A jogszabály mai napon ( 2020.02.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

170/1996. (XI. 26.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1996. augusztus 2. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),

attól az óhajtól vezérelve, hogy fejlesszék az országaik közötti közúti személyszállítást és árufuvarozást,

szem előtt tartva, hogy közös érdek a határátkelőkhöz vezető megfelelő közúti kapcsolatok fejlesztése, kellő figyelmet szentelve a környezetvédelmi és forgalombiztonsági követelményeknek,

attól az óhajtól vezérelve, hogy segítsék a területükön áthaladó forgalmat,

az alábbiakról állapodtak meg:

I. Fejezet

1. Cikk

Fogalommeghatározások

Az Egyezmény szempontjából

a) fuvarozó: a Szerződő Felek egyikében bejegyzett olyan természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely saját számlára vagy díj ellenében a vonatkozó hazai jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban közúti fuvarozás végzésére jogosult;

b) a gépjármű

(i) személyszállítás esetén: autóbusz vagy bármely személyszállításra szolgáló gépi meghajtású közúti jármű, amely a műszaki követelményeknek megfelelően a vezetőt is beleértve több mint kilenc személy szállítására alkalmas, valamint a poggyász fuvarozására szolgáló pótkocsi, amelyeket valamelyik Szerződő Fél területén tartanak nyilván,

(ii) árufuvarozás esetén: bármely árufuvarozásra szolgáló gépi meghajtású közúti jármű, amelyet a műszaki követelményeknek megfelelően árufuvarozásra alakítottak ki, beleértve bármely ahhoz kapcsolt pótkocsit vagy félpótkocsit, amelyeket valamelyik Szerződő Fél területén tartanak nyilván;

c) menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítás: a Szerződő Felek területén bejegyzett autóbusszal előre meghatározott és közzétett menetrend, útvonal, díjszabás és feltételek szerint végzett olyan rendszeres személyszállítás, ahol az utasok előre meghatározott megállókban fel- és leszállhatnak;

d) nem menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítás: a Szerződő Felek bármelyikének területén bejegyzett járművel végzett olyan személyszállítás, amelynek során ugyanaz a gépjármű szállítja az utasok ugyanazon csoportját az egész útvonalon, és visszaszállítja őket az autóbuszt nyilvántartó Szerződő Fél területén lévő kiindulási pontra,

vagy a végpontra utasokat szállít és üresen tér vissza a kiindulási pontra,

vagy üresen lép ki és a végpontról utasokat szállít vissza a kiindulási pontra;

e) autóbusszal történő ingajárati személyszállítás: a Szerződő Felek területén bejegyzett autóbusszal végzett olyan személyszállítás, amelynek során az utasok előre kialakított csoportját ismétlő oda- és visszaút során, az autóbuszt nyilvántartó Szerződő Fél területén levő ugyanazon kiindulási pontról a másik Szerződő Fél területén lévő ugyanazon végpontra szállítják, feltéve, hogy az első út során az autóbusz üresen tér vissza, és az utolsó út során az autóbusz üresen lép be a másik Szerződő Fél területére;

f) cabotage fuvarozás: az egyik Szerződő Fél fuvarozója által a másik Szerződő Fél területén lévő kiindulási és végpont között végzett személyszállítást és árufuvarozást jelent.

2. Cikk

Az Egyezmény hatálya

1. Ezen Egyezmény rendelkezései a díj ellenében vagy saját számlára bármely Szerződő Fél területén bejegyzett gépjárművel végzett, a Szerződő Felek területe között, az azokon áthaladó, valamint a harmadik országba irányuló vagy onnan kiinduló nemzetközi közúti személyszállításra és árufuvarozásra vonatkoznak.

2. Az Egyezmény rendelkezései nem érintik a Szerződő Felek azon jogait és kötelezettségeit, amelyeket az általuk már elfogadott egyezmények, megállapodások és jogszabályok rögzítenek.

3. Cikk

Vegyesbizottság

1. Ezen Egyezmény alkalmazásának ellenőrzése, a közúti árufuvarozási engedélyek mennyiségének kölcsönös meghatározása és a vitás kérdések rendezése érdekében a Szerződő Felek Vegyesbizottságot hoznak létre, amely a Szerződő Felek illetékes hatóságainak képviselőiből áll.

