A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1996. évi CXXIV. törvény

a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-a alapján a Magyar Köztársaság 1997. évi központi költségvetéséről, valamint annak a végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1997. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE

ELSŐ FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

1. § Az Országgyűlés az 1997. évi központi költségvetés

a) *  kiadási főösszegét – a 3. § szerinti hiteltörlesztési és államkötvény visszavásárlási kiadások nélkül – 2 564 381,2 millió forintban, azaz kettőmillió-ötszázhatvannégyezer-háromszáznyolcvanegy egész kéttized millió forintban,

b) *  bevételi főösszegét – a 3. § szerinti hitelfelvételből származó bevételek nélkül – 2 254 669,7 millió forintban, azaz kettőmillió-kettőszázötvennégyezer-hatszázhatvankilenc egész héttized millió forintban,

c) hiányát 309 711,5 millió forintban, azaz háromszázkilencezer-hétszáztizenegy egész öttized millió forintban

állapítja meg.

2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított kiadási főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, rendes és rendkívüli kiadások szerint tagolva, e törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított bevételi főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, rendes és rendkívüli bevételek szerint tagolva, e törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

3. § A hiteltörlesztési és államkötvény-visszavásárlási kiadások és a hitelfelvételből származó bevételek részletezését e törvény 1. és 2. számú mellékleteinek a XLII. A költségvetés nemzetközi hitelfelvételei és külföldi adósságának törlesztése és a XLIII. A költségvetés belföldi hitelfelvételei és belföldi adósságának törlesztése fejezetei tartalmazzák.

4. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az 1. §-ban foglalt hiányt finanszírozza, valamint a Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditását biztosítsa, és a központi költségvetés adósságát, valamint a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) követeléseit kezelje.

(2) A központi költségvetésnek, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 82. §-ában meghatározott hitelei 1997-ben érvényes kamatlába 8,18%.

5. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által az MNBtv. 20. §-a szerint nyújtott kamatmentes forinthitel 1996. december 31-én fennálló teljes állományának és az MNBtv. 22. §-a alapján kibocsátott államkötvények állománya e § (2) bekezdésében meghatározott részének lecserélésére 1997. január 2-i hatállyal devizahiteleket vegyen fel. Az ezen adósságcsere keretében felvehető hitel – 1996. december 31-i, az MNB által meghatározott hivatalos devizaárfolyamon számított – összegét úgy kell meghatározni, hogy az egyezzen meg az MNB 1996. december 31-én fennálló nettó devizaadósságával.

(2) Az MNBtv. 22. §-a alapján kibocsátott államkötvények állományából akkora rész cserélhető le, hogy annak és az MNBtv. 20. §-a alapján keletkezett, kamatmentes forinthitel teljes állományának együttes összege a felvételre kerülő devizahitelek összegével egyezzen meg.

(3) A forintadósság devizaadósságra történő átalakítása módját a pénzügyminiszter – a Kormány döntésével összhangban – az MNB elnökével együttesen határozza meg. Az adósságcsere technikai lebonyolítására legkésőbb 1997. február 17-ig kerül sor 1997. január 2-i hatállyal.

(4) A forintadósság devizaadósságra történő átalakítása során az Állami Számvevőszéknek (a továbbiakban: ÁSZ) folyamatosan meg kell küldeni az adósságcserére vonatkozó dokumentumokat, illetve ellenjegyzés céljából a hitelszerződéseket.

(5) Az adósságcsere végrehajtásáról 1997. június 30-ig tájékoztatni kell az Országgyűlést. A tájékoztatáshoz be kell mutatni az ÁSZ véleményét is.

(6) A pénzügyminiszter és az MNB elnöke 1997. június 30-ig tájékoztatja az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottságát a belföldi és külföldi adósságkezelés kialakult rendszeréről, a Pénzügyminisztérium és az MNB között kialakított munkamegosztásról.

MÁSODIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS MÁS ALRENDSZEREI EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETŐLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS CÉLTARTALÉK-ELŐIRÁNYZATAI

6. § (1) A társadalombiztosítási járulék alapjának szélesítésével, az egészségügyi hozzájárulás bevezetésével, az 1997. évben megvalósuló létszámcsökkenésekkel összefüggő egyszeri kifizetésekkel, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 10/A. §-ában megállapított ösztöndíj társadalombiztosítási járulékával, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 44. §-ának (2) és (4) bekezdése alapján végrehajtott illetménykiegészítés-emelésekkel, a Ktv. 46. §-ának (2) bekezdésében és 48. §-ának (5) bekezdésében, az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: ÁSZtv.) 14. §-ának (8) bekezdésében megállapított vezetői, illetve idegennyelv-tudási pótlék emeléssel, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 103. §-ának (3) bekezdésében, illetve 103/A. §-ában foglaltakkal, valamint – a közigazgatás reformjával összefüggően – a Ktv. 43. §-a (5) bekezdésében, továbbá az ÁSZtv. 14. §-ának (13) bekezdésében foglaltakkal, a Ktv. 44. §-a (2) bekezdésében megjelölt szerveknél az alapilletménytől való eltéréssel kapcsolatos többletkiadások részbeni, illetve teljes fedezetére céltartalék szolgál a X. Miniszterelnökség fejezet, 10. cím, 2. alcím, 1. előirányzat-csoportján. Az előirányzat a központi költségvetési szerveknél (a továbbiakban ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó költségvetési rendben gazdálkodó intézményeket is) és a helyi önkormányzatoknál használható fel.

(2) A céltartalék terhére nem nyújthatnak be igényt azon központi költségvetési szervek, amelyek kiadási előirányzatát teljes egészében saját bevétel fedezi, illetve azon munkavállalóik után, akiket saját bevételük terhére foglalkoztatnak.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti céltartalék a Magyar Rádió Rt.-nél és a Magyar Televízió Rt.-nél együttesen 500 millió forint, a Magyar Távirati Iroda Rt.-nél 120 millió forint összegig, a költségvetési intézmények átalakulásából származó, a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítését is szolgálja. Szükség esetén a Kormány ezen összegek túllépéséhez is hozzájárulhat.

(4) Az (1) bekezdés szerinti céltartalékra 8000 millió forintot kell év közben átcsoportosítani, csökkentve valamennyi fejezet – ideértve a 41. § (1) bekezdésének c) pontjában megjelölteket is – előirányzatát támogatásuk arányában, fejezeten belül differenciáltan. A támogatáscsökkentés számításánál figyelmen kívül kell hagyni a 41. § (1) bekezdésének a)–b) és d)–e) pontjaiban, (2) bekezdésének a) és c) pontjaiban megjelölt jogcímeken, az I. Országgyűlés fejezet, 1. cím, 1. alcímén és a 10–12. címeken, a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcímén, a XX. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet, 10. cím, 2. alcím, 2. és 8. előirányzat-csoporton, a XXI. Népjóléti Minisztérium fejezet, 9. cím, 11. alcímén, a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 12. cím, 4. alcímén, a helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai, valamint a társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés jogcímeken jóváhagyott előirányzatokat, továbbá a nemzetgazdasági elszámolások, a beruházási célprogramok, a kiemelt jelentőségű beruházások, a kormányzati rendkívüli kiadások előirányzatait.

(5) A Külkereskedelmi szolgálat feladatainak átszervezésével kapcsolatos kiadásokra 1100 millió forint szolgál a X. Miniszterelnökség fejezet, 10. cím, 2. alcím, 4. Külszolgálat előirányzat-csoporton.

Az állam vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések

7. § (1) A pénzintézetekben, illetve a nem az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-hez (a továbbiakban: ÁPV Rt.) tartozó gazdasági társaságokban az állami részesedés után 1997. évben kifizetésre kerülő osztalék és az állami vagyon más hozadéka a központi költségvetés bevételét képezi.

(2) Az ÁPV Rt. 1997. évben a hozzá tartozó állami vagyon privatizációjából 50 000 millió forintot köteles a központi költségvetésbe befizetni. Az ezt meghaladó privatizációs bevételt – az e törvény 11. számú mellékletében részletezett ráfordítási és tartalékképzési előirányzatok, valamint az 59. § (3)–(4) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítése után – az államadósság törlesztésére kell fordítani. Az államadósság e bekezdés szerinti csökkentésének módjáról a Magyar Nemzeti Bank elnöke és a pénzügyminiszter állapodik meg.

(3) Az ÁPV Rt. az állami vagyon utáni részesedés címén 10 000 millió forint osztalék jellegű befizetést teljesít a központi költségvetésbe.

(4) Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv. tv.) 24. §-ának (1) bekezdésében meghatározott hitel- és kötvénykibocsátásra 1997. évben az ÁPV Rt. nem jogosult.

(5) Az ÁPV Rt. – a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról szóló 1992. évi X. törvény 21. §-ának (4) bekezdése alapján és az abban meghatározott mértékig – az Egészségbiztosítási Alap és a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő pénzbeli térítés nélküli vagyonátadás keretében még át nem adott vagyont a hozzárendelt vagyona terhére, pénzbeli térítés nélkül adja át, figyelembe véve a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI) által teljesített vagyonátadást is.

(6) Az ÁPV Rt. által történt, az 1996–1997. években a belterületi föld értéke alapján alapítói jogon a helyi önkormányzatokat megillető kifizetések összesen 61 000 millió forintot, a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. törvény alapján, figyelemmel a Priv. tv. 71. §-ának (1) bekezdésére, és az átalakuló társaságoknak a privatizáció után visszautalásra kerülő 20%-os részesedésének mértékére is, összesen 32 000 millió forintot tehetnek ki.

(7) A Magyar Állam tulajdonában és az ÁPV Rt. vagyonkezelésében lévő földterületekből, a Győr-Gönyű-i országos közforgalmú kikötő létesítésére kijelölt, terület-felhasználási engedély alapján a Gönyű helységet érintő 10. tulajdoni lapszámú, 094/4., 094/5. és 094/6. hrsz-ú, összesen 76 ha 2646 m2 földterületet az ÁPV Rt. a Priv. tv. 35. §-a c) pontjában foglaltakra tekintettel térítésmentesen adja át a KVI részére. Az ÁPV Rt.-től átvett földterületekre a KVI a térítésmentes vagyonkezelésre vonatkozó szerződést a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériummal köti meg. A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium a földterületet kizárólag az országos közforgalmú kikötő működtetési céljaira jogosult felhasználni.

(8) Az ÁPV Rt. a privatizációs bevételek terhére átvállalja az 1996. január 1-jével megszűnt, az agrár-tulajdonváltással összefüggő Mezőgazdasági Reorganizációs Programhoz kapcsolódó kamattámogatási kötelezettségeket.

8. § (1) A szovjet csapatkivonás révén felszabadult ingatlanok hasznosítása esetén a ráfordításokkal csökkentett (nettó) készpénzbevétel fele részben az illetékes települési önkormányzatot – ezen belül Budapesten 50–50%-ban a fővárosi, illetve a kerületi önkormányzatot – illeti meg, felerészben pedig a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

(2) Az (1) bekezdésben említett ráfordításnak az őrzés-védelemmel, az állagmegóvással, a kártalanítással, az értéknövelő beruházásokkal, a környezetvédelmi károk elhárításával, a tűzszerészeti mentesítéssel, valamint az értékesítéssel kapcsolatos költségeket kell tekinteni.

(3) Az illetékes települési önkormányzat vagy – egyetértésével – a megyei önkormányzat a jelen törvény hatálybalépését követő három hónapon belül igényelheti lakáscélú, illetőleg egészségügyi és szociális célú hasznosításra alkalmas volt szovjet katonai ingatlanok tulajdonába kerülését, ha azokat korábban legalább két alkalommal nyílt pályázaton eredménytelenül megpályáztatták.

(4) Az ingatlanok tulajdonba átadása szerződéssel történik, amelynek megkötéséhez az igénylő önkormányzat köteles megjelölni az ingatlan felhasználásának célját, az ehhez szükséges beruházást, a megvalósítás és működtetés (ezen belül a fenntartás) forrását és ütemezését.

(5) A szerződésben szükséges rendelkezni arról, hogy az ingatlan felújítása és a (3) bekezdésben meghatározott célok szerinti hasznosítása három éven belül megtörténik, továbbá, hogy az átvevő gondoskodik az átvett ingatlanok környezeti kárainak elhárításáról, őrzéséről és állagának fenntartásáról. Az átvevő kötelezettségeit a szerződésben garanciákkal kell biztosítani.

(6) A tulajdonba átadás ingyenes és illetékmentes.

(7) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az ÁPV Rt. vagyonkezelésében lévő nem értékesíthető ingatlanokat, valamint a volt szovjet laktanyákat illetően – foglalkoztatáspolitikai, szociálpolitikai, ifjúságpolitikai, iparfejlesztési célok megvalósításának elősegítésére – eseti döntést hozzon azok térítésmentes helyi önkormányzati tulajdonba adásáról. * 

9. § Az ÁPV Rt. 1997. december 31-ig pénzbeli térítés nélkül adja át a KVI-nek a saját, illetve a hozzárendelt vagyonába tartozó, de az Alkotmánybíróság, az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal szervei, továbbá az Országgyűlési Biztosok Hivatalának elhelyezésére szolgáló és használatukban lévő ingatlanokat, valamint külön törvény szerint az állam tulajdonából ki nem adható műemléki ingatlanokat.

10. § A KVI vagyonkezelésében lévő kincstári vagyon átmeneti vagy tartós hasznosításából, értékesítéséből származó – kiadásokkal csökkentett – bevétel a központi költségvetés központosított bevételét képezi. 850 millió forint a KVI javaslatára, a pénzügyminiszter egyedi hozzájárulása alapján, a vagyonhasznosítással, illetve a vagyongazdálkodással kapcsolatos, az állami feladatellátással összefüggő kiadásokra fordítható. Ezen belül a KVI vezérigazgatója 30 millió forintig ügyletenként – de éves szinten legfeljebb 300 millió forintig – dönt. A KVI vezérigazgatója ezen döntéseiről a pénzügyminisztert negyedévente utólag tájékoztatja.

11. § (1) A központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő ingatlan értékesítésének ellenértékéből – a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv vezetőjének javaslatára – a pénzügyminiszter határozza meg jogcímenként a költségvetési szerv által a teljesítendő köztartozás kiegyenlítésére, továbbá az építési-beruházásra, ingatlanvásárlásra, felújításra és rekonstrukcióra felhasználható összeget. E bevételhányad nem lehet az ellenérték 50%-ánál alacsonyabb, kivéve a Honvédelmi Minisztériumot, amely az ellenértéket – köztartozásai kiegyenlítését követően – teljes egészében felhasználhatja. Ezen összeggel – amennyiben nem tervezték meg – a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzata növelhető.

(2) A bevételeknek az (1) bekezdésben meghatározott hányadot meghaladó része a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

(3) A központi költségvetési szerv a használatában, illetve a kezelésében lévő és a feladatai ellátásához feleslegessé váló gépeket, felszereléseket, járműveket 5 millió forint egyedi könyv szerinti bruttóértékhatárig saját hatáskörben, 5 millió forint felett a kincstári vagyon értékesítésére irányadó szabályok szerint értékesítheti. Az értékesítésből származó bevétel összegével – amennyiben nem tervezték meg – az intézmény dologi kiadások és felhalmozási kiadások előirányzatai növelhetők.

(4) Az Áht. 108. §-a (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 5000 forint.

(5) A kincstári vagyonnak a központi költségvetési szervek közötti, vagy a költségvetési szerv, illetve szervezeti egysége megszüntetése esetén a feladatait ellátó szervezet részére történő bérbeadásánál a pénzügyminiszter jogosult a nyilvános versenytárgyalási kötelezettség alól felmentést adni.

(6) A Kormány jogosult, hogy – a Magyar Honvédség szervezeti átalakulásával összhangban – a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, feleslegessé váló ingatlanok hasznosítására – elsősorban szociális, kulturális, oktatási és foglalkoztatáspolitikai célra – eseti döntést hozzon, amennyiben az ingatlan nyilvános versenytárgyaláson történő értékesítése eredménytelen volt. E döntés vonatkozhat az ingatlan térítésmentes, illetve kedvezményes önkormányzati tulajdonba adására is. Az így sem hasznosítható ingatlanokat a KVI részére – megállapodás alapján – át kell adni.

(7) *  A fejezetért felelős szervek, amennyiben kezelésükben levő ingatlant térítésmentesen adnak át a KVI-nek, az ingatlanok elidegenítéséből származó bevételből, az értékesítés után, meg kell téríteni az ingatlant átadó szerveknek:

a) az ingatlan átadásától 1998. december 31-ig terjedő időre, a szerződések szerinti bérleti díj összegét,

b) az elidegenítésből származó bevételnek az a) pontban meghatározott összegével csökkentett része 10%-át, amely összeg beszerzésekre fordítható.

12. § A XVII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 13. cím, 3. alcím, 17. „Vasúti létszámkiváltás és vasúthálózat racionalizálás miatti műszaki fejlesztés” előirányzat-csoport 2000 millió forint előirányzatát a MÁV Rt. veheti igénybe abban az esetben, ha a társaságon belüli egyes szervezeti egységeknél végrehajtott létszámcsökkentés műszaki fejlesztéssel oldható meg. Ennek igénybevételére a MÁV Rt. által dokumentált, a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter, valamint a pénzügyminiszter által jóváhagyott adatok alapján kerülhet sor.

A központi költségvetési szervekkel kapcsolatos rendelkezések

13. § (1) A központi költségvetési szerv a vállalkozási tevékenységéből származó, a gazdálkodás rendjét, a beszámolási és könyvvezetési kötelezettséget szabályozó külön jogszabályokban foglaltak szerint megállapított eredményének 82%-át használhatja fel – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az 1997. évi eredményelszámolás alapján, a fennmaradó 18% pedig a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

(2) A vállalkozási tevékenységből származó eredmény azon része teljes egészében felhasználható, amelyet a központi költségvetési szerv a tárgyévben, vagy az azt követő évben jogszabályban, illetőleg az alapító okiratban meghatározott alaptevékenysége ellátásához kíván igénybe venni.

14. § (1) A központi költségvetési szervek bevételei közül

a) az intézményi ellátás díja,

b) az alkalmazottak térítése,

c) az állami (hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési) feladatok díjbevétele,

d) az illetékjellegű bevételek

eredeti előirányzatot meghaladó többletének 50%-a saját bevételként számolható el, 50%-a pedig a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

(2) Teljes egészében saját bevételként számolható el az a többletbevétel, illetve az azzal összefüggően végrehajtott előirányzat-emelés összege, amely

a) jogszabály alapján évközi díjtételemelésből,

b) jogszabály alapján saját hatáskörben végrehajtott díjmegállapításból, díjemelésből

keletkezett.

A frekvenciadíjak beszedéséből származó többletbevételek a frekvenciadíjakról szóló kormányrendeletben meghatározott mértékben számolhatók el saját bevételként. * 

(3) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat-változtatást az eredeti előirányzat teljesítését követően legalább havonta, a hónap 20. napjáig kell végrehajtani és a Kincstárnak bejelenteni.

15. § (1) A központi költségvetési szervek – kivéve a Központi Edzőtáborokat, a Népstadion és Létesítményeit, a Nemzeti Sportuszodákat, valamint a Nemzeti Színházat, a Magyar Állami Operaházat, a Magyar Nemzeti Múzeumot, a Magyar Nemzeti Galériát és a (4) bekezdésben foglaltak szerint a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóságot – a (2) bekezdésben felsorolt jogcímeken 1997. évben ténylegesen befolyó bevételeiknek 95%-át használhatják fel, a fennmaradó 5% pedig a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt bevételek a következők:

a) az állami feladatok ellátása során létrehozott áru és készlet értékesítésének bevétele, kivéve a tankönyvek, jegyzetek, taneszközök, valamint az egészségügyi, gyógyászati készletek, eszközök, mezőgazdasági termékek értékesítési bevételét;

b) az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke, kivéve a költségvetési szervek által nyereség nélkül továbbszámlázottat; továbbá

c) az intézmények egyéb sajátos bevételei közül:

ca) a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadásának díja, kivéve a külföldön működő állami képviseletek bérletdíj bevételeit,

cb) a lízingdíjbevétel,

cc) az elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése,

cd) a vállalkozási bevételek: áruértékesítés, szolgáltatás,

ce) az egyéb bevételek;

d) a pénzügyi befektetések árfolyamnyeresége, hozama.

(3) Az (1) bekezdés szerinti, a központi költségvetés központosított bevételét képező összeg elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig kell intézkedni. A havonkénti rendezéstől és befizetéstől mindaddig el lehet tekinteni, amíg a központi költségvetési szerv (2) bekezdésben foglalt összes bevétele nem éri el az eredeti kiadási előirányzat 5%-át.

(4) A Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság bevételeiből 1997. évben havi 30 millió forint a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

16. § A XV. Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium fejezet, 17. Külkereskedelmi Szolgálat címen a külszolgálatok működésére szolgáló előirányzatból 1997. június 30-ig teljesíthető kifizetés. Az előirányzat fel nem használt része a X. Miniszterelnökség fejezet, 10. cím, 2. alcím, 4. előirányzat-csoport „Külszolgálat” céltartalékot növeli.

17. § (1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 9/A. §-ának (2) bekezdése szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva 65 000 forint/év, a doktori képzésben résztvevők egy főre megállapított támogatási normatívája 348 000 forint/év.

(2) A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 44. §-ának (1) bekezdés szerinti, a Rendőrtiszti Főiskola nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája 174 000 forint/fő/év.

18. § A fogvatartottakat foglalkoztató büntetés-végrehajtási gazdálkodó szervezetek (kivéve a büntetés-végrehajtási intézeteket) sajátos többletköltségei részbeni ellentételezésére 100 000 forint/foglalkoztatott, fogvatartott/év, de 1997. évben összességében nem több, mint 410 millió forint fordítható.

HARMADIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS TÖBBI ALRENDSZERÉNEK KAPCSOLATA

A) A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAPCSOLATRENDSZERE

Állami hozzájárulás és támogatás

19. § (1) Az Országgyűlés a normatív állami hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit e törvény 3. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A normatív állami hozzájárulásokat – a helyi önkormányzatok adatszolgáltatása szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján – önkormányzatonként és jogcímenként a pénzügyminiszter és a belügyminiszter 1997. január 31-ig együttes rendeletben hirdeti ki. * 

20. § (1) Az Országgyűlés felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg:

a) az önálló színházat fenntartó, illetve színházat vagy színházi produkciót támogató helyi önkormányzat részére az e törvény 4. számú mellékletében foglalt részletezés szerint,

b) központosított előirányzatként az e törvény 5. számú mellékletében felsorolt, a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatokra, továbbá a helyi kisebbségi önkormányzatok működésére,

c) a helyi önkormányzatok kiemelt fontosságú beruházási feladataira, külön törvényben szabályozott címzett és céltámogatás formájában,

d) a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat részére az e törvény 7. számú mellékletében meghatározott normatív feltételek szerint. E támogatásokat – a helyi önkormányzatok adatszolgáltatása szerinti szakmai mutatók alapján – önkormányzatonként a 19. § (2) bekezdésében meghatározott rendeletben kell közzétenni,

e) a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelésének, iskolai oktatásának és a két tanítási nyelvű oktatás támogatására a 8. számú mellékletben meghatározott feltételek szerint. E támogatásokat – a helyi önkormányzatok adatszolgáltatása szerinti feladatmutatók alapján – önkormányzatonként és jogcímenként a 19. § (2) bekezdésében meghatározott rendeletben kell közzétenni,

f) a termelő, valamint e törvény 20. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti céltámogatási rendszer keretében támogatható, humán infrastrukturális feltételekben meglévő területi fejlettségi különbségek mérséklésére, a területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségek helyi önkormányzatai részére a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény rendelkezései szerint. Az állami támogatási előirányzat kiemelten segítse (szolgálja) a helyi önkormányzatok céltámogatással megvalósuló beruházásaihoz szükséges saját erő kiegészítését. * 

(2) E törvény a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Cct.) 8. § (2) és (3) bekezdése alapján az 1997-ben támogatható célok körét a következők szerint állapítja meg, és rangsorolja:

a) települési szilárdhulladék-lerakó építése,

b) életveszélyessé vált általános iskolai tanterem kiváltása,

c) működő kórházak és szakrendelők (beleértve az önálló fogászati rendelőt is) gép- és műszerbeszerzései,

d) a Cct. 3. számú mellékletének I. Vízgazdálkodás, szennyvíz-elvezetés és -tisztítás alcím megjegyzésében jelzett igénykielégítési sorrend és az 1997. évre célonként külön benyújtott támogatási igényű, de üzembe helyezhetőség szempontjából műszakilag összetartozó beruházások együttes kezelésének figyelembevételével a költségvetési előirányzatból még kielégíthető szennyvíztisztító telep, települési folyékonyhulladék-, tengelyen szállított szennyvíz-, tisztítótelep és szennyvízcsatorna-hálózat építés.

(3) A Kormány a ki nem elégített, de a Cct.-ben meghatározott feltételeknek megfelelő igényeket a hivatkozott törvény 3. számú mellékletének I. Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés és -tisztítás alcím megjegyzésében jelzett igény-kielégítési sorrend és az 1997. évre célonként külön benyújtott támogatási igényű, de üzembe helyezhetőség szempontjából műszakilag összetartozó beruházások együttes kezelésének figyelembevételével teszi közzé.

(4) *  A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának 1997. évi előirányzatából, továbbá az előző évek előirányzat-maradványából június 30-ig lemondással felszabaduló összeg felhasználható a tárgyévben ki nem elégített, de a feltételeknek megfelelő, az igénykielégítési sorrendben következő céltámogatási igényekre. Azoknak az önkormányzatoknak, amelyek a kormányközleményben a ki nem elégített igényeknél szerepelnek és a kiegészítő jegyzékbe kerülhetnek, a Belügyminisztérium megkeresésére 8 napon belül egyértelműen nyilatkozniuk kell a támogatási igényük fenntartásáról. A határidő elmulasztása jogvesztő. A céltámogatásban részesülő önkormányzatok kiegészítő jegyzékét a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium 1997. augusztus 15-ig teszi közzé.

(5) A címzett és céltámogatásban 1997-ben nem részesülő önkormányzatok igényüket a későbbi években – az akkor érvényes feltételekkel – újra benyújthatják.

(6) A helyi önkormányzatok központi támogatás szempontjából 1997. évben kezdődő új címzett támogatásait külön törvény tartalmazza.

(7) *  A (8) és (9) bekezdésben foglaltak kivételével, a helyi önkormányzat normatív állami hozzájárulásainak, a 20. § (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatásnak lemondással felszabaduló összege, továbbá a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásai tekintetében az 1997. évi előirányzatból és az előző évek előirányzat-maradványából július 1-jétől lemondással felszabaduló összeg a 21. §-ban meghatározott előirányzatot növeli.

(8) *  A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának 1997. évi előirányzatából és az előző évek előirányzat-maradványából november 1-jétől lemondással felszabaduló összegből 1 175 263 ezer Ft felhasználható a helyi önkormányzatok címzett támogatással folyamatban lévő egyes egészségügyi beruházásainak támogatására.

(9) *  Ha normatív állami hozzájárulásról, továbbá a 20. § (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatásról való lemondás olyan – nem helyi önkormányzat részére történő – feladatátadással függ össze, amelyhez a feladatot átvevő szervezet vagy személy is jogosult – e törvény 34. §-a szerint – normatív állami hozzájárulás igénybevételére, a feladatátadással év közben felszabaduló összeggel a helyi önkormányzatokat megillető normatív állami hozzájárulás, illetve támogatás előirányzatát csökkenteni kell, és annak további folyósításáról gondoskodó minisztériumi fejezet ilyen célú előirányzatát meg kell emelni.

21. § A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 87. §-ának (1) bekezdése alapján, önállósága és működőképessége védelme érdekében, elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt hátrányos helyzetbe került helyi önkormányzat, az önhibán kívül hátrányos helyzetben levő (forráshiányos) helyi önkormányzat, valamint – külön törvény szerint – a tartósan fizetésképtelen helyi önkormányzat kiegészítő támogatást igényelhet az e törvény 6. számú mellékletében foglalt feltételek szerint.

22. § (1) Ha a helyi önkormányzat a konkrét feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulást – ideértve a 20. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott támogatást is – az őt ténylegesen megilletőnél 5%-kal vagy azt meghaladó mértékben vette igénybe, köteles a túllépés teljes összege után külön jogszabály szerint kamatot fizetni. A túllépés kiszámításánál az e törvény 3. számú mellékletének 2., 4–19. pontjaiban szereplő mutatószámokhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulások, valamint a 8. számú mellékletben szereplő, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelésére, iskolai oktatására és a két tanítási nyelvű oktatásra felhasználható támogatások együttes összegét kell alapul venni.

(2) A központi költségvetés külön jogszabály szerint köteles kamatot fizetni a helyi önkormányzatnak, ha az általa időarányosan folyósított normatív állami hozzájárulás, valamint a 20. § (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatás együttes összege legalább 5%-kal kevesebb az önkormányzatot megillető összegnél.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint fizetendő kamat mértéke 500 ezer forintot meg nem haladó eltérés esetén a költségvetési évben érvényes éves átlagos jegybanki alapkamat, egyébként annak kétszerese.

(4) Az a helyi önkormányzat, amely visszafizetési kötelezettségének, illetőleg kamatfizetési kötelezettségének a külön jogszabályban meghatározott határidőre nem tesz eleget, további – az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő – kamatot köteles fizetni mindaddig a napig, amíg fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

(5) *  Ha a helyi önkormányzat a 20. § (1) bekezdésében szereplő támogatást tévesen, jogtalanul vagy a tervezettet meghaladó mértékben vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használja fel, illetve a törvényben rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vesz igénybe, vagy a 21. §-ban meghatározott támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, év közben haladéktalanul, de legkésőbb a külön jogszabályban megjelölt határidőre köteles a támogatást visszatéríteni, és az igénybe vett napokra számítva a költségvetési évet megelőző év átlagos jegybanki alapkamata kétszeresének megfelelő mértékű, továbbá a (4) bekezdés szerinti kamatot fizetni a központi költségvetés javára. Az évközi visszafizetés esetén a visszafizetéssel egyidejűleg az önkormányzat a területileg illetékes Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálaton, illetve a Fővárosi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálaton (a továbbiakban együtt: TÁKISZ) keresztül kezdeményezi a Belügyminisztériumnál az előirányzat módosítását.

(6) A helyi önkormányzat által a központosított előirányzatról, az egyéb központi támogatásról – a 20. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott előirányzat kivételével – év közben történő lemondással, illetve a visszafizetéssel felszabaduló előirányzat a tárgyévben ugyanazon jogcímen újra elosztható.

(7) A helyi önkormányzatok által a Kincstári Egységes Számla kijelölt alszámlájára tárgyévben visszafizetett összegekről a Kincstár az összeg igénybevétele éve szerint, jogcímenként csoportosítva és önkormányzatsorosan, havonta, minden hónap 20-áig a Belügyminisztériumot értesíti.

(8) Az ÁSZ által az 1997. január 1-jét követően feltárt és az Országgyűlés által jóváhagyott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség keletkezésének napja:

a) az (1) bekezdésben szereplő állami hozzájárulás, támogatás esetében kormányrendeletben megjelölt nap,

b) az (5) bekezdésben szereplő támogatások esetében a jogtalan igénybevétel napja.

A fizetendő kamat mértéke az igénybevétel évében érvényes átlagos jegybanki alapkamat kétszerese.

(9) Az (1)–(5) és a (8) bekezdésben meghatározott kamatok a központi költségvetés XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, Vegyes kiadások (17. cím, 1. alcím, 10. kiemelt előirányzat), illetve Vegyes bevételek (22. cím, 1. alcím, 8. kiemelt előirányzat) előirányzatát növelik.

(10) Ha a helyi önkormányzat az Áht. 72. és 80. §-ában előírt, az éves költségvetésről és az éves beszámolóról, illetve a féléves beszámolóról szóló információt határidőre nem szolgáltatja, az illetékes TÁKISZ jelzése alapján a Belügyminisztérium, a határidőt követő hónaptól az információ szolgáltatásáig, a nettó finanszírozás keretében az önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti. Az így elmaradó összeg az információ szolgáltatását követően az év hátralévő részében – havonta egyenlő részletben – illeti meg az önkormányzatot. Ebben az esetben az önkormányzatot a (2) bekezdés szerinti kamat nem illeti meg.

22/A. § *  (1) A helyi önkormányzat a TÁKISZ útján a 19. § (1) bekezdésben meghatározott normatív állami hozzájárulások és a 20. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott támogatások körében többlettámogatást igényelhet.

(2) Azon helyi önkormányzat esetében, amelynél az 1997. év folyamán a 19. § (2) bekezdés szerinti rendelet 1. számú mellékletében meghatározott normatív állami hozzájárulásokat – az (1) bekezdés szerinti igénylés alapján – a ténylegesen folyósított költségvetési hozzájárulás meghaladja, az év végi elszámolás során a következők szerint kell eljárni:

a) ha a helyi önkormányzat számára folyósított összeg meghaladja az elszámolás feltételei szerint számítható tényleges igényjogosultság alapján járó hozzájárulások – a 22. § (1) bekezdés szerinti – együttes összegének 90%-át, akkor a különbözet – de legfeljebb az (1) bekezdésben megjelölt rendelet 1. számú mellékletében megállapított hozzájárulások, támogatások és a ténylegesen folyósított összeg különbözete – után a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összeget köteles befizetni a központi költségvetésbe,

b) az így számított különbözetre nem alkalmazható a 22. § (1) bekezdése szerinti kamatfizetési feltételrendszer.

Átengedett, megosztott bevételek

23. § (1) A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakosok által az 1995. évre bevallott – az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) által településenként kimutatott – személyi jövedelemadó 38%-a, 135 652 millió forint összegben illeti meg, a (2)–(9) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) Minden települési önkormányzatot megilleti az állandó lakosok által bevallott és településenként az (1) bekezdés szerint kimutatott személyi jövedelemadó 22%-a, összesen 78 535,3 millió forint.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adóból összesen 18 998 millió forint személyi jövedelemadó-kiegészítés illeti meg a települési önkormányzatokat a (4) bekezdés szerint.

(4) Azoknál a települési önkormányzatoknál, amelyeknél a (2) bekezdés szerinti személyi jövedelemadó-bevételnek az egy főre jutó összege – az 1995. január 1-jei állandó népességet számítva – nem éri el a községek esetében a 7037 forintot, a városok esetében a 8643 forintot, a bevétel e szintig kiegészül. Az önkormányzat jogi helyzetét az 1996. augusztus 31-i állapotnak megfelelően kell alapul venni. A szétvált önkormányzatoknál az előirányzatokat az érintett önkormányzatok megállapodása alapján kell megosztani.

(5) A megyei önkormányzatokat a személyi jövedelemadóból megilleti összesen 6558,8 millió forint, ebből a megye 1996. január 1-jei állandó lakosai után 321 forint/fő, a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után egységesen felosztásra kerül 956,3 millió forint, továbbá minden megyei önkormányzatot egységesen 150,0 millió forint illeti meg.

(6) A települési önkormányzatok a települési igazgatási, kommunális és sportfeladatokhoz a személyi jövedelemadóból az 1996. január 1-jei állandó népességszámuk alapján 1842 forint/fő mértékben, összesen 19 274 millió forintban részesednek.

(7) A megyei önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat igazgatási, területi honvédelmi igazgatási, közművelődési és a pedagógiai feladataikhoz a személyi jövedelemadóból az 1996. január 1-jei népességszámuk alapján 360 forint/fő mértékben, összesen 3766,9 millió forintban részesednek.

(8) Az 1996. augusztus 31-én önálló közigazgatási jogállással rendelkező községi, nagyközségi önkormányzatok feladataikhoz a személyi jövedelemadóból 2 millió forint/település mértékben, összesen 5840 millió forintban részesednek.

(9) A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak minősített, valamint a súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő, kormányrendelet *  által meghatározott települések önkormányzatai hátrányos helyzetük mérséklésére, a személyi jövedelemadóból az 1996. január 1-jei állandó népességszámuk alapján 1600 forint/fő mértékben, összesen 2679,0 millió forintban részesednek.

(10) A (2)–(9) bekezdés szerinti személyi jövedelemadó helyi önkormányzatonkénti és jogcímenkénti részletezését az e törvény 19. § (2) bekezdésében meghatározott rendeletben kell közzétenni.

(11) A megyei önkormányzatokat az (5) bekezdés szerint felosztásra kerülő 956,3 millió forint a 3. számú melléklet 4–6., 8. számú jogcímeihez kapcsolódóan tervezett ellátott, a 7. számú jogcímhez kapcsolódóan tervezett férőhely, a 9–17. számú jogcímekhez kapcsolódóan ellátott, nevelt, oktatott, továbbá a 19. számú jogcímhez kapcsolódóan tervezett ellátott létszám együttes összegének arányában illeti meg. A 9–17. számú jogcímeken tervezett létszámok számításánál figyelembe kell venni a 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok g) pontjában foglalt rendelkezéseket.

24. § A települési önkormányzat által a belföldi gépjárművek után beszedett adóból, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben meghatározott alsó adótétellel számított összeg 50%-a az önkormányzatot illeti meg. Ha a képviselő-testület, illetve a közgyűlés az alsó adótételnél magasabb mértéket állapít meg, a különbözetből származó bevétel 100%-ban az önkormányzatot illeti meg.

25. § A helyi önkormányzatok megalakulásakor az alapítói jog gyakorlása tekintetében tanácsi vállalat jogutódjának állami vagyon felett tulajdonosi jogosítvánnyal rendelkező szervezet által történő értékesítéséből származó készpénzbevétel 50%-a az alapítói jogot gyakorló helyi önkormányzatot illeti meg.

26. § A települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a területi környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a a területileg illetékes települési önkormányzatot illeti meg.

Az önkormányzatok által beszedett illetékek szabályozása

27. § (1) A megyei illetékhivatalok, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által 1997. január 1-jétől beszedett illeték – az ingatlan-nyilvántartási eljárási illeték kivételével – 50%-a a központi költségvetést, 50%-a pedig – a (3)–(5) bekezdésekben meghatározott módon – a megyei, a fővárosi, illetve a megyei jogú városi önkormányzatokat illeti meg. Az ingatlan-nyilvántartási eljárási illetékbevétel 90%-a a központi költségvetést, 10%-a pedig – a (3)–(5) bekezdésekben meghatározottak szerint – az önkormányzatokat illeti meg.

(2) Az illetékhivatalok az (1) bekezdés szerint a központi költségvetést megillető illetékbevételt az előző hó végén fennálló állapotnak megfelelően minden hónap 10. napjáig utalják át a Kincstári Egységes Számla kijelölt alszámlájára.

(3) A megyei illetékhivatalok által beszedett illetékből az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény illetékességi szabályai alapján a megye közigazgatási területén lévő megyei jogú városok illetékességébe tartozó ügyekből befolyt és a (2) bekezdés szerint csökkentett összeg a megyei jogú városi önkormányzatot illeti meg.

(4) A Fővárosi Illetékhivatal által beszedett és a (2) bekezdésben meghatározottak szerint csökkentett illeték a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg.

(5) A megyei illetékhivatal által beszedett, a (2) és (3) bekezdésben meghatározottak szerint csökkentett illetékbevétel

a) 30%-a közvetlenül a területileg érintett megyei önkormányzatot,

b) 70%-ának fele egyenlő összegben, fele a megye 1996. január 1-jei állandó népessége arányában a megyei önkormányzatokat

illeti meg.

(6) A bevételből részesedő megyei jogú város legkésőbb 1997. február 1-jéig megállapodik a megyei önkormányzattal a területén beszedett illetékkel kapcsolatban felmerült költségek viseléséről. A megállapodásnak tartalmaznia kell a költségek körét – beleértve az érdekeltségi célú kifizetéseket is – és mértékét, valamint az elszámolás ellenőrzésének módját.

(7) A megyei illetékhivatal a megyei jogú várost megillető bevételből az annak megszerzéséhez szükséges – megállapodásnak megfelelő – költségek egytizenketted részét havonta visszatartja. A visszatartott összeget a megyei önkormányzatnál illetékbevételként kell elszámolni.

(8) A (6) bekezdés szerinti megállapodás hiányában a megyei önkormányzat a megyei jogú várost megillető bevételből a felmerült költségek fedezése céljára visszatarthatja a megyei jogú várost illető bevétel és a központi költségvetést megillető összeggel csökkentett beszedett illetékbevétel arányának megfelelő hányadot. Az arány megállapításánál az előző évi tényszámokat kell figyelembe venni. A visszatartott összeget a megyei önkormányzat ugyancsak illetékbevételként számolja el.

(9) A megyei illetékhivatal minden hónap 10. napjáig az előző hó végén fennálló állapotnak megfelelően átutalja a megyei jogú város költségvetési elszámolási számlájára az általa beszedett illetékbevételből a (3) bekezdésben megjelölt és a (6)–(8) bekezdésekben meghatározott költségekkel csökkentett összeget.

(10) Az (5) bekezdés b) pontjában megjelölt bevételt a megyei illetékhivatal a (9) bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg a Kincstári Egységes Számla kijelölt alszámlája javára átutalja. A Kincstár az így befolyt, országos szinten összesített bevétel 50%-át népességarányosan, a további 50%-ának pedig egytizenkilenced részét a tárgyhónap 20. napjáig átutalja valamennyi megyei önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

(11) Az 1996. december 20-a és 31-e között befolyt illetékbevételből a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény 28. §-ának (2), (8) és (9) bekezdésében szereplő átutalást 1997. január 10-ig, a (10) bekezdésében említett átutalást pedig 1997. január 15-ig kell teljesíteni.

A fővárosi önkormányzatok bevételei

28. § A Fővárosi Önkormányzatot megillető bevételeknek a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti megosztására és átutalására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 64. §-ában, valamint a 64/A–64/C. §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.

A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

29. § (1) A gyermeknevelési támogatás, a települési önkormányzatok térítési kötelezettségeibe tartozó egészségügyi hozzájárulás, valamint – a Munkaerőpiaci Alapból – a munkanélküliek jövedelempótló támogatása esetében a települési önkormányzat 1997. évben első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti – külön jogszabály szerinti – éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

(2) Az önhibán kívül hátrányos helyzetben lévő forráshiányos önkormányzatok az őket 1997. évben megillető kiegészítő állami támogatás összegének terhére – utólagos elszámolási kötelezettség mellett – finanszírozási előleget vehetnek igénybe. Az igénybe vehető előleg nem lehet több, mint 1996. évben a részére folyósított forráskiegészítő állami támogatás összegének 50%-a. Az előleg igénylésére az önkormányzat elfogadott költségvetési rendelete alapján – annak elfogadási időpontjához igazodóan, 1997. február 10-ig, illetve 1997. március 10-ig – van lehetőség. Az erre irányuló kérelmeket a Belügyminisztériumnak címezve az illetékes TÁKISZ-hoz kell benyújtani. Az előleg átutalása az első félév során havonta időarányosan, a nettó finanszírozás keretében történik, az e törvény 6. számú melléklete 2. pontja szerinti kiegészítő támogatás terhére. Amennyiben az első alkalommal megállapított forráskiegészítő támogatás összege kisebb, mint az igényelt előleg, a különbözetet a nettó finanszírozásba tartozó források terhére kell elszámolni.

A helyi önkormányzatok költségvetési befizetési kötelezettsége

30. § (1) A helyi önkormányzat és költségvetési szerve a vállalkozási tevékenységből származó – a gazdálkodás rendjét, a beszámolási és könyvvezetési kötelezettséget szabályozó külön jogszabályokban foglaltak szerint megállapított – eredményének 18%-át köteles az 1997. évi eredményelszámolás során a központi költségvetésbe befizetni.

(2) Nem kell az (1) bekezdés szerinti befizetést teljesíteni a vállalkozási tevékenységből származó eredmény azon része után, amelyet a helyi önkormányzat és költségvetési szerve a tárgyévben vagy az azt követő évben jogszabályban, illetőleg az alapító okiratban meghatározott alaptevékenysége ellátásához használ fel.

B) A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAPCSOLATA

A Kincstári Egységes Számlához kapcsolt megelőlegezési számláról igénybe vett összeg rendezése

31. § (1) A Nyugdíjbiztosítási Alapot és az Egészségbiztosítási Alapot (a továbbiakban: Alapok) terhelő ellátások folyamatos teljesítése érdekében az Alapok bevételeinek és kiadásainak időbeli eltéréséből adódó átmeneti pénzügyi hiányok – beleértve az 1996. évi hiány összegét is, annak rendezéséig – fedezésére a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alap részére 54 054 millió forint összegig, az Egészségbiztosítási Alap részére 58 337 millió forint összegig kamatmentes hitelt nyújt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó hitel igénybevételére az Alapok kamatfizetése mellett jogosultak. A kamat mértéke megegyezik a jegybanki alapkamat mértékével.

(3) A hitelnyújtás feltétele, hogy

a) az Alapok elszámolási számláin és az ezekhez kapcsolódó célelszámolási számlákon meglevő pénzeszközök nem elegendőek az esedékes kiadásuk finanszírozására,

b) az Alapok ne rendelkezzenek állami értékpapírral, illetve egyéb, hitelviszonyt megtestesítő befektetéssel (hosszú lejáratú bankbetét, adott kölcsön, hosszú lejáratú értékpapír), kivéve

c) az 1995. január 1-je előtt elhelyezett hosszú lejáratú bankbetéteket, kihelyezett kölcsönöket és vásárolt hosszú lejáratú értékpapírokat.

(4) A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat és az Egészségbiztosítási Önkormányzat az Alapoknak az 1994. december 31-e előtt vállalkozásban szerzett részesedésére és a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról szóló 1992. évi X. törvény 21. §-ának (4) bekezdése alapján ingyenes vagyonjuttatásként kapott vagyonra vonatkozóan a hitel igénybevételének ideje alatt is hozhatnak tulajdonosi döntéseket, ideértve a befektetések értékesítéséből származó ellenérték új befektetésre fordítását is, de ide nem értve az ingyenes vagyonjuttatásként kapott vagyon hasznosításából származó bérleti és lízing díjbevételeket, a kapott vagyon befektetéséből származó osztalék, kamat és egyéb bevételeket, valamint a kapott vagyon átvételekor és értékesítésekor keletkező árfolyamnyereséget. Ezen bevételeket a könyvviteli nyilvántartásukban el kell különíteni és az ellátások finanszírozására kell fordítani.

(5) A Kincstári Egységes Számlához kapcsolódó megelőlegezési számlákról hitelt igénybe venni csak előzetesen benyújtott és a Kincstár által jóváhagyott éves finanszírozási terv alapján lehet, amely tartalmazza a hitel legnagyobb napi összegét és éves növekményét. A finanszírozási tervet három hónapra előre, havi és ezen belül napi bontásban a tényleges igénybevételhez igazítva kell elkészíteni, és havonta a finanszírozási időszakot megelőző hónap 25-éig kell benyújtani. Az ellátások központi intézkedésen alapuló emelése, illetve a hóközi állományváltozás által indokolt esetben lehetőség van a finanszírozási terv tárgyhavi módosítására.

(6) A Kincstári Egységes Számlához kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitelt az Alapok befolyó bevételeikből soron kívül törlesztik.

32. § A Kincstár a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap által folyósított, de nem az Alapokból finanszírozott ellátásokat az azokat folyósító szerv által előzetesen benyújtott és a pénzügyminiszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján finanszírozza. A finanszírozási tervet az ellátások folyósítására, azok esedékességére vonatkozó jogszabályok alapján három hónapra előre és ezen belül napi bontásban kell elkészíteni, és havonta, a pénzellátási időszakot megelőző hónap 25. napjáig kell benyújtani.

C) A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK KAPCSOLATA

33. § (1) Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok (a továbbiakban: alapok) költségvetését – bevételeit és kiadásait – alaponként, jogcímenként az e törvény 12. számú melléklete szerint jóváhagyja.

(2) Az alapoknál a jogcímek közötti átcsoportosítást az alapokról szóló törvények rendelkezései szabályozzák.

(3) A Kincstár az alapok kiadási előirányzataira addig teljesít kifizetést – kivéve a Munkaerőpiaci Alapból a munkanélküli járadék, előnyugdíj, nyugdíj előtti munkanélküli segély és a jövedelempótló támogatás, illetve ezek közterheinek kifizetése –, amíg az alapok bevételei és az előző évi maradványa erre fedezetet biztosítanak és a folyó bevételek és kiadások különbsége nem haladja meg a jóváhagyott egyenlegüket.

(4) Az alapok – az előirányzatok adott időszakra előzetesen ütemezett összegét meghaladó – finanszírozási igényeik teljesítéséhez legfeljebb három hónapra igénybe vehetik a Kincstári Egységes Számlát. Az igénybevételt esetenként a pénzügyminiszter engedélyezi.

NEGYEDIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA

34. § (1) Az Országgyűlés a szociális, a közoktatási és a külön törvényben meghatározott felsőoktatási közfeladatokat (a továbbiakban: humán-szolgáltatások) ellátó egyházi jogi személyek, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok és a humánszolgáltatásokat főtevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek (a továbbiakban együtt: nem állami intézmények fenntartói) részére normatív állami hozzájárulást állapít meg a következők szerint:

a) a közoktatási feladatokat ellátó nem állami intézmények fenntartóit az e törvény 3. és 8. számú mellékletében megállapított, a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásával azonos jogcímeken és feltételek mellett, azonos összegű normatív állami hozzájárulás illeti meg, kivéve a 3. számú melléklet 18. e), f) pontjában meghatározottakat. Nem vonatkozik rájuk a 3. számú melléklet kiegészítő szabályainak 1. k), n), valamint a 2–5. pontjai,

b) a közoktatási feladatokat ellátó, a társasági adóról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezeteket – a közhasznú társaságok kivételével – az a) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelő hozzájárulás illeti meg,

c) nem jár normatív állami hozzájárulás a szakközépiskolai és szakiskolai tanulók gyakorlati képzésében résztvevőknek, ha költségeik megtérítésére a Munkaerőpiaci Alap szakképzési alaprészéből igényt tartanak,

d) a felsőoktatási közfeladatokat ellátó nem állami intézmények fenntartóit a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényt módosító 1996. évi LXI. törvény 1996. szeptember 1-jei hatálybalépése előtt felvett nappali tagozatos hallgatók, valamint a hitéleti képzésben részt vevő nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók képzéséhez 80 000 forint/fő/év állami hozzájárulás illeti meg,

e) a személyes gondoskodást nyújtó szociális jellegű közfeladatot ellátó nem állami intézmények fenntartóit, az e törvény 3. számú melléklet 4–8. pontjaiban megállapított helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásával azonos jogcímeken és feltételek mellett, azonos összegű normatív állami hozzájárulás illeti meg.

(2) A normatív állami hozzájárulást – a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények kivételével – az illetékes szakminisztériumtól kell igényelni. A finanszírozás havi ütemezésben történik.

(3) A közoktatási feladatokat ellátó nem állami intézmény fenntartójának az (1) bekezdés szerinti normatív állami hozzájárulás igénylését a területileg illetékes helyi önkormányzat jegyzője, illetve főjegyzője által kiadott – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 79. § (3) bekezdése szerinti – működési engedély és a kitöltött létszámjelentésben szereplő feladatmutatók alapján az igénybevételt megelőző második hónap első napjáig a Művelődési és Közoktatási Minisztériumhoz kell benyújtani.

(4) A közoktatási feladatokat ellátó nem állami intézmény fenntartója minden tárgynegyedév első napján köteles adatszolgáltatást teljesíteni a feladatmutatók alakulásáról. A fenntartó a tényleges, illetve a tanügyi okmányok alapján dokumentált feladatmutatók szerint jogosult a normatív hozzájárulás igénybevételére.

(5) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott felsőoktatási hallgatói kör normatív támogatásának elszámolása – a zárszámadás keretében – a költségvetési év átlaglétszáma alapján történik. Az átlaglétszámot a tárgyév márciusi és az októberi statisztikai létszámjelentés alapján kell kiszámítani.

(6) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények normatív állami hozzájárulását kormányrendeletben meghatározottak szerint kell igényelni és folyósítani. A folyósítás feltétele a személyes gondoskodást nyújtó, szociális jellegű közfeladatokat ellátó intézmény esetében:

a) az intézmények működési feltételei és szolgáltatásai, valamint az intézményi térítési díj megfelelnek a jogszabályi előírásoknak,

b) a közfeladatokat ellátó nem állami szerv írásban nyilatkozzon a működést engedélyező hatóságnak arról, hogy rendelkezik az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, valamint pénzügyi forrásokkal.

(7) A fővárosi és megyei közigazgatási hivatal a feltételeknek megfelelő – megyén belül összesített – támogatási igényt a szakminisztériumhoz nyújtja be.

(8) A normatív állami hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó szociális közfeladatokat ellátó intézmények esetében a tárgyévi tervezett átlaglétszám, de legfeljebb a működési engedélyben szereplő létszám erejéig és a fővárosi és megyei közigazgatási hivatallal szerződésben vállalt kötelezettség mellett vehető igénybe. Az intézmény a tárgyév július 31-éig, illetve a tárgyévet követő január 31-éig a tényleges feladatmutatók alapján számol el a fővárosi, megyei Közigazgatási Hivatalnak az igénybe vett hozzájárulással.

(9) A normatív állami hozzájárulásban részesülő nem állami intézmény, valamint a működéséhez rendszeres központi költségvetési támogatásban részesülő, jogi személyiséggel rendelkező közgyűjtemény a munkavállalók számára legalább a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket köteles biztosítani.

35. § (1) A pártok támogatására fordítható keretből (I. Országgyűlés fejezet, 7. cím) az ott megnevezett pártok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint részesülnek.

(2) A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, a társadalmi és karitatív szervezetek működésének támogatására előirányzott keretek (I. Országgyűlési fejezet, 6. cím, 8. cím, 1. alcím) felhasználásáról – kijelölt bizottságainak javaslata alapján – az Országgyűlés dönt. * 

(3) A nem állami intézmények – kivéve a pártokat –, valamint más társadalmi szervezetek az általános tartalék, továbbá a fejezetek ágazati, szakmai célú pénzeszközei, a helyi önkormányzatok és az elkülönített állami pénzalapok költségvetései terhére is részesülhetnek támogatásban az azok felosztására, felhasználására vonatkozó szabályok keretei között.

(4) Az egyházak közvetlen támogatására előirányzott összeg (X. Miniszterelnökség fejezet, 7. cím 3. alcím, 1–2. előirányzat-csoport és XX. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet, 10. cím, 9. alcím, 1., 52., 53. előirányzat-csoport) felosztásáról illetékes bizottsága javaslata alapján az Országgyűlés dönt. * 

ÖTÖDIK FEJEZET

KEZESSÉGVÁLLALÁS, KEZESI HELYTÁLLÁS ÉS VISZONTGARANCIA

36. § (1) A Kormány által 1997. évben újonnan elvállalásra kerülő egyedi kezességek együttes összege nem haladhatja meg az e törvény 1. §-ának a) pontjában megállapított kiadási főösszeg 2%-át. * 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított mérték felett vállalható kezesség a kőolaj-, földgáz- és villamosenergia-importra, valamint a kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi IL. törvényben meghatározott beszerzésekre. * 

(3) Az (1) bekezdésben megállapított mérték – a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozások miatt bekövetkező automatikus emelkedés esetét kivéve – kizárólag az Országgyűlés jóváhagyásával léphető túl.

(4) A kezességvállalás alapján a központi költségvetés által kifizetett összeg a tartozás eredeti kötelezettjének állammal szembeni tartozásává válik, s azt adók módjára kell behajtani. Az adók módjára behajtandó köztartozás előírása, nyilvántartása és végrehajtása az állami adóhatóság feladata.

(5) A (4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni a kötvényről szóló 1982. évi 28. törvényerejű rendelet alapján állami kezesség mellett kibocsátott lakossági kötvények esetén is. Ha a kezesség érvényesítésére a volt tanácsok által kibocsátott kötvények esetén kerül sor, akkor a kezesség alapján kifizetett összeg erejéig a jogutód önkormányzatoknak a központi költségvetéssel szemben azonnali fizetési kötelezettsége keletkezik. A fizetési kötelezettség teljesítésére a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium együttesen szólítja fel az önkormányzatokat.

37. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a 36. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a központi költségvetés terhére

a) a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal, az Európai Beruházási Bankkal, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal, továbbá a német Újjáépítési és Hitelbankkal (Kreditanstalt für Wiederaufbau: KfW) kötendő hitelszerződéseknél az ezen intézmények által megkívánt formában összegszerű korlátozás nélkül kezességet vállaljon,

b) a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. (névváltozást követően az MFB Rt.) külföldről felvett és felvételre kerülő – fejlesztési célú – közép- és hosszú lejáratú hiteleire, illetve a kötvénykibocsátásaiból eredő fizetési kötelezettségei teljesítésére kezességet vállaljon. E kezességvállalás együttes állományának felső határa 1997. december 31-én 80 000 millió forint lehet.

38. § (1) A Magyar Export-Import Bank Rt. által felvehető hitelek és kibocsátott kötvények együttes állományának felső határa 1997. december 31-én 60 000 millió forint lehet.

(2) A Magyar Export-Import Bank Rt. által a központi költségvetés terhére vállalható exportcélú garanciaügyletek állományának felső határa 1997. december 31-én 50 000 millió forint lehet.

(3) A Magyar Exporthitel Biztosító Rt. által vállalható politikai és árfolyamkockázatok elleni biztosítási kötelezettség összegének felső határa 1997. december 31-én 130 000 millió forint lehet.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben megállapított kereteket a tényleges állományok az év egyetlen napján sem haladhatják meg.

39. § (1) A Hitelgarancia Rt. által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 70%-ára – külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a költségvetés viszontgaranciát vállal. A Hitelgarancia Rt.

a) természetes személy,

b) gazdasági társaság,

c) közhasznú társaság,

d) szövetkezet,

e) a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megvalósítására a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény alapján létrejött szervezet

pénzintézetekkel szembeni – 15 évnél rövidebb lejáratú hitelszerződésből, bankgarancia-szerződésből eredő – kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet, ha a szervezet által teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma – az MRP szervezet kivételével – a 300 főt nem haladja meg.

(2) A Hitelgarancia Rt. által vállalt készfizető kezesség állományának felső határa az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 35 000 millió forintot.

(3) A kezesség mértéke jogosultanként nem haladhatja meg a hitelszerződés, illetve a bankgarancia-szerződés szerinti kötelezettségek 80%-át és jogosultanként a 400 millió forintot.

(4) A Hitelgarancia Rt. által vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén a társaság köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a rá átszálló követelés behajtására. A társaság által behajtott – költségekkel csökkentett – összeg 70%-a a költségvetést illeti meg.

40. § (1) A 36. és 37. §-ban kapott felhatalmazás alapján vállalt kezesség után a központi költségvetés javára kezességvállalási díjat kell felszámítani, kivéve a 36. § (2) bekezdés szerinti beszerzéseket.

(2) A díj mértéke a kezességgel biztosított kötelezettség összegének legfeljebb 0,5%-a.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjat a Kormány nyilvános határozatban alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, illetve elengedheti.

HATODIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

41. § (1) Az Országgyűlés a következő címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok év közbeni megváltoztatására:

a) a pártok támogatása (I. Országgyűlés fejezet, 7. cím),

b) a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, a társadalmi szervezetek támogatása és az országos kisebbségi önkormányzatok (I. Országgyűlés fejezet, 6., 8. és 9. cím),

c) *  Az I–VIII. fejezeteknél, kivéve a központi költségvetés tartalék-előirányzatai terhére történő előirányzat-növelést, valamint a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utalt előirányzat-módosítást,

d) a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Közalapítványa támogatása (X. Miniszterelnökség fejezet, 7. cím, 2. alcím, 1. előirányzat-csoport) és a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása (X. Miniszterelnökség fejezet, 7. cím, 2. alcím, 10. előirányzat-csoport),

e) az egyházak támogatása (X. Miniszterelnökség fejezet, 7. cím, 3. alcím és XX. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet, 10. cím, 9. alcím),

f) a pénzbeli kárpótlás (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 24. cím, 2. alcím).

(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot a következő normatívák, illetve adó- és más bevételek megosztási arányainak megváltoztatására:

a) a felsőoktatási intézményekben az egy főre megállapított hallgatói normatíva, valamint a doktori képzésben résztvevők támogatási normatívája, a Rendőrtiszti Főiskola nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatók pénzbeli juttatásának normatívája (17. §),

b) a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának, támogatásának jogcímei és összegei (3. és 8. számú melléklet),

c) a humánszolgáltatást ellátó nem állami intézmények normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei,

d) a személyi jövedelemadó és más adók, bevételek megosztásának e törvény 23–27. §-aiban meghatározott arányai.

A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

42. § (1) Az e törvény 2. §-a (1)–(2) bekezdésében meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:

a) a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásánál (XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. cím, 1. alcím) és a kiegészítő hozzájárulás a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók óvodai, iskolai neveléséhez és oktatásához, továbbá a két tanítási nyelvű oktatáshoz (XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. cím, 8. alcím) támogatásoknál,

b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok közül:

ba) a lakossági közműfejlesztési befizetésekkel összefüggő támogatásnál (5. számú melléklet 1. pontja),

bb) a körjegyzőség támogatásánál (5. számú melléklet 3. pontja),

bc) a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatásánál (5. számú melléklet 4. pontja),

bd) a gyermeknevelési támogatásnál (5. számú melléklet 8. pontja),

be) a pedagógusok szakkönyv vásárlásának támogatásánál (5. számú melléklet 15. pontja),

bf) a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz történő hozzájárulásoknál (5. számú melléklet 19. pontja),

bg) a közgyógyellátás támogatásánál (5. számú melléklet 20. pontja),

amennyiben a Kormány a 43. § (3) bekezdésében foglalt átcsoportosítási lehetőséget már kimerítette,

c) a bérpolitikai keret előirányzatánál (X. Miniszterelnökség fejezet, 10. cím, 2. alcím, 1. előirányzat-csoport) a 6. § (1) és (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével,

d) az állatkár-térítésnél (XII. Földművelésügyi Minisztérium, 10. cím, 6. alcím),

e) a társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítésnél (XXI. Népjóléti Minisztérium fejezet, 10. cím), kivéve a folyósított ellátások utáni térítést (XXI. Népjóléti Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 5. előirányzat-csoport),

f) a polgári szolgálatnál (XIX. Munkaügyi Minisztérium fejezet, 11. cím, 4. alcím),

g) a kárrendezési célelőirányzatnál (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 13. cím, 2. alcím, 5. előirányzat-csoport),

h) a vállalkozások folyó támogatásai közül a normatív támogatásoknál (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 14. cím, 1. alcím), az egyéb vállalati támogatásoknál (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 14. cím, 3. alcím),

i) a vegyes kiadások egyes jogcímeinél (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 17. cím, 1. alcím, 10., 11. és 12. kiemelt előirányzat),

j) a fogyasztói árkiegészítésnél (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 15. cím),

k) a lakásépítési támogatásoknál (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 16. cím),

l) az állam által vállalt kezesség érvényesítésénél (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 18. cím),

m) az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. cím) személyi juttatás kiemelt előirányzatánál legfeljebb 6,0%-kal és annak munkáltatót terhelő járulékainál, valamint a Vám- és Pénzügyőrség (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 6. cím) személyi juttatás kiemelt előirányzatánál legfeljebb 4,0%-kal és annak munkáltatót terhelő járulékainál, a teljesítmények figyelembevételével, a pénzügyminiszter által meghatározott feltételek szerint,

n) a büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanításnál (VII. Bíróságok fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport),

o) a nemzetközi elszámolásoknál (XL. fejezet),

p) az egyes költségvetési fejezeteknél a nemzetközi segélyek előirányzatainál,

r) a belföldi államadósság költségvetési elszámolásainál (XLI. fejezet),

s) a hitoktatók díjazásának, a humán szolgáltatások normatív állami támogatásának, valamint az egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzésének előirányzatainál (XX. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet, 10. cím, 2. alcím, 2–3., 8. előirányzat-csoport és XXI. Népjóléti Minisztérium fejezet, 9. cím, 4. alcím),

t) a kormányzati rendkívüli kiadások egyes jogcímeinél (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 24. cím, 2. alcím),

u) *  a Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány és a Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidő Sport az Egészséges Életért Közalapítvány támogatása rendkívüli kiemelt előirányzatoknál (XI. Belügyminisztérium 22. cím, 5. alcím, 6. előirányzat-csoport, 11. és 12. kiemelt előirányzat) a totó játékadója 100%-a, illetve a sorsolásos játékok játékadója 12%-a tényleges teljesülése mértékéig,

v) *  a költségvetés általános tartaléka előirányzatnál (X. Miniszterelnökség fejezet, 10. cím, 1. alcím) legfeljebb 2500 millió forinttal,

a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

(2) Az e törvény 3. §-ában meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül a XLII. A költségvetés nemzetközi hitelfelvételei és külföldi adósságainak törlesztése, valamint a XLIII. A költségvetés belföldi hitelfelvételei és belföldi adósságainak törlesztése fejezeteknél a kiadások és a bevételek külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhetnek az előirányzattól.

A Kormány, a pénzügyminiszter és a fejezet felügyeletét ellátó szervek vezetőinek különleges jogosítványai

43. § (1) A Kormány a X. Miniszterelnökség fejezet kormányzati rendkívüli kiadásainak előirányzatát átcsoportosíthatja a kiadásokat teljesítő, az ágazati irányítás szerint illetékes fejezet költségvetésébe.

(2) Az e törvény 6. § (1) és (4) bekezdése szerinti előirányzat képzésére, valamint fejezetekre, címekre, alcímekre, kiemelt előirányzatokra történő átcsoportosítására a Kormány kap felhatalmazást.

(3) A Kormány a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat (XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. cím, 4. alcím) jogcímei között, a működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. cím, 5. alcím) jogcímei között, továbbá a 4. és 5. alcím között – a felhasználás iránti igény figyelembevételével – átcsoportosításokat hajthat végre.

(4) A Kormány év közben átcsoportosítást hajthat végre a XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. cím, 4. alcím, 7. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás tartaléka kiemelt előirányzat terhére és a XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. cím, 1. alcím, 3. Szociális és gyermekjóléti célokhoz kiemelt előirányzat javára.

(5) A 20. § (8) bekezdése szerinti előirányzat-módosításról a belügyminiszter értesítése alapján a pénzügyminiszter gondoskodik.

(6) A Kormány év közben – amennyiben azt az agrártermékek iránti kereslet prognosztizált ütemét jelentősen meghaladó mértékű emelkedése indokolja és az ebből adódó piaci lehetőségek kihasználása feltétlenül szükségessé teszi – a konjunktúra kihasználása érdekében – a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 1. előirányzat-csoportra és a 11. cím, 1. alcímre jóváhagyott előirányzatot legfeljebb 7%-kal megemelheti, továbbá a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezeten belül a 10. cím, 4. alcím, 1. előirányzat-csoport, illetve a 11. cím előirányzatai között indokolt esetben átcsoportosítást hajthat végre azzal, hogy az átcsoportosítás következtében az érintett egyes előirányzatok növekedhetnek, vagy legfeljebb 7%-kal csökkenhetnek.

(7) A Honvédelmi Minisztérium fejezetnél a létszámcsökkenésből felszabaduló megtakarításokat a Kormány év közben a fejezeten belül más kiemelt előirányzatokra csoportosíthatja át.

(8) A Kormány év közben fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 13. cím, 3. alcím, 1., 2. és 6. előirányzat-csoportok előirányzatai terhére.

44. § A költségvetési fejezetek 14. § (1) bekezdésében meghatározott bevételeinek összesített előirányzatát év közben kizárólag a pénzügyminiszter csökkentheti.

45. § (1) A X. Miniszterelnökség fejezeten belül a Miniszterelnöki Hivatal vezetőjének, a XI. Belügyminisztérium fejezet esetében pedig a belügyminiszternek – mint a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének – tervezési, előirányzat-módosítási, -felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki a 8. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím, a 9. Kormányzati Ellenőrzési Iroda cím, valamint a központi költségvetés kormányzati végrehajtásával összefüggő, központilag kezelt és tartalék-előirányzatokra (10. és 11. cím), illetve a XI. Belügyminisztérium fejezet, 22. Országos Testnevelési és Sporthivatal cím költségvetési előirányzataira.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket a X. Miniszterelnökség fejezeten belül a 8. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím felett a felügyeletet ellátó tárca nélküli miniszter, a 9. Kormányzati Ellenőrzési Iroda és a XI. Belügyminisztérium fejezeten belül a 22. Országos Testnevelési és Sporthivatal cím esetében a szervezet elnöke látják el.

(3) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezeten belül a pénzügyminiszternek a fejezeten belüli átcsoportosítási joga az

a) 1–13. címekre, kivéve a 13. cím, 2. alcím, 5. előirányzat-csoportot,

b) a 18. cím, 4. alcímekre

terjed ki.

(4) A XIX. Munkaügyi Minisztérium fejezet, 11. cím, 5. alcím tekintetében a közmunkavégzés támogatására szolgáló előirányzatból a Közmunkatanács működési kiadásaira 2,5% fordítható. A működésre elkülönített előirányzatnak a fejezeten belüli, címek közötti előirányzat-módosítási hatáskörét – a kiemelt előirányzatokra is kiterjedően – a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője gyakorolja.

(5) A XIX. Munkaügyi Minisztérium fejezet, 11. cím, 4. és 7. alcímek tekintetében a fejezeten belüli címek közötti előirányzat-módosítási hatáskört – a kiemelt előirányzatokra is kiterjedően – a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője gyakorolja.

(6) A VII. Bíróságok fejezetnél a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője az igazságügyminiszter.

(7) Az Országgyűlés felhatalmazza a művelődési és közoktatási minisztert, hogy – a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével – a felsőoktatásban az 1997. év során végrehajtandó szervezeti intézkedésekkel összefüggően a XX. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet, 2–5. címeinek kiadási és bevételi előirányzatait, illetőleg e címeken belül is a kiemelt előirányzatokat egymás között átcsoportosítsa.

(8) Az Országgyűlés felhatalmazza a népjóléti minisztert, hogy – a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével – az egészségügyi és szociális intézményrendszer szerkezeti átalakításával összefüggő szervezeti intézkedések végrehajtására való tekintettel a XXI. Népjóléti Minisztérium fejezet 1–8. címeinek, alcímeinek kiadási, bevételi előirányzatait, illetőleg e címen belül is a kiemelt előirányzatokat egymás között átcsoportosítsa.

(9) A X. Miniszterelnökség fejezet, 11. cím, 8. alcím Speciális eszközök bérleti díja előirányzat felhasználásáról a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok felett felügyeletet ellátó tárca nélküli miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben dönt.

(10) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség címen belül az egyes alcímeket 1997. március 31-ig előzetesen hozza létre, azok költségvetését – az e törvényben foglalt előirányzatoknak megfelelően – állapítsa meg, majd azt 1997. július 31-ig véglegezze.

(11) A XV. Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium fejezet, 25. cím, 3. alcím, 1. kiemelt előirányzat, továbbá a 25. cím, 4. alcím, valamint a 25. cím, 6. alcím felhasználásáról az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter – a földművelésügyi, a belügy-, a környezetvédelmi és területfejlesztési és a pénzügyminiszterrel egyeztetve – dönt.

(12) A XVI. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 8. cím, 4. alcím felhasználásáról a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter – a földművelésügyi, a belügy-, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi és a pénzügyminiszterrel egyeztetve – dönt.

(13) A XIX. Munkaügyi Minisztérium fejezet, 11. cím, 5. alcím, valamint 11. cím, 6. alcím felhasználásáról a munkaügyi miniszter – a földművelésügyi, a belügy-, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi és a pénzügyminiszterrel egyeztetve – dönt.

HETEDIK FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS VEGYES ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

46. § (1) Az előirányzatok felett rendelkező kincstári ügyfelek – kivéve az elkülönített állami pénzalapokat – az 1996. évi maradványuk terhére – az 1996. évi előirányzat-maradványok hatályos előírások szerinti felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig – előirányzat nélkül teljesíthetnek kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások a társadalombiztosítási alapoktól, az elkülönített állami pénzalapoktól és a helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszközök 1997. évi felhasználásával kapcsolatosak.

(2) Az 1996. évi maradványszámla terhére az (1) bekezdésben foglaltakon, továbbá az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésén kívül kifizetések az 1996. évi előirányzat-maradványok hatályos előírások szerinti felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig nem teljesíthetők.

(3) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az 1996. évi előirányzat-maradványok elszámolása és jóváhagyása keretében, az (1) és (2) bekezdésekben foglaltakkal összefüggésben, az 1996. évi előirányzat-maradványok teljes – elvonandó, illetőleg felhasználható – összegével az Országgyűlés által megállapított 1997. évi költségvetési előirányzatokat megnövelje.

(4) A 20. § (1) bekezdés c), valamint f) pontja szerinti támogatások 1996. évi előirányzat-maradványából és az előző évek maradványaiból az 1997. évben igénybe vett összeg megnöveli az 1997. évi ilyen célú előirányzatot.

(5) A központi beruházások 1997. évi előirányzata az 1996. évi előirányzat-maradványokkal – az adott beruházás folyamatosságának biztosítása érdekében – megnövelhető. Az előirányzat-módosítást a pénzügyminiszter a fejezet központi beruházási előirányzatai teljesítésének elszámolása alapján saját hatáskörében hajtja végre.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a központi beruházások 1996. évi előirányzat-maradványainak – az (5) bekezdésben meghatározotton felüli – összegét törölje, vagy ezzel az összeggel más fejezet beruházási előirányzatát megnövelje.

(7) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a Várpalota és környéke környezetvédelmi helyreállítási program, kommunális alprogramba bevont hat helyi önkormányzat japán kölcsönnel megvalósuló fejlesztésével kapcsolatos kivitelezői számlákban felszámított általános forgalmi adó megfizetésére, az 1997. évben szükséges, legfeljebb 684 millió forint összeget a visszatérülésig az önkormányzatoknak – visszatérítendő támogatásként – megelőlegezze. A visszatérült általános forgalmi adót az önkormányzatok kötelesek befizetni a központi költségvetésbe.

47. § A Ktv. 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt, a II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalap 1997. évben 23 400 forint.

48. § Az Országgyűlés a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 5. § (1) bekezdése c) pontjában, valamint a fegyveres erők részletes bontású létszámáról szóló 85/1995. (VII. 6.) OGY határozat 3. pontjában foglalt rendelkezés alapján a fegyveres erők 1997. évi költségvetési létszámának felső határát a 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

49. § A Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alap részénél a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A. § (3) bekezdésének alapján 1997-ben a hozzájárulás kiszámításának alapjául szolgáló összeg 8000 forint.

50. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésének alapján az életjáradék összege 1997. március 1-jétől az 1996. évben megvalósult átlagos nyugdíjemelkedés százalékos mértékével arányosan emelkedik.

(2) Az 1992. évi XXXI. törvény alapján 1997. március 1-je után megállapított életjáradék mértékét az 1992. évi XXXI. törvény mellékletében megjelölt, de az (1) bekezdés szerinti mértékben növelt összegben kell meghatározni, figyelembe véve a korábbi években megvalósult járadékemeléseket is.

51. § Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben szabályozza a beruházási hitelekhez kapcsolódó kamattámogatás (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 14. cím, 2. alcím, 4. előirányzat-csoport) – ezen belül a 37. § a) pontjában megjelölt szervezetektől a Kormány fejlesztési programjainak megvalósításához felvett hitelekhez kapcsolódó devizabetétcsere kamatkülönbözetének megtérítése –, továbbá az Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 14. cím, 2. alcím, 2. előirányzat-csoport), a kamattámogatás a felszámolt vagyon értékesítéséhez (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 14. cím, 2. alcím, 3. előirányzat-csoport) felhasználásának és igénybevételének szabályait. * 

52. § A központi költségvetési szerv közfeladatainak és vagyonának teljes vagy részbeni átadásával, jogutódlásával létrejövő közhasznú, illetve gazdasági társaság, valamint társadalmi szervezet, egyesület, köztestület és közalapítvány részére a központi költségvetési szerv köteles az alapító által megjelölt eszközöket térítésmentesen – a pénzügyminiszter egyetértése esetén – tulajdonba, illetve vagyonkezelésbe vagy használatba adni.

53. § * 

54. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Borsod-Abaúj Zemplén megyei integrált szerkezetátalakítási program (XVI. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 8. cím, 2. alcím, 31. előirányzat-csoport) 1997. évi állami támogatásának fedezetét fejezeti kezelésű támogatási célprogramok, célelőirányzatok terhére – fejezetek közötti átcsoportosítással – biztosítsa, továbbá, hogy az ország azon további gazdaságilag legsúlyosabb helyzetű – az egy főre jutó bruttó hazai termék tekintetében az országos átlag 70%-át el nem érő – megyéi kiemelt fejlesztésének fedezetéül a Gazdaságfejlesztési célelőirányzat (XV. Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium fejezet, 25. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport), a Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása (XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 1. előirányzat-csoport), a Területfejlesztési célfeladatok (XVI. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 8. cím, 4. alcím) támogatási célprogramok, a Térségi válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök (XXI. Népjóléti Minisztérium fejezet, 9. cím, 2. alcím, 14. előirányzat-csoport) fejezeti kezelésű előirányzat, valamint az elkülönített állami pénzalapok közül a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alap része, a Vízügyi Alap és a Központi Környezetvédelmi Alap pályázati rendszerben kihelyezhető előirányzataiból 1997. július 31-ig meghatározott mértékű tartalékot különítsen el.

55. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a STRABAG Hungária Építőipari Rt. által a „Nagymaros-visegrádi térség komplex tájrehabilitációja” központi beruházás kivitelezéséhez az 1994–1996. években állami kezességvállalás mellett felvett 3000 millió forint hitelből keletkezett adósságot és kamatainak megfizetését (XLIII. A költségvetés belföldi hitelfelvételei és belföldi adósságának törlesztése fejezet, 3. cím, 6. alcím; XLI. Belföldi államadósság költségvetési elszámolásai fejezet, 6. cím, 7. alcím) 1997. január 1-jei hatállyal – a központi költségvetés terhére – a Kormány átvállalja. E hitel állománya a központi költségvetés adósságát növeli.

56. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata által az egyes kiemelt fővárosi infrastrukturális beruházások megvalósításához az 1995–1996. években központi költségvetési kezességvállalás mellett felvett 8456 millió forint hitelből keletkezett adósságot és annak kamatainak megfizetését (XLIII. A költségvetés belföldi hitelfelvételei és belföldi adósságának törlesztése fejezet, 3. cím, 5. alcím; XLI. Belföldi államadósság költségvetési elszámolásai fejezet, 6. cím, 6. alcím) 1997. január 1-jei hatállyal – a központi költségvetés nevében – a Kormány átvállalja. E hitel állománya a központi költségvetés adósságát növeli.

57. § Az Országgyűlés az állami alapjuttatás utáni járadékfizetési kötelezettséget a Magyar Vállakozásfejlesztési Alapítványnak elengedi.

58. § Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény 72. §-ának (4) bekezdése alapján, a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszernek a helyi önkormányzati intézményeknél történt bevezetéséhez a központi költségvetés megtérítési kötelezettsége mellett, az önkormányzatok által a pénzintézetekkel kötött hitelszerződésekben az önkormányzatok helyébe a pénzügyminiszter lépjen.

59. § (1) Az állam a Magyar Rádió Rt., a Magyar Televízió Rt. és a Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeinek megfelelő, a közalapítványok útján biztosítandó támogatási kötelezettségét (a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 75. § (1) bekezdés)

a) a részvénytársaságok e § (3)–(5) bekezdéseiben felsorolt adósságai beszámításával, valamint

b) az I. Országgyűlés fejezet 10–12. címein előirányzott támogatásokkal

teljesíti.

(2) A felhasznált támogatás összege – ideértve az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat is – együttesen nem haladhatja meg az egyes részvénytársaságoknak ténylegesen kiszámlázott műsorterjesztési költségük összegét. A támogatásokat a számlával igazolt fizetési kötelezettségekhez igazítva kell folyósítani.

(3) Az ÁPV Rt. az Antenna Hungária Rt.-től engedményezési megállapodás keretében vegye át

a) a Magyar Rádió Rt.-vel szemben fennálló, az 1996. évi sugárzási díj meg nem fizetéséből származó 1184 millió forint összegű, valamint

b) a Magyar Televízió Rt.-vel szemben fennálló, az 1996. évi sugárzási díj emelésből keletkező többlet meg nem fizetéséből származó 800 millió forint összegű

követeléseket.

(4) Az ÁPV Rt.-nek

a) a (3) bekezdésben foglaltak szerinti, és

b) az 1994. évben átvett 1544,6 millió forint összegű, a Magyar Televízió Rt.-vel szemben fennálló, valamint

c) a médiatörvény végrehajtásához, illetve a közszolgálati műsorszolgáltató pénzügyi helyzetének rendezéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1056/1996. (V. 30.) Korm. határozat 8. pontja értelmében átvett 250 millió forint összegű, a Magyar Rádió Rt.-vel szemben fennálló

összesen 3778,6 millió forint követelése az (1) bekezdés a) pontja szerinti beszámítás útján kiegyenlítettnek minősül.

(5) A Magyar Televízió Rt. mentesül 532 829 ezer forint adótartozás, valamint 561 722 ezer forint kamat és 288 922 ezer forint bírság, együttesen 1 383 473 ezer forint megfizetése alól.

60. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a XXXIV. Történeti Hivatal fejezet részletes költségvetését – e törvényben rögzített előirányzat erejéig – megállapítsa.

61. § Az EXPO ’96. Nemzetközi Világkiállítás lemondása miatt a kártérítési peres ügy fedezetére 1994. decemberében az EXPO ’96. Kft. (névváltozást követően: ’96. Kft.) mérlegében elkülönített 1050 millió forint és hozadékai maradványát a peres ügy jogerős befejezését követően 15 napon belül a központi költségvetésbe be kell fizetni.

62. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50. §-ának (9) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján a bányajáradék mértéke 1997. évben 17,6%.

63. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét az e törvény 10. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

Fejezeti kezelésű támogatási célprogramok feladatainak ellátásához szükséges bevételi források

64. § (1) A XVII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 13. cím, 5. alcím, 1. előirányzat-csoport tekintetében bevétel:

a) a koncessziós díj (a távközlési szolgáltatásokra kötött koncessziós szerződésekből származó – a koncesszióba adással kapcsolatos költségek levonása után fennmaradt – egyszeri koncessziós díj 70%-a, majd az évente fizetendő koncessziós díj 70%-a),

b) * 

c) a koncessziós szerződés megszegése miatt érvényesített követelések alapján befolyt összegek, továbbá a távközlésről szóló 1992. évi LXXII. törvény 22. §-a alapján megállapított és megfizetett bírságok teljes összege,

d) a szabálysértésekről szóló 1968. évi I. törvény 104. §-a alapján megállapított és megfizetett pénzbírságok teljes összege,

e) az előirányzat terhére nyújtott visszatérítendő támogatások visszafizetéséből származó összeg.

(2) A XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 1. előirányzat-csoport tekintetében bevétel: visszatérítési kötelezettséggel adott támogatások tárgyévi megtérülése.

(3) A XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 2. előirányzat-csoport tekintetében bevétel:

a) az erdőfenntartási járulék,

b) az erdővédelmi bírság,

c) az újraerdősítési költség,

d) az erdőgazdálkodási bírság.

(4) A XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 3. előirányzat-csoport tekintetében bevétel:

a) a földvédelmi járulék,

b) a földvédelmi bírság,

c) a talajvédelmi bírság.

(5) A XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 4. előirányzat-csoport tekintetében bevétel:

a) a tenyésztési hozzájárulás,

b) a állattenyésztési bírság,

c) a lóverseny-totalizatőr forgalma.

(6) A XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 5. előirányzat-csoport tekintetében bevétel:

a) a halászatfejlesztési hozzájárulás,

b) a halgazdálkodási bírság.

(7) A XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 6. előirányzat-csoport tekintetében bevétel:

a) a vadvédelmi bírság,

b) a vadvédelmi hozzájárulás,

c) a vadgazdálkodási bírság.

(8) * 

(9) A XVI. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 8. cím, 4. alcím tekintetében bevétel: a vételárrész [az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 51. § (6) bekezdés].

65. § * 

66. § A fejezeti kezelésű támogatási célprogramok (elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok) terhére az éves kiadási előirányzat 25%-ának megfelelő összegű éven túli kötelezettség vállalható.

67. § (1) Az állami vagyon privatizációjából származó területfejlesztési célokra fordítható bevételt terhelő kiadások folyamatos teljesítése érdekében a bevételek és az azt terhelő kiadások időbeli eltéréséből fakadó átmeneti finanszírozási igények teljesítéséhez a Kincstár kamatmentes hitelt nyújt. A hitel összegéről, folyósítási és törlesztési feltételeiről a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter, a pénzügyminiszter és az ÁPV Rt. felügyeletét ellátó miniszter köt megállapodást.

(2) A Kincstári Egységes Számláról hitelt igénybe venni csak előzetesen benyújtott és a Kincstár által jóváhagyott pénzellátási terv alapján lehet.

(3) A hitelt az e törvény 7. §-a (2) bekezdésében meghatározott privatizációs többletbevételből az ÁPV Rt. soron kívül köteles törleszteni.

MÁSODIK RÉSZ

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK ÉS TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

68. § * 

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosítása

69. § * 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása

70. § * 

A családi pótlékról és a családok támogatásáról szóló 1990. évi XXV. törvény módosítása

71. § * 

A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény módosítása

72. § * 

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

73. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

74. § * 

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

75. § * 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása

76. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9) * 

(10) * 

(11) * 

(12) * 

Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosítása

77. § * 

Az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény módosítása

78. § (1)–(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9) * 

(10) * 

(11) * 

(12) * 

(13) * 

(14) * 

(15) * 

(16) * 

(17) * 

(18) * 

(19) * 

(20) * 

A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosítása

79. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény módosítása

80. § * 

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosítása

81. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása

82. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9) * 

(10) * 

(11) * 

(12) * 

(13)–(17) * 

A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény módosítása

83. § * 

A bírák, az ügyészek, a bírósági és az ügyészségi dolgozók előmeneteléről és javadalmazásáról szóló 1990. évi LXXXVIII. törvény módosítása

84. § * 

85. § * 

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

86. § * 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

87. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9) * 

(10) * 

(11) * 

(12) * 

(13) * 

(14) * 

Az egyes nemzetközi tartozások ellentételeként beérkező szállítások pénzügyi elszámolásáról szóló 1994. évi XIII. törvény módosítása

88. § (1) * 

(2) * 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

89. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosítása

90. § (1) * 

(2) * 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

91. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 1997. január 1-jén lép hatályba.

(2) A családi pótlékról és a családok támogatásáról szóló 1990. évi XXV. törvény e törvény 71. §-ával megállapított rendelkezései 1997. május 1-jén, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) e törvény 87. §-ával megállapított rendelkezései pedig 1997. február 1-jén lépnek hatályba.

(3) Az e törvény 40. §-a, 64. §-ának (8) bekezdése, 65. §-a, az e törvény 75. §-ával megállapított, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 9/A. §-a, a 78. §-ának (13) bekezdésével megállapított, az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXVIII. törvény 60. §-ának (3)–(5) bekezdései és az e törvény 86. §-ával megállapított, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 33. §-ának (1) bekezdése 1997. február 15. napján lépnek hatályba.

(4)–(8) * 

(9) * 

92. § (1) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

1. az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény 33. §-a (1) bekezdésének g) pontja, továbbá a 37. és 38. §-a,

2. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló – módosított – 1993. évi III. törvény 31. §-ának a) pontja és a 115/A. § (5) bekezdése,

3. a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 1995. évi XLVIII. törvény 112. §-ának (2) bekezdése,

4. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 9. §-ának (3) bekezdése és 18. §-ának (2) bekezdése,

5. a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról rendelkező 1995. évi CXVI. törvény 11. §-a.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról rendelkező 1996. évi X. törvény 14. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatálybalépés időpontja „1997. január 1-jén”-ről „1998. január 1-jén”-re módosul.

(3) A törvény 87. §-ának hatálybalépésével egyidejűleg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról intézkedő 1996. évi XXVIII. törvény 31. §-ának (5) bekezdése hatályát veszti.

93. § A rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: média tv.) 79. §-ának (2) bekezdésében megjelölt üzemben tartási díj összege havonta 530 forint. A média tv. 32. §-ának (1) bekezdése alapján elkészülő, és az Országos Rádió és Televízió Testület 1997. évi költségvetéséről szóló, külön törvény hatálybalépéséig a Testület jogosult a Műsorszolgáltatási Alapba valamennyi jogcímen befolyó üzemben tartási díj 1%-ának megfelelő összeget saját költségvetési céljaira felhasználni. A külön törvény hatálybalépéséig havonta – az egész évre számított teljes díjbevétel négy százalékos hányadának – legfeljebb három százaléka használható fel.

94. § A központi költségvetés rendes bevételét képezi a vámbiztosíték bevételi számla mindenkori egyenlege.

95. § A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény eredményes végrehajtása érdekében az Országgyűlés felmenti az Állami Bankfelügyeletet az 1995–96. költségvetési gazdálkodási évet érintően a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 15. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény végrehajtására kiadott 23/1979. (VI. 28.) MT rendelet 91. §-ának (2)–(3) bekezdésében meghatározottak teljesítése alól.

96. § A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény 2. §-ának (3) bekezdése alapján a törvény hatálya alá tartozó szervezetek tekintetében a közbeszerzés értékhatára 1997. december 31-ig

a) árubeszerzés esetén: 12 millió forint,

b) építési beruházás esetén: 24 millió forint,

c) építési műszaki terv készítése esetén: 6 millió forint,

d) szolgáltatás megrendelése esetén: 6 millió forint,

e) építési beruházás esetén a Kbt. 42. §-ának (3) bekezdése szerinti előminősítési kötelezettség tekintetében: 240 millió forint.

97. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) rendeletben szabályozza az agrárgazdasági célokhoz nyújtandó támogatás folyósításának, felhasználásának, ellenőrzésének, valamint a rendeltetéstől eltérő felhasználás szankcionálásának szabályait, * 

b) * 

c) a gazdálkodó szervezetek egyedi termelési támogatásának 1997. évi felhasználási szabályait rendeletben állapítsa meg, * 

d) * 

e) a fejlesztési célú állami támogatások összehangolása és a területi kiegyenlítés követelményének erősítése érdekében a fejezeti kezelésű támogatási célprogramok, illetve célelőirányzatok, továbbá az elkülönített állami pénzalapok, valamint a 20. § (1) bekezdés f) pontjában szereplő önkormányzati kiegyenlítést szolgáló támogatás feltételrendszerét, pályázati, eljárási, finanszírozási, ellenőrzési és információs rendszerét rendeletben szabályozza. * 

(2) Felhatalmazást kap a belügyminiszter és a pénzügyminiszter, hogy mérje fel a helyi önkormányzatok által fenntartott bölcsődékben ellátottak számát, és figyelemmel a XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. cím, 1. alcím, 19. kiemelt előirányzat összegére, állapítsa meg az egy ellátottra jutó normatív állami hozzájárulás mértékét és ezt, valamint az önkormányzatokat e jogcímen megillető támogatás összegét a 19. § (2) bekezdése szerinti rendeletben hirdesse ki. * 

(3) * 

(4) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter arra, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1-je előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendeletben foglalt járadékok emelésének mértékét rendeletben határozza meg. * 

98. § A Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a lágymányosi egyetemfejlesztési feladatokról – az 1998. évi költségvetési törvényjavaslat részeként – beruházási javaslatot nyújtson be a kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó rendelkezések szerint.

99. § Az e törvény 55., 56. és 58. §-ai tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 14. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

1. számú melléklet az 1996. évi CXXIV. törvényhez

Millió forintban

Elő- Ki- Elő- KIADÁSOK
Cím-
szám
Alcím-
szám
irány-
zat
cso-
port-
szám
emelt
elő-
irány-
zat-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
irány-
zat
cso-
port-
név


Kiemelt előirányzat neve
1997. évi
rendes
előirányzat
1997. évi
rendkívüli
előirányzat
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1 Országgyűlés Hivatala
1 Képviselő-testület
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 638,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 516,4
3 Dologi kiadások 372,3
2 Országgyűlés hivatali szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 634,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 270,8
3 Dologi kiadások 839,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 255,5
2 Felújítás 349,0
3 Országgyűlési Könyvtár
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 95,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 41,0
3 Dologi kiadások 64,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 19,0
2 Felújítás 0,5
4 Közbeszerzések Tanácsa
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 34,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 15,3
3 Dologi kiadások 35,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai 38,0
2 Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerűsítése 12,0
3 Alkotmányozással kapcsolatos kiadások 40,0
4 ÉAK Központ kiadásai 6,0
5 Könyvtár szakmai műhelyének létrehozása 10,0
6 Minősített ajánlattevők jegyzékének elkészítése 20,0
7 Az Országgyűlés Gyorsíró Irodájának technikai felszerelése 20,0
1–5. cím összesen: 4 635,9 714,0
6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek működésének támogatása 70,0
7 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 FIDESZ-Magyar Polgári Párt 159,3
2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt 182,3
3 Kereszténydemokrata Néppárt 159,4
4 Magyar Demokrata Fórum 219,8
5 Magyar Szocialista Párt 492,5
6 Szabad Demokraták Szövetsége 322,3
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
2 Munkáspárt 41,1
5 Köztársaság Párt 32,7
6 Magyar Igazság és Élet Pártja 20,4
7 Agrárszövetség 27,0
8 Társadalmi szervezetek támogatása
1 Társadalmi és karitatív szervezetek működésének támogatása 258,5
2 Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása
1 Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetesége
44,5
2 Hallássérültek Országos Szövetsége 88,0
3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
77,0
4 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 104,0
3 Társadalmi szervezetek címzett támogatása
1 Magyar Vöröskereszt támogatása 321,0
2 Magyarok Világszövetségének támogatása 162,6
4 MTESZ támogatása 85,0
5 TIT intézmények támogatása 65,6
6 Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása
30,0
7 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 125,0
9 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat 10,0
2 Görög Országos Önkormányzat 10,0
3 Magyarországi Horvátok Országos Önkormányzata 32,0
4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 63,2
5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 16,0
6 Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat 96,0
7 Országos Lengyel Önkormányzat 10,0
8 Országos Örmény Önkormányzat 10,0
9 Országos Szlovák Önkormányzat 32,0
10 Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat 12,0
11 Szerb Országos Önkormányzat 15,0
10 Magyar Rádió Közalapítvány támogatása
1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 1 873,3
2 Magyar Rádió Rt. művészeti együtteseinek támogatására 408,0
11 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása
1 Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 783,1
12 Hungária Televízió Közalapítvány
1 Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 806,2
6–12. cím összesen: 7 264,8
I. fejezet kiadásai összesen: 11 900,7 714,0
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 73,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,1
3 Dologi kiadások 34,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61,0
2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,6
3 Dologi kiadások 4,4
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 86,0
II. fejezet kiadásai összesen: 292,0
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1 Alkotmánybíróság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 181,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 79,7
3 Dologi kiadások 135,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0
2 Felújítás 5,0
4 Egyéb központi beruházás 47,0
III. fejezet kiadásai összesen: 396,4 62,0
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
1 Országgyűlési Biztos Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 206,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 87,0
3 Dologi kiadások 110,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 15,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Fejezeti tartalék 25,0
IV. fejezet kiadásai összesen: 429,1 15,0
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1 Állami Számvevőszék
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 730,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 312,9
3 Dologi kiadások 212,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 23,5
2 Felújítás 15,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0
4 Egyéb központi beruházás 80,0
2 Továbbképzési Intézet és Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 16,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,1
3 Dologi kiadások 23,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,0
2 Felújítás 3,0
V. fejezet kiadásai összesen: 1 305,4 124,5
VI. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1 Legfelsőbb Bíróság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 545,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 235,6
3 Dologi kiadások 120,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 16,0
2 Felújítás 60,0
4 Egyéb központi beruházás 290,0
VI. fejezet kiadásai összesen: 901,7 366,0
VII. BÍRÓSÁGOK
1 Bíróságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 9 599,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 152,0
3 Dologi kiadások 2 010,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 35,3
2 Felújítás 253,5
4 Egyéb központi beruházás 555,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése 140,0
3 Ágazati célfeladatok
1 Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás
100,0
VII. fejezet kiadásai összesen: 16 012,8 843,8
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1 Ügyészségek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 341,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 851,0
3 Dologi kiadások 537,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 71,0
2 Felújítás 75,0
4 Egyéb központi beruházás 350,0
2 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 44,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,3
3 Dologi kiadások 6,0
VIII. fejezet kiadásai összesen: 6 830,0 496,0
X. *  MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 465,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 201,7
3 Dologi kiadások 91,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,9
2 Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 201,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 86,1
3 Dologi kiadások 677,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 58,1
2 Felújítás 101,0
4 Egyéb központi beruházás 150,0
2 Magyar Közigazgatási Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 39,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,4
3 Dologi kiadások 16,6
3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 45,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,1
3 Dologi kiadások 54,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,2
5 Határon Túli Magyarok Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 97,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 37,5
3 Dologi kiadások 93,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 11,7
6 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Titkársága
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,4
3 Dologi kiadások 13,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,5
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Közalapítványa támogatása
395,0
2 Új Kézfogás Közalapítvány támogatása 310,0
3 Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködés Alapítvány támogatása
233,0
4 Illyés Közalapítvány támogatása 460,0
5 Teleki László Alapítvány támogatása 71,0
6 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 50,0
8 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány támogatása

55,0
9 Politikatörténeti Alapítvány támogatása 65,0
10 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása 170,0
11 Művészeti díjak 18,3
12 Svéd–Magyar Európa tanulmányok képzési program 20,0
13 Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány támogatása
5,0
14 Modernizációs és Integrációs Program támogatása 153,0
16 Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása 365,0
17 X–400-as rendszer üzemeltetése 60,0
18 Balatoni kutatások támogatása 125,0
19 Civicus világkonferencia támogatása 15,0
20 Youth for Europe program 80,0
21 Két- és többoldalú nemzetközi szerződések alapján szervezett nemzetközi ifjúsági csereprogramok
112,0
26 „Magyarország 2000” tanácskozás 25,0
3 Egyházak támogatása
1 Egyházi alapintézmények működése, felújítása, beruházás, fejlesztés
2 350,0
2 Egyházi szociális intézmények felújítása, fejlesztése, beruházás
180,0
3 Egyházi személyek járulékfizetése 250,0
4 Egyházi nyugdíjalapok támogatása 170,0
5 Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója 150,0
6 Budapesti Rózsák terei katolikus templom rekonstrukciója
50,0
7 Pannonhalma rekonstrukciója 100,0
8 Budapest Központi Szeminárium Papnevelde utca 7. sz. épület felújítása
60,0
9 Szegedi Ferences Rendház, hajléktalanok gondozására épület kialakítása
25,0
10 Tihanyi Apátság rekonstrukciója 50,0
11 Bethesda Református Kórház rekonstrukciója 90,0
12 Budapest Kálvin tér 8. Református Közegyház és Zsinati Levéltár rekonstrukciója
20,0
13 Debreceni Református Nagytemplom rekonstrukciója 10,0
14 Veszprémi Református Egyházi Központ kiépítése 25,0
15 Révfülöpi Evangélikus Oktatási Központ építésének folytatása
30,0
16 Dohány utcai Zsinagóga rekonstrukciója 120,0
17 Ortodox Izraelita Hitközség Kazinczy utcai templom rekonstrukciója
80,0
18 Szegedi Szerb Ortodox Templom rekonstrukciója, Thököliánum belső renoválása
10,0
19 Magyar Ortodox Egyház Petőfi téri, miskolci és karcagi templomainak rekonstrukciója
15,0
20 Magyarországi Román Ortodox Egyház gyulai templom és Holló u. 8. sz. ingatlan felújítása, Gozsdu síremlék
10,0
21 HIT Gyülekezete közösségi ház építése 20,0
22 Magyar Bolgár Ortodox Egyház Szt. Cirill és Metod Bolgár Ortodox Templom freskóinak kivitelezése, egyházközségi iroda kialakítása

5,0
23 Határainkon túl élő magyarok számára épülő templom és kulturális centrum építésére
10,0
4 Beruházási célprogramok
1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése
550,0
2 Kormányzati távközlési célprogram 296,0
5 Fejezeti tartalék 185,1
8 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1 Nemzetbiztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 289,4 3,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 544,1 1,6
3 Dologi kiadások 483,7 13,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 45,4
2 Felújítás 37,5
4 Egyéb központi beruházás 350,0
5 Lakástámogatás 25,0
2 Információs Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 812,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 342,9
3 Dologi kiadások 1 185,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 38,4
2 Felújítás 8,1
4 Egyéb beruházás 180,0
5 Lakástámogatás 16,5
3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 456,3 25,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 614,6 10,5
3 Dologi kiadások 670,2 6,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 216,9
2 Felújítás 37,5
4 Egyéb központi beruházás 690,5
5 Lakástámogatás 30,0
9 Kormányzati Ellenőrzési Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 112,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 49,5
3 Dologi kiadások 38,5
2 Felhalmozási kiadások
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,2
10 Tartalékok
1 Költségvetés általános tartaléka 13 835,3
2 Céltartalék
1 Bérpolitikai keret 950,0
4 Külszolgálat 1 100,0
11 Kormányzati rendkívüli kiadások
1 Egyházi ingatlanok visszaadása 4 000,0
2 Egyházi nemzetközi rendezvények támogatása 150,0
8 Speciális eszközök bérleti díja 2 239,3
11 Egyéb rendkívüli kiadások 7 500,0
12 Gyermek- és Ifjúsági Érdekegyeztető Tanács
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,9
3 Dologi kiadások 2,0
13 MOBILITÁS szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 12,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,4
3 Dologi kiadások 7,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0
X. fejezet kiadásai összesen: 27 352,5 22 011,2
XI. *  BELÜGYMINISZTÉRIUM
1 Belügyminisztérium igazgatása
1 Belügyminisztérium központi igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 916,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 379,8
3 Dologi kiadások 586,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 101,4
2 Felújítás 140,2
2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 174,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 70,8
3 Dologi kiadások 37,8
2 Fővárosi és megyei Közigazgatási Hivatalok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 120,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 461,6
3 Dologi kiadások 384,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 2,7
2 Felújítás 0,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8
5 Lakástámogatás 10,0
3 Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 146,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 884,2
3 Dologi kiadások 720,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 381,6
2 Felújítás 50,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0
5 Lakástámogatás 19,0
4 Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 188,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 78,5
3 Dologi kiadások 353,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 247,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,3
2 Felújítás 3,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,0
5 Rendőrség
1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 906,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 226,3
3 Dologi kiadások 2 150,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 125,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1 561,5
2 Felújítás 332,8
5 Lakástámogatás 191,0
2 Budapesti Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 383,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 693,8
3 Dologi kiadások 2 978,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1807,0
2 Felújítás 113,0
5 Lakástámogatás 60,0
4 Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 970,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 409,5
3 Dologi kiadások 290,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 6,0
2 Felújítás 6,0
5 Lakástámogatás 8,0
5 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 228,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 518,5
3 Dologi kiadások 363,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 7,5
2 Felújítás 13,0
5 Lakástámogatás 12,0
6 Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 918,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 387,6
3 Dologi kiadások 328,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 5,5
2 Felújítás 7,0
5 Lakástámogatás 8,0
7 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 562,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 659,3
3 Dologi kiadások 575,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 12,5
2 Felújítás 46,0
5 Lakástámogatás 13,0
8 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 901,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 380,6
3 Dologi kiadások 295,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,5
2 Felújítás 14,0
5 Lakástámogatás 11,0
9 Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 912,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 385,1
3 Dologi kiadások 298,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0
2 Felújítás 7,0
5 Lakástámogatás 8,0
10 Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 847,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 357,4
3 Dologi kiadások 308,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 5,5
2 Felújítás 5,0
5 Lakástámogatás 8,0
11 Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 094,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 462,0
3 Dologi kiadások 356,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 8,5
2 Felújítás 6,0
5 Lakástámogatás 9,0
12 Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 660,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 278,9
3 Dologi kiadások 223,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,0
2 Felújítás 4,0
5 Lakástámogatás 6,0
13 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 910,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 384,0
3 Dologi kiadások 308,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0
2 Felújítás 4,0
5 Lakástámogatás 4,0
14 Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 703,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 297,0
3 Dologi kiadások 235,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,5
2 Felújítás 5,0
5 Lakástámogatás 6,0
15 Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 598,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 252,4
3 Dologi kiadások 189,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0
2 Felújítás 4,0
5 Lakástámogatás 6,0
16 Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 807,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 762,8
3 Dologi kiadások 703,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 14,0
2 Felújítás 120,0
5 Lakástámogatás 12,0
17 Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 931,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 393,0
3 Dologi kiadások 400,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 7,5
2 Felújítás 8,0
5 Lakástámogatás 7,0
18 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 059,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 447,2
3 Dologi kiadások 300,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 9,5
2 Felújítás 10,0
5 Lakástámogatás 7,0
19 Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 745,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 314,5
3 Dologi kiadások 235,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 6,0
2 Felújítás 4,0
5 Lakástámogatás 6,0
20 Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 702,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 296,6
3 Dologi kiadások 250,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 6,5
2 Felújítás 4,0
5 Lakástámogatás 7,0
21 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 824,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 348,0
3 Dologi kiadások 256,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 7,5
2 Felújítás 5,0
5 Lakástámogatás 8,0
22 Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 718,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 303,0
3 Dologi kiadások 240,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0
2 Felújítás 10,0
5 Lakástámogatás 8,0
23 Készenléti Rendőrség
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 368,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 421,6
3 Dologi kiadások 1 985,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 88,0
2 Felújítás 116,3
5 Lakástámogatás 15,0
24 Köztársasági Őrezred
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 002,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 423,0
3 Dologi kiadások 229,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 35,0
2 Felújítás 12,0
25 Híradástechnikai Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 243,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 102,6
3 Dologi kiadások 1 219,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,0
2 Felújítás 4,0
6 Határőrség
1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 349,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 484,7
3 Dologi kiadások 1 127,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 588,2
2 Felújítás 621,8
4 Egyéb központi beruházás 443,2
5 Lakástámogatás 103,0
2 Határőr igazgatóságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 378,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 616,2
3 Dologi kiadások 2 755,1
3 Körmendi Határrendészképző Szakiskola
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 218,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 95,4
3 Dologi kiadások 54,8
7 Tűzoltóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 075,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 372,7
3 Dologi kiadások 415,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 191,7
2 Felújítás 45,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,1
4 Egyéb beruházás 373,7
5 Lakástámogatás 22,4
8 Polgári Védelem
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 754,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 324,3
3 Dologi kiadások 529,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 40,0
2 Felújítás 51,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0
5 Lakástámogatás 17,0
9 BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 177,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 73,2
3 Dologi kiadások 94,2
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 6,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0
4 Egyéb központi beruházás 100,0
5 Lakástámogatás 2,6
10 BM Művelődési Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 113,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 47,0
3 Dologi kiadások 83,8
11 Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 204,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 85,0
3 Dologi kiadások 141,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 24,0
2 Felújítás 8,3
12 Rendvédelmi Főiskola
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 545,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 242,0
3 Dologi kiadások 169,0
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 10,8
5 Lakástámogatás 3,0
13 BM Központi Kórház és intézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 846,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 371,2
3 Dologi kiadások 766,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 17,6
2 Felújítás 22,5
14 Központi Gazdasági Háttérintézmények
1 Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 997,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 405,2
3 Dologi kiadások 986,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 47,3
2 Felújítás 129,8
5 Lakástámogatás 57,0
2 BM Kiadó
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 28,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,6
3 Dologi kiadások 21,2
15 Központi Beszerző Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 107,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 43,0
3 Dologi kiadások 48,1
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 15,8
16 Adatfeldolgozó Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 446,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 195,8
3 Dologi kiadások 1 197,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 125,7
2 Felújítás 0,9
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 143,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 61,9
3 Dologi kiadások 44,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 65,0
4 Egyéb központi beruházás 4 573,1
5 Lakástámogatás 46,0
6 Lakásépítés 350,0
2 Ágazati célfeladatok
1 Gépjármű-korszerűsítési program 90,0
2 Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai
45,0
3 Országos Bűnmegelőzési Tanács működési kiadásai 15,0
4 Központi épület rekonstrukció járulékos feladataira 50,0
5 Schengeni egyezményből és más nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatokra
40,0
6 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása 400,0
7 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata technikai feltételeire
20,0
8 NATO Békepartnerségi Program (Polgári Védelem feladatai)
19,0
9 Világbanki hitelből megvalósuló beszerzések áfa vonzata 258,0
11 Nukleárisbaleset-elhárítási Kormánybizottság feladatai 40,0
12 Katonai Szabványügyi Műszaki Bizottság katonai szabványügyi munka, rendvédelmi szolgálatok eszközrendszeresítése

4,5
13 Közigazgatási szakvizsgáztatás megkezdésének működési feltétele
30,0
14 BM és felügyelete alá tartozó szervek pénzügyi-gazdálkodási rendszerének fejlesztése
50,0
16 Iratfelülvizsgáló Bizottság működési költsége 35,0
17 Hivatásos állomány életbiztosítása 72,0
18 Területi közigazgatási reform feladatai 72,5
19 Nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád bevezetése
83,0
20 1997. évben átadásra kerülő határátkelőhelyek működési költsége
136,0
21 Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok miniszteri jutalmazása, hősi halottakkal kapcsolatos szociális és kegyeleti kiadásai

32,0
22 A létszámában és technikai, dologi ellátásban lényegesen elmaradó megyei rendőr-főkapitányságok létszám- és dologi kiadásai

701,0
3 Társadalmi önszerveződések támogatása
2 Rendőr és Határőr SE támogatása 12,0
3 Szakszervezetek támogatása 5,0
4 Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása 10,0
5 Szabadságharcosokért Alapítvány 13,0
6 Nemzeti Panteon Alapítvány 30,0
22 Országos Testnevelési és Sporthivatal
1 Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 301,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 127,2
3 Dologi kiadások 104,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 2,5
2 Felújítás 6,0
4 Egyéb központi beruházás 2,4
3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 738,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 311,5
3 Dologi kiadások 1 180,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 24,7
2 Felújítás 103,7
4 Egyéb központi beruházás 837,6
4 MTK Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 30,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,6
3 Dologi kiadások 53,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,8
2 Felújítás 3,1
5 OTSH kezelésű előirányzatok
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 2,9
4 Egyéb központi beruházás 10,0
4 OTSH kezelésű szakmai előirányzatok
1 Verseny és élsport 750,2
2 Utánpótlásnevelés, diáksport 199,7
3 Szabadidősport 20,0
4 Sporttudomány 8,0
5 Magyar Olimpiai Bizottság 100,0
7 Egyéb ágazati szakmai célfeladatok 82,9
8 Universiade 30,0
9 UTE támogatása 135,0
6 Sporttámogatási célelőirányzatok
1 Versenysport-szervezetek normatív támogatása 136,2
2 Diáksport-szervezetek normatív támogatása 25,5
3 Szabadidő- és speciális sportszervezetek normatív támogatása
8,5
4 Labdarúgás sportág támogatása 12,3
5 Létesítményre pályázati támogatás 28,4
6 Működésre pályázati támogatás 22,6
7 Eseményre pályázati támogatás 13,2
8 Egyéb célra pályázati támogatás 8,8
9 Mező Ferenc Alapítvány támogatása 50,0
10 Működési kiadások 11,1
11 Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány támogatása
470,0
12 Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életért Közalapítvány támogatása

355,0
1–22. cím összesen: 103 154,9 15 684,4
23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
1 Normatív hozzájárulások
1 Települési, igazgatási, kommunális és sportfeladatokhoz
3 268,3
2 Üdülőhelyi feladatokhoz 2 813,3
3 Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz 57 315,2
4 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokhoz 6 647,0
5 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz
9 729,6
6 Nappali szociális intézményi ellátáshoz 1 697,0
7 Hajléktalanok átmeneti intézményeire 428,9
8 Fogyatékosok ápoló-, gondozóotthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátása
7 257,0
9 Óvodai neveléshez 22 046,1
10 Iskolai oktatáshoz az 1–6. évfolyamokon 44 235,9
11 Iskolai oktatáshoz a 7–8. évfolyamokon 15 441,8
12 Iskolai oktatáshoz a 9–10. évfolyamokon 17 068,4
13 Iskolai oktatáshoz a 11–13. évfolyamokon 17 550,3
14 Iskolai szakképzéshez 6 538,4
15 Kollégiumi, externátusi ellátáshoz 8 541,6
16 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz
5 148,4
17 Alapfokú művészetoktatáshoz 4 015,4
18 Egyéb közoktatási hozzájárulásokhoz 22 708,0
19 Bölcsődei ellátáshoz 1 800,0
20 Közművelődési feladatokhoz 1 642,8
2 Helyi önkormányzatok színházi támogatása
1 Épületműködtetés támogatása 2 829,6
2 Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 1 178,0
3 Bábszínházak művészeti munkájának támogatása 80,0
4 Színházak pályázati támogatása 250,0
3 Címzett és céltámogatások 39 000,0
4 Központosított előirányzatok
1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 2 500,0
2 Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint határnyiladék tisztításának támogatása
150,0
3 Körjegyzőség támogatása 600,0
4 Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása
230,0
5 Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása
840,0
6 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
3 000,0
7 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás tartaléka *  3 207,0
8 Gyermeknevelési támogatás 7 000,0
9 Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása
200,0
10 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása
300,0
11 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
100,0
12 Szakmai fejlesztések támogatása 1 600,0
13 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 3 400,0
14 Körzeti, térségi feladatok támogatása 3 200,0
15 Pedagógusok szakkönyvvásárlásának támogatása
1 700,0
16 Tankönyvvásárlás támogatása 1 300,0
17 Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása 300,0
18 Gyermek- és ifjúsági feladatok 115,0
19 Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz
3 500,0
20 Közgyógyellátás 2 530,0
5 Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
1 Vis maior esetében támogatás 500,0
2 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

5 000,0
3 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása
500,0
6 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 8 768,0
7 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 8 000,0
8 Kiegészítő hozzájárulás a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók óvodai, iskolai neveléséhez és oktatásához, továbbá a két tanítási nyelvű középiskolai oktatáshoz

3 246,8
23. cím összesen: 307 870,8 53 940,0
XI. fejezet kiadásai összesen: 411 025,7 69 624,4
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
1 FM központi igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 829,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 353,5
3 Dologi kiadások 451,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 20,0
2 Felújítás 50,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 57,0
4 Egyéb központi beruházás 150,0
2 Jóléti intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 16,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,3
3 Dologi kiadások 27,4
2 Szakigazgatási intézmények
1 Költségvetési Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 365,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 164,6
3 Dologi kiadások 198,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 25,0
2 Felújítás 10,0
4 Egyéb központi beruházás 14,0
2 Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 364,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 456,3
3 Dologi kiadások 2 019,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 349,6
2 Felújítás 180,0
4 Egyéb központi beruházás 95,0
3 Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 331,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 554,2
3 Dologi kiadások 960,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 226,0
2 Felújítás 130,0
4 Egyéb központi beruházás 64,0
4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 389,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 160,2
3 Dologi kiadások 245,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 20,0
2 Felújítás 10,0
4 Egyéb központi beruházás 10,0
5 Erdészeti szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 629,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 247,9
3 Dologi kiadások 188,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 40,0
2 Felújítás 20,0
4 Egyéb központi beruházás 30,0
3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 370,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 428,3
3 Dologi kiadások 1 195,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2
6 Kamatfizetések 5,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 30,0
2 Felújítás 90,0
4 Egyéb központi beruházás 100,0
4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei * 
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 044,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 431,3
3 Dologi kiadások 998,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 30,0
2 Felújítás 40,0
4 Egyéb központi beruházás 40,0
5 Kárpótlási hivatalok
1 Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 807,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 327,0
3 Dologi kiadások 624,9
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei * 
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 751,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 316,1
3 Dologi kiadások 793,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 50,0
2 Felújítás 120,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5
4 Egyéb központi beruházás 170,0
7 Közművelődési intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 106,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 42,7
3 Dologi kiadások 88,6
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 20,0
8 Agrárkutató intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 910,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 369,7
3 Dologi kiadások 680,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,3
6 Kamatfizetések 2,1
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 63,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0
4 Egyéb központi beruházás 82,0
9 FM kiemelt sportlétesítmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 85,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 36,8
3 Dologi kiadások 171,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,3
6 Kamatfizetések 0,2
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 50,0
4 Egyéb központi beruházás 245,0
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 170,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 68,0
3 Dologi kiadások 212,7
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minőségügyi feladatokra
40,0
2 Erdei vasutak működtetésére 65,0
3 Jóléti és parkerdő fenntartásra 85,0
4 Mezőgazdasági birtokrendezés feladatai 700,0
5 A Magyar Agrárkamara Gazdajegyzői Hálózat üzemeltetésének támogatása
720,0
6 Az Euro-Atlanti integráció előkészítése 500,0
7 Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladataok
65,0
8 Nemzetközi feladatok, tagdíjak 165,0
9 Agrárkutatási feladatok támogatása 350,0
10 Balatoni kutatások támogatása 20,0
11 Támogatások folyósításával kapcsolatos kiadások 361,2
12 Nemzeti kataszteri program feltételrendszere, kárpótlási földkimérés
1 950,0
3 Beruházási célprogramok
1 Erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 1 300,0
3 Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása
2 000,0
4 Támogatási célelőirányzatok
1 Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása
22 000,0
2 Erdészeti közcélú feladatok 3 420,0
3 Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 1 320,0
4 Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok 500,0
5 Halgazdálkodási tevékenységek 500,0
6 Vadgazdálkodási tevékenységek 598,0
7 Kapcsolódó egyéb feladatok 250,0
5 Fejezeti tartalék 210,0
6 Állatkártérítés 2 200,0
7 Járványvédelmi céltámogatás (állat) 200,0
1–10. cím összesen: 43 401,6 27 933,1
11 Vállalkozások folyó támogatása
1 Piacra jutási támogatás 42 300,0
3 Agrártermelési támogatás 21 180,0
11. cím összesen: 63 480,0
XII. fejezet kiadásai összesen: 106 881,6 27 933,1
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 494,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 188,9
3 Dologi kiadások 234,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 17,5
4 Egyéb központi beruházás 40,0
2 HM hivatalai
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 309,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 68,4
3 Dologi kiadások 600,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2
3 HM háttérintézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 786,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 725,0
3 Dologi kiadások 1 100,2 161,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 288,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 140,8
2 Felújítás 8,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 530,0
2 Magyar Honvédség
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 24 654,4 227,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9 525,4 100,5
3 Dologi kiadások 25 702,2 928,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 361,7
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 3 908,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 160,7
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1 Katonai Felderítő Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 781,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 559,2
3 Dologi kiadások 991,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,2
2 Felújítás 7,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 69,4
2 Katonai Biztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 404,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 178,0
3 Dologi kiadások 92,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 1,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 55,8
4 MH Katonai Tanintézetek
1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 418,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 628,1
3 Dologi kiadások 715,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,5
6 Kamatfizetések 1,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 2,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0
2 Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 433,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 149,5
3 Dologi kiadások 733,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0
5 MH Katonai Ügyészségek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 203,8 1,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 86,1 0,5
3 Dologi kiadások 22,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3
6 MH egészségügyi intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 060,0 389,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 870,9 172,2
3 Dologi kiadások 2 269,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0
7 Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 58,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 25,1
3 Dologi kiadások 28,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,0
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felhalmozási kiadások
4 Egyéb központi beruházás 70,0
5 Lakástámogatás 600,0
6 Lakásépítés 1 690,0
2 Ágazati célelőirányzatok
1 NATO Békepartnerségi Program 60,0
3 Társadalmi szervek támogatása 200,0
4 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz
3 800,0
5 Tűzijáték 60,0
6 Az Euro-Atlanti integráció előkészítése 200,0
3 Kiemelt jelentőségű beruházások
1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház 100,0
2 Kecskeméti Katonai Repülőtér 481,0
3 KILÁTÓ I–VI. feladatok és szaktechnika 467,0
4 Légvédelmi beruházás 552,0
4 Fejezeti tartalék 800,0
XIII. fejezet kiadásai összesen: 84 713,2 12 100,8
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 424,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 187,6
3 Dologi kiadások 257,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 27,7
2 Felújítás 10,0
4 Egyéb központi beruházás 500,0
3 Szakértői intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 170,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 75,5
3 Dologi kiadások 73,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 25,0
4 Egyéb központi beruházás 30,0
4 IM Büntetés-végrehajtás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 864,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 021,4
3 Dologi kiadások 3 517,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 644,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 826,5
2 Felújítás 364,6
4 Egyéb központi beruházás 1 727,0
5 Lakástámogatás 120,0
6 Lakásépítés 65,0
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 16,6
2 Ágazati célfeladatok
1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása
410,0
3 Alapítványok támogatása
1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 10,0
XIV. fejezet kiadásai összesen: 12 239,3 4 132,4
XV. IPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI MINISZTÉRIUM
1 Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium központi igazgatása * 
1 Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 016,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 427,0
3 Dologi kiadások 1 316,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0
2 Felhalmozási kiadások
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0
2 IKIM Gazdasági Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 97,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 41,0
3 Dologi kiadások 598,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 30,0
2 Felújítás 36,3
4 Egyéb központi beruházás 130,0
3 IKIM Jóléti Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 44,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,5
3 Dologi kiadások 31,5
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 0,7
2 Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,9
3 Dologi kiadások 16,5
4 Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 24,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,3
3 Dologi kiadások 18,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4
5 Minőségellenőrző intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 29,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,4
3 Dologi kiadások 25,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 7,5
2 Felújítás 1,5
6 Műszaki Biztonsági Főfelügyelet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 259,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 106,6
3 Dologi kiadások 525,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 25,0
2 Felújítás 18,6
7 Idegenforgalmi intézőbizottságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 38,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 15,8
3 Dologi kiadások 34,3 17,0
2 Felhalmozási kiadások
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 73,0
8 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 23,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,3
3 Dologi kiadások 16,4
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 1,5
9 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 10,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,3
3 Dologi kiadások 4,9
10 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 164,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 68,6
3 Dologi kiadások 197,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 37,0
2 Felújítás 15,0
13 Magyar Geológiai Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 412,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 177,8
3 Dologi kiadások 249,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 16,1
2 Felújítás 19,5
14 Magyar Bányászati Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 197,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 83,3
3 Dologi kiadások 61,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0
2 Felhalmozási kiadások
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,8
15 Magyar Energia Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 135,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 55,5
3 Dologi kiadások 146,3
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 3,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 32,7
17 Külkereskedelmi Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 441,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 597,1
3 Dologi kiadások 1 552,8
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 80,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0
4 Egyéb központi beruházás 470,0
18 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 258,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 109,2
3 Dologi kiadások 407,7
5 Egyéb működésű célú támogatások, kiadások 241,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 35,0
2 Felújítás 11,6
21 Magyar Szabadalmi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 450,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 191,0
3 Dologi kiadások 333,0
5 Egyéb működésű célú támogatások, kiadások 26,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 235,0
2 Felújítás 60,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 105,0
22 Országos Mérésügyi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 488,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 202,2
3 Dologi kiadások 179,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 135,0
2 Felújítás 92,0
23 Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 209,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 72,7
3 Dologi kiadások 224,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 5,2
2 Felújítás 6,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0
24 Országos Atomenergia Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 262,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 110,3
3 Dologi kiadások 289,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1
2 Felhalmozási kiadások
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Alapítványok támogatása
1 Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány
12,0
4 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok 124,3
5 Magyar találmányok külföldi bejelentése 100,0
3 Gazdaságfejlesztési célelőirányzatok
1 Gazdaságfejlesztési előirányzat 7 765,0
2 „Lisszabon EXPO ’98” 100,0
3 „Hannover 2000” 75,0
4 „PHARE SME” program 1 800,0
4 Turisztikai célelőirányzat 3 935,0
6 Piaci intervenciós célelőirányzat 1 062,2
7 Műszaki fejlesztési alapprogram célelőirányzat 4 760,0 40,0
8 Hadiipari kapacitás fenntartása 150,0
9 III. Ipari Szerkezetátalakítási Program 18,1
XV. fejezet kiadásai összesen: 34 195,9 2 092,0
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása * 
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 563,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 246,3
3 Dologi kiadások 343,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 72,0
2 Felújítás 113,0
4 Egyéb központi beruházás 623,4
2 Országos Műemlékvédelmi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 360,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 157,7
3 Dologi kiadások 683,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 49,6
2 Felújítás 1,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,0
4 Egyéb központi beruházás 684,6
3 Országos Meteorológiai Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 300,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 131,1
3 Dologi kiadások 227,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 46,6
2 Felújítás 29,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,7
4 Egyéb központi beruházás 100,0
4 Környezetgazdálkodási Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 351,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 150,3
3 Dologi kiadások 229,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 24,7
2 Felújítás 2,5
5 Természetvédelmi területi szervek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 426,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 186,3
3 Dologi kiadások 306,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 8,5
2 Felújítás 25,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2
4 Egyéb központi beruházás 200,0
6 Környezetvédelmi területi szervek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 979,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 429,5
3 Dologi kiadások 357,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 7,5
2 Felújítás 20,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4
4 Egyéb központi beruházás 200,0
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
6 Alföld program 175,2
7 Környezeti kárelhárítás 50,0
9 Duna monitoring 20,0
10 Grassalkovich-kastély Közalapítvány támogatása 170,0
11 Szigetközi térség kárainak mérséklése 138,7
12 A Hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása 20,0
21 Nemzetközi tagdíjak 140,0
23 Megyei fejlesztési tanácsok 92,0
25 Levegőtisztaság-védelmi mérőhálózatok működtetése 50,0
26 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program
80,0
27 Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása program
600,0
28 Örökségünk Őrei Alapítvány támogatása 5,0
31 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési program
10,0
32 Országos Környezetvédelmi Tanács működtetése 10,0
33 Fenntartható Fejlődés Bizottság működtetése 10,0
34 Országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálata 6,0
35 Környezet- és természetvédelmi monitoring rendszer működtetése
50,0
36 OECD-tagság, EU-csatlakozás és egyéb nemzetközi kötelezettségek többletfeladatai
150,0
3 Beruházási célprogram
1 Területfejlesztési feladatok 60,0
2 Céltámogatási kiegészítő keret 600,0
3 Budai vár, Szent György tér környezetének rendezése
450,0
5 Phare CBC program 350,0
4 Területfejlesztési célfeladatok 3 280,0
5 Fejezeti tartalék 121,2
XVI. fejezet kiadásai összesen: 10 884,6 4 478,6
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása * 
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 468,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 179,7
3 Dologi kiadások 110,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4
2 Felhalmozási kiadások
4 Egyéb központi beruházás 42,0
2 Közlekedési felügyeletek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 907,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 261,2
3 Dologi kiadások 2 148,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 781,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1 000,2
2 Felújítás 198,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,2
4 Egyéb központi beruházás 60,0
3 Hírközlési intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 988,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 403,2
3 Dologi kiadások 1 301,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 658,0
2 Felújítás 94,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,1
4 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 142,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 61,9
3 Dologi kiadások 505,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3 773,8
5 Légügyi Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 74,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,0
3 Dologi kiadások 38,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,2
2 Felújítás 0,5
6 Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 557,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 501,3
3 Dologi kiadások 7 209,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3 100,0
2 Felújítás 1 020,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 413,0
7 Vízügyi és árvízvédelmi intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 561,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 543,3
3 Dologi kiadások 2 143,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 178,6
6 Kamatfizetések 0,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 30,2
2 Felújítás 45,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,8
4 Egyéb központi beruházás 175,0
8 MÁV egészségügyi szolgáltatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 78,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 34,3
3 Dologi kiadások 23,8
9 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 293,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 003,8
3 Dologi kiadások 1 469,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 48,4
2 Felújítás 3,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0
10 Közlekedési Múzeum
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 84,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 38,2
3 Dologi kiadások 26,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,4
4 Egyéb központi beruházás 30,0
11 Magyar Űrkutatási Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,2
3 Dologi kiadások 16,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 631,7
13 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 59,8
2 Ágazati célelőirányzatok
2 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások 254,9
4 Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízkárelhárítás 1 136,0
5 Vízügyi kormányzati beruházásokat terhelő hatósági díjak, illetékek
20,0
6 Polgári védelmi és információs feladatok 63,0
7 Nemzetközi tagdíjak 145,2
8 Kutatási feladatok 200,0
12 EU integrációs feladatok 100,0
13 Informatikai eszközfenntartás 15,0
14 Veszélyesáru-fuvarozás szabályozása 4,5
3 Beruházási célprogramok
1 Postai épületrekonstrukció 600,0
2 Kiemelt városok szennyvízkezelése 1 600,0
3 Vízkárelhárítás
1 Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója
1 325,0
2 Folyó- és tószabályozás 300,0
3 Duna Budapest–Szap közötti szakaszának rendezése
400,0
4 Nagy műtárgyak rekonstrukciója 570,0
5 Síkvidéki és dombvidéki vízrendezés 830,0
6 Vízpótló- és elosztó rendszer 400,0
4 Balatoni vízkárelhárítás 51,0
5 Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 1 000,0
6 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 1 400,0
7 Egyéb vízminőség-védelem
1 Egyéb vízminőség-védelem 200,0
2 Vízbázisvédelem 700,0
8 Balatoni vízminőség-védelem 1 200,0
9 Légi közlekedés 100,0
10 Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése
1 800,0
11 Vasúthálózat fejlesztése 9 000,0
12 VOLÁN autóbusz-rekonstrukció 1 500,0
13 Nagymaros–visegrádi térség komplex tájrehabilitációja
2 Nagymaros–visegrádi térség komplex tájrehabilitációja (nem bontott)
300,0
14 Vasútegészségügyi fejlesztések 420,0
15 Infrastruktúra-fejlesztési feladatok 200,0
17 Vasúti létszámkiváltás és vasúthálózat racionalizálás miatti műszaki fejlesztés
2000,0
4 Kiemelt jelentőségű beruházások
1 Budapest–Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítése 4 300,0
2 Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója 700,0
3 M0-ás körgyűrű. Északi szektor M3–11. sz. főút között 1 385,0
4 Új 2. sz. főút építése II. ütem, (Dunakeszi–Vác szakasza) 1 800,0
5 Új 2. sz. főút építése III. ütem, (Budapest–Dunakeszi szakasza)
900,0
6 44-es főút Gyulát elkerülő szakasza, I. ütem 310,0
7 Esztergomi Mária-Valéria híd építése 352,0
8 Szlovén vasúti átmenet építése 1 000,0
9 68-as főút határátkelőhöz vezető szakaszának megépítése
250,0
10 Székesfehérvárt elkerülő út építése 50,0
5 Hírközlési célfeladatok
1 Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
4 036,6
6 Fejezeti tartalék 309,0
14 Kormányzati rendkívüli kiadások
1 Észak-kelet Magyarországi Autópálya Fejlesztő és Üzemeltető Rt. támogatása az M3-as autópálya építésére
3 290,0
XVII. fejezet kiadásai összesen: 43 154,8 51 028,1
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1 Külügyminisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 960,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 371,7
3 Dologi kiadások 567,0 80,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 65,4
2 Felújítás 57,0
4 Egyéb központi beruházás 1 000,0
2 Külképviseletek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 613,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 613,6
3 Dologi kiadások 6 831,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 377,4
2 Felújítás 370,0
3 KüM jóléti intézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 18,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,5
3 Dologi kiadások 38,0
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 0,5
4 Fejezeti tartalék 280,0
XVIII. fejezet kiadásai összesen: 15 024,6 2 230,3
XIX. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Munkaügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 454,2 14,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 190,7 5,9
3 Dologi kiadások 281,2 44,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 347,8
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 268,9
2 Felújítás 1,4
4 Egyéb központi beruházás 54,0
2 Érdekegyeztető Tanács Titkársága
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 16,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,3
3 Dologi kiadások 4,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,2
3 Nemzeti Szakképzési Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 92,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 33,3
3 Dologi kiadások 689,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 15,0
4 Egyéb központi beruházás 2,0
4 Munkaügyi Kutatóintézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 28,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,0
3 Dologi kiadások 10,0
2 Felhalmozási kiadások
2 Felújítás 0,4
4 Egyéb központi beruházás 2,0
5 Regionális átképző központok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 490,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 217,2
3 Dologi kiadások 643,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 121,2
2 Felújítás 15,0
2 Felújítás
6 Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 10,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,7
3 Dologi kiadások 9,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,6
2 Felújítás 0,2
4 Egyéb központi beruházás 2,0
7 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 133,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 56,7
3 Dologi kiadások 21,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,2
2 Felhalmozási kiadások
4 Egyéb központi beruházás 10,0
8 Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 23,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,9
3 Dologi kiadások 18,8
9 Országos Munkaügyi és Módszertani Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 175,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 72,5
3 Dologi kiadások 147,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 8,0
2 Felújítás 3,0
10 Munkaügyi Központok
1