A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

32/1997. (II. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között Budapesten, 1991. szeptember 12-én aláírt légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1993. év november hó 10. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között Budapesten, 1991. szeptember 12-én aláírt, légiközlekedési megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság és a Holland Királyság között légügyi szolgáltatásokról az érintett területeik között és azokon túl

A Magyar Köztársaság és a Holland Királyság

a Chicagóban, 1944. december hetedik napján aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény részeseiként; és

kívánatosnak tartva, hogy előmozdítsák a nemzetközi polgári légiközlekedést;

kívánatosnak tartva, hogy új Egyezményt kössenek az érintett területeik között és azon túl létesítendő légügyi szolgáltatásokra, mely új Egyezmény a Holland Királyság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között 1957. május 28-án, Budapesten a polgári légiközlekedésről kötött Egyezmény helyébe lép;

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Fogalommeghatározások

Ezen Egyezmény és Függelékek értelmezése és alkalmazása céljából, hacsak erre vonatkozóan másként nem rendelkeznek:

a) az Egyezmény kifejezés jelenti: a Chicagóban 1944. december hetedik napján aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülési Egyezményt, beleértve az Egyezmény 90. Cikke értelmében elfogadott bármely Függeléket, a 90. és 94. Cikkek alapján a Függelékek vagy az Egyezmény bármely módosítását, amennyire azok a Függelékek és módosítások mindkét Szerződő Fél tekintetében hatályba lépnek, vagy azokat ratifikálták;

b) légügyi hatóságok

a Holland Királyság esetében a Közlekedési és Közmunkák Minisztériuma,

a Magyar Köztársaság esetében, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium,

vagy mindkét esetben bármely személy vagy szerv, amelyet az említett hatóságok bármely funkciójának ellátásával megfelelően megbíztak;

c) kijelölt légiközlekedési vállalat az a légiközlekedési vállalat, amelyet kijelöltek és felhatalmaztak összhangban ezen Egyezmény 4. Cikkével;

d) terület egy állam vonatkozásában az Egyezmény 2. Cikkében meghatározott jelentésű;

e) légijárat, nemzetközi légijárat, légiközlekedési vállalat és nem-kereskedelmi célú leszállás az Egyezmény 96. Cikkében meghatározott jelentésűek;

f) megállapodás szerinti járatok és meghatározott útvonalak ezen Egyezmény 2. Cikkében meghatározott nemzetközi légijáratok, valamint ezen Egyezmény megfelelő Cikkében meghatározott útvonalak;

g) készletek készen fogyasztható természetű árucikkek a repülőgép fedélzetén repülés alatt való fogyasztás, illetve eladás céljára, beleértve az élelmiszerkészletet is;

h) ezen Egyezmény jelenti jelen Egyezményt, az ehhez csatlakozó függelékeket és ezek bármely módosítását;

i) tarifa bármely összeg, amely a légiközlekedési vállalatoknak, bármely személy vagy jogi személy által fizetendő személyszállítás (illetve a csomagjaik szállítása), valamint teherszállítás (kivéve postai szállítás) fejében légiszállítás esetén akár közvetlen úton, akár ügynökeiken keresztül.

Ezen belül:

I. a tarifa elérhetőségére és alkalmazhatóságára vonatkozó feltételek; valamint

II. a légiközlekedési vállalatok által ilyen szállítási szolgáltatásokért és feltételekért felszámolt ár;

j) számítógépes foglalási rendszer (CRS) számítógépes rendszer, mely információt tartalmaz a légközlekedési vállalatok menetrendjéről, az elérhető helyekről, az árakról és a kapcsolt szolgáltatásokról, milyen módon lehet helyfoglalást és jegykibocsátást eszközölni, és hogyan érhető el ezek része vagy egésze az utazási irodák számára;

k) repülőgépcsere az egyik kijelölt légiközlekedési vállalat által olyan módon üzemeltetett légijárat, hogy a repült út egy vagy több szektorát a másik szektort berepülő repülőgéptől kapacitás tekintetében különböző repülőgép repüli be.

2. Cikk

Forgalmi jogok

1. Mindkét Szerződő Fél megadja a következő jogokat a másik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalatának nemzetközi légijáratok létesítése céljából, hacsak a Függelékben másként nem rendelkeznek:

a) a területének leszállás nélküli átrepülése;

b) az említett területen nem-kereskedelmi célú leszállás; és

c) az említett területen a megállapodás szerinti járatok üzemeltetése során nemzetközi forgalomban utasok, áru és posta külön-külön vagy együttes felvétele vagy kirakása céljából történő leszállás.

