A jogszabály mai napon ( 2024.04.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet

a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének f) pontja szerinti, a tudományos fejlesztés állami feladatainak meghatározására és az ezek megvalósulásához szükséges feltételek biztosítására vonatkozó feladatkörében, az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) *  Posztdoktorként foglalkoztatható az a fiatal kutató, oktató, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 16. § (4) bekezdésében meghatározott tudományos fokozattal vagy külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozattal rendelkezik.

(2) Posztdoktorként való foglalkoztatás felsőoktatási intézményekben, tudományos kutatóintézetekben és egyéb tudományos kutatóhelyeken (a továbbiakban: intézményekben) önálló munkatervre alapozott tudományos tevékenység folytatására szervezhető.

2. § (1) Posztdoktorként való foglalkoztatásra pályázat alapján kerülhet sor, határozott időtartamra, legfeljebb 3 évre.

(2) A határozott idő elteltét követően posztdoktorként csak ismételt pályázat alapján folytatható a foglalkoztatás.

(3) *  A posztdoktorként való első foglalkoztatást a tudományos fokozat megszerzését követő öt éven belül, legkésőbb a pályázó 40. életévének betöltése előtt kell megkezdeni.

(3a) *  Kiskorú gyermeket nevelő kutató esetén a (3) bekezdésben meghatározott ötéves határidő és a pályázati korhatár gyermekenként két évvel, legfeljebb négy évvel megemelkedik, ha a pályázat benyújtását megelőzően a kutató a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban részesült vagy gyermek gondozása céljából a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban részesült, ide nem értve a táppénzt.

(4) Posztdoktorként való foglalkoztatásra nem magyar állampolgár is pályázhat.

(5) *  A posztdoktorként való foglalkoztatás egyéb munkajogi kérdéseiről a pályázati kiírásban, az intézmény szervezeti és működési szabályzatában vagy a kollektív szerződésben kell rendelkezni.

3. § (1) Posztdoktorként való foglalkoztatás az intézményekben a foglalkoztatási feltételek megújításával létesíthető a következő intézménykorszerűsítési feladatok megoldására:

a) a kutatói pályájukat kezdő doktorok – kutatócsoportok, intézmények közötti – mobilitásának fokozása;

b) a kutatás-oktatás-fejlesztés személyi utánpótlási körének folyamatos megújítása és a tudományos főmunkatárs, egyetemi docens, főiskolai tanár, főmérnök elnevezésű munkakörök betöltésére való felkészítés;

c) az intézmények nemzetközi nyitottságának kialakítása a foglalkoztatott kutatók kiválasztásával.

(2) * 

(3) *  A posztdoktori foglalkoztatás és a posztdoktori javadalmazás központi költségvetésből történő támogatását a Kormány elsődlegesen a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal útján valósítja meg.

4. § (1) A kiemelkedő kutatási-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére a Kormány e rendelettel létrehozza a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat (a továbbiakban: ösztöndíj). Az ösztöndíjat független, szakmailag és tudományos szempontból autonóm, a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) elnöke által az MTA köztestületi keretei között létrehozott Kuratórium nyilvános pályázati rendszerben ítéli oda.

(2) *  Az ösztöndíj egytől három évig terjedő időtartamra nyerhető el. Az ösztöndíj fedezetét a központi költségvetés elkészítése során az MTA fejezet költségvetésében kell tervezni. * 

(3) * 

(4) Az ösztöndíjban részesíthetők számát évente, a (2) bekezdésben foglaltak szerint az éves központi költségvetésben meghatározott előirányzat ismeretében kell meghatározni és nyilvánosan meghirdetni.

(5) *  Az MTA doktora címmel rendelkező személyek kivételével az ösztöndíjra pályázhat minden 45. életévét még be nem töltött, az Nftv. 16. § (4) bekezdésében meghatározott tudományos fokozattal, a külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozattal vagy az Nftv. 101. § (9) bekezdése szerinti művészeti díjjal rendelkező személy.

(5a) *  Kiskorú gyermeket nevelő kutató esetén az (5) bekezdésben meghatározott pályázati korhatár gyermekenként két évvel megemelkedik, ha a pályázat benyújtását megelőzően a kutató a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban részesült vagy a gyermek gondozása céljából a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerint az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásában részesült, ide nem értve a táppénzt.

(6) *  Az ösztöndíj tudományos munka megírására vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésére, valamint további tudományos cím elnyerésére való felkészülés elősegítésére, továbbá művészeti alkotás létrehozására ítélhető oda.

(7) *  Az ösztöndíjra – a (2) bekezdésben meghatározott időtartamra – határon túli (külföldi) magyar kutatók is pályázhatnak, amennyiben az ösztöndíjas kutatómunkát magyarországi tudományos intézménnyel kötött megállapodás alapján végzik.

(8) *  Az ösztöndíj pályázatának részletes szabályait a felsőoktatásért felelős miniszter egyetértésével az MTA elnöke állapítja meg.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

6. § *  A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 434/2022. (XI. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított 4. § (5a) bekezdését a Mód. Kr. hatálybalépését követően meghirdetett pályázatok esetében kell alkalmazni.