A jogszabály mai napon ( 2020.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

128/1996. (VII. 25.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a növényvédelmi karantén és a növényvédelmi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

(Az egyezmény 1996. július 5. napján lépett hatályba.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között Moszkvában, 1993. december 13-án aláírt, a növényvédelmi karantén és a növényvédelmi együttműködésről szóló egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a növényvédelmi karantén és a növényvédelmi együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya attól a szándéktól vezérelve, hogy

- kölcsönösen megtegyenek minden szükséges intézkedést, országaik területének megvédésére a növények és növényi termékek károsítóinak országhatáron át történő behurcolásától,

- megteremtsék a növény-egészségügyi biztonság összehangolt feltételeit a kétoldalú növényi árucsere és átmenő forgalom számára,

- országaikban hatékony növényvédelemmel megelőzzék, szükség esetén közös összefogással megakadályozzák a károsítók járványos szétterjedését,

- a növényegészségügy és a növényvédelem területén elmélyítsék a tudományos együttműködést,

- segítsék a kereskedelmi kapcsolatok előmozdítását

a következőkben egyeztek meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek

a) megtesznek minden szükséges intézkedést, hogy meggátolják jelen Egyezmény elválaszthatatlan részét képező mellékleteiben felsorolt karantén károsítók behurcolását országuk területére növények, növényi eredetű termékek behozatala, kivitele, továbbá átmenő forgalom során (1-2. számú melléklet);

b) egymást kölcsönösen évente írásban tájékoztatják a saját területükön újonnan fellépő károsítókról, elterjedésükről és az ellenük való védekezésről;

c) kölcsönösen megküldik egymásnak a növények és növényi eredetű termékek kivitelét, behozatalát és átmenő forgalmát szabályozó hatályos növény-egészségügyi szabályokban bekövetkező változásokat és kiegészítéseket, valamint a karantén károsítók jegyzékében történő változásokat;

d) kölcsönösen biztosítják szakembereik cseréjét a növényvédelmi karantén és a növényvédelem területén elért legújabb tudományos és gyakorlati eredmények tanulmányozása céljából, valamint külön kérésre tájékoztató anyagokat küldenek;

e) szükség esetén és megfelelő megállapodás és egyeztetést követően kölcsönösen tudományos és műszaki támogatást nyújtanak egymásnak a növényvédelmi karantén és a növényvédelem területén.

2. Cikk

(1) Jelen Egyezmény céljaira szolgál a növény-egészségügyi bizonyítvány, mint a FAO 1979. évi rendelkezésével módosított, 1951. december 6-án, Rómában elfogadott Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény alapján egységes iratmintával igazolt, növényvédelmi hatósági nyilatkozat.

(2) Valamennyi növény-egészségügyi vizsgálat köteles küldeményt el kell látni az exportáló ország illetékes hatóságai által kiállított növény-egészségügyi bizonyítvánnyal, amely igazolja, hogy a küldemény élő karantén károsítóktól mentes és az megfelel az importáló és a tranzitország növény-egészségügyi követelményeinek.

(3) Az importáló országoknak joga van a másik országból származó szállítmány megvizsgálására, még akkor is, ha el van látva érvényes növény-egészségügyi bizonyítvánnyal, illetve joga van ahhoz, hogy megtegye a szükséges védelmi intézkedéseket, amennyiben az nem felel meg a növény-egészségügyi követelményeknek.

3. Cikk

(1) Növények és növényi termékek növény-egészségügyi ellenőrzését a Szerződő Felek vizsgáló közegei a szállítmány belépésekor a határállomásokon, vagy az illetékes szervek által engedélyezett esetekben belföldön, az exportszállítmány feladásakor végzik el.

(2) Az exportálandó termék előzetes termőhelyi szemléje esetén - előzetes egyeztetés alapján - a fogadó Fél az említett munkák elvégzéséhez szükséges szolgálati helyiséget és laboratóriumi felszerelést biztosít, a munkavédelmi szabályok betartásával.

(3) A növény-egészségügyi vizsgálat a Szerződő Felek illetékes szervei által hivatalosan feljogosított felügyelők által vagy ellenőrzésük alatt történik.

4. Cikk

A Szerződő Felek diplomáciai és konzuli képviseletei részére vagy rajtuk keresztül ajándékként, illetve csere céljából érkező növényeket, növényi eredetű termékeket tartalmazó küldemények, szállítmányok az Egyezményben foglaltak szerint növény-egészségügyi vizsgálat kötelesek.

5. Cikk

(1) Növényi eredetű küldeményeknél olyan csomagolást alkalmaznak, amellyel a károsítók terjedése csak kivételesen ritka esetben fordulhat elő.

(2) Növény-egészségügyi vizsgálat köteles szállítmányoknál a fogyasztó egészségére káros anyagoktól és a károsítók behurcolására alkalmas szennyeződésektől megtisztított, szükség esetén fertőtlenített szállítóeszközt használnak.

(3) Talaj, illetve termőközeg szállítása a Szerződő Felek hatályos növény-egészségügyi követelményei szerint történik.

(4) Növények exportja és átmenő forgalma, amelyeket talajban vagy földes gyökérzettel szállítanak, csak csomagolva lehetséges azzal a feltétellel, hogy a talajt megvizsgálták, és a növényt ellátták a megfelelő növény-egészségügyi bizonyítvánnyal, amely tanúsítja mentességét karantén károsítóktól.

6. Cikk

(1) A Szerződő Felek megtesznek minden szükséges intézkedést, hogy országukba károsítók behurcolását harmadik országból megakadályozzák.

(2) A növényeket, növényi termékeket tartalmazó küldemények átmenő forgalmát akkor engedélyezik, ha azok növény-egészségügyi bizonyítvánnyal rendelkeznek - kivéve, ha jogszabály vagy illetékes szervek másképpen intézkednek -, és megfelelnek azon ország növény-egészségügyi követelményeinek, amelynek területén a küldemény majd áthalad.

7. Cikk

A Szerződő Felek módosíthatják az Egyezmény mellékletében felsorolt veszélyes kártevők, kórokozók, gyomok jegyzékét és a növény-egészségügyi előírásokat. A módosításokat diplomáciai jegyzékváltás útján kell megerősíteni, amely az utóbbi kézhezvételétől számított 60 nap után lép hatályba.

8. Cikk

(1) A Szerződő Felek elősegítik illetékes szerveik műszaki-tudományos együttműködését, a növény-egészségügyi vizsgálatok terén, főként

a) a növény-egészségügyi és növényvédelmi ismeretek és tapasztalatok cseréjében a kutatás és a védekezési gyakorlat módszerei területén,

b) a növények, növényi termékek külső eredetű, egészségre káros anyaggal történő szennyeződésének megelőzésében,

c) a szerzői jogokat nem érintő szakmai információk cseréjében, és

d) a szakemberek tanulmányútjainak szervezésében.

(2) Az Egyezmény végrehajtása során felmerülő szakmai problémák megoldása, munkatapasztalatok cseréje és az együttműködés továbbfejlesztése érdekében a Szerződő Felek illetékes szervei szükség esetén közös tanácskozásokat tartanak. A tanácskozások megrendezésére a két országban felváltva kerül sor.

(3) A delegációk nemzetközi utazási költségeit a küldő Fél, míg a tartózkodás (szállás és ellátás), valamint a látogatás során felmerülő belföldi utazási költségeket (viszonossági alapon) a fogadó vagy előzetes egyeztetés szerinti küldő ország viseli. A tanácskozások helyét és idejét egyeztetés útján határozzák meg.

9. Cikk

(1) Az Egyezmény végrehajtásának illetékes szervei: a Magyar Köztársaság részéről a Földművelésügyi Minisztérium, az Orosz Föderáció részéről pedig a Mezőgazdasági Minisztérium.

(2) Az Egyezmény alkalmazása értelmezésében keletkező vita eldöntésére a Felek közös bizottságot alakítanak.

10. Cikk

Az Egyezmény rendelkezései nem érintik a Szerződő Felek azon más kétoldalú vagy sokoldalú nemzetközi egyezményekből eredő jogait és kötelezettségeit, amelyek résztvevői.

11. Cikk

1. Jelen Egyezmény a Szerződő Felek alkotmányos előírásai szerinti megerősítésről, illetve jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás napjától számított 30. napon lép hatályba. Az Egyezmény hatálybalépése napjától számított 5 évig marad érvényben.

2. Jelen Egyezményt 5 évre kötik és automatikusan további 5 éves időszakokra meghosszabbodik, amennyiben hatályának lejárta előtt 6 hónappal egyik Szerződő Fél sem közli írásban szándékát az Egyezmény hatálya megszüntetésére.