2. Ezen Egyezmény eme Cikkének első bekezdésében semmi nem tekinthető úgy, mintha az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatára átruháznák azt a jogot, hogy a másik Szerződő Fél területén légifuvarozást végezzen.

3. Cikk

Repülőgépcsere

1. Mindegyik kijelölt légiközlekedési vállalat bármely vagy az összes megállapodás szerinti légijáratának során a másik Szerződő Fél területén vagy a meghatározott útvonalak bármely pontján repülőgépet cserélhet, feltéve, hogy

a) a repülőgép, melyet a repülőgépcsere pontján túl használnak olyan módon van időzítve, hogy az érkező vagy távozó repülőgéppel időben egybeessen;

b) a másik Szerződő Fél területén történő repülőgépcsere esetén és amikor több mint egy repülőgépet üzemeltetnek a csere pontján túl, nem több, mint egy repülőgép lehet megegyező méretű, illetve egy sem lehet azt meghaladó méretű, mint a harmadik és negyedik szabadságjogú szektorban használt repülőgép.

2. A repülőgép üzemeltetésében eszközölt változtatás céljából a kijelölt légiközlekedési vállalat használhatja saját felszerelését, és a nemzeti szabályozók függvényében bérbe vett felszerelést is, valamint üzleti jogviszony keretén belül üzemeltethet más légitársasággal együtt.

3. A kijelölt légiközlekedési vállalat a repülőgépcsere által érintett szektorokban használhat azonos és különböző légijárat számozást.

4. Cikk

Légiközlekedési vállalatok kijelölése és az üzemeltetési engedély

1. Mindegyik Szerződő Félnek joga van a légiközlekedési vállalatot írásban kijelölni a célból, hogy a meghatározott útvonalon - a Függelék szerint - légijáratot üzemeltessen, illetve egy korábban kijelölt légiközlekedési vállalatot újjal helyettesíteni oly módon, hogy erről a másik Felet írásban, diplomáciai csatornákon keresztül értesíti.

2. Az ilyen kijelölés kézhezvételekor a másik Szerződő Fél késedelem nélkül kiadja ezen Cikk rendelkezéseitől függően az ily módon kijelölt légiközlekedési vállalatnak a megfelelő üzemeltetési engedélyt.

3. Ezen Cikk 2. bekezdésében említett üzemeltetési engedély birtokában a kijelölt légiközlekedési vállalat bármikor megkezdheti a megállapodás szerinti légijáratok üzemeltetését részben vagy egészben, feltéve, hogy az megfelel ezen Egyezmény rendelkezéseinek és, hogy ezen járatok tarifáit ezen Egyezmény 6. Cikkének rendelkezései értelmében határozták meg.

4. Mindegyik Szerződő Félnek joga van ezen Cikk 2. bekezdésében meghatározott üzemeltetési engedély megadásának megtagadásához, vagy az ezen jogok gyakorlásával kapcsolatban olyan feltételeket szabni, amilyeneket szükségesnek tart a kijelölt légiközlekedési vállalatok ezen Egyezmény 3. Cikkében meghatározott jogaira való tekintettel, abban az esetben, amikor nincs meggyőződve afelől, hogy a légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy e Szerződő Fél állampolgárai kezében vagy azok közös tulajdonában van.

5. Cikk

Jogok visszavonása és felfüggesztése

1. Mindkét Szerződő Fél légügyi hatóságának joga van a 4. Cikkben hivatkozott üzemeltetési engedély megadását megtagadni, a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatától, azt visszavonni, felfüggeszteni, illetve feltételekhez kötni

a) abban az esetben, amikor az egyik Szerződő Fél légügyi hatóságai által az Egyezmény szellemében megfelelő módon alkalmazott jogszabályok és rendelkezések szerint nem minősülnek megfelelőnek a légiközlekedési vállalat;

b) abban az esetben, amikor a légiközlekedési vállalat nem tartja be a jogokat nyújtó Szerződő Fél jogszabályait és rendelkezéseit;

c) abban az esetben, amikor nincs meggyőződve afelől, hogy a légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél állampolgárai vagy azok közös tulajdonában van;

d) olyan esetben, amelyben a légiközlekedési vállalat bármi más módon nem az ezen Egyezmény szerint előírt feltételekkel összhangban üzemel.

2. Hacsak a jogszabályok és rendelkezések további megsértésének megakadályozása érdekében nem szükséges azonnali lépéseket tenni, akkor az e Cikk 1. bekezdésében említett jogok csak a másik Szerződő Fél légügyi hatóságaival folytatott konzultáció után gyakorolhatók. Hacsak más megállapodás nem születik a Szerződő Felek között, akkor ilyen konzultációt a kérés időpontjától számított hatvan napon belül kell megkezdeni.

6. Cikk

Díjtételek

1. A Szerződő Felek megállapodnak a kiindulási ország tarifa-jóváhagyási rendszerének alkalmazásában oly módon, ahogy azt a jelen Cikk előírja.

2. Mindkét Szerződő Fél lehetővé teszi a kijelölt légiközlekedési vállalatnak, hogy a légifuvarozásért felszámolandó tarifáit maguk határozzák meg piaci megfontolásukat alapul véve és más tényezőket, beleértve az üzemeltetés költségét és más légiközlekedési vállalatok díjtételeit, melyet a meghatározott útvonalak bármely részén alkalmaznak.

Hivatkozott díjtételekben, amennyiben lehetséges, mindkét Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának egymás között kell megállapodnia.

3. Mindkét Szerződő Fél légügyi hatóságai ellenzik az olyan tarifamegállapítást saját területükről kiinduló légifuvarozás esetén, amely

a) ésszerűtlen módon diszkrimináns a díjtételek és feltételek tekintetében;

b) ésszerűtlenül magas és korlátozó a piacot uraló helyzet kihasználásából adódóan és ilyen módon sértené a fogyasztók érdekeit;

c) többek között közvetlen vagy közvetett kormánytámogatás következtében mesterségesen alacsony, amely támogatás a kérdéses légiközlekedési vállalat védelmét szolgálja.

4. Amennyiben a légifuvarozás kiinduló országa a Szerződő Felének légügyi hatósága úgy véli, hogy egy tarifa nem felel meg a 2. bekezdésben foglaltaknak és ez ellen tenni kíván, akkor erről azonnal értesíti a másik Szerződő Fél légügyi hatóságát. A kiinduló ország Szerződő Felének légügyi hatósága egyoldalú lépést is tehet annak érdekében, hogy a kérdéses díjtétel bevezetését meggátolja.

5. Egy kijelölt légiközlekedési vállalat, amely egy 5. szabadságjogú útvonalon üzemeltetett légijáratot nem számíthat fel olyan díjtételt hasonló kategóriában, amely alacsonyabb olyan légiközlekedési vállalat díjtételénél, mely vállalat 3. és/vagy 4. szabadságjoggal bír.

Emellett egy kijelölt légiközlekedési vállalat, mely 5. szabadságjogú útvonalon üzemeltet, tarifáját más légitársaságéhoz igazíthatja, amely 3., 4. vagy 5. szabadságjoggal üzemeltet légijáratot ugyanazon útvonalon.

6. Mindkét Fél megkövetelheti a területére irányuló és a területéről kiinduló szolgáltatásért felszámolt és felszámolni szándékolt tarifáknak a légügyi hatóságához való benyújtását.

7. Amennyiben a tarifabeterjesztést megkövetelik, akkor a kijelölt légiközlekedési vállalat a javasolt hatálybalépés előtt harminc nappal beterjeszti a díjtételeket, kivéve azt az esetet, amikor az említett hatóságok különleges esetekben megállapodnak ezen időtartam csökkentésében.

8. A díjtételek jóváhagyása történhet a jóváhagyás kifejezésével, vagy amennyiben a kérdéses légügyi hatóságok nem adnak hangot ellenvéleményüknek a beterjesztést követő tizenöt napon belül, akkor ezen Cikk 7. bekezdésének értelmében a díjtételt elfogadottnak kell tekinteni.

Amennyiben a 7. bekezdésben foglaltak szerint a beterjesztési határidőt lecsökkentik, akkor az elutasítás határidejét is ennek megfelelően kell csökkenteni.

9. Az ezen Cikk rendelkezései szerint megszabott díjtételek az új díjtételek elfogadásáig érvényben maradnak.

10. A Szerződő Felek légiközlekedési vállalatai nem számolhatnak fel olyan díjtételeket, amelyek eltérnek a jelen Cikk rendelkezései szerint kialakítottaktól.

11. Amennyiben szükséges, vagy bármely részről igény merül fel, akkor ezen Cikk alkalmazásáról és/vagy a kijelölt légiközlekedési vállalatok által alkalmazott díjtételekről konzultálnak a légügyi hatóságok.

7. Cikk

Kereskedelmi tevékenységek

1. Mindkét Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata számára megengedett

a) a másik Szerződő Fél területén iroda nyitása a légifuvarozás és légijáratok előremozdítása céljából (beleértve: repülőjegyek, saját jegyek és számlák kibocsátása) csakúgy, mint más, a légiszállítás előmozdítását szolgáló létesítmények nyitása;

b) a másik Szerződő Fél területén közvetlenül, vagy a légiközlekedési vállalat belátása szerint ügynökön keresztül bekapcsolódni a légifuvarozás értékesítésébe.

2. Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának megengedett, hogy a másik Szerződő Fél területén képviselőit és kereskedelmi, üzemeltetési és műszaki személyzetét fenntartsa, ahogyan azt a megállapodás szerinti járatok üzemeltetésével kapcsolatban igényelné.

3. E személyzeti követelményeket a légiközlekedési vállalat tetszése szerint kielégítheti saját személyi állományával, vagy a másik Szerződő Fél területén működő olyan más szervezet, vállalat vagy légiközlekedési vállalat szolgáltatásainak felhasználásával, amelyek felhatalmazással rendelkeznek az ilyen szolgáltatások végzésére e másik Szerződő Fél területén.

4. A fenti tevékenységeket a másik Szerződő Fél jogszabályainak és rendelkezéseinek figyelembevételével folytatják.

5. Mindkét Szerződő Fél megadja a szükséges munkaengedélyeket és alkalmazási vízumokat és egyéb hasonló okmányokat a bizonyos átmeneti feladatokat ellátó személyzetnek, kivéve azon különleges körülményeket, amelyeket a nemzeti hatóságok határoznak meg.

Amennyiben ilyen engedélyek, vízumok vagy dokumentumok szükségesek, azokat a legkisebb késedelemmel, ingyenesen rendelkezésre bocsátják, az ilyen módon ne késleltessék az illető személyzet államába való belépést.

8. Cikk

Számítógépes foglalási rendszerek (CRS)

1. A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy

a) a légifuvarozási áruk vásárlóinak érdekeit védik az ilyen információval való visszaéléssel szemben, beleértve annak félreérthető rendelkezésre bocsátását is;

b) a Szerződő Felek által kijelölt légiközlekedési vállalatnak és annak ügynökének korlátlan és megkülönböztetés nélküli hozzáférési lehetőséget biztosítanak a CRS-hez a másik Szerződő Fél területén;

c) e tekintetben Hollandia területén az EGK által elfogadott CRS Igazgatási Szabályzat, míg a Magyar Köztársaság területén az ECAC CRS Igazgatási Szabályzat alkalmazandó.

2. Az egyik Szerződő Fél garantálja a másik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalatnak az általa elsődleges CRS rendszernek választott rendszerhez való szabad és korlátlan lehetőséget saját területén.

Egyik Szerződő Fél sem engedi meg saját területén azt, hogy a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata felé szigorúbb hozzáférési feltételeket szabjanak a CRS-hez, mint amilyen feltételekkel saját kijelölt szállítója férhet hozzá a CRS-hez, tekintettel a következőkre:

a) a CRS szolgáltatások üzemeltetése és értékesítése, beleértve a CRS megjelenítési és szerkesztési szabályait, valamint

b) a hírközlési alkalmatosságokhoz való hozzáférés és azok használata, a hardware és software megválasztása, illetve a hardware üzembe helyezése.

9. Cikk

Tisztességes és egyenlő esélyek

1. Tisztességes és egyenlő esélyek adatnak mindkét Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának az ezen Egyezmény keretében tárgyalt nemzetközi légifuvarozásban való részvételre.

2. Mindkét Fél megtesz minden megfelelő lépést törvénykezésén belül annak érdekében, hogy mindenfajta megkülönböztetést vagy nem tisztességes versenygyakorlatot kiküszöböljön, amely hátrányosan hatna a másik Fél vállalatának versenyhelyzetére.

3. Egyik Fél kijelölt légiközlekedési vállalata, miközben egy megállapodás szerint légijáratot üzemeltet egy meghatározott útvonalon figyelembe veszi a másik Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának érdekeit, amely ugyanazon az útvonalon üzemeltet, különös tekintettel az elsődleges célkitűzésre, amely a meghatározott útvonalon történő utas, teher és/vagy postai küldemények adott időpontbeli vagy előrevetített forgalmának elérése.