2. Az illetékes hatóság a Magyar Köztársaság esetében a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium (1077 Budapest, Dob u. 75-81.), az Albán Köztársaság esetében az Ipari, Közlekedési és Kereskedelmi Minisztérium (Tirana, Abdi Toptani u. 4.).

II. Fejezet

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

4. Cikk

Menetrend szerinti személyszállítás * 

1. Az 1. Cikk c) pontjában meghatározott menetrend szerinti személyszállítás a Szerződő Felek illetékes hatóságai közötti megállapodás alapján bonyolódik. A fuvarozók menetrend szerinti személyszállítást csak a mindkét Szerződő Fél által jóváhagyott engedély, illetőleg koncesszió alapján végezhetnek.

2. Az egyik Szerződő Fél illetékes hatósága az általa jóváhagyott kérelmet két példányban megküldi a másik Szerződő Fél illetékes hatóságának a lehető legrövidebb időn belüli elbírálás céljából.

A kérelemnek tartalmaznia kell az üzemeltető:

- nevét és címét,

- a választott útvonalat és távolságokat,

- a menetrendet,

- a viteldíjakat,

- az utasok felvételére és lerakására szolgáló megállási pontokat,

- a szállítás tervezett gyakoriságát és időszakát.

A Szerződő Felek illetékes hatósága az általa szükségesnek ítélt egyéb adatokat is kérhet.

3. A Szerződő Felek illetékes hatósága a menetrend szerinti személyszállításra jogosító engedélyeket saját területükre díj és ellenszolgáltatás nélkül adja ki. Ezen engedélyek érvényességi időtartamáról a Szerződő Felek illetékes hatóságai állapodnak meg.

5. Cikk

Nem menetrend szerinti személyszállítás

1. A Szerződő Felek területei között végzett nem menetrend szerinti személyszállítás esetén nem szükséges engedély ugyanazon utasoknak ugyanazon autóbusszal végzett

a) az 1. Cikk d) pontjában meghatározott nem menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállításra;

b) ha az autóbuszt meghibásodása miatt másik autóbusszal kell helyettesíteni.

2. A másik Szerződő Fél illetékes hatósága által kibocsátott engedély szükséges

a) az 1. Cikk e) pontjában meghatározott ingajárati személyszállításra;

b) a másik Szerződő Fél területén bejegyzett üres autóbusz belépésére;

c) az egyéb nem menetrend szerinti személyszállításokra.

3. Jelen cikk 1. és 2. pontjaiban jelzett személyszállítás esetén az autóbusz vezetőjének utaslistával és menetlevéllel kell rendelkeznie.

4. Jelen cikk és a 4. Cikk szerinti személyszállítás esetében a jármű vezetőjének a következő adatokat tartalmazó iratokkal kell rendelkeznie:

a) az engedélyokirat azonosító száma,

b) a személyszállítást végző gépjármű forgalmi rendszáma,

c) a megengedett maximális utaslétszám,

d) az útvonal kezdő- és végpontja,

e) üres hely a vámhatósági pecsét számára,

f) bármely más, bármelyik Szerződő Fél illetékes hatósága által a saját fuvarozóiktól megkövetelt információ.

III. Fejezet

ÁRUFUVAROZÁS

6. Cikk

Árufuvarozási feltételek

1. A Szerződő Felek területén nyilvántartott gépjárművel

- a Szerződő Felek területe között,

- a másik Szerződő Fél területén áthaladó, valamint

- a harmadik országba irányuló és az onnan kiinduló árufuvarozások

az előzetesen kiadott engedélyek alapján végezhetők.

2. Az engedélyek egy oda- és visszaútra jogosítanak.

3. Az engedélyeket a fuvarozó nevére állítják ki, és azok nem átruházhatók.

4. Az engedélyek adómentesek és adókötelesek lehetnek. Az adómentes engedélyek a Magyar Köztársaság területén a gépjárműadó, az Albán Köztársaság területén a közúti járműadó alól mentesítenek.

