A jogszabály mai napon ( 2024.04.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet

a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 45. §-a (8) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az érdekelt miniszterekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a víz beszerzését, kezelését, tárolását, szállítását, elosztását szolgáló egységes műszaki rendszerként kialakított (kialakítani tervezett) azokra a köz- vagy saját célú vízi létesítményekre (a továbbiakban együtt: vízmű) terjed ki, amelyek megvalósításához és üzemeltetéséhez a külön jogszabály *  szerint vízjogi engedély szükséges (Vgtv. 28. §), továbbá az igénybe vett, igénybe venni tervezett vízkészlet gázveszélyes.

(2) E rendelet alkalmazásában

1. felmérő pontosságú vizsgálat: amelynek eredménye a technológiai pontosságú vizsgálat eredményétől legfeljebb 20%-kal tér el;

2. fogyasztási hely: a külön jogszabály *  szerinti szolgáltatási pont;

3. gázmentes víz: amelynek az 1. számú melléklet szerinti vizsgálat eredménye alapján gáztartalma nincs;

4. gázos víz: amelynek az 1. számú melléklet vizsgálata alapján szénhidrogén-tartalma van;

5. gázveszélyes vízkészlet: a felszín alatti vizek, a parti szűrésű és a fedetlen karsztvizek kivételével;

6. szolgáltatott víz: a vízműből a vízfelhasználónak átadott víz;

7. technológiai pontosságú vizsgálat: amely a vizsgált mintákat, illetőleg paramétereket valóságos állapotuktól legfeljebb 5%-os eltéréssel határozza meg;

8. termelt víz: a vízmű vízbeszerző műveivel a víznyerő helyen kitermelt víz;

9. a víz gáztartalom szerinti fokozata: az 1. számú melléklet szerinti vizsgálat alapján 1013 millibar nyomáson és 20 °C-on számítva:

a) a 0,8 l/m3 határérték alatt „A”;

b) 0,8–10 l/m3 között „B”,

c) 10 l/m3 fölött „C”.

(3) * 

(4) A gáztartalom vizsgálatát a Nemzeti Akkreditációs Testület által arra feljogosított laboratórium végezheti.

A gáztartalom vizsgálata

2. § (1) A vízjogi engedélyezési eljárás során az engedélyes köteles a vízművel kitermelhető és a szolgáltatásra szánt víz gáztartalmát a vízbeszerző és vízellátó művek létesítésekor a műszaki átadás és a próbaüzem keretében megvizsgáltatni, szükség esetén a létesítési engedély módosítását kezdeményezni, illetőleg a vizsgálat eredményét a külön jogszabály *  szerinti kérelemhez csatolni.

(2) A vizek gáztartalmának vizsgálatát

a) a meglévő vízmű esetén felmérő pontosságú vizsgálattal,

b) új kutak létesítésekor technológiai pontosságú vizsgálattal

kell elvégezni.

A gázmentesítés

3. § (1) A gázmentesítés érdekében a vízmű területén gondoskodni kell olyan műszaki biztonsági intézkedések meghozataláról, amelyek a robbanás veszélyét a vízmű területén és a fogyasztási helyeken kizárják. A szükséges műszaki intézkedéseket, illetve a berendezések üzemeltetésének a módját a külön jogszabály *  alapján készített üzemeltetési szabályzatnak tartalmaznia kell.

(2) A víz gáztartalom szerinti „A” fokozata esetén nem kell gázmentesítést végezni.

(3) A víz gáztartalom szerinti „B” fokozata esetén a gázmentesítésről üzemeltetési módszerek és biztonsági intézkedések alkalmazásával kell gondoskodni.

(4) A víz gáztartalom szerinti „C” fokozata esetén az MSZ–10–226. nemzeti szabvány előírásai szerinti gázmentesítő berendezés telepítéséről és üzemeltetéséről kell gondoskodni, kivéve, ha

a) a teljes vízfelhasználás legfeljebb 5 m3/nap, vagy

b) a kitermelt vizet szabadtéren használják fel, de a biztonságtechnikai védelemről (így például fürdőmedence bevezető szakaszán) ez esetben is gondoskodni kell.

(5) A gázmentesítést a víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzőinek figyelembevételével úgy kell végrehajtani, hogy az vízminőségromlást ne okozzon.

A gáztartalom ellenőrző vizsgálata

4. § (1) A vízművel termelt és szolgáltatott gázos víz gáztartalmát az engedélyes rendszeres vizsgálatokkal ellenőrizni, a vizsgálati eredményeket az üzemeltetési okmányok között megőrizni, és a hatósági ellenőrzés során az azt végzőnek bemutatni köteles. A vizsgálatot legalább a következő gyakorisággal

a) „A” fokozatban ötévenként,

b) „B” fokozatban háromévenként,

c) „C” fokozatban kétévenként

kell elvégezni.

(2) A vizsgálat eredményének adatait a 2. számú melléklet szerinti nyomtatványok kitöltésével kell dokumentálni. A dokumentumok „C” és „B” fokozat esetében nem, „A” fokozatban 15 év után selejtezhetők.

(3) *  Ha a vizsgálat szerint a vízművel termelt vagy szolgáltatott víz veszélyességi fokozata megváltozott, a változást az engedélyes haladéktalanul köteles a vízügyi hatóságnak bejelenteni.

(4) A gáztartalom szerint „B” és „C” fokozatba sorolt vizek termelése, illetve szolgáltatása esetén a víz gáztartalmának ellenőrzését

a) a víztermelő kutaknál a kút elkészültekor és a kútszerkezet módosulását eredményező felújítás, rekonstrukció, átépítés esetén,

b) telepített gázmentesítő berendezés beszabályozása és üzembe helyezése után a berendezést követő szakaszon, valamint a szolgáltatott víz gáztartalmát befolyásoló vagy befolyásolható beavatkozásokat, valamint a gázmentesítési technológiában bekövetkezett változást követően

kell elvégezni.

(5) A gáztartalom ellenőrzését telepített gázmentesítő hiányában akkor is el kell végezni, ha a víz gáztartalma az „A” fokozatra megadott első értéket nem éri el, illetve a szolgáltatott víz gáztartalmát módosító beavatkozásra kerül sor.

(6) Az (5) bekezdés szerinti ellenőrzést a vízvezeték-hálózat szűkítése, illetve hidraulikai magaspontjai melletti kijelölt fogyasztói ponton kell elvégezni.

(7) A vízügyi hatóság a vízművel termelt és szolgáltatott víz gáztartalmát bármikor ellenőriztetheti, illetőleg soron kívüli gáztartalom-vizsgálatot rendelhet el, beleértve a technológiai pontosságú vizsgálat elvégzését is.

Záró és átmeneti rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet 1998. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a közhasználatú vízművekkel termelt és szolgáltatott víz gáztartalmának határértékéről, vizsgálatáról és gázmentesítéséről szóló 7/1981. (IX. 5.) OVH rendelkezés, valamint az egyes környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi jogszabályok módosításáról szóló 8/1990. (IV. 30.) KVM rendelet 1. §-a hatályát veszti.

(2) E rendelet előírásait a folyamatban lévő vízjogi engedélyezési eljárás során alkalmazni kell.

(3) * 

(4) Ha a vízügyi hatóság az engedélyest a víz gázmentesítésére kötelezi, a gázmentesítés megoldására ideiglenes intézkedéshez kötötten legfeljebb 2 év időtartamú határidőt állapíthat meg.

1. számú melléklet a 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelethez

A gázveszélyes vízkészletek vizsgálata

1. A vizsgálat tárgya: a termelt és a szolgáltatott víz, valamint a víztermeléssel és a -szolgáltatással összefüggő létesítmények légtere gáztartalmának meghatározása.
2. A vizsgálat esetei
2.1. A kút
2.1.1. létesítésekor,
2.1.2. felújításakor (kialakításakor, átépítésekor),
2.1.3. javításakor, tisztításakor, regenerálásakor.
2.2. A kút, valamint az azzal összefüggő egyéb gyűjtő- és tároló létesítmények légterében a munkavégzést megelőzően.
2.3. A kezelő épület légterében folyamatosan.
2.4. A gázmentesítő berendezés utáni szakaszon (a beszabályozást követően, a berendezés hatásfokának ellenőrzésére)
2.4.1. üzembe helyezésekor,
2.4.2. a víztermelésben beállott változást követően,
2.4.3. a kút műszaki kialakításában beállott változást követően,
2.4.4. a szolgáltatott víz gáztartalmát befolyásoló egyéb beavatkozást követően.
2.5. A szolgáltatott víz gáztartalmának ellenőrzésére általában a vízvezeték-hálózat fojtása, szűkítése, illetőleg a magasabb fogyasztói leágazás utáni vízvételi ponton, minden olyan beavatkozást követően, amely a szolgáltatott víz gáztartalmát módosítja.
3. A vizsgálat pontossága
3.1. A víz és az azzal összefüggő légtér gáztartalmának esetében technológiai pontosságú vizsgálat.
3.2. Felmérő pontosságú vizsgálat
3.2.1. a meglevő kutaknál, ha azok nem gázveszélyes vizekre települtek,
3.2.2. a gázmentesítő berendezések szabályozásánál,
3.2.3. a szolgáltatott víz gáztartalmának ellenőrzésénél, ha az korábbi vizsgálat eredménye szerint gázmentes volt.
3.3. A technológiai pontosságú vizsgálat előfeltételei:
3.3.1. üzemi körülmények közötti termelés,
3.3.2. a gáz fázisállapotát nem módosító mintavétel,
3.3.3. a teljes áramú szeparálás, esetenként átfolyó rendszerű mélységi mintavétel,
3.3.4. az előírás szerinti mintavételi és vizsgálati rendszer alkalmazása,
3.3.5. a kútnál búvárszivattyús vagy szabadkifolyású üzemmód alkalmazása,
3.3.6. a nyomás alatti vezeték vizének vizsgálata esetén a fojtás nélküli vízmintavétel mellett, a szállított teljes vízmennyiségnek a szeparátorba történő vezetése (így például tűzcsapon keresztül);
3.3.7. a gravitációs vízszállításnál az erre kiképzett csap segítségével történő mintavétel,
3.3.8. gyűjtőakna, medence vizének vizsgálata átfolyó rendszerű mélységi mintavevővel vagy a leürítő gravitációs vezetéknek a szeparátorra való csatlakozásával.
3.4. Felmérő pontosságú vizsgálatnál előfeltétel a részáramos szeparálás.
4. A mintavétel
4.1. A mintavétel történhet:
4.1.1. mélységi mintavétellel,
4.1.2. teljesáramú szeparálással,
4.1.3. részáramú, legalább 10 liter térfogatú szeparálással.
4.2. Megkívánt mérési pontosság:
4.2.1. vízmennyiség mérésnél ± 5%
4.2.2. gázmennyiség mérésnél ± 3%
4.2.3. hőfokmérésnél ± 0,5 °C
4.2.4. barometrikus nyomás mérésénél ± 0,1 bar.
4.3. A szeparálás művelete általában:
4.3.1. a víz tartózkodási ideje a szeparátorban minimum 2 perc,
4.3.2. legalább 10-szeres szeparátor térfogatnak megfelelő vízmennyiség keresztülbocsátásával (ha a gázmennyiség nem mérhető folyamatosan),
4.3.3. a folyamatos szeparálás időtartama 2 óra (kevés, de mérhető gázmennyiség esetén),
4.3.4. a szeparátortérben az atmoszférikusnál kisebb nyomással,
4.3.5. vizsgálat üzemi vízhozammal,
4.3.6. légmentes csővezetéket és szerelvényeket.
4.4. A vizsgálatra alkalmas minta legkisebb mennyisége:
4.4.1. szabad gázra 0,2 liter
4.4.2. oldott gázra 2 x 1,0 liter.
4.5. Légmentesen zárt szállító és tároló mintaedény.
4.6. A mintavétel helye:
4.6.1. kútnál a szivattyú nyomóoldalán, legfeljebb 2 m távolságban,
4.6.2. gázmentesítő hatásfok vizsgálatánál e berendezés után, legfeljebb 2 m-re (a vezetéket lefelé megnyitó vízvételi hely kialakításával),
4.6.3. nyersvíznél közvetlenül a gázmentesítő előtt,
4.6.4. a szolgáltatott víz ellenőrzésénél a hálózat első megcsapolási helyén.
4.7. A légtér vizsgálata metángáztartalom mérésére alkalmas mérővel, vagy gázpipettába vett és laboratóriumban feldolgozott mintával.
4.8. A metángáztartalom mérésére alkalmas mérő
4.8.1. méréstartománya 0–4 térfogat%,
4.8.2. pontossága 0–1 térfogat%.
5. A vizsgálat egyéb szempontjai
5.1. Általános szempontok:
5.1.1. a gázvizsgálat során a O2, N2, CH4, CO2 mennyiséget legfeljebb + 5%-os relatív hibával, ezek közül a CH4-et 0,2 térfogat% érzékenységgel meghatározva;
5.1.2. a buborékpontnyomást a metán-, oxigén- és nitrogéntartalom figyelembevételével a Henry-törvény alapján kiszámítva,
5.1.3. összehasonlító technológiai vizsgálatok esetén a legnagyobb eltérés az egyes komponenseknél max 5%.
5.2. Minták fogadása:
5.2.1. minták a mintavétel után a lehető legrövidebb időn belül beszállítva a vizsgálatot végző laboratóriumba,
5.2.2. a mintavétel adatai az 1. számú mintanyomtatványnak megfelelően rögzítve,
5.2.3. a mintavételről és a mintákról a vizsgáló laboratóriumban naprakész nyilvántartást vezetve.
5.3. A minták tárolás ideje:
5.3.1. a lehető legrövidebb időre csökkentve,
5.3.2. a gázpipettába vett gázminták szobahőmérsékleten, egy sorban, fektetett helyzetben tárolva,
5.3.3. az oldott gázokat tartalmazó vákuumos mintavevő edények álló helyzetben, törés, ütődés ellen védve, szobahőmérsékleten; egy sorban tárolva,
5.3.4. az átfolyásos módszerrel vett mintákat + 4 °C hőmérsékleten, nyakkal lefelé tárolva.

2. számú melléklet a 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelethez

1. számú adatlap

Kelt: ...........................................................
Nyilvántartási szám: .....................................
Hivatkozási szám: ........................................

GÁZVIZSGÁLATI ADATLAP
kút felmérő/technológiai* vizsgálatához

1. A kút száma: Mélység: m
helye: Szűrőzés(ek): m
kataszteri száma: Építési nyugalmi vízszint: m
Üzemeltető: Megengedett üzemi vízhozam: 1/min.
Tulajdonos: Vízkivételi mód
Kútadatok eredete:
2. A vizsgálat célja: (üzembe helyezés, ellenőrzés, üzemállapot-változás, egyéb)
módja: üzemi rendszer részleges/teljes* felhasználásával
időpontja:
3. A szeparátor csatlakozás helye, mintavétel helye:
Szeparátor térfogat (m3)
A kút vizsgálat előtti üzemi teljesítménye (l/min.)
4. I. II. III.
Vízhozam a vizsgálat közben l/min.
Vízhőmérséklet °C
Szeparátor nyomás kPa
Gázhőmérséklet °C
Teljes szabad gázhozam l/min.
Teljes szabad gáztartalom
(1013 mbar 20 °C-ra számítva) l/m3
5. Gázelemzési eredményből számított adatok: (2. sz. adatlap szerint):
I. II. III.
Szabad gázhozam, levegőmentes l/min.
Szabad gáztartalom, levegőmentes
(1013 mbar 20 °C-ra számítva) l/m3
Szabad metántartalom l/m3
6. Megjegyzés:
* Nem megfelelő törlendő.
.............................................................. ..............................................................
mintavevő felelős vezető

2. számú adatlap

Kelt: .............................................................
Nyilvántartási szám: .....................................
Hivatkozási szám: ........................................

GÁZVIZSGÁLATI ADATLAP
vízműrendszer felmérő/technológiai* vizsgálatához

Az üzemelő vízbázis minőségi adatai:
Kút
száma
Fe
mg/l
Ammónia
mg/l
CaO
mg/l
Hőmérséklet
°C
Szabad
szénsav
(CO2 mg/l)

Vizsgálta

Időpontja
Kevert víz
Az üzemelő vízbázis gázvizsgálati adatai:
Kevert víz
Kút Össz. szabad Össz. oldott Szabad CH4 Oldott CH4 A vizsgálat
száma gáz l/m3 gáz l/m3 l/m3 l/m3 jellege időpontja
Kevert víz
A vízkezelő rendszer – gázmentesítő – leírása (teljesítmény, típus, műszerezettség):
* Nem megfelelő törlendő.

3. számú adatlap

Kelt: .............................................................
Nyilvántartási szám: .....................................
Hivatkozási szám: ........................................

GÁZELEMZÉSI ADATLAP

az 1. számú adatlappal érvényes

1. A kút, vízmű helye, megnevezése:
Mintavétel helye:
Mintavétel időpontja: Vizsgálat időpontja:
2. Szabad gáz elemzési adatai
Vízhozam l/min.
Teljes szabad gáztartalom l/m
nyers levegőmentes nyers levegőmentes nyers levegőmentes
Metán térfogat%
Nitrogén térfogat%
Oxigén térfogat%
Szén-dioxid térfogat%
Összesen: %
Levegőmentes szabad gáztartalom
(1013 mbar 20 °C) l/m3
Szabad metántartalom l/m3
3. Oldott gáz elemzési adatai:
nyers CO2
mentes
levegő-
mentes
nyers CO2
mentes
levegő-
mentes
nyers CO2
mentes
levegő-
mentes
Metán térfogat%
Nitrogén térfogat%
Oxigén térfogat%
Szén-dioxid térfogat%
Összesen: %
Oldott gáztartalom l/m3
Oldott metántartalom l/m3
4. Összes gáztartalom l/m3
Összes metántartalom l/m3
5. Megjegyzés:
.............................................................. ..............................................................
vizsgáló felelős vezető

4. számú adatlap

A vízműrendszer folyamatábrája, mintavételi hely és a műszer állásai:
Vizsgálat célja: (üzembe helyezés, ellenőrző, hatásfok, beszabályozás, egyéb)
időpontja:
Mintavétel helye:
Mintavétel módja:
Mért adatok Vizsgálati eredmények
Légnyomás mbar
Hálózati nyomás kPa
Vízhozam l/min
Mintavételi hely nyomása Pa
Vízhőmérséklet °C
Szabad gáz hőmérséklete °C
Szabad gáz mennyisége (1013 mbar 30 °C) l/m3
Szabad metán mennyisége (1013 mbar 20 °C) l/m3
Megjegyzés:
.............................................................. ..............................................................
mintavevő felelős vezető