4. Egyik Fél sem korlátozza egyoldalúan az ezen Egyezményben és Függelékben szereplő jogokat tekintettel a forgalom nagyságára, a légijáratok gyakoriságára, repülőgéptípusra vagy -típusokra, melyet a másik Fél kijelölt légiközlekedési vállalata üzemeltet, kivéve az esetlegesen szükséges vám, műszaki, üzemeltetési vagy környezetvédelmi megfontolásokra, amelyeket az Egyezmény 15. Cikkében meghatározott, egységes és megkülönböztetést nem tartalmazó módon érvényesítenek.

10. Cikk

Menetrend

1. Mindkét Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata benyújtja a működtetni kívánt légijáratok menetrendjét a másik Szerződő Fél légügyi hatóságainak 60 nappal előre oly módon, hogy részletezi a gyakoriságot, repülőgéptípust, konfigurációt és a közönség számára elérhető helyek számát.

2. A pótlólagos légijáratok üzembe helyezésére vonatkozó kérelmeket a kijelölt légiközlekedési vállalat a másik Szerződő Fél légügyi hatóságához közvetlen módon nyújthatja be jóváhagyás végett.

11. Cikk

Vámok és egyéb illetékek

1. Bármely Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának nemzetközi légijáraton üzemeltetett repülőgépe, annak felszerelése, tartalék alkatrészei, üzemanyag- és kenőanyagkészletei (beleértve az élelmiszert, üdítőitalokat, dohányárut), valamint az összes reklámanyag mentesül a vámok, szemledíjak, hasonló nemzeti és helyi adók és illetékek alól a másik Szerződő Fél területére való érkezéskor, feltéve, hogy ezen felszerelések és készletek a repülőgép fedélzetén maradnak és újra exportra kerülnek.

2. Tekintettel a rendszeresen használt felszerelésre, tartalék alkatrészekre, üzemanyag- és kenőanyagkészletekre és a repülőgép készleteire, amely bevitelre kerül az egyik Szerződő Fél területére a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által, vagy egy olyan repülőgép fedélzetére, melyet ilyen kijelölt légiközlekedési vállalat üzemeltet azzal a céllal, hogy a nemzetközi légijárat üzemeltetése során kerüljön felhasználásra kizárólag, mentesül a helyi és/vagy nemzeti adók és illetékek alól, beleértve a vámot és szemledíjakat is az első Szerződő Fél területén, még akkor is, ha ezen készleteket az útvonal azon részén használják fel, mely annak a Szerződő Félnek a területére esik, amely területen a készleteket a fedélzetre vitték.

A fentebb hivatkozott Cikkek a vámhatóságok felügyelete és ellenőrzése alá eshetnek. Ezen bekezdés rendelkezései nem értelmezhetők úgy, hogy az egyik Szerződő Fél kötelezhető legyen a már kivetett vámadót visszafizetni a fentebb említett Cikkek esetében.

3. A repüléshez rendszeresen használt felszerelés, tartalék alkatrészek, üzemanyag- és kenőanyagkészletek, valamint a fedélzeten tárolt készletek bármely Szerződő Fél esetében csak oly módon rakodhatók ki a másik Szerződő Fél területén, hogy azt a másik Fél vámhatóságai jóváhagyják, és megkövetelhetik, hogy ezen anyagokat ellenőrzésük alá vonják addig, amíg újra exportra nem kerülnek, vagy más, a vámszabályoknak megfelelő módon nem rendeződik helyzetük.

12. Cikk

Kettős adózás elkerülése

1. A repülőgép nemzetközi forgalomban való üzemeltetéséből származó jövedelem és nyereség csak abban az államban adóztatható, amelyben a vállalat tényleges vezetése található.

2. Egy, a nemzetközi légiforgalomban üzemeltetett légijármű elidegenítéséből származó bevétel csak abban az államban adóztatható, amelyben a vállalat tényleges vezetése található.

3. Egy, a nemzetközi légiforgalomban üzemeltetett légijármű, valamint annak üzemeltetéséhez tartozó ingó vagyontárgy által képviselt tőke csak abban az államban adóztatható, amelyben a vállalat tényleges vezetése található.

4. Ezen Cikk 1. bekezdésének rendelkezései vonatkoznak a közös érdekképviseletben (pool) közös vállalkozásban vagy nemzetközi üzemeltető ügynökségben való részvételből származó bevételre és nyereségre is.

13. Cikk

A bevételi többlet átutalása

1. A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai szabadon átutalhatják a másik Szerződő Fél területéről hazai területükre az értékesítés területén kiadásaikat meghaladó bevételeik többletét. Beleértendők az ilyen nettó átutalásba az értékesítésből származó jövedelmek, melyekre közvetlenül vagy a légifuvarozási szolgáltatások ügynökén keresztül tesznek szert, és a kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és a normál kereskedelmi kamatok, amelyekre az ilyen jövedelmek után tesznek szert az alatt az idő alatt, míg ezek betétként átutalásra várnak.

2. A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai a kérelemtől számított legkésőbb harminc napon belül engedélyt kapnak az ilyen átutalásokra, mely a helyi valuta hivatalos, az átutalás napján érvényes átváltási árfolyamát figyelembe véve, szabadon átváltható konvertibilis valutára. A Szerződő Felek légiközlekedési vállalatai azonnal eszközölhetik a tényleges átutalást a jóváhagyás kézhezvétele után.

14. Cikk

Jogszabályok, rendelkezések és eljárások alkalmazása

1. Bármelyik Szerződő Félnek a nemzetközi légiszolgáltatásokban alkalmazott légijárművek területére történő belépésére, illetve annak onnan való távozására, valamint az ilyen légijárművek üzemeltetésére és légi irányítására vonatkozó jogszabályait, rendelkezéseit és eljárásait be kell tartania a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának az említett területre való érkezéskor, illetve az onnan való távozásáig, beleértve az elindulást.

2. Bármelyik Szerződő Fél bevándorlásra, útlevelekre, illetve egyéb elfogadott utazási okmányokra, a belépésre, vámkezelésre és egészségügyi zárlatra vonatkozó jogszabályainak, rendelkezéseinek és eljárásainak eleget kell tennie a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának légijárműve által szállított személyzetnek, utasoknak, árunak és postának az említett Szerződő Fél területére való belépésükkor, onnan való távoztukig, illetve annak időtartama alatt.

3. Bármely Szerződő Fél területén közvetlen áthaladó utasok, csomagok és teheráru, feltéve, hogy nem hagyják el a repülőtér e célra fenntartott területét, és feltéve, hogy a teherárun fel van tüntetve a kiindulási ország biztonsági ellenőrzésének jele, pusztán csak egyszerűsített ellenőrzés tárgyai lehetnek, kivéve az erőszak és a légikalózkodás ellen irányuló biztonsági intézkedéseket.

4. Bármely Szerződő Fél sem részesíti előnyben, bármely más légiközlekedési vállalatot a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatával szemben vámkezelés, bevándorlás, egészségügyi zárlat és hasonló rendelkezések, vagy repülőtér, légiutak, légi irányítási szolgáltatások és a kapcsolódó, ellenőrzése alatt álló létesítmények használata tekintetében.

15. Cikk

Bizonyítványok és jogosítványok elismerése

Az egyik Szerződő Fél által kiadott vagy érvényesített és még érvényben lévő légialkalmassági bizonyítványokat, szakszolgálati engedélyeket és jogosítványokat a másik Szerződő Fél érvényesnek ismeri el a megállapodás szerinti útvonalon közlekedő járatok üzemeltetése céljából, feltéve, ha azok a követelmények, amelyek szerint az ilyen bizonyítványokat és jogosítványokat kiadták vagy érvényesítették, megfelelnek az Egyezmény értelmében megállapítható szabványoknak.

Mindegyik Szerződő Fél fenntartja magának azonban azt a jogot, hogy megtagadja azon szakszolgálati engedélyek és jogosítványok érvényességének elismerését, melyeket saját állampolgárai részére a másik Szerződő Fél adott saját területe feletti átrepülés céljából.

16. Cikk

Biztonság

1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy megadnak minden szükséges segítséget egymásnak, hogy megelőzzék a polgári légijárművek jogellenes hatalomba kerítésének cselekedeteit és egyéb jogellenes cselekményeket az ilyen légijárművek, a repülőterek és légi irányító berendezések biztonsága ellen, valamint a polgári repülés biztonságának bármely más fenyegetését.

2. Mindkét Szerződő Fél egyetért abban, hogy a másik Szerződő Fél által a területére való belépéskor megkövetelt nem diszkrimináló és általánosan alkalmazható biztonsági intézkedéseket figyelembe veszi, és megfelelő intézkedéseket foganatosít az utasok és a fedélzetre vitt csomagjaik vizsgálata tekintetében.

Bármely Szerződő Fél megfelelő módon fontolóra veszi a másik Szerződő Fél olyan irányú kérését, miszerint tegyen különleges biztonsági intézkedéseket egy olyan légijárművel, illetve annak utasaival kapcsolatban, mely különösen veszélyeztetett.

3. A Szerződő Felek a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet repülésbiztonsági intézkedéseivel összhangban járnak el. Amennyiben egyik Szerződő Fél eltér ezen intézkedésektől, akkor a másik Szerződő Fél bejelentheti konzultációra vonatkozó igényét az előbbi Szerződő Féllel.

Hacsak másként nem állapodnak meg a Szerződő Felek, ezek a konzultációk az igény kézhezvételétől számított hatvan napon belül megkezdődnek.

Amennyiben nem születik kielégítő megállapodás, az alapot teremthet ezen Egyezmény 17. Cikkének alkalmazására.

4. A Szerződő Felek az 1963. szeptember 14-én, Tokióban „A légijárművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és bizonyos egyéb tettekről” aláírt Egyezmény, az 1970. december 16-án, Hágában „A légijárművek jogellenes hatalomba kerítésének leküzdéséről” aláírt Egyezmény és az 1971. szeptember 23-án, Montrealban „A polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekedetek leküzdéséről” aláírt Egyezmény rendelkezéseivel összhangban járnak el.

5. Amikor szerencsétlenség, annak veszélye vagy egy légijármű jogellenes hatalomba kerítésének esete vagy azzal való fenyegetés esete áll fenn, vagy egyéb jogellenes cselekedetek történnek a légijárművek, a repülőterek és a légi irányító berendezések biztonsága ellen, akkor a Szerződő Felek segítik egymást a távközlési összeköttetések megkönnyítésével, amelyek az ilyen incidens vagy azzal való fenyegetés gyors és biztonságos megszüntetését célozzák.

17. Cikk

Konzultációk és módosítások

1. A szoros együttműködés szellemében a Szerződő Felek légügyi hatóságai időről időre tanácskoznak egymással azzal a céllal, hogy biztosítsák ezen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtását és betartását.

2. Bármely Szerződő Fél kérhet konzultációt azzal a céllal, hogy ezen jelen Egyezményt vagy annak Függelékét módosítsák. E tanácskozásokat a másik Szerződő Fél ilyen irányú kérése kézhezvételének időpontjától számított hatvan napon belül kell megkezdeni, hacsak más megállapodás nem születik. Az ilyen tanácskozások történhetnek tárgyalás útján vagy levelezéssel.

3. Bármi módosítás ezen jelen Egyezményben, melyben a Szerződő Felek megállapodtak, olyan időponttal lép hatályba, amikor a Szerződő Felek egymást írásban tájékoztatják az idevonatkozó törvényes kötelezettségeik teljesítéséről.

4. Ezen Egyezmény Függelékének bármilyen változtatásáról írásos megegyezés születik a légügyi hatóságok között, és az a hatóságok által meghatározott időpontban lép hatályba.

18. Cikk

Viták rendezése

1. Amennyiben a Szerződő Felek között ezen Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban bármilyen vita merül fel, a Szerződő Felek törekednek arra, hogy azt közvetlenül egymás, illetve a légügyi hatóságok közötti tárgyalásokkal vagy diplomáciai csatornákon keresztül rendezzék.

2. Amennyiben a Szerződő Feleknek nem sikerül ezekkel a tárgyalásokkal rendezést elérni, a vitát bármely Szerződő Fél kérésére egy három döntőbíróból álló bírósághoz utalják, egyet-egyet a Szerződő Felek jelölnek ki, a harmadikat pedig az ilyen módon választott két döntőbíró nevezi ki azzal a feltétellel, hogy ez a harmadik döntőbíró nem lehet egyik Szerződő Fél állampolgára sem.

Mindegyik Szerződő Fél attól az időponttól számított hatvan napon belül jelöl ki egy döntőbírót, amikor bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton keresztül kézhez vette a vita választottbíróságon történő rendezésének kéréséről szóló értesítést, a harmadik döntőbírót pedig egy további hatvannapos időtartamon belül nevezik ki.

Amennyiben bármelyik Szerződő Félnek nem sikerül a hatvannapos meghatározott időtartamon belül egy döntőbírót kijelölnie, vagy a harmadik döntőbírót nem nevezik ki a meghatározott időtartamon belül, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét kérheti meg bármelyik Szerződő Fél, hogy nevezzen ki egy döntőbírót, illetve döntőbírókat.

3. Az ezen Cikk 2. bekezdésének értelmében hozott döntést a Szerződő Felek számukra kötelező érvényűnek fogadják el.

19. Cikk

Felmondás

Ezen Egyezmény egészen addig hatályban marad, amíg az egyik Szerződő Fél nem értesíti a másik Szerződő Felet diplomáciai csatornán keresztül azon szándékáról, miszerint ezen Egyezményt felmondani szándékozik.

Az ilyen értesítést egyidejűleg a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnek is meg kell küldeni.

Ebben az esetben ezen Egyezmény attól az időponttól számított tizenkettő hónap elteltével veszti érvényét, amikor a felmondásról szóló értesítést a másik Fél kézhez vette, hacsak e határidő lejárta előtt a felmondási értesítést közös megegyezéssel vissza nem vonják. A másik Szerződő Fél által történt kézhezvétel visszaigazolásának hiányában az értesítésnek a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által történt kézhezvételétől számított tizennégy nap elteltével az értesítést kézbesítettnek kell tekinteni.

20. Cikk

Bejegyzés az ICAO-nál

Ezen Egyezményt és annak valamennyi módosítását bejegyzik a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél (ICAO).

21. Cikk

A többoldalú egyezmények alkalmazhatósága

1. Az Egyezmény rendelkezései irányadóak ezen Egyezmény esetében.

2. Amennyiben olyan többoldalú egyezmény lép hatályba, melyet mindkét Fél elfogad, akkor ennek az egyezménynek a rendelkezései az ezen Egyezményben már szabályozott rendelkezéseket hatálytalanítják és azokat felváltják.

22. Cikk

Alkalmazhatóság

A Holland Királyság esetében ezen Egyezmény a Királyságra csak Európában alkalmazandó.

23. Cikk

Hatálybalépés

1. Ezen Egyezmény az azt követő második hónap első napján lép életbe, hogy a Szerződő Felek írásban tájékoztatják egymást arról, hogy azon formalitásoknak, melyet országaikban törvényesen megköveteltetnek, eleget tettek.

2. Ezen Egyezmény hatálybalépésekor a Holland Királyság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között 1957. május 28-án, a polgári repülésről kötött Egyezményt hatálytalanítja és annak helyébe lép.

Ennek hiteléül alulírottak, akiket erre Kormányaik megfelelően felhatalmaztak, ezen Egyezményt aláírták.

Készült Budapesten, 1991. szeptember 12-én, két eredeti példányban, angol nyelven.

(Aláírások)

Függelék

A Magyar Köztársaság és a Holland Királyság között 1991. szeptember 12-én Légijáratokról kötött Egyezmény Útvonal Terve:

1. A Holland Királyság által kijelölt légiközlekedési vállalat az alábbiakban meghatározott útvonalakon üzemeltethet légijáratokat:

Hollandiai pontok

Közbenső pontok

Magyarországi pontok

Túli pontok mindkét irányban

2. A Magyar Köztársaság által kijelölt légiközlekedési vállalat az alábbiakban meghatározott útvonalakon üzemeltethet légijáratokat:

Magyarországi pontok

Közbenső pontok

Hollandiai pontok

Túli pontok mindkét irányban

Megjegyzések

1. Bármely vagy az összes, a meghatározottak során érintett pont kihagyható a kijelölt légiközlekedési vállalat döntése nyomán, bármelyik vagy az összes járat esetében.

2. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya által kijelölt légiközlekedési vállalatok a fent említett útvonalakon légijáratokat üzemeltethetnek kapacitásra, gyakoriságra, légijárműtípusra és konfigurációra vonatkozó korlátozás nélkül, hacsak ezen Függelék ezzel kimondottan ellentételesen nem rendelkezik.

3. Mindkét kijelölt légiközlekedési vállalat jogosult a teljes ötödik szabadságjogok gyakorlására az összes közbenső és túli pontok esetében az útvonal tervükön belül.

4. Amennyiben az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata ötödik szabadságjogokkal kíván üzemeltetni egy olyan Európán kívüli országba/országból/országon keresztül vezető útvonalon, ahol a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának harmadik és negyedik szabadságjogai vannak érvényben, akkor az ötödik szabadságjogok gyakorlása a két kijelölt légiközlekedési vállalat közti megállapodás tárgya.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1994. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére