A jogszabály mai napon ( 2021.06.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1997. évi CLIII. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 86. §-ának (1) bekezdése alapján - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT) rendelkezéseire figyelemmel - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1998. évi költségvetéséről, valamint annak végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

1. § (1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszernek a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegezéséből - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó

a) bevételi főösszegét 1 359 564 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 1 381 654 millió forintban,
c) hiányát 22 090 millió forintban

állapítja meg.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer alaponkénti hiányának rendezésére az 1998. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor.

(3) A társadalombiztosítási alrendszer összevont költségvetési mérlegét e törvény 1. számú melléklete, a társadalombiztosítási alrendszernek és az alrendszert nem terhelő ellátásoknak az 1998. évi összesített költségvetési mérlegét e törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

II. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK A KÖLTSÉGVETÉSE

Az Ny. Alap költségvetése

2. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap

a) bevételi főösszegét 786 390 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 786 390 millió forintban,
c) egyenlegét nullszaldóban

állapítja meg.

(2) Az Ny. Alap költségvetési mérlegét e törvény 3. számú melléklete tartalmazza.

3. § Az Ny. Alapból finanszírozott Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat és nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek működési költségvetését e törvény 4. számú melléklete tartalmazza.

4. § Az Ny. Alap és a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott, a nyugdíjbiztosítás közreműködésével folyósított ellátások összesített mérlegét e törvény 5. számú melléklete tartalmazza.

Az E. Alap költségvetése

5. § Az Országgyűlés az E. Alap

a) bevételi főösszegét 573 174 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 595 264 millió forintban,
c) hiányát 22 090 millió forintban

állapítja meg.

6. § (1) Az E. Alap költségvetési mérlegét e törvény 6. számú melléklete tartalmazza.

(2) A 6. számú melléklet kiadások 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoportszám gyógyító-megelőző ellátás kiadási előirányzata nem tartalmazza a felújítások és beruházások fedezetét.

(3) A 6. számú melléklet kiadások, 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoportszám, 1-11. kiemelt előirányzatok részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az E. Alapból finanszírozott Egészségbiztosítási Önkormányzat és az egészségbiztosítási igazgatási szervek működési költségvetését e törvény 8. számú melléklete tartalmazza.

8. § Az E. Alap, valamint a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott, az egészségbiztosítás közreműködésével folyósított ellátások összesített mérlegét e törvény 9. számú melléklete tartalmazza.

9. § Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) az E. Alapból finanszírozott, költségvetési rend szerint gazdálkodó egészségügyi szolgáltatók részére - amennyiben a tárgyévet megelőző évre vonatkozó 13. havi illetményt a dolgozók számára január hónapban fizetik ki - kérelemre 1998. január hónapban előleget folyósít. Az előleget az OEP 1998. február 1-jétől 5 havi egyenlő részletben vonja le az esedékes finanszírozási összegből.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

10. § A 3. számú melléklet bevételek 1. cím, 5. alcímnek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 86. §-ának (8) bekezdése szerinti támogatási előirányzata a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény (a továbbiakban: KT) 28. §-a szerint használható fel.

11. § (1) *  A 6. számú melléklet kiadások 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoportszám gyógyító-megelőző ellátás előirányzata 1600 millió forinttal, ezen belül a tényleges kiadások összegével és a 8. kiemelt előirányzatszám, végkielégítés előirányzata és a 7. számú melléklet IV. fekvőbeteg-szakellátás finanszírozás, 1. aktív fekvőbeteg-ellátás, - aktív ellátás végösszege, illetve az aktív fekvőbeteg-ellátás összesen sora, valamint a fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása összesen és a kasszák összesen (I-IV.) végösszeg, továbbá a célelőirányzatok 1. sorának előirányzata, a célelőirányzatok összesen, valamint a mindösszesen előirányzat a tényleges kiadások összegével túlléphető.

(2) A 6. számú melléklet 1. cím, 1. alcím, 4. előirányzat-csoportszám, 1. kiemelt előirányzatszám speciális szerződés szerint támogatott magas árú gyógyszerkiadás előirányzatból 1172 millió forint összegű keret a fekvőbeteg-ellátásban, 5123 millió forint összegű keret pedig a járóbeteg-szakellátásban használható fel.

(3) A 6. számú melléklet 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 3. kiemelt előirányzat járóbeteg-szakellátás, továbbá a 7. számú melléklet III. járóbeteg-szakellátás finanszírozása CT-MRI előirányzatának felhasználása során a finanszírozó a nyilvántartásokban elkülönítetten kezeli a járó-, illetve fekvőbetegek részére elvégzett vizsgálatok elszámolását.

(4) A 6. számú melléklet kiadások 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 7. kiemelt előirányzat működési költség előlegkeret terhére folyósított működési költség előleg törlesztése címen bevételként elkönyvelt összeggel a kiadási előirányzat túlléphető.

(5) A 6. számú melléklet kiadások 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 8. kiemelt előirányzata kizárólag a tartós megtakarítást eredményező kapacitásleépítéssel vagy belső struktúraátalakítással együttjáró létszámleépítéssel kapcsolatos kiadások fedezetére használható fel.

(6) A 6. számú melléklet kiadások 6. cím előirányzata az adósságuk rendezésére önerőből képtelen kórházat fenntartó önkormányzatok részére nyújtható, maximum 3 évi részletfizetéssel visszatérítendő hozzájárulás fedezetére szolgál. A visszatérítendő támogatás folyósítása az OEP, a Népjóléti Minisztérium és a Pénzügyminisztérium együttes döntése alapján az OEP és az önkormányzat között létrejött szerződés alapján történik. A támogatás igénybevételének feltételeit és a visszatérítésre vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben határozza meg.

(7) A 6. számú melléklet kiadások 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1-6. kiemelt előirányzatszám alatti előirányzatok 1998. január és február hónapban - a 22. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban - az 1997. évi azonos kassza előirányzatokból folyósított havi átlagos kifizetés összegének bérhányada változatlanul, dologi hányada 10,5%-kal megemelten kerül az egészségügyi szolgáltatók finanszírozása során felosztásra.

12. § (1) A Ny. Alap 65 000 millió forint, az E. Alap 40 000 millió forint összegig - a KT 28. § (1)-(2) bekezdései szerint - bevételeik és kiadásaik évközi időbeli eltéréséből fakadó átmeneti pénzügyi hiányuk miatt kamatmentes, e mérték fölött pedig a jegybanki alapkamattal megegyező kamat mellett hitelt vehetnek igénybe a Kincstári Egységes Számláról. Ha a magánnyugdíjpénztárakba átlépők miatt a Ny. Alap kieső nyugdíjjárulék bevétele év közben meghaladja a központi költségvetés ,,A Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása” (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím) előirányzatból a 20 000 millió forintot, az Ny. Alap által igénybe vehető kamatmentes hitel összege a magánnyugdíjpénztárakba e címen ténylegesen befizetett tagdíjak különbözetének az összegével növekszik.

(2) A nyugdíjbiztosítási, illetve az egészségbiztosítási szervek által folyósított, de nem az Alapokból finanszírozott ellátásokat a folyósításukra vonatkozó jogszabályok alapján a folyósító szerv által készített finanszírozási tervvel összhangban, az ellátások esedékességekor finanszírozza 1998-ban a Magyar Államkincstár az 1998. évi központi költségvetési törvény 28. § (6) bekezdése alapján.

13. § E törvény 3. számú melléklete kiadások 1. cím, 1. alcím, nyugellátások és a 6. számú melléklete kiadások 1. cím, 2. alcím, 3. előirányzat-csoportszám korhatár alatti III. csoportos rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátások és baleseti ellátások előirányzatának együttes összegéből az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és igazgatási szervei - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 66. §-ára hivatkozással - különös méltánylást érdemlő körülmények esetén nyugellátás (ideértve az E. Alapból finanszírozott nyugellátásokat is) szociális rászorultságot is figyelembe vevő megállapítására, illetve emelésére 600 millió forintot, egyszeri szociális segélyekre pedig 300 millió forintot használhatnak fel.

14. § (1) A 6. számú melléklet kiadások 2. cím működésre fordított kiadások, 2. alcím behajtás ösztönzése, valamint az 5. alcím APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése előirányzat a tényleges bevételek mértéke, a 3. számú melléklet kiadások 2. cím, 2 alcím ellenőrzési tevékenység ösztönzése előirányzat a járulékellenőrzés során ténylegesen feltárt, illetve kirótt járulék arányában túlléphető.

(2) Ha a 3. számú melléklet kiadások 2. cím, 2. alcím ellenőrzési tevékenység ösztönzése, 3. alcím felhalmozási és fejlesztési kiadások előirányzatának, valamint a 6. számú melléklet kiadások 2. cím, 2., 3., 4., alcím behajtás ösztönzése, ellenőrzési rendszerek fejlesztése és a felhalmozási és fejlesztési kiadások előirányzatok tényleges kiadása kevesebb mint az előirányzat, azt a tárgyévben nem lehet felhasználni.

(3) *  A 3. számú melléklet bevételek 2. cím, 3. alcím és a 6. számú melléklet bevételek 2. cím, 3. alcím a társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása előirányzatait a felhasználás igényeihez igazodóan a Kormány az Alapok között átcsoportosíthatja az érintett kiadási előirányzatok azonos összegű és egyidejű módosítása mellett.

15. § (1) A vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek (3. számú melléklet, 1. cím, 4. alcím, 1. előirányzat-csoport és 6. számú melléklet 1. cím, 6. alcím, 1. előirányzat-csoport) előirányzata túlléphető.

(2) A társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása bevételi előirányzat és a működési célú bevételek, valamint a működésre fordított kiadásokon belül a felhalmozási és fejlesztési kiadások előirányzata az (1) bekezdés szerint elért többletbevétel mértékéig, de legfeljebb

a) az Ny. Alapnál (3. számú melléklet bevételek 2. cím, 3. alcím, kiadások 2. cím és 3. alcím,) 787 millió forinttal,

b) az E. Alapnál (6. számú melléklet bevételek 2. cím, 3. alcím, kiadások 2. cím és 4. alcím) 4571 millió forinttal

túlléphető.

(3) A felhalmozási és fejlesztési kiadások előirányzatán felüli (3. számú melléklet 2. cím, 3. alcím, 6. számú melléklet 2. cím, 4. alcím) az (1) bekezdés szerinti többletbevétel felhasználása a Kormány egyetértésével történhet.

16. § (1) A tényleges kiadások mértékéig túlléphetőek a 3. számú melléklet kiadások

a) 1. cím,

- 1. alcím 1, 2, 3 előirányzat-csoportszám (korhatár feletti saját jogú nyugdíjak, hozzátartozói ellátások, korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj I-II. csoportos) - ideértve a nyugellátások szükséges emelését -,

- 2. alcím postaköltségek és egyéb kiadások,

- 3. alcím a KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás,

b) 3. cím vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

előirányzatai.

(2) A 3. számú melléklet kiadások 4. cím Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése előirányzat a garanciavállalással összefüggő szerződéses kötelezettségek mértékéig túlléphető.

17. § A felhalmozási és fejlesztési kiadások előirányzata (3. számú melléklet 2. cím, 3. alcím és 6. számú melléklet, 2. cím, 4. alcím) a társadalombiztosítás világbanki kölcsönből megvalósított informatikai fejlesztési programjának és az ehhez kapcsolódó hazai kiadásoknak - ideértve a kölcsön 1998. évben esedékes törlesztő részletét is - egyéb beruházásoknak, felújításoknak a fedezetére fordítható.

18. § (1) A tényleges kiadások mértékéig túlléphetőek a 6. számú melléklet kiadások

- 1. cím, 1. alcím, 2-6. előirányzat-csoport szám (gyógyfürdő-szolgáltatás, anyatejellátás, gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás, utazási költségtérítés),

- 2. alcím pénzbeli ellátások, 1-5. előirányzat-csoport (terhességi-gyermekágyi segély, táppénz, korhatár alatti III. csoportos rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátások és baleseti ellátások, betegséggel kapcsolatos segélyek, kártérítési járadék),

- 3-4. alcím (kifizetőhelyeket megillető költségtérítés, postaköltség és egyéb kiadások),

- 5. alcím a KESZ igénybevétele miatti kamatkiadás,

b) 3. cím vagyongazdálkodással kapcsolatos,

c) 5. cím APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg

előirányzata.

(2) A 6. számú melléklet kiadások 4. cím Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése előirányzat a garanciavállalással összefüggő szerződéses kötelezettségek mértékéig túlléphető.

19. § Jogszabályban meghatározott feltételek szerint az Ny. Alap és az E. Alap kintlévőségeinek csökkentésére irányuló célfeladatok megvalósításában részt vevő köztisztviselőknél a személyi juttatások és ezek munkáltatót terhelő járulékai a teljesítmény figyelembevételével legfeljebb 6%-kal eltérhetnek a

a) 4. számú melléklet kiadások

- 1. cím, 2. alcím, 1. előirányzat-csoportszám, 1., 2. kiemelt,

- 2 cím, 1. előirányzat-csoportszám, 1., 2. kiemelt,

b) 8. számú melléklet kiadások

- 1. cím, 2. alcím, 1. előirányzat-csoportszám, 1., 2. kiemelt,

- 2. cím, 2. alcím, 1. előirányzat-csoportszám, 1., 2. kiemelt

előirányzattól.

20. § (1) Az állam által az Ny. Alapnak vissztehermentesen átadott BHG ingatlan hasznosításából, illetve ezt kiváltó egyéb - az ÁPV Rt. és a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat megállapodásán alapuló - vagyonkonverzióból származó bevétel kizárólag a Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság elhelyezését szolgáló Budapest, Fiumei úti épület felújítására fordítható.

(2) Ha a Budapest, Fiumei úti épület rekonstrukciójának tényleges kiadása kevesebb, mint az (1) bekezdésben említett ügyletből származó bevétel, azt más célra nem lehet felhasználni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevétel teljesülése esetén, annak összegével

a) a 3. számú melléklet

- bevételek 2. cím, működési célú bevételek,

- kiadások 2. cím, működésre fordított kiadások, valamint

b) a 4. számú melléklet

- bevételek 9. cím központosított előirányzatok, és

- kiadások 9. cím, és 1. alcím, 2. előirányzat-csoportszám

előirányzat túlteljesül.

21. § A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat és a Kormány megállapodhatnak a 3. számú melléklet bevételek 1. cím 4. alcím, 1. előirányzat-csoportszám vagyonértékesítésből és vagyonhasznosításból származó bevétel előirányzat arányos csökkentésében, amennyiben a 3. számú melléklet

a) 1. cím, 1. alcím a Nyugdíjbiztosítási Alap járulék bevételei és hozzájárulásai előirányzat 1998. I. félévi teljesüléséből valószínűsíthető az Ny. Alap tervezettnél kedvezőbb egyensúlyi helyzete, és a

b) 4. alcím, 1. előirányzat-csoportszám vagyonértékesítésből és vagyonhasznosításból származó bevétel előirányzat féléves teljesülése eléri az előirányzat 50%-át.

IV. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAINAK MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK ÉS TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásának általános szabályai

22. § * 

23. § (1) *  A háziorvosi ellátás finanszírozására szolgáló előirányzatokat együttesen kell kezelni.

(2) * 

(3) * 

24. § *  A háziorvosi ellátás finanszírozása korcsoportos fejkvóták megállapításával, a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek tételes elszámolásával, valamint a szakképesítés, az ellátott feladatok, a területi viszonyok és a területi ellátási kötelezettség figyelembevételével olyan rendszerben történik, amely az ellátás szakmai színvonalát veszélyeztető mértékű teljesítményre irányuló érdekeltséget degressziós szorzók útján csökkenti.

25. § *  (1) A járóbeteg-szakellátás a nyújtott ellátások teljesítmény-pontértéke és/vagy az általuk ellátott feladat alapján kerül finanszírozásra.

(2) A fogászati alapellátás finanszírozása a lakosságszámot figyelembe vevő korcsoportos pontszámrendszer, valamint a jelentett teljesítményekkel arányos teljesítménydíjazás alapján történik. A fogászati szakellátás finanszírozása a járóbeteg-szakellátás finanszírozási szabályai szerint történik.

26. § (1) *  A fekvőbeteg-szakellátás intézményeiben az aktív minősítésű osztályokon nyújtott ellátás finanszírozása

a) az ellátást indokoló fődiagnózis,

b) a fődiagnózis által indikált beavatkozások,

c) a főbetegséghez társult betegségek,

d) a beteg életkora,

e) az a)-d) pont alapján indokolt ráfordítások

alapján képzett súlyszámok figyelembevételével történik.

(2) *  Az országos és regionális szakfeladatot ellátó intézmények bevétele - a progresszív betegellátásból eredő többletfeladatok fedezetéül - megemelhető, azonban ez a korrekció nem haladhatja meg az aktív fekvőbeteg-ellátás előirányzatának 2,5%-át.

(3) *  Az egészségügyi ellátó rendszer zavartalan működésének biztosítása érdekében az egészségügyi intézetek az egymás számára végzett ellátások (vér és vérkészítmények díja, orvosi beavatkozások) szerződés szerinti árát kötelesek 30 napon belül kiegyenlíteni.

27. § *  A fekvőbeteg-szakellátás intézményei a krónikus minősítésű osztályokon nyújtott ellátás után a teljesített ápolási napok alapján szakmai csoportonként országos egységes ápolási díj alapján részesülnek finanszírozásban.

28. § * 

28/A. § *  (1) A körzeti védőnői ellátás finanszírozása korcsoportos fejkvóták megállapításával és az ellátandó terület viszonyai figyelembevételével, az iskola-egészségügyi ellátás és az alapellátási ügyelet finanszírozása fejkvóták megállapításával történik.

(2) A gondozóintézeti gondozás és szűrés a rögzített alapdíj és a nyújtott szolgáltatások teljesítmény-pontértéke alapján kerül finanszírozásra.

(3) Az anya-, csecsemő- és gyermekvédelem, a mozgó szakorvosi szolgálatok, valamint a büntetés-végrehajtás által fenntartott egészségügyi intézmények finanszírozása az általuk ellátott feladatok alapján történik.

29. § (1) A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolás és a betegszállítás finanszírozása a végzett teljesítményen alapul.

(2) Az országosan általánosan nem elterjedt, korlátozott számban nyújtható ellátások finanszírozása az ellátott esetek számbavételével történik.

30. § *  A egyes finanszírozási technikák bevezetésének előkészítése céljából az Egészségügyi Minisztérium szakmai-fejlesztési programjában részt vevő egészségügyi szolgáltatók szerződés szerinti finanszírozása mellett az OEP az egészségügyi miniszter felkérése alapján ellátja a szakmai programmal kapcsolatos, a finanszírozási rendszerhez történő illesztés lehetőségét biztosító elemzési, adatkezelési és adatszolgáltatási feladatokat is.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetési előirányzatainak megalapozását szolgáló törvénymódosítások

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló,
többször módosított 1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

31. § * 

32. § * 

33. § * 

34. § * 

35. § * 

36. § * 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

37. § * 

38. § * 

39. § * 

40. § * 

41. § * 

42. § * 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

43. § * 

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1996. évi LXXXVIII. törvény módosítása

44-47. § * 

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról
és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

48. § * 

49. § * 

50. § * 

51. § * 

52. § * 

53. § * 

54. § * 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény módosítása

55. § * 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

56. § * 

Záró rendelkezések

57. § (1) Ez a törvény - a 60. §-ának (1) bekezdése a 44-47. §-ok rendelkezéseire vonatkozó befizetési kötelezettség kivételével - 1998. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 60. §-ának (1) bekezdése a 44-47. §-ok rendelkezéseire vonatkozó befizetési kötelezettség 1998. február 1-jén lép hatályba.

(3) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg az AT 4. §-ának (2) bekezdésében az „54,51%-ának” szövegrész helyébe az „56,91%-ának” szövegrész, 5. §-ának (2) bekezdésében a „45,49%-ának” szövegrész helyébe a „43,09%-ának” szövegrész, 11. §-a (3) bekezdésének a) pontjában az „a csődeljárásban” szövegrész helyébe az „a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvényben szabályozott eljárásokban” szövegrész lép.

(4) Az AT-nek e törvénnyel megállapított, a bevételek Ny. Alap és E. Alap közötti megosztási arányait meghatározó rendelkezéseit első ízben az 1998. január hónapra vonatkozóan befizetett összegekre kell alkalmazni.

(5) Az Ny. Alappal és az E. Alappal szemben 1998. január 1-jét megelőzően keletkezett tartozások kiegyenlítésére elszámolt bevételeket, valamint a tartozás fejében átvett vagyont a tartozás keletkezésekor hatályban volt, törvényben meghatározott járulékmegosztási arányoknak megfelelően kell a két biztosítási alap között megosztani és elszámolni.

58. § * 

59. § * 

60. § (1) A 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. §-a k) pontjának 1. alpontja szövege kiegészül a „továbbá a hivatásos nevelőszülői díj,” szövegrésszel, a 16. §-a (1) bekezdésének k) pontjában az „eltartott hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont]” szövegrész „eltartott közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] és élettársa” szövegrészre változik, egyidejűleg a 26. §-ának (1) bekezdése a következő szöveggel egészül ki: „... (ideértve a tagdíjat is).” A Tbj. 29. §-ának (3) bekezdésében a „járulékfizetés felső határ havi összegének” szövegrész „járulékfizetési felső határ összegének” szövegrészre változik. A Tbj. 50. §-ának (2) bekezdésében a „tárgyhavi bevallás szerinti összeg” szövegrész „a tárgyhót megelőző hónap bevallása szerinti” szövegrészre változik. A 44-47. §-ok rendelkezéseit első ízben az 1998. február hónapra vonatkozó befizetésekre kell alkalmazni. 1998. február 1-jétől hatályát veszti az 1996. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban Eht.) 4. §-ának (2)-(3) bekezdése és 5. §-ának b) pontja, valamint az Eht. 7. §-ának (3) bekezdéséből az „és a 4. § (1) bekezdésében”, valamint az Eht. 8. §-ában a „a T. 105/C. § (2) bekezdésének alkalmazásánál pedig a biztosítottat terhelő egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot” szövegrész, továbbá a Tbj. 47. §-ának (3) bekezdéséből az „A foglalkoztató a levont tagdíjról negyedévenként ad elszámolást a biztosítottnak, amelyen nyilatkozik arról is, hogy a levont tagdíjat a biztosított által megjelölt pénztárnak megfizette.” szövegrész, a Tbj. 50. §-a (2) bekezdésének d) pontja, 53. §-ának (3) bekezdése és 57. §-ának (2) bekezdése.

(2) A Tbj. 50. §-ának (3) bekezdésében meghatározott, az összesítő bevallás mellékleteként benyújtandó bejelentési kötelezettséget teljesíteni első ízben az 1999. január hónapra vonatkozó összesítő bevallás benyújtásakor kell.

(3) * 

(4) Egyidejűleg hatályát veszti az Szt. 55. §-a és 124. §-ának (3) bekezdése.

61. § (1) * 

(2) Az E. Alap költségvetési mérlegében a 6. számú melléklet kiadási oldalon 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 7. előirányzat működési költség előlegkeret felhasználásának szabályait kormányrendelet határozza meg.

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy meghatározza * 

a) az Ebtv. 25. §-ának (5) bekezdése alapján külön jogszabályban meghatározott részleges térítési díj megfizetésével igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások részleges térítési díját, illetve a térítési díj mértékét,

b) a biztosítottak által is csak teljes térítési díj mellett igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díját,

c) a 6. számú melléklet kiadások 2. cím, működésre fordított kiadások 2. alcím, behajtás ösztönzése, valamint a 3. számú melléklet kiadások 2. cím, 2. alcím, ellenőrzési tevékenység ösztönzése előirányzat felhasználásának részletes feltételeit.

62. § Ahol jogszabály a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvényt, vagy a végrehajtásáról szóló 89/1990. (V. 1.) MT rendeletet említi, azon - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában -

a) a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultak, valamint az ellátások fedezete, a társadalombiztosítási nyilvántartások, továbbá az adatszolgáltatási és járulékfizetési kötelezettség teljesítése, valamint ezen szabályok ellenőrzése és az előírt kötelezettségek elmulasztásának vonatkozásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényt,

b) a társadalombiztosítási nyugellátás vonatkozásában, ideértve az öregségi, rokkantsági és a baleseti rokkantsági nyugdíjat, valamint a hozzátartozói nyugellátásokat, a nyugdíjak évenkénti emelését, a nyugellátási iránti igény érvényesítését, az ezekkel összefüggő felelősségi szabályokat, a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt,

c) *  az egészségbiztosítási ellátások - ideértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a pénzbeli ellátásokat, ezen belül a csecsemőgondozási díjat, örökbefogadói díjat, a táppénzt; továbbá a baleseti ellátásokat, ezen belül a baleseti egészségügyi szolgáltatást, a baleseti táppénzt és a baleseti járadékot - vonatkozásában a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, valamint

d) az a)-c) pontokban említett törvények felhatalmazása alapján kiadott szabályokat kell érteni.

63. § *  Ahol e törvény csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-jét megelőzően nyílt meg.

1. számú melléklet az 1997. évi CLIII. törvényhez

A Társadalombiztosítási Alapok 1997. évi összesített költségvetési mérlege

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

BEVÉTELEK


1998. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
előirányzat
1 A Társadalombiztosítási Alapok ellátásainak fedezetére szolgáló bevételek
1 Társadalombiztosítási Alapok járulékbevételei 1 257 927
1 Társadalombiztosítási munkáltatói járulék 922 824
2 Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni
központi költségvetési térítés

8 000
3 Munkanélküli ellátás után fizetett járulék 12 570
4 Nyugdíjjárulék és egyéni egészségbiztosítási járulék 187 066
1 Egyéni járulék 182 466
2 Munkanélküli járadék után fizetett járulék 2 100
3 Egyes szociális ellátás után fizetett járulék 2 500
5 A magánnyugdíjpénztárak átutalása 0
6 Baleseti járulék 1 496
7 Munkáltatói táppénz-hozzájárulás 9 000
8 Egészségügyi hozzájárulás 96 171
9 Késedelmi pótlék, bírság 20 800
2 Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel 52 000
3 Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos
egyéb bevételek

6 405
4 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi
költségvetési hozzájárulás

2 500
5 Egyéb bevételek 2 000
1 Kórházi részleges adósságrendezésre átadott
pénzeszközök visszatérítése
az (1996. évi CXX. tv. alapján)


2 000
6 Vagyongazdálkodásból származó bevétel 13 627
1 Vagyonhasznosításból és -értékesítésből származó bevételek
13 627
7 Az 1992. évi XXXVIII. törvény 86. §-a (8) bekezdés szerinti támogatás
20 100
2 Működési célú bevételek 5 005
1 Központi költségvetés működési célú térítése 1 980
2 Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítés 65
1 Hadigondozottak Közalapítványának megtérítései 35
2 Egyéb működési célú térítések 30
3 A társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása 2 780
4 Egyéb működési célú bevétel 180
A Társadalombiztosítási Alapok bevételei összesen 1 359 564


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

KIADÁSOK


1998. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
előirányzat
1 A Társadalombiztosítási Alapok kiadásai
1 Nyugellátások 766 538
1 Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak 640 410
2 Hozzátartozói ellátások 102 469
3 Korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj
23 659
2 Természetbeni ellátások 423 704
1 Gyógyító-megelőző ellátás 298 300
2 Gyógyfürdő-szolgáltatás 1 950
3 Anyatejellátás 300
4 Gyógyszertámogatás 102 580
5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 17 593
6 Utazási költségtérítés 2 981
3 Pénzbeli ellátások 146 942
1 Terhességi-gyermekágyi segély 7 200
2 Táppénz 42 068
3 Korhatár alatti III. csoportos rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátások és baleseti ellátások
95 822
4 Betegséggel kapcsolatos segélyek 930
5 Kártérítési járadék 922
4 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 500
5 Posta és egyéb kiadások 4 730
6 A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás 0
2 Működésre fordított kiadások 37 430
1 Folyamatos működési kiadások 29 760
2 Ellenőrzési tevékenység ösztönzése 75
3 Behajtás ösztönzése 500
4 Egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó ellenőrzési rendszerek fejlesztése
750
5 Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra 5 078
6 APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése 100
7 Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok 469
8 Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai 698
3 Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások 260
4 Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése 450
5 APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg 100
6 Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszatérítendő támogatás 1 000
A Társadalombiztosítási Alapok kiadásai összesen: 1 381 654
Egyenleg: -22 090

2. számú melléklet az 1997. évi CLIII. törvényhez

A Társadalombiztosítási Alapok és a Társadalombiztosítási Alapokat nem terhelő ellátások 1998. évi összesített költségvetési mérlege

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

BEVÉTELEK


1998. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
előirányzat
1 A Társadalombiztosítási Alapok ellátásainak fedezetére szolgáló bevételek
1 Társadalombiztosítási Alapok járulékbevételei 1 257 927
1 Társadalombiztosítási munkáltatói járulék 922 824
2 Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni központi költségvetési térítés
8 000
3 Munkanélküli ellátás után fizetett járulék 12 570
4 Nyugdíjjárulék és egyéni egészségbiztosítási járulék 187 066
1 Egyéni járulék 182 466
2 Munkanélküli járadék után fizetett járulék 2 100
3 Egyes szociális ellátás után fizetett járulék 2 500
5 A magánnyugdíjpénztárak átutalásai 0
6 Baleseti járulék 1 496
7 Munkáltatói táppénz-hozzájárulás 9 000
8 Egészségügyi hozzájárulás 96 171
9 Késedelmi pótlék, bírság 20 800
2 Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel 52 000
3 Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos
egyéb bevételek

6 405
4 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi
költségvetési hozzájárulás

2 500
5 Egyéb bevételek 2 000
1 Kórházi részleges adósságrendezésre átadott
pénzeszközök visszatérítése
az (1996. évi CXX. tv. alapján)


2 000
6 Vagyongazdálkodásból származó bevétel 13 627
1 Vagyonhasznosításból és -értékesítésből származó bevételek
13 627
7 Az 1992. évi XXXVIII. törvény 86. §-a (8) bekezdés szerinti támogatás
20 100
2 Működési célú bevételek 5 005
1 Központi költségvetés működési célú térítése 1 980
2 Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítése 65
1 Hadigondozottak Közalapítványának megtérítései 35
2 Egyéb működési célú térítések
3 A társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása 2 780
4 Egyéb működési célú bevétel 180
A Társadalombiztosítási Alapok bevételei összesen 1 359 564
4 Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott; az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások megtérítései
168 400
1 A központi költségvetésből finanszírozott ellátások 167 000
2 A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás-megtérítés
1 400
3 Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti járadék
0
5 Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott; a nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások megtérítései
117 570
1 A központi költségvetésből finanszírozott ellátások 78 270
2 Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj 14 000
3 Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT rend.]

8 000
4 Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. rend.]
10 000
5 Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján
2 300
6 Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti járadék
5 000
Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások bevételei: 285 970
Bevételek mindösszesen: 1 645 534


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

KIADÁSOK


1998. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
előirányzat
1 A Társadalombiztosítási Alapok kiadásai
1 Nyugellátások 766 538
1 Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak 640 410
2 Hozzátartozói ellátások 102 469
3 Korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj
23 659
2 Természetbeni ellátások 423 704
1 Gyógyító-megelőző ellátások 298 300
2 Gyógyfürdő-szolgáltatás 1 950
3 Anyatejellátás 300
4 Gyógyszertámogatás 102 580
5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 17 593
6 Utazási költségtérítés 2 981
3 Pénzbeli ellátások 146 942
1 Terhességi-gyermekágyi segély 7 200
2 Táppénz 42 068
3 Korhatár alatti III. csoportos rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátások és baleseti ellátások
95 822
4 Betegséggel kapcsolatos segélyek 930
5 Kártérítési járadék 922
4 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 500
5 Posta és egyéb kiadások 4 730
6 A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás 0
2 Működésre fordított kiadások 37 430
1 Folyamatos működési kiadások 29 760
2 Ellenőrzési tevékenység ösztönzése 75
3 Behajtás ösztönzése 500
4 Egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó ellenőrzési rendszerek fejlesztése
750
5 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 5 078
6 APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése 100
7 Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok 469
8 Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai 698
3 Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások 260
4 Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése 450
5 APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg 100
6 Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszatérítendő támogatás 1 000
A Társadalombiztosítási Alapok kiadásai összesen: 1 381 654
Egyenleg: -22 090
4 Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott; az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások kiadásai
168 400
1 A központi költségvetésből finanszírozott ellátások 167 000
2 A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás 1 400
3 Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások
0
5 Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott; a nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások megtérítései
117 570
1 A központi költségvetésből finanszírozott ellátások 78 270
2 Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj 14 000
3 Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT rend.]

8 000
4 Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. rend.]
10 000
5 Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján
2 300
6 Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti járadék
5 000
Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásai: 285 970
Egyenleg: 0
Kiadások mindösszesen: 1 667 624
Egyenleg mindösszesen: -22 090

3. számú melléklet az 1997. évi CLIII. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1998. évi költségvetési mérlege

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

BEVÉTELEK


1998. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
előirányzat
1 A Nyugdíjbiztosítási Alaphoz tartozó ellátások fedezetére szolgáló bevételek
1 A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai 718 048
1 Munkáltatói járulék 564 945
2 Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni
központi költségvetési térítés

8 000
3 Munkanélküli ellátás után fizetett járulék 7 608
4 Nyugdíjjárulék 125 495
1 Egyéni járulék 120 895
2 Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék
2 100
3 Egyes szociális ellátás után fizetett járulék 2 500
5 A magánnyugdíjpénztárak átutalásai
1 Rokkantsági transzfer
2 Pénztártagok visszalépéséből származó transzfer
6 Késedelmi pótlék és bírság 12 000
2 Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel 32 000
3 Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel 2 247
1 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 2 247
4 Vagyongazdálkodásból származó bevétel 11 830
1 Vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek
11 830
5 Az 1992. évi XXXVIII. törvény 86. §-a (8) bekezdés szerinti támogatás
20 100
2 Működési célú bevételek 2 165
1 Központi költségvetés működési célú térítése 680
2 Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítés 65
1 Hadigondozottak közalapítványa költségtérítése 35
2 ÁPV Rt. költségtérítése 30
3 A társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása 1 390
4 Egyéb működési célú bevétel 30
A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei összesen: 786 390


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

KIADÁSOK


1998. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
előirányzat
1 A Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási kiadásai 769 538
1 Nyugellátások 766 538
1 Korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak 640 410
2 Hozzátartozói ellátások 102 469
3 Korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj (I-II. csoportos)
23 659
2 Postaköltségek és egyéb kiadások 3 000
3 A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás
2 Működésre fordított kiadások 16 280
1 Folyamatos működési kiadások 12 419
2 Ellenőrzési tevékenység ösztönzése 75
3 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 2 619
4 Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok 469
5 Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai 698
3 Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások 252
4 Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése 320
A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai összesen: 786 390
Egyenleg: 0

4. számú melléklet az 1997. évi CLIII. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1998. évi működési költségvetése

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

BEVÉTELEK


1998. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
előirányzat
9 Központosított előirányzatok
1 Működés bevételei 95
2 A Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz
11 644
3 A nem nyugdíjbiztosítási ellátások megállapítási, folyósítási kiadásainak megtérítése
680
4 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 2 619
5 Ellenőrzési tevékenység ösztönzése 75
6 Adatszolg.-i és nyilvánt. feladatok személyi és dologi kiadásaira átvett pénzeszköz
469
7 Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai 698
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen: 16 280


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

KIADÁSOK


1998. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
előirányzat
1 Nyugdíjbiztosítási Alap Központi Irányítása 1 440
1 Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat 152
1 Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat testületének működési költségvetése
132
1 Személyi juttatások 49
2 Munkaadókat terhelő járulékok 18
3 Dologi kiadások 65
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felügyelő Bizottság működési költségvetése 20
1 Személyi juttatások 10
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5
3 Dologi kiadások 5
2 Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 1 288
1 Működési kiadások 1 288
1 Személyi juttatások 554
2 Munkaadókat terhelő járulékok 242
3 Dologi kiadások 477
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 12
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3
2 Felújítások
2 Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok 6 540
1 Működési kiadások 6 000
1 Személyi juttatások 3 474
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 340
3 Dologi kiadások 1 186
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felújítások 540
3 Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2 790
1 Működési kiadások 2 539
1 Személyi juttatások 1 120
2 Munkaadókat terhelő járulékok 452
3 Dologi kiadások 967
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felújítások 251
9 Központosított előirányzatok 5 510
1 Központosított intézményi előirányzatok 1 649
1 Működési kiadások 1 471
1 Személyi juttatások 187
2 Munkaadókat terhelő járulékok 65
3 Dologi kiadások 1211
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 8
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felújítások 178
2 Nyugdíjbiztosítási célfeladatok 3 861
1 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 2 619
2 Ellenőrzési tevékenység ösztönzése 75
3 Adatszolg.-i és nyilvánt. feladatok személyi és dologi kiadásai
469
4 Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai 698
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen: 16 280

5. számú melléklet az 1997. évi CLIII. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap és az Alapot nem terhelő ellátások 1998. évi költségvetési mérlege

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

BEVÉTELEK


1998. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
előirányzat
1 A Nyugdíjbiztosítási Alaphoz tartozó ellátások fedezetére szolgáló bevételek
1 A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai 718 048
1 Munkáltatói járulék 564 945
2 Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni
központi költségvetési térítés

8 000
3 Munkanélküli ellátás után fizetett járulék 7 608
4 Nyugdíjjárulék 125 495
1 Egyéni járulék 120 895
2 Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék
2 100
3 Egyes szociális ellátás után fizetett járulék 2 500
5 A magánnyugdíjpénztárak átutalásai
1 Rokkantsági transzfer
2 Pénztártagok visszalépéséből származó transzfer
6 Késedelmi pótlék és bírság 12 000
2 Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel 32 000
3 Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel 2 247
1 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 2 247
4 Vagyongazdálkodásból származó bevétel 11 830
1 Vagyonhasznosításból és -értékesítésből származó bevételek
11 830
5 Az 1992. évi XXXVIII. törvény 86. §-a (8) bekezdés szerinti átutalás
20 100
2 Működési célú bevételek 2 165
1 Központi költségvetés működési célú térítése 680
1 Népjóléti Minisztérium fejezet költségtérítése 600
2 PM fejezet költségtérítése (életjáradék személyi kárpótlás alapján)
80
2 Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítése 65
1 Hadigondozottak Közalapítványa költségtérítése 35
2 ÁPV Rt. költségtérítése 30
3 Társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása 1 390
4 Egyéb működési célú bevétel 30
A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei összesen: 786 390
5 Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott; a nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások megtérítései
1 A központi költségvetésből finanszírozott ellátások 78 270
1 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
63 770
1 Rokkantsági járadék 2 800
2 Megváltozott munkaképességűek járadékai 30 800
3 Egészségkárosodási járadék 1 230
4 Bányászok korengedményes nyugdíja és a szénjárandóság kiegészítése
3 000
5 Mezőgazdasági járadékok 7 000
6 Vakok személyi járadéka 3 300
8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések
9 170
9 Házastársi pótlék 5 920
10 Cukorbetegek támogatása 50
11 Lakbértámogatás 250
12 Katonai családi segély 250
2 Életjáradék személyi kárpótlás alapján 14 500
1 Pénzbeli kárpótlás 13 000
2 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás
1 500
2 Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj 14 000
3 Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT rend.]

8 000
4 Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. rend.]
10 000
5 Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján
2 300
6 Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozott járadék
5 000
Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások bevételei összesen: 117 570
Bevételek mindösszesen: 903 960


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

KIADÁSOK


1998. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
előirányzat
1 A Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási kiadásai 769 538
1 Nyugellátások 766 538
1 Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak 640 410
2 Hozzátartozói ellátások 102 469
3 Korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj (I-II. csoportos)
23 659
2 Postaköltségek és egyéb kiadások 3 000
3 A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás
2 Működésre fordított kiadások 16 280
1 Folyamatos működési kiadások 12 419
2 Ellenőrzési tevékenység ösztönzése 75
3 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 2 619
4 Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok 469
5 Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai 698
3 Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások 252
4 Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése 320
A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai összesen: 786 390
Egyenleg: 0
5 Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott; a nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások megtérítései
1 A központi költségvetésből finanszírozott ellátások 78 270
1 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
63 770
1 Rokkantsági járadék 2 800
2 Megváltozott munkaképességűek járadékai 30 800
3 Egészségkárosodási járadék 1 230
4 Bányászok korengedményes nyugdíja és a szénjárandóság kiegészítése
3 000
5 Mezőgazdasági járadékok 7 000
6 Vakok személyi járadéka 3 300
8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések
9 170
9 Házastársi pótlék 5 920
10 Cukorbetegek támogatása 50
11 Lakbértámogatás 250
12 Katonai családi segély 250
2 Életjáradék személyi kárpótlás alapján 14 500
1 Pénzbeni kárpótlás 13 000
2 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás
1 500
2 Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj 14 000
3 Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. rend.]

10 000
4 Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT rend.]
8 000
5 Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján
2 300
6 Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozott járadék
5 000
Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások kiadásai összesen: 117 570
Egyenleg: 0
Kiadások mindösszesen: 903 960
Egyenleg mindösszesen: 0

6. számú melléklet az 1997. évi CLIII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1998. évi költségvetési mérlege

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

BEVÉTELEK


1998. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
előirányzat
1 Az Egészségbiztosítási Alaphoz tartozó ellátások fedezetére szolgáló bevételek
1 Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei 539 879
1 Munkáltatói járulék 357 879
2 Munkanélküli-ellátás után fizetett járulék 4 962
3 Egyéni járulék 61 571
1 Egyéni egészségbiztosítási járulék 61 571
4 Baleseti járulék 1 496
1 Egyéni vállalkozók 0
2 Társas vállalkozások 1 496
5 Munkáltatói táppénz-hozzájárulás 9 000
1 Költségvetési szervek 2 820
2 Gazdálkodó szervek 6 180
6 Egészségügyi hozzájárulás 96 171
1 Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása
95 320
2 Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás 851
7 Késedelmi pótlék, bírság 8 800
2 Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel 20 000
3 Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel 4 158
1 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés
800
2 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 300
3 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 2 000
4 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 1 058
4 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás
2 500
5 Egyéb bevételek 2 000
1 Kórházi részleges adósságrendezésre átadott pénzeszközök visszatérítése (az 1996. évi CXX. tv. alapján)

2 000
6 Vagyongazdálkodásból származó bevétel 1 797
1 Vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek
1 797
2 Működési célú bevételek 2 840
1 Központi költségvetés működési célú térítése 1 300
2 Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítés
1 Hadigondozottak Közalapítványa költségtérítése
3 Társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása 1 390
4 Egyéb működési célú bevételek 150
Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen: 573 174


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

KIADÁSOK


1998. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
előirányzat
1 Az Egészségbiztosítási Alap ellátási kiadásai
1 Természetbeni ellátások 423 704
1 Gyógyító-megelőző ellátás 298 300
1 Háziorvosi ellátás finanszírozása 29 401
2 Feladatfinanszírozás összesen 28 088
3 Járóbeteg-szakellátás összesen 56 519
4 Aktív fekvőbeteg-ellátás 159 516
5 Krónikus fekvőbeteg-ellátás 18 357
6 Ügyeleti díj 4 630
7 Működési költség előleg keret 1 000
8 Végkielégítés 100
9 Orvosspecifikus vények kiadása 332
10 Felülvizsgáló orvosok díja 267
11 Méltányossági alapon történő térítések 90
2 Gyógyfürdő-szolgáltatás 1 950
3 Anyatejellátás 300
4 Gyógyszertámogatás 102 580
1 Speciális szerződés szerint támogatott magas árú gyógyszerkiadás
6 295
5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 17 593
6 Utazási költségtérítés 2 981
2 Pénzbeli ellátások 146 942
1 Terhességi-gyermekágyi segély 7 200
2 Táppénz 42 068
3 Korhatár alatti III. csoportos rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátások és baleseti ellátások
95 822
4 Betegséggel kapcsolatos segélyek 930
1 Külföldi gyógykezelés 550
2 Külföldi sürgősségi gyógykezelés 120
3 Nemzetközi egyezményekből eredő kiadásokra 10
4 Méltányossági támogatások 250
5 Kártérítési járadék 922
3 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 500
4 Postaköltség és egyéb kiadások 1 730
5 A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás
2 Működésre fordított kiadások 21 150
1 Folyamatos működési kiadások 17 341
2 Behajtás ösztönzése 500
3 Ellenőrzési rendszerek fejlesztése 750
4 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 2 459
5 APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése 100
3 Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások 8
4 Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése 130
5 APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg 100
6 Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszatérítendő támogatás 1 000
Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen: 595 264
Egyenleg: -22 090

7. számú melléklet az 1997. évi CLIII. törvényhez

A gyógyító-megelőző ellátások 1998. évi kiadási előirányzatai

Millió forintbanMegnevezés

1997. évi
módosított
előirányzat
törvény
szerint


Szerkezeti változás

Szerkezeti
változással
módosított
1997. évi
előirányzat


Bér
16%-os növekmény


Dologi
10,5%-os
növekmény


Elő-
irányzat
növekmény
Bér- és
dologi
növek-
ményt
tartalmazó
1998. évi
előirányzat

Fejlesz-
tések és
szerkezeti
változások


1998. évi előirányzat

Index
%-ban
9/3
I. Háziorvosi ellátás finanszírozása
- fix összeg 5 000 120 5 120 492 215 707 5 827 -2 170 3 657 71,4
- területi pótlék 400 0 400 42 42 442 442 110,5
- eseti ellátás díjazása 200 0 200 19 9 28 228 228 113,8
- teljesítmény díjazása 19 998 -120 19 878 1 908 835 2 743 22 621 2 170 24 791 124,7
- új háziorvosi praxisok létesítése 249 0 249 24 10 34 283 283 113,8
Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen 25 847 0 25 847 2 443 1 111 3 554 29 401 0 29 401 113,8
II. Feladatfinanszírozás
1. Egyéb alapellátás
- iskola-egészségügyi ellátás 795 0 795 86 33 119 914 914 114,9
- védőnői szolgálat 4 118 0 4 118 454 173 627 4 745 273 5 018 121,9
- ügyeleti szolgálat 2 966 0 2 966 313 124 437 3 403 3 403 114,7
- kiegészítő alapellátási feladat 99 -99 0 0 0 0 0 0
- fogorvosi szolgáltatás 7 308 0 7 308 753 307 1 060 8 368 8 368 114,5
- anya-, gyermek- és csecsemővédelem 874 0 874 76 37 113 987 -273 714 81,7
Egyéb alapellátás összesen 16 160 -99 16 061 1 682 674 2 356 18 417 0 18 417 114,7
2. Járóbeteg-szakellátás
- gyermekgyógy. MSZ SZ 45 0 45 5 2 7 52 52 116,0
- nőgyógy. MSZ SZ 37 0 37 5 2 7 44 44 117,9
- nemibeteg-gondozás 652 0 652 66 27 93 745 745 114,4
- tüdőgondozás 2 267 0 2 267 227 95 322 2 589 2 589 114,2
- ideggyógy. gondozás 1 270 0 1 270 126 54 180 1 450 1 450 114,2
- onkológiai gondozás 615 0 615 63 26 89 704 704 114,5
- alkohológiai és drogellátás 415 0 415 43 15 58 473 473 113,9
Járóbeteg-szakellátás összesen 5 301 0 5 301 535 221 756 6 057 0 6 057 114,3
3. Vérellátás 1 500 -1 500 0 0 0 0 0 0 0
4. Mentés betegszállítás 8 548 -6 028 2 520 242 116 358 2 878 2 878 114,2
5. Egyéb 660 0 660 48 28 76 736 736 111,5
Feladatfinanszírozás összesen 32 169 -7 627 24 542 2 507 1 039 3 546 28 088 0 28 088 114,4
III. Járóbeteg-szakellátás finanszírozás
- járóbeteg-szakrendelés 29 209 -531 28 678 2 687 1 205 3 892 32 570 400 32 970 115,0
- járóbeteg-szakambulancia 7 271 630 7 901 758 332 1 090 8 991 8 991 113,8
- speciális finansz. feladatok 179 -179 0 0 0 0 0 0
- CT. MRI 5 412 0 5 412 477 127 604 6 016 200 6 216 114,9
- művesekezelés 6 312 0 6 312 605 265 870 7 182 7 182 113,8
- fekvőbeteg gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolás
1 000

0

1 000

118

42

160

1 160

1 160

116,0
Járóbeteg-szakellátás finanszírozás összesen
49 383

-80

49 303

4 645

1 971

6 616

55 919

600

56 519

114,6
IV. Fekvőbeteg-szakellátás finanszírozás
1. Aktív fekvőbeteg-ellátás
- aktív ellátás 132 471 -4 132 467 12 904 5 562 18 466 150 933 2 550 153 483 115,9
speciális finanszírozású feladat 5 570 -93 5 477 526 30 556 6 033 6 033 110,1
Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen 138 041 -97 137 944 13 430 5 592 19 022 156 966 2 550 159 516 115,6
2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás 15 933 4 15 937 1 530 670 2 200 18 137 220 18 357 115,2
- drogfüggők rehabilitációja, utókezelése
100

100

11

4

15

115

115

114,6
3. Kórházi ügyeleti díj 3 000 0 3 000 480 480 3 480 1 150 4 630 154,3
4. Működési költség előlegkeret 0 0 1 000 1 000
Fekvőbeteg-szakellátás finanszírozás összesen
156 974

-93

156 881

15 440

6 262

21 702

178 583

4 920

183 503

117,0
KASSZÁK ÖSSZESEN (I-IV) 264 373 -7 800 256 573 25 035 10 383 35 418 291 991 5 520 297 511 116,0
Célelőirányzatok:
1. Kórház-átalakítással és létszámracionalizálással összefüggő végkielégítéssel és felmentési időre járó illetménnyel kapcsolatos kiadások


1 000-1 000000100100
2. Hsz. kieg. támogatás (vény) 300 300 32 32 332 332 110,7
3. Felülvizsgáló orvosok díja 230 230 37 37 267 267 116,1
4. Méltányossági alapon történő térítések 0 0 90 90
Célelőirányzatok összesen 1 530 -1 000 530 37 32 69 599 190 789 148,9
Mindösszesen 265 903 -8 800 257 103 25 072 10 415 35 487 292 590 5 710 298 300 116,0

8. számú melléklet az 1997. évi CLIII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1998. évi működési költségvetése

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

BEVÉTELEK


1998. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
előirányzat
1 Központosított előirányzatok
1 Egészségbiztosítási Alaptól folyamatos működésre átvett pénzeszköz
15 891
2 A nem egészségbiztosítási ellátások folyósítási kiadásainak megtérítése
1 300
3 Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz
4 Működés saját bevételei 150
5 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 2 459
6 Behajtás ösztönzés fedezete 500
7 Ellenőrzési rendszerek fejlesztése 750
8 APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése
100
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen: 21 150


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

KIADÁSOK


1998. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
előirányzat
1 Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása 3 636
1 Egészségbiztosítási Önkormányzat 100
1 Egészségbiztosítási Önkormányzat testületének működési költségvetése
70
1 Személyi juttatások 31
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9
3 Dologi kiadások 30
2 Felügyelő Bizottság működési költségvetése 30
1 Személyi juttatások 17
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5
3 Dologi kiadások 8
2 Országos Egészségbiztosítási Pénztár 3 536
1 Működési kiadások 3 506
1 Személyi juttatások 1366
2 Munkaadókat terhelő járulékok 577
3 Dologi kiadások 1 520
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 43
2 Felújítások 30
2 Egészségbiztosítási Alap Területi szervei 12 829
1 Területi Egészségbiztosítási Bizottságok 18
1 Működési kiadások 18
1 Személyi juttatások 11
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások 7
2 Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak 12 811
1 Működési kiadások 12 511
1 Személyi juttatások 6 657
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 938
3 Dologi kiadások 2 913
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 3
2 Felújítások 300
3 Országos Orvosszakértői Intézet 876
1 Működési költségvetés 861
1 Személyi juttatások 529
2 Munkaadókat terhelő járulékok 241
3 Dologi kiadások 91
4 Pénzeszközátadás
2 Felújítások 15
9 Központosított előirányzatok 3 809
2 Egészségbiztosítási célfeladatok 3 809
1 Felhalmozási és fejlesztési kiadások 2 459
2 Behajtás ösztönzése 500
3 APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése
100
4 Ellenőrzési rendszerek fejlesztése és eü. struktúra átalakítása 750
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen: 21 150

9. számú melléklet az 1997. évi CLIII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap és az Alapot nem terhelő ellátások 1998. évi költségvetési mérlege

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

BEVÉTELEK


1998. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
előirányzat
1 Az Egészségbiztosítási Alaphoz tartozó ellátások fedezetére szolgáló bevételek
1 Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei 539 879
1 Munkáltatói járulék 357 879
2 Munkanélküli-ellátás után fizetett járulék 4 962
3 Egyéni járulék 61 571
1 Egyéni egészségbiztosítási járulék 61 571
4 Baleseti járulék 1 496
1 Egyéni vállalkozók 0
2 Társas vállalkozások 1 496
5 Munkáltatói táppénz-hozzájárulás 9 000
1 Költségvetési szervek 2 820
2 Gazdálkodó szervek 6 180
6 Egészségügyi hozzájárulás 96 171
1 Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása
95 320
2 Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás 851
7 Késedelmi pótlék, bírság 8 800
2 Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel 20 000
3 Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel 4 158
1 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés
800
2 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 300
3 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 2 000
4 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 1 058
4 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás
2 500
5 Egyéb bevételek 2 000
1 Kórházi részleges adósságrendezésre átadott
pénzeszközök visszatérítése
(az 1996. évi CXX. tv. alapján)


2 000
6 Vagyongazdálkodásból származó bevétel 1 797
1 Vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek
1 797
2 Működési célú bevételek 2 840
1 Központi költségvetés működési célú térítése 1 300
2 Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítése
1 Hadigondozottak Közalapítvány költségtérítése
3 Társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása 1 390
4 Egyéb működési célú bevételek 150
Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen: 573 174
4 Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott; az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások megtérítései
1 A központi költségvetésből finanszírozott ellátások megtérítései 167 000
1 Családi támogatások 156 600
1 Családi pótlék 117 900
2 Anyasági támogatás 2 000
3 Gyermekgondozási díj 2 000
4 Gyermekgondozási segély 34 700
2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
400
1 Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése
400
3 Különféle jogcímen adott térítések 10 000
1 Közgyógyellátás 10 000
2 A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás-megtérítés
1 400
3 Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti járadék
0
Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások bevételei összesen: 168 400
Bevételek mindösszesen: 741 574


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

KIADÁSOK


1998. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
előirányzat
1 Az Egészségbiztosítási Alap ellátási kiadásai
1 Természetbeni ellátások 423 704
1 Gyógyító-megelőző ellátás 298 300
1 Háziorvosi ellátás finanszírozása 29 401
2 Feladatfinanszírozás összesen 28 088
3 Járóbeteg-szakellátás összesen 56 519
4 Aktív fekvőbeteg-ellátás 159 516
5 Krónikus fekvőbeteg-ellátás 18 357
6 Ügyeleti díj 4 630
7 Működési költség előlegkeret 1 000
8 Végkielégítés 100
9 Orvosspecifikus vények kiadása 332
10 Felülvizsgáló orvosok díja 267
11 Méltányossági alapon történő térítések 90
2 Gyógyfürdő-szolgáltatás 1 950
3 Anyatejellátás 300
4 Gyógyszertámogatás 102 580
1 Speciális szerződés szerint támogatott magas árú gyógyszerkiadás
6 295
5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 17 593
6 Utazási költségtérítés 2 981
2 Pénzbeli ellátások 146 942
1 Terhességi-gyermekágyi segély 7 200
2 Táppénz 42 068
3 Korhatár alatti III. csoportos rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátások és baleseti ellátások
95 822
4 Betegséggel kapcsolatos segélyek 930
1 Külföldi gyógykezelés 550
2 Külföldi sürgősségi gyógykezelés 120
3 Nemzetközi egyezményekből eredő kiadások 10
4 Méltányossági támogatások 250
5 Kártérítési járadék 922
3 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 500
4 Postaköltség és egyéb kiadások 1 730
5 A KESZ igénybevétel miatti kamat kiadás
2 Működésre fordított kiadások 21 150
1 Folyamatos működési kiadások 17 341
2 Behajtás ösztönzése 500
3 Ellenőrzési rendszerek fejlesztése 750
4 Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra 2 459
5 APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése 100
3 Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások 8
4 Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése 130
5 APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg 100
6 Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszatérítendő támogatás 1 000
Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen: 595 264
Egyenleg: -22 090
4 Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott; az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások kiadásai
1 A központi költségvetésből finanszírozott ellátások kiadásai 167 000
1 Családi támogatások 156 600
1 Családi pótlék 117 900
2 Anyasági támogatás 2 000
3 Gyermekgondozási díj 2 000
4 Gyermekgondozási segély 34 700
2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
400
1 Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése
400
3 Különféle jogcímen adott térítések 10 000
1 Közgyógyellátás 10 000
2 A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás 1 400
3 Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti járadék
0
Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások kiadásai összesen: 168 400
Egyenleg: 0
Kiadások mindösszesen: 763 664
Egyenleg mindösszesen: -22 090

10. számú melléklet az 1997. évi CLIII. törvényhez * 

11. számú melléklet az 1997. évi CLIII. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére