A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

181/1997. (X. 17.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a bűnözés, különösen a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Moszkvában, 1997. április 7-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1997. augusztus hó 28. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a bűnözés, különösen a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Moszkvában, 1997. április 7-én aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a bűnözés, különösen a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya (a továbbiakban: Felek)

kifejezve aggodalmukat a bűncselekmények és különösen azok szervezett formában történő elkövetése növekedése miatt,

elismerve a bűnözés elleni harcban való együttműködés erősítésének és fejlesztésének fontosságát,

figyelembe véve azokban a nemzetközi szerződésekben, amelyeknek részesei, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete és annak szakosított intézményei határozataiban a bűncselekmények elleni harc területén megfogalmazott célokat és elveket,

törekedve arra, hogy a két ország között a baráti kapcsolatokról és együttműködésről Moszkvában, 1991. december 6-án aláírt Szerződésben foglaltak alapján hozzájáruljanak a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséhez,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

(1) A Felek országaik jogszabályainak és a jelen Megállapodásnak megfelelően, együttműködnek a bűnözés, különösen annak szervezett formái elleni harcban, azokban az esetekben, amikor a bűncselekmények megelőzése, felderítése, továbbá bűncselekmények elkövetésének vagy megkezdett bűncselekmény befejezésének megakadályozása a két ország illetékes szerveinek közös intézkedését igényli.

(2) A Felek együttműködése különösen az alábbi bűnözési területekre terjed ki:

- terrorizmus,

- a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása,

- a csempészet,

- a bűncselekményekből származó jövedelem legalizálása (pénzmosás),

- a fegyverek, lőszerek, nukleáris és hasadóanyagok, robbanó- és mérgező anyagok tiltott forgalmazása,

- az illegális migráció, az emberkereskedelem, a kitartottság, a kerítés,

- a gazdasági és pénzügyi, köztük az adószabályok megszegésével elkövetett bűncselekmények,

- a gépjárműlopással kapcsolatos bűncselekmények,

- a kulturális értékek jogellenes forgalmazása.

(3) A Felek együttműködése magában foglalja az információcserét és egyéb intézkedéseket, amelyek megfelelnek jelen Megállapodás céljainak és a Felek közötti egyéb nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeknek.

(4) A jelen Megállapodás nem érinti a bűnügyi jogsegély és a kiadatás rendelkezéseit.

2. Cikk

(1) A jelen Megállapodás végrehajtása az alábbi illetékes szervek között valósul meg:

a) a magyar Fél részéről:

- a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma,

- a Magyar Köztársaság polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszterének Hivatala,

- a Magyar Köztársaság Nemzetbiztonsági Hivatala,

- a Magyar Köztársaság Információs Hivatala,

- a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Ügyészsége,

- a Magyar Köztársaság Országos Rendőr-főkapitánysága,

- a Magyar Köztársaság Határőrségének Országos Parancsnoksága, és

- a Magyar Köztársaság Vám- és Pénzügyőrségének Országos Parancsnoksága;

b) az orosz Fél részéről:

- az Oroszországi Föderáció Legfelsőbb Ügyészsége,

- az Oroszországi Föderáció Belügyminisztériuma,

- az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálata,

- az Oroszországi Föderáció Külső Hírszerző Szolgálata,

- az Oroszországi Föderáció Állami Vámbizottsága,

- az Oroszországi Föderáció Szövetségi Határőrizeti Szolgálata, és

- az Oroszországi Föderáció Szövetségi Adórendőrségi Szolgálata.

(2) A Felek illetékes szervei közös munkacsoportokat hozhatnak létre, szakértői találkozókat tarthatnak, és a jelen Megállapodásban foglaltak megvalósítása érdekében végrehajtási megállapodásokat köthetnek.

3. Cikk

(1) Információ átadására vagy intézkedés megtételére a jelen Megállapodásban meghatározott megkeresést a Felek illetékes szervei írásban, közvetlenül küldik meg egymásnak. Halasztást nem tűrő esetekben a megkeresést szóban is továbbítani lehet, azonban azt haladéktalanul írásban meg kell erősíteni.

(2) Információ átadására vagy intézkedés megtételére irányuló megkereséseket a Felek illetékes szervei a lehető legrövidebb idő alatt teljesítik. A megkeresett szerv - amennyiben ez a megkeresés teljesítéséhez szükséges - kiegészítő adatokat kérhet.

(3) A megkeresés teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket a megkeresett Fél illetékes szervei viselik.