3. Jelen Egyezmény hatálybalépése napján a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között 1986. október 3-án kötött növény-egészségügyi és növényvédelmi együttműködési Egyezmény *  hatályát veszti.

Jelen Egyezmény készült 1993. december 13-án, két eredeti példányban, magyar, orosz és angol nyelven. Mindhárom nyelvű szöveg azonos érvényű. Amennyiben a Szerződő Felek között az Egyezmény magyar és orosz nyelvű szövegének értelmezésében bármilyen eltérés merül fel, az angol nyelvű szövegből indulnak ki.

(Aláírások)

1. számú melléklet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya közötti növényvédelmi karantén és a növényvédelmi együttműködési egyezményhez

A karantén és veszélyes károsítók listája a Magyar Köztársaságban

A) Karantén károsítók
1. Vírusok és vírusszerű szervezetek
1.1. Kajszi klorotikus levélsodródás mikoplazma
Apricot chlorotic leafrol MLO
1.2. Árpa csíkos mozaik vírus
Barley stripe mosaic virus
1.3. Cukorrépa levélgöndörödés vírus
Beet leaf curl virus
1.4. Cseresznye nekrotikus rozsdafoltosság betegsége
Cherry necrotic rusty mottle disease
1.5. Cseresznye amerikai érdeslevelűség vírus
Cherry rasp leaf virus (American)
1.6. Krizantém törpülés viroid
Chrysanthemum stunt viroid
1.7. Szilfa háncs nekrózis mikoplazma
Elm phloem necrosis MLO
1.8. Szőlő aranyszínű sárgaság mikoplazma
Grapevine flavescence dorée MLO
1.9. Őszibarack amerikai mozaik betegsége
Peach American mosaic disease
1.10. Őszibarack törpülés betegség
Peach phoni RLO
1.11. Őszibarack rozettásodás mikoplazma
Peach rosette MLO
1.12. Őszibarck X betegség mikoplazma
Peach X-disease MLO
1.13. Őszibarack sárgaság mikoplazma
Peach yellows MLO
1.14. Körtepusztulás mikoplazma
Pear decline MLO
1.15. Burgonyagumó orsósodás viroid
Potato spindle tuber viroid
1.16. Európán kívüli burgonya vírusok és vírusszerű szervezetek
Potato viruses and virus-like organisms (non European)
1.17. Szilva amerikai csíkos mozaik vírus
Plum American line pattern virus
1.18. Málna amerikai levélgöndörödés vírus
Raspberry leaf curl virus (American)
1.19. Szamóca látens C vírus
Strawberry latent C disease
1.20. Szamóca érszalagosodás vírus
Strawberry vein banding virus
1.21. Szamóca boszorkányseprűsödés mikoplazma
Strawberry witches broom MLO
1.22. Paradicsom gyűrűsfoltosság vírus
Tomato ringspot virus
2. Baktériumok
2.1. Lucerna korinebaktériumos hervadása
Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus
2.2. Burgonya korinebaktériumos gyűrűsrothadása
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
2.3. Almástermésűek erwiniás elhalása
Erwinia amylovora
2.4. Kukorica erwiniás elhalása
Erwinia stewartii
2.5. Szegfű pszeudomonászos elhalása
Pseudomonas caryophylli
2.6. Burgonya pseudomonászos gyűrűsbetegsége
Pseudomonas solanacearum
2.7. Őszibarack pszeudomonászos rákja
Pseudomonas syringae pv. persicae
2.8. Szőlő xantomonászos rákja
Xanthomonas ampelma
2.9. Citrusfélék xantomonászos betegsége
Xanthomonas campestris pv. citri
2.10. Szilva és őszibarack xantomonászos foltossága
Xanthomonas campestris pv. pruni
2.11. Rizs xantomonászos levélelhalása
Xanthomonas campestris pv. oryzae
2.12. Rizs xantomonászos levélcsíkossága
Xanthomonas campestris pv. oryzicola
2.13. Szamóca xantomonászos betegsége
Xanthomonas fragariae
2.14. Nyárfafélék xantomonászos rákja
Xanthomonas populi
3. Gombák
3.1. Burgonyagumó angioszóruszos üszkösödése
Angiosorus solani
3.2. Prunus-félék fekete rákja
Apiosporina morbosa
3.3. Fenyőfélék atropelliszes rákja
Atropellis spp.
3.4. Ceratocisztiszes tölgyfavész
Ceratocystis fagacearum
3.5. Platán ceratocisztiszes elhalása
Ceratocystis fimbriata
3.6. Holland szilfavész
Ceratocystis ulmi
3.7. Fenyőfélék cerkospórás foltossága
Cercoseptoria pini-densiflorae
3.8. Gesztenyerák
Cryphonectria parasitica
3.9. Fenyőfélék seprőrozsdája
Chrysomyxa arctostaphyli
3.10. Európán kívüli kronarciumos rozsdabetegségek
Cronartium spp.
3.11. Fenyőfélék Európán kívüli gubacsrozsdái
Endocronartium spp. (non European)
3.12. Vörösfenyő guignardiás hajtáselhalása
Guignardia laricina
3.13. Európán kívüli gimnosporangiumos rozsdabetegségek
Gymnosporangium spp. (non European)
3.14. Rubus-félék hamaspórás rozsdája
Hamaspora longissima
3.15. Fenyőfélék gyűrűsrothadása
Inontus weirii
3.16. Hemlokfenyő melamspórás betegsége
Melamspora farlowii
3.17. Vörösfenyő mikoszferellás tűhullása
Mycosphaerella larici-leptolepis
3.18. Nyárfélék mikoszferellás betegsége
Mycosphaerella populorum
3.19. Tölgy ofiosztómás betegsége
Ophiostoma roboris
3.20. Fenyőfélék Európán kívüli peridermiumos rozsdái
Peridermium spp. (non European)
3.21. Burgonya andoki fómás betegsége
Phoma andina
3.22. Burgonyagumó fómás rothadása
Phoma exigua
3.23. Almafélék fillosztiktás betegsége
Phyllosticta solitaria
3.24. Szamóca fitoftórás betegsége
Phytophtora fragariae
3.25. Krizantém fehér rozsda
Puccinia horiana
3.26. Fenyőfélék barna tűfoltossága
Scirrhia acicola
3.27. Burgonya amerikai szeptoriás levélfoltossága
Septoria lycopersici var. malagutii
3.28. Kukorica sztenokarpellás cső- és szárkorhadása
Stenocarpella maydis
3.29. Kukorica sztenokarpellás szárrothadása
Stenocarpella macrospora
3.30. Burgonyarák
Synchytrium endobioticum
3.31. Búza indiai kőüszög
Tilletia indiea
3.32. Gyapotfélék trehispórás gyökérrothadása
Trechispora brinkmannii
3.33. Gladiolusz rozsda
Uromyces transversalis
4. Parazita növények
4.1. Európán kívüli törpe fagyöngy
Arceuthobium spp. (non European)
5. Fonálférgek
5.1. Fenyőrontó fonálféreg
Bursaphelenchus xylophilus
5.2. Fehér burgonya-fonálféreg
Globodera pallida
5.3. Közönséges burgonya-fonálféreg
Globodera rostochiensis
5.4. Ál-gyökérgubacsfonálféreg
Nacobbus aberrans
5.5. Gyökérfúró fonálféreg
Radopholus similis
6. Rovarok
6.1. Amerikai fenyő sodrómoly
Acleris variana
6.2. Bojtorján aknázólégy
Amauromyza maculosa
6.3. Keleti fináncbogár
Anomala orientalis
6.4. Gyapot likasztó ormányos
Anthonomus grandis
6.5. Szegfű sodrómoly
Cacoecimorpha pronubana
6.6. Földközi-tengeri gyümölcslégy
Ceratitis capitata
6.7. Amerikai szilvaormányos
Conotrachelus nenuphar
6.8. Amerikai szilvamoly
Cydia prunivora
6.9. Keleti citromlevélbolha
Diaphorina citri
6.10. Afrikai szegfű sodrómoly
Epichoristodes acerbella
6.11. Eukaliptusz ormányos
Gonipterus scutellatus
6.12. Gyapottok bagolylepke
Heliothis armigera
6.13. Borsó aknázólégy
Liriomyza huidobrensis
6.14. Zöldség aknázólégy
Liriomyza sativae
6.15. Gerbera aknázólégy
Liriomyza trifolii
6.16. Trópusi bagolylepke
Opogona sacchari
6.17. Burgonyamoly
Phtorimaea operculella
6.18. Európán kívüli fenyőbogár fajok
Pissodes spp. (non European)
6.19. Japán cserebogár
Popillia japonica
6.20. Dél-amerikai burgonya ormányosbogarak
Premnotrypes spp. (Andean)
6.21. Gyapjas pajzstetű
Pseudococcus comstocki
6.22. Trópusi lápi bagolylepke
Spodoptera littorlis
6.23. Gyapot bagolylepke
Spodoptera litura
6.24. Európán kívüli szúbogár fajok
Scolytidae (non European)
6.25. Trópusi citrus levéltetű
Toxoptera citricida
6.26. Afrikai citrom levélbolha
Trioza erytreae
6.27. Indiai koprabogár
Trogoderma granarium
6.28. Európán kívüli fúrólégy fajok
Trypetidae (non European)
B) Veszélyes károsítók
1. Vírusok és vírusszerű szervezetek
1.1. Szőlő vonalas és csíkos mintázottsága
