A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

216/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a gyakornokok fogadásáról szóló, Budapesten, 1995. november 3-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény hatálybalépéséről szóló jegyzékváltás 1996. november 18-án megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a gyakornokok fogadásáról szóló, Budapesten, 1995. november 3-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a gyakornokok fogadásáról

1. Cikk

(1) Jelen Egyezmény azokra a magyar, illetve luxemburgi állampolgárokra vonatkozik, akik a másik fél országában szakmai és nyelvi ismereteik tökéletesítése céljából, meghatározott időszakra gyakornoki foglalkoztatást készek vállalni.

(2) Gyakornoki állást bármely nemhez tartozó, fizikai vagy szellemi dolgozó elnyerhet. A jelölteknek elvben befejezett szakképesítéssel kell rendelkezniük, a 18. életévüket be kell tölteniük, de nem léphetik túl a 30 éves korhatárt.

2. Cikk

(1) A gyakornokok a jelen Egyezmény 5. Cikkének (1) bekezdésében meghatározott kontingens erejéig kaphatnak foglalkoztatási engedélyt az általános, illetve az ágazati foglalkoztatás helyzetére való tekintet nélkül, és mindkét országban betartják a külföldi munkaerő foglalkoztatását érintő törvényes rendelkezéseket, illetve a jogi szabályozás vonatkozó előírásait.

(2) Minthogy a külföldi munkavállalóknak ahhoz, hogy mindkét országban foglalkoztatást nyerhessenek, előzetes munkavállalási engedéllyel kell rendelkezniük, a két Fél kötelezettséget vállal arra nézve, hogy ezt az engedélyt a gyakornokok számára a jelen Egyezmény keretei között előre megadja. Ez a rendelkezés nem érinti a két országban egyaránt érvényben lévő azon törvényeket és hatályos jogszabályokat, amelyek a külföldiek be- és kiutazását, illetőleg ott-tartózkodását szabályozzák.

3. Cikk

(1) A gyakornoki státus általában egy évre korlátozódik, ennek időtartama kivételesen hat hónappal meghosszabbítható.

(2) A gyakornoki viszony lejártát követően, a fogadó országban a gyakornokok számára újabb állás betöltése nem engedélyezett, hacsak részére a külföldiek esetében szükséges munkavállalói engedélyt nem adják meg.

4. Cikk

(1) A gyakornokok fogadásához mindkét országban csak akkor járulnak hozzá, ha az őket alkalmazni szándékozó munkáltatók vállalják, hogy biztosítják számukra az érvényben lévő munkaügyi és bérezési feltételeket az őket foglalkoztató vállalatoknál.

(2) A gyakornokok a fogadó ország munkavállalóival egyenlő elbírálásban részesülnek a munkafeltételek, a munkavédelem és a dolgozók jog- és érdekvédelmének tekintetében.

(3) A gyakornokok esetében a társadalombiztosítás hatályos rendelkezései érvényesek, valamint mérvadónak tekinthető minden olyan, e téren kötött speciális megállapodás, amely a Magyar Köztársaság és a Luxemburgi Nagyhercegség között jött létre.

5. Cikk

(1) A két ország által fogadható gyakornokok száma naptári évenként nem haladhatja meg a 20 főt. A kontingenst meghaladó kérelmek az 1-4. Cikkben foglalt feltételek alapján, a munkaerőpiac helyzete által megengedett mértékben adhatók meg.

(2) A gyakornoki foglalkoztatásnak a kontingensbe történő beszámítása független az igénybevétel időpontjától és időtartamától. Az év elején a másik ország területén már gyakornokként foglalkoztatottak létszáma nem számít bele a folyó év kontingensébe. A 3. Cikk (1) bekezdésének megfelelő hosszabbítás vagy állásváltoztatás nem számít bele a kontingensbe.

(3) Amennyiben az egyik évben az egyik ország által küldött gyakornokok létszáma nem meríti ki a kontingenst, a be nem töltött helyek száma nem vihető át a következő évre, ennek következtében a másik ország által küldött gyakornokok száma sem csökkenthető.

(4) A következő évre vonatkozó kontingens módosításáról a két fél jegyzékváltás útján állapodhat meg. A jegyzékváltásra legkésőbb a folyó év vége előtt egy hónappal kell hogy sor kerüljön.

6. Cikk

(1) A gyakornoki viszonyt folytatni szándékozó személynek a kérelmet a saját országában a jelen Egyezmény végrehajtásával megbízott hatóságnak kell benyújtania. Az erre a célra előkészített formanyomtatványokon szerepelnie kell minden olyan adatnak, amely a szóban forgó állás elnyerésének vizsgálatához és a gyakornoki státusz engedélyezéséhez szükséges.

(2) A fent említett hatóság megvizsgálja, hogy a kérelem megfelel-e a jelen Egyezményben foglalt feltételeknek és továbbítja azt a másik ország megfelelő hatóságának. A másik ország illetékes hatósága dönt, a kérelemnek az éves kontingens keretén belül történő elfogadásáról.

(3) Jelen Egyezmény végrehajtásával megbízott hatóság a Magyar Köztársaságban a Munkaügyi Minisztérium (Országos Munkaügyi Központ), a Luxemburgi Nagyhercegségben pedig a Luxemburgi Foglalkoztatási Hivatal.

7. Cikk

(1) Az illetékes hatóságok igyekeznek a gyakornoki kérelmekre gyors választ adni. Amint a két ország közül az egyik ország hatósága a gyakornoki engedélyt megadja, azt saját hozzájárulásával együtt a másik ország illetékes hatóságához továbbítja.

(2) Jelen Egyezményben foglaltak megvalósítása céljából mindkét Kormány a lehetőségekhez mérten, megfelelő állás elnyerése érdekében támogatást nyújt azoknak a gyakornoki engedélyért folyamodóknak, akik saját erőből munkaadót találni nem tudnak. Ez az elhatározás vonatkozik azokra az esetekre is, amelyek során, a gyakornok hibáját kivéve, a munkaviszony az adott munkáltatónál a tervbe vett határidőig nem tartható fenn.

8. Cikk

A jelentkezők gyakornoki elhelyezése díjmentes. A gyakornoki szerződésnek tartalmaznia kell az oda- és visszautazás, valamint a tartózkodás költségeinek fedezésére vonatkozó megállapodást.

9. Cikk

(1) Jelen Egyezmény a jegyzékváltást követő második hónap első napján lép hatályba és a tárgyév december 31. napjáig hatályban marad.

(2) Az Egyezmény évről évre hallgatólagosan hatályban marad, amennyiben azt valamelyik szerződő Kormány hat hónappal január elseje előtt fel nem mondja.

(3) Az Egyezmény felmondása esetén a már kiadott engedélyek a jelen Egyezmény alapján, az engedélyezett időtartamra érvényben maradnak.

(4) Az Egyezmény hatálybalépésének évében a gyakornokok számaránya meg kell hogy feleljen a hatálybalépés és az év vége között meglévő hónapok számának arányával.

Az Egyezmény francia és magyar nyelven készült, mindkét szöveg egyaránt kötelező érvényűnek tekintendő.

Az Egyezményt a két Kormány képviselői 1995. november 3-án, Budapesten írták alá.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Az Egyezmény rendelkezéseit 1997. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a munkaügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére