A jogszabály mai napon ( 2024.06.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet

az útügyi hatósági eljárások díjairól

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az útügyi hatósági eljárásokért az 1. számú mellékletben megállapított díjakat kell fizetni.

(2) *  A díjakat a kérelem benyújtásával egyidejűleg, vagy a közlekedési hatóság számviteli bizonylatának kézbesítésétől számított 8 napon belül

a) *  az Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: ÉKM) vagy a közlekedési feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal, továbbá a b) pontban foglalt kivétellel a közlekedési feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal útügyi közlekedési feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala által lefolytatott hatósági eljárás esetében az ÉKM Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000–00003582–06020015 számú számlájára,

b) *  a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala által lefolytatott, a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése és (6) bekezdés 2. pontja szerinti hatósági eljárás esetében a fővárosi és vármegyei kormányhivatal 2. számú mellékletben meghatározott, a Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára,

c) *  az útügyi hatósági eljárásban az ÉKM, illetve a közlekedési feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal szakhatósági közreműködése esetén az ÉKM Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000–00003582–06020015 számú számlájára

kell befizetni.

(3) *  Az útügyi hatósági eljárásokért befizetett díj a (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott esetben az ÉKM, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a fővárosi és vármegyei kormányhivatal bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

(4) *  Ha útügyi hatósági eljárásban jogszabály a közlekedési hatóság szakhatósági közreműködését írja elő, az 1. számú melléklet 16. pont a) és b) alpontja, 17. pont a) és b) alpontja, 18. pont a) és b) alpontja, 19.2. pont a) és b) alpontja, valamint 20.8. pont a) és b) alpontja szerinti díjat a szakhatóságként eljáró közlekedési hatóságnak kell megfizetni.

(5) * 

2. § (1) *  Az első fokon eljáró közlekedési hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés díja a hatósági eljárás díjának 50%-a, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell az 1. § (2) bekezdésében megjelölt előirányzat-felhasználási keretszámlára befizetni.

(2) Ha a másodfokon eljáró közlekedési hatóság megállapítja, hogy az első fokú határozat jogszabálysértő volt, a fellebbezési eljárás díját vissza kell téríteni. Erről a másodfokú hatóság határozatában rendelkezik.

(3) *  Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az első fokú eljárás díjával.

3. § *  (1) Ha a közlekedési hatóság a hatósági eljárás során több építmény engedélyezése tárgyában dönt, a hatósági díjakat a melléklet szerint, építményenként (létesítményenként, útszakaszonként) kell megállapítani.

(2) Ha a közúthoz a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy az abban foglaltaktól eltérően létesítenek útcsatlakozást, illetve a közutat hozzájárulás nélkül vagy az abban foglaltaktól eltérően vették igénybe, a közlekedési hatóság e rendelet 1. számú mellékletének 32. pontjában meghatározott útügyi hatósági eljárás díjának megfizetésére az útcsatlakozás létesítőjét, illetve a közutat szabálytalanul igénybe vevőt kötelezi.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett hatósági eljárásokra kell alkalmazni.

(2) * 

1. számú melléklet a 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelethez * 

Útügyi hatósági eljárások díjai

Ft/db
1. *  Autópályák és autóutak építésének engedélyezése
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §]
1.1. Eljárási díj (alapdíj)
a) 1000 m-ig 2 757 400
b) további megkezdett km-enként (folyópályára vonatkozóan) 176 500
1.2. Csomópontok, úthasználati díjszedő állomások és pihenőhelyek létesítményenként 162 000
1.3. Hidak, egyéb műtárgyak
a) 100 m szabadnyílást meghaladó híd, alagút 491 600
b) 30–100 m szabadnyílású híd, alagút 259 000
c) 2–30 m szabadnyílású híd, alagút 162 000
d) támfal, bélésfal 168 600
2. *  Autópálya, autóút hídjai kiviteli tervének jóváhagyása
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §]
a) 100 m szabadnyílást meghaladó híd, alagút 763 000
b) 30–100 m szabadnyílású híd, alagút 431 900
c) 4–30 m szabadnyílású híd, alagút 229 000
3. *  Autópályák és autóutak forgalomba helyezésének engedélyezése
(ideértve az ideiglenes forgalomba helyezést is)
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §]
3.1. Eljárási díj (alapdíj)
a) 1000 m-ig 826 000
b) további megkezdett km-enként (folyópályára vonatkozóan) 45 600
3.2. Csomópontok, úthasználati díjszedő állomások és pihenőhelyek létesítményenként 52 400
3.3. Hidak és egyéb műtárgyak
a) 100 m szabadnyílást meghaladó híd, alagút 363 600
b) 30–100 m szabadnyílású híd, alagút 264 400
c) 2–30 m szabadnyílású híd, alagút 162 000
d) támfal, bélésfal 168 600
4. *  Meglévő autópályán, autóúton új csomópont, úthasználati díjszedő állomás, pihenőhely építésének, átépítésének engedélyezése létesítményenként 600 400
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §]
5. *  Meglévő autópályán, autóúton épített, átépített csomópont, úthasználati díjszedő állomás, pihenőhely forgalomba helyezésének engedélyezése létesítményenként
(ideértve az ideiglenes forgalomba helyezést is)
233 400
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §]
6. *  Közúti határátkelőhelyek közlekedési építményei építésének engedélyezése 614 900
[1988.1. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §]
7. *  Közúti határátkelőhelyek forgalomba helyezésének engedélyezése
(ideértve az ideiglenes forgalomba helyezést is)
233 400
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §]
8. *  Országos közutak elvi építésének, illetve építésének engedélyezése
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §]
8.1. Eljárási díj (alapdíj)
a) 1000 m-ig 252 900
b) további megkezdett km-enként (folyópályára vonatkozóan) 9 600
8.2. Csomópontok 63 500
8.3. Közút építésével összefüggő járda 20 800
8.4. Hidak, egyéb műtárgyak
a) 2–30 m szabadnyílású híd, alagút engedélyezése 78 800
b) 4–30 m szabadnyílású híd, alagút kiviteli tervének jóváhagyása 191 600
c) támfal, bélésfal 83 200
9. *  Helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak elvi építésének, illetve építésének engedélyezése
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §]
9.1. Alapdíj
a) 200 m-ig 37 800
b) 500 m-ig 94 200
c) 500 m-en felül 1000 m-ig 191 600
d) további megkezdett km-enként 6 900
9.2. Csomópontok 43 800
9.3. A közút építésével összefüggő járda 16 400
9.4. Hidak, egyéb műtárgyak
a) 2–30 m szabadnyílású híd, alagút engedélyezése 55 100
b) 4–30 m szabadnyílású híd, alagút kiviteli tervének jóváhagyása 55 100
c) támfal, bélésfal 58 000
10. *  Út tartozékai és egyéb létesítményei építésének engedélyezése
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §]
10.1. Autóbuszöböl, segélykérőhely létesítményenként 52 600
10.2. Zajárnyékoló fal létesítményenként
a) alapdíj 100 m-ig 215 000
b) további falrészek megkezdett 100 méterenként 33 000
10.3. Pihenőhely, parkolóhely létesítményenként
a) 1–10 db férőhely 37 200
b) 11–50 férőhely 93 100
c) 50 db férőhely felett 189 400
11. *  Országos közutak forgalomba helyezésének engedélyezése (ideértve az ideiglenes forgalomba helyezést is)
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §]
11.1. Alapdíj
a) 1000 m-ig 75 600
b) további megkezdett km-enként 2 800
11.2. Csomópontok 19 200
11.3. Közút építésével összefüggő járda forgalomba helyezése 6 600
11.4. Hidak, egyéb műtárgyak
a) 2–30 m szabadnyílású híd, alagút 78 800
b) támfal, bélésfal 83 200
12. *  Helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak forgalomba helyezésének engedélyezése (ideértve az ideiglenes forgalomba helyezést is)
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §]
12.1. Alapdíj
a) 200 m-ig 11 100
b) 500 m-ig 27 600
c) 1000 m-ig 54 800
d) további megkezdett km-enként 2 100
12.2. Csomópontok 5 500
12.3. Közút építésével összefüggő járda 5 500
12.4. Hidak és egyéb műtárgyak
a) 4–30 m szabadnyílású híd, alagút 54 800
b) támfal, bélésfal 54 800
13. *  Út tartozékai és egyéb létesítményei forgalomba helyezésének engedélyezése
(ideértve az ideiglenes forgalomba helyezést is)
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §]
13.1. Autóbuszöböl, segélykérőhely létesítményenként 17 500
13.2. Zajárnyékoló fal létesítményenként
a) alapdíj 100 m-ig 66 000
b) további falrészek megkezdett 100 méterenként 12 000
13.3. Pihenőhely, parkolóhely létesítményenként
a) 1–10 db férőhely 13 100
b) 11–51 db férőhely 32 900
c) 50 db férőhely felett 65 700
14. *  Kerékpárutak, gyalogutak, járdák építésének engedélyezése
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §]
14.1. Alapdíj
a) 1000 m-ig 16 400
b) további megkezdett km-enként 2 500
14.2. Hidak és egyéb műtárgyak
a) 2–30 m szabadnyílású híd engedélyezése 43 800
b) 4–30 m szabadnyílású híd kiviteli tervének jóváhagyása 43 800
c) egyéb műtárgy építésének engedélyezése 43 800
15. *  Kerékpárutak, gyalogutak, járdák forgalomba helyezésének engedélyezése (ideértve az ideiglenes forgalomba helyezést is)
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §]
15.1. Alapdíj
a) 1000 m-ig 8 200
b) további megkezdett km-enként 710
15.2. Hidak és egyéb műtárgyak
a) 2–30 m szabadnyílású híd, alagút 32 900
b) egyéb műtárgy 32 900
16. *  Hidak, alagutak építésének engedélyezése
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §]
a) 100 m szabadnyílást meghaladó híd, alagút 395 300
b) 30–100 m szabadnyílású híd, alagút 125 900
c) 2–30 m szabadnyílású híd, alagút 78 800
Kerékpárút, gyalogút, járda hídja esetén az engedélyezési díj a fenti díjak 50%-a
17. *  Hidak, alagutak kiviteli tervének jóváhagyása (építés vagy építés jellegű munka, pl. hídszélesítés, főtartócsere, pályalemezcsere, sarucsere, sarurendezés, hídfőpillér javítása vagy erősítése esetén)
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §]
a) 100 m szabadnyílást meghaladó híd, alagút 588 000
b) 30–100 m szabadnyílású híd, alagút 314 800
c) 4–30 m szabadnyílású híd, alagút 191 600
Kerékpárút, gyalogút, járda hídja esetén az engedélyezési díj a fenti díjak 50%-a
18. *  Hidak, alagutak forgalomba helyezésének engedélyezése
(ideértve az ideiglenes forgalomba helyezést is)
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. § és 22. §]
a) 100 m szabadnyílást meghaladó híd, alagút 282 500
b) 30-100 m szabadnyílású híd, alagút 125 900
c) 2-30 m szabadnyílású híd, alagút 78 800
Kerékpárút, gyalogút, járda hídja esetén az engedélyezési díj a fenti díjak 50%-a
19. *  Utak, hidak és egyéb műtárgyak megszüntetésének, bontásának engedélyezése
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §]
19.1. Utak
a) autópályák, autóutak 741 300
b) országos közutak 124 800
c) helyi közutak, közforgalom elől el nem zárt magánút 43 800
19.2. Hidak, egyéb műtárgyak
a) 100 m szabadnyílást meghaladó híd, alagút 197 800
b) 30–100 m szabadnyílású híd, alagút 98 900
c) 2–30 m szabadnyílású híd, alagút 54 800
Kerékpárút, gyalogút, járda hídja esetén az engedélyezési díj a fenti díjak 50%-a
d) támfal, bélésfal 54 800
20. *  Építési engedélyek módosítása (beleértve a jogerős építési engedélyektől való eltérés engedélyezését)
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §]
20.1. Autópályák, autóutak 376 700
20.2. Autópálya és autóút csomópontja, úthasználati díjszedő állomás, pihenőhely létesítményenként 112 700
20.3. Közúti határátkelőhelyek közlekedési építményei 112 700
20.4. Országos közutak 191 600
20.5. Helyi közutak, közforgalom elől el nem zárt magánutak 37 200
20.6. Kerékpárutak, gyalogutak, járdák 8 200
20.7. Csomópontok
a) országos közúton 43 800
b) helyi közúton és közforgalom elől el nem zárt magánúton 14 200
20.8. Hidak és egyéb műtárgyak
a) 100 m szabadnyílást meghaladó híd, alagút 240 700
b) 30–100 m szabadnyílású híd, alagút 111 300
c) 2–30 m szabadnyílású híd, alagút 43 800
d) támfal, bélésfal 57 000
20.9. Út tartozékai és egyéb létesítményei esetén a 10. pontban szereplő engedélyezési díjak 60%-a
21. *  A fennmaradási engedélyezés díja az építési engedélyezés díjának és a forgalomba helyezés díjának összege
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 24. §]
22. *  A földutak engedélyezésének díja a kategória szerinti engedélyezési díj 60%-a
[1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. és 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. §]
23. Építési engedélyhez kötött útépítési munka esetén az ideiglenes forgalomszabályozási terv jóváhagyása az engedélyezési alapdíj 15%-a
[3/2001. (I. 31.) KöViM rend. mellékletének (EFSZ) V. fejezete]
24. Közút és vasút szintbeni kereszteződés
a) létesítésének, áthelyezésének engedélyezése 252 900
b) megszüntetésének engedélyezése 65 700
[20/1984. (XII. 21.) KM rend. 3. § (1), (2) bek.]
25. Közút és vasút szintbeni kereszteződésében a közúti forgalom szabályozása 78 800
[20/1984. (XII. 21.) KM rend. 3. § (2) bek. és FMSz. 26. 11. c)]
26. Vasúti gyalogos-átkelőhely
a) létesítése, áthelyezése 78 800
b) megszüntetése 32 900
[20/1984. (XII. 21.) KM rend. 3. § (2) bek.]
27. Vasúti átjárót biztosító jelzőberendezés 10 percen túli zárva tartásának engedélyezése 54 800
[20/1984. (XII. 21.) KM rend. 3. § (4) bek.]
28. Közúton gyalogos-átkelőhelyek
a) kijelölése, áthelyezése 54 800
b) megszüntetése 27 400
[20/1984. (XII. 21.) KM rend. 3. § (2) bek.]
29. Útcsatlakozást érintő hatósági eljárások 54 800
[1988. évi I. tv. 39. § (2) és (3) bek., 41. § (2) bek.]
30. A közút kezelője kérelmére indított eljárásban a közút területén, az alatti vagy a feletti építmény tulajdonosának kötelezése felújításra, korszerűsítésre 54 800
[1988. évi I. tv. 41. § (2) bek.]
31. Közút nem közlekedési célú igénybevétele ügyében az útkezelő és az igénybevételt kérő között felmerült vita kapcsán hatósági döntés 34 500
[1988. évi I. tv. 36. § (2) bek.]
32. A közút kezelője kérelmére indított eljárásban a közútnak közútkezelői hozzájárulás nélküli, vagy nem a hozzájárulásban foglaltak szerinti nem közlekedési célú igénybevétele esetén az igénybe vevő kötelezése az eredeti állapot helyreállítására, a szükséges intézkedések megtételére és pótdíj fizetésére 67 900
[1988. évi I. tv. 37. § (2) bek.]
33. A közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy az abban foglaltaktól eltérően a közút területén kívüli területről származó víznek a közút műtárgyának minősülő burkolt árokba, csatornába vagy más vízelvezető létesítménybe történő bevezetése esetén kötelezés az eredeti állapot helyreállítására és a szükséges intézkedések megtételére 67 900
[1988. évi I. tv. 42. § (3) bek.]
34. A közút tengelyétől 100, illetve 50 méteren belül végzett tevékenység (építmény elhelyezése, kő, kavics, anyag, homok, egyéb ásványi anyag kitermelése stb.), illetve fa ültetése vagy kivágása ügyében keletkezett vita kapcsán hatósági döntés, intézkedésre kötelezés 43 800
[1988. évi I. tv. 42/A. § (2) bek.]
35. A közút állagát és forgalombiztonságát bármilyen módon sértők vagy veszélyeztetők kötelezése az eredeti állapot helyreállítására, a veszély megszüntetésére (ideértve a reklámtáblák ügyeit is) 20 800
[1988. évi I. tv. 12. § (4) bek., illetve 30/1988. (IV. 21.) MT rend. 2/A.]
36. A közút kezelőjének – magánút esetén tulajdonosának – kérelmére, amennyiben a megjelölt út forgalmi jellege megváltozik, útnak országos közúttá, helyi közúttá, illetve magánúttá nyilvánítása 27 400
[1988. évi I. tv. 32. § (2) bek.]
37. A közforgalom elől elzárt magánútnak a közforgalom számára történő megnyitása, illetve közforgalom elől el nem zárt magánútnak a közforgalom elől történő elzárása 27 400
[1988. évi I. tv. 29. § (3) bek.]
38. A közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében a hatósági intézkedés megtétele az útkereszteződés vagy vasúti átjáró beláthatóságát akadályozó fa, növényzet eltávolítására 21 900
[30/1988. (IV. 21.) MT rend. 32. § (2), (3) bek.]
39. A közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosának kötelezése arra, hogy ingatlanáról a közútra föld, iszap, kő vagy egyéb anyag ne kerülhessen, illetve az ingatlanon levő fákon és növényzeten a szükséges gondozási munkákat elvégezze 21 900
[30/1988. (IV. 21.) MT rend. 33. § (2) bek.]
40. Határozati döntés és intézkedés azokban az ügyekben,
a) amelyekben a közút kezelője olyan forgalomszabályozási intézkedést tesz, mely mások érdekeit sérti 3 700
[1988. évi I. tv. 34. § (2) bek., 20/1984. (XII. 21.) KM rend. 3. § (6) bek.]
b) amelyekben a közlekedési hatóság a levegőterhelés mérséklése érdekében forgalomszervezési, korlátozó intézkedést tesz 21 900
[21/2001. (II. 4.) Korm. rend. 12. § (2) bek.]
41. Nem közlekedés célú vagy rendkívüli igénybevétel miatt három éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezése esetén hatósági intézkedés a hiba kijavítására 82 100
[30/1988. (IV. 21.) MT rend. 29. §]
42. Nem közlekedési hatósági eljárásban a közlekedési szakhatósági előírások meghatározásához szükséges, illetve kért helyszíni szemle 3 700
43. *  A hatósági engedély
a) időbeli hatályának meghosszabbítása: az engedélyezési díj 50%-a
[93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 15. §]
b) átruházása: az engedélyezési díj 10%-a
[93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 29. §]

2. számú melléklet a 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelethez * 

A B
Eljáró hatóság megnevezése Eljáró hatóság előirányzat-felhasználási keretszámlájának száma
1. *  ÉKM 10032000–00003582–06020015
2. *  Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal 10025004–00299657–00000000
3. *  Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003–00299585–00000000
4. *  Békés Vármegyei Kormányhivatal 10026005–00299578–00000000
5. *  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 10027006–00299561–00000000
6. Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002–00299592–00000000
7. *  Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal 10028007–00299664–00000000
8. *  Fejér Vármegyei Kormányhivatal 10029008–00299640–00000000
9. *  Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 10033001–00299633–00000000
10. *  Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 10034002–00299626–00000000
11. *  Heves Vármegyei Kormányhivatal 10035003–00299619–00000000
12. *  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 10045002–00299602–00000000
13. *  Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal 10036004–00299554–00000000
14. *  Nógrád Vármegyei Kormányhivatal 10037005–00299547–00000000
15. *  Pest Vármegyei Kormányhivatal 10023002–00299671–00000000
16. *  Somogy Vármegyei Kormányhivatal 10039007–00299688–00000000
17. *  Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal 10044001–00299695–00000000
18. *  Tolna Vármegyei Kormányhivatal 10046003–00299530–00000000
19. *  Vas Vármegyei Kormányhivatal 10047004–00299523–00000000
20. *  Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 10048005–00299516–00000000
21. *  Zala Vármegyei Kormányhivatal 10049006–00299509–00000000