A jogszabály mai napon ( 2023.10.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

227/1997. (XII. 10.) Korm. rendelet

az atomkárfelelősségre vonatkozó biztosítási vagy más pénzügyi fedezet jellegéről, feltételeiről és összegéről

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: At.) 67. §-ának g) pontjában írt felhatalmazás alapján - az atomkárokért való polgári jogi felelősségről Bécsben, 1963. május 21-én kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről intézkedő 24/1990. (II. 7.) MT rendeletre is figyelemmel - az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) *  A nukleáris létesítmény engedélyese köteles az At. 48. §-án alapuló, harmadik személy vonatkozásában fennálló atomkár-felelősségből eredő atomkár megtérítésére vonatkozó kötelezettségét biztosításra (felelősségbiztosításra), illetve más pénzügyi fedezetre irányuló szerződéssel rendezni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség kiterjed a nukleáris létesítményben keletkezett vagy létesítményből származó, abból kiszállított, illetőleg oda küldött nukleáris anyag révén a szállítás során bekövetkezett atomkárra is.

(3) Nukleáris anyagnak a (2) bekezdés szerinti belföldről külföldre vagy külföldről belföldre történő szállítása során bekövetkezett atomkár esetében e rendelet előírásait azon körülmény figyelembevételével kell alkalmazni, mely szerint a felek a szállítási szerződésben meghatározzák - az At. 48. §-a (2) bekezdése alapján - a felelősség átszállásának helyét.

(4) Engedélyes és munkavállalója közötti jogviszonyban e rendeletben foglaltak nem alkalmazhatók.

(5) Költségvetési intézmények esetében e rendelet 7. §-ának (2)-(3) bekezdésében írt szabályok az irányadók.

2. § (1) *  Atomkárra kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítóintézet - a szerződésben megállapított mértékben - mentesíti az engedélyest (biztosítottat) olyan atomkár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelősséggel tartozik, illetve a hitelintézet pénzügyi fedezet vállalásával atomkár esetére a kártérítésre kötelezettséget vállal.

(2) *  Az engedélyes jogosult egy időben több biztosítóval felelősségbiztosításra, illetve több hitelintézettel pénzügyi fedezet vállalására irányuló szerződést kötni. Az egy időben hatályos szerződéseknek mindenkor fedezniük kell az engedélyesnek az At. 52. §-a (1) bekezdésében írt atomkár teljes megtérítésére vonatkozó felelősségét.

(3) Az engedélyes jogosult több biztosítóintézetet magában foglaló nukleáris biztosító érdekszövetséggel is felelősségbiztosítást, illetőleg hitelintézet-csoporttal pénzügyi fedezet vállalására irányuló szerződést kötni.

3. § (1) Az engedélyes köteles

a) *  az atomerőmű, az atomfűtőmű, valamint a nukleáris üzemanyagot előállító, tároló, illetve feldolgozó létesítmény esetében nukleáris balesetenként az At. 52. § (1) bekezdésében meghatározott baleset esetére meghatározott összegre,

b) *  egyéb nukleáris létesítményben, továbbá nukleáris anyag szállítása, illetve tárolása során bekövetkezett nukleáris balesetenként az At. 52. § (1) bekezdésében meghatározott baleset esetére meghatározott összegre

felelősségbiztosítást, vagy hitelintézettel pénzügyi fedezet vállalására irányuló szerződést kötni.

(2) *  A biztosításnak, illetőleg a hitelintézet pénzügyi fedezet vállalásának ki kell terjednie az At. 2. §-ának 23. pontjában megjelölt mindennemű atomkárra, ide nem értve az At. V. fejezetében írt kivételeket.

(3) A (2) bekezdésben szabályozott szerződés megkötését, annak módosítását vagy megszüntetését az engedélyes az irat megküldésével köteles bejelenteni az Országos Atomenergia Hivatalnak (a továbbiakban: OAH) a szerződés vagy egyéb jognyilatkozat keletkezésétől számított nyolc napon belül.

4. § (1) A biztosító a felelősségbiztosítás fedezetének megléte érdekében viszontbiztosítást, illetve a hitelintézet pénzügyi fedezetének megléte érdekében más pénzügyi biztosíték rendelkezésre tartására irányuló szerződést jogosult kötni.

(2) A biztosító a felelősségbiztosítás fedezetének szavatolása érdekében jogosult hazai vagy nemzetközi nukleáris biztosítási érdekszövetségbe tagként belépni és együttbiztosítási megállapodást kötni.

(3) Az atomkár fedezetét garantáló, a (2) bekezdésben írt együttbiztosítási megállapodás mentes a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-ában foglalt tilalom alól az említett törvény 96. §-ában rögzítettek alapján.

5. § *  A biztosítási szerződésben vállalt biztosítási összeg, valamint a hitelintézetnek a pénzügyi fedezetül szolgáló összege csak az atomkár megtérítésére használható fel, és a szerződés érvényességi idején belül mindenkor rendelkezésre kell állnia, figyelemmel az At. 57. §-ában rögzített elévülési szabályokra.

6. § (1) A felelősségbiztosításra vagy más pénzügyi fedezetre irányuló szerződésből eredő költségeket az engedélyes viseli.

(2) *  Nukleáris létesítménynek minősülő költségvetési intézmény esetében a központi költségvetés az At. 54. §-ának (1) bekezdésében írt kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a Kormány áll helyt az atomkár bekövetkeztekor az atomkár megtérítéséért az At. 52. §-ának (1)-(2) bekezdésében írt összeghatárokon belül.

(3) Nukleáris létesítménynek minősülő költségvetési intézménnyel összefüggő, e rendelet 1. §-ának (2)-(3) bekezdése szerinti szállítás esetén az 1. § (1) bekezdés szerinti kötelezettség a szállítót terheli.

7. § (1) A felelősségbiztosítást vagy más pénzügyi fedezetet vállaló szervezet nem szüntetheti meg, illetve nem függesztheti fel az erre irányuló szerződést, kivéve, ha a megszüntetést vagy a felfüggesztést legalább két hónappal korábban az engedélyesnek és az OAH-nak írásban bejelentette.

(2) Ha a biztosítás vagy más pénzügyi fedezet nukleáris anyag szállítására vonatkozik, a szállítás időtartama alatt a biztosítás vagy más pénzügyi fedezet nem szüntethető meg, és nem függeszthető fel.

(3) *  A biztosító vagy a más pénzügyi fedezetet vállaló hitelintézet köteles gondoskodni arról, hogy a mindenkori atomkár-esemény esetére megfelelő pénzügyi garanciával rendelkezzen. Amennyiben a felelősségbiztosításra vagy más pénzügyi fedezetre irányuló szerződésben meghatározott összeghatárra a pénzügyi garancia nem áll a biztosító vagy a pénzügyi intézmény rendelkezésére, vagy az bármely ok folytán a szerződésben meghatározott értékhatár alá csökken, akkor ezt a biztosító vagy a hitelintézet azonnal köteles írásban az engedélyesnek és az OAH-nak bejelenteni.

(4) A biztosító vagy a más pénzügyi fedezetet vállaló hitelintézet az At. 54. §-ának (2) bekezdésben írt időtartamig akkor is köteles az engedélyessel fennálló szerződés szerint helytállni, ha az engedélyes - bármely ok folytán - már nem rendelkezik üzemeltetési engedéllyel.

8. § (1) A felelősségbiztosítás vagy más pénzügyi fedezet mindenkori meglétét és annak jogszabályban előírt feltételeinek fennállását az OAH ellenőrizheti az engedélyesnél.

(2) Az ellenőrzés során felmerült hiányosságok esetében az OAH a más jogszabályban meghatározott szankciókat alkalmazza, valamint a nukleáris létesítmény üzemeltetési engedélyét felfüggesztheti.

9. § Nukleáris anyagnak az 1. § (2) bekezdés szerinti szállítása esetén a szállítási okmányokhoz csatolni kell e rendelet melléklete szerinti igazolásokat.

10. § (1) *  Az atomkár megtérítése iránti igény érvényesítése során az engedélyes felelősségét biztosító szervezet a biztosítási összeghatáron belül, illetve az engedélyesért más pénzügyi fedezetet vállaló szervezet a pénzügyi fedezet összegén belül minden atomkárt szenvedett károsult részére a teljes atomkárt köteles megtéríteni.

(2) *  Ha az engedélyes több biztosítóval, biztosítócsoporttal köt biztosítási szerződést, illetőleg több hitelintézettel, hitelintézet-csoporttal köt pénzügyi fedezet vállalására irányuló szerződést, akkor a felek többoldalú megállapodásban egymás között rögzítik, hogy az atomkár miatt mely szervezet(ek), milyen arányban és mennyi időn belül köteles(ek) az atomkárt megtéríteni.

(3) *  Ha az At. 52. § (2) bekezdésében meghatározott maximális összeg valószínűsíthetően nem elegendő valamennyi atomkár megtérítésére jogosult megtérítési igényének fedezésére, akkor az energiapolitikáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter javaslatára a Kormány dönt arról, hogy további intézkedésig az atomkár megtérítésének fedezetéül szolgáló összegnek mekkora hányada használható fel az atomkár megtérítésére jogosultak megtérítési igényeinek a bekövetkezett atomkár mértékével arányos kielégítésére.

(4) *  Az atomkár-felelősséget biztosító szervezet, vagy azért más pénzügyi fedezetet vállaló pénzügyi intézmény - figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra is - az atomkárt szenvedettek az atomkár megtérítése iránti igényeit az atomkár bejelentés időrendi sorrendjében köteles kielégíteni. Az emberélet elvesztéséből, a személyek testi épsége és egészsége megsértése folytán keletkezett atomkárból eredő követeléseket a dologi károk megtérítése előtt előnyben kell részesíteni.

(5) * 

(6) *  Az atomkár megtérítésére vonatkozó összeggel kapcsolatos kamatokra és egyéb költségekre az At. 56. §-ának (1) bekezdésében írt szabály az irányadó.

11. § *  E rendeletben meghatározott összeghatárok feletti - és az At. 52. §-ának (2) bekezdésében maximált - atomkár megtérítése iránti igények kielégítéséről az energiapolitikáért felelős miniszternek és az államháztartásért felelős miniszternek a javaslatára a Kormány dönt. A döntés végrehajtásáról az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik.

12. § (1) *  Az atomkár megtérítése magyar hivatalos fizetőeszközben történik, az At.-ben SDR-ben meghatározott összeg átszámítása alapján. Az átszámításnál a Magyar Nemzeti Bank által megállapított - a nukleáris baleset bekövetkezésének időpontjában érvényes - SDR középárfolyamot kell figyelembe venni.

(2) *  Külföldi állampolgár az atomkár megtérítésére vonatkozó összeget az állampolgársága vagy a lakóhelye szerinti állam hivatalos fizetőeszközében jogosult felvenni.

13. § E rendelet a kihirdetése napját követő 30. napon lép hatályba.

Melléklet a 227/1997. (XII. 10.) Korm. rendelethez

Igazolás a nukleáris anyagok szállításának biztosításáról, illetve más pénzügyi fedezetéről

I.

1. Az igazolás száma: .............................................................................................................

2. Az engedélyes neve és címe

Név: ....................................................................................................................................

Cím: ....................................................................................................................................

3. A biztosítás, illetve más pénzügyi fedezet (a továbbiakban: biztosítás) összege.................

............................................................................................................................................

4. A biztosítás típusa ..............................................................................................................

5. A biztosítás időtartama .......................................................................................................

6. A biztosított nukleáris anyagok megnevezése ....................................................................

7. A szállítás, amelyre a biztosítás vonatkozik .......................................................................

8. A biztosítást nyújtó biztosító(k), illetve hitelintézet(ek) neve és címe

Név: ....................................................................................................................................

Cím: ....................................................................................................................................

Dátum: ........................................................
..................................................
aláíró neve és beosztása

II.

Az Országos Atomenergia Hivatal igazolja, hogy az I. 2. pontban jelzett jogi személy nukleáris létesítmény engedélyese.

Dátum: ........................................................
..................................................
aláíró neve és beosztása

III.

Az engedélyes ........................................................................................................................

amelynek székhelye ............................................................................................................

igazolja, hogy a nukleáris anyagok következőkben leírt szállítása a megbízásából történik, és erre a szállításra az I. részben leírt biztosítás vonatkozik.

A biztosított nukleáris anyagok megnevezése ........................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

A szállítás, amelyre a biztosítás vonatkozik

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Dátum: ........................................................
..................................................
aláíró neve és beosztása