A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1997. évi XXXVI. törvény

a Magyar Köztársaság és a Kazak Köztársaság között Budapesten, 1994. december 7-én aláírt, a baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól szóló Szerződés kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és a Kazak Köztársaság között Budapesten, 1994. december 7-én aláírt, a baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól szóló Szerződést e törvénnyel kihirdeti. (A Szerződés megerősítő okiratait Budapesten, 1996. november 26-án kicserélték, és a Szerződés ezen a napon hatályba lépett.)

2. § A Szerződés magyar nyelvű szövege a következő:

„Szerződés a Magyar Köztársaság és a Kazak Köztársaság közötti baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól

A Magyar Köztársaság és a Kazak Köztársaság (a továbbiakban: Szerződő Felek) a népeiket egybekötő barátság hagyományaira támaszkodva,

meggyőződve a békének Eurázsiában és az egész világon való megtartásában történő együttműködés szükségességéről,

abból kiindulva, hogy a jelenlegi feltételek közepette az eurázsiai államok közötti integráció minőségileg új formáira és arra kell áttérni, hogy az ázsiai régió államai közötti nemzetközi kapcsolatok fejlesztési gyakorlatára is kiterjedjenek az európai együttműködési mechanizmusok,

megerősítve elkötelezettségüket az ENSZ Alapokmány, a Helsinki Záróokmány, a Párizsi Charta az Új Európáért, valamint más alapvető biztonsági és együttműködési dokumentumok céljai és elvei iránt Európában és Ázsiában,

a jövőben törekedve a kölcsönös együttműködés fejlesztésére és elmélyítésére valamennyi téren,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek kapcsolataikat a barátság szellemében, a közös kulturális örökség figyelembevételével fogják építeni, és elmélyítésük érdekében élni fognak azokkal az új lehetőségekkel, amelyek a nemzetközi életben végbement változások eredményeként álltak elő.

2. Cikk

A Szerződő Felek együttműködnek a béke, a stabilitás, a biztonság megerősítése érdekében, mind regionális, mind pedig globális szinten. A Felek olyan külpolitikát folytatnak, amely elősegíti a leszerelés, a kollektív biztonság létrehozandó rendszerei és mechanizmusai hatékonysága javításának folyamatát, többek között az EBEÉ-ben, valamint hozzájárulnak az ENSZ és az EBEÉ béketeremtő szerepének erősítéséhez, a konfliktusok és az érdekeiket érintő helyzetek rendezéséhez.

3. Cikk

A Szerződő Felek erősítik azon nemzetközi szervezetekben megvalósuló együttműködésüket, amelyeknek mindkét Fél tagja és támogatják egymást az egyéb nemzetközi szervezetekkel való további együttműködési törekvéseikben.

4. Cikk

A Szerződő Felek a partneri kapcsolataik keretein belül rendszeresen párbeszédet folytatnak minden kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésben, rendszeresen konzultálnak a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése és elmélyítése, továbbá álláspontjaik egyeztetése érdekében a nemzetközi kérdésekben.

Emellett a felsőszintű találkozókra szükség szerint kerül sor, a külügyminiszterek nem kevesebb, mint évente egy alkalommal konzultálnak. Más tárcák miniszterei szintén rendszeres kapcsolatokat tartanak fenn egymással.

5. Cikk

A Szerződő Felek kiemelt figyelmet fordítanak a két ország parlamentjei és parlamenti képviselői közötti kapcsolatok és együttműködés fejlesztésre.

6. Cikk

Abban az esetben, ha olyan helyzet alakul ki, amely a Szerződő Felek egyike szerint veszélyezteti, vagy sérti a békét, illetve az eurázsiai térség biztonságának érdekeit, a Szerződő Felek egyike a másik Szerződő Félhez fordulhat azonnali konzultáció céljából. A Felek megfelelő információt cserélnek és szükség esetén egyeztetett lépéseket tesznek az ilyen helyzet rendezése érdekében.

A Felek szükség esetén konzultációkat folytatnak biztonsági kérdésekről. A kétoldalú katonai kapcsolatokat külön szerződések szabályozzák.

7. Cikk

A Szerződő Felek fontos jelentőséget tulajdonítanak a regionális, a városok és falvak, valamint más adminisztratív területi egységek közötti együttműködésnek, valamennyi téren támogatják azt.

8. Cikk

A Szerződő Felek támogatják országaik kereskedelmi és gazdasági kapcsolatainak kölcsönösen előnyös alapon történő fejlesztését. Kiemelt figyelmet fordítanak az ipar, beleértve a gyógyszeripart is, a közlekedés és hírközlés, a mezőgazdaság, a külkereskedelem, valamint az idegenforgalom terén megvalósuló együttműködésre.

A Felek, a belső törvényhozásuknak és nemzetközi kötelezettségeiknek megfelelően, az egymás közötti kapcsolatokban elősegítik a vállalkozói és más gazdasági tevékenységhez - beleértve a kölcsönös beruházások ösztönzését és védelmét -, valamint az áruk, a szolgáltatások és a tőke áramoltatásához szükséges kedvező gazdasági, pénzügyi és jogi feltételek kialakulását. A Felek elősegítik az országos és regionális szintű üzleti kapcsolatok, valamint a két állam jogi és természetes személyei közötti együttműködés különböző formáinak fejlesztését.

9. Cikk

A Szerződő Felek az egyenjogúság és kölcsönös előnyök elve alapján fejlesztik és elmélyítik a két ország műszaki-tudományos együttműködését.

10. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik az együttműködés kialakítását az egészségügy, különösen a betegségek megelőzése területén.

11. Cikk

A Szerződő Felek nagy jelentőséget tulajdonítanak a környezetet fenyegető veszélyek elhárításának, valamint a természet védelmének. Törekednek környezetvédelmi politikájuk összehangolására.

Természeti csapások és súlyos balesetek esetén a Szerződő Felek kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak.

12. Cikk

A Szerződő Felek fejlesztik együttműködésüket az energetika, a hírközlés és kommunikáció terén, ideértve a műholdas hírközlést és telekommunikációt.

A Felek törekednek a két ország közötti szállítási összeköttetés továbbfejlesztésére.

A Szerződő Felek a kétoldalú vasúti, közúti fuvarozási, illetve légiközlekedési kapcsolataikat külön egyezményekben fogják szabályozni.

13. Cikk

A Szerződő Felek kiszélesítik és elmélyítik az együttműködést országaik népei között a kultúra, a művészetek, a sport és a turizmus terén. Együttműködnek és ösztönzik a művészeti alkotó kollektívák és kulturális intézmények cseréjét állami, regionális és helyi szinteken.

A Szerződő Felek törekednek arra, hogy az európai normáknak megfelelően minél gyorsabban kétoldalú egyezményt kössenek az iskolai, főiskolai, egyetemi bizonyítványok és diplomák, valamint tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről.

14. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik a nemzeti kisebbségek kulturális, nyelvi és vallási identitásának fejlesztését és biztosítják azok védelmét, azoknak a kötelezettségeknek megfelelően, amelyeket a Felek a nemzetközi egyezményekben és az EBEÉ dokumentumaiban magukra vállaltak.

A Felek elismerik, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása a nemzetközi közösség stabilitásának alkotóeleme, s az államok szakadatlan együttműködését teszi szükségessé. Rendszeres konzultációkat folytatnak a nemzeti kisebbségek problémáiról, továbbá két- és sokoldalú alapon együttműködnek e téren.

15. Cikk

A Szerződő Felek együttműködnek a jog területén. A Felek együttműködnek a szervezett - ideértve a nemzetközi - bűnözés, a terrorizmus, az illegális be- és kiutazás, a törvényellenes fegyver- és kábítószer-kereskedelem elleni harcban.

16. Cikk

A jelen Szerződés nem irányul egyetlen harmadik ország ellen sem, és nem érinti a Szerződő Felek azon jogait és kötelezettségeit, amelyek az általuk más államokkal megkötött két- és sokoldalú egyezményekből erednek.

17. Cikk

A jelen Szerződés értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos véleményeltérés esetén, a Szerződő Felek a közöttük lévő vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezik.

18. Cikk

A jelen Szerződés ratifikálási eljárást igényel és az a ratifikációs okmányok kicserélésének napján lép hatályba.

A jelen Szerződést 10 éves időszakra kötik. Hatálya automatikusan 5 évvel meghosszabbodik, ha a Szerződő Felek közül az egyik hat hónappal a Szerződés hatályának lejárta előtt nem értesíti írásban a másik Szerződő Felet arról a szándékáról, hogy fel kívánja mondani a szerződést.

Készült Budapesten, 1994. december 7-én, két példányban, mindegyik magyar, kazak és orosz nyelven, valamennyi szöveg azonos érvényű. Abban az esetben, ha véleménykülönbség alakul ki a jelen Szerződés részeinek értelmezése terén, a Felek számára az orosz nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 1996. november 26-tól kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére