A jogszabály mai napon ( 2024.06.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

12/1997. (IV. 25.) KTM rendelet

a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításához szükséges kisajátítások ütemezéséről

A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Vszt.) 9. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § *  A védett és védelemre tervezett (a továbbiakban együtt: védett) természeti területek közül 2004-ben kisajátításra tervezett földterületek nagyságát – nemzeti park igazgatóságonként (a továbbiakban: igazgatóság), valamint művelési ág szerint e rendelet melléklete tartalmazza.

2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott ütemezéstől el lehet térni, ha valamely, a Vszt. hatálya alá tartozó védett természeti terület

a) felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt álló mezőgazdasági szövetkezet közös használatában, illetve gazdálkodó szervezet tulajdonában áll,

b) védettségi szintjének fennmaradását súlyosan veszélyeztető tevékenység tapasztalható és a kár bekövetkezése csak kisajátítással előzhető meg,

c) tulajdonosa a Vszt. 4. §-ának (4) bekezdése szerint kéri a kisajátítást.

(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontja esetében a gazdálkodó szervezet (tulajdonos), a felszámoló, a végelszámoló igazgatósághoz benyújtott kezdeményezésére, az igazgatóság véleménye alapján a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) hozzájárulhat

a) a Vszt. rendelkezései szerint [Vszt. 4. § (2)–(3) bekezdése és 5. § (1) bekezdése] a kisajátítási eljárás kezdeményezésének mellőzéséhez, vagy

b) a védett természeti terület soron kívüli kisajátításához.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja esetében a miniszter az igazgatóság kezdeményezésére dönt a soron kívüli kisajátítási eljárás kezdeményezéséről.

(4) *  E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezetet kell érteni.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) * 

Melléklet a 12/1997. (IV. 25.) KTM rendelethez * 

A 2004-ben kisajátításra tervezett védett (és védelemre tervezett) természeti területek adatai igazgatósági bontásban

Földterület kiterjedése művelési ágak szerint (hektár)
Igazgatóság Szántó Gyep
(rét,
legelő)
Nádas Erdő Halastó Művelés-
ből kivett
Összesen Arany-
korona
érték
Duna–Ipoly Nemzeti Park 20 510 17 5 0 50 602 5 300
Balaton-felvidéki Nemzeti Park 20 80 10 95 0 10 215 1 930
Fertő–Hanság Nemzeti Park 0 108 9 110 0 5 232 2 950
Duna–Dráva Nemzeti Park 0 13 0 94 0 0 107 950
Kiskunsági Nemzeti Park 90 450 62 20 0 35 657 6 022
Körös–Maros Nemzeti Park 100 740 35 25 0 5 905 7 950
Hortobágyi Nemzeti Park 15 600 0 110 52 25 802 5 150
Őrségi Nemzeti Park 90 100 0 60 0 0 215 1 930
Bükki Nemzeti Park 100 550 0 50 0 116 816 4 950
Aggteleki Nemzeti Park 30 25 0 65 0 0 120 780
ÖSSZESEN 464 3176 133 634 52 246 4706 37 932