Alfafa mosaic virus on grapevine
1.2. Alma mozaik vírus
Apple mosaic virus
1.3. Alma seprűsödés mikoplamza
Apple poliferation MLO
1.4. Alma fapuhulás mikoplasma
Apple rubberi wood MLO
1.5. Arabisz mozaik vírus
Arabis mosaic virus
1.6. Közönséges babmozaik vírus
Bean common mosaic virus
1.7. Bab sárga mozaik vírus
Bean yellow mosaic virus
1.8. Répa nektorikus érsárgulás vírus
Beet necrotic yellow vein virus
1.9. Szegfűfoltosság vírus
Carnation mottle virus
1.10. Szegfű nekrotikus foltosság vírus
Carnation necrotic fleck virus
1.11. Szegfű gyűrűsfoltosság vírus
Carnation ringspot virus
1.12. Cseresznye levélsodródás vírus
Cherry leafroll virus
1.13. Krizantém aspermi vírus
Chrysanthemum aspermy virus
1.14. Krizantém B vírus
Chrysanthemum virus B
1.15. Krizantém foltosság viroid
Chrysanthemum clorotic mottle viroid
1.16. Cymbidium mozaik vírus
Cymbidium mosaic virus
1.17. Uborka mozaik vírus
Cucumber mosaic virus
1.18. Köszméte érszalagosodás vírus
Goosberry vein banding virus
1.19. Szőlő bolgár látens vírus
Grapevine Bulgarian latent virus
1.20. Szőlő króm mozaik vírus
Grapevine chrome mosaic virus
1.21. Szőlő fertőző leromlás vírus
Grapevine fanleaf virus
1.22. Szőlő vonalas mintázottsága
Grapevine line pattern virus
1.23. Szőlő levélsodródás vírus
Grapevine leafroll virus
1.24. Szőlő faszöveti barázdáltság vírus
Grapevine stem pitting
1.25. Szőlő sárga mozaik vírus
Grapevine yellow mosaic virus
1.26. Saláta mozaik vírus
Lettuce mosaic virus
1.27. Odontoglossum gyűrűsfoltosság vírus
Odontoglossum ringspot virus
1.28. Borsó maggal átvihető mozaik vírus
Pea seedborne mosaic virus
1.29. Körte kövecsesedés vírus
Pear stony pit virus
1.30. Körte érsárgulás vírus
Pear vein yellow virus
1.31. Szilvahimlő vírus
Plum pox virus
1.32. Burgonya levélsodródás vírus
Potato leafroll virus
1.33. Burgonya bíborszínű levélsodródás mikoplazma
Potato purple top roll MLO
1.34. Burgonya A vírus
Potato virus A
1.35. Burgonya M vírus
Potato virus M
1.36. Burgonya S vírus
Potato virus S
1.37. Burgonya X vírus
Potato virus X
1.38. Burgonya Y vírus
Potato virus Y
1.39. Szilva törpülés vírustörzsek
Prune dwarf viruses
1.40. Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus
Prunus necrotic ringspot vírus
1.41. Málna gyűrűsfoltosság vírus
Raspberry ringspot vírus
1.42. Málna érklorózis vírus
Raspberry vein chlorosis virus
1.43. Rózsa mozaik vírus
Rose mosaic virus
1.44. Rózsa hervadás vírus
Rose wilt virus
1.45. Sztolbur mikoplazma
Stolbur MLO
1.46. Szamóca göndörödés vírus
Strawberry crincle virus
1.47. Szamóca látens gyűrűsfoltosság vírus
Strawberry latent ringspot virus
1.48. Szamóca tarkulás vírus
Strawberry mottle virus
1.49. Dohány mozaik vírus
Tobacco mosaic virus
1.50. Dohány rattle vírus
Tobacco rattle virus
1.51. Dohány gyűrűsfoltosság vírus
Tobacco ringspot virus
1.52. Szőlő tőkesatnyulása
Tomato black ring virus
2. Baktériumok
2.1. Agrobaktériumos gyökérgolyva
Agrobacterium radiobacter pv. tumefaciens
2.2. Bab korinebaktériumos betegsége
Curtobacterium flaccumfaciens
2.3. Paradicsom korinebaktériumos betegsége
Clavibacter michiganensis subs. michiganensis
2.4. Krizantém erwiniás hervadása
Erwinia chrysanthemi pv. chrysanthemi
2.5. Szegfű erwiniás hervadása
Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola
2.6. Borsó pszeudomonászos betegsége
Pseudomonas syringae pv. pisi
2.7. Bab xanthomonászos betegsége
Xanthomonas campestris pv. phaseoli
3. Gombák
3.1. Kukorica kohlioboluszos levélfoltossága
Cochliobolus carbonum
3.2. Kukorica amerikai levélfoltossága
Cochliobolus heterostropus
3.3. Napraforgó diaportés betegsége
Diaporthe helianthi
3.4. Fenyő gyökérrontó tapló
Fomes annosus
3.5. Fuzárium fajok
Fusarium spp.
3.6. Nyárfa hipoxilonos rákja
Hypoxylon mammatum
3.7. Szegfű hervadás
Phialophora cinerescens
3.8. Paprika fitoftórás betegsége
Phytophthora capsici
3.9. Gyümölcsfák fitoftórás gyökérnyaki rothadása
Phytophthora trunk canker
3.10. Napraforgó peronoszpóra
Plasmopara halstedii
3.11. Szegecsfejű gyökérgomba
Roesleria pallida
3.12. Fehérpenészes rothadás
Sclerotinia sclerotiorum
3.13. Burgonya fertőző varrasodás
Spongospora subterranea
4. Fonálférgek
4.1. Rizs fonálféreg
Aphelenchoides bessey
4.2. Szamóca fonálféreg
Aphelenchoides fragariae
4.3. Krizantém fonálféreg
Aphelenchoides Ritzema-Bosi
4.4. Szár- és gumórontó fonálférgek
Ditylenchus spp.
4.5. Vírusvektor fonálférgek
4.5.1. Vírusoltó tűfonálféreg
Longidorus elongátus
4.5.2. Csecsfarkú tűfonálféreg
Xiphinema diversicaudatum
4.5.3. Szőlőszívó tűfonálféreg
Xiphinema index
4.5.4. Mediterrán tűfonálféreg
Xiphinema italiae
4.5.5. Gyümölcsfakárosító tűfonálféreg
Xiphinema pachtaicum
4.5.6. Európai tűfonálféreg
Xiphinema vuittenezi
5. Rovarok
5.1. Platán csipkés poloska
Corythuca ciliata
5.2. Pajzstetvek
Coccoidea
5.3. Szőlő filoxéra
Daktulosphaira vitifoliae
5.4. Vértetű
Eriosoma lanigerum
5.5. Nagy fenyőormányos
Hylobius abietis
5.6. Amerikai fehér szövőlepke
Hyphantria cunea
5.7. Facincérek
Monochamus spp.
5.8. Széles atka
Polyphagotarsonemus latus
5.9. Kaliforniai pajzstetű
Quadraspidiotus perniciosus
5.10. Szúbogarak
Scolytidae
5.11. Szamócaatka
Tarsonemus pallidus
5.12. Raktári kártevők
5.12.1. Babzsizsik
Acanthoscelides obtectus
5.12.2. Lisztatka
Acarus siro
5.12.3. Vöröshere magdarázs
Bruchophagus platipterus
5.12.4. Lucerna magdarázs
Bruchophagus roddi
5.12.5. Borsózsizsik
Bruchus pisorum
5.12.6. Gabonazsizsik
Calandra granaria
5.12.7. Rizszsizsik
Calandra oryzae
5.12.8. Kukoricazsizsik
Calandra zeamays
5.12.9. Készletmoly
Ephestia elutella
5.12.10. Lisztmoly
Ephestia kuehniella
5.12.11. Jövevény lapbogár
Laemophloeus ferrugineus
5.12.12. Dohánybogár
Lasioderma serricorne
5.12.13. Raktári gabonamoly
Nemapogon granella
5.12.14. Aranyszőrű tolvajbogár
Niptus hololeucus
5.12.15. Fogasnyakú gabonabogár
Oryzaephilus surinamensis
5.12.16. Közönséges tolvajbogár
Pitus fur
5.12.17. Aszalványmoly
Plodia interpunctella
5.12.18. Lisztilonca
Pyralis farinalis
5.12.19. Gabonacsuklyásszú
Rhizopertha dominica
5.12.20. Mezei gabonamoly
Sitotroga cerealella
5.12.21. Kis kenyérbogár
Stegobium paniceum
5.12.22. Nagy lisztbogár
Tenebrio molitor
5.12.23. Nagy kenyérbogár
Tenebrioides mauritanicus
5.12.24. Kukoricabogár
Tribolium castaneum
5.12.25. Kis lisztbogár
Tribolium confusum
5.12.26. Fekete gabonabogár
Trogoderma glabrum
6. Vírusvektor levéltetvek
6.1. Borsó levéltetű
Acyrtosiphon aphis
6.2. Fekete bükköny levéltetű
Aphis craccivora
6.3. Fekete répa levéltetű
Aphis fabae
6.4. Uborka levéltetű
Aphis gossypii
6.5. Sárga burgonya levéltetű
Aphis nasturtii
6.6. Zöld alma levéltetű
Aphis pomi
6.7. Foltos burgonya levéltetű
Aulacorthum solani
6.8. Zöld bogáncs levéltetű
Brachycaudus cardui
6.9. Sárga szilva levéltetű
Brachycaudus helichrysi
6.10. Barna őszibarck levéltetű
Brachycaudus prunicola
6.11. Tulipán gyökértetű
Dysaphis tulipae
6.12. Zöld rózsa levéltetű
Macrosiphum rosae
6.13. Zöld őszibarck levéltetű
Mysus persicae
6.14. Komló levéltetű
Phorodon humuli
6.15. Orchidea levéltetű
Sitobium luteum
7. Gyomnövények
7.1. Vadzab fajok
Avena spp.
7.2. Arankafélék
Cuscuta spp.
7.3. Szádorfélék
Orobanche spp.
7.4. Fenyércirok
Sorgum halepense
7.5. Mérgező gyomnövények magvai
Seed of poisonous weeds

2. számú melléklet az Orosz Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti a növényvédelmi karantén és a növényvédelmi együttműködési egyezményhez * 

LISTA az Orosz Föderációban karantén jelentőségű kártevőkről, növényi betegségekről és gyomokról

1. Az Orosz Föderációban regisztrált karantén szervezetek

A) Kártevők
Anoplophora glabripennis Motschulsky Ázsiai hőscincér
Callosobruchus analis L. Indiai borsózsizsik
Callosobruchus maculatus F. Négyfoltos babzsizsik
Callosobruchus phaseoli Gyll. Indiai babzsizsik
Ceatitis capitata Wied. Földközi-tengeri gyümölcslégy
Conotrachelus nenuphar Hb. A szilva amerikai ormányos bogara
Diabrotica virgifera virgifera Le Conte Amerikai kukoricabogár
Epitrix cucumeris Harris Burgonyabolha
Epitrix tuberis Gentner Burgonyagumó-bolha
Liriomyza huidobrensis Blanch. Borsó-aknázólégy
Liriomyza trifolii Burg. Gerbera-aknázólégy
Popillia japonica Newm. Japán cserebogár
Premnotrypes spp. Andesi burgonya-ormányos fajok
Pseudaulacaspis pentagona (Targ.-Toz.) Eperfa-pajzstetű
Rhagoletis pomonella Walsh. Alma-gyümölcslégy
Spodoptera littoralis Boisd. Trópusi lápi-bagolylepke
Spodoptera litura Fabr. Gyapot-bagolylepke
Thrips palmi Karny Pálmatripsz
Trogoderma granarium Ev. Kaprabogár
B) Kórokozók
Gombák
Atropellis pinicola Zeiler & Goodding Tűlevelűek atropelliszes rákja
Atropellis piniphila (Weir.) Lohman & Cash Tűlevelűek atropelliszes rákja
Ceratocystis fagacearum (Bretz.) Hunt. Ceratocisztiszes tölgyfavész
Didymella ligulicola (K. F. Baker, Dimock & Davis)
von Arx

A krizantém didimellás betegsége
Neovossia indica (Mitra) Mundkur (≈ Tilletia indica Mitra) A búza indiai kőüszögje
Phymatotrichopsis omnivora (Duggar.) Hennebert
(≈ Phymatotrichum omnivorum Duggar.)

A gyapotcserje gyökérrothadása
Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton
(≈ Diplodia macrospora Earle)

Kukoricacső és szár szárazrothadása
Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton
[≈ D. maydis (Berkeley) Saccardo]

Kukoricaszár rothadás, fehér csőrothadás
Thecaphora solani Thirum. Et O’Brien)
(≈ Angiosorus solani Thirum. Et O’Brien)

Burgonyagumó üszkös megbetegedése
Baktériumok
Erwinia amylovora (Burill.) Almatermésűek baktériumos száradása és elhalása
Pantoea stewartii subsp. Stewartii (Smith) Mergaert et al.
[≈ Erwinia stewartii (Smith) Dye]

Kukorica baktériumos csíkossága és hervadása
Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. A rizs baktériumos betegsége
Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang. et al.) Swings et al.
A rizs baktériumos levélcsíkossága
Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
(≈ Xanthomonas ampelina Panagopoulos)

Szőlő baktériumos rákosodása
Fitoplazmák és vírusok
Cherry rasp leaf nepovirus Cseresznye érdeslevelűség nepovírus
Grapevine flavescence doreee phytoplasma Szőlő aranyszínű sárgasága
Peach latent mosaic viroid Őszibarack látens mozaik viroid
Peach rosette mosaic nepovirus Őszibarack rozetta mozaik nepovírus
Potato Andean latent tymovirus Burgonya Andesi látens tymovírus
Potato Andean mottle comovirus Burgonya Andesi tarkulás comovírus
Potato T trichovirus Burgonya T trichovírus
Potato yellowing alfamovirus Burgonya sárgulás alfamovírus
Fonálférgek
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bucher.) Nickle Fenyőfa fonálféreg
Globodera pallida (Stone.) Mulvey et Stone. Sápadt burgonya fonálféreg
Meloidogyne chitwoodi Golden et al. Kolumbiai gyökér-fonálféreg
C) Gyomnövények
Bidens pilosa L. -
Cenchrus pauciflorus Benth. Átoktüske
Helianthus californicus DC. -
Helianthus ciliaris DC. -
Ipomoea hederacea L. Borostyánlevelű hajnalka
Ipomoea lacunusa L. -
Iva axillaris Pursh -
Solanum carolinense L. -
Solanum elaeagnifolium Cav. -
Striga spp. Boszorkánygyom fajok

2. Az Orosz Föderáció területén korlátozottan elterjedt karantén szervezetek

A) Kártevők
Bemisia tabaci Gen. Dohány liszteske
Carposina niponensis Wisgh. Őszibarack gyümölcslégy
Frankliniella occidentalis Perg. Nyugati virágtripsz
Grapholita molesta Busck. Keleti gyümölcsmoly
Hyphantria cunea Drury Amerikai fehér szövőlepke
Lymantria dispar L. (ázsiai rassz) Gyapjaslepke (ázsiai rassz)
Phthorimaea operculella Zell. Burgonyamoly
Quadraspidiotus perniciousus Comst. Kaliforniai pajzstetű
Viteus vitifolieae Fitch. Szőlő gyökértetű
B) Kórokozók
Gombák
Cochliobolus heterostrophus Drechsler
[≈ Bipolaris maydis (Nisikado) Shoem] (T rassz)

Kukorica amerikai levélfoltossága
Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.
(≈ Phomopsis helianthi Munt.-Cvet. et al.)

Napraforgó diaportés szárfoltosság és korhadás
Phytophthora fragariae Hickman Szamóca fitoflórás gyökérpusztulása
Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival. Burgonyarák
Baktériumok
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
[≈ Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith]

Burgonya pszeudomonászos hervadása
Vírusok
Plum pox potyvírus Szilvahimlő (sarka) vírus
Fonálférgek
Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens. Közönséges burgonya-fonálféreg
C) Gyomnövények
Acroptilon repens DC. -
Ambrosia artemisiifolia L. Ürömlevelű parlagfű
Ambrosia psilostachya DC. Évelő parlagfű
Ambrosia trifida L. Háromlevelű parlagfű
Cuscuta sp. sp. Aranka fajok
Solanum rostratum Dun. Tányértüske
Solanum triflorum Nutt. -”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1996. július 5. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a földművelésügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére