A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

218/1997. (XII. 5.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a katasztrófahelyzetek megelőzése és felszámolása területén történő együttműködésről szóló, Moszkvában, 1997. április 26-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1997. október hónap 15. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a katasztrófahelyzetek megelőzése és felszámolása területén történő együttműködésről szóló, Moszkvában, 1997. április 26-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a katasztrófahelyzetek megelőzése és felszámolása területén történő együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya (a továbbiakban: Felek)

figyelembe véve olyan katasztrófahelyzetek bekövetkezésének lehetőségét, melyek egyik Fél erőivel és eszközeivel nem kezelhetők, ez annak szükségességét váltotta ki, hogy a két Fél összehangolt intézkedéseket tegyen,

tekintettel a két ország által aláírt, a katasztrófahelyzetek megelőzésére és felszámolására vonatkozó nemzetközi szerződésekre

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Jelen Egyezményben használt kifejezések a következő fogalmakat jelentik:

„segítséget kérő Fél” - az a Fél, amelyik segélycsapatok, anyagok és felszerelések küldésére vonatkozó kérelemmel segítségnyújtásért fordul a másik Félhez;

„segítséget nyújtó Fél” - az a Fél, amelyik teljesíti a másik Félnek a segélycsapatok, a segítségnyújtásra vonatkozó felszerelések és anyagok küldésére vonatkozó kérelmét;

„katasztrófahelyzet” - egy bizonyos területen baleset, veszélyes természeti jelenség, katasztrófa, elemi vagy egyéb csapás következtében előállt helyzetek, melyek emberi áldozatokat követelhetnek vagy követeltek, károsítják vagy károsíthatják az emberek egészségét vagy környezetét, jelentős anyagi károkat okozhatnak avagy okoztak, és rongálhatják vagy megrongálták az emberi élettevékenység feltételeit;

„katasztrófahelyzetek megelőzése” - megfelelő időben hozott intézkedések komplex rendszere, melyekkel maximálisan csökkenteni lehet a katasztrófahelyzetek kialakulásának kockázatát, meg lehet védeni az emberek egészségét, csökkenteni lehet a természeti környezet károsodását és az anyagi károkat abban az esetben, ha katasztrófahelyzet bekövetkezik;

„katasztrófahelyzetek felszámolása” - katasztrófa bekövetkezése esetén végzendő mentő-helyreállító és egyéb halaszthatatlan munkák, melyek célja az emberek életének mentése és egészségének megőrzése a természeti környezetben bekövetkező károk és az anyagi veszteségek csökkentése, valamint a katasztrófát elszenvedett övezet lokalizálása, a rájuk jellemzően veszélyes tényezők megszakítása;

„mentő-helyreállító munkák” - emberek életének, anyagi és kulturális értékeknek a megmentésével, a természeti környezet megóvásával kapcsolatos tevékenység a kárterületen, a katasztrófa lokalizálása és elfojtása vagy a rá jellemző veszélyes tényezők hatásának minimálisan lehetséges szintre csökkentése;

„kárterület” - az a terület, amelyen a katasztrófahelyzet bekövetkezett;

„segélycsapatok” - a segítséget nyújtó Fél által rendelkezésre bocsátott, szükséges felszereléssel ellátott szakemberekből álló szervezett csoport, amelynek az a rendeltetése, hogy segítséget nyújtsanak;

„felszerelés” - a munkák elvégzéséhez szükséges anyagok, technikai és szállítóeszközök, a segélycsapatok felszerelése és egyéni felszerelések;

„segélyszállítmányok” - olyan eszközök, amelyeket ingyenesen szétosztanak a katasztrófa következtében károsult lakosság körében.

2. Cikk

A Felek illetékes szervei

Jelen Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos tevékenység koordinálása érdekében a Felek kijelölik illetékes szerveiket.

A Magyar Köztársaság részéről illetékes szerv a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma.

Az Oroszországi Föderáció részéről illetékes szerv az Oroszországi Föderáció polgári védelemmel, rendkívüli helyzetekkel és a természeti csapások következményeinek felszámolásával foglalkozó Minisztériuma.

Mindegyik Fél haladéktalanul írásban tájékoztatja a másik Felet, ha más illetékes szervet jelöl ki.

3. Cikk

Az együttműködés formái

Az együttműködés formái jelen Egyezmény keretein belül:

- katasztrófahelyzetek előrejelzése és lehetséges következményeinek értékelése;

- az emberek egészsége és a környező természet, esetleges ipari balesetek, katasztrófák és természeti csapások következtében fellépő károsodások kockázatának felmérése;

- a katasztrófahelyzet megelőzésével és felszámolásával kapcsolatos intézkedések megtervezése és lebonyolítása;

- kölcsönös segítségnyújtás katasztrófahelyzetek felszámolásánál;

- tapasztalatcsere a Felek szakemberei között;

- információcsere, sajtókiadványok, módszertani és egyéb irodalom cseréje;

- közös konferenciák, szemináriumok és munkaértekezletek szervezése;

- tudományos-kutatási projektek közös tervezése, kidolgozása és végrehajtása, tudományos-műszaki irodalom és a kutatási munkák eredményeinek kicserélése;

- közös publikációk és beszámolók elkészítése;

- szakemberek képzése a másik Fél tanintézeteiben;

- közös gyakorlatok megszervezése és lebonyolítása a Felek országának területén;

- bármilyen egyéb, a Felek illetékes szervei által egyeztetett, katasztrófahelyzetek megelőzésével és felszámolásával összefüggő tevékenység.

4. Cikk

Együttműködés a Felek más szervezetei és intézményei között

A Felek - az illetékes szerveik együttműködése mellett - ott, ahol célszerű, ösztönzik az együttműködést más állami szervek, intézmények és szervezetek, jogi és természetes személyek között, amelyek a katasztrófahelyzetek megelőzése és felszámolása területén folytatnak tevékenységet.

5. Cikk

Vegyes Bizottság

Jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében a Felek illetékes szervei Vegyes Bizottságot (a továbbiakban: Vegyes Bizottság) hoznak létre a katasztrófahelyzetek megelőzése és felszámolása területén történő együttműködésre.

A Vegyes Bizottság összetétele mindkét Fél részéről azonos létszámú tagból áll (legalább 3-3 fő). A Felek illetékes szervei tájékoztatják egymást a Vegyes Bizottságba általuk kijelölt társelnöknek a személyéről.

A Vegyes Bizottság alapvető feladatai:

- a jelen Egyezmény végrehajtására vonatkozó munka szervezése;

- az éves munkatervek összeállítása;

- a Felek illetékes szervei együttműködési rendjének meghatározása katasztrófahelyzet kialakulásakor;

- a Felek segítségnyújtási lehetőségeire vonatkozó adatok összegyűjtése és feldolgozása;

- a segítségnyújtással kapcsolatos költségek meghatározásának és elszámolásának rendje.

A Vegyes Bizottság szükség esetén albizottságot hozhat létre és szakértőket vehet igénybe az egyes feladatok megoldására.

A Vegyes Bizottság évente, felváltva legalább egy alkalommal tanácskozik a Magyar Köztársaság, illetve az Oroszországi Föderáció területén. Rendkívüli ülés megtartását bármelyik Fél kezdeményezheti.

A Felek illetékes szervei meghatározzák a Vegyes Bizottság létrehozásának idejét és munkarendjét.

6. Cikk

Segítségnyújtás

Ha a katasztrófahelyzet mérete vagy jellege olyan, hogy a károsult Fél önállóan nem tud megbirkózni annak lokalizálásával és felszámolásával (diplomáciai úton) segítségért fordulhat a másik Félhez, az igényelt segítség terjedelmének és formájának megjelölésével.

A segítséget nyújtó Fél haladéktalanul dönt a segítséget kérő Fél kéréséről, és tájékoztatja a segítséget kérő Felet a segítségnyújtás lehetőségeiről, terjedelméről és feltételeiről.

A segítségnyújtás segélycsapatok, segélyszállítmányok küldése útján vagy egyéb kért formában valósul meg.

A segélycsapatokat a helyszínen a katasztrófa következményeinek lokalizálásával és felszámolásával kapcsolatos vagy egyéb mentő-helyreállító munkálatokra használhatják fel.

A segítségnyújtás céljából érkezett segélycsapatok felszerelésének elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy legalább 72 órán keresztül önálló tevékenységet tudjanak folytatni a kárterületen. A készletek kimerülése esetén a csapatokat a segítséget kérő Fél látja el a működésükhöz szükséges dolgokkal.

7. Cikk

A segélycsapatok munkájának szervezése

A segítséget nyújtó Fél által mentő-helyreállító és a katasztrófahelyzet övezetében végrehajtandó egyéb halaszthatatlan munkálatok elvégzésére küldött segélycsapatok vezetését a segítséget kérő Fél illetékes szerve látja el a csapatok vezetőjén keresztül.

A segítséget kérő Fél tájékoztatja a segítséget nyújtó Fél által küldött segélycsapatok vezetőit a katasztrófahelyzet övezetében és a konkrét munkaterületeken kialakult körülményekről, szükség esetén tolmácsot és őrzést, valamint a mentő-helyreállító és egyéb halaszthatatlan munkálatok általános vezetését ellátó törzzsel való összeköttetést szolgáló eszközöket biztosít. Szükség esetén a segítséget kérő Fél térítésmentes orvosi ellátást biztosít a segélycsapatoknak.

A Felek illetékes szervei kicserélik a kárterületen végrehajtott munkákról szóló információikat.

A segítséget kérő Fél illetékes szerve összefoglaló jelentést küld a segítséget nyújtó Fél illetékes szervének a mentő-helyreállító munkálatok után a segélycsapatok tevékenységéről, amelynek tartalmaznia kell a katasztrófa leírását, a kapcsolódó segítség fajtáját, terjedelmét és az elvégzett munkákról szóló adatokat.

8. Cikk

Az államhatárok átlépésének rendje és a segélycsapatok tartózkodásának rendje

A segélycsapatok tagjai az államhatárt a nemzetközi forgalom előtt nyitott határátkelőhelyeken érvényes és megfelelő módon kiállított útlevéllel lépik át. A segélycsapat vezetőjének rendelkeznie kell a segítséget nyújtó Fél illetékes szerve által kiadott, a felhatalmazását igazoló dokumentummal és a segélycsapat tagjainak névjegyzékével. A segítséget kérő Fél országának területén vízum és tartózkodási engedély nélkül tartózkodhatnak.

Kutyás segélycsapatok határátlépésének és a segítséget kérő Fél államának területén való tartózkodásának rendje esetenként kerül meghatározásra a segítséget kérő Fél országának területén érvényes szabályokkal összhangban.

A segélycsapat tagjai a segítséget kérő Fél országának területén való tartózkodás egész ideje alatt kötelesek betartani ennek az országnak a törvényeit és szabályait.

9. Cikk

A katasztrófahelyzetben szükséges felszerelés és segélyszállítmány behozatala és kivitele

A segélycsapat vezetője az államhatár átlépésekor bemutatja a segítséget kérő Fél vámszerveinek az átszállítandó felszerelésről és segélyszállítmányról szóló külön kiállított jegyzéket.

A segélycsapatoknak a felszerelésen és a segélyszállítmányon kívül tilos más árucikkek átvitele.

A katasztrófahelyzettel kapcsolatban bevitt és kivitt felszerelés és segélyszállítmány vám- és egyéb pénzügyi teher alól mentes. Bevitelükre és kivitelükre nem vonatkoznak a Felek nemzeti jogszabályai által megállapított tiltások és korlátozások.

A feltüntetett felszerelés és segélyszállítmány vámárunyilatkozat-köteles és a nemzeti jogszabályokkal összhangban egyszerűsített és elsőbbségi elvet élvező vámellenőrzés alá esik és kizárólag a katasztrófahelyzet felszámolására használható fel.

A kíséret nélkül küldött felszerelést és segélyszállítmányt árukísérő okmányokon kívül el kell látni a segítséget nyújtó Fél illetékes szerve által kiállított bizonyítvánnyal, ennek alapján engedik át a szállítmányt és mentesítik a vám- és egyéb pénzügyi terhek megfizetése alól.

Ha különleges körülmények folytán nincs lehetőség a felszerelés visszaszállítására, akkor a segítséget nyújtó Fél engedélyével és a segítséget kérő Fél egyetértésével vám-, adó- és egyéb illetékfizetési kötelezettség mentesen átadhatja ingyenesen segélyként a segítséget kérő Félnek a Felek vámszerveinek utólagos tájékoztatásával.

Sürgős orvosi segítségnyújtás esetén bevihető a segítséget kérő Fél országa területére a szükséges mennyiségű, kábítószer és pszichotróp tartalmú gyógyszer. Ez esetben a segélycsapat vezetője bemutatja a vámszerveknek az ilyen gyógyszerek mennyiségét és fajtáját tartalmazó jegyzéket.

Ezek a gyógyszerek nem adhatók át, és kizárólag a segítséget nyújtó Fél szakképzett egészségügyi személyzete használhatja fel a segítséget kérő Fél képviselőinek ellenőrzése mellett a két ország jogszabályaival összhangban.

A munka befejezése után a kábítószertartalmú gyógyszer fel nem használt részét vissza kell szállítani, a felhasznált gyógyszerről pedig a segélycsapat vezetője és orvosa, illetve a segítséget kérő Fél illetékes szervének megbízott képviselője által aláírt nyilatkozatot kell átadni a vámszerveknek.

10. Cikk

Közlekedési eszközök használata

Segítségnyújtás történhet közúti, vasúti, vízi és légijármű igénybevételével.

Mindegyik Fél a segítséget nyújtó másik Fél által küldött légijárművek számára engedélyezi országa területének meghatározott pontjaira történő repülést.

A segítséget nyújtó Fél haladéktalanul értesíti a segítséget kérő Felet azon szándékáról, hogy légijárművet kíván használni, a légijármű útvonalának, típusának, lajstrom számának, a személyzet és utasok létszámának, a szállítmány jellegének, a felszállás és leszállás helyének és időpontjának megjelölésével.

A repüléseket az ICAO és a Felek országai által meghatározott szabályok szerint kell teljesíteni.

A segítséget nyújtó Fél légijárművei mentesülnek a repülési illeték, a rádiólokációs követés, a leszállás, a repülőtéren tartózkodás és a felszállás díjának megfizetése alól.

A légijárművek számára szükséges üzemanyag és technikai kiszolgálás költségeinek megtérítésével kapcsolatos kérdéseket a Felek egyenként minden konkrét esetben külön döntik el.

11. Cikk

Költségtérítés

A segítséget nyújtó Fél döntése alapján a segítségnyújtás lehet térítésmentes. Ettől eltérő esetben a segítséget kérő Fél megtéríti a segítséget nyújtó Fél segítségnyújtással összefüggő költségeit.

A segítséget kérő Fél bármikor megváltoztathatja segítségnyújtásra vonatkozó kérését, de ebben az esetben a segítségnyújtó Félnek jogosult térítést kapni az általa viselt kiadásokért, kivéve, ha a segítségnyújtás egyébként térítésmentes.

Ha a segítségnyújtás nem térítésmentes, akkor a költségek haladéktalanul megtérítendők, miután a segítséget nyújtó Fél ezt igényként bejelentette a segítséget kérő Félnek, ha a Felek másként nem állapodnak meg.

12. Cikk

Kártérítés

Ha a segítséget nyújtó Fél segélycsapatának egy tagja a jelen Egyezménnyel összefüggő feladatok teljesítése során a segítséget kérő Fél országának területén jogi vagy természetes személynek kárt okoz, a kárt a segítséget kérő Fél téríti meg a saját jogszabályi előírásai szerint.

Ha a segítséget nyújtó Fél segélycsapatának tagja a kárt súlyos gondatlanságból vagy szándékosan okozta, akkor a kárt a segítséget nyújtó Fél téríti meg a segítséget kérő Fél országának jogszabályai szerint.

A segítséget nyújtó Fél magára vállalja a segélycsapat tagjának sebesülésével vagy elhalálozásával összefüggő kiadásokat és kártérítéseket, ha az esemény a jelen Egyezményben szereplő feladatok végrehajtásával összefüggésben következett be.

A Felek illetékes szervei kicserélik a jelen Cikkben feltüntetett, a kártérítésre vonatkozó összes információt.

13. Cikk

A Felek képviselőinek fogadási feltételei

Az a Fél, amelyik a másik Fél képviselőit a jelen Egyezményben előírt, a katasztrófahelyzet felszámolásában való segítségnyújtással közvetlen össze nem függő tevékenységben történő részvétel érdekében fogadja, viseli tartózkodási és közlekedési költségeit országa területén, amennyiben a Felek másban nem állapodtak meg. A fogadó Fél országába utazást és a hazautazást a küldő Fél viseli.

14. Cikk

Információ felhasználása

A jelen Egyezmény végrehajtása során kapott vagy tudomásukra jutott minősített adatokat a Felek - ha ettől eltérően írásban nem állapodtak meg - az adatot átadó Fél országa jogszabályainak megfelelő védelemben részesítik.

15. Cikk

Vitás kérdések rendezése

Ha jelen Egyezmény alkalmazásával kapcsolatos vitás kérdések konzultáció során nem tisztázhatók a Felek illetékes szervei között, úgy azok diplomáciai úton kerülnek rendezésre.

16. Cikk

Záró rendelkezések

A jelen Egyezmény azt követően lép hatályba, hogy a Felek jegyzékben értesítették egymást, hogy az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogszabályoknak eleget tettek. A hatálybalépés napjának az utolsó jegyzék kézhezvételének napja tekintendő.

Jelen Egyezmény határozatlan időtartamra szól. Bármelyik Fél írásban, diplomáciai úton, a másik Félhez küldött értesítésben felmondhatja annak hatályát. Az Egyezmény attól az időponttól számított 6 hónap elteltével veszti hatályát, amikor a felmondást a másik Félnek átadták.

Jelen Egyezmény hatályának megszűnése nem érinti azoknak a tevékenységeknek a végrehajtását, amelyek az Egyezmény hatálya alatt kezdődtek meg, de nem kerültek befejezésre.

Készült Moszkvában, 1997. április hó 26. napján, két eredeti példányban, orosz és magyar nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1997. október hó 15. napjától kell alkalmazni.

(2) *  A rendelet végrehajtásáról a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére