A jogszabály mai napon ( 2020.03.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1997. évi III. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló, Muraszombaton, 1996. július 10-én aláírt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló, Muraszombaton, 1996. július 10-én aláírt Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel megerősíti.

2. § *  A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek):

- a légtérsértések megelőzése céljából, a határ menti körzet biztonságának szavatolása érdekében;

- a repülő és légvédelmi csapatok együttműködése és a katonai repülések biztonságos végrehajtása céljából

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

Általános rendelkezések

E Megállapodásban foglaltak koordinálásáért és végrehajtásáért a magyar Szerződő Fél részéről a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma, a szlovén Szerződő Fél részéről a Szlovén Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma felelős, akik megbízzák a 2. Cikkben megjelölt szerveket ezen Megállapodás szerinti együttműködés tervezésével, szervezésével és végrehajtásával.

Az együttműködés fő területei:

(1) Az egymás légterében tervezett katonai repülések szabályozása.

(2) Kölcsönös tájékoztatás a határ menti sávban végrehajtott katonai repülésekről, figyelembe véve a repülésbiztonsághoz és a kölcsönös tájékoztatáshoz fűződő légvédelmi érdeket.

(3) Kölcsönös segítségnyújtás biztosítása a veszélyhelyzetbe került vagy repülőbalesetet szenvedett katonai légi járművek részére.

(4) A repülő és légvédelmi csapatok tevékenységének kölcsönös segítése a kiképzés és biztosítás területein.

(5) Rendszeres tapasztalatcserék szervezése.

2. Cikk

Az együttműködő szervek

A magyar Szerződő Fél részéről:

- a Magyar Honvédség Repülő és Légvédelmi Főcsoportfőnöksége, Budapest,

- az Egyesített Repülésirányító Főközpont, Katonai Légiforgalmi Szolgálat, Budapest,

- a Magyar Honvédség 2. Repülő és Légvédelmi Hadtestparancsnokság Harcálláspont, Veszprém,

- a Magyar Honvédség Légügyi Hatósági Hivatala, Budapest.

A szlovén Szerződő Fél részéről:

- a Szlovén Hadsereg Vezérkara Légügyi és Légvédelmi Szakosztálya, Ljubljana,

- a Szlovén Katonai Légiforgalom Irányító Központ (ATC), Ljubljana,

- a 16. Légtérvédelmi Zászlóalj Operatív Központja (OC 16 bNZP) Ljubljana,

- a Szlovén Köztársaság Közlekedési és Hírközlési Minisztériumának Légiforgalmi Igazgatósága, Ljubljana.

3. Cikk

(1) A Szerződő Felek katonai szállító légi járműveinek repüléseit a másik Szerződő Fél országának légterében az ICAO repülési szabályainak megfelelően kell megvalósítani, ezen Megállapodásban foglaltakkal kiegészítve.

(2) A Magyar Honvédséghez, illetve a Szlovén Köztársaság Hadseregéhez tartozó, vagy általuk üzemben tartott katonai szállító légi járművek a másik Szerződő Fél országának területére - a jelen Megállapodásban foglalt feltételek betartásával - szakmai együttműködés és légi szállítás céljából repülhetnek be.

(3) A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság országhatárát tilos átrepülni rakétákkal, bombákkal, betöltött gépágyúval és más harci eszközökkel felszerelt, valamint a fedélzetükön felderítés végrehajtására alkalmas rádióelektronikai, rádiólokációs és optikai berendezésekkel rendelkező repülőeszközökkel, kivéve a mindkét Szerződő Fél által aláírt nemzetközi szerződésekben engedélyezett eseteket.

(4) Az egymás légterébe történő berepülés az illetékes Külügyminisztériumok útján a polgári légügyi hatóságtól kapott engedély alapján történik. Az engedélyeket a repülések végrehajtása előtt legalább hét munkanappal kell megkérni.

(5) Az engedélyezett repülésekről a Szerződő Felek egymás repülésirányító központjait kölcsönösen tájékoztatják az államhatárok tervezett átrepülése előtt 24 órával.

(6) A katonai szállító légi járművek tervezett repüléseiről, valamint az azonosságot meghatározó (identifikációs) sávba való berepülésekről történő információcserék a budapesti Egyesített Repülésirányító Főközpont, MH Katonai Légiforgalmi Szolgálat és a Szlovén Katonai Légiforgalom Irányító Központ (ATC) Ljubljana, valamint a Magyar Honvédség 2. Repülő és Légvédelmi Hadtestparancsnokság Harcálláspontja és a Szlovén Hadsereg OC 16. bNZP közötti - a két szervet összekötő - vezetékes híradó vonalon történnek.

4. Cikk

(1) A Szerződő Felek a katonai repülések biztonsága érdekében a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság államhatára mentén mindkét oldalon 10 km mélységű, azonosságot meghatározó (identifikációs) sávot jelölnek ki a légihelyzet tisztázás megkönnyítése érdekében.

(2) A Szerződő Felek kölcsönösen vállalják, hogy az azonosságot meghatározó (identifikációs) sávban saját légtérben tervezett katonai repülésekről előzetesen, mindennemű más határ menti repülésről pedig kérésre tájékoztatják egymást.

(3) A Szerződő Felekhez történő előzetes bejelentés nélkül tilos a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság vagy más állam katonai légi járműveinek repülést végrehajtani az azonosságot meghatározó (identifikációs) sávban.

(4) Az együttműködő szervek között a katonai és polgári légi járművek helyzetének tisztázása ICAO (International Civil Aviation Organization) térkép alapján a lakott településekhez való viszonyítás meghatározásával vagy a földrajzi koordináták megadásával történik.

(5) A veszélyhelyzetbe került katonai és polgári légi járművek a Szerződő Felek előzetes értesítése nélkül berepülhetnek az azonosságot meghatározó (identifikációs) sávba. Ezen esetekben a Felek repülésirányító központjai és a légvédelmi harcálláspontjai késedelem nélkül kötelesek egymást tájékoztatni, szükség esetén segítséget kérhetnek egymástól.

(6) A Szerződő Felek az azonosságot meghatározó (identifikációs) sávban a veszélyhelyzetbe került katonai légi jármű biztonsága érdekében kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak. Szükség esetén biztosítják ezen katonai légi járművek leszállását egymás repülőterein.

5. Cikk

(1) A Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy saját területükön biztosítják a légi kutató-mentőszolgálatot, segítséget nyújtanak a bajba jutott személyzetnek, illetékességüknek megfelelően gondoskodnak a katonai és polgári légi járművek őrzéséről, védelméről és intézkedéseket foganatosítanak a következmények felszámolására. A szükséges információkat és adatokat egymás részére kölcsönösen és késedelem nélkül megadják.

(2) A Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a jogellenesen hatalomba kerített katonai és polgári légi járművekről, egyeztetik teendőiket és a lehetőségek szerint segítséget nyújtanak egymásnak a megelőzésben és elhárításban.

6. Cikk

(1) Az együttműködő Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy repülő és légvédelmi csapataik kiképzéséhez és működésük biztosításához a szakmai egyeztetéseknek megfelelően kölcsönös segítséget nyújtanak egymásnak.

(2) A Szerződő Felek rendszeres tapasztalatcseréket folytatnak a következő témákban:

- repülőhajózó kiképzés;

- technikai eszközök üzemeltetése;

- repüléstervezés és -irányítás;

- légtérellenőrzés;

- repülésbiztonsági tapasztalatok.

(3) A Szerződő Felek támogatják és elősegítik:

- a szakmai tapasztalatcseréket, konzultációkat;

- a repülő egészségügyi tapasztalatok kicserélését.

7. Cikk

(1) Az együttműködés biztosítása érdekében a 2. Cikkben rögzített együttműködő szervek kétoldalú vezetékes összeköttetést tartanak fenn a Magyar Honvédség 2. Repülő és Légvédelmi Hadtestparancsnokság Harcálláspontja (Veszprém) és a Szlovén Hadsereg OC 16. bNZP, valamint a budapesti Egyesített Repülésirányító Főközpont Katonai Légiforgalmi Szolgálata és a Szlovén Köztársaság Közlekedési és Hírközlési Minisztériumának Légiforgalmi Igazgatósága között.

(2) A Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy saját államhatárukig biztosítják a híradó vonalak folyamatos működését, azok meghibásodása esetén azonnal intézkednek helyreállításukra.

8. Cikk

(1) A Szerződő Felek között az együttműködés azok nemzeti nyelvén, illetve angol nyelven, tolmácsok útján valósul meg.

(2) A katonai repülőgéppel érkező személyzetek és utasok részére a vám- és útlevélvizsgálat feltételeit a Fogadó Fél köteles biztosítani.

(3) Az együttműködő szervek következő évi együttműködési tervükhöz minden évben egyeztetik javaslataikat, amelyek tartalmazzák a képviselőik kölcsönös látogatását, idejét, helyét és témáját.

9. Cikk

(1) A Szerződő Felek eleget tesznek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírásoknak és erről diplomáciai úton tájékoztatják egymást. A Megállapodás a későbbi értesítés kézhezvétele napján lép hatályba.

(2) A jelen Megállapodás határozatlan időszakra szól, és a Szerződő Felek írásban bármikor felmondhatják. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételétől számított hat hónap elteltével veszti hatályát.

(3) A Szerződő Felek a jelen Egyezményt kölcsönös egyetértés alapján bármikor módosíthatják vagy kiegészíthetik.

(4) Készült Muraszombaton, 1996. július 10-én, két eredeti példányban, magyar és szlovén nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A törvény 2. §-a a Megállapodás 9. Cikkének (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A (2) bekezdés szerinti hatálybalépésről szóló közleményt a külügyminiszter a Magyar Közlönyben közzéteszi. * 


  Vissza az oldal tetejére