A jogszabály mai napon ( 2024.07.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet

a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 162. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságok, a család- és gyermekjóléti szolgálatok, a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek, továbbá a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok által vezetett nyilvántartások * 

1. § *  A gyámhatóságok az 1. számú mellékletben meghatározott nyilvántartásokat vezetik. A nyilvántartások vezetése során gondoskodni kell a személyes adatoknak a Gyvt. 134. §-a (3) bekezdésében meghatározott védelméről.

2. § (1) A nyilvántartásokon a nyilvántartásba vétel kezdő időpontját rögzíteni kell.

(2) A nyilvántartásokat egymástól tárgykörönként el kell különíteni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott módon kell kezelni a megszűnt ügyek nyilvántartását is, de azt a folyamatban lévő ügyektől el kell különíteni.

(4) A nyilvántartásokban bekövetkezett változásokat folyamatosan kell vezetni.

3. § (1) Személyre szóló nyilvántartás esetén a nyilvántartott személyről új nyilvántartási lapot csak akkor kell kiállítani, ha a korábbi elveszett, megsemmisült, vagy olvashatatlanná (használhatatlanná) vált.

(2) Az olvashatatlanná (használhatatlanná) vált nyilvántartási lapot – az új nyilvántartási lap kiállítása után – az iratokhoz kell csatolni az új lap kiállítására utaló feljegyzéssel.

(3) Ha a nyilvántartási lap rendszeres adatfelvételt igénylő hasábja megtelt, az adatfelvétel pótlapon folytatható tovább.

4. § Ha a nyilvántartási lapot a megszűnt ügyek nyilvántartásába helyezték, újabb nyilvántartásba vétel esetén azt a megszűnt nyilvántartásból ki kell emelni és az adatfelvételt ezen kell folytatni.

5. § *  E rendelet alkalmazásában gyámhivatal: a fővárosi és vármegyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése szerinti örökbefogadási ügyben kijelölt gyámhivatal.

6. § *  A gyámhivatal értesíti a gyermek születésének anyakönyvezését végző települési önkormányzat jegyzőjét a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében tett intézkedésekről.

6/A. § *  A települési önkormányzat jegyzője értesíti a gyámhivatalt gyám nevezéséről vagy gyámságból történő kizárásról.

7. § (1) A gyámság alatt álló kiskorú személy esetén a nyilvántartásban annak a személynek az adatait is meg kell jelölni, akit a gyámhivatal a vagyonkezelés jogával feljogosított, amennyiben az nem azonos a gyámmal.

(2) *  A gondnokság alatt álló személyek nyilvántartásába fel kell venni azt a személyt is, aki részére a gyámhivatal ideiglenes gondnokot, zárgondnokot, eseti gondnokot, vagyonkezelő eseti gondnokot, ügygondnokot rendelt, továbbá aki részére a gondnokrendelés ügyei vitelében való akadályozottsága miatt vált indokolttá.

7/A. § *  A támogatott személyek nyilvántartásába fel kell venni azt a személyt, aki részére a gyámhivatal támogatót, hivatásos támogatót rendelt.

8. § * 

9. § * 

9/A. § * 

10. § *  Illetékességváltozás esetén az érintett gyermekre, illetve gondnokság alatt álló személyre vonatkozó nyilvántartást az ügy irataival együtt az illetékessé vált gyámhivatalhoz kell áttenni.

1/A. * 

11. § *  A család- és gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a gyermekek átmeneti gondozását nyújtók a gyermek védelembe vételekor, előreláthatólag tizenöt napot meghaladó átmeneti gondozásakor, nevelésbe vételekor vagy ideiglenes hatályú elhelyezésekor a gyermek egészségügyi adatait a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által e célra rendszeresített formanyomtatvány szerinti Egészségügyi lapon kérik be a gyermek háziorvosától. A formanyomtatványt a kormányzati portálon és a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni. A formanyomtatvány tartalmazza a Gyvt. 135. § (2) bekezdés a) pont aa), af) és ah) alpontja, b) pont bd) alpontja és c) pont cf) alpontja szerinti adatokat.

2. * 

11/A–11/D. § * 

2/A. *  A bölcsődének, mini bölcsődének, a gyermekvédelmi szakellátási intézménynek és a javítóintézetnek a köznevelés információs rendszerével kapcsolatos feladatai * 

11/E. § *  (1) *  Az újonnan létrejött bölcsőde, mini bölcsőde és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény – kivéve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat – vezetője az intézmény szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) történő véglegessé vált bejegyzését követően, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a javítóintézet vezetője az intézménynek a Kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzését követően, a köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) honlapján keresztül kezdeményezi az intézmény számára az intézmény hatjegyű köznevelési azonosítójának kiadását, és egyidejűleg megküldi az Oktatási Hivatal számára a bölcsőde, mini bölcsőde és a gyermekvédelmi szakellátási intézmény – kivéve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat – esetében a szolgáltatói nyilvántartásra történő bejegyzésről szóló véglegessé vált határozatot, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a javítóintézet esetében az intézmény egységes szerkezetű alapító okiratát és a törzskönyvi nyilvántartásba vételről szóló határozatot.

(2) *  Az új bölcsőde, mini bölcsőde és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény – kivéve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat – vezetője a bölcsőde, mini bölcsőde és a gyermekvédelmi szakellátási intézmény – kivéve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat – szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésének véglegessé válását, az új területi gyermekvédelmi szakszolgálat, javítóintézet vezetője az intézménynek a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről szóló határozat kézhezvételét követő öt napon belül, a KIR honlapján keresztül megadja

a) az intézmény fenntartójának hivatalos nevét, székhelyének címét, képviseletére jogosult személy nevét, beosztását, elérhetőségeit,

b) az új bölcsőde, mini bölcsőde és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény – kivéve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat – ágazati azonosítóját,

c) az új bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, javítóintézet

ca) hivatalos nevét és székhelyének címét,

cb) intézményvezetője nevét, elérhetőségeit,

cc) azon feladatellátási helyének (telephelyének) esetében, ahol legalább 1 fő pedagógus munkakörben való foglalkoztatása történik, a feladatellátási hely (telephely) hivatalos nevét, címét, szolgáltató tevékenység formáját, kapcsolattartójának nevét, elérhetőségeit, a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszámát, továbbá ágazati azonosítóját, ha az különbözik az intézmény ágazati azonosítójától.

(3) *  Ha a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény vagy a javítóintézet vezetője a (2) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, az Oktatási Hivatal a kezdeményezést követő öt napon belül felhívja az intézmény vezetőjét, hogy a KIR honlapján keresztül, az ott meghatározott módon adja meg a még nem közölt adatokat.

(4) *  Változásbejelentéskor az (1) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az intézményvezető a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény – kivéve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat – esetén az adatmódosításról szóló, véglegessé vált határozatot, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat, javítóintézet módosított alapító okiratát, illetve a bejelentés okát tartalmazó döntést küldi meg postai úton az Oktatási Hivatalnak, ha az a (2) bekezdésben meghatározott adatokban változást eredményez.

(5) *  A KIR-be szolgáltatott adatokat és az (1) bekezdés szerinti okiratokat az Oktatási Hivatal megvizsgálja, és ha a bejelentés megfelel az e rendeletben foglaltaknak, a bölcsődének, mini bölcsődének, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézménynek, javítóintézetnek és fenntartójának adatait az azok közlésétől számított nyolc napon belül a KIR honlapján hozzáférhetővé teszi.

(6) *  Az Oktatási Hivatal a KIR-ben nyilvántartott okiratok alapján és a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, javítóintézet tájékoztatása mellett jogosult a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, javítóintézet vezetője által közölt adatok helyesbítésére.

(7) *  Az Oktatási Hivatal a kiadott hatjegyű köznevelési azonosítót megküldi a bölcsődének, mini bölcsődének, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézménynek, javítóintézetnek, a fenntartónak és a Kincstárnak.

11/F. § *  (1) *  A bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, javítóintézet megszüntetésekor, átszervezésekor, nevének megváltoztatásakor, átalakításakor, a fenntartói jog átadásakor, a fenntartó átalakulásakor (a továbbiakban együtt: változás) a hatjegyű köznevelési azonosítóval kapcsolatban az Oktatási Hivatal a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 12. §-a szerint jár el.

(2) *  A bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, javítóintézet megszűnésekor, átalakításakor, megszűnés nélküli, több intézményt érintő átszervezésekor az Oktatási Hivatal az átalakítással, megszüntetéssel, átszervezéssel érintett, egymással összefüggő ügyeket együtt kezeli.

11/G. § *  (1) Az Oktatási Hivatal törli az intézménytörzsből

a) *  a működési engedély visszavonásáról szóló véglegessé vált határozat alapján a bölcsődét, mini bölcsődét, a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményt,

b) a megszüntető okirat és a törzskönyvi nyilvántartásból való törlésről szóló határozat alapján a javítóintézetet.

(2) *  A fenntartó a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, a javítóintézet törlését az (1) bekezdés szerinti okirat megküldésével a döntés véglegessé válását követő öt napon belül kezdeményezi.

11/H. § *  (1) *  A bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott pedagógus munkakörben foglalkoztatott számára a KIR honlapján keresztül a Gyvt.-ben meghatározott adatok megküldésével a jogszabályban meghatározott pedagógus munkakörben foglalkoztatott részére a jogviszony létesítésének napját követő öt napon belül tizenegy jegyű azonosító szám (a továbbiakban: oktatási azonosító szám) kiadását kezdeményezi.

(2) *  Az Oktatási Hivatal az igénylés befogadása napjától számított tizenöt napon belül adja ki az oktatási azonosító számot, amelyet a kiadással egyidejűleg a KIR zárt rendszerén keresztül a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet számára elérhetővé tesz. A bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet vezetője gondoskodik arról, hogy az érintett megismerje a részére kiadott oktatási azonosító számot.

(3) Az oktatási azonosító szám a KIR-ben való megjelenésének időpontjától kezdve kezelhető és használható fel.

(4) *  Ha az érintett tájékoztatást kér az oktatási azonosító számáról és a KIR-ben róla nyilvántartott adatokról, a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet vezetője a kérelem napján, térítésmentesen a KIR-ből nyomtatható tájékoztatást állít ki. Az Oktatási Hivatal az oktatási azonosító szám kiadásával egyidejűleg a KIR-en keresztül biztosítja a tájékoztatás céljául szolgáló formátumhoz való hozzáférést.

(5) *  A bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet vezetője – az érintett kérelemére – a (4) bekezdés szerint új tájékoztatást állít ki az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott tájékoztatás helyett.

11/I. § *  (1) *  Ha a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet a 11/H. § (1) bekezdésében meghatározott pedagógus munkakörben olyan személlyel létesített jogviszonyt, aki rendelkezik oktatási azonosító számmal, a jogviszony létesítését követő öt napon belül köteles a jogviszony létrejöttét bejelenteni a KIR-en keresztül. A bejelentéskor az érintett részére nem lehet új oktatási azonosító számot kérni és kiadni.

(2) Az Oktatási Hivatal felel azért, hogy a pedagógus munkakörben foglalkoztatottnak csak egy oktatási azonosító száma legyen.

(3) *  A bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet vezetője a KIR-ben az oktatási azonosító számmal kapcsolatosan nyilvántartott adatok változását a változást követő öt napon belül köteles bejelenteni. A 11/H. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalmát érintő adatváltozás átvezetése után a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet vezetője az érintettnek a 11/H. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatást a megváltozott adatok alapján állítja ki.

11/J. § *  Ha az oktatási azonosító számmal rendelkező személy jogviszonya megszűnik, a bölcsőde, mini bölcsőde, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet vezetője a jogviszony megszűnését a megszűnés időpontjától számított öt napon belül jelenti be a KIR-en keresztül.

2/B. *  A Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerre vonatkozó általános szabályok

11/K. § *  (1) *  A Kormány a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer (a továbbiakban: GYVR) adatkezelőjeként az örökbefogadási alrendszer tekintetében a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert, egyéb tekintetben a minisztert jelöli ki.

(2) *  A Kormány országos örökbefogadást elősegítő szervként a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert jelöli ki.

(3) *  A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) központi szerve (a továbbiakban: Központ) látja el a GYVR-rel kapcsolatos adatfeldolgozási feladatokat, üzemelteti a GYVR-t, gondoskodik az adatbiztonsági követelmények teljesítéséről, és biztosítja az adatok hozzáférhetőségét az arra jogosultak számára. E feladatok ellátásáról a miniszter, a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, valamint a Központ adatfeldolgozási szerződést köt.

(4) A Központ a GYVR üzemeltetése során biztosítja, hogy arra jogosulatlan személyek a nyilvántartásba vett adatokhoz ne férjenek hozzá.

(5) A GYVR-rel kapcsolatos eseményeket az informatikai rendszer folyamatosan, visszakereshető módon naplózza, ideértve az adatrögzítéssel nem járó adatlekérdezéseket is.

(6) *  A GYVR fejlesztésével kapcsolatos feladatokat a Központ az örökbefogadási alrendszer tekintetében a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb tekintetben a miniszter szakmai irányításával látja el.

11/L. § *  (1) A Központ a GYVR-ben rögzített Társadalombiztosítási Azonosító Jelet (a továbbiakban: TAJ) a Kincstár által vezetett TAJ nyilvántartásból történő elektronikus adatigénylés útján ellenőrzi, illetve – ha az adat nem vagy hibásan áll a Központ rendelkezésére – kéri meg.

(2) Ha a GYVR törzsadat alrendszerében vagy örökbefogadási alrendszerében rögzítendő személy nem rendelkezik TAJ-jal, illetve a TAJ nem ismert vagy hibás, a GYVR a TAJ rögzítéséig technikai kódot képez.

(3) Ha a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek nem rendelkezik TAJ-jal, a gyermekvédelmi gyámja vagy eseti gyámja a gyámrendelésről szóló határozat közlését követően haladéktalanul megigényli azt, és az erről szóló iratot megküldi a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak a GYVR dokumentumtárába történő feltöltés céljából.

2/C. *  A Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer kapcsolatai más informatikai rendszerekkel

11/M. § *  (1) A GYVR a finanszírozás ellenőrzése céljából elektronikus úton – külön adatigénylés nélkül – napi rendszerességgel adatot szolgáltat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartás (a továbbiakban: igénybevevői nyilvántartás) számára

a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt személyazonosító adatairól, TAJ-áról, TAJ hiányában technikai kódjáról,

b) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt számára nyújtott ellátás kezdő és utolsó napjáról,

c) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt számára nyújtott ellátást megalapozó hatósági döntés tárgyáról, számáról, keltéről, a véglegessé válás időpontjáról és a döntést hozó szerv megnevezéséről,

d) az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek ellátási szükségletére vonatkozó adatokról,

e) az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek gondozási helyére és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ellátási helyére vonatkozó adatokról,

f) a fiatal felnőtt utógondozói ellátása elrendelésének okáról,

g) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek javítóintézetbe vagy büntetés-végrehajtási intézetbe történő befogadásának és az onnan történő elbocsátásának napjáról, és

h) *  veszélyeztetett gyermek esetén a jelzésről, önkéntes megkeresés esetén, ha az első találkozást követően tett intézkedéssel lezárható a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása, a gyermek és az ellátást igénybe vevő törvényes képviselő személyazonosító adatairól, TAJ-áról, TAJ hiányában technikai kódjáról, a szolgáltatás igénybevételének és igénylésének napjáról,

i) *  – ha a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése céljából megállapodás alapján történik a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása – a gyermek és az ellátást igénylő törvényes képviselő személyazonosító adatairól, TAJ-áról, TAJ hiányában technikai kódjáról, a szolgáltatás igénybevételének és igénylésének napjáról,

j) *  – ha a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése céljából megállapodás, valamint cselekvési és intézkedési terv alapján a család- és gyermekjóléti központ speciális szolgáltatást nyújt – a gyermek, illetve az ellátást igénylő törvényes képviselő személyazonosító adatairól, TAJ-áról, TAJ hiányában technikai kódjáról, a szolgáltatás igénybevételének és igénylésének napjáról,

k) *  – az ideiglenes hatályú elhelyezés és a nevelésbe vétel kivételével – a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés esetén a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtásakor a gyermek személyazonosító adatairól, TAJ-áról, TAJ hiányában technikai kódjáról, a hatósági döntés véglegessé válásának időpontjáról, a döntés megszüntetéséig a szolgáltatás igénybevételének és igénylésének napjáról,

l) *  – az ideiglenes hatályú elhelyezés és a nevelésbe vétel kivételével – gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés esetén az ellátást megalapozó hatósági döntés tárgyáról, számáról, keltéről, a véglegessé válás időpontjáról és a döntést hozó szerv megnevezéséről,

m) *  az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek esetén a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtásakor a gyermek személyazonosító adatairól, TAJ-áról, TAJ hiányában technikai kódjáról, a szolgáltatás igénybevételének és igénylésének napjáról,

n) *  gyermekek átmeneti gondozása esetén az ellátást igénybe vevő személyazonosító adatairól, TAJ-áról, TAJ hiányában technikai kódjáról, ellátási helyére vonatkozó adatokról, ha az ellátás külső férőhelyen történik, az arra vonatkozó adatról, valamint az ellátás igénybevételének és igénylésének napjáról,

o) *  az a)–n) pont szerinti adatokban bekövetkező változásokról.

(2) *  A GYVR törzsadat alrendszerében rögzített (1) bekezdés szerinti adatok

a) a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek átmeneti gondozását biztosító szolgáltató vezetőjének, a család és gyermekjóléti központ esetmenedzserének, asszisztensének,

b) a gyermek vagy fiatal felnőtt gyermekvédelmi szakellátását biztosító szolgáltató vezetőjének (a továbbiakban: gondozási hely vezetője)

jóváhagyásával adhatóak át az igénybevevői nyilvántartás számára.

(3) Ha a gondozási hely vezetője a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által rögzített, (1) bekezdés szerinti adatokat vitatja, haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül írásban kezdeményezi az adatok egyeztetését a hibás adat, a helyes adat és az eltérés okának megjelölésével. A gondozási hely vezetője a kezdeményezést tartalmazó irat másolatát egyidejűleg megküldi a Központ részére.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti adategyeztetés öt munkanapon belül nem vezet eredményre, a vitatott adatokat a Központ a gondozási hely vezetőjének kezdeményezésére a GYVR dokumentumtárába feltöltött iratok alapján ellenőrzi, valamint öt munkanapon belül hivatali tárhelyen keresztül felhívja a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot az általa megállapított adat rögzítésére, és a megtett intézkedéseiről értesíti a gondozási hely vezetőjét. Ha a területi gyermekvédelmi szakszolgálat a közölt adatokat nem rögzíti, a Központ erről tájékoztatja a területi gyermekvédelmi szakszolgálat fenntartóját, aki a Gyvt. szerinti fenntartói ellenőrzést folytat le.

(5) A GYVR-ben a gyermekvédelmi szakellátás kezdő időpontjaként a gyermekvédelmi szakellátás igénybevételét megalapozó határozatban megjelölt időpontot kell rögzíteni. Ha az azonnal végrehajtható határozatban az ellátás kezdő időpontját nem jelölték meg, az ellátás kezdő időpontja a határozat kelte. A gyermek ellátási szükségletének és megváltozásának kezdő időpontja a gyámhatóság határozatában megállapított időpont.

(6) Ha az utógondozói ellátást elrendelő határozatban az ellátás kezdő időpontját nem jelölték meg, de az ellátást az elrendelő határozat végrehajthatóvá válásának napját megelőzően már igénybe vették, az utógondozói ellátás igénybevételéről szóló megállapodásban rögzített tényleges igénybevétel napját kell a kezdő időpontnak tekinteni.

(7) A gondozási hely, utógondozói ellátási hely megváltoztatásának időpontját a korábbi gondozási hely, utógondozói ellátási hely a GYVR tervező és értékelő alrendszerében a gyermek, fiatal felnőtt tényleges elbocsátásának napját megelőző nappal rögzíti.

(8) A gondozási hely, utógondozói ellátási hely megváltoztatásáról szóló gyámhatósági döntés adatait, valamint az ellátás kezdő időpontját az új gondozási hely, utógondozói ellátási hely vonatkozásában a területi gyermekvédelmi szakszolgálat a GYVR törzsadat alrendszerében a (7) bekezdés szerinti időpont rögzítéséről szóló értesítést követően, a tényleges elbocsátás napjával egyező időponttal rögzíti.

(9) Ha a rendőrség általános védelmi intézkedés keretében a már ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermeket az arra kijelölt speciális gyermekotthonba szállítja, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat a GYVR törzsadat alrendszerében a gyermek gondozási helyeként a kijelölt speciális gyermekotthont rögzíti. Általános védelmi intézkedés esetén a gyermek előző gondozási helye a GYVR tervező és értékelő alrendszerében megindítja a gyermek gondozási helyének megváltoztatására irányuló gyámhatósági eljárást.

11/N. § *  (1) A GYVR törzsadat alrendszere, valamint a tervező és értékelő alrendszere a gyermek gondozási helyének meghatározása, az arra történő javaslattétel és a fiatal felnőtt ellátási helyének meghatározása céljából elektronikus adatigénylés útján kéri meg a szolgáltatói nyilvántartásból az ellátást nyújtó engedélyesre és fenntartóra vonatkozó adatokat.

(2) A GYVR a Gyvt. 134. § (4a) bekezdése alapján adatokat ad át egyedi azonosításra alkalmas módon, statisztikai célra a Központi Statisztikai Hivatalnak.

11/O. § *  (1) A GYVR-ben történő adatrögzítésért, valamint az adatok hiteles szolgáltatásáért

a) a nevelőszülői hálózat és a gyermekotthon vezetője, valamint a Gyvt. 53. § (6) bekezdés c) pontja szerinti intézmény vezetője,

b) a területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője,

c) az országos gyermekvédelmi szakértői bizottság vezetője,

d) az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet szakmai vezetője,

e) az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezet szakmai vezetője,

f) az örökbefogadói tanfolyam szervezője,

g) az országos örökbefogadást elősegítő szerv vezetője és

h) a nemzetközi örökbefogadási ügyekben eljáró központi hatóság (a továbbiakban: a nemzetközi örökbefogadást elősegítő szerv) vezetője,

i) *  az egyszemélyes gyermekjóléti szolgáltatás esetén a fenntartó által kijelölt családsegítő,

j) *  a család- és gyermekjóléti szolgálat intézményvezetője,

k) *  a család- és gyermekjóléti központ intézményvezetője,

l) *  az önálló helyettes szülőt működtető gyermekjóléti szolgálat intézményvezetője,

m) *  a helyettes szülői hálózat intézményvezetője,

n) *  a gyermekek átmeneti otthona intézményvezetője és

o) *  a családok átmeneti otthona intézményvezetője

felel.

(2) A GYVR-hez történő hozzáférés érdekében – a Központ honlapján közzétett kijelölő okirat formanyomtatványának kitöltésével –

a) *  az (1) bekezdés a) és i)–o) pontja szerinti vezető jogosultságigénylésének jóváhagyása érdekében a nevelőszülői hálózat, a gyermekotthon, a Gyvt. 53. § (6) bekezdés c) pontja szerinti intézmény, a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó és a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó fenntartója,

b) *  az (1) bekezdés d)–h) pontja szerinti vezető jogosultságigénylésének jóváhagyása érdekében a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter

ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező e-képviselőt jelöl ki.

(3) A Központ – a honlapján közzétett kijelölő okirat formanyomtatvány beküldését követően – jóváhagyja

a) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság központi szerve (a továbbiakban: SZGYF központi szerve) által kijelölt, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjének és az országos gyermekvédelmi szakértői bizottság vezetőjének,

b) *  a család- és gyermekjóléti szolgálat, a család- és gyermekjóléti központ, a helyettes szülői hálózat, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, a nevelőszülői hálózat és a gyermekotthon, valamint a Gyvt. 53. § (6) bekezdés c) pontja szerinti intézmény fenntartója e-képviselőjének,

c) *  a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium e-képviselőjének,

d) *  a gyámhivatal vezetője, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezetője által kijelölt, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkört ellátó szervezeti egysége vezetőjének

regisztrációját.

(4) A (2) bekezdés szerinti e-képviselőt bejelentő szerv, személy, valamint a (3) bekezdés szerinti szerv a kijelölő okiratot az Országos Szociális Információs Rendszer jogosultságkezelési informatikai rendszerébe (a továbbiakban: OSZIR IDM) tölti fel.

(5) A (2) bekezdés szerinti e-képviselőt bejelentő szerv, személy, valamint a (3) bekezdés szerinti szerv vezetője – a Központ honlapján közzétett visszavonó okirat formanyomtatványának elektronikus úton történő megküldésével – haladéktalanul bejelenti a Központnak, ha az e-képviselő, illetve a (3) bekezdés szerint kijelölt személy bejelentett adatai megváltoztak vagy megbízása megszűnik.

(6) A (2) bekezdés szerinti e-képviselőt bejelentő szerv, valamint a (3) bekezdés szerint kijelölt személy az általa irányított szervezet, szervezeti egység szakmai feladatot ellátó, ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező szakemberét (a továbbiakban: szakember) felhívja a GYVR-be történő belépési jogosultság igénylésére az OSZIR IDM-ben (a továbbiakban: regisztráció). A regisztráció során a szakember megadja az ügyfélkapu használatára jogosító személyazonosító adatait és megjelöli azokat a szerepköröket, amelyekben a GYVR használatához jogosultságot igényel. A szakember regisztrációját a szervezet vezetője hagyja jóvá.

(6a) *  Több család- és gyermekjóléti központot működtető fenntartó esetében a (6) bekezdés szerinti szervezeti egység a fenntartó szolgáltatói nyilvántartásba székhelyként bejegyzett engedélyese, ennek hiányában a fenntartó által kijelölt, a fenntartó szolgáltatói nyilvántartásba telephelyként bejegyezett család- és gyermekjóléti központ engedélyese.

(7) A Központ ellenőrizheti a (3) bekezdés szerint kijelölt személy regisztráció során megadott személyazonosító adatainak és a kijelölésben foglalt személyazonosító adatainak egyezőségét, valamint a kijelölő dokumentum érvényességi feltételeinek meglétét. Ha az adatok nem egyeznek meg, vagy a kijelölő dokumentum érvényességi feltételei nem állnak fenn, a Központ a kijelölést visszautasítja.

(8) A szakembereknek a GYVR használatára történő megfelelő felkészítéséről a (2) bekezdés szerinti e-képviselő, valamint a szervezet vezetője gondoskodik. A (2) bekezdés szerinti e-képviselőt bejelentő szerv, személy, valamint a szervezet vezetője köteles az OSZIR IDM-ben bejelenteni, ha a szakember OSZIR IDM-ben megadott adatai megváltoztak. A szakember regisztrációja az OSZIR IDM-ben vonható vissza.

2/D. *  A Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerre vonatkozó különös szabályok

11/P. § *  (1) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat a Gyvt. 135. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti adatokat és az azokban bekövetkezett változásokat a GYVR törzsadat alrendszerében a hatósági döntés, valamint a javítóintézeti nevelésbe vagy büntetés-végrehajtási intézetbe történő befogadásnak vagy az onnan történő elbocsátásnak a napjáról szóló értesítés közlésétől, vagy az adatváltozást alátámasztó okirat kézhezvételétől számított legkésőbb két munkanapon belül rögzíti. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat ezzel egyidejűleg az adatrögzítés alapjául szolgáló döntést vagy okiratot feltölti a GYVR dokumentumtárába.

(2) Az (1) bekezdés szerinti döntés rögzítését követően a területi gyermekvédelmi szakszolgálat részéről

a) *  elhelyezési javaslat és elhelyezési terv (a továbbiakban: TESZ–1) készítése érdekében az elhelyezési feladatot ellátó szervezeti egység vezetője, valamint a fővárosi, vármegyei gyermekvédelmi szakértői bizottság vezetője legkésőbb két munkanapon belül kijelöli a feladat ellátására köteles szakembert,

b) *  a gyermek ellátási szükségletének megállapítására irányuló gyámhatósági megkeresés (1) bekezdés szerinti rögzítését követően a fővárosi, vármegyei gyermekvédelmi szakértői bizottság vezetője legkésőbb két munkanapon belül kijelöli a vizsgálatban részt vevő szakembereket,

c) a gyermek örökbefogadhatóvá válásával kapcsolatos döntés rögzítését követően az örökbefogadással kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül kijelöli a feladat ellátására köteles örökbefogadási tanácsadót,

d) – házastárs, rokon, nevelőszülő vagy családbafogadó gyám általi örökbefogadás esetén – az örökbe fogadni szándékozó személy alkalmassági vizsgálatára irányuló megkeresés rögzítését követően az örökbefogadással kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül kijelöli a feladat ellátására köteles örökbefogadási tanácsadót,

e) nyílt örökbefogadás esetén a kötelező gondozásba történő kihelyezésről szóló döntés rögzítését követően a nyílt örökbefogadást közvetítő területi gyermekvédelmi szakszolgálat örökbefogadással kapcsolatos feladatot ellátó szervezeti egységének vezetője vagy a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet szakmai vezetője legkésőbb két munkanapon belül a feladatot megküldi a krízistanácsadást végző szakember számára a vér szerinti szülőnek nyújtott krízistanácsadás tapasztalatainak rögzítése céljából,

f) az örökbefogadás engedélyezéséről szóló döntés rögzítését követően az utánkövetést végző területi gyermekvédelmi szakszolgálat örökbefogadással kapcsolatos feladatot ellátó szervezeti egységének vezetője, az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezet szakmai vezetője legkésőbb két munkanapon belül kijelöli az utánkövetés feladatait ellátó két szakember közül az adatrögzítésért felelős személyt.

(3) *  A gyermek hazai örökbefogadásának elősegítése érdekében – a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által az országos örökbefogadást elősegítő szerv részére átadott feladat elvégzése céljából – a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter kijelöli a feladat elvégzéséért felelős személyt, és a kijelölést legkésőbb két munkanapon belül rögzíti a GYVR-ben.

(4) *  A gyermek nemzetközi örökbefogadásának elősegítése céljából az országos örökbefogadást elősegítő szerv részéről átadott feladat elvégzéséért felelős személyt a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter jelöli ki, és a kijelölést legkésőbb két munkanapon belül rögzít a GYVR-ben.

(5) A gyermek nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy a Gyvt. 53. § (6) bekezdés c) pontja szerinti intézménybe történő ideiglenes hatályú elhelyezéséről, nevelésbe vételéről, gondozási helyének megváltozásáról, ellátási szükségletének megváltozásáról, a fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendeléséről és utógondozói ellátásának megváltozásáról szóló döntés rögzítését követően az otthont nyújtó ellátást, illetve az utógondozói ellátást biztosító nevelőszülői hálózat vagy gyermekotthon, a Gyvt. 53. § (6) bekezdés c) pontja szerinti intézmény szakmai vezetője haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül kijelöli a feladat ellátásért felelős szakembert, és a kijelölést rögzíti a GYVR-ben.

(5a) *  A gyermekotthon vezetője a Gyvt. 57. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ideiglenes gondozásra történő befogadás tényét, valamint az ideiglenes gondozás megszűnésének időpontját huszonnégy órán belül rögzíti a gondozási helyek férőhely-nyilvántartási alrendszerében. Ha a gyermekotthon vezetője az ideiglenes gondozás megszűnése időpontjának rögzítését elmulasztja, a férőhely az ideiglenes gondozásra történő befogadást követő negyedik napon automatikusan felszabadul.

(5b) *  A nevelőszülői hálózat és a gyermekotthon vezetője a gondozási helyek férőhely-nyilvántartási alrendszerében két munkanapon belül rögzíti, ha a fiatal felnőtt utógondozói ellátásának biztosítására vonatkozóan befogadó nyilatkozatot adott ki.

(5c) *  Ha a fiatal felnőtt utógondozói ellátásra irányuló kérelmét a gyámhatóság elutasítja, a nevelőszülői hálózat és a gyermekotthon vezetője az (5b) bekezdés szerinti adatrögzítést törli. Ha a törlés elmarad, a férőhely az (5b) bekezdés szerinti adatrögzítést követő hetvenegyedik napon automatikusan felszabadul.

(6) *  A területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője az illetékessége megváltozását – az arra okot adó körülményről történő értesülést követően – legkésőbb két munkanapon belül rögzíti a GYVR-ben. Az újonnan illetékessé váló területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője az illetékességváltozás GYVR-ben történő rögzítését követően legkésőbb két munkanapon belül kijelöli a feladatellátásért felelős szervezeti egység vezetőjét, és a kijelölést rögzíti a GYVR-ben.

(7) Az adat rögzítéséért felelős szerv vezetője a tévesen rögzített személy valamennyi adatát – a téves rögzítés tudomására jutását követően haladéktalanul – törli a GYVR-ből.

(8) *  A család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó a gyermek veszélyeztetettségéről szóló jelzés vagy önkéntes jelentkezés esetén a gyermekről a Gyvt. 139. § (3a) bekezdése szerinti adatokat a GYVR törzsadat alrendszerében rögzíti, ha a gyermek adatai előzmény nélküliek a GYVR-ben.

(9) *  A család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó a jelzés vagy az önkéntes jelentkezés adatait a GYVR tervező és értékelő alrendszerében legkésőbb a jelzést vagy jelentkezést követő hét napon belül rögzíti, valamint feltölti a jelzésről szóló dokumentumot és az önkéntes jelentkezésről szóló feljegyzést a GYVR dokumentumtárába.

(10) *  A család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó a jelzést tevő irányába tett visszajelzés adatait az első interjútól számított tizenöt napon belül rögzíti, és a visszajelzést tartalmazó dokumentumot feltölti a GYVR dokumentumtárába.

(11) *  A család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítője a megállapodás adatait a megállapodás megkötésétől számított öt napon belül rögzíti a GYVR-ben, a család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője a rögzítéstől számított öt napon belül jóváhagyja azt.

(12) *  A család- és gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó a 11. § szerinti Egészségügyi lapot annak beérkezésétől számított öt napon belül feltölti a GYVR dokumentumtárába.

(13) *  Ha a család problémája előreláthatólag hosszabb távú esetkezelést igényel, a család- és gyermekjóléti szolgálat a Gyvt. 135. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti adatokat és az azokban bekövetkezett változásokat a GYVR törzsadat alrendszerében rögzíti. A családsegítő a környezettanulmányt, valamint a cselekvési és intézkedési tervet az együttműködési megállapodás megkötésétől számított tizenöt napon belül, a helyzetértékelést pedig ezek alapján félévente vagy szükség szerint a GYVR tervező és értékelő alrendszerében készíti el. Ha a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó gyermekvédelmi gondoskodás alá tartozó hatósági intézkedést kezdeményez, vagy arra javaslatot tesz, azt a szakmai vezető véglegesíti.

(14) *  A Gyvt. 135. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változásokat a tudomására jutástól számított hét napon belül

a) gyermekvédelmi gondoskodás alatt nem álló veszélyeztetett gyermek esetén a család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítője,

b) gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés alatt álló gyermek esetében a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere,

c) az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek esetében – kizárólag a gyermek szülőjének lakcímadataiban történő változás vonatkozásában –, a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere

rögzíti a GYVR törzsadat alrendszerében.

(15) *  A család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője a Gyvt. 135. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti adatok rögzítésével, valamint a GYVR tervező és értékelő alrendszerében a környezettanulmány, a cselekvési és intézkedési terv, valamint a helyzetértékelés véglegesítésével

a) kezdeményezi – az ideiglenes hatályú elhelyezés kivételével – a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés megtételét, vagy

b) javaslatot tesz a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére.

(16) *  A család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere a GYVR tervező és értékelő alrendszerében a család- és gyermekjóléti szolgálat által rögzített, a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés kezdeményezését javaslatával kiegészíti, és azt a család- és gyermekjóléti központ szakmai vezetője öt napon belül véglegesíti.

(17) *  Hatósági megkeresés esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó vezetője haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül kijelöli a feladat ellátására köteles munkatársat, és a kijelölést rögzíti a GYVR-ben. A család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere ezzel egyidejűleg az adatrögzítés alapjául szolgáló hatósági döntés adatait rögzíti, és a döntést tartalmazó okiratot feltölti a GYVR dokumentumtárába.

(18) *  Előzménnyel nem rendelkező ügyek esetében a környezettanulmányt és a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés kezdeményezését tizenöt napon belül – a gyámhivatal vagy a család- és gyermekjóléti központ felkérésére – a család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője vagy a család- és gyermekjóléti központ vezetője véglegesíti.

(19) *  Gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek esetében a hazagondozás céljából készített környezettanulmányt a család- és gyermekjóléti központ szakmai vezetője véglegesíti. Ha a környezettanulmányra nem a hazagondozás céljából van szükség, azt a (18) bekezdés szerint kell véglegesíteni.

(20) *  Ha a gyermek előzmény nélkül került ideiglenes hatályú elhelyezésbe, a család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője az ideiglenes hatályú döntésről való értesüléstől számított harminc napon belül véglegesíti a környezettanulmányt és a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés kezdeményezését. A (16) bekezdés szerinti javaslatot a család- és gyermekjóléti központ szakmai vezetője véglegesíti a gondozási terv és a gondozási folyamat összegzése nélkül.

(21) *  A pártfogói felügyelői szolgálatként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: pártfogó felügyelői szolgálat) részére akkor kell továbbítani a környezettanulmányt, ha a gyámhivatal a megelőző pártfogás elrendelésével kapcsolatban megkeresi a család- és gyermekjóléti központot.

(22) *  A család- és gyermekjóléti központ a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésről szóló döntést – a kézhezvételétől számított legkésőbb öt napon belül – feltölti a GYVR dokumentumtárába. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermekek esetében a hatósági döntés kézhezvételének dátumát kell rögzíteni.

(23) *  A család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szakmai vezetője a védelembe vételről szóló döntés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül kijelöli a feladat ellátásáért felelős munkatársat, és a kijelölést rögzíti a GYVR-ben.

(24) *  Az esetmenedzser a családi, egyéni gondozási-nevelési tervet a GYVR tervező és értékelő alrendszerében a védelembevételi határozat véglegessé válását követő tizenöt napon belül elkészíti, amelyet a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szakmai vezetője véglegesít.

(25) *  A gondozási-nevelési tervet továbbítani kell

a) a család- és gyermekjóléti szolgálat kivételével minden olyan szerv, személy részére, akire nézve a gondozási- nevelési terv feladatot tartalmaz,

b) a pártfogó felügyelői szolgálat részére, ha a gyámhivatal a megelőző pártfogás elrendelésével kapcsolatban kereste meg a család- és gyermekjóléti központot.

(26) *  Az esetmenedzser a helyzetértékelést a GYVR tervező és értékelő alrendszerében

a) a védelembe vételt elrendelő határozatban kitűzött felülvizsgálat időpontja előtt tíz nappal,

b) a gyámhivatal megkeresését követő tizenöt napon belül vagy

c) a soron kívüli felülvizsgálat kezdeményezésekor

készíti el, amit a család- és gyermekjóléti központ vezetője véglegesít.

(27) *  A helyzetértékelést a család- és gyermekjóléti központ vezetője megküldi a pártfogói felügyelő szolgálat részére, ha a gyámhivatal megelőző pártfogást rendelt el.

(28) *  A család- és gyermekjóléti központ vezetője a családi kapcsolatok ápolását segítő családgondozás tervezése érdekében a nevelésbe vételről szóló döntés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül kijelöli a feladat ellátásáért felelős munkatársat, és a kijelölést rögzíti a GYVR-ben.

(29) *  A család- és gyermekjóléti központ vezetője a GYVR tervező és értékelő alrendszerében

a) a családi kapcsolatok ápolását segítő családgondozás tervezését a nevelésbe vétel tárgyában hozott határozatról való értesítést követő harminc napon belül és

b) a családi kapcsolatok ápolását segítő családgondozás tervezésének módosítását a nevelésbe vétel felülvizsgálata tárgyában hozott határozat véglegessé válását követő harminc napon belül

véglegesíti.

(30) *  A család- és gyermekjóléti központ szakmai vezetője a GYVR tervező és értékelő alrendszerében a nevelésbe vett gyermek helyzetértékelését

a) félévente,

b) a soron kívüli gyámhatósági felülvizsgálat kezdeményezésekor vagy

c) a gyámhatósági felülvizsgálatot megelőzően, a gyámhivatali felkéréstől számított tizenöt napon belül véglegesíti.

(31) *  Az átmeneti gondozást nyújtónak az ellátást újonnan igénybe vevő személyes adatait és az ellátás kezdetének időpontját legkésőbb az ellátás kezdetét követő hét napon belül, az ellátás végének időpontját az ellátás utolsó napját követő három napon belül rögzítenie kell a GYVR törzsadat alrendszerében. Az átmeneti gondozást nyújtó intézmény vezetőjének az ellátás kezdetének időpontját tíz napon belül, az ellátás végének időpontját három napon belül kell jóváhagynia.

(32) *  A helyettes szülői hálózat szakmai vezetője és a gyermekek átmeneti otthona szakmai vezetője a GYVR tervező és értékelő alrendszerében

a) az ellátott gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét elhelyezés esetén az elhelyezést követő harminc napon belül és

b) – gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés megtételére vonatkozó javaslattétel esetén – a helyzetértékelést az átmeneti gondozás befejezésekor, valamint a gyámhivatal felkérésére bármikor a gondozás folyamán, a felkéréstől számított tizenöt napon belül

véglegesíti.

(33) *  A családok átmeneti otthona szakmai vezetője a GYVR tervező és értékelő alrendszerében

a) az ellátott gyermekre vonatkozóan az egyéni gondozási-nevelési tervet, valamint az ellátott családra, válsághelyzetben lévő várandós anyára vagy a bántalmazott felnőttre a családgondozási lapot az elhelyezést követő harminc napon belül,

b) – a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés megtételére vonatkozó javaslattétel esetén – a helyzetértékelést az átmeneti gondozás befejezésekor, valamint a gyámhivatal felkérésére bármikor a gondozás folyamán, a felkéréstől számított tizenöt napon belül

véglegesíti.

(34) *  A család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó vezetője az illetékessége megváltozására vonatkozó tényt – az arra okot adó körülményről történő értesülést követően – legkésőbb öt napon belül rögzíti a GYVR-ben. Az újonnan illetékessé váló család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó vezetője az illetékességváltozás GYVR-ben történő rögzítését követően legkésőbb öt napon belül kijelöli a feladat ellátásáért felelős szervezeti egység vezetőjét, és a kijelölést rögzíti a GYVR-ben.

11/Q. § *  (1) *  A fővárosi, vármegyei gyermekvédelmi szakértői bizottság vezetője a GYVR bizottsági alrendszerében a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 103. § (4) bekezdésében meghatározott időpontra véglegesíti a TESZ–1 elkészítéséhez szükséges szakmai véleményt.

(2) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat elhelyezési feladatot ellátó szervezeti egységének vezetője a TESZ–1 elkészítését a GYVR tervező és értékelő alrendszerében a Gyer. 103. § (10) bekezdésében meghatározott időpontra véglegesíti.

(3) A gyermekvédelmi gyám a helyzetértékelést a GYVR tervező és értékelő alrendszerében

a) a gyámhatóság megkeresését követő tizenöt napon belül,

b) jelentési kötelezettségének teljesítése érdekében a gyámrendelésről szóló gyámhatósági határozat közlését követően félévente,

c) a gyámhatósági felülvizsgálati eljárás kezdeményezését megelőzően

véglegesíti.

(4) A nevelőszülői hálózat, a gyermekotthon, a Gyvt. 53. § (6) bekezdés c) pontja szerinti intézmény szakmai vezetője a GYVR tervező és értékelő alrendszerében a nevelésbe vett gyermek

a) egyéni gondozási-nevelési tervét a gyámhatóság által jóváhagyott TESZ–1 kézhezvételétől számított harminc napon belül,

b) helyzetértékelését a nevelésbe vétel felülvizsgálati időpontját megelőzően tizenöt nappal, illetve a gyámhatóság felkérését követő tizenöt napon belül

véglegesíti.

(5) Az országos gyermekvédelmi szakértői bizottság a GYVR bizottsági alrendszerében a megkeresés rögzítését követő harminc napon belül véglegesíti szakmai véleményét.

(6) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat örökbefogadási tanácsadója a GYVR örökbefogadási alrendszerében rögzíti

a) az örökbe fogadni szándékozó személy adatait a kérelem benyújtásakor, de legkésőbb két munkanapon belül, és

b) az örökbe fogadni szándékozó személy adataiban bekövetkező változásokat a tudomásra jutástól számított öt munkanapon belül.

(7) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat örökbefogadási tanácsadója a GYVR örökbefogadási alrendszerében zajló folyamatokat érintő adatváltozásokat a tudomásra jutástól számított öt munkanapon belül rögzíti.

(8) A nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet a GYVR örökbefogadási alrendszerében az örökbe fogadni szándékozó személlyel kötött megállapodás adatait a megállapodás megkötésétől számított öt munkanapon belül rögzíti, és a megállapodást feltölti a dokumentumtárba.

(9) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet krízistanácsadást végző szakembere a vér szerinti szülőnek nyújtott krízistanácsadás tapasztalatait öt munkanapon belül rögzíti a GYVR örökbefogadási alrendszerében.

(10) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezet a GYVR örökbefogadási alrendszerében rögzíti az utánkövetés tapasztalatait

a) első alkalommal az örökbefogadás engedélyezésének véglegessé válását követő hat hónap elteltétől számított hatvan napon belül,

b) második alkalommal az örökbefogadás engedélyezésének véglegessé válását követő másfél év elteltétől számított hatvan napon belül,

c) önkéntes utánkövetés esetén a kapcsolat felvételét követő tíz munkanapon belül.

(11) A nemzetközi örökbefogadást elősegítő szerv az örökbefogadásra alkalmas külföldi személyek adatait a kérelem beérkezését követő öt munkanapon belül rögzíti a GYVR örökbefogadási alrendszerében.

(12) A nyílt örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezet adatait és az adtatokban bekövetkező változást a működésüket engedélyező szerv a döntés véglegessé válását követő két munkanapon belül rögzíti a GYVR örökbefogadási alrendszerében.

(13) Az örökbefogadói tanfolyam szervezője az örökbefogadói tanfolyam adatait a tanfolyam indítását megelőzően legalább harminc nappal rögzíti a GYVR örökbefogadási alrendszerében.

(14) *  A nevelőszülői hálózat és a Gyvt. 139/B. § (3) bekezdése szerinti jogosultsággal rendelkező nevelőszülői hálózat fenntartója az új nevelőszülő adatait a nevelőszülővé válásra irányuló kérelem beérkezését követő tizenöt napon belül rögzíti a GYVR törzsadat alrendszerében.

(15) *  A nevelőszülői hálózat és a Gyvt. 139/B. § (3) bekezdése szerinti jogosultsággal rendelkező nevelőszülői hálózat fenntartója az új nevelőszülő adatainak (14) bekezdés szerinti rögzítését követően öt napon belül elindítja az alkalmasság megállapítására irányuló folyamatot a GYVR nevelőszülői alkalmassági alrendszerében.

(16) *  A nevelőszülői hálózat és a Gyvt. 139/B. § (3) bekezdése szerinti jogosultsággal rendelkező nevelőszülői hálózat fenntartója a nevelőszülő alkalmasságának rendes felülvizsgálatára irányuló folyamatot

a) a keretmegállapodás megkötésétől,

b) az utolsó rendes felülvizsgálat lezárásának időpontjától vagy

c) a rendkívüli felülvizsgálat lezárásának időpontjától

számított két év lejártát megelőző harminc nappal elindítja a GYVR nevelőszülői alkalmassági alrendszerében.

(17) *  A nevelőszülői hálózat és a Gyvt. 139/B. § (3) bekezdése szerinti jogosultsággal rendelkező nevelőszülői hálózat fenntartója a nevelőszülő alkalmasságának rendkívüli felülvizsgálatát az erre irányuló kezdeményezés beérkezését követő öt napon belül elindítja a GYVR nevelőszülői alkalmassági alrendszerében.

(18) *  A gondozási hely vezetője a GYVR gondozási helyek férőhely-nyilvántartási alrendszerében haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül rögzíti az arra vonatkozó adatot, hogy

a) a gyermeket a Gyvt. 55. § (6) bekezdése vagy 57. § (2) bekezdés b) pontja alapján ideiglenesen befogadja, vagy

b) az utógondozói ellátás biztosítása céljából befogadó nyilatkozatot bocsátott ki.

(19) *  A GYVR gondozási helyek férőhely-nyilvántartási alrendszere automatikusan törli a (18) bekezdés szerint rögzített adatot, ha a gondozási hely vezetője a férőhely lefoglalását nem szünteti meg

a) a (18) bekezdés a) pontja szerinti esetben az ideiglenes befogadás dátumát követő 4. napon,

b) a (18) bekezdés b) pontja szerinti esetben a rögzítés dátumát követő 71. napon.

11/R. § *  A 11/P. és 11/Q. §-ban meghatározott határidőn túli adatrögzítésre és adatmódosításra akkor van lehetőség, ha az arra kötelezett személy, szerv számára a GYVR a Központ informatikai rendszerében, az elektronikus hírközlési szolgáltatónál vagy az adatszolgáltató munkatárs informatikai eszközében fellépő üzemzavar miatt az adatszolgáltatási, adatrögzítési vagy adatmódosítási határidőn belül munkaidőben legalább egy munkanapon keresztül nem volt elérhető. Az üzemzavar megszűnését követően az adatrögzítést haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül el kell végezni.

2/E. *  A javítóintézeti informatikai rendszerre vonatkozó szabályok

11/S. § *  (1) A Kormány a javítóintézeti informatikai rendszer (a továbbiakban: JIR) adatkezelőjeként a minisztert jelöli ki.

(2) Az SZGYF központi szerve látja el a JIR-rel kapcsolatos adatfeldolgozási feladatokat, üzemelteti a JIR-t, gondoskodik az adatbiztonsági követelmények teljesítéséről, és biztosítja az adatok hozzáférhetőségét a Gyvt. 139/A. § (3) bekezdésében meghatározott jogosultak számára. E feladatok ellátásáról a miniszter és az SZGYF központi szerve adatfeldolgozási szerződést köt.

(3) Az SZGYF központi szerve a JIR üzemeltetése során biztosítja, hogy arra jogosulatlan személyek a nyilvántartásba vett adatokhoz ne férjenek hozzá.

(4) A javítóintézetben ellátott fiatalkorú és a vele együttesen elhelyezett gyermeke ellátásával összefüggő, a Gyvt. 135. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adatokat a javítóintézet igazgatója és az általa kijelölt szakember rögzíti a JIR-be.

(5) A JIR-rel kapcsolatos eseményeket az informatikai rendszer folyamatosan, visszakereshető módon naplózza, ideértve az adatrögzítéssel nem járó adatlekérdezéseket is.

(6) A JIR fejlesztésével kapcsolatos feladatokat az SZGYF központi szerve a miniszter szakmai irányításával látja el.

11/T. § *  (1) A javítóintézet igazgatója és az általa kijelölt szakember a Gyvt. 139/A. § (1), (3a) és (3b) bekezdése szerinti adatokat a fiatalkorú befogadását vagy elbocsátását követően, valamint az adatokban bekövetkező változást az azt megalapozó dokumentum kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül rögzíti a JIR-ben.

(2) A fiatalkorú gondozásával, nevelésével, fejlesztésével és reszocializácójával kapcsolatos szakmai tevékenység JIR-ben történő rögzítése a miniszter által jóváhagyott és az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett útmutatóban foglaltak alapján történik.

3. Záró rendelkezések * 

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)–(3) * 

13. § *  (1) A 2014. március 15-én hatályos 1. számú melléklet szerinti I., III., IV., V/A., VII. és XV. számú adatlapot a 2014. március 14-ét követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) * 

(3) A 2014. március 15-én hatályos 1. számú melléklet szerinti VI. számú adatlapot a 2014. március 15-én folyamatban lévő gyámrendelési és gondokság alá helyezési ügyekben, valamint a 2014. március 15-ét megelőzően gyámság vagy gondnokság alá helyezett személyek esetében a családba fogadással és a gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos felülvizsgálati ügyekben kell alkalmazni.

(4) * 

14. § *  Az egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer és a javítóintézeti informatikai rendszer bevezetésével összefüggő módosításáról szóló 447/2020. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyvrmr.) hatálybalépését megelőző hónap utolsó napján otthont nyújtó ellátásban vagy utógondozói ellátásban részesülő gyermeknek, fiatal felnőttnek a Gyvrmr. hatálybalépését megelőző hónap utolsó napján az igénybevevői nyilvántartásban szereplő adatait – az időszakos jelentésre vonatkozó adat kivételével – a Központ a Gyvrmr. hatálybalépése hónapjának utolsó napjáig áttölti a GYVR-be.

15. § *  A 2014. július 1-jén hatályos 1. számú melléklet szerinti V. számú adatlapot a 2014. június 30-át követően indult nevelésbe vételi ügyekben, valamint a 2014. július 1-jét megelőzően indult nevelésbe vételi ügyek esetében a nevelésbe vétel felülvizsgálata során kell alkalmazni.

16. § *  A 2014. július 1-jén hatályos 2. számú melléket szerinti adatlap-rendszert a 2014. június 30-át követően gyermekvédelmi gondoskodásba kerülő gyermekek tekintetében, valamint a 2014. július 1-jét megelőző időponttól gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekekkel kapcsolatos új esemény – ideértve a nevelésbe vétel felülvizsgálatát is – rögzítése esetén kell alkalmazni.

17. § *  Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

18. § *  (1) A Központ 2021. július 1-jén áttölti a GYVR-be – az időszakos jelentésre vonatkozó adat kivételével – a 2021. június 23-án a gyermekjóléti szolgáltatásban megállapodás alapján vagy hatósági határozattal ellátott gyermekeknek, valamint a gyermekek átmeneti gondozását igénybe vevőknek a 2021. június 23-án az igénybevevői nyilvántartásban szereplő adatait.

(2) Az egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 205/2021. (IV. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 11., 11/M., 11/O. és 11/P. § szerinti szabályokat 2021. július 1-jétől kell kötelezően alkalmazni. Eddig az időpontig a Módr. hatálybalépését megelőző napon hatályos adatlaprendszer tovább alkalmazható.

1. számú melléklet a 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelethez * 

I. számú adatlap

Az apa (anya) adatai nélkül anyakönyvezett gyermekről [Gyvt. 138. § (3) bek.]

A nyilvántartásba vétel
időpontja:

.................................................................................................................................
1. *  A gyermek személyi
adatai:
Név: .................................................................................................................................
Előző név: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Állampolgárság (menekült,
huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező)

.................................................................................................................................
2. *  Az anya (képzelt, vagy hatósági döntéssel megállapított) személyi adatai:
Név: .................................................................................................................................
Születési név: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Állampolgárság (menekült, huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező)
.................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
3. *  A törvényes képviselő adatai:
Név: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Állampolgárság (menekült, huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező)
.................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
4. *  Az apa (képzelt személy, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tett, illetve bírósági döntéssel megállapított) személyi adatai:
Név: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Állampolgárság (menekült, huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező)
.................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
5. A rendezés módja:
a) Teljes hatályú apai elismerés
Jegyzőkönyvet felvevő szerv neve: .................................................................................................................................
Jegyzőkönyv száma: .................................................................................................................................
Kelte: .................................................................................................................................
b) *  Képzelt apa, anya megállapítása
Határozatot hozó gyámhivatal neve: .................................................................................................................................
Határozat száma: .................................................................................................................................
Kelte: .................................................................................................................................
Véglegessé válásának időpontja: .................................................................................................................................
c) Apaság megállapítása iránti per
Bíróság megnevezése: .................................................................................................................................
Ítélet száma: .................................................................................................................................
Kelte: .................................................................................................................................
Jogerős: .................................................................................................................................
Bíróság döntése: – helyt ad – elutasít
d) *  Apaság (anyaság) vélelmének megdöntése iránti per
Eseti gondnokot kirendelő
gyámhivatal neve:

.................................................................................................................................
Határozat száma: .................................................................................................................................
Határozat kelte: .................................................................................................................................
Véglegessé válásának időpontja: .................................................................................................................................
Eseti gyám neve: .................................................................................................................................
Lakóhelye (ügyvédi iroda címe): .................................................................................................................................
Bíróság megnevezése: .................................................................................................................................
Ítélet száma: .................................................................................................................................
Ítélet kelte: .................................................................................................................................
Jogerős: .................................................................................................................................
Bíróság döntése: - helyt ad - elutasít

II. számú adatlap * 

A védelembe vett, a megelőző pártfogás alatt álló gyermekről [Gyvt. 138. § (2) bek.]

(Gyámhivatal tölti ki.)
1. A nyilvántartásba vétel időpontja: ..................................................................................................................
2. A gyermek személyi adatai:
2.1. Név: ..................................................................................................................
2.2. Születési hely, idő: ..................................................................................................................
2.3. *  Állampolgárság (menekült,
huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező):

..................................................................................................................
2.4. Anyja neve: ..................................................................................................................
2.5. Lakóhely: ..................................................................................................................
2.6. Tartózkodási hely: ..................................................................................................................
3. A törvényes képviselő személyi adatai:
3.1. Név: ..................................................................................................................
3.2. Születési hely, idő: ..................................................................................................................
3.3. *  Állampolgárság (menekült, huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező)
..................................................................................................................
3.4. Anyja neve: ..................................................................................................................
3.5. Lakóhely: ..................................................................................................................
3.6. Tartózkodási hely: ..................................................................................................................
4. A szülők személyi adatai:
4.1. Anya neve: ..................................................................................................................
4.2. Születési hely, idő: ..................................................................................................................
4.3. *  Állampolgárság (menekült, huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező)
..................................................................................................................
4.4. Anyja neve: ..................................................................................................................
4.5. Lakóhely: ..................................................................................................................
4.6. Tartózkodási hely: ..................................................................................................................
4.7. Apa neve: ..................................................................................................................
4.8. Születési hely, idő: ..................................................................................................................
4.9. *  Állampolgárság (menekült, huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező)
..................................................................................................................
4.10. Anyja neve: ..................................................................................................................
4.11. Lakóhely: ..................................................................................................................
4.12. Tartózkodási hely: ..................................................................................................................
5. Határozat:
5.1. Határozatot hozó gyámhivatal
megnevezése:

..................................................................................................................
5.2. Száma: ..................................................................................................................
5.3. Kelte: ..................................................................................................................
5.4. *  Véglegessé válásának időpontja: ..................................................................................................................
6. *  A családsegítő személyi adatai:
6.1. Név: ..................................................................................................................
6.2. Tartózkodási hely: ..................................................................................................................
7. A megelőző pártfogó személyi adatai:
7.1. Név: ..................................................................................................................
7.2. Munkahelye: ..................................................................................................................
8. A gyermek egészségi állapota: ..................................................................................................................
A gyermek tanulmányi eredménye, előmenetele:
..................................................................................................................
9. A felülvizsgálatok adatai: ..................................................................................................................
9.1. Határozat száma: ..................................................................................................................
9.2. Kelte: ..................................................................................................................
9.3. Eredménye: ..................................................................................................................
9.4. Határozat száma: ..................................................................................................................
9.5. Kelte: ..................................................................................................................
9.6. Eredménye: ..................................................................................................................
9.7. Határozat száma: ..................................................................................................................
9.8. Kelte: ..................................................................................................................
9.9. Eredménye: ..................................................................................................................
10. A megszűnés, megszüntetés adatai:
10.1. Határozat száma: ..................................................................................................................
10.2. Kelte: ..................................................................................................................
10.3. Eredménye: ..................................................................................................................
11. Annak megjelölése, ha a védelembe vétel a nevelésbe vétel elrendelésével, a megelőző pártfogás fenntartása mellett szűnt meg:


..................................................................................................................”

III. számú adatlap

A gyámhivatal által megállapított és folyósított pénzbeli ellátásokról [Gyvt. 140. § (1) bek. a) pont]

(Gyámhivatal tölti ki.)

A) Otthonteremtési támogatás
A nyilvántartásba vétel időpontja: .................................................................................................................................
1. A jogosult személyi adatai:
Név: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
2. *  Határozat:
Határozatot hozó gyámhivatal neve: .................................................................................................................................
Határozat száma: .................................................................................................................................
Kelte: .................................................................................................................................
Véglegessé válásának időpontja: .................................................................................................................................
3. A megállapított támogatás:
Összege: .................................................................................................................................
Felhasználási cél
[a Gyvt. 25. § (5) bek. alapján]:

.................................................................................................................................
– építési telek vásárlása
– lakás vásárlása
– családi ház vásárlása
– tanya vásárlása
– családi ház építése, lakhatóvá tétele
– a szerzéssel járó felújítás, bővítés
– bérlakás bérleti díjának kifizetése
– bérlői jogviszony megvásárlása
– államilag támogatott lakásprogramban való részvétel
– hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztése
– bentlakásos szociális intézményben fizetendő egyszeri hozzájárulás
4. Az utógondozó adatai:
Név: .................................................................................................................................
Székhely/elérhetőségi hely: .................................................................................................................................
5. Elszámolás:
Ideje: .................................................................................................................................
Eredménye:
Elszámolt
Nem tudott elszámolni
6. Az ingatlan adatai:
Címe: .................................................................................................................................
Helyrajzi szám: .................................................................................................................................
Elidegenítési tilalom bejegyzése:
Igen, időtartama: ................................................ év
Nem
7. Otthonteremtési támogatással vásárolt ingatlan értékesítése esetén, a vételárból vásárolt új ingatlan adatai, elidegenítési tilalom ismételt bejegyzése
Ingatlan címe: .................................................................................................................................
Helyrajzi száma: .................................................................................................................................
Elidegenítési tilalom bejegyzése:
Igen, időtartama: ................................................ év
Nem
B) Gyermektartásdíj megelőlegezése
A nyilvántartásba vétel időpontja: .................................................................................................................................
1. *  A jogosult személyi adatai:
Név: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Állampolgárság (menekült, huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező)
.................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
2. *  A gyermek személyi adatai:
Név: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Állampolgárság (menekült, huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező)
.................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
3. Bírói ítélet:
Bíróság megnevezése: .................................................................................................................................
Ítélet száma: .................................................................................................................................
Kelte: .................................................................................................................................
Jogerős: .................................................................................................................................
A megállapított tartásdíj összege: .................................................................................................................................
4. Gyermektartásdíj felemeléséről, leszállításáról rendelkező
bírói ítélet:
Bíróság megnevezése: .................................................................................................................................
Ítélet száma: .................................................................................................................................
Kelte: .................................................................................................................................
Jogerős: .................................................................................................................................
5. *  Megelőlegezett gyermektartásdíj összegének változása:
Határozat száma: .................................................................................................................................
Kelte: .................................................................................................................................
Véglegessé válásának időpontja: .................................................................................................................................
Felemelt, leszállított
folyósított összeg:

.................................................................................................................................
Időpontja: .................................................................................................................................
6. A tartásdíj fizetésére kötelezett személy adatai:
Név: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
7. *  Határozat:
Határozatot hozó gyámhivatal neve: .................................................................................................................................
Határozat száma: .................................................................................................................................
Kelte: .................................................................................................................................
Véglegessé válásának időpontja: .................................................................................................................................
A folyósítás összege: ........................................................................................................................ Ft/hó
Időtartama: ...........................................................-tól ...........................................................-ig
Folyósítást felfüggesztő határozat száma, kelte:
.................................................................................................................................
8. Tovább folyósítás vagy ismételt elrendelés oka:
.................................................................................................................................
Határozatot hozó gyámhivatal: .................................................................................................................................
9. *  Megelőlegezés
megszüntetése: .................................................................................................................................
oka: .................................................................................................................................
Határozatot hozó gyámhivatal: .................................................................................................................................
Határozat .................................................................................................................................
Száma: .................................................................................................................................
Kelte: .................................................................................................................................
Véglegessé válásának időpontja: .................................................................................................................................

IV. számú adatlap

Az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekről [Gyvt. 140. § (1) bek. b) pont]

(Gyámhivatal tölti ki.)

A nyilvántartásba vétel időpontja: .................................................................................................................................
1. *  A gyermek személyi adatai:
Név: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Állampolgárság (menekült,
huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező)

.................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Állampolgársága: .................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
2. A gondozási feladatot ellátó személy, intézmény (hozzátartozó, egyéb személy, nevelőszülő, gyermekotthon, lakásotthon) adatai:
a) Név: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
b) Az intézmény neve: .................................................................................................................................
Címe: .................................................................................................................................
3. *  A szülők személyi adatai:
Anya neve: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Állampolgárság (menekült, huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező)
.................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
Apa neve: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Állampolgárság (menekült, huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező)
.................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
4. *  Határozat:
Határozatot hozó szerv neve: .................................................................................................................................
Határozat száma: .................................................................................................................................
Határozat kelte: .................................................................................................................................
Véglegessé válásának időpontja: .................................................................................................................................
Gyermek elhelyezése:
- különélő másik szülőnél
- harmadik személynél
- leendő örökbefogadó szülőnél
- nevelőszülőnél
- gyermekotthonban
- fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában
Elhelyezés megváltoztatása:
Gyámhivatal neve: .................................................................................................................................
Határozat száma: .................................................................................................................................
Határozat kelte: .................................................................................................................................
Véglegessé válásának időpontja: .................................................................................................................................
Indoka: .................................................................................................................................
5. A szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perindítás adatai:
Keresetlevél száma: .................................................................................................................................
Kelte: .................................................................................................................................
Bíróság megnevezése: .................................................................................................................................
Ítélet száma: .................................................................................................................................
Kelte: .................................................................................................................................
Jogerős: .................................................................................................................................
Bíróság döntése: – helyt ad – elutasít
6. A gyermekelhelyezéssel kapcsolatos perindítás adatai:
Keresetlevél száma: .................................................................................................................................
Kelte: .................................................................................................................................
Bíróság megnevezése: .................................................................................................................................
Ítélet száma: .................................................................................................................................
Kelte: .................................................................................................................................
Jogerős: .................................................................................................................................
Bíróság döntése: – helyt ad – elutasít
7. *  Felülvizsgálat után a gyámhivatali döntés adatai:
Határozat száma: .................................................................................................................................
Határozat kelte: .................................................................................................................................
Eredménye:
- nevelésbe vétel fenntartása
- családba fogadás
- örökbefogadás
- családba visszahelyezés
- gondozási hely megváltoztatása
8. Külföldi állampolgárságú gyermek elhelyezését követően kezdeményezett intézkedés. (Csak a Bp. Főváros V. kerületi Gyámhivatala tölti ki.):
Intézkedés megnevezése: .................................................................................................................................
Időpontja: .................................................................................................................................
Felülvizsgálat időpontja: .................................................................................................................................
Eredménye: .................................................................................................................................
Felülvizsgálat időpontja: .................................................................................................................................
Eredménye: .................................................................................................................................

V. számú adatlap * 

A nevelésbe vett gyermekről [Gyvt. 140. § (1) bek. b) pont]

(Gyámhivatal tölti ki.)

1. A nyilvántartásba vétel időpontja: ................................................................................................................
2. A gyermek személyi adatai:
2.1. Név: ................................................................................................................
2.2. Születési hely, idő: ................................................................................................................
2.3. Anyja neve: ................................................................................................................
2.4. Lakóhely: ................................................................................................................
2.5. Tartózkodási hely: ................................................................................................................
3. A törvényes képviselő személyi adatai:
3.1. Gyermekvédelmi gyám:
3.1.1. Név: ................................................................................................................
3.1.2. Születési hely, idő: ................................................................................................................
3.1.3. Anyja neve: ................................................................................................................
3.1.4. Értesítési címe: ................................................................................................................
3.1.5. Elérhetősége (telefon, e-mail): ................................................................................................................
3.1.6. A gyermekvédelmi gyámot foglalkoztató területi gyermekvédelmi szakszolgálat megnevezése:

................................................................................................................
3.2. Egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendelt nevelőszülő:
3.2.1. Név: ................................................................................................................
3.2.2. Születési hely, idő: ................................................................................................................
3.2.3. Anyja neve: ................................................................................................................
3.2.4. Értesítési címe: ................................................................................................................
3.2.5. Elérhetősége (telefon, e-mail): ................................................................................................................
3.2.6. A nevelőszülőt foglalkoztató
nevelőszülői hálózat megnevezése:

................................................................................................................
4. A megelőző pártfogó személyi adatai: ................................................................................................................
4.1. Név:
4.2. Munkahelye: ................................................................................................................
5. A szülők személyi adatai:
5.1. Anya neve: ................................................................................................................
5.1.1. Születési hely, idő: ................................................................................................................
5.1.2. Anyja neve: ................................................................................................................
5.1.3. Lakóhely: ................................................................................................................
5.1.4. Tartózkodási hely: ................................................................................................................
5.2. Apa neve: ................................................................................................................
5.2.1. Születési hely, idő: ................................................................................................................
5.2.2. Anyja neve: ................................................................................................................
5.2.3. Lakóhely: ................................................................................................................
5.2.4. Tartózkodási hely: ................................................................................................................
6. Határozat:
6.1. Határozatot hozó gyámhivatal neve: ................................................................................................................
6.2. Határozat száma: ................................................................................................................
6.3. Határozat kelte: ................................................................................................................
6.4. *  Véglegessé válásának időpontja: ................................................................................................................
6.5. Döntés jellege:
– nevelésbe vétel ideiglenes gondozási hellyel
– nevelésbe vétel gondozási hely meghatározásával
– nevelésbe vétel megelőző pártfogás fenntartásával (az első két eset közül az egyik megjelölése mellett)
6.6. A gyermek ellátási szükséglete:
– általános
– különleges
– speciális
– kettős
6.7. Gyermek elhelyezése:
6.7.1. – nevelőszülőnél
– nevelőszülő
– különleges nevelőszülő
– speciális nevelőszülő
6.7.2. – gyermekotthonban, lakásotthonban:
– gyermekotthon
– központi speciális gyermekotthon
– központi speciális gyermekotthonnak nem minősülő speciális gyermekotthon
– különleges gyermekotthon
– lakásotthon
– speciális lakásotthon
– különleges lakásotthon
– kizárólag kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon
6.7.3. – fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában
6.8. Vagyonnal rendelkezik-e:
– igen
– nem
7. A számadásra vonatkozó adatok: ................................................................................................................
7.1. A számadás módja:
7.2. határideje: ................................................................................................................
7.3. A számadást elfogadó gyámhivatal neve: ................................................................................................................
7.4. A számadást elfogadó határozat
7.4.1. Száma: ................................................................................................................
7.4.2. Kelte: ................................................................................................................
7.4.3. Eredménye: ................................................................................................................
8. A gondozási díjak adatai:
8.1. Anya: ..............................................................................................................Ft
8.1.1. Díjfizetés kezdete: ................................................................................................................
8.1.2. Vége: ................................................................................................................
8.2. Apa: ..............................................................................................................Ft
8.2.1. Díjfizetés kezdete: ................................................................................................................
8.2.2. Vége: ................................................................................................................
9. A felülvizsgálatok adatai:
9.1. Határozat száma: ................................................................................................................
9.2. Kelte: ................................................................................................................
9.3. Eredménye: ................................................................................................................
9.4. Határozat száma: ................................................................................................................
9.5. Kelte: ................................................................................................................
9.6. Eredménye: ................................................................................................................
9.7. Határozat száma: ................................................................................................................
9.8. Kelte: ................................................................................................................
9.9. Eredménye: ................................................................................................................
10. A megszűnés vagy megszüntetés adatai:
10.1. Határozat száma: ................................................................................................................
10.2. Kelte: ................................................................................................................
10.3. *  Véglegessé válásának időpontja: ................................................................................................................

V/A. számú adatlap * 

A gyámhatóság által kirendelt támogatókról és támogatott személyeikről [a támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény 11. §] * 

(Gyámhivatal tölti ki)

A nyilvántartásba vétel időpontja: .................................................................................................................................
1. *  A támogatott személy adatai:
Név: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Állampolgárság (menekült, huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező): .................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
2. *  A kirendelt támogató adatai:
Név: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Állampolgárság (menekült, huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező): .................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
A támogató típusa:
- támogatott személy által megjelölt támogató
- hivatásos támogató
3. *  A támogató kirendeléséről szóló határozat:
Határozatot hozó gyámhivatal megnevezése: .................................................................................................................................
Határozat száma: .................................................................................................................................
Határozat kelte: .................................................................................................................................
Véglegessé válásának időpontja: .................................................................................................................................
4. A támogatott döntéshozatal jellege:
- általános
- meghatározott ügycsoportra szóló
5. A meghatározott ügycsoport tekintetében támogatott döntéshozatallal kapcsolatos adatok:
- a támogatott döntéshozatal mely ügycsoportokra terjed ki:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
- a támogatott személy cselekvőképességében részlegesen korlátozott-e:
igen nem
- a cselekvőképesség részleges korlátozása milyen ügycsoportok tekintetében áll fenn:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
- ha a támogatott személy egyidejűleg cselekvőképességében részlegesen korlátozott, a támogató és a gondok ugyanazon személy-e:
igen nem
6. *  Több támogató kirendelése
- egyidejűleg több támogató került-e kirendelésre:
igen nem
- a támogató kirendelésekor a támogatott személynek már van-e kirendelt másik támogatója:
igen nem
- két támogató esetén a másik támogató neve:
................................................................................................................................................................................................
- két támogató esetén a másik támogatót kirendelő határozat száma, kelte, véglegessé válásának időpontja:
................................................................................................................................................................................................
- két támogató esetén a támogatók közötti feladatmegosztás:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
7. *  A támogató kirendelése felülvizsgálatának adatai:
A felülvizsgálat megindításának időpontja: .................................................................................................................................
A felülvizsgálat indoka: .................................................................................................................................
A felülvizsgálat eredménye:
- a támogató kirendelésének fenntartása
- a támogató felmentése és új támogató kirendelése
- a támogató felmentése és a támogatott döntéshozatal megszüntetése
- a támogató elmozdítása és új támogató kirendelése
- a támogató elmozdítása és a támogatott döntéshozatal megszüntetése
A felülvizsgálatról hozott határozat száma: .................................................................................................................................
A felülvizsgálatról hozott határozat kelte: .................................................................................................................................
Véglegessé válásának időpontja: .................................................................................................................................
8. *  A támogató felmentésével, elmozdításával, felfüggesztésével, továbbá a támogatói tisztség egyéb megszűnésével kapcsolatos adatok:
A támogató felmentésére irányuló eljárás megindításának időpontja: .................................................................................................................................
Az eljárás megindításának indoka: .................................................................................................................................
A felmentésre irányuló eljárás során hozott határozat száma: .................................................................................................................................
A felmentésre irányuló eljárás során hozott határozat kelte: .................................................................................................................................
Véglegessé válásának időpontja: .................................................................................................................................
A támogató elmozdítására irányuló eljárás megindításának időpontja: .................................................................................................................................
Az eljárás megindításának indoka: .................................................................................................................................
Az eljárás során sor került-e a támogató felfüggesztésére:
igen nem
Ha igen, a felfüggesztésről hozott döntés száma: .................................................................................................................................
A felfüggesztésről hozott döntés kelte: .................................................................................................................................
Az elmozdításra irányuló eljárás során hozott határozat száma: .................................................................................................................................
Az elmozdításra irányuló eljárás során hozott határozat kelte: .................................................................................................................................
Véglegessé válásának időpontja: .................................................................................................................................
A támogatói tisztség a támogató halálával történő megszűnésének időpontja: .................................................................................................................................

VI. számú adatlap

Gyámság vagy gondnokság alatt állóról [Gyvt. 140. § (1) bek. b) pont]

(Gyámhivatal tölti ki.)

A nyilvántartásba vétel időpontja: .................................................................................................................................
1. *  A gyermek vagy gondnokolt személyi adatai:
Név: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Állampolgárság (menekült, huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező)
.................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
2. *  A törvényes képviselő (gyám vagy gondnok) személyi adatai:
Hozzátartozói minőség (családbafogadó gyám, nem hivatásos gondnok) megjelölése: .................................................................................................................................
Név: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Állampolgárság (menekült, huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező): .................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
Gyermekvédelmi gyám vagy hivatásos gondnok: .................................................................................................................................
3. A gyámság alatt állók esetén a szülők személyi adatai:
Anya neve: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
Apa neve: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
4. A gyámrendelés oka: .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Hozzátartozói minőség: .................................................................................................................................
5. *  A gondnokság típusa:
- ideiglenes
- teljesen korlátozó
- részlegesen korlátozó
- eseti
- vagyonkezelő eseti
- ügygondnok
- zárgondnok
- ügyei vitelében akadályozott személy gondnoka
- helyettes gondnok
- többes gondnok
A bíróság megnevezése: .................................................................................................................................
A bírósági ítélet száma: .................................................................................................................................
A bírósági ítélet kelte: .................................................................................................................................
Jogerős: .................................................................................................................................
Bírósági felülvizsgálat időpontja: .................................................................................................................................
6. A többes gondnok, helyettes gondnok személyi adatai:
Név: .................................................................................................................................
Hozzátartozói minősége: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
7. *  Határozat:
Határozatot hozó szerv
neve: .................................................................................................................................
Száma: .................................................................................................................................
Kelte: .................................................................................................................................
Véglegessé válásának időpontja: .................................................................................................................................
8. *  A leltározott vagyon adatai (részletesen a VII. számú adatlapon):
- ingatlan
- ingóság
- betétkönyv
- egyéb
9. *  A megszűnés vagy megszüntetés adatai:
A határozatot hozó szerv
megnevezése:

.................................................................................................................................
Megszüntetés oka: .................................................................................................................................
Határozat száma: .................................................................................................................................
Kelte: .................................................................................................................................
Véglegessé válásának időpontja: .................................................................................................................................
10. *  Támogatott döntéshozatal adatai:
A részlegesen korlátozó gondnokság alatt álló személy más ügycsoport tekintetében támogatott-e:
igen nem
Ha igen, milyen ügycsoport tekintetében: .................................................................................................................................
Ha a részlegesen korlátozó gondnokság alatt álló személy egyidejűleg támogatott, a gondnok és a támogató ugyanazon személy-e:
igen nem

VII. számú adatlap

A vagyonnal rendelkező gyermekről és gondnokoltról [Gyvt. 140. § (1) bek. c)–d) pont]

(Gyámhivatal tölti ki.)

A nyilvántartásba vétel időpontja: .................................................................................................................................
1. *  A gyermek vagy gondnokolt személyi adatai:
Név: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Állampolgárság (menekült, huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező)
.................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
A gyermek szülőjének személyi adatai:
2. *  Az anya személyi adatai:
Név: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Állampolgárság (menekült, huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező)
.................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
Az apa személyi adatai:
Név: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett)
.................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
3. A törvényes képviselő személyi adatai:
Név: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
Változás a törvényes képviselő
személyében:

.................................................................................................................................
4. *  A vagyonkezelő személyi adatai:
Név: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
Jogállása:
- szülő
- családba fogadó gyám
- gyermekvédelmi gyám
- vagyonkezelő gyám
- vagyonkezelő eseti gyám
- gondnok
- vagyonkezelő eseti gondnok
A vagyon juttatójának különleges nyilatkozata: ...................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Az érintett vagyontárgyak felsorolása: .................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
5. Vagyoni adatok:
a) Az ingatlan(ok) adatai: .................................................................................................................................
Megnevezése: .................................................................................................................................
Értéke: ............................................................................................................................. Ft
Címe: .................................................................................................................................
Hrsz.: .................................................................................................................................
Tul. hányad: .................................................................................................................................
Megnevezése: .................................................................................................................................
Értéke: ............................................................................................................................. Ft
Címe: .................................................................................................................................
Hrsz.: .................................................................................................................................
Tul. hányad: .................................................................................................................................
b) A személyes tulajdon szokásos tárgyait meghaladó ingóságok
[Gyer. 25. § (1) bek. i) és k) pontjai, Gyer. 146. § (4) bek. d)–e) pontjai]:
Megnevezése: .................................................................................................................................
Értéke: ............................................................................................................................. Ft
Megnevezése: .................................................................................................................................
Értéke: ............................................................................................................................. Ft
Megnevezése: .................................................................................................................................
Értéke: ............................................................................................................................. Ft
c) Forint, folyószámla vagy devizaszámla adatai:
Pénzintézet megnevezése: .................................................................................................................................
Betétkönyv száma: .................................................................................................................................
Egyenleg: ............................................................................................................................. Ft
Évközi változások: .................................................................................................................................
d) Egyéb (értékpapír, biztosítási kötvény):
Megnevezése: .................................................................................................................................
Értéke: ............................................................................................................................. Ft
Megnevezése: .................................................................................................................................
Értéke: ............................................................................................................................. Ft
6. Változások adatai:
Számadási kötelezettség
kezdete: .................................................................................................................................
Ideje: .................................................................................................................................
Eredménye: .................................................................................................................................
Ideje: .................................................................................................................................
Eredménye: .................................................................................................................................
Ideje: .................................................................................................................................
Eredménye: .................................................................................................................................
Ideje: .................................................................................................................................
Eredménye: .................................................................................................................................
Ideje: .................................................................................................................................
Eredménye: .................................................................................................................................
7. A gyermek nagykorúvá
válásának időpontja:

.................................................................................................................................
8. A gondnokolt önjogúvá
válásának időpontja:

.................................................................................................................................

VIII. számú adatlap

A nevezett gyámról, valamint a gyámságból kizárt személyről [Gyer. 26. § (2) bek.]

(Gyámhivatal tölti ki.)

A nyilvántartásba vétel időpontja: .................................................................................................................................
1. A nevezett gyám személyi adatai:
Név: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
2. A gyámságból kizárt személy adatai:
Név: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
3. A nyilatkozatot tevő apa személyi adatai:
Név: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
4. A nyilatkozatot tevő anya személyi adatai:
Név: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
5. A gyermek(ek) személyi adatai:
Név: .................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................

IX. számú adatlap * 

X. számú adatlap * 

XI. számú adatlap * 

XII. számú adatlap * 

XIII. számú adatlap * 

XIV. számú adatlap * 

XV. számú adatlap

A nevelési felügyelet alatt álló gyermekről (Gyvt. 140. § (1) bek. b) pont)

(A városi gyámhivatal tölti ki.)

„A” adatlap
A nyilvántartásba vétel időpontja: ......................................................................................................................................................
1. A gyermek személyi adatai:
Név: ....................................................................................................................................................................................................
Születési hely: ....................................................................................................................................................................................
Születési idő: ......................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ........................................................................................................................................................................................
Lakóhely: ...........................................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .............................................................................................................................................................................
2. *  A gyermek törvényes képviseletét ellátó gyermekvédelmi gyám neve: ....................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Értesítési címe: ................................................................................................................................................................................
Elérhetősége (telefon, e-mail): .........................................................................................................................................................
A gyermekvédelmi gyámot foglalkoztató területi gyermekvédelmi szakszolgálat megnevezése:
........................................................................................................................................................................................................
2/A. *  A gyámhatóság kirendelése alapján a gyermeket a nevelési felügyelettel kapcsolatos eljárásban képviselő gyermekjogi képviselő neve: ...............................................................
Értesítési címe: ................................................................................................................................................................................
Elérhetősége (telefon, e-mail): .........................................................................................................................................................
3. A szülők személyi adatai:
Anyja neve: .......................................................................................................................................................................................
Lakóhely: ..........................................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ............................................................................................................................................................................
Apja neve: .........................................................................................................................................................................................
Lakóhely: ..........................................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ............................................................................................................................................................................
4. *  Nevelésbe vételről szóló határozat:
Határozatot hozó gyámhivatal neve: ................................................................................................................................................
Határozat száma: ..............................................................................................................................................................................
Határozat kelte: ................................................................................................................................................................................
Véglegessé válásának időpontja: ....................................................................................................................................................
5. *  A gyermek intézményi elhelyezésére vonatkozó adatok:
Határozatot hozó gyámhivatal neve: ................................................................................................................................................
Határozat száma: ..............................................................................................................................................................................
Határozat kelte: ................................................................................................................................................................................
Véglegessé válásának időpontja: .........................................................................................................................................
A befogadás időpontja: .............................................................................................................
A befogadó intézmény típusa:
– központi speciális gyermekotthonnak nem minősülő speciális gyermekotthon
– központi speciális gyermekotthon
– gyermekotthon speciális csoportja
– speciális lakásotthon
„B” adatlap
1. A nevelési felügyeletre vonatkozó adatok:
Hányadik alkalommal rendelték el a gyermek nevelési felügyeletét: ............................................................................................
A gyermekotthon vezetője által elrendelt személyes szabadság korlátozásának kezdő időpontja: ...............................................
A nevelési felügyeletet elrendelő gyámhivatal neve: .....................................................................................................................
A határozat száma, kelte: ...............................................................................................................................................................
A felülvizsgálatot végző bíróság neve: ..........................................................................................................................................
A határozat száma, kelte: ...............................................................................................................................................................
A döntés tartalma: a nevelési felügyeletet fenntartotta megszüntette
2. A havi felülvizsgálatok adatai:
Határozat száma: ..................................................................... Kelte: ...........................................................................................
eredménye: ....................................................................................................................................................................
Határozat száma: ..................................................................... Kelte: ...........................................................................................
eredménye: ....................................................................................................................................................................
Határozat száma: ..................................................................... Kelte: ...........................................................................................
eredménye: ....................................................................................................................................................................
3. *  A nevelési felügyelet megszüntetése:
Határozatok száma: ..................................................................... Kelte: .......................................................................................
Véglegessé válásának időpontja: .............................................................................................................................................
A „B” adatlapból mindig újat kell kitölteni, ha újabb nevelési felügyeletet rendeltek el.

2. számú melléklet a 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelethez *