A jogszabály mai napon ( 2021.12.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet

a lakás-takarékpénztár általános szerződési feltételeiről

A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 26. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

Bevezető rendelkezések

1. § (1) Az e rendeletben meghatározott szabályok az általános szerződési feltételek kötelező tartalmi elemei és azoktól az általános szerződési feltételek nem térhetnek el. A lakás-előtakarékossági szerződés (a továbbiakban: szerződés) nem térhet el az általános szerződési feltételektől.

(2) Az e rendeletben használt és az Ltv. által meghatározott fogalmakon az Ltv.-ben meghatározott tartalmat kell érteni.

(3) E rendelet alkalmazásában:

a) értékszám: az a szám, amely alapján a lakás-takarékpénztár a lakás-előtakarékoskodók között sorrendet állít fel;

b) minimális értékszám: az az értékszám, amely alatt a szerződéses összeg nem kerülhet kiutalásra;

c) *  kiutalási időszak: az értékelési fordulónaptól [13. § (4) bekezdés] a kiutalási időpontig tartó kettő hónap;

d) kiutalás: a lakás-takarékpénztár kiutalási időszak utolsó napján (kiutalási időpont) hozott döntése arról, hogy melyek azok a szerződések, amelyek esetében a szerződéses összeg, illetőleg a betétösszeg a kiutalási összegből kifizethető;

e) *  kölcsöndíj mutató: a lakáskölcsön kamatának és a folyamatosan felszámítható kezelési költségnek a hitelösszeg számlanyitási díjjal csökkentett összegéhez viszonyított, éves százalékban kifejezett aránya;

f) a számított átlagos várakozási idő: a statikus matematikai modell alapján számított idő, amely mellett az egyéni teljesítménymutató értéke 1.0;

g) hitel évek: a lakáskölcsön folyósítása hónapjának első napjától számított évek (12 hónap) a lakáskölcsön visszafizetéséig.

A szerződéses módozatok általános szabályai

2. § (1) A lakás-takarékpénztár az általános szerződési feltételekben eltérő szerződéses módozatokat határozhat meg, amelyek az egyes feltételekben különösen a minimális értékszám, a betét és a lakáskölcsön kamatfeltételei, valamint a törlesztőrészlet mértéke alapján különbözhetnek egymástól.

(2) Az Ltv. 18. §-ának (2) bekezdésében foglaltak megfelelő érvényesülése érdekében az általános szerződési feltételekben olyan módozatok meghatározására kerülhet sor,

a) amelyek tartósan biztosítják az 1. számú mellékletben meghatározott módon számított kollektív teljesítménymutató legalább 1.0 értékét;

b) *  amelyeknél a 2. számú mellékletben meghatározott módon számított egyéni teljesítménymutató értéke legalább 0.5 és legfeljebb 1.0; és

c) *  amelyeknél a lakáskölcsön aránya nem haladja meg a szerződéses összeg 60%-át.

(3) Az egyes szerződéses módozatokra vonatkozó minimális értékszámot úgy kell meghatározni, hogy biztosítva legyen a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételek teljesülése.

3. § *  Az általános szerződési feltételek engedélyezésekor [Ltv. 3. § (6) és 18. § (3) bekezdése] a lakás-takarékpénztár - a kérelem mellékleteként - köteles benyújtani a Magyar Nemzeti Banknak (a továbbiakban: MNB) az egyes szerződéses módozatokra vonatkozóan:

a) a szerződés időbeli lefutására vonatkozó matematikai modellszámításokat;

b) az egyéni teljesítménymutató értékét;

c) a számított átlagos várakozási idő nagyságát;

d) az értékszám számítási módját és minimális nagyságát.

4. § (1) Ha a kollektív teljesítménymutató nem éri el az 1.0-es értéket, akkor a lakás-takarékpénztárnak felül kell vizsgálnia a kiutalásra vonatkozó tervét. Ha a kollektív teljesítménymutató 1.0-es értéke tartósan nem biztosított, a szerződéses módozatok kiutalási feltételeit [14. § (1) bekezdése] a lakás-takarékpénztár köteles módosítani a módosítást követően kötött szerződésekre vonatkozóan.

(2) *  Ha a lakás-takarékpénztár az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, az MNB kötelezi a lakás-takarékpénztárat az általános szerződési feltételek módosítására.

A szerződés megkötése, a kamatok, a költségek és a díjak

5. § (1) * 

(2) * 

(3) A lakás-takarékpénztár az általános szerződési feltételeiben meghatározhatja az általa elfogadott legalacsonyabb és legmagasabb szerződéses összeg nagyságát. A szerződéses összeg ezer forint egész számú többszöröse lehet.

6. § (1) *  A lakás-takarékpénztárnak az általános szerződési feltételeiben tájékoztatnia kell a lakás-előtakarékoskodókat arról, hogy az Országos Betétbiztosítási Alap biztosítása kizárólag a lakás-előtakarékoskodók által teljesített betétbefizetésekre és azok szerződéses kamataira terjed ki a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szabályai szerint.

(2) A lakás-takarékpénztár a lakás-előtakarékoskodót az általános szerződési feltételekben meghatározott gyakorisággal, de legalább évente egyszer értesíti számlájának egyenlegéről és értékszámának alakulásáról, valamint arról, hogy a legutolsó kiutalás során mekkora volt az a legalacsonyabb értékszám, amelynél még kiutalható volt a szerződéses összeg.

7. § (1) A lakás-takarékpénztár az általános szerződési feltételekben a lakáskölcsönt igénybe nem vevő, vagy a hitelképesség-vizsgálat során elutasított lakás-előtakarékoskodó javára magasabb betéti kamatot határozhat meg, illetőleg rendelkezhet a számlanyitási díj részére történő visszafizetéséről.

(2) Az általános szerződési feltételeknek tartalmaznia kell, hogy a lakás-takarékpénztár felszámíthat:

a) a szerződés megkötésekor számlanyitási díjat;

b) *  a szerződés megtakarítási ideje alatt számlavezetési díjat;

c) *  a szerződés módosításakor szerződésmódosítási díjat;

d) * 

e) *  a lakáskölcsönre kezelési költséget;

f) *  a lakáskölcsön vagy az áthidaló kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlanon alapított jelzálogjog bejegyzéséért jelzálog-bejegyzési díjat.

(3) A lakás-takarékpénztár a (2) bekezdésben meghatározott díjakon és költségeken kívül kizárólag a szerződéssel kapcsolatos, az általános szerződési feltételekben meghatározott szolgáltatásokon túl, az ügyfél által igényelt egyéb szolgáltatásai után számíthat fel díjakat, melyeket díjtáblázatban kell közzétenni.

(4) *  A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott számlanyitási díj nem haladhatja meg a szerződéses összeg egy százalékát. A beérkező befizetéseket először a számlanyitási díj összegére kell elszámolni. A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott díj nem haladhatja meg a kétezer forintot. A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költség éves mértéke nem haladhatja meg az adott hitelév első napján még fennálló lakáskölcsön összegének egy százalékát.

(5) *  A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott díj megtakarítási évenként (töredék megtakarítási év esetén időarányosan) felszámítható összege nem haladhatja meg az ezernyolcszáz forintot.

(6) *  A (2) bekezdés f) pontjában meghatározott díj nem haladhatja meg a jelzálogjog bejegyzésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj maximális mértékét.

(7) *  Olyan szerződéses módozatokra vonatkozó általános szerződési feltételek esetén, amelyekhez nem kapcsolódik állami támogatás, a (2)-(6) bekezdést nem kell alkalmazni.

7/A. § *  A lakás-előtakarékoskodó a szerződésben hozzájárul igényjogosultságának és a lakáscélú felhasználás ellenőrzéséhez szükséges adatainak kezeléséhez.

A szerződés módosítása

8. § (1) A szerződés módosítására az általános szerződési feltételekben meghatározott feltételekkel és jogkövetkezményekkel kerülhet sor.

(2) A módosítási kérelem irányulhat a szerződés megosztására, összevonására, a szerződéses összeg felemelésére, valamint csökkentésére.

(3) A szerződéses összeg felemelésére vonatkozó szerződésmódosítás esetén egy összegben felszámítható az eredeti és a megemelt szerződéses összeg különbözete után járó számlanyitási díj.

9. § *  A lakás-előtakarékoskodó a szerződés módosítása nélkül bármikor jogosult a lakáskölcsön törlesztése során rendkívüli - a szerződésben meghatározott törlesztőrészletnél magasabb - törlesztés teljesítésére. A rendkívüli törlesztést - állami támogatásra jogosult lakáselőtakarékossági szerződések esetén - külön díj, költség nem terhelheti.

10. § *  Az adott szerződéses módozatra, illetőleg az egyes szerződésekre vonatkozó minimális értékszám az MNB engedélye nélkül a lakás-előtakarékoskodó javára sem módosítható.

A szerződés és a lakáskölcsön felmondása

11. § (1) *  A szerződésnek a lakás-előtakarékoskodó részéről történő felmondása esetén a felmondási idő legfeljebb kettő hónap. A lakás-takarékpénztár legkésőbb a felmondási idő lejártáig köteles a betét és kamatainak összegét kifizetni.

(2) *  Ha a lakás-előtakarékoskodó olyan összeget fizet be a lakás-takarékpénztárba, amelyre mint lakáscélú megtakarításra korábban adókedvezményt vett igénybe, a szerződésben rögzíteni kell, hogy a szerződés felmondása esetén a lakás-takarékpénztár értesíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt.

(3) *  A lakás-takarékpénztár a szerződést felmondja, ha a megtakarítási idő a szerződés megkötését követő hat hónapon belül, társasházhoz, lakásszövetkezethez, közműfejlesztési társulathoz kapcsolódó szerződés esetén tizenkettő hónapon belül nem kezdődik el.

12. § (1) *  Állami támogatásra jogosult lakáselőtakarékossági szerződések esetén a lakás-takarékpénztár a lakáskölcsönt azonnali hatállyal felmondja, ha az adós a szerződésben vagy a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi, vagy a lakáskölcsönt nem lakás célra használja fel.

(2) Az általános szerződési feltételek tartalmazzák az (1) bekezdésben és egyéb esetben történő felmondás részletes szabályait. A lakás-takarékpénztár ezekben az esetekben az adóst kötelezettségének teljesítésére írásban felszólítja, és egyben tájékoztatja a kötelezettségteljesítés elmulasztásának jogkövetkezményeiről is.

A szerződéses összeg kiutalása

13. § (1) A lakás-takarékpénztár a szerződéses összeg kiutalása előtt nem vállalhat kötelezettséget arra, hogy a lakáskölcsönt mely előre meghatározott időpontban fizeti ki. Ezt a szerződésnek feltűnő módon tartalmaznia kell.

(2) *  A szerződés feltűnő módon tartalmazza, hogy a betétbefizetések meghatározott időpontban történő rendszeres teljesítése esetén a lakás-előtakarékoskodó mikor fogja elérni az általános szerződési feltételekben az adott módozatra meghatározott minimális értékszámot és a minimális megtakarítási hányadot, valamint azt, hogy a szerződéses összeg kifizetésére legkorábban a kettő hónapos kiutalási időszakot követő hónapban kerülhet sor.

(3) A lakás-takarékpénztár az általános szerződési feltételekben és a szerződésben feltűnő módon rögzíti azt is, hogy a lakáskölcsön kifizetésének feltétele a lakás-előtakarékoskodó hitelképessége. A lakás-takarékpénztár a lakáskölcsön folyósításához szükséges hitelképesség-vizsgálatot az általános szerződési feltételekben meghatározottak szerint benyújtott iratok alapján folytatja le. Az általános szerződési feltételekben, valamint a szerződésben a lakás-takarékpénztárnak fel kell sorolnia, hogy a hitelképesség vizsgálata során milyen esetekben tagadhatja meg a lakáskölcsön folyósítását.

(4) *  A lakás-takarékpénztár az általános szerződési feltételekben meghatározza a kiutalási időszak kezdő napját és az éves kiutalási időszakok számát, amely nem lehet kevesebb hatnál.

(5) A kiutalási időszak első napja az értékelési fordulónap, amelyen a lakás-takarékpénztár meghatározza a kiutalási összeget, valamint az egyes szerződések értékszámát, és az értékszám nagysága alapján sorrendet állít fel a lakás-előtakarékoskodók között. Szükség esetén a lakás-takarékpénztár meghatározza az adott kiutalási időszakra vonatkozó célértékszámot is [14. § (2) bekezdés].

14. § (1) A lakás-takarékpénztár az általános szerződési feltételekben meghatározza a szerződéses összeg kiutalásának feltételeit. A szerződéses összeg kiutalására akkor kerülhet sor, ha

a) a lakás-előtakarékoskodó elérte az adott módozatra meghatározott minimális megtakarítási időt;

b) a lakás-előtakarékoskodó megtakarította az adott módozatra meghatározott minimális megtakarítási hányadot;

c) a szerződés elérte az adott módozatra meghatározott minimális értékszámot;

d) a szerződés elérte a célértékszámot, ha az magasabb, mint a minimális értékszám;

e) a lakás-előtakarékoskodó az előírt határidőn belül jelezte a lakás-takarékpénztárnál, hogy a kiutalást kész elfogadni.

(2) Ha a lakás-takarékpénztár nem tudja teljesíteni a kiutalási összegből azoknak a lakás-előtakarékoskodóknak a szerződéses összegre vonatkozó igényét, akik teljesítették az (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt feltételeket, meghatározza azt az értékszámot, amelynél, illetve amely fölött még minden szerződéses összeget ki tud utalni (célértékszám).

(3) Azonos értékszámot elérő lakás-előtakarékoskodók között a sorrend meghatározásánál azok élveznek előnyt, melyek előbb érték el az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételt.

15. § (1) A lakás-takarékpénztár az általános szerződési feltételekben meghatározza, hogy milyen időtartamon belül küld értesítést a lakás-előtakarékoskodónak a 14. § (1) bekezdésének a)-d) pontjában foglalt feltételek meglétéről. Az értesítésnek tartalmaznia kell

a) a lakás-előtakarékoskodó nyilatkozattételre történő felszólítását, hogy elfogadja-e a várható kiutalást, illetve a teljes lakáskölcsönre, vagy csak egy részére tart-e igényt;

b) azt, hogy a várható kiutalás lakás-előtakarékoskodó részéről történő elfogadása esetén milyen iratokat kell benyújtania a hitelképesség vizsgálatának elvégzéséhez;

c) a várható kiutalás elfogadására, valamint a hitelképesség vizsgálatához szükséges iratok és igazolások benyújtására nyitva álló, az általános szerződési feltételekben meghatározott időtartamot;

d) a lakás-előtakarékoskodó nyilatkozattételre történő felszólítását, hogy elfogadja a várható kiutalást, de a szerződéses összeg vagy a lakáskölcsön, illetőleg annak egy részének kifizetését egy későbbi időpontban kéri (rendelkezésre tartás);

e) a rendelkezésre tartás esetén felszámítható rendelkezésre tartási jutalék általános szerződési feltételekben meghatározott mértékét.

(2) A lakás-takarékpénztár a lakáskölcsönt lakásépítés finanszírozása esetén folyósíthatja - az építkezés előrehaladtának megfelelően - részletekben is.

(3) A lakás-takarékpénztár az ügyfél erre vonatkozó nyilatkozata alapján közvetlenül teljesíthet kifizetéseket annak a harmadik személynek, akitől a lakás-előtakarékoskodó lakást vásárolt, továbbá akitől építkezéssel kapcsolatos anyagokat vásárolt, vagy szolgáltatásokat vett igénybe.

16. § (1) A lakás-takarékpénztár a kiutalási időszak első hónapjában értesítést küld azon lakás-előtakarékoskodónak, amelyek megfelelnek a 14. § (1) bekezdésének a)-c) pontjában foglalt feltételeknek, de a kiutalási összegből részükre még nem utalható ki a szerződéses összeg. Az értesítésben felkéri a lakás-előtakarékoskodót arra, hogy nyilatkozzon arról, kíván-e további betéteket elhelyezni. Az addig elhelyezett, valamint a megtakarítás folytatása esetén növekedő betétösszeg tovább kamatozik.

(2) Ha a lakás-előtakarékoskodó nem fogadja el a várható kiutalást, vagy a várható kiutalás elfogadásáról nem nyilatkozik az általános szerződési feltételekben meghatározott határidőn belül, a szerződés hatályban marad, de a lakás-előtakarékoskodót további betételhelyezési kötelezettség nem terheli. Az addig elhelyezett betétösszeg tovább kamatozik. Ebben az esetben a lakás-előtakarékoskodó a kiutalásra vonatkozó igényét bármikor benyújthatja. Az elfogadó nyilatkozat benyújtása esetén a lakás-takarékpénztár a következő kiutalási időszakban kiutalja részére a szerződéses összeget, ha a kiutalási összeg ezt lehetővé teszi.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

18. § *  A lakás-előtakarékossággal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról a Magyary Program Egyszerűsítési Programjának végrehajtása céljából című 254/2012. (IX. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) 7. § (1) és (2) bekezdésével megállapított 7. § (2) bekezdés f) pontját és 7. § (6) bekezdését a Módr. hatálybalépését követően kötött áthidaló kölcsön és lakáskölcsön szerződésekre kell alkalmazni, a Módr. hatálybalépését megelőző napon hatályos 7. § (2) bekezdés d) pontját és 7. § (4) bekezdését a Módr. hatálybalépését megelőzően megkötött lakás-előtakarékossági szerződésekre kell alkalmazni.

19. § *  A lakástakarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 444/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított 1. § (3) bekezdés c) pontját, 11. § (1) bekezdését, valamint 13. § (2) és (4) bekezdését a 2017. július 1-jét követően megkötött lakás-előtakarékossági szerződésekre kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelethez * 

A 2. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott kollektív teljesítménymutató kiszámításánál a következő képletet kell alkalmazni:

K = a kollektív teljesítménymutató
ai = az állományból kikerülő i. szerződésre kifizetett összes betéti kamat, ami tartalmazza az állami támogatás után jóváírt betéti kamatot is
ri = az i. szerződés betéti kamatlába
n = az állományból adott évben kikerülő szerződések száma
bj = a j. kiutalt szerződés lakáskölcsöne után fizetendő összes kamat és a lakáskölcsönhöz kapcsolódó kezelési költség
pj = a j. kiutalt szerződés lakáskölcsönére számított kölcsöndíj mutató [1. § (3) bekezdésének e) pontja]
m = azoknak a szerződéseknek a száma, amelyekre a szerződéses összeget az adott évben kiutalták.

A lakás-takarékpénztár minden évre vonatkozóan kiszámítja a kollektív teljesítménymutató értékét.

A lakás-takarékpénztárnak a kollektív teljesítménymutató kiszámításánál azokat a szerződéseket kell figyelembe venni, amelyek az adott évben kikerülnek a lakás-takarékpénztár szerződésállományából (kiutalt és felmondott szerződések).

2. számú melléklet a 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelethez * 

A 2. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott egyéni teljesítménymutató kiszámításakor a következő képletet kell alkalmazni:

E = egyéni teljesítménymutató
a = az adott szerződésre kifizetendő összes betéti kamat, ami tartalmazza az állami támogatás után jóváírt betéti kamatot is
r = az adott szerződés betéti kamatlába
b = az adott szerződés lakáskölcsönére kifizetendő összes hitelkamat és a lakáskölcsönhöz kapcsolódó kezelési költség
p = az adott szerződés lakáskölcsönére számított kölcsöndíj mutató [1. § (3) bekezdésének e) pontja]

Az egyéni teljesítménymutató kiszámításánál a lakás-takarékpénztárnak a havonta rendszeresen megtakarító lakás-előtakarékoskodót kell figyelembe vennie. Az egyéni teljesítménymutató értékét a minimális értékszám és a minimális megtakarítási hányad első alkalommal történő együttes teljesülését követő kiutalási időszak utolsó napjára kell kiszámítani.


  Vissza az oldal tetejére