 Társadalombiztosítási járulék 15,4 14,2
3 Dologi kiadások 6,5 21,9
3 Felhalmozási kiadások 2,6
V. fejezet kiadásai összesen: 4 455,8 4 671,0
VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1 Állami Számvevőszék
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 440,4 436,6
2 Társadalombiztosítási járulék 186,4 185,1
3 Dologi kiadások 144,5 152,7
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3,4 3,4
2 Felújítás 24,0 21,4
3 Felhalmozási kiadások 42,0 43,4
2 Továbbképzési Intézet és Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13,4 14,0
2 Társadalombiztosítási járulék 5,4 5,8
3 Dologi kiadások 11,6 19,8
2 Felújítás 0,4
3 Felhalmozási kiadások 0,1
VI. fejezet kiadásai összesen: 871,1 882,7
VII. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 271,7 300,0
2 Társadalombiztosítási járulék 113,1 118,4
3 Dologi kiadások 83,1 125,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 68,4 78,6
3 Felhalmozási kiadások 6,3
2 Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 155,0 149,2
2 Társadalombiztosítási járulék 62,0 60,7
3 Dologi kiadások 448,2 538,3
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,4 24,1
2 Felújítás 60,0 65,2
3 Felhalmozási kiadások 2,8 38,7
3 Tárca nélküli miniszterek igazgatása
1 Működési költségvetés
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,4
2 Magyar Közigazgatási Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 45,7 57,9
2 Társadalombiztosítási járulék 14,0 16,1
3 Dologi kiadások 14,5 23,8
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,6
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,5
3 Felhalmozási kiadások 1,9 1,9
3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 35,4 36,7
2 Társadalombiztosítási járulék 14,2 14,9
3 Dologi kiadások 41,1 44,5
3 Felhalmozási kiadások 1,8 1,8
9 Üdülők
1 Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 48,9 26,8
2 Társadalombiztosítási járulék 19,5 10,8
3 Dologi kiadások 75,8 143,2
2 Felújítás 40,0 43,0
3 Felhalmozási kiadások 5,7
2 MEH Hivatali Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8,2 0,6
2 Társadalombiztosítási járulék 3,4 0,7
3 Dologi kiadások 18,1 16,3
11 Biztonsági Szolgálatok
1 Nemzetbiztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 034,8 2 033,7
2 Társadalombiztosítási járulék 826,2 823,5
3 Dologi kiadások 1 054,2 1 178,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4,7
2 Felújítás 60,0 136,1
3 Felhalmozási kiadások 208,2 165,5
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 300,0 300,0
2 Egyéb intézményi beruházások 82,0 82,0
3 Lakástámogatás 50,0 50,0
2 Információs Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 594,1 594,1
2 Társadalombiztosítási járulék 238,4 240,9
3 Dologi kiadások 871,3 882,7
2 Felújítás 6,5 14,3
3 Felhalmozási kiadások 30,7 52,2
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 125,0 122,5
3 Lakástámogatás 15,0 15,0
13 Határon Túli Magyarok Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 63,9 70,8
2 Társadalombiztosítási járulék 23,8 24,4
3 Dologi kiadások 76,0 86,1
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 6,9
3 Felhalmozási kiadások 11,7 10,3
14 Kormányzati Ellenőrzési Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 70,4 78,7
2 Társadalombiztosítási járulék 31,4 31,4
3 Dologi kiadások 37,5 46,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,7
2 Felújítás 6,1
3 Felhalmozási kiadások 3,1 3,9
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 70,0 70,0
6 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése
400,0

393,7
3 Kormányzati távközlési célprogram 180,0 87,0
7 Fejezeti tartalék 59,8
2 Célelőirányzatok
1 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Közalapítványa
470,0

400,0
2 Kisebbségi koordinációs keret 43,7 34,0
3 Kézfogás Alapítvány 200,0 200,0
6 Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködés Alapítvány támogatása

50,0
7 Illyés Alapítvány 300,0 312,0
8 Teleki László Alapítvány 66,8 66,8
15 Kisebbségi intervenciós keret 20,0 20,0
31 Kisebbségi kompenzációs keret 500,0 266,7
33 Házat Hazát Alapítvány 41,0 41,0
44 1956. Tudományos Alapítvány támogatása 10,0 50,0
46 Nemzeti ellenállás résztvevőinek segélyezése 10,0
47 ROM SOM Cigány Világfesztivál 40,0
48 Nagy Imre Társaság 5,0
52 Balatoni kutatások támogatása 33,0
1–25. cím összesen: 10 767,1 11 145,4
27 Céltartalékok
1 A közalkalmazottak 1995. évi bérpolitikai kerete 16 400,0
2 Energia-áremelés részleges kompenzációja 9 000,0
3 Központi költségvetési szerveknél végrehajtandó létszámleépítés többletkiadásai
3 325,8
29 Költségvetés általános tartaléka 19 100,0
30 Kormányzati rendkívüli kiadások
2 Pénzbeli kárpótlás 2 500,0 1 200,0
5 Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás
100,0

18,8
10 Eximbank és az Exporthitel-biztosító Rt. alaptőke-juttatás 4 000,0 4 000,0
11 „NATO Békepartnerségi program” kiadásai 493,0
VII. fejezet kiadásai összesen: 65 685,9 16 364,2
VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1 Belügyminisztérium igazgatása
1 Belügyminisztérium központi igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 616,7 705,7
2 Társadalombiztosítási járulék 227,4 236,3
3 Dologi kiadások 307,5 394,3
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 18,7
2 Felújítás 75,4 104,2
3 Felhalmozási kiadások 51,7 42,1
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Polgármesterek képzése 20,0
2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 38,9
2 Társadalombiztosítási járulék 16,3
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3,0
2 Fővárosi és Megyei Közigazgatási Hivatalok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 716,2 793,7
2 Társadalombiztosítási járulék 280,9 296,9
3 Dologi kiadások 249,7 291,7
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 16,9 144,3
2 Felújítás 4,7 14,8
3 Felhalmozási kiadások 6,3 33,8
3 Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 793,4 1 822,5
2 Társadalombiztosítási járulék 720,4 736,5
3 Dologi kiadások 675,9 780,5
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 17,9 34,2
2 Felújítás 45,8 45,3
3 Felhalmozási kiadások 124,5 156,7
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Lakástámogatás 13,0 13,0
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Vagyonkataszteri felmérés 10,0
5 Rendőrség
1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 352,0 2 416,7
2 Társadalombiztosítási járulék 964,8 972,3
3 Dologi kiadások 3 882,9 2 861,5
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 25,0 182,6
2 Felújítás 276,0 217,9
3 Felhalmozási kiadások 1 471,3 1 401,2
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Lakástámogatás 300,0 300,0
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Gazdasági rendőrség 250,0
2 Világbanki hitel áfa 150,0
3 Rendőrség titkos információgyűjtő tevékenységének feltételei megteremtése
150,0
2 Budapesti Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 558,2 5 070,1
2 Társadalombiztosítási járulék 2 252,2 2 184,2
3 Dologi kiadások 1 289,2 2 556,2
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 8,1
2 Felújítás 10,0 132,6
3 Felhalmozási kiadások 348,2
3 Megyei rendőr-főkapitányságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13 267,0 12 835,3
2 Társadalombiztosítási járulék 5 376,1 5 332,4
3 Dologi kiadások 3 717,0 4 865,5
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,9 70,5
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,3
2 Felújítás 280,0 308,1
3 Felhalmozási kiadások 11,5 524,6
4 Rendőri Ezred
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 559,7 1 507,7
2 Társadalombiztosítási járulék 647,9 664,9
3 Dologi kiadások 463,6 709,8
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,1
2 Felújítás 45,0 17,6
3 Felhalmozási kiadások 184,0
5 Köztársasági Őrezred
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 740,6 725,4
2 Társadalombiztosítási járulék 300,0 314,0
3 Dologi kiadások 140,7 187,4
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,5
2 Felújítás 3,7
3 Felhalmozási kiadások 9,9 81,7
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Védett vezetők utóbiztosítása 15,0
2 Országház védelmi rendszer megerősítése 100,0
6 Híradástechnikai Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 193,2 165,6
2 Társadalombiztosítási járulék 78,3 72,8
3 Dologi kiadások 804,0 752,2
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,1
2 Felújítás 4,9
3 Felhalmozási kiadások 10,6 32,0
6 Határőrség
1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 869,6 627,6
2 Társadalombiztosítási járulék 347,8 246,0
3 Dologi kiadások 918,8 1 567,4
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 38,6
2 Felújítás 461,8 341,7
3 Felhalmozási kiadások 418,2 448
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 224,0 179,3
2 Egyéb intézményi beruházások 106,0 150,6
3 Lakástámogatás 40,0 40,0
2 Biztosító és Kiszolgáló Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 344,6 472,9
2 Társadalombiztosítási járulék 96,9 144,9
3 Dologi kiadások 308,4 518,5
3 Felhalmozási kiadások 2,5
3 Határőr-igazgatóságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 579,2 4 568,9
2 Társadalombiztosítási járulék 1 726,1 1 686,7
3 Dologi kiadások 1 798,1 1 946,2
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,5
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,5
2 Felújítás 5,4
3 Felhalmozási kiadások 19,6
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Határvadász századok 220,0
7 Tűz- és Polgári Védelem
1 Tűz- és Polgári Védelem Országos Parancsnoksága és központi szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 434,2 472,1
2 Társadalombiztosítási járulék 160,8 173,8
3 Dologi kiadások 580,8 811,7
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,7 447,6
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,8
2 Felújítás 69,5 32,9
3 Felhalmozási kiadások 115,7 120,9
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 20,0 2,8
2 Egyéb intézményi beruházások 50,0 16,0
3 Lakástámogatás 8,0 8,0
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Állami tűzoltóság tűzoltófecskendő 400,0
2 Tűzoltó-parancsnokságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 901,8 2 918,3
2 Társadalombiztosítási járulék 1 121,1 1 122,6
3 Dologi kiadások 496,7 822,8
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,7 138,1
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,6
2 Felújítás 65,5 36,0
3 Felhalmozási kiadások 46,5 65,3
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 150,0 85,3
2 Egyéb intézményi beruházások 81,0 51,6
3 Lakástámogatás 29,0 29,0
3 Polgári Védelmi Parancsnokságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 498,4 511,9
2 Társadalombiztosítási járulék 203,5 201,2
3 Dologi kiadások 36,5 134,8
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,0
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,3 1,4
2 Felújítás 1,3
3 Felhalmozási kiadások 6,5
9 Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 189,6 201,3
2 Társadalombiztosítási járulék 76,9 78,1
3 Dologi kiadások 298,5 376,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,6 1,1
2 Felújítás 2,9 7,5
3 Felhalmozási kiadások 2,6 30,8
10 BM Művelődési Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 95,8 98,4
2 Társadalombiztosítási járulék 38,4 39,8
3 Dologi kiadások 64,3 76,5
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,9
3 Felhalmozási kiadások 3,4
11 Országos Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 131,0 148,4
2 Társadalombiztosítási járulék 55,7 57,9
3 Dologi kiadások 56,7 130,9
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,3 3,0
2 Felújítás 3,0 3,0
3 Felhalmozási kiadások 16,5
13 Főiskolák
2 Rendőrtiszti Főiskola
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 444,4 483,1
2 Társadalombiztosítási járulék 175,9 194,3
3 Dologi kiadások 175,4 190,7
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 20,0
2 Felújítás 1,4
3 Felhalmozási kiadások 8,6 10,6
15 BM Központi Kórház és intézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 654,5 708,3
2 Társadalombiztosítási járulék 258,6 294,0
3 Dologi kiadások 610,0 744,4
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,7 0,6
2 Felújítás 45,0 59,6
3 Felhalmozási kiadások 40,1 78,6
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Kórházépület helyreállítása 50,0
16 Vagyonátadó és Vagyonellenőrző Bizottságok
1 Működési költségvetés
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,8
17 Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei
1 Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 613,2 643,3
2 Társadalombiztosítási járulék 233,7 267,2
3 Dologi kiadások 569,4 469,2
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 214,5
2 Felújítás 120,4 80,0
3 Felhalmozási kiadások 32,3 73,3
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Lakástámogatás 50,0 50,0
3 Vendéglátási és Közétkeztetési Osztály
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 175,4 182,7
2 Társadalombiztosítási járulék 70,5 73,8
3 Dologi kiadások 180,5 225,5
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,1
2 Felújítás 6,0 12,6
3 Felhalmozási kiadások 3,8 3,4
7 Üdülők
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 176,0 179,0
2 Társadalombiztosítási járulék 69,7 75,6
3 Dologi kiadások 284,6 315,4
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,7
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1
2 Felújítás 24,0 40,2
3 Felhalmozási kiadások 8,7 4,7
8 Központi Beszerző Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 85,5 88,3
2 Társadalombiztosítási járulék 33,9 36,1
3 Dologi kiadások 48,2 66,4
2 Felújítás 14,1
3 Felhalmozási kiadások 14,4
9 BM Kiadó és szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 21,0 21,1
2 Társadalombiztosítási járulék 8,2 7,9
3 Dologi kiadások 12,9 27,9
3 Felhalmozási kiadások 0,1
10 Választás, népszavazás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7,8 10,6
2 Társadalombiztosítási járulék 3,9 5,4
3 Dologi kiadások 34,0 71,9
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 34,0 162,7
3 Felhalmozási kiadások 44,0
18 Adatfeldolgozó Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 387,1 403,9
2 Társadalombiztosítási járulék 170,2 163,2
3 Dologi kiadások 667,9 529,2
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 6,0
2 Felújítás 0,9 1,7
3 Felhalmozási kiadások 70,0 428,4
22 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 80,0 0,1
2 Társadalombiztosítási járulék 6,6
3 Dologi kiadások 118,7 54,5
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 107,0 839,6
2 Felújítás 58,6
3 Felhalmozási kiadások 45,1 2,7
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 546,0 561,3
2 Egyéb intézményi beruházások 196,0 177,9
3 Lakástámogatás 10,0 10,0
4 Lakásépítés 7,0 7,0
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Gépjármű-korszerűsítési program 500,0
2 Állami ünnepek előkészítése 45,0
2 UTE támogatása 119,0 119,0
3 Rendőr és Határőr SE támogatása 7,8 7,8
4 Szakszervezetek támogatása 4,3 4,3
5 Alapítványok támogatása
1 Nemzeti Panteon Alapítvány 39,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 39,0
2 Közösségszolgálat Alapítvány 0,4 0,4
3 Alapítvány a választásokért 1,2 1,2
4 Alapítvány a közigazgatási és Önkormányzati Informatikáért
1,2

1,2
5 Társadalmi Összefogás a Bűnözés Ellen Alapítvány 0,6 0,6
6 Szabadságharcosokért Alapítvány 13,2
23 Alapok támogatása
1 Menekülteket Támogató Alap 1 000,0 1 000,0
24 Országos Testnevelési és Sporthivatal
1 Országos Testnevelési és Sporthivatal igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 252,0 260,4
2 Társadalombiztosítási járulék 98,2 104,0
3 Dologi kiadások 123,1 144,2
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,5 44,1
2 Felújítás 4,0 4,1
3 Felhalmozási kiadások 1,8 8,4
3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 508,2 508,3
2 Társadalombiztosítási járulék 210,7 211,7
3 Dologi kiadások 947,3 815,2
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 78,6
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,1 1,9
2 Felújítás 68,6 58,0
3 Felhalmozási kiadások 4,9 77,4
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Ingyenes igénybevétel miatti részleges kompenzáció
48,8
2 Nemzetközi előírásoknak megfelelő sportfelszerelések biztosítása
9,8
3 Működési tartalék 10,0
5 OTSH kezelésű előirányzatok
2 Felújítás 2,4 3,2
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 397,0 408,9
2 Egyéb intézményi beruházások 61,0 49,0
5 OTSH kezelésű speciális támogatások
1 Verseny- és élsport 595,9 641,2
2 Utánpótlás-nevelés, diáksport 109,7 103,4
3 Szabadidősport 20,0 17,6
4 Sporttudomány 8,0 7,3
5 Magyar Olimpiai Bizottság 148,8 148,8
6 Nemzetközi kongresszusok, konferenciák 54,0 54,0
7 Egyéb ágazati szakmai célfeladatok 88,3 75,4
1–24. cím összesen: 86 892,6 91 762,9
25 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
1 Normatív hozzájárulások
1 Községek általános támogatása 5 862,0 5 862,0
2 Település üzemeltetéshez 40 151,8 40 151,8
3 Gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott települések kiegészítő támogatása

1 675,2


1 675,2
4 Lakásgazdálkodási tevékenységhez 9 255,8 9 255,8
5 Üdülőhelyi feladatokhoz 1 381,6 1 366,8
6 Szociálpolitikai feladatokhoz 25 185,2 25 185,2
7 Gyermek- és ifjúságvédelem feladataihoz 5 617,9 5 602,7
8 Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátáshoz
6 590,4

6 584,2
9 Nappali szociális intézményi ellátáshoz 1 256,2 1 219,6
10 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz
265,4

263,3
11 Hajléktalanok átmeneti szállásaihoz 251,2 250,1
12 Fogyatékos gyermekek ápoló, gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátásához

2 901,0


2 901,0
13 Felnőtt korú fogyatékosok ápoló, gondozó otthoni ellátásához
1 722,9

1 713,1
14 Óvodai ellátáshoz 10 497,6 10 489,4
15 Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi és etnikai óvodai ellátáshoz
194,1

193,8
16 Általános iskolai oktatáshoz 39 011,6 38 937,2
17 Alapfokú művészet oktatáshoz 2 607,4 2 593,4
18 Fogyatékos gyermekek oktatásához 3 016,8 3 006,2
19 Gimnáziumi, szakiskolai oktatáshoz 9 803,4 9 794,2
20 Szakközépiskolai oktatáshoz 13 510,9 13 503,6
21 Szakmunkásképzés, elméleti oktatásához 6 769,2 6 768,5
22 Szakmunkásképző iskolai tanműhelyi oktatáshoz
2 248,8

2 247,9
23 Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi, etnikai vagy kéttannyelvű oktatáshoz

1 719,3


1 713,9
24 Kollégiumi ellátáshoz 5 021,9 5 021,5
25 Sportfeladatokhoz 525,5 525,5
26 Helyi közművelődési feladatokhoz 2 627,7 2 627,7
27 Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási és közművelődési feladataihoz
5 150,4

5 150,4
28 Korábbi bérpolitikai intézkedések 1995. évi előirányzata
28 058,4

28 046,1
2 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 2 574,5 2 574,5
3 Címzett és céltámogatások 33 600,0 32 637,6
4 Központosított előirányzatok
1 Lakossági közműfejlesztési befizetésekkel összefüggő támogatás
4 000,0

1 744,8
2 Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint a határnyiladék tisztításának támogatása
150,0

150,0
3 Szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolásának támogatása
20,0

20,0
4 Vállalati szakmunkásképző tanműhelyek átvételéhez egyszeri támogatás
200,0

199,9
5 Színházi tevékenység támogatása 240,0 240,0
6 Körjegyzők illetményének és társadalombiztosítási járulékának támogatása

210,0


204,9
7 Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása
200,0

238,5
8 Hamvasztásos temetés és hatósági halottszállítás támogatása
160,0

194,9
9 Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak támogatása
500,0

500,0
10 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának támogatása
2 000,0

1 949,4
11 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
100,0

100,0
12 Fővárosi tömegközlekedés támogatása 2 300,0 2 300,0
13 Nevelési segély kiegészítés 1 850,0 1 835,4
14 Gyermeknevelési támogatás 2 575,0 5 362,4
15 Egyes közoktatási feladatok támogatása 1 200,0 1 202,3
16 Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása
150,0

150,0
18 A közalkalmazotti törvény végrehajtásával kapcsolatos kamattámogatás
100,0

87,9
19 A köztisztviselői illetményalap bevezetéséhez támogatás
1 500,0

1 407,4
20 Kényszer lakásbérletek felszámolásának támogatása
100,0

45,3
21 Területi honvédelmi igazgatás támogatása 5,0 5,0
22 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása
80,0

149,9
23 Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 9 500,0 9 445,5
24 Gyermek- és ifjúsági feladatok 75,0 75,0
25 Gazdasági stabilizációs intézkedésekhez kapcsolódó szociális célú hozzájárulás
5 000,0

4 983,0
26 Hozzájárulás a települési, a megyei és a fővárosi önkormányzati közművelődési intézményeknél, valamint a színházaknál a honoráriumok és a tiszteletdíjak után fizetendő társadalombiztosításijárulék-többlet kiadásaihoz
360,0
5 Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
1 Vis maior esetében támogatás 500,0 478,2
2 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása

4 920,9


6 369,2
3 Saját hibából tartós fizetésképtelenség helyzetébe került helyi önkormányzatok támogatása

1 000,0
4 Saját hibából átmeneti fizetésképtelenség helyzetébe került helyi önkormányzatok támogatása

172,3
6 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 2 560,9 2 560,8
7 Energia-áremelés ellentételezése az önkormányzatoknál
1 Önkormányzati intézmények energia-áremelés miatti részleges kompenzációja

1 380,0
2 Munkanélküli jövedelempótló támogatásban részesülők részleges kompenzálása
754,2
3 Lakásfenntartási támogatás kiegészítése 494,9
8 A közalkalmazottak 1995. évi bérpolitikai kerete 6 106,0
9 Fejezetektől átvett pénzeszközök
1 Tankönyvvásárlás támogatása 1 243,6
2 Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás 8,2
10 Minimálbér emelés ellentételezésének támogatása az önkormányzati költségvetési szerveknél
178,8
25. cím összesen: 310 610,9 320 199,9
VIII. fejezet kiadásai összesen: 397 503,5 411 962,8
IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 331,0 320,4
2 Társadalombiztosítási járulék 136,6 130,7
3 Dologi kiadások 192,7 231,1
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4,5 24,3
2 Felújítás 0,3
3 Felhalmozási kiadások 10,0 23,4
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 20,0 19,9
2 Honvédelmi Minisztérium háttérintézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 371,6 456,7
2 Társadalombiztosítási járulék 120,6 158,5
3 Dologi kiadások 133,5 226,7
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,1 2,2
2 Felújítás 90,0 3,8
3 Felhalmozási kiadások 5,3 11,6
2 Magyar Honvédség
1 Magyar Honvédség igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 866,9 982,8
2 Társadalombiztosítási járulék 373,0 421,0
3 Dologi kiadások 154,8 137,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 18,0 25,2
3 Felhalmozási kiadások 3,4
2 Magyar Honvédség katonai közigazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 365,4 1 279,9
2 Társadalombiztosítási járulék 441,1 406,6
3 Dologi kiadások 756,6 733,7
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 9,5 11,7
3 Felhalmozási kiadások 1,4
3 Magyar Honvédség Szárazföldi Csapatok Parancsnoksága
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 808,6 7 528,1
2 Társadalombiztosítási járulék 2 933,8 2 961,6
3 Dologi kiadások 5 381,5 4 656,9
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 55,2 59,4
2 Felújítás 4,5
3 Felhalmozási kiadások 2,9 10,4
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 37,7 37,7
4 Budapesti Katonai Kerületparancsnokság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 024,3 1 039,5
2 Társadalombiztosítási járulék 403,0 426,0
3 Dologi kiadások 687,0 693,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,6 7,8
3 Felhalmozási kiadások 2,2
5 Magyar Honvédség Légvédelmi Parancsnokság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 374,1 4 287,5
2 Társadalombiztosítási járulék 1 718,8 1 739,1
3 Dologi kiadások 2 750,9 2 536,2
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 28,6 34,3
2 Felújítás 6,5
3 Felhalmozási kiadások 0,9 10,4
6 Katonai Felderítő Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 174,7 1 228,4
2 Társadalombiztosítási járulék 489,1 438,9
3 Dologi kiadások 724,9 723,5
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3,5 6,0
2 Felújítás 3,0 3,9
3 Felhalmozási kiadások 78,0 133,1
7 Katonai Biztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 297,1 288,8
2 Társadalombiztosítási járulék 126,9 120,8
3 Dologi kiadások 48,1 56,1
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,7 1,4
3 Felhalmozási kiadások 0,1
8 Központi intézetek ellátó és kiszolgáló szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 383,8 5 346,8
2 Társadalombiztosítási járulék 2 200,4 2 120,0
3 Dologi kiadások 12 678,4 14 001,8
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 252,7 505,6
2 Felújítás 1 651,9 1 833,0
3 Felhalmozási kiadások 278,9 953,8
3 Békefenntartó Erők Kiképző Központja
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 151,6 137,4
2 Társadalombiztosítási járulék 63,9 57,0
3 Dologi kiadások 21,6 6,4
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,5 0,6
4 MH Katonai Ügyészségek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 151,1 156,4
2 Társadalombiztosítási járulék 56,7 64,9
3 Dologi kiadások 16,4 16,9
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,4
5 MH Katonai Tanintézetek
1 MH Felsőfokú Tanintézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 029,3 1 965,3
2 Társadalombiztosítási járulék 762,6 731,6
3 Dologi kiadások 984,0 1 138,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 14,7 11,5
2 Felújítás 0,1
3 Felhalmozási kiadások 1,7 61,8
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 200,0 200,0
2 MH Középfokú Tanintézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 356,7 365,3
2 Társadalombiztosítási járulék 137,5 139,1
3 Dologi kiadások 310,2 191,3
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4,0 2,9
3 Felhalmozási kiadások 0,4 0,4
6 MH kiemelt sportlétesítmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 29,4 34,3
2 Társadalombiztosítási járulék 12,2 14,4
3 Dologi kiadások 70,9 77,3
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,2
3 Felhalmozási kiadások 3,3 0,6
7 MH Kulturális intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 244,2 286,6
2 Társadalombiztosítási járulék 96,4 114,3
3 Dologi kiadások 204,3 224,9
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,0 3,6
3 Felhalmozási kiadások 3,5 7,6
8 MH Üdülők és Gyermekintézmények Főigazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 320,5 311,1
2 Társadalombiztosítási járulék 137,1 132,4
3 Dologi kiadások 387,9 407,6
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3,2 2,5
2 Felújítás 16,7
3 Felhalmozási kiadások 1,5 3,8
9 MH egészségügyi intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 632,3 1 637,3
2 Társadalombiztosítási járulék 692,3 709,7
3 Dologi kiadások 1 386,7 1 923,8
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 9,1 11,7
2 Felújítás 1,4 2,9
3 Felhalmozási kiadások 27,0 65,0
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 80,0 9,9
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 82,3 72,3
3 Lakástámogatás 300,0 450,0
4 Lakásépítés 750,0 680,0
7 Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások
1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház 350,0 350,0
2 Kecskeméti Katonai Repülőtér 620,0 620,0
3 Fejezeti tartalék 866,9 344,1
6 Társadalmi szervezetek támogatása
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
2 Honvéd Sportegyesületek támogatása 130,0 130,0
4 Honvéd érdekképviseleti szervek támogatása
4,5

4,5
5 Honvéd Művelődési Egyesületek támogatása
5,4

5,4
6 Honvédség önkéntes nyugdíjbiztosító pénztár támogatása
20,0

20,0
7 Alapítványok támogatása
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Hadirokkantak Közalapítványa 3 500,0 3 500,0
11 Frekvenciagazdálkodási Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 46,9 22,0
2 Társadalombiztosítási járulék 19,6 8,6
3 Dologi kiadások 30,1 39,4
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,1
3 Felhalmozási kiadások 8,1 30,2
IX. fejezet kiadásai összesen: 75 346,1 76 937,5
XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM
1 Népjóléti Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 365,0 389,5
2 Társadalombiztosítási járulék 132,7 146,5
3 Dologi kiadások 281,4 409,4
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3 691,7
2 Felújítás 13,8
3 Felhalmozási kiadások 27,8 63,5
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 25,0 25,0
2 Állami Népegészségügyi Szolgálat Intézetei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 470,1 4 607,7
2 Társadalombiztosítási járulék 1 838,2 1 877,1
3 Dologi kiadások 1 444,7 3 268,1
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,0 98,1
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1 0,4
2 Felújítás 101,4
3 Felhalmozási kiadások 59,6 303,8
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 10,0 10,0
3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 291,4 223,4
2 Társadalombiztosítási járulék 113,6 85,4
3 Dologi kiadások 221,2 288,5
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 127,9 404,3
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,4
2 Felújítás 1,0 15,4
3 Felhalmozási kiadások 4,1 17,8
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 815,0 803,6
4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 699,2 5 058,9
2 Társadalombiztosítási járulék 2 009,3 2 096,9
3 Dologi kiadások 5 973,4 7 989,9
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,6 83,7
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,5 0,8
2 Felújítás 7,1 426,7
3 Felhalmozási kiadások 102,8 843,7
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 200,0 199,9
2 Egyéb intézményi beruházások 300,0 298,7
5 Állami szociális intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 204,5 207,3
2 Társadalombiztosítási járulék 89,2 89,9
3 Dologi kiadások 109,0 167,2
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,4 0,7
2 Felújítás 4,1
3 Felhalmozási kiadások 5,1
6 Országos Mentőszolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 694,0 3 054,0
2 Társadalombiztosítási járulék 1 108,2 1 274,8
3 Dologi kiadások 1 295,4 1 567,3
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 46,4
2 Felújítás 39,8
3 Felhalmozási kiadások 28,2 31,6
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 271,0 271,0
5 Mentőkocsik cseréje 424,0 424,0
7 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 413,2 410,1
2 Társadalombiztosítási járulék 180,3 180,5
3 Dologi kiadások 229,9 347,5
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,4 7,6
2 Felújítás 57,4
3 Felhalmozási kiadások 0,7 8,3
9 Népjóléti Minisztérium Üdülője
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4,0 4,3
2 Társadalombiztosítási járulék 1,7 1,8
3 Dologi kiadások 7,1 9,4
2 Felújítás 2,9
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felújítás 960,0 390,6
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 2 897,0 2 893,4
2 Egyéb intézményi beruházások 40,0 39,8
2 Ágazati szakmai célkeretek előirányzatai
5 Az AIDS-program kiemelt feladainak támogatása
3 Dologi kiadások 150,0 37,0
11 Családvédelmi hálózat kialakításának indítása
3 Dologi kiadások 20,0
15 Társadalmi szervezetek támogatása
3 Dologi kiadások 40,0 40,0
22 Ifjúsági és szabadidősport 30,0 30,0
24 Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása
3 Dologi kiadások 25,0 25,0
26 Háziorvosképzés
3 Dologi kiadások 60,0 28,4
28 Ápolásfejlesztési programok
3 Dologi kiadások 150,0 113,5
29 Egészségfejlesztési célok
3 Dologi kiadások 895,1 405,1
30 Hajléktalanok ellátása
3 Dologi kiadások 120,0 112,2
33 Szociális képzés, kutatás
3 Dologi kiadások 25,0 23,1
34 Térségi válságkezelő programok
3 Dologi kiadások 328,0 328,0
37 Jóléti Szolgálat Alapítvány
3 Dologi kiadások 45,0 45,0
38 Gyorssegély Alapítvány
3 Dologi kiadások 45,0 45,0
39 Hajléktalanokért Alapítvány
3 Dologi kiadások 10,0 10,0
40 Mocsáry Lajos Alapítvány
3 Dologi kiadások 25,0 25,0
41 ADDETUR Alapítvány
3 Dologi kiadások 15,0 15,0
42 Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány
3 Dologi kiadások 110,0 140,0
43 Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
3 Dologi kiadások 800,0 800,0
47 Szociális szakellátások fejlesztése
3 Dologi kiadások 450,0 448,2
48 Gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése 295,0 286,2
50 Magyar PET Alapítvány támogatása
3 Dologi kiadások 8,0 8,0
51 ALTERNATAL Alapítvány
3 Dologi kiadások 5,0 5,0
52 Peter Cherny Alapítvány támogatása 20,0 20,0
64 Diagnosztikai műszerprogramok 180,0 71,9
65 Koraszülött ellátás feltételeinek javítása 30,0 1,5
66 Terápiás műszer programok 40,0 40,0
67 Egsészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása
50,0

32,5
68 Környezeti sugárzás mérések feltételeinek javítása 49,0
69 Vérellátás új szervezeti rendszerének kialakítása 350,0
72 Gyermek- és ifjúságvédelmi programok 60,0 48,0
73 Szociális oktatási programok 25,0 19,0
74 PHARE-programmal kapcsolatos hozzájárulás 30,0 24,2
75 Ágazati informatikai programok 20,0 12,8
76 Oltóanyag beszerzés 300,0
80 Egészségügyi tartalékolási feladatok 150,0 150,0
83 Energia-áremelés részleges kompenzációja nem állami szociális intézményeknek
38,7
3 Nemzetközi megállapodások végrehajtása
2 Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség
3 Dologi kiadások 570,0 20,7
5 Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) 79,0 80,2
7 Mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása 3 980,0
8 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása
1 Ápoló, gondozó és rehabilitációs intézményi ellátás 800,0 930,5
2 Nappali szociális intézményi ellátás 33,0 37,2
3 Fogyatékos gyermekek ápoló, gondozó otthoni és gyógypedagógia intézményi ellátása
249,0

277,7
4 Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti neveltek ellátása
47,0

54,2
5 35 évesnél fiatalabb kábítószeresekkel foglalkozó terápiás intézeti ellátás
66,0

53,2
6 Hajléktalanok átmeneti szállásai 160,0 150,2
7 Felnőtt korú fogyatékosok ápoló, gondozó otthoni ellátása
0,5
9 Humán szolgáltatások 1994. évi bérpolitikai intézkedéseinek 1995. évi szintrehozása
1 Személyi juttatások 161,8 113,2
11 Nem állami intézmények bérpolitikai kerete
1 Személyi juttatások 17,3
2 Társadalombiztosítási járulék 7,6
9 Nem normatív humánszolgáltatás
1 Nem normatív humánszolgáltatás 40,0 39,2
11 A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés
1 A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások
1 Családi pótlék és várandóssági pótlék
1 Családi pótlék 98 000,0 100 900,0
2 Várandóssági pótlék 1 500,0 2 100,0
3 A folyósított ellátások után elszámolt költségtérítés 1 350,0 1 350,0
5 A társadalombiztosítás profiltisztítása során átvállalt ellátások
24 550,0

24 550,0
6 Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések 6 230,0 6 230,0
7 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése
2 600,0

2 600,0
8 A társadalombiztosítás további profiltisztítása során átvállalt ellátások
1 Házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék
5 700,0

5 700,0
2 Megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadéka

20 100,0


20 100,0
3 Cukorbetegek támogatása 100,0 100,0
4 Gyermekgondozási díj 17 900,0 19 900,0
5 Mezőgazdasági járulék 5 400,0 5 900,0
9 Energia-áremelés részbeni kompenzálása
1 Öregségi nyugellátásban részesülők 2 340,0
2 Rokkantsági ellátottak 290,0
3 Három és többgyermekes családi pótlékban részesülők és gyermekeiket egyedül nevelő szülők1 400,0
4 Energia-kompenzáció folyósítási költsége 180,0
2 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosításhoz
1 Hozzájárulás a nem bizotsítottak egészségügyi kiadásaihoz
10 000,0

10 000,0
2 Hozzájárulás az Egészségbiztosítási Alap finanszírozásához
400,0

400,0
3 OEP által finanszírozott egészségügyi intézmények energia áremelés részbeni kompenzálása
882,0
12 Alapok támogatása
1 Rehabilitációs Alap 100,0 100,0
XI. fejezet kiadásai összesen: 239 565,8 255 612,3
XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 290,6 304,5
2 Társadalombiztosítási járulék 114,6 117,8
3 Dologi kiadások 131,6 177,4
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,8
3 Felhalmozási kiadások 24,5 58,5
2 Bíróságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 367,1 6 255,0
2 Társadalombiztosítási járulék 2 553,9 2 484,7
3 Dologi kiadások 1 070,7 1 578,6
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 129,9
2 Felújítás 133,8
3 Felhalmozási kiadások 9,6 46,6
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése 140,0 135,0
3 Szakértői intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 142,1 142,7
2 Társadalombiztosítási járulék 57,9 58,4
3 Dologi kiadások 66,3 71,3
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,5 0,5
2 Felújítás 0,6
3 Felhalmozási kiadások 0,9
4 IM Büntetés-végrehajtás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 501,5 3 596,3
2 Társadalombiztosítási járulék 1 314,0 1 337,2
3 Dologi kiadások 3 153,4 3 305,8
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 436,5 775,3
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 2,3
2 Felújítás 180,0 108,1
3 Felhalmozási kiadások 517,2 560,7
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 170,0 170,0
2 Egyéb intézményi beruházások 130,0 130,0
3 Lakástámogatás 80,0 80,0
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 54,3 2,7
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,0
2 Felújítás 202,8
3 Felhalmozási kiadások 13,0 21,1
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 255,0 605,0
XII. fejezet kiadásai összesen: 20 979,8 22 394,5
XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 332,3 358,9
2 Társadalombiztosítási járulék 126,3 146,3
3 Dologi kiadások 110,0 334,6
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,4 207,0
2 Felújítás 13,8
3 Felhalmozási kiadások 4,8
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 15,0 15,0
2 Közlekedési felügyeletek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 800,1 1 931,8
2 Társadalombiztosítási járulék 728,5 779,9
3 Dologi kiadások 1 377,6 1 372,6
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 394,5 430,4
2 Felújítás 59,9 53,9
3 Felhalmozási kiadások 262,0 324,9
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb itézményi beruházások 44,0 44,0
3 Hírközlési intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 611,2 716,3
2 Társadalombiztosítási járulék 251,4 284,0
3 Dologi kiadások 621,9 698,6
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3,1 10,0
2 Felújítás 50,0 22.6
3 Felhalmozási kiadások 435,2 563,1
4 Közúti és Autópálya Igazgatóságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 254,3 3 518,8
2 Társadalombiztosítási járulék 1 250,9 1 464,4
3 Dologi kiadások 12 162,8 14 900,3
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 888,4
2 Felújítás 7 300,0 7 670,7
3 Felhalmozási kiadások 9 500,0 8 134,2
5 Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 593,9 2 665,0
2 Társadalombiztosítási járulék 1 023,6 1 108,2
3 Dologi kiadások 2 937,4 5 480,1
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 14,5 174,2
2 Felújítás 430,6 493,9
3 Felhalmozási kiadások 1 600,0 2 994,8
7 Vízügyi és árvízvédelmi intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 823,0 3 082,7
2 Társadalombiztosítási járulék 1 154,6 1 274,2
3 Dologi kiadások 2 045,9 4 604,4
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 54,6 449,9
2 Felújítás 49,1 69,0
3 Felhalmozási kiadások 28,5 192,6
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 126,0 126,0
9 MÁV egészségügyi szolgáltatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 63,0 59,7
2 Társadalombiztosítási járulék 27,1 26,1
3 Dologi kiadások 44,5 84,1
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 9,3
2 Felújítás 0,1
3 Felhalmozási kiadások 1,9
10 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 558,2 1 765,3
2 Társadalombiztosítási járulék 662,2 767,7
3 Dologi kiadások 1 160,2 1 540,2
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,7 1,2
2 Felújítás 11,3 35,0
3 Felhalmozási kiadások 23,0 80,3
11 Közlekedési Múzeum
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 63,0 63,4
2 Társadalombiztosítási járulék 26,4 26,5
3 Dologi kiadások 25,3 38,2
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,6
2 Felújítás 17,7
3 Felhalmozási kiadások 1,1 1,2
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 25,0 25,0
12 Magyar Űrkutatási Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4,8 4,8
2 Társadalombiztosítási járulék 2,0 2,1
3 Dologi kiadások 8,5 7,9
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 60,0 147,1
3 Felhalmozási kiadások 0,4
13 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felújítás 29,8
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok 350,0 808,0
5 Kormányzati beruházások, célprogramok
1 Postai épületrekonstrukció 575,0 570,3
2 Kiemelt városok szennyvízkezelése 1 000,0 958,0
3 Vízkárelhárítás 1 440,0 1 438,5
4 Regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 1 175,0 1 174,7
5 Vízminőség-védelem 1 200,0 1 198,4
6 Légi közlekedés 350,0 349,5
7 Kombinált fuvarozás 500,0 497,6
8 Vasúthálózat fejlesztés 6 763,0 6 710,4
10 VOLÁN autóbusz-rekonstrukció 1 000,0 1 000,0
11 Nagymaros–visegrádi térség komplex tájrehabilitációja
2 000,0

2 000,0
19 Vasútegészségügy 300,0 299,9
22 Fenékgát elhelyezése a Duna 1843,0 fkm-ben
449,1
7 Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások
1 Budapest–Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítése
87,0

87,0
2 Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója 20,0
8 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások
289,0
9 Vízügyi igazgatási szervezet központi és területi szerveinek átalakítása
34,8
11 Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízminőségi kárelhárítás
600,0
12 Vízügyi kormányzati beruházásokat terhelő hatósági díjak, illetékek
10,0
13 Polgári védelmi és információs feladatok 40,0
14 Nemzetközi szervezeti tagdíjak 58,2
3 Fejezeti tartalék 287,9
XIII. fejezet kiadásai összesen: 77 449,1 89 851,5
XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1 Külügyminisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 429,0 438,7
2 Társadalombiztosítási járulék 183,1 181,7
3 Dologi kiadások 143,8 316,1
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 527,2
2 Felújítás 4,5 2,5
3 Felhalmozási kiadások 7,3
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházás
2 Egyéb intézményi beruházások 380,0 380,0
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Állami Protokoll kiadásai 98,0
2 Külképviseletek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 464,7 3 725,8
2 Társadalombiztosítási járulék 314,8 336,3
3 Dologi kiadások 3 896,5 5 138,1
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 151,9
2 Felújítás 120,0 48,6
3 Felhalmozási kiadások 570,6
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Turistakölcsönök 6,1 14,7
2 Nemzetközi tagdíjak 747,0
3 Külföldi tájékoztatás 52,8
7 Hálózatfelülvizsgálat 125,0
8 Ingatlan adás-vétel kiadása 400,0
9 Bős–Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás 100,0
10 Európai Biztosítási és Együttműködési Értekezlet külügyminiszteri feladatok
34,0
4 KüM jóléti intézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 12,2 21,4
2 Társadalombiztosítási járulék 5,4 9,4
3 Dologi kiadások 11,9 30,8
3 Felhalmozási kiadások 0,1
XIV. fejezet kiadásai összesen: 10 528,8 11 901,2
XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
1 FM központi igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 536,5 598,8
2 Társadalombiztosítási járulék 210,0 239,6
3 Dologi kiadások 199,4 322,7
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 16,3 153,5
2 Felújítás 28,0 19,4
3 Felhalmozási kiadások 54,0 89,7
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 60,0 58,5
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Nemzetközi tagdíjakra 71,4
2 Polgári védelmi feladatokra 15,0
3 FAO élelmiszer-szállítások 9,0
2 Jóléti intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 34,9 35,1
2 Társadalombiztosítási járulék 15,3 12,9
3 Dologi kiadások 35,1 44,6
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,1
2 Felújítás 22,0 12,7
2 Szakigazgatási intézmények
1 Költségvetési Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 38,2 37,3
2 Társadalombiztosítási járulék 14,8 17,0
3 Dologi kiadások 31,1 57,3
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,3
2 Felújítás 10,8
3 Felhalmozási kiadások 4,7 27,3
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 EK-hoz való csatlakozásból adódó szakhatósági feladatok feltételeinek javítása
5,0
2 Állategészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 612,5 2 592,4
2 Társadalombiztosítási járulék 1 010,1 1 066,6
3 Dologi kiadások 1 586,2 1 919,7
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 10,4 72,8
2 Felújítás 30,0 67,8
3 Felhalmozási kiadások 279,2
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 EK-hoz való csatlakozásból adódó szakhatósági feladatok feltételeinek javítása
299,4
3 Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 006,3 1 092,8
2 Társadalombiztosítási járulék 387,9 449,1
3 Dologi kiadások 993,1 890,3
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5,0 23,4
2 Felújítás 30,0 66,7
3 Felhalmozási kiadások 243,6
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 EK-hoz való csatlakozásból adódó szakhatósági feladatok feltételeinek javítása
80,0
4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 295,4 306,0
2 Társadalombiztosítási járulék 113,5 126,0
3 Dologi kiadások 323,7 541,7
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,0 171,0
2 Felújítás 10,0 1,9
3 Felhalmozási kiadások 34,7
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 15,0 15,0
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Falugazdász hálózat üzemeltetése 600,0
2 Részarány földtulajdon kimérése 550,0
5 Erdészeti szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 476,4 525,2
2 Társadalombiztosítási járulék 177,0 209,5
3 Dologi kiadások 253,9 333,4
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,1 4,7
2 Felújítás 10,0 13,8
3 Felhalmozási kiadások 4,6 100,1
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 5,0 5,0
3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 737,7 2 785,7
2 Társadalombiztosítási járulék 1 079,7 1 092,6
3 Dologi kiadások 551,0 1 810,4
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,6 131,1
2 Felújítás 60,0 107,6
3 Felhalmozási kiadások 27,4 555,8
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 30,0 30,0
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Kárpótlási földkimérés 722,0
2 Ingatlanbejegyzések gyorsítása 223,0
4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 751,8 732,2
2 Társadalombiztosítási járulék 291,1 276,4
3 Dologi kiadások 784,0 993,8
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 6,0 15,8
2 Felújítás 30,0 38,9
3 Felhalmozási kiadások 9,6 164,2
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 30,0 30,0
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 EK-hoz való csatlakozásból adódó szakigazgatási feladatok és vizsgálatok feltételeinek biztosítása

40,0
5 Kárpótlási hivatalok
1 Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 179,9 199,1
2 Társadalombiztosítási járulék 66,8 76,3
3 Dologi kiadások 770,7 810,7
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,4
2 Felújítás 9,0 5,3
3 Felhalmozási kiadások 86,2
2 Megyei kárrendezési és kárpótlási hivatalok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 747,9 778,0
2 Társadalombiztosítási járulék 289,7 311,0
3 Dologi kiadások 112,5 213,5
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,1
2 Felújítás 0,1
3 Felhalmozási kiadások 21,6
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 552,1 583,1
2 Társadalombiztosítási járulék 232,1 238,4
3 Dologi kiadások 605,6 751,5
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 6,8 20,9
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7,1 8,6
2 Felújítás 120,0 106,0
3 Felhalmozási kiadások 43,6 101,5
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 130,0 130,0
9 Közművelődési intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 79,9 97,3
2 Társadalombiztosítási járulék 31,3 36,6
3 Dologi kiadások 74,5 95,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,2
2 Felújítás 20,0 28,4
3 Felhalmozási kiadások 3,7
10 Agrárkutató intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 134,1 1 129,1
2 Társadalombiztosítási járulék 418,3 415,4
3 Dologi kiadások 1 166,9 1 448,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 25,8 36,0
2 Felújítás 50,0 51,0
3 Felhalmozási kiadások 38,4 139,2
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 20,0 19,9
11 FM kiemelt sportlétesítmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 63,5 71,0
2 Társadalombiztosítási járulék 25,9 29,8
3 Dologi kiadások 128,8 164,9
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 50,3 37,5
2 Felújítás 30,0 22,9
3 Felhalmozási kiadások 13,9 78,5
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 80,0 80,0
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 50,0
2 Társadalombiztosítási járulék 22,0
3 Dologi kiadások 113,2 569,9
2 Ágazati és célfeladatok
2 Kutatási feladatok támogatása 114,7 85,5
8 Az Európai Közösséghez való csatlakozás feltételeinek biztosítása
142,0

3,7
11 Mezőgazdasági gazdaságszerkezet összeírás 30,0 35,0
12 Élelmiszerkönyv kiadása 12,7 7,7
13 Erdei vasutak működtetésére 51,0 51,0
14 Jóléti és parkerdő fenntartására 68,0
15 Földtulajdon rendezésével kapcsolatos intézményrendszer működtetése
200,0
3 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1 Erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 1 000,0 999,6
4 Fejezeti tartalék 100,0
13 Alapok támogatása
1 Mezőgazdasági és Erdészeti Alap 9 000,0 3 500,0
XV. fejezet kiadásai összesen: 37 892,9 35 339,6
XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Munkaügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 249,1 290,9
2 Társadalombiztosítási járulék 100,4 111,0
3 Dologi kiadások 18,2 808,8
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 62,0 288,6
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,3
2 Felújítás 0,2
3 Felhalmozási kiadások 0,9 380,6
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 36,0 36,0
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Világbank Emberi erőforrások program – Ifjúsági komponens
589,5
2 Szakmunkáképzés 84,3
3 Nemzetközi tagdíj (ILO) 55,8
2 Érdekegyeztető Tanács Titkársága
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8,3 7,8
2 Társadalombiztosítási járulék 2,9 3,2
3 Dologi kiadások 2,1 1,5
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5,1 16,6
3 Felhalmozási kiadások 0,2 0,1
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Szakszervezeti tisztségviselők továbbképzése
10,0
3 Nemzeti Szakképzési Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 79,7 133,6
2 Társadalombiztosítási járulék 25,9 31,0
3 Dologi kiadások 84,1 816,5
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 30,5 52,4
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,9
2 Felújítás 1,4 24,9
3 Felhalmozási kiadások 3,0 36,8
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Világbank Emberi erőforrások program – Ifjúsági komponens
82,5
2 Szakmunkásképzés 341,9
5 Munkaügyi Kutatóintézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 24,9 32,2
2 Társadalombiztosítási járulék 9,8 9,4
3 Dologi kiadások 9,2 13,0
3 Felhalmozási kiadások 1,8
6 Regionális átképző központok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 406,4 372,5
2 Társadalombiztosítási járulék 161,7 144,8
3 Dologi kiadások 811,3 611,2
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,0
2 Felújítás 234,0 186,8
3 Felhalmozási kiadások 77,8 58,8
9 Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8,1 7,3
2 Társadalombiztosítási járulék 3,4 3,1
3 Dologi kiadások 9,6 12,3
2 Felújítás 0,6
3 Felhalmozási kiadások 0,4
10 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 326,3 333,8
2 Társadalombiztosítási járulék 122,0 129,5
3 Dologi kiadások 46,9 89,4
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 24,2 26,8
3 Felhalmozási kiadások 0,8
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 2,0 2,0
11 Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 17,6 25,7
2 Társadalombiztosítási járulék 7,2 9,8
3 Dologi kiadások 11,8 20,3
2 Felújítás 1,3
3 Felhalmozási kiadások 1,3
12 Országos Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 54,0 52,8
2 Társadalombiztosítási járulék 21,3 27,4
3 Dologi kiadások 75,2 117,2
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3,8
3 Felhalmozási kiadások 2,0 0,6
13 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 6,0 6,4
3 Polgári szolgálat
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 17,0 65,8
14 Alapok támogatása
1 Foglalkoztatási Alap
1 Célzott közhasznú foglalkoztatási támogatás 3 000,0 1 000,0
1 Címzetlen támogatás 1 000,0 1 000,0
2 Szolidaritási Alap
2 Költségvetésből finanszírozott SzA-járulék 9 000,0 9 210,6
XVI. fejezet kiadásai összesen: 17 371,0 16 619,7
XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1 Pénzügyminisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 736,9 779,0
2 Társadalombiztosítási járulék 298,0 293,3
3 Dologi kiadások 490,6 736,5
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 135,1 352,2
2 Felújítás 55,6
3 Felhalmozási kiadások 22,9 13,5
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Államháztartási reformmal összefüggő rendszerfejlesztési munkára, az önkormányzati adók feldolgozására és a kincstár kialakításával kapcsolatos feladatokra700,0
2 Állami Biztosítás, Értékpapír és Szerencsejáték Felügyelet és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 329,1 347,6
2 Társadalombiztosítási járulék 123,5 126,5
3 Dologi kiadások 485,6 617,6
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 97,6 494,6
2 Felújítás 6,2
3 Felhalmozási kiadások 28,2 124,0
3 Állami Bankfelügyelet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 238,6 252,5
2 Társadalombiztosítási járulék 95,3 104,2
3 Dologi kiadások 185,4 301,1
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 14,7 42,7
2 Felújítás 30,0 22,9
3 Felhalmozási kiadások 26,0 100,5
4 „Lánchíd” Irodaház
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 53,5 49,6
2 Társadalombiztosítási járulék 21,3 20,1
3 Dologi kiadások 158,5 172,1
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,1 0,1
2 Felújítás 7,3
3 Felhalmozási kiadások 0,5 2,2
5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 495,6 7 059,0
2 Társadalombiztosítási járulék 2 723,7 3 193,0
3 Dologi kiadások 2 760,5 2 989,7
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 14,6 243,3
2 Felújítás 170,6
3 Felhalmozási kiadások 425,8 340,1
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 514,0 172,0
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Világbanki Program 860,0
6 Vám- és Pénzügyőrség
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 984,0 4 457,7
2 Társadalombiztosítási járulék 1 568,7 1 824,5
3 Dologi kiadások 3 548,9 4 081,2
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 65,9
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,7
2 Felújítás 60,0 104,0
3 Felhalmozási kiadások 442,9 580,1
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 140,0 876,0
2 Egyéb intézményi beruházások 195,0 0,5
3 Lakástámogatás 15,0 15,0
4 Lakásépítés 50,0 50,0
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Fűszerpaprika-őrlemény jövedéki ellenőrzésére
300,0
6 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1 PHARE-program keretében határátkelők építése
1 800,0

996,2
9 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 38,9 44,6
2 Társadalombiztosítási járulék 15,2 14,9
3 Dologi kiadások 48,7 59,6
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,2 1,8
2 Felújítás 2,0 3,5
3 Felhalmozási kiadások 4,0 9,2
10 Magyar Államkincstár
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4,4
2 Társadalombiztosítási járulék 0,3
3 Dologi kiadások 0,4
11 Állami Vagyonügynökség
1 Állami Vagyonügynökség
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 760,0 392,5
2 Társadalombiztosítási járulék 316,6 134,7
3 Dologi kiadások 335,4 162,1
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 8,0 68,5
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,7
2 Felújítás 58,2 32,6
3 Felhalmozási kiadások 23,0 71,7
2 Vagyonkezeléssel és a privatizáció előkészítésével összefüggő kiadás
13 000,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13,4
2 Társadalombiztosítási járulék 3,6
3 Dologi kiadások 1 766,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1 119,3
3 Szavatosság, jótállás, kezességvállalás kiadásai
1 Működési költségvetés
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 8 000,0 1 085,5
12 Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
1 Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 571,0 558,5
2 Társadalombiztosítási járulék 251,3 284,7
3 Dologi kiadások 118,2 106,6
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,7
3 Felhalmozási kiadások 15,5 5,4
2 Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 36,0 28,7
3 Dologi kiadások 573,9 974,7
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 9,8
2 Felújítás 60,0 68,1
3 Felhalmozási kiadások 30,0 30,0
4 KVSZ Club Aliga Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 65,0 66,4
2 Társadalombiztosítási járulék 28,1 28,7
3 Dologi kiadások 117,9 162,5
3 Felhalmozási kiadások 2,0 1,1
13 PM Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 44,4 52,7
2 Társadalombiztosítási járulék 18,6 20,4
3 Dologi kiadások 45,8 59,8
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,8 1,4
3 Felhalmozási kiadások 1,8 1,8
14 Országos Játék Alap Kezelő Szervezet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 21,7 17,8
2 Társadalombiztosítási járulék 9,1 7,2
3 Dologi kiadások 15,8 20,3
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 10,2 14,4
2 Felújítás 0,6 0,6
3 Felhalmozási kiadások 1,3
15 Kisvállalkozói Garancia Alap Kezelő Szervezet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 17,9 15,5
2 Társadalombiztosítási járulék 7,4 6,9
3 Dologi kiadások 4,6 4,2
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4,8 4,8
2 Felújítás 0,1
3 Felhalmozási kiadások 1,6 2,1
17 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 17,5
2 Társadalombiztosítási járulék 7,7
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 300,0 300,1
2 Felújítás 52,6
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 135,0 135,0
2 Egyéb intézményi beruházások 135,0 128,6
6 Kormányzati beruházások, beruházási célprogramok
1 Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása
1 600,0

1 445,6
2 Folyamatban lévő beruházások 800,0
3 Kormányzati beruházások évközi, rendkívül célfeladatai
758,0
4 Lebonyolítási jutalék 321,3
5 Tárgyévi felosztható maradvány 2 387,4
7 Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások
1 Fővárosi Önkormányzat Lágymányosi Duna-híd beruházása
4 928,0

4 219,6
2 Hungária krt. rekonstrukciója, 1-es villamos pályájának meghosszabbítása
700,0

700,0
3 Fejezeti tartalék 22,3
1–17. cím összesen: 64 311,5 49 427,4
18 Vállalkozások folyó támogatása
1 Normatív támogatások
1 Termelési árkiegészítés és dotáció 4 800,0 7 302,2
2 Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás
35 000,0

45 055,3
2 Egyedi támogatások
1 Termelési árkiegészítés és dotáció 18 617,2 21 007,7
2 Reorganizációs program 6 500,0 7 453,3
3 Agrárpiaci támogatás, állami felvásárlás 7 500,0 2 475,2
4 Egyéb vállalati támogatások 1 600,0 1 516,4
5 Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás
8 500,0

11 620,3
6 Eximbank kamattámogatásra 200,0
19 Fogyasztói árkiegészítés 32 000,0 32 505,2
21 Magánerős lakásépítés támogatása 36 000,0 59 853,2
22 Alapok támogatása
2 Kisvállalkozói Garancia Alap 164,0 164,0
5 Gépjármű Felelősségbiztosítási és Kárrendezési Alap 1 000,0 1 000,0
23 Egyéb költségvetési kiadások
1 Vegyes kiadások 4 508,1 4 101,5
24 Állam által vállalt kezesség érvényesítése
1 Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség
15 500,0

5 495,8
3 Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetései kötelezettség
1 000,0
4 EB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség
3 500,0

85,0
XVII. fejezet kiadásai összesen: 240 700,8 249 062,5
XVIII. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM
1 Művelődési és Közoktatási Minisztérium
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 512,8 649,5
2 Társadalombiztosítási járulék 200,5 234,8
3 Dologi kiadások 202,5 345,1
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,5 64,3
2 Felújítás 17,0 12,0
3 Felhalmozási kiadások 14,1 36,3
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 25,0 24,6
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 MKM szakszervezet 1,7 1,7
2 Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 9 917,3 12 461,4
2 Társadalombiztosítási járulék 3 979,6 4 556,6
3 Dologi kiadások 5 814,3 7 990,9
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 79,0 527,9
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 018,6 3 800,3
2 Felújítás 808,0 790,2
3 Felhalmozási kiadások 546,5 1 354,6
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 342,1 346,0
2 Egyéb intézményi beruházások 99,0 161,9
6 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1 Orosz laktanya fejlesztési program 200,0 200,0
3 Agrártudományi egyetemek
1 Egyetemek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 253,0 3 763,4
2 Társadalombiztosítási járulék 1 230,9 1 427,8
3 Dologi kiadások 2 352,1 3 078,7
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 9,3 316,0
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 563,7 724,6
2 Felújítás 100,0 140,3
3 Felhalmozási kiadások 81,0 510,0
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 100,0 84,7
3 Egyetemek kutatási intézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 294,6 331,7
2 Társadalombiztosítási járulék 116,6 120,8
3 Dologi kiadások 363,8 380,6
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,5 4,4
2 Felújítás 10,0 17,2
3 Felhalmozási kiadások 9,0 37,1
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 9,6
4 Tangazdaságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 127,7 126,2
2 Társadalombiztosítási járulék 53,3 41,2
3 Dologi kiadások 528,4 511,7
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 13,3
2 Felújítás 20,0 23,4
3 Felhalmozási kiadások 27,0 71,2
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 130,0 131,9
4 Orvosegyetemek, Egészségtudományi Egyetem
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 9 614,8 10 744,9
2 Társadalombiztosítási járulék 4 049,4 4 426,3
3 Dologi kiadások 8 600,2 13 824,9
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4,5 407,9
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 638,3 670,9
2 Felújítás 613,4
3 Felhalmozási kiadások 489,3 1 637,3
5 Főiskolák
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 096,7 5 926,1
2 Társadalombiztosítási járulék 1 984,7 2 218,9
3 Dologi kiadások 2 383,4 3 434,1
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 52,8 230,3
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 085,6 2 236,0
2 Felújítás 284,8 257,6
3 Felhalmozási kiadások 76,9 391,8
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 1 391,2 1 368,8
2 Egyéb intézményi beruházások 150,1 283,1
6 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1 Orosz laktanya fejlesztési program 100,0 58,8
6 Továbbképző intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 223,5 259,8
2 Társadalombiztosítási járulék 66,9 79,6
3 Dologi kiadások 110,4 147,4
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,6
2 Felújítás 5,0 15,2
3 Felhalmozási kiadások 4,5 22,7
7 Egyéb oktatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 401,5 479,6
2 Társadalombiztosítási járulék 159,6 168,9
3 Dologi kiadások 485,3 770,4
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 24,2 140,4
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 18,3 23,3
2 Felújítás 20,8 54,0
3 Felhalmozási kiadások 5,9 37,0
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 109,4
8 Kiemelt nemzeti intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 736,6 1 919,4
2 Társadalombiztosítási járulék 715,0 689,0
3 Dologi kiadások 678,6 885,1
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 23,5 51,5
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,6
2 Felújítás 144,3 119,2
3 Felhalmozási kiadások 24,1 49,6
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 505,6 505,2
2 Egyéb intézményi beruházások 71,5 71,5
9 Közgyűjtemények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 746,0 891,7
2 Társadalombiztosítási járulék 306,1 355,7
3 Dologi kiadások 550,8 926,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 40,8 44,6
2 Felújítás 313,9 283,6
3 Felhalmozási kiadások 16,7 93,0
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 5,0 5,0
10 Egyéb kulturális intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 709,5 771,5
2 Társadalombiztosítási járulék 243,8 235,7
3 Dologi kiadások 408,5 885,2
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,8 25,7
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1
2 Felújítás 18,0 23,2
3 Felhalmozási kiadások 5,0 70,5
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 60,0 60,0
11 Nemzetközi kapcsolatok és intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 274,1 318,4
2 Társadalombiztosítási járulék 23,3 20,5
3 Dologi kiadások 483,0 670,5
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 222,2 186,0
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 51,4
2 Felújítás 36,2 36,0
3 Felhalmozási kiadások 12,4 19,1
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 210,0 209,3
2 Egyéb intézményi beruházások 5,0 4,9
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Nemzetközi tagdíj 71,0
2 Magyar Állami Ösztöndíj 100,0
12 Kutatóintézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 118,8 201,9
2 Társadalombiztosítási járulék 35,9 55,8
3 Dologi kiadások 31,7 147,5
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5,2
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1
2 Felújítás 3,0 1,5
3 Felhalmozási kiadások 105,1
13 Jóléti és szociális intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 82,3 88,2
2 Társadalombiztosítási járulék 33,6 34,7
3 Dologi kiadások 93,3 145,8
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,3
2 Felújítás 3,9 30,6
3 Felhalmozási kiadások 3,1 4,3
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 5,0 5,0
14 Tankerületi Oktatásügyi Központok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 120,6 111,0
2 Társadalombiztosítási járulék 43,6 40,7
3 Dologi kiadások 72,0 61,4
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,6 91,4
3 Felhalmozási kiadások 6,0 2,5
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 6,0 6,0
15 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 9,3
2 Társadalombiztosítási járulék 4,1
3 Dologi kiadások 3 000,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 150,0
2 Felújítás 182,3 115,0
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 631,4 989,7
2 Egyéb intézményi beruházások 5,0 10,9
6 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1 Lágymányosi egyetemek fejlesztése 1 072,0 72,0
2 Kollégium és ingatlan fejlesztési programok 256,1
2 Címzett támogatások
1 Békehadtest
3 Dologi kiadások 25,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 12,0
2 Közoktatás fejlesztési szakmai program
1 Személyi juttatások 139,2
2 Társadalombiztosítási járulék 61,2
3 Dologi kiadások 179,5
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 253,6
3 Pedagógus szakma megújítása program
1 Személyi juttatások 80,8
2 Társadalombiztosítási járulék 35,5
3 Dologi kiadások 98,7
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 201,5
4 Pedagógusok intenzív továbbképzése
1 Személyi juttatások 15,1
2 Társadalombiztosítási járulék 6,5
3 Dologi kiadások 16,4
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3,7
5 Közoktatás kutatások
1 Személyi juttatások 13,9
2 Társadalombiztosítási járulék 6,1
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4,0
6 Műalkotások vásárlása
3 Dologi kiadások 15,9
7 Beruházásból belépő létesítmények
1 Személyi juttatások 63,4
2 Társadalombiztosítási járulék 27,8
3 Dologi kiadások 154,1
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 10,4
8 Hallgatói létszám képzési többlete (ágazati)
1 Személyi juttatások 55,3
2 Társadalombiztosítási járulék 24,3
3 Dologi kiadások 500,5
9 Tankönyvkiadás támogatása
1 Személyi juttatások 128,6
2 Társadalombiztosítási járulék 56,6
3 Dologi kiadások 2 281,5
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 676,6
10 Tanárok nyelvi átképzése
1 Személyi juttatások 7,8
2 Társadalombiztosítási járulék 3,6
3 Dologi kiadások 29,1
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 21,7
11 Határon túli könyvkiadás támogatása
3 Dologi kiadások 51,6
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 39,9
12 Kárpótlási feladatok végrehajtása
1 Személyi juttatások 10,2
2 Társadalombiztosítási járulék 4,4
3 Dologi kiadások 8,9
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 17,1
13 Szomszédos országok diákjai (ágazati)
3 Dologi kiadások 167,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 30,4
24 Doktorandusz képzés (ágazati)
1 Személyi juttatások 261,8
2 Társadalombiztosítási járulék 115,2
3 Dologi kiadások 670,1
25 Határon túli magyar pedagógusok továbbképzése
1 Személyi juttatások 29,5
2 Társadalombiztosítási járulék 13,0
3 Dologi kiadások 32,9
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 36,9
26 Magyarországi nemzetiségi, etnikai kisebbségi feladatok
1 Személyi juttatások 37,2
2 Társadalombiztosítási járulék 16,4
3 Dologi kiadások 67,9
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 100,9
27 Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi anyanyelvű irodalmi művek támogatása
3 Dologi kiadások 8,5
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 8,5
28 Felsőoktatás oktatói bérkorrekció (ágazati)
2 Társadalombiztosítási járulék 72,2
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 69,9
29 Felzárkózás az európai felsőoktatáshoz, világbanki program
1 Személyi juttatások 15,0
2 Társadalombiztosítási járulék 6,6
3 Dologi kiadások 105,4
33 Határon túli magyarok kulturális támogatása
3 Dologi kiadások 8,3
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5,8
36 Kulturális produkciók támogatása
1 Személyi juttatások 29,5
2 Társadalombiztosítási járulék 13,0
3 Dologi kiadások 67,4
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 49,1
37 Országos Köznevelési Tanács
1 Személyi juttatások 12,1
2 Társadalombiztosítási járulék 5,4
3 Dologi kiadások 2,5
38 Közoktatáspolitikai Tanács
3 Dologi kiadások 8,0
40 Kormányzati kutatások 76,5 70,5
41 Felsőoktatási sport támogatása 6,5 5,0
42 Könyv-, zenemű- és hanglemez-kereskedelem fejlesztésének támogatása
60,0

52,9
43 Filmcentenárium megrendezésének támogatása 10,0 3,0
44 Tanulmányi versenyek támogatása 31,0
45 Érettségi vizsgaelnökök díjazása 80,0 74,1
46 Pedagógiai szakszolgálatok támogatása 78,0 60,7
47 Pedagógiai szakmai szolgálatok támogatása 5,0 1,0
48 Európai ifjúsági zenei fesztivál 40,0 34,4
49 Könyszakmai intervenciós keret 40,0 34,4
50 Könyv, folyóirat és szellemi export támogatása 32,0 27,2
51 CEEPUS program 25,0
52 Újonnan bevezetendő oktatási formák 20,0
53 Országos egyetemközi oktatást, kutatást támogató program
10,0

10,0
55 HÍD nemzetközi ifjúsági tábor 11,3 11,1
56 Hozzájárulás egyes művészeti intézményeknél a honoráriumok és tiszteletdíjak után fizetendő társadalombiztosítási járulék többlet kiadásaihoz

73,2
57 Kolumbusz Kristóf Humángimnázium és Oktatási Központ

5,0
58 Nem állami felső-, közoktatási intézmények energia-áremelés részbeni kompenzálása
50,0
3 Normatív finanszírozás
1 Felsőoktatás intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai
3 Dologi kiadások 1 220,3
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 371,8
2 Hitoktatók díjazása
3 Dologi kiadások 753,9
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 789,9
3 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása
3 Dologi kiadások 3 788,1
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4 754,5
5 Alapítványok társadalmi szervek magánszemélyek által fenntartott köz- és felsőoktatási intézmények bérpolitikai kerete
3 Dologi kiadások 106,7
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 27,1
4 Feladatfinanszírozás
3 Felsőoktatási kulturális rendezvények támogatása
3 Dologi kiadások 10,0
4 Kollégiumi berendezések cseréje és pótlása
3 Dologi kiadások 25,0
5 Egyéb oktatási célfeladatok
1 Személyi juttatások 6,7
2 Társadalombiztosítási járulék 2,9
3 Dologi kiadások 41,6
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 29,8
6 Művészeti ösztöndíjak
3 Dologi kiadások 37,3
7 Külföldi támogatásokhoz való hozzájárulás
3 Dologi kiadások 12,7
8 Vagyon-, munka- és tűzvédelem
1 Személyi juttatások 4,0
2 Társadalombiztosítási járulék 1,7
3 Dologi kiadások 4,2 0,3
9 Energiaracionalizálás többletei
3 Dologi kiadások 9,2
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3,9
11 Polgári védelem
3 Dologi kiadások 3,9
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5,2
13 Fogyatékosok korai fejlesztése
3 Dologi kiadások 36,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 33,7
14 Oktatási lapok támogatása
1 Személyi juttatások 3,0
2 Társadalombiztosítási járulék 1,3
3 Dologi kiadások 33,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 33,7
15 Magyar–Holland Oktatásközvetítő Iroda
3 Dologi kiadások 2,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,0
16 Felsőoktatási kutatások
1 Személyi juttatások 71,1
2 Társadalombiztosítási járulék 31,3
3 Dologi kiadások 93,6
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 11,5
17 Felsőoktatási speciális programok
1 Személyi juttatások 11,7
2 Társadalombiztosítási járulék 5,1
3 Dologi kiadások 107,8
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 24,8
18 Múzeumok kulturális és műkincs vagyonvédelmi feladatai
3 Dologi kiadások 28,9
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,8
22 Honfoglalás 1100 éves ünnepségekre
1 Személyi juttatások 13,2
2 Társadalombiztosítási járulék 5,8
3 Dologi kiadások 505,8
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 366,0
23 Közgyűjtemények technikai fejlesztése
3 Dologi kiadások 38,3
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5,0
25 Felsőoktatási és Tudományos Tanács
1 Személyi juttatások 8,4
2 Társadalombiztosítási járulék 3,7
3 Dologi kiadások 8,9
26 Művészeti Akadémiák
3 Dologi kiadások 8,5
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 8,5
27 Egyházi főiskolák (speciális)
3 Dologi kiadások 620,7
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 711,7
28 II. Európai Ifjúsági Központ
3 Dologi kiadások 100,0
5 Társadalmi szervezetek támogatása
1 Országos Akkreditációs Bizottság
1 Személyi juttatások 12,9
2 Társadalombiztosítási járulék 5,7
3 Dologi kiadások 13,6
2 Oktatási, közművelődési és művészeti szövetségek, társaságok és egyesületek
3 Dologi kiadások 130,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 126,8
3 Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények Egyesülete Önigazgató Szakmai Szervezete működési támogatása

281,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 281,0
6 Egyházak támogatása
1 Egyházi közgyűjtemények támogatása
3 Dologi kiadások 165,5
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 165,5
2 Egyházi alapintézmények működése, felújítása, beruházás, fejlesztés
3 Dologi kiadások 2 050,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2 050,0
3 Pannonhalma rekonstrukciója
3 Dologi kiadások 170,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 250,0
4 Dohány utcai Zsinagóga rekonstrukciója
3 Dologi kiadások 200,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 200,0
5 Bazilika rekonstrukciója
3 Dologi kiadások 100,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 100,0
11 Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom rekonstrukciója
3 Dologi kiadások 30,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 30,0
13 Egyházi oktatási intézmények felújítása és karbantartása
3 Dologi kiadások 440,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 440,0
15 Egyházi oktatási intézmények támogatása
3 Dologi kiadások 900,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 900,0
16 Pázmány Péter Egyetem rekonstrukciójára és működésére
3 Dologi kiadások 260,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 380,0
20 Egyházi személyek nyugellátásának járulékfedezete
1 Egyházi személyek járulékfedezete 260,0 78,3
2 Egyházi nyugdíjalapok fedezete 120,0 117,2
21 Egyházi intézmények Kjt.-vel összefüggő támogatása
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 904,0 1 062,6
23 Egyházi bérpolitikai központi intézkedés
1 Személyi juttatások 53,4
2 Társadalombiztosítási járulék 23,5
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 77,5
24 Egyházi szociális intézmények felújítása, fejlesztése, beruházás
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 140,0 140,0
25 Tihanyi Apátság rekonstrukciója
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 35,0 35,0
26 Bethesda Református Kórház rekonstrukciója
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 70,0 120,0
27 Budapesti Lónyai utcai Református Gimnázium kollégiumának építése
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 50,0 50,0
28 Miskolci Lévay József Református Gimnázium rekonstrukciója
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 30,0 30,0
29 Bonyhádi Evangélikus Kollégium rekonstrukciója
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 100,0 100,0
30 Békéscsabai Evangélikus Kollégium rekonstrukciója
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 15,0 15,0
31 Magyar Ortodox Egyház Petőfi téri temploma, Miskolci és Nyíregyházi múzeumai rekonstrukciója
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 15,0 15,0
32 Román Ortodox Egyház vikáriátusságának kialakítása
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 10,0 10,0
33 Budai Szerb Ortodox Egyház szentendrei templomának rekonstrukciója
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 10,0 10,0
34 Wesselényi utcai első magyarországi baptista imaház rekonstrukciója és kollégium kialakítása
10,0

10,0
35 Metodista Egyház oktatási, szociális központ kialakítása
10,0

10,0
36 HIT Gyülekezete közösségi ház építése 20,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 20,0
7 Alapítványok támogatása
1 Eötvös Alapítvány
3 Dologi kiadások 4,3
2 Osztrák–Magyar Tudományos és Kooperációs Alapítvány
3 Dologi kiadások 10,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 10,0
3 Feszty-körkép Alapítvány
3 Dologi kiadások 39,2
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 39,2
5 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány
3 Dologi kiadások 5,5
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5,5
6 Mozgókép Alapítvány
3 Dologi kiadások 830,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 752,2
7 Magyar Könyv Alapítvány
3 Dologi kiadások 112,8
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 102,8
8 Magyar Alkotóművészeti Alapítvány
3 Dologi kiadások 270,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 340,0
9 Pető Alapítvány
3 Dologi kiadások 275,7
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 378,7
11 Német Iskola Alapítvány
3 Dologi kiadások 1,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,0
12 Gandhi Alapítvány
3 Dologi kiadások 101,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 101,0
15 Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány
3