5. A Szerződő Felek illetékes hatóságai, az Egyezmény 3. Cikkével létrehozott Vegyesbizottság útján közös megegyezéssel határozzák meg az adóköteles és adómentes engedélyek éves kontingensét.

6. Az e cikkben meghatározott engedélyeket a másik Szerződő Fél területén végzett árufuvarozás során a gépjárművön kell tartani, és azokat az ellenőrzésre jogosult hatóság felszólítására fel kell mutatni.

7. A közúti fuvarozási engedélyek egy naptári évig és következő év január 31. napjáig érvényesek.

7. Cikk

Mentességek

Adómentesen és közúti fuvarozási engedély nélkül végezhetők a következő fuvarozások:

a) költözködési ingóságok fuvarozása;

b) áruk alkalmi szállítása a repülőterekre vagy azokról, a repülőjáratok alkalmi átirányítása esetén;

c) poggyászfuvarozás a személyszállító gépjárművekhez kapcsolt utánfutókban;

d) postai küldemények fuvarozása;

e) sérült vagy meghibásodott gépjárművek fuvarozása;

f) színházi, zenei, filmművészeti, cirkuszi előadásokhoz, sporteseményekhez, kiállításokhoz vagy vásárokhoz, illetve rádió- és televízióközvetítésekhez szükséges anyagok, tárgyak, berendezések és élő állatok fuvarozása;

g) kizárólagosan reklám és tájékoztatás céljára szánt anyagok és felszerelések fuvarozása;

h) olyan árufuvarozás, ahol a gépjármű legnagyobb össztömege, az utánfutót is beleértve, 6 tonnát, vagy hasznos terhelése, beleértve az utánfutót is, a 3,5 tonnát nem haladja meg;

i) rendkívüli segélyszállítmányok fuvarozása elemi csapás, szerencsétlenség vagy katasztrófa esetén;

j) elhunytak földi maradványait tartalmazó koporsók vagy urnák fuvarozása;

k) saját számlás árufuvarozás;

l) gépjárművek üresen történő közlekedése;

m) kombinált (intermodális) közlekedés esetén a határátlépés helyétől vagy az áru feladási helyétől az útirány szerinti legközelebbi, attól légvonalban legfeljebb 70 km-es körzethatáron belül található terminálig (vasúti, belvízi), illetve ezen termináltól a legközelebbi, attól légvonalban legfeljebb 70 km-es körzethatáron belül található rendeltetési helyig, vagy az útirány szerinti legközelebbi határátlépési helyig történő fuvarozás.

8. Cikk

Gépjárművek tömege, méretei és műszaki követelményei

1. A gépjárművek tömege, méretei és műszaki követelményei vonatkozásában mindegyik Szerződő Fél kötelezi magát arra, hogy a másik Szerződő Fél területén nyilvántartott gépjárművek esetében a saját területükön nyilvántartott gépjárművekre alkalmazott előírásoknál szigorúbbat nem foganatosítanak.

2. Ha a gépjármű vagy a gépjárműszerelvény tömege és méretei meghaladják a másik Szerződő Fél területén engedélyezett mértéket, a fuvarozás megkezdése előtt külön engedélyt kell beszerezni az utóbbi Szerződő Fél illetékes szervétől.

3. Ha a 2. pontban meghatározott műveletek céljából kiadott engedély külön útvonalat ír elő, úgy a fuvarozást csak az engedélyezett útvonalon lehet elvégezni.

IV. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

9. Cikk

Cabotage

Tilos a cabogate személyszállítás és árufuvarozás. A Szerződő Felek illetékes hatóságai azonban egyes esetekben engedélyt adhatnak ki ilyen fuvarozásra.

10. Cikk

Különleges áruk fuvarozása

1. A Szerződő Felek illetékes hatóságai a menetrend szerinti autóbuszoknál és az élő állatokat, gyorsan romló, valamint veszélyes árukat szállító gépjárműveknél a határ-, vám- és egészségügyi ellenőrzést soron kívül elvégzik.

2. Veszélyes áruk fuvarozásához, szükség esetén a Szerződő Felek illetékes hatóságai speciális engedélyt adnak ki. A Szerződő Felek illetékes hatóságai a kézhezvételtől számított 10 napon belül kötelesek választ adni az ilyen speciális engedélykérelemre. A Szerződő Felek illetékes hatóságai területükön útvonalat jelölhetnek ki a veszélyes áruk fuvarozására. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a veszélyes áruk fuvarozása során a Veszélyes Áruk Közúti Fuvarozásáról szóló Egyezmény (ADR) rendelkezéseit területükön kölcsönösen alkalmazzák.

11. Cikk

Pénzügyi rendelkezések

1. Jelen Egyezmény rendelkezései alapján a másik Szerződő Fél területén személyszállítást végző gépjármű, naptári évenként 60 napig mentes a gépjárműadó alól.

2. A jelen Egyezmény 6. Cikkében említett adómentes engedéllyel közlekedő járművek mentesek a másik Szerződő Fél területén a jármű tulajdonlásával és használatával kapcsolatos adó és díj alól.

3. A jelen Egyezmény nem mentesít az üzemanyaggal kapcsolatos adók és illetékek, a közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos általános forgalmi adó, valamint az úthasználati díjak, illetve egyéb használati díjak alól. Ugyancsak nem mentesít az olyan pénzbírságok alól, amelyeket a Szerződő Fél jogszabályai a gépjárművek megengedett össztömegének és tengelyterhelésének túllépésére állapítanak meg.

4. A jelen Egyezmény alapján közlekedő járművek részére a másik Szerződő Fél területére bevitt pótalkatrészek, valamint ezen járművek javítására bevitt alkatrészek vám- és illetékmentesek. A kicserélt alkatrészeket vissza kell szállítani a gépjárművet bejegyző országba, vagy a vámhatóságok ellenőrzése mellett meg kell semmisíteni, vagy az állam javára ellenszolgáltatás nélkül fel kell ajánlani.

5. Mentes a vámok és illetékek alól a gépjárművek e célra gyárilag rendszeresített tartályába elhelyezett üzemanyag, legfeljebb 200 liter mennyiségben.

12. Cikk

Az Egyezmény megszegése

1. Ha az egyik Szerződő Fél fuvarozója a másik Szerződő Fél területén történő tartózkodása alatt súlyosan vagy ismételten megszegi az Egyezmény rendelkezéseit, az a Szerződő Fél, amelynek területén az Egyezményt megszegték, a következő intézkedéseket foganatosíthatja:

a) figyelmeztetés;

b) a figyelmeztetéssel együtt közleményt ad ki, hogy bármilyen hasonló megszegés

(i) a fuvarozónak kiadott engedély vagy engedélyek visszavonásához,

(ii) ha engedélyt nem írnak elő, a fuvarozó tulajdonában lévő vagy általa üzemeltetett gépjárműnek, annak a Szerződő Félnek a területéről, ahol a megszegést elkövették, az ideiglenes vagy állandó kitiltáshoz vezethet;

c) a visszavonásról vagy kitiltásról közleményt ad ki;

és felkérheti a másik Szerződő Fél illetékes hatóságát arra, hogy közölje döntését a fuvarozóval és az e Cikk 1. c) pontjában rögzített esetben határozott vagy határozatlan időtartamra függessze fel részére az engedélyek kiadását.

2. E Cikk rendelkezései nem befolyásolják azokat a törvényes intézkedéseket, amelyeket annak a Szerződő Félnek a bíróságai vagy illetékes hatóságai alkalmaznak, ahol a megszegés történt.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. Cikk

Hatálybalépés és felmondás

1. A Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépésére vonatkozó alkotmányos előírásaiknak.

2. Az Egyezmény a későbbi értesítés kézhezvételétől számított 30. napon lép hatályba. Az Egyezmény hatálybalépésével hatályát veszti a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Albán Népköztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti árufuvarozás tárgyában Budapesten, 1973. október 3-án aláírt Egyezmény.

3. Az Egyezményt a Szerződő Felek határozatlan időre kötik. Az Egyezményt bármely Szerződő Fél a naptári év vége előtt legalább hat hónappal írásban felmondhatja, s ebben az esetben az Egyezmény az adott év leteltével hatályát veszti.

Készült Tiranában, az 1996. évi január hó 24. napján, magyar, albán, angol nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § (1) *  Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1996. szeptember 2-ától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére