A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

52/1997. (III. 26.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága között a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága budapesti Regionális Küldöttségének jogállásáról szóló Budapesten, 1997. március 24-én aláírt Székhely-megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága között a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága budapesti Regionális Küldöttségének jogállásáról szóló, 1997. március 24-én aláírt Székhely-megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„SZÉKHELY-MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága között

A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Kormány) és a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (a továbbiakban: VKNB),

figyelemmel a VKNB-nak a segítségnyújtásban és az emberi szenvedés enyhítésében kifejtett tevékenységére, valamint arra a hozzájárulására, amellyel támogatja a békét a világon,

emlékeztetve arra, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya kész fogadni a VKNB Küldöttségét, és a VKNB Küldöttséget kíván létesíteni az 1949. évi Genfi Egyezményekben és az 1977. évi Kiegészítő Jegyzőkönyvekben, valamint a Vöröskereszt és a Vörös Félhold Mozgalom statútumaiban - amelyeknek a Magyar Köztársaság is részese - ráruházott feladatok gyakorlása céljából,

üdvözölve a VKNB Regionális Küldöttségének felállítását (a továbbiakban: Küldöttség) Budapesten, azon célból többek között, hogy a Közép- és Délkelet-európai térségben folytatott tevékenységét koordinálja,

üdvözölve továbbá a VKNB azon törekvését, hogy mandátumával összhangban erősítse a Magyar Vöröskereszt Szervezetnek nyújtott támogatását és a vele folytatott együttműködését,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

A Küldöttség státusa

A Küldöttséget egy kormányközi szervezet regionális hivatalának kell tekinteni.

2. Cikk

Jogi személyisége

A VKNB Magyarország területén jogi személyiséggel bír. A Kormány elismeri, VKNB teljes jogkörrel rendelkezik ahhoz, hogy szerződéseket kössön és jogi eljárásokat kezdeményezzen, valamint ingó és ingatlan tulajdont szerezzen, és azokról rendelkezzen.

3. Cikk

A VKNB és a tulajdonának, valamint pénzeszközeinek mentessége

A VKNB, valamint bárhol található és bárki által birtokolt tulajdona és pénzeszközei mentesek minden jogi és közigazgatási eljárás alól, azon egyedi esetek kivételével, amelyekben a VKNB kifejezetten lemondott a mentességéről.

4. Cikk

A VKNB helyiségeinek, tulajdonának és pénzeszközeinek sérthetetlensége

A VKNB helyiségei sérthetetlenek. A VKNB bárhol található és bárki által birtokolt tulajdona és pénzeszközei mentesek a házkutatás, az igénybevétel, az elkobzás, a kisajátítás és a beavatkozás bármely formája alól, legyen az végrehajtói, bírósági, közigazgatási vagy törvényhozói eljárás.

5. Cikk

A VKNB irattárainak sérthetetlensége

A VKNB irattárai és általában, minden odatartozó vagy ott található okmány, bárhol is legyen az, sérthetetlen.

6. Cikk

Hírközlés

1. A VKNB, a vonatkozó magyar törvényekkel és rendelkezésekkel összhangban, hivatali célra szabadon és beavatkozástól mentesen használhatja az általa legcélszerűbbnek vélt hírközlési eszközöket a kapcsolattartás érdekében, nevezetesen a VKNB genfi központjával, más, érintett nemzetközi intézményekkel, kormányzati hivatalokkal és jogi vagy magánszemélyekkel.

2. A VKNB hivatalos kapcsolattartásának vonatkozásában legalább olyan kedvező bánásmódban részesül, mint amilyenben a Kormány a Magyar Köztársaság területén képviselettel vagy küldöttséggel rendelkező bármely más kormányközi szervezetet részesíti az elsődlegességet, illetékeket és költségeket illetően a postai, távirati, telefotó, telefonok, táviratok, telexek, telefaxok és más hírközlési eszközök vonatkozásában.

3. A VKNB-nak különösen joga van saját helyiségeiben rádiós hírközlő berendezés felállítására és működtetésére, valamint mozgó berendezés használatára az ország területén, a Magyar Köztársaság törvényeinek és rendelkezéseinek megfelelően, továbbá a VKNB használhatja a magyar hatóságok által e célból kijelölt hullámsávokat összhangban a Nemzetközi Rádiós Szabályzattal [Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által kiadott Nemzetközi Rádiószabályzat (Radio Regulation) 10. sz. határozata].

4. A Képviseletnek joga van levelezését futárszolgálat vagy csomagok útján továbbítani, ugyanolyan mentességekkel és kiváltságokkal, mint amelyek a diplomáciai futárokat és küldeményeket megilletik, feltéve, hogy ezeket a küldeményeket a rájuk utaló látható külső jellel látták el, és azok csak hivatalos célra szolgáló iratokat és tárgyakat tartalmaznak.

7. Cikk

A VKNB pénzügyi forrásai

1. A VKNB-nek jogában áll nemzeti vagy külföldi valutát és más pénzügyi eszközt tartani, illetve bármilyen pénznemben számlát tartani, anélkül, hogy a devizaszabályozás és az azzal kapcsolatos ügyekben irányadó törvények és rendelkezések hatálya alá esne.

2. A VKNB jogosult alapjait szabadon átutalni nemzeti valutában vagy más pénznemben az országba, annak határain belül vagy azon kívülre, illetve ilyen pénzeszközeit szabadon átváltani más pénznemekbe.

8. Cikk

Adómentesség

1. A VKNB és pénzeszközei, bevétele és tulajdona valamennyi egyenes adó alól mentesülnek, kivéve, ha a nevezett adók a közszolgáltatások díját képezik.

2. A VKNB jogosult a hivatali vásárlásokat, illetve a VKNB-nak az országon belül vagy más országban megvalósuló segélyprogramjaiban felhasználásra kerülő cikkek és szolgáltatások vételárát terhelő általános forgalmi adó (áfa) visszatérítésére a magyar törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően.

9. Cikk

Vámmentesség

1. A VKNB mentes a vámok vagy bármilyen azzal egyenértékű költség fizetésének kötelezettsége, valamint a behozatali, kiviteli, illetve a Magyar Köztársaság területén keresztül történő szállítási korlátozás és tilalom alól hivatalos felhasználásra kerülő vámárui vonatkozásában, illetve, amelyeket a VKNB-nak a Magyar Köztársaságba vagy más országokba irányuló segélyprogramjaira szántak.

2. A VKNB számára engedélyezett a légi közlekedés és mentesül az átrepülési, illetve leszállási illeték alól a humanitárius segélyszállítmányoknak a Magyar Köztársaságba történő szállításakor vagy azok áthaladásakor.

10. Cikk

A Regionális Küldöttség tagjai

A Regionális Küldöttség tagjai:

- a VKNB által kijelölt Küldöttség vezetője és annak helyettese,

- a VKNB által kijelölt tagok,

- adminisztratív és technikai személyzet, legyen az akár a VKNB által kijelölt vagy a Küldöttség által helyi alkalmazott személyzet.

11. Cikk

A Küldöttség vezetőjének státusa

A 12. Cikkben felsorolt kiváltságokon és mentességeken felül a Küldöttség vezetője, helyettese, ezek házastársai és eltartott családtagjai az 1961. április 10-én, a Diplomáciai Kapcsolatokról, Bécsben aláírt Egyezmény alapján a Magyar Köztársaságba akkreditált diplomáciai képviseletek vezetőinek státusát élvezik.

12. Cikk

A Küldöttség tagjainak kiváltságai és mentességei

A Küldöttség külföldi állampolgárságú tagjait, házastársaikat, valamint eltartott családtagjaikat a nemzetközi jognak a nemzetközi szervezetek tisztviselőire vonatkozó alapelveivel összhangban az alábbi kiváltságok és mentességek illetik meg:

a) mentességet élveznek a hivatalos minőségükben szóban és írásban tett nyilatkozataikkal és összes egyéb hivatalos tevékenységükkel kapcsolatos valamennyi jogi eljárás alól, még megbízatásukat követően is;

b) hivatalos csomagjaik, dokumentumaik és kézirataik sérthetetlen;

c) a Küldöttség külföldi állampolgárságú tagjai, valamint családjaik mentesek valamennyi bevándorlást korlátozó szabály, a külföldiek bejelentésére és az állampolgári szolgálatra vonatkozó kötelezettségek alól;

d) hivataluk elfoglalásakor a Küldöttség külföldi állampolgárságú tagjai vámmentesen hozhatják be személyes ingóságaikat. A Küldöttség valamennyi ezen tagjának joga van vám- és egyéb költségektől mentesen személygépkocsit személyes használatra behozni a Magyarországon alkalmazott szabályoknak megfelelően. Ezeket a kiváltságokat hazatérésükkor is élvezik;

e) nemzetközi összeütközés vagy belső válság esetén a Küldöttség külföldi állampolgárságú tagjait, házastársaikat és eltartottjaikat hazatérési könnyítések illetik meg, amennyiben arra igényt tartanak;

f) a Küldöttség külföldi állampolgárságú tagjait a diplomáciai képviseletek tagjaival azonos devizaátváltási kedvezmények illetik meg;

g) a Küldöttség külföldi állampolgárságú tagjainak a VKNB-től, valamint általában a Magyar Köztársaságon kívülről kapott fizetése és egyéb járandóságaik mentesek az ezeket terhelő valamennyi adó alól;

h) a Küldöttség külföldi állampolgárságú tagjainak, valamint a VKNB ideiglenes kiküldetésben lévő képviselőinek vízumigényléseit (amennyiben szükséges) a lehető leggyorsabb módon kell intézni. Lehetőség szerint többszöri belépésre jogosító vízummal látják el őket;

i) a Küldöttség tagjai kötelezik magukat, hogy megérkezésüktől fogva tiszteletben tartják a Magyar Köztársaság hatályos törvényeit és rendelkezéseit, és élvezhetik az azok biztosította védelmet.

13. Cikk

A Küldöttség egyéb tagjainak kiváltságai és mentességei

A Küldöttség azon tagjai, akik a Magyar Köztársaság állampolgárai vagy állandó lakosok az országban nem részesülnek a 12. Cikkben felsorolt kiváltságokban és mentességekben, kivéve a fent megnevezett Cikk a) pontjában biztosítottakat.

14. Cikk

A VKNB ideiglenes küldetésben lévő képviselői

A VKNB-nak a Magyar Köztársaságban ideiglenes küldetésben lévő képviselői, kivéve azokat, akik a Magyar Köztársaság állampolgárai vagy állandó lakosok az országban, a 12. Cikkben meghatározott kiváltságokban és mentességekben részesülnek.

15. Cikk

Személyi igazolvány és megbízatás

1. A Képviselet külföldi állampolgárságú tagjait és a VKNB ideiglenes küldetésben lévő képviselőit „Személyazonossági igazolvány és megbízatás” megnevezésű igazolvánnyal látják el, amely igazolja viselőjének személyazonosságát és a VKNB alkalmazottjaként betöltött státuszát.

2. A Küldöttség vezetője hivataluk elfoglalása után azonnal bejelenti a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumában a Küldöttség tagjainak nevét. Az értesítés kézhezvétele után a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma kiállítja a megfelelő személyazonossági igazolványt a Küldöttség érintett tagjainak.

16. Cikk

Együttműködés a fogadó országgal

1. A Magyar Köztársaságban a VKNB és annak Küldöttsége az ország törvényeivel és rendelkezéseivel összhangban tevékenykedik. A Megállapodás által biztosított kiváltságokkal, mentességekkel, illetve könnyítésekkel bármilyen formában történő visszaélés megelőzésére a VKNB mindenkor együttműködik a hatóságokkal.

2. A VKNB, érdekeinek sérelme nélkül, bármely olyan esetben lemondhat a Képviselet tagjának mentességéről, amennyiben a mentesség akadályozná az igazságszolgáltatás menetét.

17. Cikk

A Megállapodás értelmezése

A jelen Megállapodást elsődleges céljainak fényében kell értelmezni, azaz, hogy a VKNB teljesíthesse kötelezettségeit, elláthassa feladatait, maradéktalanul és hatékonyan végrehajthassa programjait.

18. Cikk

A viták tárgyalásos rendezése

1. A Felek tárgyalás útján rendezik a jelen Megállapodás értelmezése vagy alkalmazása során közöttük felmerülő vitákat.

2. A VKNB tevékenységével összefüggésben a jövőben a felek tekintettel lesznek mind a Magyar Köztársaság nemzeti érdekeire, mind a VKNB érdekeire. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a vitákat jóhiszeműen, méltányosan és a felek közötti további jó viszonyhoz szükséges belátással rendezzék.

19. Cikk

A jelen Megállapodás módosítása

A Felek közötti egyetértés alapján a jelen Megállapodás rendelkezései bármikor módosíthatók.

20. Cikk

Kiegészítő megállapodások

A Kormány és a VKNB megegyezhet egymással kiegészítő megállapodások megkötésében.

21. Cikk

A Megállapodás hatálybalépése

Jelen Megállapodás aláírásával hatályba lép.

22. Cikk

A Megállapodás megszűnése

A Magyar Köztársaság Kormánya és a VKNB, amennyiben a másik felet szándékáról legalább hat hónappal korábban írásban értesítette, jelen Megállapodást felmondhatja, amely azt követően hatályát veszti.

23. Cikk

A Megállapodás eredeti példányai, a Megállapodás letétbe helyezése

Jelen Megállapodás egy-egy angol, illetve egy-egy magyar nyelvű eredeti példányból áll, melyekből egy-egy példányt a Kormánynál, illetve a VKNB-nál helyeznek letétbe.

A fentiek hiteléül a felek ezennel aláírták a jelen Megállapodást;

Készült Budapesten, 1997. év március havának 24. napján.

(Aláírások)”

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1997. március 24-től kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére