A jogszabály mai napon ( 2024.06.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

169/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a Pénztárak Garancia Alapjának szervezeti és működési szabályairól

A Kormány a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Mpt.) 134. § d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Pénztárak Garancia Alapjának (a továbbiakban: Alap) szervezetével és működésével kapcsolatos szabályokról a következő rendeletet alkotja:

I. Az Alap jogállása és feladatai

1. § (1) Az Alap elnevezése: Pénztárak Garancia Alapja.

(2) Az Alap rövidített neve: PGA

2. § (1) A magánnyugdíjpénztárak az Mpt. 86. § (2) bekezdése értelmében a tevékenységi engedély jogerőre emelkedésének napjával az Alap tagjává válnak. A tagsági viszony kezdetének napja egyben az Mpt. 91–93. §-ában szabályozott garanciadíj-fizetési kötelezettség kezdőnapja is. Az Alap tagjai a tevékenységi engedéllyel rendelkező magán-nyugdíjpénztárak.

(2) *  A tevékenységi engedély megadásáról és visszavonásáról szóló határozatot a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) közli az Alappal.

(3) *  Az Alap a tagjairól a Felügyelet határozatai, valamint a pénztáraktól bekért adatok alapján nyilvántartást vezet.

3. § Az Alap az Mpt.-ben meghatározott feladatait a következők figyelembevételével látja el:

a) *  az Mpt. 89. §-ában meghatározott kifizetések teljesítéséről jelentést küld a Felügyeletnek a tárgynegyedévet követő hó 30. napjáig,

b) *  az Mpt. 88. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott előrejelzés eredményéről, az elkészítést követő 60 napon belül tájékoztatja a Felügyeletet,

c) *  az Mpt. 88. § (2) bekezdésében foglalt igény benyújtásáról, annak beérkezésétől számított 3 napon belül tájékoztatja a Felügyeletet,

d) vagyonának megőrzése, védelme és gyarapítása érdekében – az Mpt. 98. § (2) bekezdésében foglalt korlátozás figyelembevételével – hasznosítja a rendelkezésre álló eszközöket, az Alap gazdálkodási, befektetési, valamint letétkezelési szabályzataiban foglaltaknak megfelelően.

II. Az Alap szervezeti és működési szabályai

Általános szabályok

4. § (1) Az Alap szervezetét az igazgatóság, az ellenőrző bizottság, az ügyvezető igazgató és a munkaszervezet alkotja.

(2) Az Alap tisztségviselői az igazgatóság és az ellenőrző bizottság tagjai.

(3) Az ügyvezető igazgató az igazgatóság egyetértésével az egyes feladatok ellátására természetes vagy jogi személynek munkaviszonyon kívüli megbízást adhat.

5. § (1) *  Az igazgatóság, az ellenőrző bizottság tagjának csak szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező személy választható, delegálható, illetve javasolható kinevezésre.

(2) *  Az ügyvezető igazgató, a főkönyvelő valamint az Alapnál alkalmazásban álló – az igazgatóság által meghatározott feladatkörben foglalkoztatott – érdemi ügyintézők esetében alkalmazási feltétel az adott feladathoz kapcsolódó szakirányú felsőfokú végzettség.

Összeférhetetlenség

6. § (1) Az igazgatóság tagjai, a könyvvizsgáló, az ügyvezető igazgató, valamint az Alapnál alkalmazásban álló ügyintézők pénztári vagyonkezeléssel, illetve letétkezeléssel foglalkozó más szervezetnél nem lehetnek alkalmazásban, illetve nem lehetnek a társaságok vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai vagy ezek közeli hozzátartozói.

(2) *  Az igazgatósági, illetve ügyvezetői megbízással összeférhetetlen minden olyan jogviszony létesítése, amely az Alap lényeges gazdasági érdekét sérti.

(3) * 

Titokvédelem

7. § (1) Az Alap tisztségviselői, valamint az Alappal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek a feladatuk ellátásával kapcsolatban tudomásukra jutott üzleti és pénztártitkot kötelesek megőrizni.

(2) Az üzleti titoktartási kötelezettség az (1) bekezdésben meghatározott személyeket az Alappal fennálló jogviszonyuk megszűnése után – időbeli korlátozás nélkül – is terheli.

(3) Üzleti titoknak minősül mindaz az adat, tény és információ, amely az Alapnál az Alap tagjáról rendelkezésre áll, amennyiben az alkalmas az érintett tag azonosítására.

(4) *  Nem ütköznek az üzleti titoktartási kötelezettségbe azok az adatszolgáltatások, amelyeket az Alap az Mpt.-ben és e rendeletben meghatározott esetekben a Felügyelet, illetve az Állami Számvevőszék felé teljesít.

(5) Az üzleti titokvédelem részletes szabályait az Alap szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni.

Az Alap igazgatósága

8. § (1) Az igazgatóság az Alap legfőbb irányító és képviseleti szerve.

(2) Az Alapot harmadik személyekkel szemben bíróság és hatóság előtt az igazgatóság elnöke vagy az ügyvezető igazgató képviseli. Egyéb ügykörökben a képviseleti jog gyakorlásáról az igazgatóság dönt.

(3) Az Alap cégjegyzése akként történik, hogy az Alap előírt, előnyomott vagy nyomtatott elnevezése alá az Alap – igazgatóságának döntése alapján – cégjegyzésre jogosult képviselője saját névaláírását csatolja.

(4) Az igazgatóság elnöke és az ügyvezető igazgató önállóan, a főkönyvelő pedig az Alap erre felhatalmazott egy alkalmazottjával együttesen jogosultak a cégjegyzésre, kivéve az (5) bekezdésben foglaltakat.

(5) Az Alapra nézve olyan kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, amelyhez az igazgatóság döntése szükséges, az igazgatóság elnöke és az ügyvezető igazgató együttesen írja alá.

Az igazgatóság működése

9. § (1) Az Mpt. 95. § (1) bekezdésében meghatározott ügyekben az igazgatóság egyszerű szótöbbségi döntéssel határoz.

(2) Az igazgatóság az Mpt. 95. § (1) bekezdésének g), i), j) pontjaiban meghatározott döntések meghozatala előtt köteles az Alap ellenőrző bizottságának véleményét kikérni.

10. § (1) Az igazgatóság éves munkaterv alapján, de legalább negyedévente ülésezik.

(2) Az igazgatóság – az Mpt. 94. § (6) bekezdésében foglalt eseteken kívül – bármely igazgatósági tag vagy ellenőrző bizottsági tag kezdeményezésére indokolt esetben rendkívüli ülést tart.

11. § (1) Az igazgatóság üléseit az elnök hívja össze. Az igazgatóság döntéseit határozati formában hozza.

(2) Az igazgatóság határozatainak végrehajtásáról az ügyvezető igazgató gondoskodik.

(3) *  Az igazgatóság ülésein hozott határozatokról a Felügyeletet – az ülést követő 3 munkanapon belül – tájékoztatni kell.

12. § (1) *  Az Alap – az igazgatóság által elfogadott és a Felügyelet elnöke által előterjesztett – szervezeti és működési szabályzatát a Pénzügyminiszter hagyja jóvá.

(2) Az Alap szervezeti és működési szabályzatának tartalmaznia kell:

a) az Alap szervezeti felépítését,

b) az ügyvezető és a főkönyvelő feladatát és hatáskörét,

c) titokvédelmi szabályokat,

d) utalványozási rendet,

e) a szabályzat módosításának feltételeit,

f) a hatálybalépés időpontját.

(3) *  Az Alap működésére vonatkozó egyéb szabályokat az igazgatóság által elfogadott és a Felügyelet elnöke által jóváhagyott belső szabályzatok állapítják meg.

(4) Az Alap a további szabályzatokat köteles megalkotni:

a) a gazdálkodás és az Alapból történő kifizetés részletes szabályai,

b) a befektetési és letétkezelési szabályok,

c) a tagok által fizetendő díj mértékét, a rendkívüli befizetés mértékét, a díjfizetés megállapítását, valamint a kártalanításként nyújtott összeg megtérítését tartalmazó szabályzat,

d) az igazgatóság ügyrendje,

e) * 

f) az ellenőrző bizottság ügyrendje,

g) munkaügyi szabályzat.

Az igazgatóság elnöke

13. § (1) Az igazgatóság elnöke összehívja és vezeti az igazgatóság üléseit.

(2) Az igazgatóság elnöke – két igazgatósági ülés között – dönt azokban a sürgős ügyekben, amikor az igazgatóság összehívására nincs lehetőség. Az igazgatóság elnökének e jogköre nem terjed ki az Mpt. 95. § (1) bekezdésének a), d), f), g), h), j) és k) pontjaiban meghatározott ügyekre.

(3) Az igazgatóság elnöke a (2) bekezdésben foglalt feladatkörében végzett tevékenységéről az igazgatóság soron következő ülésén beszámol.

(4) Az igazgatóság az elnök (2) bekezdésben foglalt feladatkörét ügyrendjében meghatározott ügycsoportokra korlátozhatja.

(5) Az igazgatóság elnöke felel az Mpt.-ben és e rendeletben meghatározott határidők megtartásáért.

13/A. § *  Az igazgatóság tagjai az Alap működéséről évente beszámolnak az őket az igazgatóságba delegáló szervezetnek, személynek.

Az Alap ellenőrző bizottsága

14. § (1) Az ellenőrző bizottság az Alap ellenőrző szerve.

(2) Az ellenőrző bizottság üléseit éves munkaterv alapján, de legalább negyedévente tartja. Indokolt esetben az ellenőrző bizottság rendkívüli ülést tart.

(3) Az ellenőrző bizottság köteles éves munkatervébe felvenni az Alap költségvetésével, éves beszámolójával, valamint az Alap vagyoni helyzetét bemutató jelentéssel kapcsolatos igazgatósági előterjesztés megtárgyalását.

(4) Az ellenőrző bizottság érvényes döntéséhez az eredeti létszám 2/3-ának egyhangú szavazata szükséges.

(5) *  Az ellenőrző bizottság ügyrendjét és az Alap könyvvizsgálójával történő együttműködés szabályait maga határozza meg, és a Felügyelet elnöke hagyja jóvá.

(6) *  Az ellenőrző bizottság határozatait az igazgatóság elnöke és a Felügyelet részére – az ülést követő 3 munkanapon belül – tájékoztatásul meg kell küldeni.

Az igazgatóságra és az ellenőrző bizottságra vonatkozó közös szabályok

15. § (1) Az igazgatóság és az ellenőrző bizottság tagjai díjazásban részesíthetők és költségtérítésre jogosultak.

(2) A tiszteletdíjjal és költségtérítéssel kapcsolatos kifizetések az Alap költségvetését terhelik.

Az Alap könyvvizsgálója

16. § (1) Az Alap könyvvizsgálatát megbízás alapján könyvvizsgáló látja el.

(2) Az Alap könyvvizsgálóját határozott időtartamra – de legalább egy évre – az ellenőrző bizottság javaslata alapján az Alap igazgatósága bízza meg oly módon, hogy a határozott idő leteltének dátumát az Alap éves beszámolójának felülvizsgálata és hitelesítése utáni időpontban kell meghatározni.

(3) A könyvvizsgáló feladatkörébe tartozik különösen az Alap könyvvezetése helyességének szakmai ellenőrzése, az Alap éves beszámolójának felülvizsgálata és hitelesítése, illetve az Alap pénzügyi-számviteli tevékenységére irányadó jogszabályok betartásának ellenőrzése, valamint a negyedéves értékelések alkalmával megállapított piaci érték hitelesítése.

(4) *  Az Alap könyvvizsgálója az igazgatóság és az ellenőrző bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehet, az Alap könyveibe betekinthet, az Alap alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet, az Alap pénztárát, szerződéseit és pénzforgalmi számláját megvizsgálhatja.

Az Alap ügyvezető igazgatója

17. § (1) Az Alap ügyvezető igazgatója az Alap vezető beosztású munkavállalója, aki feladatkörében ellátja a munkaszervezet vezetését. Hatáskörét – az Mpt. 97. §-ának (2) és (3) bekezdésében nem szabályozott ügyekben – a szervezeti és működési szabályzat határozza meg.

(2) Az ügyvezető igazgató köteles minden igazgatósági ülésen beszámolni azoknak a feladatoknak az ellátásáról, amelyek gyakorlását az igazgatóság határozatban reá ruházta.

Az Alap főkönyvelőjére, vezető matematikusára
és belső ellenőrére vonatkozó szabályok

18. § Az Alap főkönyvelőjének és vezető matematikusának kinevezéséről, felmentéséről, díjazásának és munkaköri leírásának meghatározásáról az igazgatóság az ügyvezető igazgató előterjesztése alapján határoz.

19. § Az Alap főkönyvelője gondoskodik az Alap könyveinek szabályszerű vezetéséről, a számviteli törvény és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseinek megtartásáról, közreműködik az Alap pénz- és befektetés-politikájának kialakításában. Javaslatot tesz az Alap költségvetésére, felügyeli az Alap számviteli politikájának betartását.

20. § Az Alap vezető matematikusa kidolgozza és folyamatosan felülvizsgálja az Alap kifizetési rendjére vonatkozó szabályzatot. Közreműködik az Alap díjpolitikájának meghatározásában és az Alap információs rendszerének kialakításában és működtetésében.

21. § (1) A belső ellenőr tevékenysége annak megállapítására terjed ki, hogy az Alap működése megfelel-e a törvényesség, a biztonság, a gazdaságosság és a célszerűség követelményeinek.

(2) A belső ellenőr feladata különösen az Alap által folytatott tevékenység gazdaságosságának és szabályszerűségének rendszeres megítélése, az ellenőrző bizottság és az igazgatóság munkájának elősegítése.

(3) A belső ellenőr az általa feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat köteles az ellenőrző bizottságnak haladéktalanul jelenteni.

(4) A belső ellenőr feladatait az ellenőrző bizottság által jóváhagyott éves munkaterv, valamint eseti felkérés alapján – az ügyvezető igazgató közvetlen alárendeltségében – végzi.

III. Záró rendelkezések

22. § *  Az Alap megalakulásával és működtetésével kapcsolatos feladatokat az igazgatóság alakuló üléséig a Felügyelet látja el.

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.