4. Cikk

Amennyiben az információ átadására vagy intézkedés megtételére irányuló megkeresés nem tartozik a megkeresett szerv hatáskörébe, ez a szerv köteles haladéktalanul továbbítani azt a megfelelő illetékes szervnek, és erről értesíti a megkereső illetékes szervet.

5. Cikk

(1) Információ átadására vagy valamely cselekmény megtételére megkeresés teljesítése megtagadható, ha a megkeresett Fél illetékes szerve úgy ítéli meg, hogy az sértheti országa szuverenitását, biztonságát vagy egyéb fontos érdekét, illetve ellentétes országának jogrendjével.

(2) A megkeresés elutasítás indokairól tájékoztatni kell a megkereső Fél illetékes szervét.

6. Cikk

A jelen Megállapodás keretében átadott személyes adatok védelmére a Felek illetékes szervei országuk hatályos jogszabályainak figyelembevételével az alábbiakat alkalmazzák:

(1) A személyes adatot fogadó Fél illetékes szerve az átadott adatokat kizárólag az átadó Fél illetékes szerve által meghatározott célra és az általa közölt feltételekkel használhatja fel.

(2) Az átadó Fél illetékes szerve kérésére a fogadó Fél illetékes szerve tájékoztatást nyújt az átadott adatok felhasználásáról.

(3) A személyes adatokat kizárólag a bűnüldöző szerveknek szabad átadni. Az adatok továbbadása más szerveknek csak az átadó Fél illetékes szerve előzetes engedélyével történhet.

(4) Az átadó Fél illetékes szerve köteles az átadandó adatok helyességéről meggyőződni. Abban az esetben, ha téves vagy át nem adható adatok is átadásra kerültek, úgy erről a fogadó Felek haladéktalanul értesíteni kell. A fogadó Fél illetékes szerve köteles a megfelelő helyesbítést átvezetni, a téves vagy át nem adható adatokat azonnal megsemmisíteni.

(5) A jogosult személy számára, kérésére, a megkereső Fél illetékes szerve felvilágosítást köteles adni a személyéről vezetett adatokról és azok tervezett felhasználásáról. Jogszabály által meghatározott esetekben ez megtagadható.

(6) Az átadott személyes adatokat az átadó Fél illetékes szerve kérésére, a szükségesség elmúltával, valamint a jelen Megállapodás hatályának megszűnésekor meg kell semmisíteni, és erről haladéktalanul értesíteni kell az átadó Fél illetékes szervét.

(7) A Felek illetékes szervei kötelesek nyilvántartást vezetni a személyes adatok átadásáról, átvételéről és törléséről.

7. Cikk

A jelen Megállapodás keretében átvett információk, dokumentumok és anyagok a megkeresett Fél illetékes szerve írásbeli engedélye nélkül nem használhatók fel más célokra, mint amelyek a megkeresésben szerepelnek, és amelyekre vonatkozóan a megkeresett Fél illetékes szerve egyetértését adta.

8. Cikk

A Felek - hatályos jogszabályaiban foglaltak szerint - biztosítják a másik Fél illetékes szervétől tájékozódásra, illetve cselekmények végzésére vonatkozó megkeresések bizalmas kezelését, és olyan védelemben részesítik azokat, amilyenben az átadó Fél illetékes szervei országában részesülnek.

9. Cikk

A Felek illetékes szerveinek együttműködése tapasztalatcserére, szakértők cseréjére, jogi információk és az országuk bűnügyi helyzetére, a bűnözés tendenciáira vonatkozó adatok átadására is kiterjed. Az ilyen együttműködés pénzügyi feltételeit kölcsönös megállapodás alapján a Felek illetékes szervei határozzák meg.

10. Cikk

A Felek illetékes szervei szükség esetén konzultációt folytatnak jelen Megállapodás végrehajtásának értékeléséről.

11. Cikk

(1) A jelen Megállapodást a Felek kölcsönös egyetértéssel, diplomáciai jegyzékváltás útján módosíthatják.

(2) A jelen Megállapodás a hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírások teljesítéséről szóló diplomáciai jegyzékváltást követő tizenötödik napon lép hatályba.

(3) Jelen Megállapodás hatályban marad az attól a naptól számított hat hónapig, amelyen bármelyik Fél írásban, diplomáciai úton közli a hatályának megszüntetésére irányuló szándékát.

Készült Moszkvában, az 1997. évi április hó 7. napján, két eredeti példányban, magyar és orosz nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1997. szeptember hó 12. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a rendészetért felelős miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére