A jogszabály mai napon ( 2024.06.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1996. évi CXX. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi pótköltségvetéséről * 

Az Országgyűlés – a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT.) 11. §-ának (8) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján – a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetéséről szóló, az 1996. évi LX. törvénnyel módosított 1996. évi XIV. törvény (a továbbiakban: KT.) egyes rendelkezéseinek módosításáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. § * 

2. § * 

3. § * 

4. § * 

5. § * 

6. § * 

7. § * 

8. § * 

9. § * 

II. Fejezet

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

10. § * 

11. § * 

12. § * 

13. § * 

14. § * 

15. § * 

16. § * 

17. § * 

18. § * 

19. § * 

20. § * 

21. § * 

22. § * 

23. § * 

24. § * 

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉT ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK

25. § * 

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. § A KT. 1., 2., 5., 6., 7., 8. és 10. számú mellékleteinek helyébe az e törvény 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. számú mellékletei lépnek.

27. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg, a KT. 4. §-a (1) bekezdésében és a (2) bekezdésének bevezető szövegében a „9974” szövegrész helyébe „9892” szövegrész lép, a KT. 4. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a „3900” szövegrész helyébe a „3818”, az „1995” szövegrész helyébe az „1795” szövegrész lép, az „1905” szövegrész helyébe a „2023” szövegrész lép, a KT. 9. §-a (2) bekezdésében és a (2) bekezdésének bevezető szövegében a „13 900” szövegrész helyébe „14 000” szövegrész lép, a KT. 9. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „9456” szövegrész helyébe a „9355” szövegrész lép, a KT. 9. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a „800” szövegrész helyébe a „2346” szövegrész lép, és hatályát veszti a KT. 3. §-a (9) bekezdése és 8. §-a (14) bekezdése, a KT. 3. § (5) bekezdése, valamint a 8. § (13) bekezdése „az f) pont tekintetében az előirányzat a tényleges kiadás mértékéig használható fel” szövegrésszel egészül ki.

(2) * 

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Egészségbiztosítási Alapból gyógyító-megelőző ellátásokra fordítható kiadások átmeneti szabályozásáról szóló 1996. évi XC. törvény.

28. § (1) A KT. 8. §-ának (1) bekezdése szerinti, az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, költségvetési rend szerint gazdálkodó intézmények tartozásainak visszatérítendő, működési célú előleg (a továbbiakban: finanszírozási előleg) formájában történő rendezését szolgáló előirányzatból az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) azokat az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményeket részesítheti, amelyek

a) 1995-ben és 1996-ban az OEP-pel kötött finanszírozási szerződés alapján finanszírozásban részesültek, és ez az összeg képezte az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos intézményi bevételük legalább 50%-át, és

b) 1996. szeptember 30-án a lejárt szállítói tartozásuk – kivéve a beruházással, felújítással kapcsolatos tartozásokat – az Egészségbiztosítási Alapból származó 1995. évi tényleges bevétel 5%-át meghaladja.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tartozások kiegyenlítése – a Magyar Kórházszövetség és az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete közreműködésével – az OEP által meghatározott egységes elvek szerint, a tartozásállomány összetételének figyelembevételével differenciált mértékben történik.

(3) A finanszírozási előleg mértékének megállapítása az OEP által az egészségügyi intézménnyel és az egészségügyi intézmény tulajdonosával megkötött szerződés alapján történik.

(4) A finanszírozási előlegből a rendezendő adósság egy részét, az OEP a nagy beszállítók részére közvetlenül átutalhatja.

(5) A finanszírozási előleg visszatérítésére (a továbbiakban: törlesztés) a (3) bekezdés szerinti szerződés megkötését követő 6. hónaptól kezdődően, legfeljebb 24 havi részletben kerül sor. A törlesztés havi összege nem haladhatja meg a tárgyhónapban esedékes finanszírozási összeg 5%-át. Ellátási érdekből a törlesztés idejétől és összegétől – a népjóléti miniszter előzetes egyetértésével – el lehet térni. A finanszírozás során levont törlesztési összeget az OEP elkülönítetten kezeli, felhasználásáról az Egészségbiztosítási Alap éves költségvetéséről szóló törvény rendelkezik.

(6) A (3) bekezdés szerinti szerződésben rögzíteni kell

a) a finanszírozási előleg összegét;

b) a finanszírozási előlegnek a havi finanszírozási összegekből történő levonásának módját, a törlesztés idejét, havi összegét meghatározó százalékos arányt;

c) az egészségügyi intézmény és tulajdonosa kötelezettségvállalását

ca) az OEP részére a szerződés megkötésével egyidejűleg átadott, az adósságcsökkentés módjára és ütemezésére, továbbá az intézmény gazdálkodásának hatékonyságát megalapozó intézkedési tervben foglaltak teljesítésére,

cb) a finanszírozási előleg adósságrendezést szolgáló kizárólagos felhasználására;

d) a tulajdonos kötelezettségvállalását

da) a finanszírozási előleg visszafizetésére,

db) a szerződésben foglaltak végrehajtásának rendszeres ellenőrzésére,

dc) az adósság okának, és amennyiben szükséges a személyes felelősségnek megállapítására.

(7) Az Egészségbiztosítási Alap kezelője 1997. január 31-ig beszámol az (1)–(6) bekezdésben foglaltak végrehajtásáról a Kormánynak és az Országgyűlés Szociális és Egészségügyi Bizottságának.

1. számú melléklet az 1996. évi CXX. törvényhez * 

2. számú melléklet az 1996. évi CXX. törvényhez * 

3. számú melléklet az 1996. évi CXX. törvényhez * 

4. számú melléklet az 1996. évi CXX. törvényhez * 

5. számú melléklet az 1996. évi CXX. törvényhez * 

6. számú melléklet az 1996. évi CXX. törvényhez * 

7. számú melléklet az 1996. évi CXX. törvényhez *