A jogszabály mai napon ( 2024.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet

a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtására kiadott, a 42/1995. (IV. 19.) Korm. rendelettel módosított 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

Általános szabályok

1. § * 

2. § A mérésügyi tevékenységek körében a díjszámítási alap:

1. *  a mellékletben meghatározott, hitelesítési kötelezettség alá tartozó mérőeszközök és a szerencsejáték céljára szolgáló eszközök hitelesítéséért a darabszám,

2. a mellékletben meghatározott további alaptevékenységekért:

a) típusvizsgálatok elvégzéséért,

b) használati etalonok hitelesítéséért,

c) használati mérőeszközök egyedi hitelesítéséért,

d) mérésügyi engedélyezési eljárásokért,

az időráfordítás.

3. § (1) A fizetendő díj - díjszámítási alaponként - a normadíj és a mellékletben meghatározott szorzószám szorzata.

(2) *  A normadíj mértéke 2300 Ft.

4. § * 

Díjkedvezmények

5. § *  (1) Kedvezményes díjat fizet az ügyfél:

a) *  a mérésügyi hatóság kezdeményezésére végzett időszakos hitelesítés esetén;

b) a feljogosított mérőeszköz-hitelesítő laboratóriumban, az üzemanyagtöltő-állomáson, ha a helyszínen biztosítja a hitelesítéshez szükséges tárgyi, műszaki és személyi feltételeket, és folyamatosan legalább 7 munkaórát elérő mérésügyi tevékenységet igényel;

c) ha feljogosító határozat alapján közreműködik tárolótartály hitelesítésében, és gondoskodik a hitelesítéshez szükséges használati etalonokról és azok szállításáról;

d) ha a hitelesítés mintavételes eljárással történik;

e) ha feljogosító határozat alapján hitelesítést helyettesítő mérőeszköz-minősítést végez.

(2) A kedvezmény mértéke

a) az (1) bekezdés a) pontja esetén a díj 20%-a,

b) az (1) bekezdés b) pontja esetén a díj 30%-a,

c) az (1) bekezdés c) pontja esetén a díj 50%-a,

d) az (1) bekezdés d) pontja esetén a díj 50%-a, a teljes tételszámra vonatkozóan,

e) az (1) bekezdés e) pontja esetén a díj 70%-a.

(3) Az ügyfelet egy hatósági eljárásban a (2) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott kedvezmények közül egy illeti meg.

(4) A hitelesítési bizonyítvány kiadásáért - ha kiállítását az adott mérőeszköznél kötelezően alkalmazandó törvényes tanúsító jel használatán felül a hitelesítési előírás *  külön nem írja elő és az ügyfél írásban kéri - díjat kell fizetni.

Díjalkalmazási szabályok

6. § *  A mérésügyi díjakat akkor is meg kell fizetni, ha a vizsgálat során a mérőeszköz a rendeltetésszerű használatra alkalmatlannak minősül, a mintavételes eljárás eredménytelen, a típusvizsgálati eljárás nem jár az engedély kiadásával, ha érdemi vizsgálat nélkül megállapítható, hogy a mérőeszköz a mérésügyi előírásoknak nem felel meg, vagy ha a hitelesítés az ügyfél mulasztásából, illetőleg egyéb neki felróható okból meghiúsul.

7. § * 

Díjfizetési szabályok

8. § (1) *  Az ügyfél az általa kezdeményezett igazgatási jellegű szolgáltatás díját a mérésügyi eljárás megindításával egyidejűleg előre köteles megfizetni, és annak megtörténtét igazolni kell. A díjat banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással a Magyar Államkincstárnál nyitott, a mérésügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala részére vezetett 10023002-00309653-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára, igazgatási szolgáltatási díj feltüntetésével kell befizetni.

(2) *  A mérésügyi hatóság által nem teljesített szolgáltatásért befizetett díjat az erről szóló értesítést követő 8 napon belül az ügyfél részére vissza kell téríteni.

(3) *  A mérésügyi hatóság a díjat egyéb bevételeitől elkülönítve tartja nyilván és kezeli.

9. § * 

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően kezdeményezett eljárások esetében kell alkalmazni.

(2) * 

Melléklet a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelethez * 

Hitelesítésre kötelezett mérőeszközök hitelesítési és egyéb eljárási díjai

A B C D
1. A díj számjele Megnevezés Díjszámítási
alap
Szorzó-
szám
2. 01000 1. HOSSZÚSÁGMÉRŐK
3. 01100 Hosszúságmérők
4. 01111 Kereskedelmi hosszmérték (méterrúd) db 0,3
5. 01112 Kiterjedést-mérő műszer (hosszúság, területmérő, többdimenziós mérőeszköz) db 13
6. 01200 Tartályban lévő folyadék szintjének méréséhez használt mérőszalag és mérőléc
7. 01211 Mérőszalag alapdíja db 1,5
8. 01212 Mérőszalag fokozati díja osztásonként db 0,03
9. 01213 Mérőléc db 2
10. 01300 Szintmérők
11. 01311 Szintmérő alapdíja db 15
12. 01312 Szintmérő illesztés díja db 15
13. 01313 Szintmérődob db 4
14. 01314 Szintmérő kódadó db 4
15. 02000 2. ŰRMÉRTÉKEK
16. 02111 Űrmérték 1 cl - 1 l db 0,04
17. 02112 Űrmérték 2 l - 50 l db 0,06
18. 02113 Űrmérték 100 l és nagyobb db 1
19. 03000 3. SÚLYOK
20. 03100 M2 és M3 pontossági osztályúak
21. 03111 M2 és M3 súly 100 mg - 20 kg db 0,1
22. 03113 M2 és M3 súly 20 kg felett db 1
23. 03200 M1 pontossági osztályúak
24. 03211 M1 súly 1 mg - 200 g db 0,1
25. 03212 Ml súly 500 g - 20 kg db 0,2
26. 03213 M1 súly 50 kg - 200 kg db 0,5
27. 03214 M1 súly 200 kg felett db 1
28. 03300 F2 pontossági osztályúak
29. 03311 F2 súly 1 mg - 200 g db 0,3
30. 03312 F2 súly 500 g - 20 kg db 0,5
31. 03313 F2 súly 20 kg felett db 2
32. 03400 F1 pontossági osztályúak
33. 03411 F1 pontossági osztályú súly db 2,5
34. 03500 E2 pontossági osztályúak
35. 03511 E2 pontossági osztályú súly db 3,5
36. 03600 El pontossági osztályúak
37. 03611 El pontossági osztályú súly db 4,6
38. 04000 4. MÉRLEGEK
39. 04100 I pontossági osztályú nem automatikus működésű mérlegek
40. 04111 I p. o. mérleg db 8
41. 04200 II pontossági osztályú nem automatikus működésű mérlegek
42. 04211 II p. o. mérleg 20 kg méréshatárig db 3
43. 04212 II p. o. mérleg 20 kg méréshatár felett db 4
44. 04300 III és IIII pontossági osztályú nem automatikus működésű mérlegek
45. 04311 III és IIII p. o. mérleg 2 kg méréshatárig db 0,8
46. 04312 III és IIII p. o. mérleg 20 kg méréshatárig db 1,6
47. 04313 III és IIII p. o. mérleg 500 kg méréshatárig db 2,5
48. 04314 III és IIII p. o. mérleg 2 t méréshatárig db 3,5
49. 04315 III és IIII p. o. mérleg 10 t méréshatárig db 8
50. 04316 III és IIII p. o. mérleg 20 t méréshatárig db 13
51. 04317 III és IIII p. o. mérleg 30 t méréshatárig db 18
52. 04318 III és IIII p. o. mérleg 60 t méréshatárig db 22
53. 04319 III és IIII p. o. mérleg 60 t méréshatár felett db 25
54. 04400 Mérleg kiegészítő egységek
55. 04411 Ár- és tömegérték nyomtató db 1
56. 04412 Különálló árszámító rendszer (POS) db 2
57. 04500 Automatikus működésű mérlegek
58. 04511 Folyamatosan, szakaszosan összegző adagoló mérleg db 34
59. 04512 Automatikus jelölő mérleg db 40
60. 05000 5. KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS-MÉRŐK
61. 05111 Kerékterhelés-mérő 10 t méréshatárral db 14
62. 05211 Tengelyterhelés-mérő 15 t méréshatárral db 40
63. 06000 6. KÖZÚTI ELLENŐRZÉSRE SZOLGÁLÓ
GÉPJÁRMŰSEBESSÉG-MÉRŐK
64. 06111 Radar elven működő berendezés db 30
65. 06121 Radar antenna db 25
66. 06211 Lézersugárral mérő berendezés db 20
67. 07000 7. GÉPJÁRMŰ KIPUFOGÓGÁZ GÁZELEMZŐK
68. 07111 Többkomponensű gázelemző db 11
69. 07211 CO-mérő db 7
70. 08000 8. GÉPJÁRMŰ-GUMIABRONCSNYOMÁS MÉRŐK
71. 08111 Gépjármű-gumiabroncsnyomás mérő, légakkus és telepített kivitel db 1,2
72. 08112 Gépjármű-gumiabroncsnyomás mérő, hordozható kivitel db 0,5
73. 09000 9. VITELDÍJJELZŐK
74. 09111 Viteldíjjelző beépítve db 3
75. 11000 10. VÍZMÉRŐK (HIDEG ÉS MELEG VÍZRE)
76. 11111 Vízmérő 5 m3/h-ig db 0,12
77. 11112 Vízmérő 10 m3/h-ig db 0,3
78. 11113 Vízmérő 10 m3/h felett db 1,5
79. 11211 Kombinált vízmérő db 1,8
80. 11311 Impulzusadó vízmérőhöz db 0,3
81. 12000 11. VÍZTŐL ELTÉRŐ FOLYADÉKOK MENNYISÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA
82. 12100 Üzemanyagmérők
83. 12111 Üzemanyagmérő töltőpisztolyonként db 2,8
84. 12115 Autógáz-mérő PB-gázra db 7
85. 12116 Autógáz-mérő földgázra db 10
86. 12200 Egyéb átfolyásmérők (alkohol- és egyéb jövedéki termékek, tej)
87. 12211 Átfolyásmérő 250 l/min-ig db 5
88. 12212 Átfolyásmérő 250 l/min felett db 7
89. 12213 Átfolyásmérő kompenzátor db 10
90. 12300 Tároló tartályok
91. 12310 Tároló tartály részűrtartalom meghatározás folyadékos módszerrel
92. 12311 Szintmutatócsöves tároló tartály alapdíja db 6,5
93. 12312 Fokozati díja névleges űrtartalomra vetített 100 literenként db 0,1
94. 12313 Skálaosztás jelölése db 0,25
95. 12320 Tároló tartályok 200 m3-ig
96. 12321 Tároló tartály alapdíja 200 m3-ig db 7,5
97. 12322 Fokozati díja névleges űrtartalomra vetített m3-enként db 1
98. 12330 Tároló tartályok 200 m3-től
99. 12331 Tároló tartály alapdíja 200 m3 felett db 145
100. 12332 Fokozati díja névleges űrtartalomra vetített m3-enként db 0,2
101 12340 Tároló tartály részűrtartalom meghatározás geometriai módszerrel
102. 12341 Tároló tartályok 500 m3-ig db 25
103. 12342 Tároló tartály alapdíja 500 m3 felett db 25
104. 12343 Fokozati díja névleges űrtartalomra vetített m3-enként db 0,04
105. 12350 Tároló tartály részűrtartalom meghatározás folyadékos és geometriai módszerrel
106. 12351 Tároló tartály alapdíja db 75
107. 12352 Fokozati díja névleges űrtartalomra vetített m3-enként db 0,15
108. 12500 Szeszmérők
109. 12511 Szeszmérő tartozékaival db 8
110. 12513 Szeszfokoló db 1,2
111. 13000 12. SŰRŰSÉGMÉRŐK
112. 13111 Areométer db 1,2
113. 13112 Piknométer db 0,3
114. 13114 Folyamatos működésű sűrűségmérő db 34
115. 13211 Légzési alkoholmérő db 16
116. 14000 13. GÁZMÉRŐK
117. 14111 Gázmérő Qmax 6 m3/h-ig db 0,15
118. 14112 Gázmérő Qmax 10 m3/h-ig db 0,3
119. 14113 Gázmérő Qmax 40 m3/h-ig db 1
120. 14114 Gázmérő Qmax 1600 m3/h-ig db 4
121. 14115 Gázmérő Qmax 1600 m3/h felett db 7,5
122. 14116 Gázmérő korrektor db 15
123. 15000 14. HŐFOGYASZTÁSMÉRŐK
124. 15111 Hőfogyasztásmérő átfolyásmérője 10 m3/h-ig db 1,5
125. 15113 Hőfogyasztásmérő átfolyásmérője 10 m3/h felett db 3
126. 15115 Számítóegység hőfogyasztásmérőhöz db 2,5
127. 15116 Hőmérséklet-érzékelőpár hőfogyasztásmérőhöz db 3
128. 15117 Kompakt hőfogyasztásmérő 5 m3/h-ig db 6
129. 16000 15. ÁRAM- ÉS FESZÜLTSÉGVÁLTÓK
130. 16100 Áramváltók
131. 16111 0,1 és 0,2 p. o., áramváltó alapdíj db 0,6
132. 16112 0,1 és 0,2 p. o., áramváltó fokozati díj 100 A-enként db 0,3
133. 16113 Áramváltó áttételvizsgálat, mért értékenként db 0,3
134. 16121 0,5 p. o. áramváltó egyfokozatú 200 A-ig db 0,3
135. 16122 0,5 p. o. áramváltó egyfokozatú 1000 A-ig db 0,9
136. 16123 0,5 p. o. áramváltó egyfokozatú 1000 A felett db 2
137. 16131 0,5 p. o. áramváltó átköthető 200 A-ig db 1
138. 16132 0,5 p. o. áramváltó átköthető 1000 A-ig db 2
139. 16133 0,5 p. o. áramváltó átköthető 1000 A felett db 4
140. 16200 Feszültségváltók
141. 16211 0,1 és 0,2 p. o. feszültségváltó alapdíj db 2,4
142. 16212 0,1 és 0,2 p. o. feszültségváltó fokozati díj 10 kV-onként db 0,3
143. 16213 0,1 és 0,2 p. o. feszültségváltó áttételvizsgálat, mért értékekként db 0,3
144. 16221 0,5 p. o. feszültségváltó egyfázisú 10 kV-ig db 0,8
145. 16222 0,5 p. o. feszültségváltó egyfázisú 60 kV-ig db 1,6
146. 16223 0,5 p. o. feszültségváltó egyfázisú 60 kV felett db 3
147. 16231 0,5 p. o. feszültségváltó több primer/szekunderkörös 10 kV-ig db 1,6
148. 16232 0,5 p. o. feszültségváltó több primer/szekunderkörös 60 kV-ig db 2,5
149. 16233 0,5 p. o. feszültségváltó több primer/szekunderkörös 60 kV felett db 4
150. 16241 0,5 p. o. feszültségváltó háromfázisú 10 kV-ig db 1,5
151. 16242 0,5 p. o. feszültségváltó háromfázisú 10 kV felett db 3
152. 16251 0,5 p. o. feszültségváltó több szekunderkörös háromfázisú 10 kV-ig db 4
153. 16252 0,5 p. o. feszültségváltó több szekunderkörös háromfázisú 10 kV felett db 6
154. 17000 16. VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRŐK
155. 17100 Elektromechanikus fogyasztásmérő 1 pontossági osztályú
156. 17111 1 p. o. két- vagy háromfázisú fogyasztásmérő db 1,8
157. 17112 1 p. o. háromfázisú mellékkészülékkel fogyasztásmérő db 2,4
158. 17200 Elektromechanikus fogyasztásmérő, 2 pontossági osztályú
159. 17211 2 p. o. egyfázisú fogyasztásmérő db 0,16
160. 17212 2 p. o. két- vagy háromfázisú fogyasztásmérő db 0,4
161. 17213 2 p. o. háromfázisú fogyasztásmérő mellékkészülékkel db 1,5
162. 17300 Mechanikus távszámláló, összegező és maximummutató készülékek
163. 17311 Mechanikus távszámláló alapdíj (egy tarifa és egy csatorna) db 10,5
164. 17312 Mechanikus távszámláló fokozati díj tarifánként, maximum mutatónként db 1,8
165. 17400 Elektronikus rendszerű, 0,5 pontossági osztályú fogyasztásmérő
166. 17411 0,5 p. o. elektronikus fogyasztásmérő alapdíja háromfázisra db 2,5
167. 17412 Fokozati díj tarifánként, maximum mutatónként, egyéb funkciók száma szerint db 0,3
168. 17420 Elektronikus rendszerű, 1 pontossági osztályú fogyasztásmérő
169. 17421 1 p. o. elektronikus fogyasztásmérő alapdíja egyfázisra db 1,4
170. 17422 1 p. o. elektronikus fogyasztásmérő alapdíja háromfázisra db 1,8
171. 17423 Fokozati díj tarifánként, maximummutatónként, egyéb funkciók száma szerint db 0,2
172. 17500 Elektronikus rendszerű, 2 pontossági osztályú fogyasztásmérő
173. 17511 2 p. o. elektronikus fogyasztásmérő alapdíja egyfázisra db 0,2
174. 17512 2 p. o. elektronikus fogyasztásmérő alapdíja háromfázisra db 0,4
175. 17513 Fokozati díj tarifánként, maximummutatónként, egyéb funkciók száma szerint db 0,1
176. 17600 Elektronikus távszámláló, összegező és maximummutató készülékek
177. 17611 Elektronikus távszámláló 1-3 db db 3
178. 17612 Elektronikus távszámláló 4-10 db db 2
179. 17613 Elektronikus távszámláló 10 db felett db 1
180. 17700 Elektronikus kapcsolóórák
181. 17711 Elektronikus kapcsolóóra 1-3 db db 3
182. 17712 Elektronikus kapcsolóóra 4-10 db db 2
183. 17713 Elektronikus kapcsolóóra 10 db felett db 1
184. 18000 17. SUGÁRVÉDELMI MÉRŐESZKÖZÖK
185. 18100 Dózismérők
186. 18111 Dózismérő 1 μSv/h feletti méréshatárral db 11
187. 18112 Dózismérő 1 μSv/h alatti méréshatárral db 16
188. 18113 Orvosi dózismérők detektoronként és sug. minőségenként db 16
189. 18200 Szennyezettség mérők
190. 18211 Szennyezettségmérő két radionukliddal db 9
191. 18212 Szennyezettségmérő kettőnél több radionukliddal db 14
192. 18300 Radon-mérő eszközök
193. 18301 Operatív radon-mérő eszközök db 16
194. 18302 Nyomdetektoros radon-mérő rendszerek db 24
195. 19000 18. ZAJSZINTMÉRŐK
196. 19111 Zajszintmérő db 17
197. 19112 Integráló zajszintmérő db 34
198. 20000 19. SZERENCSEJÁTÉK CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK
199. 20110 Pénznyerő automata I.
200. 20111 Pénznyerő automata I. db 14
201. 20112 Több játékhelyes pénznyerő automata I. további játékhelyenként db 7
202. 20120 Pénznyerő automata II.
203. 20121 Pénznyerő automata II. db 10
204. 20122 Több játékhelyes pénznyerő automata II. további játékhelyenként db 5
205. 20130 Kaszinó eszközök
206. 20131 Kaszinó automata db 15
207. 20132 Rulettkerék db 40
208. 20151 Üzemen kívül helyezett automata lEK-ének kiolvasása, az adathordozó hitelesítése db 8
209. 20160 Játékautomata
210. 20161 Játékautomata hitelesítés db 3
211. 20162 Több játékhelyes játékautomata további játékhelyenként db 1
212. 20171 Jegyzőkönyv felvétel IEK-, programhordozó javítása vagy számlálócsere esetén db 5
213. 20211 Több játékhelyes automaták összeplombálása, központi kreditkulcsos rendszer vagy jackpot rendszer hitelesítés db 6
214. 20212 Programhordozó hitelesítés db 1
215. 20213 Bizonyítványmódosítás (záradékolás) db 1
216. 20214 Gyártói eredetiségigazolás kiadása db 1
217. 21000 20. IDŐRÁFORDÍTÁS ALAPJÁN SZÁMÍTOTT DÍJAK
218. 21111 Típusvizsgálat óra 4
219. 21211 Használati etalon hitelesítés óra 4
220. 21311 Használati mérőeszköz egyedi hitelesítés óra 4
221. 21411 Használati mérőeszköz ellenőrző vizsgálat óra 4
222. 21511 Hitelesítést helyettesítő mérőeszköz-minősítésre történő feljogosítási eljárás óra 3
223. 21531 Helyszíni szemle, helyszíni lezárás óra 4
224. 21541 Egyéb engedélyezési eljárás óra 3
225. 22000 21. PÓTDÍJAK
226. 22111 Gépkocsihasználat Budapest közigazgatási területén belül
(megkezdett nap)
db 2
227. 22112 Gépkocsihasználat a mérésügyi szervezet székhelyén, a város közigazgatási területén belül (megkezdett nap) db 1
228. 22113 Gépkocsihasználat közigazgatási régión belül (megkezdett nap) db 2
229. 22114 Gépkocsihasználat közigazgatási régión kívül (megkezdett nap) db 5
230. 22211 Hitelesítési bizonyítvány kiadása (a kötelezően elő nem írt esetekben) db 0,15